Encyclopedia: Women Officers

Three Kingdoms Encyclopedia: Women Category

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Women Category ]

Women Category: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Encyclopedia Navigation

 

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Women Category returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cai Yan (Wenji) Ts‘ai Yen (Wên-chi) 蔡琰 (文姬)
Cao Shu Ts‘ao Shu 曹淑
Empress Bian Empress Pien 卞皇后
Empress Guo Empress Kuo  
Empress Guo (Nüwang) Empress Kuo (Nü-wang) 郭皇后
Empress Mao Empress Mao  
Empress Zhang Empress Chang 張皇后
Empress Zhang Empress Chang 張皇后
Empress Zhen [Zhen Ji] Empress Chên [Chên Chi] 甄皇后[甄姫]
Lady Bo Lady Po 白皇后
Lady Cai Lady Ts‘ai  
Lady Cao Lady Ts‘ao  
Lady Chen Lady Ch‘ên  
Lady Cui Lady Ts‘ui  
Lady Ding Lady Ting 丁夫人
Lady Dong Lady Tung  
Lady Du Lady Tu 杜夫人
Lady Jiang Lady Chiang  
Lady Kong Lady K‘ung  
Lady Li Lady Li  
Lady Li Lady Li  
Lady Liu Lady Liu  
Lady Liu Lady Liu  
Lady Wang Lady Wang  
Wang Yi Wang I  
Lady Xi Lady Hsi  
Xiahou Lingnü Hsiahou Lingnü 夏侯令女
Lady Xun Lady Hsün  
Lady Zhao Lady Chao  
Lady Zhi Lady Chih  
Li Chunxiang Li Ch‘unhsiang  
Li Wan (Shuwen) Li Wan (Shu-wên)  
Lady Ren Lady Jên  
Princess Cao of Qinghe Ts‘ao Ch‘ingho 清河公主曹氏
Xiahou Hui (Yuanrong) Hsiahou Hui (Yüan-jung) 夏侯徽 (媛容)
Lady Xiahou Lady Hsiahou 夏侯氏
Xin Xianying Hsin Hsienying 辛憲英

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Sanniang Pao Sanniang 鮑三娘
Empress Gan Empress Kan 甘皇后
Empress Mu Empress Mu 穆皇后
Empress Zhang Empress Chang 張皇后
Empress Zhang [Xingcai] Empress Chang [Hsingts‘ai] 張皇后[星彩]
Lady Guan [Yinping] Lady Kuan [Yinp‘ing] 関夫人[銀屏]
Hua Man Hua Man 花鬘
Huang Yueying Huang Yüehying 黃月英
Lady Cui Lady Ts‘ui 崔夫人
Lady Fan Lady Fan  
Lady Hu Lady Hu  
Lady Li Lady Li  
Lady Li Lady Li 李夫人
Lady Mi Lady Mi 糜夫人
Lady Sun [Sun Shangxiang] Lady Sun [Sun Shanghsiang] 孫妃[孫尚香]
Lady Xun Lady Hsün  
Ma Yunlu Ma Yünlu 馬雲騄
Wang Tao Wang T‘ao 王桃
Wang Yue Wang Yüeh 王悦
Lady Xiahou Lady Hsiahou 夏侯氏

Wu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Da Qiao Ta Ch‘iao 大喬
Dame He Ho  
Lady Bu [Bu Lianshi] Lady Pu [Pu Lienshih] 步夫人[步練師]
Lady Liu Lady Liu  
Lady Pan Lady P‘an 潘夫人
Lady Sun Lady Sun  
Lady Sun [Sun Shangxiang] Lady Sun [Sun Shanghsiang] 孫妃[孫尚香]
Lady Sun Lady Sun 孫夫人
Lady Teng Lady T‘êng  
Lady Wang Lady Wang 王夫人
Lady Wang Lady Wang 王夫人
Lady Wu Lady Wu 夫人吳
Lady Xi Lady Hsi  
Lady Xie Lady Hsieh  
Lady Xu Lady Hsü 夫人徐
Lady Xu Lady Hsü  
Lady Yuan Lady Yüan  
Lady Zhang Lady Chang  
Lady Zhu Lady Chu  
Lu Yusheng Lu Yüshêng 陸鬱生
Quan Huijie Empress Ch‘üan 全惠解
Sun Luban (Dahu) Sun Lupan (Ta-hu) 孫魯班 (大虎)
Sun Luyu (Xiaohu) Sun Luyü (Hsiao-hu) 孫魯育 (小虎)
Wu Guotai [Lady Wu] Wu Kuot‘ai [Lady Wu] 吳國太
Xiao Qiao Hsiao Ch‘iao 小喬

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cai Yan (Wenji) Ts‘ai Yen (Wên-chi) 蔡琰 (文姬)
Diaochan [Sable Cicada] Tiaoch‘an [Sable Cicada] 貂嬋
Empress Cao Jie Empress Ts‘ao Chieh 曹節皇后
Empress Dong Empress Tung 董皇后
Empress Fu Shou Empress Fu Shou 伏壽皇后
Empress He Empress Ho 何皇后
Lady Wuyang Lady Wuyang  
Lady Dong Lady Tung 董夫人
Lady Huangfu Lady Huangfu  
Lady Jin Lady Chin  
Lady Kai Lady K‘ai  
Lady Kong Lady K‘ung  
Lady Tang Ji Lady T‘ang Chi 唐姫夫人
Lady Wang Lady Wang 王夫人
Lady Xun Lady Hsün  
Lady Zhang Lady Chang  

Jin Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Guo Huai Kuo Huai  
Hu Fang Hu Fang  
Lady Teng Lady T‘êng  
Li Wan (Shuwen) Li Wan (Shu-wên)  
Quan Huijie Empress Ch‘üan 全惠解
Wang Yuanji Wang Yüanchi 王元姬
Yang Yan (Qiongzhi) Yang Yen (Ch‘iung-chih)  
Yang Zhi (Jilan) Yang Chih (Chi-lan)  

Dong Zhuo

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Diaochan [Sable Cicada] Tiaoch‘an [Sable Cicada] 貂嬋
Dong Bai Tung Pai 董白
Lady Dong Lady Tung 董夫人

Guo Si

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Lady Qiong Lady Ch‘iung  

Liu Biao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Lady Cai Lady Ts‘ai  
Lady Chen Lady Ch‘ên  

Liu Zhang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Jiang Han Chiang  
Zhang Zhaoyi Chang Chaoi  

Lü Bu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Lü Lingqi Lü Lingch‘i  

Ma Chao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Lady Dong Lady Tung  
Lady Yang Lady Yang 楊夫人
Ma Yunlu Ma Yünlu 馬雲騄

Ma Teng

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ma Yunlu Ma Yünlu 馬雲騄

Yuan Shao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Empress Zhen [Zhen Ji] Empress Chên [Chên Chi] 甄皇后[甄姫]
Lady Liu Lady Liu 劉夫人

Yuan Shu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Empress Feng Empress Fêng  

Zhang Lu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Lady Dong Lady Tung  
Lady Zhang Lady Chang  

Zhang Xiu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Lady Zou Lady Tsou 鄒氏

Zhao Fan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Lady Fan Lady Fan  

Nanman Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Hua Man Hua Man 花鬘
Lady Zhurong Lady Chujung 祝融妃

Other Factions

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Empress Lü [Lü Zhi] Lü Hou Lü Chih 呂后[呂雉]
Queen Himiko Name is Japanese 卑彌呼
Lady Cao Lady Ts‘ao  
Lady Yan Lady Yen  
Wang the Tiger Wang-hu 王虎
Zhang Lixiu Chang Lihsiu  
Zhao (Yuanjiang) Chao (Yüan-chiang)  
Zhiyuanduo Chihyüanto  

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chang Ji Ch‘ang Chi 常紀
Lady Guo Lady Kuo  
Han Jiang Han Chiang  
Lady Bao Lady Pao 鮑夫人
Lady Zhu Lady Chu  
Li E Li O  
Wang Tao Wang T‘ao 王桃
Wang Yue Wang Yüeh 王悦
Yun Ying Yün Ying 雲英
Zhao E (Zhao Eqin) Chao O (Chao Och‘in) 趙娥(親)
Zhao Yu (Triệu Ẩu) Chao Yü 趙嫗
Zheng Jiang Chêng Chiang  

Historical Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Lady Xi Shi Lady Hsi Shih 西施夫人
Nüwa (Nu Wa) Nüwa (Nu Wa) 女媧

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

September 22, 2023