Encyclopedia: Wu Officers

Three Kingdoms Encyclopedia: Wu Kingdom

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Wu Kingdom ]

Wu Kingdom: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Wu Kingdom returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cai He Ts‘ai Ho 蔡和
Cai Lin Ts‘ai Lin 蔡林
Cai Zhong Ts‘ai Chung 蔡中
Dai Yuan Tai Yüan 戴員
Gui Lan Kuei Lan  
Han Zong Han Tsung  
Hua Xin (Ziyu) Hua Hsin (Tzŭ-yü) 華歆 (子魚)
Jiao Yi Chiao I 焦彝
Jin Zong Chin Tsung 晉宗
Lü Xing Lü Hsing  
Mei Cheng Mei Ch‘êng 梅成
Mei Fu Mei Fu 梅敷
Mi Fang (Zifang) Mi Fang (Tzŭ-fang) 麋芳 (子方)
Quan Duan Ch‘üan Tuan 全端
Quan Yi Ch‘üan I  
Quan Jing Ch‘üan Ching 全静
Quan Wei Ch‘üan Wei  
Quan Yi Ch‘üan I 全懌
Quan Yi Ch‘üan I 全懌
Song Hao Sung Hao  
Sun Zicai Sun Tzŭts‘ai  
Tang Zi T‘ang Tzŭ 唐咨
Wen Qin (Zhongruo) Wên Ch‘in (Chung-jo) 文欽 (仲若)
Yin Fan Yin Fan 隱蕃
Zhang Hong (Zigang) Chang Hung (Tzŭ-kang) 張紘 (子綱)
Zhang Jian Chang Chien  

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Feng Ch‘ên Fêng 陳鳳
Du Lu Tu Lu  
Fan Qiang Fan ch‘iang2 范彊
Fu Shiren (Junyi) Fu Shihjên (Chün-i) 傅士仁 (君義)
Hao Pu (Zitai) Hao P‘u (Tzŭ-t‘-ai)  
Lady Sun [Sun Shangxiang] Lady Sun [Sun Shanghsiang] 孫妃[孫尚香]
Liu Chan Liu Ch‘an 劉闡
Liu Ning Liu Ning 劉寧
Liu Zhang (Jiyu) Liu Chang (Chi-yü) 劉璋 (季玉)
Mi Fang (Zifang) Mi Fang (Tzŭ-fang) 麋芳 (子方)
Pan Jun (Chengming) P‘an Chün (Ch‘êng-ming) 潘濬 (承明)
Wen Bu Wên Pu  
Yong Kai Yung K‘ai 雍闓
Zhang Da Chang Ta 張達
Zhuge Pan Chuko P‘an 諸葛攀

Wu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bian Hong Pien Hung 邊鴻
Bing Liang (Wenluan) Ping Liang (Wên-luan) 邴良 (文鸞)
Bing Xuan (Wenbiao) Ping Hsüan (Wên-piao) 邴玄 (文表)
Bing Zhi (Xuansi) Ping Chih (Hsüan-ssŭ) 邴祉 (宣嗣)
Bu Chan (Zhongsi) Pu Ch‘an (Chung-ssŭ) 步闡 (仲思)
Bu Ji Pu Chi 步璣
Bu Jing (Xuanfeng) Pu Ching (Hsüan-fêng) 卜靜 (玄風)
Bu Xie Pu Hsieh (Chung-ssŭ) 步協
Bu Xuan Pu Hsüan 步璿
Bu Zhi (Zishan) Pu Chih (Tzŭ-shan) 步騭 (子山)
Cai Gong Ts‘ai Kung 蔡貢
Cai He Ts‘ai Ho 蔡和
Cai Lin Ts‘ai Lin 蔡林
Cai Yi Ts‘ai I 蔡遺
Cai Zhong Ts‘ai Chung 蔡中
Cao Buxing Ts‘ao Puhsing 曹不興
Cen Hun Ts‘ên Hun 岑昏
Cen Ke Ts‘ên K‘o  
Chen Bao Ch‘ên Pao 陳寶
Chen Biao (Wenao) Ch‘ên Piao (Wên-ao) 陳表 (文奧)
Chen Duan (Zizheng) Ch‘ên Tuan (Tzŭ-chêng) 陳端 (子正)
Chen Feng Ch‘ên Fêng 陳鳳
Chen Feng Ch‘ên Fêng  
Chen Qin Ch‘ên Ch‘in 陳勤
Chen Rong Ch‘ên Jung 陳融
Chen Shao Ch‘ên Shao  
Chen Shi Ch‘ên Shih  
Chen Tao Ch‘ên T‘ao 陳桃
Chen Wu (Zilie) Ch‘ên Wu (Tzŭ-lieh) 陳武 (子烈)
Chen Xiu Ch‘ên Hsiu  
Chen Xun Ch‘ên Hsün  
Cheng Bing (Deshu) Ch‘êng Ping (Tê-shu) 程秉 (德樞)
Cheng Dang Ch‘êng Tang  
Cheng Pu (Demou) Ch‘êng P‘u (Tê-mou) 程普 (德謀)
Cheng Zi Ch‘êng Tzŭ  
Chunyu Dan Ch‘unyü Tan 淳于丹
Chunyu Shi Ch‘unyü Shih 淳于式
Cui Yu Ts‘ui Yü 崔禹
Da Qiao Ta Ch‘iao 大喬
Dai Yuan Tai Yüan 戴員
Dame He Ho  
Deng Cheng Têng Ch‘êng  
Deng Dang Têng Tang 鄧當
Deng Ju Têng Chü  
Deng Xuanzhi Têng Hsüanchih 鄧玄之
Deng Yu Têng Yü  
Diao Xuan Tiao Hsüan  
Ding Fan Ting Fan 丁蕃
Ding Feng (Chengyuan) Ting Fêng (Ch‘êng-yüan) 丁奉 (承淵)
Ding Feng Ting Fêng 丁封
Ding Fu Ting Fu  
Ding Gu (Zijian) Ting Ku (Tzŭ-chien)  
Ding Lan (Xiaolian) Ting Lan (Hsiao-lien) 丁覽 (孝連)
Ding Xu Ting Hsü 丁諝
Ding Yan Ting Yen 丁晏
Ding Zhong Ting Chung 丁忠
Dong Chao Tung Ch‘ao  
Dong Xi (Yuandai) Tung Hsi (Yüan-tai) 董襲 (元代)
Du Fe Tu  
Du Lu Tu Lu  
Fan Qiang Fan ch‘iang2 范彊
Fan Shen (Xiaoqing) Fan Shên (Hsiao-ch‘ing)  
Feng Chao Fêng Ch‘ao  
Feng Xi (Zirou) Fêng Hsi (Tzŭ-jou) 馮熙 (子柔)
Feng Ze Fêng Tsê 馮則
Fu Shiren (Junyi) Fu Shihjên (Chün-i) 傅士仁 (君義)
Fu Ying Fu Ying 傅嬰
Gan Huai Kan Huai 甘瑰
Gan Ning (Xingba) Kan Ning (Hsing-pa) 甘寧 (興霸)
Gan Shu Kan Shu 甘述
Gan Xiu Kan Hsiu  
Gao Cheng Kao Ch‘êng 高承
Gao Shang Kao Shang  
Gao Shou Kao Shou  
Ge Ding Ko Ting  
Ge Ti Ko T‘i 葛悌
Ge Xi Ko Chi 葛系
Ge Xuan Ko Hsüan 葛玄
Gongchou Cheng Kungch‘ou Ch‘êng  
Gongsun Yang Kung-sun Yang 公孫陽
Gu Li (A-li) Ku Li  
Gu Rong (Yanxian) Ku Jung (Yen-hsien)  
Gu Shao (Xiaoze) Ku Shao (Hsiao-tsê)  
Gu Tan (Zimo) Ku T‘an (Tzŭ-mo) 顧譚 (子默)
Gu Yong (Yuantan) Ku Yung (Yüan-t‘an) 顧雍 (元嘆)
Gui Lan Kuei Lan  
Guo Ma Kuo Ma 郭馬
Han Bian Han Pien  
Han Dang (Yigong) Han Tang (I-kung) 韓當 (義公)
Han Yan Han Yen  
Han Zong Han Tsung  
Hao Pu (Zitai) Hao P‘u (Tzŭ-t‘-ai)  
He Da Ho Ta 賀達
He Du Ho Tu  
He Jing Ho Ching 賀景
He Qi (Gongmiao) Ho Ch‘i (Kung-miao) 賀齊 (公苗)
He Shao (Xingbo) Ho Shao (Hsin-po) 賀邵 (興伯)
He Xiong Ho Hsiung 何雄
He Zhi Ho Chih 賀質
He Zhi Ho Chih 何植
Hong Qiu Hung Ch‘iu 弘璆
Hong Zi Hung Tzŭ 弘咨
Hu Chong Hu Ch‘ung 胡沖
Hu Kang Hu K‘ang  
Hu Zong (Weize) Hu Tsung (Wei-tse) 胡綜 (偉則)
Hua He (Yongxian) Hua Ho (Yung-hsien) 華覈 (永先)
Hua Rong (Derui) Hua Jung (Tê-jui) 華融 (德蕤)
Hua Tan Hua T‘an 華譚
Hua Xin (Ziyu) Hua Hsin (Tzŭ-yü) 華歆 (子魚)
Hua Xu Hua Hsü 華諝
Huai Xu Huai Hsü  
Huan Yi (Gongchang) Huan I (Kung-ch‘ang) 桓彝 (公長)
Huang Gai (Gongfu) Huang Kai (Kung-fu) 黃蓋 (公覆)
Huang Qiang Huang Ch‘iang  
Huang Xiang (Xiuming) Huang Hsiang (Hsiu-ming)  
Hui (Zi’nan) Hui  
Ji Yan (Zixiu) Chi Yen (Tzŭ-hsiu) 曁豔 (子休)
Jia Hua Chia Hua 賈華
Jiang Qin (Gongyi) Chiang Ch‘in (Kung-i) 蔣欽 (公奕)
Jiang Xiu Chiang Hsiu  
Jiang Yan Chiang Yen  
Jiang Yi Chiang I  
Jiao Yi Chiao I 焦彝
Jin Zong Chin Tsung 晉宗
Kan Ze (Derun) K‘an Tsê (Tê-jun) 闞澤 (德潤)
Lady Bu [Bu Lianshi] Lady Pu [Pu Lienshih] 步夫人[步練師]
Lady Liu Lady Liu  
Lady Pan Lady P‘an 潘夫人
Lady Sun Lady Sun  
Lady Sun [Sun Shangxiang] Lady Sun [Sun Shanghsiang] 孫妃[孫尚香]
Lady Sun Lady Sun 孫夫人
Lady Teng Lady T‘êng  
Lady Wang Lady Wang 王夫人
Lady Wang Lady Wang 王夫人
Lady Wu Lady Wu 夫人吳
Lady Xi Lady Hsi  
Lady Xie Lady Hsieh  
Lady Xu Lady Hsü 夫人徐
Lady Xu Lady Hsü  
Lady Yuan Lady Yüan  
Lady Zhang Lady Chang  
Lady Zhu Lady Chu  
Li Heng (Shuping) Li Hêng (Shu-p‘ing)  
Li Ren Li Jên 李仁
Li Shu Li Shu 李術
Li Su (Weigong) Li Su (Wei-kung) 李肅
Li Tong Li T‘ung  
Li Yi Li I 李異
Li Yun Li Yün  
Liang Guang Liang Kuang  
Liang Yu (Kongru) Liang Yü (K‘ung-ju) 梁寓 (孔儒)
Ling Cao Ling Ts‘ao 凌操
Ling Tong (Gongji) Ling T‘ung (Kung-chi) 凌統 (公績)
Liu A Liu A 劉阿
Liu Can (Zhengming) Liu Ts‘an (Chêng-ming)  
Liu Chan Liu Ch‘an 劉闡
Liu Cheng Liu Ch‘êng 劉丞
Liu Dun (Ziren) Liu Tun (Tzŭ-jên)  
Liu Ji (Jingyu) Liu Chi (Ching-yü) 劉基 (敬輿)
Liu Jing Liu Ching  
Liu Jun Liu Chün  
Liu Lüe Liu Lüeh 留略
Liu Ning Liu Ning 劉寧
Liu Ping Liu P‘ing 留平
Liu Quan Liu Ch‘üan  
Liu Shao Liu Shao 劉邵
Liu Xiang Liu Hsiang  
Liu You Liu Yu  
Liu Zan (Zhengming) Liu Tsan (Chêng-ming) 留贊 (正明)
Liu Zhang (Jiyu) Liu Chang (Chi-yü) 劉璋 (季玉)
Liu Zhu Liu Chu  
Liu Zuan Liu Tsuan 劉纂
Lou Xiu Lou Hsiu  
Lou Xuan (Chengxian) Lou Hsüan (Ch‘êng-hsien) 樓玄 (承先)
Lü Ba Lü Pa 呂霸
Lü Dai (Dinggong) Lü Tai (Ting-kung) 呂岱 (定公)
Lü Fan (Ziheng) Lü Fan (Tzŭ-hêng) 呂範 (子衡)
Lu Ji (Gongji) Lu Chi (Kung-chi) 陸績 (公紀)
Lu Ji (Shiheng) Lu Chi (Shih-hêng)  
Lu Jing (Shiren) Lu Ching (Shih-jên) 陸景 (士仁)
Lü Ju Lü Chü  
Lü Ju (Shiyi) Lü Chü (Shih-i) 呂據 (世議)
Lu Kai (Jingfeng) Lu K‘ai (Ching-fêng) 陸凱 (敬風)
Lu Kang (Youjie) Lu K‘ang (Yu-chieh) 陸抗 (幼節)
Lu Mao (Zizhang) Lu Mao (Tzŭ-chang)  
Lü Meng (Ziming) Lü Mêng (Tzŭ-ming) 呂蒙 (子明)
Lu Shu Lu Shu 魯淑
Lu Su (Zijing) Lu Su (Tzŭ-ching) 魯肅 (子敬)
Lu Xi (Gongzhong) Lu Hsi (Kung-chung)  
Lü Xing Lü Hsing  
Lu Xun (Boyan) Lu Hsün (Po-yen) 陸遜 (伯言)
Lü Yi Lü I  
Lü Yi Lü I  
Lu Yin (Jingzong) Lu Yin (Ching-tsung) 陸胤 (敬宗)
Lu Yun (Shilong) Lu Yün (Shih-lung) 陸雲 (士龍)
Lu Yusheng Lu Yüshêng 陸鬱生
Lu Zhao Lu Chao  
Luo Tong (Gongxu) Lo T‘ung (Kung-hsü) 駱統 (公緒)
Ma Zhong Ma Chung 馬忠
Mei Cheng Mei Ch‘êng 梅成
Mei Fu Mei Fu 梅敷
Meng Zong (Gongwu) Mêng Tsung (Kung-wu) 孟宗 (恭武)
Mi Fang (Zifang) Mi Fang (Tzŭ-fang) 麋芳 (子方)
Nie You (Wenti) Nie Yü (Wên-t‘i) 聶友 (文悌)
Pan Jun (Chengming) P‘an Chün (Ch‘êng-ming) 潘濬 (承明)
Pan Mi P‘an Mi  
Pan Rui P‘an Jui  
Pan Zhang (Wengui) P‘an Chang (Wên-kuei) 潘璋 (文珪)
Pan Zhu P‘an Chu  
Pei Qian P‘ei Ch‘ien 裴潛
Pei Xuan (Yanhuang) P‘ei Hsüan (Yen-huang) 裴玄 (彥黃)
Puyang Xing (Ziyuan) P‘uyang Hsing (Tzŭ-yüan) 濮陽興 (子元)
Puyang Yi P‘uyang I  
Qian Bo Ch‘ien Po 錢博
Qiao Xuan (Gongzu) Ch‘iao Hsüan (Kung-tsu) 橋玄 (公祖)
Qin Song (Wenbiao) Ch‘in Sung (Wên-piao) 秦松 (文表)
Qu Huang Ch‘ü Huang  
Quan Cong (Zihuang) Ch‘üan Ts‘ung (Tzŭ-huang) 全琮 (子璜)
Quan Duan Ch‘üan Tuan 全端
Quan Huijie Empress Ch‘üan 全惠解
Quan Yi Ch‘üan I  
Quan Ji Ch‘üan Chi 全紀
Quan Ji Ch‘üan Chi  
Quan Jing Ch‘üan Ching 全静
Quan Rou Ch‘üan Jou 全柔
Quan Shang (Zizhen) Ch‘üan Shang (Tzŭ-chên) 全尚 (子真)
Quan Wei Ch‘üan Wei  
Quan Xi Ch‘üan Hsi 全煕
Quan Yi Ch‘üan I 全懌
Quan Yi Ch‘üan I 全懌
Rao Zhu Jao Chu 饒助
Rui Liang (Wenluan) Jui Liang (Wên-luan) 芮良 (文鸾)
Rui Xuan (Wenbiao) Jui Hsüan (Wên-piao) 芮玄 (文表)
Rui Zhi (Xuansi) Jui Chih (Hsüan-ssŭ) 芮祉 (宣嗣)
Shang Guang Shang Kuang  
Shen Hang Shên Hang  
Shen Ying Shên Ying 沈瑩
Shen You (Zizheng) Shên Yu (Tzŭ-ch‘êng) 沈友 (子正)
Sheng Chong Shêng Ch‘ung  
Sheng Man Shêng Man 盛曼
Shi Ji Shih Chi  
Shi Kuang Shih K‘uang 士匡
Shi Shuo Shih Shuo 施朔
Shi Wei (Gongcao) Shih Wei (Kung-ts‘ao)  
Shi Yi (Ziyu) Shih I (Tzŭ-yü)  
Shi Zheng Shih Chêng 施正
Song Ding Sung Ting  
Song Hao Sung Hao  
Song Qian Sung Ch‘ien 宋謙
Song Shou Sung Shou  
Su Fei Su Fei 蘇飛
Sun Ba (Ziwei) Sun Pa (Tzŭ-wei) 孫霸 (子威)
Sun Bao (Yong) Sun ? (㷏) 孫? ()
Sun Ben (Boyang) Sun Pên (Po-yang) 孫賁 (伯陽)
Sun Ce (Bofu) Sun Ts‘ê (Po-fu) 孫策 (伯符)
Sun Chao Sun Ch‘ao  
Sun Chen (Zitong) Sun Ch‘ên (Tzŭ-t‘ung) 孫綝 (子通)
Sun Cheng (Xianshi) Sun Ch‘êng (Hsien-shih) 孫丞 (顯世)
Sun Chuo Sun Ch‘ao 孫綽
Sun De Sun Tê 孫德
Sun Deng (Zigao) Sun Têng (Tzŭ-kao) 孫登 (子高)
Sun En Sun ên 孫恩
Sun Fen (Ziyang) Sun Fên (Tzŭ-yang) 孫奮 (子揚)
Sun Feng Sun Fêng 孫奉
Sun Fu (Guoyi) Sun Fu (Kuo-i) 孫輔 (國儀)
Sun Gan Sun Kan 孫幹
Sun Gao Sun Kao 孫高
Sun Gao Sun Kao 孫暠
Sun Gong (Xian) Sun ? (ЧŸ¨) 孫? (?)
Sun Gui Sun Kuei  
Sun Hao (Yuanzong) Sun Hao (Yüan-tsung) 孫皓 (元宗)
Sun He (Zixiao) Sun Ho (Tzŭ-hsiao) 孫和 (子孝)
Sun He (Bohai) Sun Ho (Po-hai) 孫河 (伯海)
Sun Hong Sun Hung 孫弘
Sun Huan (Jiming) Sun Huan (Chi-ming) 孫奐 (季明)
Sun Huan (Shuwu) Sun Huan (Shu-wu) 孫桓 (叔武)
Sun Ji Sun Chi 孫冀
Sun Jian (Wentai) Sun Chien (Wên-t‘-ai) 孫堅 (文台)
Sun Jiao (Shulang) Sun Chiao (Shu-lang) 孫皎 (叔朗)
Sun Jing (Youtai) Sun Ching (Yu-t‘-ai) 孫靜 (幼台)
Sun Ju Sun Chü 孫據
Sun Jun Sun Chün 孫俊
Sun Jun (Shuying) Sun Chün (Shu-ying)  
Sun Jun (Ziyuan) Sun Chün (Tzŭ-yüan) 孫峻 (子遠)
Sun Kai Sun K‘ai 孫闓
Sun Kai Sun K‘ai  
Sun Kuang (Jizuo) Sun K‘uang (Chi-tso) 孫匡 (季佐)
Sun Lang (Zaoan) Sun Lang (Tsao-an) 孫朗 (早安)
Sun Liang (Ziming) Sun Liang (Tzŭ-ming) 孫亮 (子明)
Sun Lin (Gongda) Sun Lin (Kung-ta)  
Sun Lü (Zizhi) Sun Lü (Tzŭ-chih)  
Sun Lü Sun Lv4 孫慮
Sun Luban (Dahu) Sun Lupan (Ta-hu) 孫魯班 (大虎)
Sun Luyu (Xiaohu) Sun Luyü (Hsiao-hu) 孫魯育 (小虎)
Sun Mang (Ju) Sun Å£¾ (昷) 孫壾 ()
Sun Mao Sun Mao  
Sun Qian Sun Ch‘ien  
Sun Qian Sun Ch‘ien 孫謙
Sun Qiang (Shengtai) Sun Ch‘iang (Shêng-t‘ai) 孫羌 (聖臺)
Sun Quan (Zhongmou) Sun Ch‘üan (Chung-mou) 孫權 (仲謀)
Sun Shao Sun Shao 孫紹
Sun Shao (Changxu) Sun Shao (Ch‘ang-hsü) 孫邵 (長緒)
Sun Shao (Gongli) Sun Shao (Kung-li) 孫韶 (公禮)
Sun Shu Sun Shu 孫述
Sun Song Sun Sung  
Sun Tai Sun T‘ai  
Sun Wan (Qi) Sun Wan (Mêng) 孫上雨下單 ()
Sun Xian Sun Hsien  
Sun Xin Sun Hsin 孫歆
Sun Xiu Sun Hsiu 孫秀
Sun Xiu (Zilie) Sun Hsiu (Tzŭ-lieh) 孫休 (子烈)
Sun Xu Sun Hsü  
Sun Yi Sun I 孫異
Sun Yi (Shubi) Sun I (Shu-pi) 孫翊 (叔弼)
Sun Yu Sun Yü  
Sun Yu Sun Yü 孫彧
Sun Yu (Zhongyi) Sun Yü (Chung-i) 孫瑜 (仲異)
Sun Zhen Sun Chên 孫震
Sun Zi Sun Tzŭ 孫咨
Sun Zicai Sun Tzŭts‘ai  
Taishi Ci (Ziyi) T‘aishih Tz‘ŭ (Tzŭ-i) 太史慈 (子義)
Taishi Xiang (Yuanfu) T‘aishih Hsiang (Yüan-fu) 太史享 (元復)
Tan Shao T‘an Shao  
Tan Xiong T‘an Hsiung 譚雄
Tan Zheng T‘an Chêng  
Tang Gu (Zizheng) T‘ang Ku (Tzŭ-chêng) 唐固 (子正)
Tang Qiong T‘ang Ch‘iung 唐瓊
Tang Zi T‘ang Tzŭ 唐咨
Tao Huang (Shiying) T‘ao Huang (Shih-ying) 陶璜 (世英)
Tao Jun T‘ao Chün 陶濬
Teng Dan T‘êng Tan 滕耽
Teng Mu T‘êng Mu  
Teng Xiu (Xianxian) T‘êng Hsiu (Hsien-hsien) 滕脩 (顯先)
Teng Yin (Chengsi) T‘êng Yin (Ch‘êng-ssŭ) 滕胤 (承嗣)
Teng Zhou T‘êng Chou 滕胄
(Unknown) Yan ? Yen ?沇
Wan Yu Wan Yü 萬彧
Wang Dun Wang Tun 王惇
Wang Fan (Yongyuan) Wang Fan (Yung-yüan) 王蕃 (永元)
Wang Sui Wang Sui  
Wang Zhi Wang Chih 王直
Wei Jing (Ziqi) Wei Ching (Tzŭ-ch‘i)  
Wei Miao Wei Miao 魏邈
Wei Teng (Zhoulin) Wei T‘êng (Chou-lin)  
Wei Wen Wei Wên 衛溫
Wei Yao (Hongsi) Wei Yao (Hung-ssŭ)  
Wei Zhao (Hongsi) Wei Chao (Hung-ssŭ) 韋昭
Wen Bu Wên Pu  
Wen Qin (Zhongruo) Wên Ch‘in (Chung-jo) 文欽 (仲若)
Wu Can (Kongxiu) Wu Ts‘an (K‘ung-hsiu) 吾粲 (孔休)
Wu Fan (Wenzi) Wu Fan (Wên-tzŭ)  
Wu Fen Wu Fên  
Wu Guotai [Lady Wu] Wu Kuot‘ai [Lady Wu] 吳國太
Wu Jing Wu Ching 吳景
Wu Miao Wu Miao  
Wu Qi Wu Ch‘i  
Wu Shi Wu Shih  
Wu Yan Wu Yen 伍延
Wu Yan (Shize) Wu Yen (Shih-tsê) 吾彥 (士則)
Xi Su Hsi Su 襲肅
Xi Xi Hsi Hsi  
Xia Xun Hsia Hsün  
Xiahou Cheng Hsiahou Ch‘êng  
Xiang Jun Hsiang Chün  
Xianyu Dan Hsienyü Tan 鮮于丹
Xianyu Dan Hsienyü Tan  
Xianyu Zhou Hsienyü Chou  
Xiao Qiao Hsiao Ch‘iao 小喬
Xie Cheng (Weiping) Hsieh Ch‘êng (Wei-p‘ing)  
Xie Chong Hsieh Ch‘ung  
Xie Hong Hsieh Hung  
Xie Jing Hsieh Ching 謝旌
Xie Jing (Shufa) Hsieh Ching (Shu-fa)  
Xie Ying Hsieh Ying  
Xiu Yun Hsiu Yün 脩允
Xiu Ze Hsiu Tsê 脩則
Xiu Ze Hsiu Tsê 脩则
Xu Biao Hsü Piao  
Xu Gong Hsü Kung 許貢
Xu Gu Hsü Ku  
Xu Kun Hsü K‘un 徐琨
Xu Ling (Yuanda) Hsü Ling (Yüan-ta)  
Xu Min Hsü Min  
Xu Shao Hsü Shao 徐紹
Xu Sheng (Wenxiang) Hsü Shêng (Wên-hsiang) 徐盛 (文嚮)
Xu Xiang (Ziming) Hsü Hsiang (Tzŭ-ming)  
Xu An Hsü An  
Xu Yi Hsü I 徐逸
Xu Yuan Hsü Yüan  
Xu Yuan Hsü Yüan  
Xu Zhen Hsü Chên 徐真
Xu Zhong Hsü Chung  
Xue Rong Hsüeh Jung  
Xue Xu Hsüeh Hsü 薛珝
Xue Ying (Daoyan) Hsüeh Ying (Tao-yen) 薛瑩 (道言)
Xue Zong (Jingwen) Hsüeh Tsung (Ching-wên) 薛綜 (敬文)
Yan Jun (Mancai) Yen Chün (Man-ts‘ai) 嚴畯 (曼才)
Yan Lian Yen Lien 顏連
Yang Chong Yang Ch‘ung 楊崇
Yang Dao Yang Tao 羊衟
Yang Di Yang Ti 楊迪
Yang Mu Yang Mu  
Yang Yue Yang Yüeh  
Yang Zhu Yang Chu 楊笁
Yao Xin Yao Hsin 姚信
Yin Fan Yin Fan 隱蕃
Yin Li (Desi) Yin Li (Tê-ssŭ)  
Yin Yi Yin I  
Yong Kai Yung K‘ai 雍闓
Yu Fan (Zhongxiang) Yü Fan (Chung-hsiang) 虞翻 (仲翔)
Yu Quan Yü Ch‘üan 于詮
Yu Si Yü Ssŭ 虞汜
Yuan Li Yüan Li  
Yuan Xiong Yüan Hsiung 袁雄
Yuan Yao Yüan Yao 袁燿
Zai Yong Tsai Yung 載顒
Zang Xuan Tsang Hsüan  
Zhan Qiang Chan Ch‘iang 詹強
Zhang Ba Chang Pa 張霸
Zhang Bin Chang Pin  
Zhang Bu Chang Pu 張布
Zhang Cheng (Zhongsi) Chang Ch‘êng (Chung-ssŭ) 張承 (仲嗣)
Zhang Da Chang Ta 張達
Zhang Fen Chang Fên  
Zhang Hong (Zigang) Chang Hung (Tzŭ-kang) 張紘 (子綱)
Zhang Jian Chang Chien  
Zhang Jing Chang Ching  
Zhang Liang Chang Liang 張梁
Zhang Mi Chang Mi 張彌
Zhang Qun Chang Ch‘ün  
Zhang Ti (Juxian) Chang T‘i (Chü-hsien) 張悌
Zhang Wen (Huishu) Chang Wên (Hui-shu) 張溫 (惠恕)
Zhang Xiang Chang Hsiang 張象
Zhang Xiu (Shusi) Chang Hsiu (Shu-ssŭ) 張休 (叔嗣)
Zhang Xuan Chang Hsüan 張玄
Zhang Yan Chang Yen 張儼
Zhang Yue Chang Yüeh 張約
Zhang Yun Chang Yün  
Zhang Zhao (Zibu) Chang Chao (Tzŭ-pu) 張昭 (子布)
Zhang Zheng Chang Chêng  
Zhao Da Chao Ta  
Zhao Zi (Dedu) Chao Tzŭ (Tê-tu) 趙姿
Zheng Chong (Zihe) Chêng Ch‘ung (Tzŭ-ho)  
Zheng Quan (Wenyuan) Chêng Ch‘üan (Wên-yüan)  
Zheng Zha Chêng Cha  
Zhongli Fei Chungli Fei 鍾離斐
Zhongli Mao Chungli Mao  
Zhongli Mu Chungli Mu  
Zhou Chu (Ziyin) Chou Ch‘u (Tzŭ-yin) 周處 (子隱)
Zhou Fang (Ziyu) Chou Fang (Tzŭ-yü) 周魴 (子魚)
Zhou Gu Chou Ku 周谷
Zhou He Chou Ho  
Zhou Jun Chou Chün 周峻
Zhou Ping Chou P‘ing 周平
Zhou Shan Chou Shan 周善
Zhou Tiao Chou T‘iao  
Zhou Tai (Youping) Chou T‘ai (Yu-p‘ing) 周泰 (幼平)
Zhou Xun Chou Hsün 周循
Zhou Yi Chou I  
Zhou Yin Chou Yin 周胤
Zhou Yu (Gongjin) Chou Yü (Kung-chin) 周瑜 (公瑾)
Zhou Zhao Chou Chao 周昭
Zhu Cai (Yunye) Chu Ts‘ai (Chün-yeh) 朱才 (君業)
Zhu En Chu Ên 朱恩
Zhu Huan (Xiumu) Chu Huan (Hsiu-mu) 朱桓 (休穆)
Zhu Ji Chu Chi 朱紀
Zhu Ji (Gongxu) Chu Chi (Kung-hsü) 朱績 (公绪)
Zhu Ju (Ziju) Chu Chü (Tzŭ-chü) 朱據 (子據)
Zhu Ran (Yifeng) Chu Jan (I-fêng) 朱然 (義封)
Zhu Yi (Jiwen) Chu I (Chi-wên) 朱異 (季文)
Zhu Ying Chu Ying 朱應
Zhu Zhi (Junli) Chu Chih (Chün-li) 朱治 (君理)
Zhuge Chao Chuko Ch‘ao  
Zhuge Chuo Chuko Ch‘o 諸葛綽
Zhuge Jian Chuko Chien  
Zhuge Jin (Ziyu) Chuko Chin (Tzŭ-yü) 諸葛瑾 (子瑜)
Zhuge Jing (Zhongsi) Chuko Ching (Chung-ssŭ) 諸葛靚 (仲思)
Zhuge Ke (Yuanxun) Chuko K‘o (Yüan-hsün) 諸葛恪 (元遜)
Zhuge Pan Chuko P‘an 諸葛攀
Zhuge Rong (Shuchang) Chuko Jung (Shu-ch‘ang) 諸葛融 (叔長)
Zhuge Shao Chuko Shao  
Zhuge Song Chuko Sung 諸葛竦
Zhuge Zhi Chuko Chih 諸葛直
Zhuo Cho  
Zu Lang Tsu Lang 祖郎
Zu Mao (Darong) Tsu Mao (Ta-jung) 祖茂 (大榮)
Zuo Xian Tso Hsien 左咸
Zuo Yi Tso I 左奕

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liu Xiang Liu Hsiang  
Qiao Xuan (Gongzu) Ch‘iao Hsüan (Kung-tsu) 橋玄 (公祖)
Quan Rou Ch‘üan Jou 全柔
Sun Jian (Wentai) Sun Chien (Wên-t‘-ai) 孫堅 (文台)
Xie Cheng (Weiping) Hsieh Ch‘êng (Wei-p‘ing)  
Xu Kun Hsü K‘un 徐琨

Jin Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bu Chan (Zhongsi) Pu Ch‘an (Chung-ssŭ) 步闡 (仲思)
Bu Ji Pu Chi 步璣
Bu Xuan Pu Hsüan 步璿
Ge Ti Ko T‘i 葛悌
Gu Rong (Yanxian) Ku Jung (Yen-hsien)  
Hu Chong Hu Ch‘ung 胡沖
Hua Tan Hua T‘an 華譚
Lady Teng Lady T‘êng  
Li Ren Li Jên 李仁
Lu Ji (Shiheng) Lu Chi (Shih-hêng)  
Lu Xi (Gongzhong) Lu Hsi (Kung-chung)  
Lu Yun (Shilong) Lu Yün (Shih-lung) 陸雲 (士龍)
Quan Huijie Empress Ch‘üan 全惠解
Sun Cheng (Xianshi) Sun Ch‘êng (Hsien-shih) 孫丞 (顯世)
Sun Hao (Yuanzong) Sun Hao (Yüan-tsung) 孫皓 (元宗)
Sun Kai Sun K‘ai  
Sun Xiu Sun Hsiu 孫秀
Sun Yu Sun Yü 孫彧
Tao Huang (Shiying) T‘ao Huang (Shih-ying) 陶璜 (世英)
Teng Xiu (Xianxian) T‘êng Hsiu (Hsien-hsien) 滕脩 (顯先)
Wu Yan (Shize) Wu Yen (Shih-tsê) 吾彥 (士則)
Xu Shao Hsü Shao 徐紹
Zhang Xiang Chang Hsiang 張象
Zhou Chu (Ziyin) Chou Ch‘u (Tzŭ-yin) 周處 (子隱)

Dong Zhuo

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liu Zhang (Jiyu) Liu Chang (Chi-yü) 劉璋 (季玉)

Gongsun Du

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Taishi Ci (Ziyi) T‘aishih Tz‘ŭ (Tzŭ-i) 太史慈 (子義)

Kong Rong

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Shi Yi (Ziyu) Shih I (Tzŭ-yü)  
Sun Shao (Changxu) Sun Shao (Ch‘ang-hsü) 孫邵 (長緒)

Liu Biao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cai He Ts‘ai Ho 蔡和
Cai Zhong Ts‘ai Chung 蔡中
Gan Ning (Xingba) Kan Ning (Hsing-pa) 甘寧 (興霸)
Pan Jun (Chengming) P‘an Chün (Ch‘êng-ming) 潘濬 (承明)
Su Fei Su Fei 蘇飛

Liu Yao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Hua Xin (Ziyu) Hua Hsin (Tzŭ-yü) 華歆 (子魚)
Shi Yi (Ziyu) Shih I (Tzŭ-yü)  
Sun Shao (Changxu) Sun Shao (Ch‘ang-hsü) 孫邵 (長緒)
Taishi Ci (Ziyi) T‘aishih Tz‘ŭ (Tzŭ-i) 太史慈 (子義)
Teng Dan T‘êng Tan 滕耽
Teng Zhou T‘êng Chou 滕胄
Xu Gong Hsü Kung 許貢

Liu Zhang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Li Yi Li I 李異
Liu Chan Liu Ch‘an 劉闡
Liu Zhang (Jiyu) Liu Chang (Chi-yü) 劉璋 (季玉)
Xi Su Hsi Su 襲肅

Shi Xie

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cheng Bing (Deshu) Ch‘êng Ping (Tê-shu) 程秉 (德樞)
Shi Kuang Shih K‘uang 士匡

Tao Qian

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wu Fan (Wenzi) Wu Fan (Wên-tzŭ)  

Yuan Shu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bing Zhi (Xuansi) Ping Chih (Hsüan-ssŭ) 邴祉 (宣嗣)
Han Dang (Yigong) Han Tang (I-kung) 韓當 (義公)
Huang Gai (Gongfu) Huang Kai (Kung-fu) 黃蓋 (公覆)
Lü Fan (Ziheng) Lü Fan (Tzŭ-hêng) 呂範 (子衡)
Sun Ben (Boyang) Sun Pên (Po-yang) 孫賁 (伯陽)
Sun Ce (Bofu) Sun Ts‘ê (Po-fu) 孫策 (伯符)
Sun Jian (Wentai) Sun Chien (Wên-t‘-ai) 孫堅 (文台)
Wu Jing Wu Ching 吳景
Xu Kun Hsü K‘un 徐琨
Yuan Yao Yüan Yao 袁燿
Zhou Yu (Gongjin) Chou Yü (Kung-chin) 周瑜 (公瑾)
Zhu Zhi (Junli) Chu Chih (Chün-li) 朱治 (君理)

Nanman Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yong Kai Yung K‘ai 雍闓

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Dai Yuan Tai Yüan 戴員
Guo Ma Kuo Ma 郭馬
He Xiong Ho Hsiung 何雄
Li Shu Li Shu 李術
Mei Cheng Mei Ch‘êng 梅成
Qian Bo Ch‘ien Po 錢博
Zhao Da Chao Ta  
Zhuo Cho  

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

September 22, 2023