Shin Sangoku Musou 2 Character Unlock Requirements FAQ
Version 3.00 (12.14.01)
Written by Muni Shinobu (muni_shinobu@yahoo.com)CHARACTER UNLOCK REQUIREMENTS


SHYOKU (SHU) KINGDOM
--------------------
Chou-Un (Zhao Yun) - Initial
Kan-U (Guan Yu) - Initial
Chouhi (Zhang Fei) - Initial
Bachou (Ma Chao) - Shyoku clears Musou Mode once / Shin Sangoku Musou
save file
Gi-En (Wei Yian) - Shyoku clears Musou Mode once / Shin Sangoku Musou
save file
Shokatsuryou (Zhuge Liang) - Shyoku clears Musou Mode once
Kouchyuu (Huang Zhong) - 2 Shyoku generals clear Musou Mode
Ryuubi (Liu Bei) - 2 Shyoku generals clear Musou Mode
Kyou-I (Jiang Wei) - Shokatsuryou clears Musou Mode
Houtou (Pang Tong) - Seito Kouryakusen, clear stage with Houtou alive


GI (WEI) KINGDOM
----------------
Kakouton (Xiahou Dun) - Initial
Chyoukou (Zhang He) - Initial
Ten-I (Dian Wei) - Initial
Kyochyo (Xu Zhu) - Gi clears Musou Mode once / Shin Sangoku Musou save
file
Shinki (Zhen Ji) - Gi clears Musou Mode once / Shin Sangoku Musou save
file
Shiba-Yi (Sima Yi) - Gi clear Musou Mode once
Sousou (Cao Cao) - 2 Gi generals clear Musou Mode
Jyokou (Xu Huang) - 2 Gi generals clear Musou Mode
Kakou-En (Xiahou Yuan) - Teigunzan, Shyoku scenario, defeat Kakou-En
Chouryou (Zhang Liao) - Battle of Gappi, Go scenario, defeat Chouryou


GO (WU) KINGDOM
---------------
Shyu-Yu (Zhou Yu) - Initial
Kougai (Huang Gai) - Initial
Sonshyoukou (Sun Shang Xiang) - Initial
Rikuson (Lu Xun) - Go clears Musou Mode once / Shin Sangoku Musou save
file
Daikyou (Da Qiao) - Go clears Musou Mode once / Shin Sangoku Musou save
file
Shyoukyou (Xiao Qiao) - Shyu-yu or Daikyou clears Musou Mode
Sonken Sr (Sun Jian) - 2 Go generals clear Musou Mode
Sonsaku (Sun Ce) - 2 Go generals clear Musou Mode
Taishiji (Tai Shi Ci) - Gogun Kouryakusen, defeat Ryuuyou (bottom
right) with Taishiji alive (Musou)
Kan-Nei (Gan Ning) - Battle of Gappi, Gi scenario, after Kan-nei appear
event, defeat Kan-Nei (Musou)
Ryomou (Lu Meng) - Clear Hanjyou stage with Ryomou alive (Musou)
Sonken Jr (Sun Quan) - Gappi, Taishiji death, Sonken jump bridge,
Chouryou attack, defeat Chouryou, Sonken order all troops attack, Gi
backup troop appear, Kan-nei appear, Gi retreat (Musou)


OTHER CHARACTERS
----------------
Ryofu (Lu Bu) - Koroukan, kill 1000 soldiers
Chyousen (Diao Chan) - Koroukan, defeat Chyousen
Toutaku (Dong Zhuo) - Koroukan, defeat Chyousen and Ryofu
Enshyou (Yuan Shao) - Kanto, Gi scenario, defeat Ganryou and Bunshyuu
Choukaku (Zhang Jiao) - Koukin no Ran, defeat Chouhou, Chouryou, and
Choukaku
Moukaku (Meng Huo) - Nanban, defeat Moukaku 7 times in Musou Mode
 1) Original position
 2) Chouhi's location
 3) Bachou's location, slightly ahead
 4) Right of command base, on the small island toward Chouhi's location
 5) Left of command base
 6) Center, slightly to the bottom, area through the gate only
breakable with an elephant
 7) Bottom left, Moukaku command base
Shyukuyuu (Zhu Rong) - Nanban, defeat Shyukuyuu
Jyoka (Nu Wa) - All of the female characters cleared Musou Mode
Fukki (Fu Xi) - Clear Musou Mode with Ryuubi, Sousou, and Sonken Sr

--------------------------------------------

Alternatively, there are codes to unlock characters without playing.
Input the codes at the Main Menu.
If the code input was successful a sound will be heard.

Unlock all Shyoku characters:
L1, Square, Triangle, R2, L1, L2, L2, R1

Unlock all Gi characters:
Square, Triangle, L1, L2, R1, R2, L1, L2

Unlock all Go characters:
Triangle, L1, Square, R1, R2, L1, L2, L2

Unlock all characters:
Square, R1, Triangle, L1, Triangle, R2, Square, L2This Document Copyright 2001 Muni Shinobu