Encyclopedia: Yellow Scarves Officers

Three Kingdoms Encyclopedia: Yellow Scarves Faction

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Yellow Scarves Faction ]

Yellow Scarves Faction: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Yellow Scarves Faction returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bian Xi Pien Hsi 卞喜

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Gong Du Kung Tu 龔都
Liao Hua (Yuanjian) Liao Hua (Yüan-chien) 廖化 (元儉)
Liu Pi Liu P‘i 劉辟
Zhou Cang Chou Ts‘ang 周倉

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Feng Xu Fêng Hsü 封胥
Han Xian Han Hsien 韓暹
Tang Zhou T‘ang Chou 唐周
Wang Du Wang Tu 王度

Tao Qian

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhang Kai Chang K‘ai 張闓

Yellow Scarves

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bian Xi Pien Hsi 卞喜
Bo Cai Po Ts‘ai 波才
Bu Si Pu Ssŭ 卜巳
Chen Bao Ch‘ên Pao 陳寶
Cheng Yuanzhi Ch‘êng Yüanchih 程遠志
Deng Mao Têng Mao 鄧茂
Du Yuan Tu Yüan  
Feng Xu Fêng Hsü 封胥
Gao Sheng Kao Shêng 高昇
Gong Du Kung Tu 龔都
Guan Hai Kuan Hai 管亥
Guo Da [Big Guo] Kuo Ta  
Han Xian Han Hsien 韓暹
Han Zhong Han Chung 韓忠
He Man Ho Man 何曼
He Yi Ho I 何儀
Huang Shao Huang Shao 黃邵
Liang Boning Liang Poning 梁伯寧
Liang Zhongning Liang Chungning  
Liao Hua (Yuanjian) Liao Hua (Yüan-chien) 廖化 (元儉)
Liu Pi Liu P‘i 劉辟
Liu Pi Liu P‘i  
Ma Yuanyi Ma Yüani 馬元義
Pei Yuanshao P‘ei Yüanshao 裴元紹
Peng Tuo P‘êng T‘o 彭脫
Sima Ju Ssŭma Chü  
Sun Xia Sun Hsia  
Sun Zhong Sun Chung 孫仲
Tang Zhou T‘ang Chou 唐周
Wang Du Wang Tu 王度
Wang Rao Wang Jao  
Wu Ba Wu Pa 吴霸
Wu Huan Wu Huan  
Xu He Hsü Ho  
Yan Zheng Yen Chêng 嚴政
Zhang Bao Chang Pao 張寶
Zhang Bo Chang Po 張伯
Zhang Jue Chang Chüeh or Chiao 張角
Zhang Kai Chang K‘ai 張闓
Zhang Liang Chang Liang 張梁
Zhang Mancheng Chang Manch‘êng 張曼成
Zhao Bo Chao Po  
Zhao Hong Chao Hung 趙弘
Zhou Cang Chou Ts‘ang 周倉

Yuan Shao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liu Pi Liu P‘i 劉辟

Yuan Shu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Xian Han Hsien 韓暹
He Man Ho Man 何曼
He Yi Ho I 何儀
Huang Shao Huang Shao 黃邵
Liu Pi Liu P‘i 劉辟
Liu Pi Liu P‘i  
Zhang Kai Chang K‘ai 張闓

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

April 10, 2023