Encyclopedia: Yuan Shao Officers

Three Kingdoms Encyclopedia: Yuan Shao Faction

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Yuan Shao Faction ]

Yuan Shao Faction: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Yuan Shao Faction returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Lin (Kongzhang) Ch‘ên Lin (K‘ung-chang) 陳琳 (孔璋)
Chen Yu (Gongwei) Ch‘ên Yü (Kung-wei) 陳瑀 (公瑋)
Cui Yan (Jigui) Ts‘ui Yen (Chi-kuei) 崔琰 (季珪)
Dong Zhao (Gongren) Tung Chao (Kung-jên) 董昭 (公仁)
Empress Zhen [Zhen Ji] Empress Chên [Chên Chi] 甄皇后[甄姫]
Fan Xian Fan Hsien 范先
Gao Lan Kao Lan 高覽
Gao Rou (Wenhui) Kao Jou (Wên-hui) 高柔 (文惠)
Guo Jia (Fengxiao) Kuo Chia (Fêng-hsiao) 郭嘉 (奉孝)
Guo Zu Kuo Tsu  
He Mao Ho Mao  
Jiao Chu Chiao Ch‘u 焦觸
Linghu Shao (Kongshu) Linghu Shao (K‘ung-shu)  
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Mu Bing (Dexing) Mu Ping (Tê-hsing) 沐并 (德信)
Qian Zhao (Zijing) Ch‘ien Chao (Tzŭ-ching) 牽招 (子經)
Tian Chou (Zitai) T‘ien Ch‘ou (Tzŭ-t‘-ai) 田疇 (子泰)
Wang Mo Wang Mo  
Wang Song Wang Sung  
Wei Gu (Zhongjian) Wei Ku (Chung-chien) 魏種
Xin Pi (Zuozhi) Hsin P‘i (Tso-chih) 辛毗 (佐治)
Xu You (Ziyuan) Hsü Yu (Tzŭ-yüan) 許攸 (子遠)
Xun Gun Hsün Kun 荀緄
Xun Yu (Wenruo) Hsün Yü (Wên-jo) 荀彧 (文若)
Yan Rou Yen Jou 閻柔
Ying Shao (Zhongyuan) Ying Shao (Chung-yüan) 應劭 (仲瑗)
Zhang He (Junyi) Chang Ho (Chün-i) 張郃 (儁乂)
Zhang Nan Chang Nan 張南
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)
Zhu Ling (Wenbo) Chu Ling (Wên-po) 朱靈 (文博)

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Zhen (Xiaoqi) Ch‘ên Chên (Hsiao-ch‘i) 陳震 (孝起)
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu Pi Liu P‘i 劉辟
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Zhao Yun (Zilong) Chao Yün (Tzŭ-lung) 趙雲 (子龍)

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bi Yu Pi Yü 畢瑜
Chen Lin (Kongzhang) Ch‘ên Lin (K‘ung-chang) 陳琳 (孔璋)
Cui Jun Ts‘ui Chün 崔鈞
Dong Zhao (Gongren) Tung Chao (Kung-jên) 董昭 (公仁)
Feng Ji (Yuantu) Fêng Chi (Yüan-t‘u) 逢紀 (元圖)
Han Fu (Wenjie) Han Fu (Wên-chieh) 韓馥 (文節)
Li Shao Li Shao  
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu He Liu Ho 劉和
Tian Feng (Yuanhao) T‘ien Fêng (Yüan-hao) 田豐 (元皓)
Ying Shao (Zhongyuan) Ying Shao (Chung-yüan) 應劭 (仲瑗)
Yuan Shao (Benchu) Yüan Shao (Pên-ch‘u) 袁紹 (本初)
Zhang Yang (Zhishu) Chang Yang (Chih-shu) 張楊 (稚叔)
Zhao Yong Chao Yung  
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)
Zhou Xin (Daming) Chou Hsin (Ta-ming) 周昕 (大明)
Zhou Yu (Renming) Chou Yü (Jên-ming) 周㬂

Dong Zhuo

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Zhang Yang (Zhishu) Chang Yang (Chih-shu) 張楊 (稚叔)
Zhou Bi (Zhongyuan) Chou Pi (Chung-yüan) 周毖 (仲遠)

Gongsun Zan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ji Yong Chi Yung  
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Tian Kai T‘ien K‘ai 田楷
Wang Men Wang Mên 王門
Zhao Yun (Zilong) Chao Yün (Tzŭ-lung) 趙雲 (子龍)

Han Fu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han ? Han ?  
Han Fu (Wenjie) Han Fu (Wên-chieh) 韓馥 (文節)
Ju Shou Chü Shou 沮授
Qu Yi Ch‘ü I 麴義
Shen Pei (Zhengnan) Shên P‘ei (Chêng-nan) 審配 (正南)
Tian Feng (Yuanhao) T‘ien Fêng (Yüan-hao) 田豐 (元皓)
Xin Ping (Zhongzhi) Hsin P‘ing (Chung-chih) 辛評 (仲治)
Xun Chen (Youruo) Hsün Ch‘ên (Yu-jo) 荀諶 (友若)
Xun Yu (Wenruo) Hsün Yü (Wên-jo) 荀彧 (文若)
Zhang He (Junyi) Chang Ho (Chün-i) 張郃 (儁乂)
Zhu Han Chu Han 朱漢

Liu Biao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)

Liu Yu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Qi Zhou Ch‘i Chou 齊周
Tian Chou (Zitai) T‘ien Ch‘ou (Tzŭ-t‘-ai) 田疇 (子泰)
Yan Rou Yen Jou 閻柔

Tao Qian

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)

Yellow Scarves

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liu Pi Liu P‘i 劉辟

Yuan Shang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Feng Ji (Yuantu) Fêng Chi (Yüan-t‘u) 逢紀 (元圖)
Han Heng (Zipei) Han Hêng (Tzŭ-p‘ei)  
Ju Gu Chü Ku 沮鵠
Qian Zhao (Zijing) Ch‘ien Chao (Tzŭ-ching) 牽招 (子經)
Shen Pei (Zhengnan) Shên P‘ei (Chêng-nan) 審配 (正南)
Yuan Shang (Xianfu) Yüan Shang (Hsien-fu) 袁尚 (顯甫)
Yuan Xi (Xianyi) Yüan Hsi (Hsien-i) 袁熙 (顯奕)

Yuan Shao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bi Yu Pi Yü 畢瑜
Chen Lin (Kongzhang) Ch‘ên Lin (K‘ung-chang) 陳琳 (孔璋)
Chen Rong Ch‘ên Jung 陳容
Chen Yu (Gongwei) Ch‘ên Yü (Kung-wei) 陳瑀 (公瑋)
Chen Zhen (Xiaoqi) Ch‘ên Chên (Hsiao-ch‘i) 陳震 (孝起)
Chunyu Qiong (Zhongjian) Ch‘unyü Ch‘iung (Chungchien) 淳于瓊 (仲簡)
Cui Jun Ts‘ui Chün 崔鈞
Cui Juye Ts‘ui Chüyeh  
Cui Yan (Jigui) Ts‘ui Yen (Chi-kuei) 崔琰 (季珪)
Dong Zhao (Gongren) Tung Chao (Kung-jên) 董昭 (公仁)
Empress Zhen [Zhen Ji] Empress Chên [Chên Chi] 甄皇后[甄姫]
Fan Xian Fan Hsien 范先
Feng Ji (Yuantu) Fêng Chi (Yüan-t‘u) 逢紀 (元圖)
Gao Fan Kao Fan 高蕃
Gao Gan (Yuancai) Kao Kan (Yüan-ts‘ai) 高幹 (元才)
Gao Lan Kao Lan 高覽
Gao Rou (Wenhui) Kao Jou (Wên-hui) 高柔 (文惠)
Geng Bao Kêng Pao 耿苞
Guo Jia (Fengxiao) Kuo Chia (Fêng-hsiao) 郭嘉 (奉孝)
Guo Tu (Gongze) Kuo T‘u (Kung-tsê) 郭圖 (公則)
Guo Zu Kuo Tsu  
Han ? Han ?  
Han Fu (Wenjie) Han Fu (Wên-chieh) 韓馥 (文節)
Han Heng (Zipei) Han Hêng (Tzŭ-p‘ei)  
Han Meng Han Mêng  
Han Xun (Juzi) Han Hsün (Chü-tzŭ) 韩荀 (莒子)
He Mao Ho Mao  
Ji Yong Chi Yung  
Jiang Qi (Yiqu) Chiang Ch‘i (I-ch‘ü)  
Jiang Yiqu Chiang Ich‘ü 蔣義渠
Jiao Chu Chiao Ch‘u 焦觸
Ju Gu Chü Ku 沮鵠
Ju Shou Chü Shou 沮授
Ju Zong Chü Tsung  
Lady Liu Lady Liu 劉夫人
Li Cheng Li Ch‘êng 栗成
Li Pan Li P‘an  
Li Shao Li Shao  
Linghu Shao (Kongshu) Linghu Shao (K‘ung-shu)  
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu He Liu Ho 劉和
Liu Pi Liu P‘i 劉辟
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Lü Weihuang Lü Weihuang 呂威璜
Meng Dai Mêng Tai 孟岱
Mu Bing (Dexing) Mu Ping (Tê-hsing) 沐并 (德信)
Qi Zhou Ch‘i Chou 齊周
Qian Zhao (Zijing) Ch‘ien Chao (Tzŭ-ching) 牽招 (子經)
Qu Yi Ch‘ü I 麴義
Shen Pei (Zhengnan) Shên P‘ei (Chêng-nan) 審配 (正南)
Sui Gu (Botu) Sui Ku (Poi-t‘u) 眭固 (白兔)
Sui Yuanjin Sui Yüanchin 眭元進
Tao Sheng T‘ao Shêng 陶升
Tian Chou (Zitai) T‘ien Ch‘ou (Tzŭ-t‘-ai) 田疇 (子泰)
Tian Feng (Yuanhao) T‘ien Fêng (Yüan-hao) 田豐 (元皓)
Tian Kai T‘ien K‘ai 田楷
Wang Men Wang Mên 王門
Wang Mo Wang Mo  
Wang Song Wang Sung  
Wei Gu (Zhongjian) Wei Ku (Chung-chien) 魏種
Wen Chou Wên Ch‘ou 文醜
Xin Ming Hsin Ming  
Xin Pi (Zuozhi) Hsin P‘i (Tso-chih) 辛毗 (佐治)
Xin Ping (Zhongzhi) Hsin P‘ing (Chung-chih) 辛評 (仲治)
Xu Xun Hsü Hsün  
Xu You (Ziyuan) Hsü Yu (Tzŭ-yüan) 許攸 (子遠)
Xun Chen (Youruo) Hsün Ch‘ên (Yu-jo) 荀諶 (友若)
Xun Gun Hsün Kun 荀緄
Xun Yu (Wenruo) Hsün Yü (Wên-jo) 荀彧 (文若)
Yan Liang Yen Liang 顏良
Yan Rou Yen Jou 閻柔
Ying Shao (Zhongyuan) Ying Shao (Chung-yüan) 應劭 (仲瑗)
Yuan Shang (Xianfu) Yüan Shang (Hsien-fu) 袁尚 (顯甫)
Yuan Shao (Benchu) Yüan Shao (Pên-ch‘u) 袁紹 (本初)
Yuan Tan (Xiansi) Yüan T‘an (Hsien-ssŭ) 袁譚 (顯思)
Yuan Xi (Xianyi) Yüan Hsi (Hsien-i) 袁熙 (顯奕)
Yuan Yi (Boye) Yüan I (Po-yeh) 袁遺 (伯業)
Zang Hong (Ziyuan) Tsang Hung (Tzŭ-yüan) 臧洪 (子源)
Zhang He (Junyi) Chang Ho (Chün-i) 張郃 (儁乂)
Zhang Nan Chang Nan 張南
Zhang Yang (Zhishu) Chang Yang (Chih-shu) 張楊 (稚叔)
Zhao Rui Chao Jui  
Zhao Yong Chao Yung  
Zhao Yun (Zilong) Chao Yün (Tzŭ-lung) 趙雲 (子龍)
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)
Zhou Ang Chou Ang 周昂
Zhou Bi (Zhongyuan) Chou Pi (Chung-yüan) 周毖 (仲遠)
Zhou Xin (Daming) Chou Hsin (Ta-ming) 周昕 (大明)
Zhou Yu (Renming) Chou Yü (Jên-ming) 周㬂
Zhu Ao Chu Ao  
Zhu Han Chu Han 朱漢
Zhu Ling (Wenbo) Chu Ling (Wên-po) 朱靈 (文博)

Yuan Shu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Yu (Gongwei) Ch‘ên Yü (Kung-wei) 陳瑀 (公瑋)
Liu Pi Liu P‘i 劉辟

Yuan Tan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Guo Tu (Gongze) Kuo T‘u (Kung-tsê) 郭圖 (公則)
Xin Pi (Zuozhi) Hsin P‘i (Tso-chih) 辛毗 (佐治)
Xin Ping (Zhongzhi) Hsin P‘ing (Chung-chih) 辛評 (仲治)
Yuan Tan (Xiansi) Yüan T‘an (Hsien-ssŭ) 袁譚 (顯思)

Zhang Yang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Dong Zhao (Gongren) Tung Chao (Kung-jên) 董昭 (公仁)
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Sui Gu (Botu) Sui Ku (Poi-t‘u) 眭固 (白兔)
Zhang Yang (Zhishu) Chang Yang (Chih-shu) 張楊 (稚叔)

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Guo Zu Kuo Tsu  
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

April 10, 2023