Encyclopedia: Wei Officers

Three Kingdoms Encyclopedia: Wei Kingdom

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Wei Kingdom ]

Wei Kingdom: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Wei Kingdom returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Rong Pao Jung 鮑融
Bao Shao Pao Shao 鮑邵
Bao Xin Pao Hsin 鮑信
Bao Xun (Shuye) Pao Hsün (Shu-yeh) 鮑勛 (叔業)
Bi Chen Pi Ch‘ên 畢諶
Bi Gui (Zhaoxian) Pi Kuei (Chao-hsien) 畢軌 (昭先)
Bian Bing Pien Ping 卞秉
Bian Lan Pien Lan 卞蘭
Bian Xi Pien Hsi 卞喜
? Bing ? Ping ?昺
Bing Yuan (Genju) Ping Yüan (Kên-chü) 邴原 (根矩)
Bo Xiaochang Po Hsiaoch‘ang 柏孝長
Cai Fang Ts’ai Fang 蔡方
Cai He Ts‘ai Ho 蔡和
Cai Lin Ts‘ai Lin 蔡林
Cai Mao (Degui) Ts‘ai Mao (Tê-kuei) 蔡瑁 (德珪)
Cai Xun Ts’ai Hsün 蔡壎
Cai Yan (Wenji) Ts‘ai Yen (Wên-chi) 蔡琰 (文姬)
Cai Yang Ts‘ai Yang 蔡陽
Cai Zhong Ts‘ai Chung 蔡中
Cang Ci (Xiaoren) Ts‘ang Tz‘ŭ (Hsiao-jên) 倉慈 (孝仁)
Cang Xun Ts‘ang Hsün 倉恂
Cao Ang (Zixiu) Ts‘ao Ang (Tzŭ-hsiu) 曹昂 (子脩)
Cao Anmin Ts‘ao Anmin 曹安民
Cao Biao (Zhuhu) Ts‘ao Piao (Chu-hu) 曹彪 (朱虎)
Cao Cao (Mengde) Ts‘ao Ts‘ao (Mêng-tê) 曹操 (孟德)
Cao Chan Ts‘ao Ch‘an 曹闡
Cao Chen Ts‘ao Ch‘ên 曹諶
Cao Cheng Ts‘ao Ch‘êng 曹乘
Cao Chong (Cangshu) Ts‘ao Ch‘ung (Ts‘ang-shu) 曹沖 (倉舒)
Cao Chun (Zihe) Ts‘ao Ch‘un (Tzŭ-ho) 曹純 (子和)
Cao De Ts‘ao Tê 曹德
Cao Fan Ts‘ao Fan 曹範
Cao Fang (Lanqing) Ts‘ao Fang (Lan-ch‘ing) 曹芳 (蘭卿)
Cao Fu Ts‘ao Fu 曹馥
Cao Gan Ts‘ao Kan 曹幹
Cao Gun Ts‘ao Kun 曹袞
Cao Hong (Zilian) Ts‘ao Hung (Tzŭ-lien) 曹洪 (子廉)
Cao Huan (Jingming) Ts‘ao Huan (Ching-ming) 曹奐 (景明)
Cao Hui Ts‘ao Hui 曹徽
Cao Ji Ts‘ao Chi 曹棘
Cao Jing Ts‘ao Ching 曹京
Cao Jiong Ts‘ao Chiung 曹冏
Cao Ju Ts‘ao Chü 曹據
Cao Jun Ts‘ao Chün 曹均
Cao Kang Ts‘ao K‘ang 曹犺
Cao Mao Ts‘ao Mao 曹茂
Cao Mao (Yanshi) Ts‘ao Mao (Yen-shih) 曹髦 (彥士)
Cao Mu Ts‘ao Mu 曹穆
Cao Pi (Zihuan) Ts‘ao P‘i (Tzŭ-huan) 曹丕 (子桓)
Cao Qinghe Ts‘ao Ch‘ingho  
Cao Ren (Zixiao) Ts‘ao Jên (Tzŭ-hsiao) 曹仁 (子孝)
Cao Ru (Junlin) Ts‘ao Ju (Chün-lin) 曹儒 (俊林)
Cao Rui Ts‘ao Jui 曹蕤
Cao Rui (Yuanzhong) Ts‘ao Jui (Yüan-chung) 曹叡 (元仲)
Cao Qin Ts‘ao Ch‘in 曹勤
Cao Shao (Changsi) Ts‘ao Shao (Ch‘ang-ssŭ) 曹肇 (長思)
Cao Shu Ts‘ao Shu 曹淑
Cao Shuang (Zhaobo) Ts‘ao Shuang (Chao-po) 曹爽 (昭伯)
Cao Shuo Ts‘ao Shuo 曹鑠
Cao Song (Jugao) Ts‘ao Sung (Chü-kao) 曹嵩 (巨高)
Cao Tai Ts‘ao T‘ai 曹泰
Cao Wei (Ling) Ts‘ao Wei (Ling)  
Cao Wenshu Ts‘ao Wênshu  
Cao Xi Ts‘ao Hsi 曹羲
Cao Xi Ts‘ao Hsi  
Cao Xie Ts‘ao Hsieh  
Cao Xiong Ts‘ao Hsiung 曹熊
Cao Xiu (Wenlie) Ts‘ao Hsiu (Wên-lieh) 曹休 (文烈)
Cao Xun Ts‘ao Hsün 曹訓
Cao Yan Ts‘ao Yen  
Cao Yan Ts‘ao Yen 曹演
Cao Yin Ts‘ao Yin 曹殷
Cao Yong Ts‘ao Yung 曹永
Cao Yu (Pengzu) Ts‘ao Yü (P‘êng-tsu) 曹宇 (彭祖)
Cao Zhang (Ziwen) Ts‘ao Chang (Tzŭ-wên) 曹彰 (子文)
Cao Zhao Ts‘ao Chao  
Cao Zhen Ts‘ao Chên  
Cao Zhen (Zidan) Ts‘ao Chên (Tzŭ-tan) 曹真 (子丹)
Cao Zheng Ts‘ao Chêng 曹整
Cao Zhi (Zijian) Ts‘ao Chih (Tzŭ-chien) 曹植 (子建)
Cao Zuan Ts‘ao Tsuan  
Cao Zun Ts‘ao Tsun 曹遵
Cen Wei Ts‘ên Wei 岑威
Chai Yu Ch‘ai Yü 柴玉
Chang Diao Ch‘ang Tiao 常雕
Chang Lin (Bohuai) Ch‘ang Lin (Po-huai) 常林 (伯槐)
Chang Xi Ch‘ang Hsi 昌豨
Che Zhou Ch‘ê Chou 車冑
Chen Cong Ch‘ên Ts‘ung 陳琮
Chen Deng (Yuanlong) Ch‘ên Têng (Yüan-lung) 陳登 (元龍)
Chen Gong (Gongtai) Ch‘ên Kung (Kung-t‘-ai) 陳宮 (公臺)
Chen Gui (Hanyu) Ch‘ên Kuei (Han-yü) 陳珪 (漢瑜)
Chen Ji (Yuanfang) Ch‘ên Chi (Yüan-fang) 陳紀 (元方)
Chen Jiao (Jibi) Ch‘ên Chiao (Chi-pi) 陳矯 (季弼)
Chen Jun Ch‘ên Chün 陳俊
Chen Lin (Kongzhang) Ch‘ên Lin (K‘ung-chang) 陳琳 (孔璋)
Chen Mu Ch‘ên Mu 陳牧
Chen Qian (Xiuyuan) Ch‘ên Ch‘ien (Hsiu-yüan) 陳騫 (休淵)
Chen Qun (Changwen) Ch‘ên Ch‘ün (Ch‘ang-wên) 陳群 (長文)
Chen Qun Ch‘ên Ch‘ün 陳群
Chen Su Ch‘ên Su 陳肅
Chen Tai (Xuanbo) Ch‘ên T‘ai (Hsüan-po) 陳泰 (玄伯)
Chen Xian Ch‘ên Hsien  
Chen Xin Ch‘ên Hsin  
Chen Yi Ch‘ên I 陳禕
Chen Yu (Gongwei) Ch‘ên Yü (Kung-wei) 陈禹
Chen Zao Ch‘ên Tsao 陳造
Chen Zhong (Xiaoxian) Ch‘ên Chung (Hsiao-hsien)  
Cheng Gongying Ch‘êng Kungying 成公英
Cheng Gongying Ch‘êng Kungying  
Cheng He Ch‘êng Ho  
Cheng Ji Ch’eng Chi  
Cheng Ke Ch‘êng K‘o 程克
Cheng Liang Ch‘êng Liang 程良
Cheng Wu Ch‘êng Wu 程武
Cheng Xi Ch‘êng Hsi  
Cheng Xiao (Jiming) Ch‘êng Hsiao (Chi-ming)  
Cheng Yin Ch‘êng Yin 程銀
Cheng Yu (Zhongde) Ch‘êng Yü (Chung-tê) 程昱 (仲德)
Cheng Zu Ch‘êng Tsu  
Chi Lü (Hongyu) Ch‘ih Lü (Hung-yü) 郗慮 (鴻豫)
Chou Lian Ch‘ou Lien  
Chu Lue Ch‘u Luo  
Wuhuan Chu [Chu of Wuhuan] Wuhuan Ch‘u [Ch‘u of Wuhuan] 烏桓觸
Chunuyu Jun Chün  
Chunyu Dao Ch‘unyü Tao  
Chunyu Jia Ch‘unyü Chia  
Cui Can Ts‘ui Ts‘an  
Cui Liang Ts‘ui Liang 崔訊
Cui Lin (Deru) Ts‘ui Lin (Tê-ju) 崔林 (德儒)
Cui Yan (Jigui) Ts‘ui Yen (Chi-kuei) 崔琰 (季珪)
Dai Gan Tai Kan 戴乾
Dai Ling Tai Ling 戴陵
Dai Yuan Tai Yüan 戴員
Dang Jun Tang Chün 黨均
Deng Ai (Shizai) Têng Ai (Shih-tsai) 鄧艾 (士載)
Deng Dun Têng Tun  
Deng Jing Têng Ching 鄧静
Deng Xi Têng Hsi 鄧羲
Deng Xian Têng Hsien 鄧賢
Deng Yang Têng Yang  
Deng Yang (Xuanmao) Têng Yang (Hsüan-mao)  
Deng Yi Têng I 鄧義
Deng Zhan Teng Chan 鄧展
Deng Zhong Têng Chung 鄧忠
Dian Man Tien Man 典滿
Dian Wei Tien Wei 典韋
Ding Chong Ting Ch‘ung 丁沖
Ding Fei Ting Fei 丁斐
Ding Mi (Yanjing) Ting Mi (Yen-ching) 丁謐 (彥靖)
Ding Yi (Jingli) Ting I (Ching-li) 丁廙 (敬礼)
Ding Yi (Zhengli) Ting I (Chêng-li) 丁儀 (正禮)
Dong Ba Tung Pa 董巴
Dong Chao Tung Ch‘ao 董朝
Dong Cheng Tung Ch‘êng 董承
Dong Fang Tung Fang 董訪
Dong Fen Tung Fên 董芬
Dong He Tung Ho 董和
Dong Heng Tung Hêng  
Dong Meng Tung Meng 董蒙
Dong Si Tung Ssŭ 董祀
Dong Xin Tung Hsin  
Dong Xun Tung Hsün  
Dong Yu (Jizhi) Tung Yü (Chi-chih) 董遇 (季直)
Dong Zhao (Gongren) Tung Chao (Kung-jên) 董昭 (公仁)
Dongguo Yannian (Gongyou) Tungkuo Yennien (Kung-yu) 東郭延年
Dongli Gun Tungli Kun 东里衮
Dou Fu Tou Fu 竇輔
Du Ji (Bohou) Tu Chi (Po-hou) 杜畿 (伯侯)
Du Kui (Gongliang) Tu K‘uei (Kung-liang) 杜夔 (公良)
Du Shu (Wubo) Tu Shu (Wu-po)  
Du Song Tu Sung 杜松
Du Tong Tu T‘ung 杜通
Du Xi (Zixu) Tu Hsi (Tzŭ-hsü) 杜襲 (子緒)
Du Yu (Yuankai) Tu Yü (Yüan-k‘-ai) 杜預 (元凱)
Duan Wei (Zhongming) Tuan Wei (Chung-ming) 段煨
Duan Zhao Tuan Chao 段昭
Duhu Tuhu 杜濩
Empress Bian Empress Pien 卞皇后
Empress Guo Empress Kuo  
Empress Guo (Nüwang) Empress Kuo (Nü-wang) 郭皇后
Empress Mao Empress Mao  
Empress Zhang Empress Chang 張皇后
Empress Zhang Empress Chang 張皇后
Empress Zhen [Zhen Ji] Empress Chên [Chên Chi] 甄皇后[甄姫]
Fan Cheng Fan Ch‘êng 范成
Fan Ling Fan Ling 范陵
Fan Xian Fan Hsien 范先
Fei Yao Fei Yao 費曜
Fei Zhan Fei Chan 費棧
Feng Fêng
Feng Kai Fêng K‘ai 馮楷
Feng Li Fêng Li 馮禮
Feng Ren Fêng Jên 封仁
Feng Su Fêng Su 馮肅
Fu Gan (Yancai) Fu Kan (Yen-ts‘ai) 傅幹 (彦材)
Fu Gu (Lanshi) Fu Ku (Lan-shih) 傅嘏 (蘭石)
Fu Jia (Lanshi) Fu Chia (Lan-shih)  
Fu Qun Fu Ch‘ün 傅羣
Fu Xuan Fu Hsüan 傅玄
Fu Xun (Gongti) Fu Hsün (Kung-t‘i) 傅巽 (公悌)
Fu Yang Fu Yang 服養
Fuhu Fuhu 朴胡
Gan Shi Kan Shih 甘始
Gao Lan Kao Lan 高覽
Gao Rou (Wenhui) Kao Jou (Wên-hui) 高柔 (文惠)
Gao You Kao Yu 高誘
Gao (Yuanlü) Kao (Yüan-lü) (元呂)
Gao Zuo Kao Tso 高祚
Gaotang Long (Shenping) Kaot‘ang Lung (Shên-p‘ing) 高棠隆 (升平)
Geng Ji (Jixing) Kêng Chi (Chi-hsing) 耿紀 (季行)
Gongsun Fang Kungsun Fang 公孫方
Gongsun Gong Kungsun Kung 公孫恭
Gongsun Xiu Kungsun Hsiu  
Gongsun Yuan Kungsun Yüan 公孫淵
Gou An Kou An 句安
Guan Cheng Kuan Ch‘êng 管承
Guan Jun Kuan Chün 灌均
Guan Lu (Gongming) Kuan Lu (Kung-ming) 管輅 (公明)
Guan Yu (Yunchang) Kuan Yü (Yün-ch‘ang) 關羽 (雲長)
Guanqiu Dian (Zibang) Kuanch‘iu Tien (Tzŭ-pang) 毌丘甸 (子邦)
Guanqiu Jian (Zhonggong) Kuanch‘iu Chien (Chung-kung) 毌丘儉 (仲恭)
Guanqiu Xing Kuanch‘iu Hsing 毌丘興
Guanqiu Xiu Kuanch‘iu Hsiu 毌丘秀
Gui Lan Kuei Lan  
Gui Mu Kuei Mu  
Guo Biao Kuo Piao  
Guo Chen Kuo Ch‘ên  
Guo Chun Kuo Ch‘un  
Guo Gong Kuo Kung  
Guo Huai (Boji) Kuo Huai (Po-chi) 郭淮 (伯濟)
Guo Jia (Fengxiao) Kuo Chia (Fêng-hsiao) 郭嘉 (奉孝)
Guo Mu Kuo Mu  
Guo Pei (Zhongnan) Kuo P‘ei (Chung-nan)  
Guo Tong Kuo T‘ung  
Guo Xian (Youjian) Kuo Hsien (Yu-chien)  
Guo Xun Kuo Hsün  
Guo Yi (Boyi) Kuo I (Po-i) 郭奕 (伯益)
Guo Yuan (Zini) Kuo Yüan (Tzŭ-ni) 國淵 (子尼)
Guo Zheng Kuo Chêng  
Guo Zu Kuo Tsu  
Han De Han Tê 韓德
Han Fan Han Fan 韓范
Han Fu Han Fu 韓福
Han Guan (Manyu) Han Kuan (Man-yü)  
Han Hao (Yuansi) Han Hao (Yüan-ssŭ) 韓浩 (元嗣)
Han Ji (Gongzi) Han Chi (Kung-tzŭ) 韓暨 (公至)
Han Long Han Lung  
Han Qi Han Ch‘i  
Han Qiong Han Ch‘iung  
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)
Han Xuan Han Hsüan 韓玄
Han Xuan (Jingran) Han Hsüan (Ching-jan)  
Han Yao Han Yao  
Han Yi Han I  
Han Ying Han Ying  
Han Zong Han Tsung  
Handan Chun (Zishu) Hantan Ch‘un (Tzŭ-shu)  
Hao Guang Hao Kuang  
Hao ? (Mengjie) Hao ? (Mêng-chieh)  
Hao Zhao (Bodao) Hao Chao (Po-tao) 郝昭 (伯道)
Hao Zhou (Kongyi) Hao Chou (K‘ung-i) 浩周
He Kui (Shulong) Ho K‘uei (Shu-lung) 何夔 (叔龍)
He Mao Ho Mao  
He Xia Ho Hsia  
He Xia (Yangshi) Ho Hsia (Yang-shih) 和洽 (陽士)
He Yan (Pingshu) Ho Yen (P‘ing-shu) 何晏 (平叔)
He Zeng (Yingkao) Ho Tsêng (Ying-k‘-ao) 何曾 (穎考)
He Zhen (Yuangan) Ho Chên (Yüan-kan)  
Yang Zhong Yang Chung  
Hou Cheng Hou Ch‘êng 侯成
Hou Sheng Hou Shêng  
Hou Shilang (Xiaoming) Hou Shihlang (Hsiao-ming)  
Hou Xie Hou Hsieh  
Hou Xuan Hou Hsüan 侯選
Hou Yin Hou Yin 侯音
Hu Fen (Xuanwei) Hu Fên (Hsüan-wei) 胡奮 (玄威)
Hu Lie (Wuxuan) Hu Lieh (Wu-hsüan) 胡烈 (武玄)
Hu Yuan (Shiyuan) Hu Yüan (Shih-yüan) 胡淵 (世元)
Hu Zhi Hu Chih  
Hu Zhi (Wende) Hu Chih (Wên-tê) 胡質 (文德)
Hu Zun Hu Tsun 胡遵
Hua Xin (Ziyu) Hua Hsin (Tzŭ-yü) 華歆 (子魚)
Hua Yong Hua Yung  
Huan Fan (Yuanze) Huan Fan (Yüan-tsê) 桓範 (元則)
Huan Jie (Boxu) Huan Chieh (Po-hsü) 桓階 (伯緒)
Huang Hua Huang Hua 黃華
Huang Hua Huang Hua  
Huang Kui Huang K‘uei  
Huang Lang (Wenta) Huang Lang (Wên-t‘-a)  
Huang Quan (Gongheng) Huang Ch‘üan (Kung-hêng) 黃權 (公衡)
Huang Yong Huang Yung 黃邕
Huang Zhen Huang Chên  
Huangfu Kai Huangfu K‘ai 皇甫闓
Huchuquan Huch‘uch‘üan 呼廚泉
Huo Xing Huo Hsing 霍性
Ji Huang Chi Huang  
Qi Ji Ch‘i Chi 戚寄
Ji Kang (Shuye) Chi K‘ang (Shu-yeh) 嵇康 (叔夜)
Ji Mao (Shuchang) Chi Mao (Shu-ch‘ang)  
Ji Miao (Wenran) Chi Miao (Wên-jan) 吉邈 (文然)
Ji Mu (Siran) Chi Mu (Ssŭ-jan) 吉穆 (思然)
Jia Chong (Gonglü) Chia Ch‘ung (Kung-lü) 賈充 (公閭)
Jia Fan Chia Fan 賈範
Jia Fang Chia Fang  
Jia Hong (Shuye) Chia Hung (Shu-yeh)  
Jia Kui (Liangdao) Chia K‘uei (Liang-tao) 賈逵 (梁道)
Jia Xin Chia Hsin 賈信
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)
Jiang Ban Chiang Pan 蔣班
Jiang Gan (Ziyi) Chiang Kan (Tzŭ-i) 蔣幹 (子翼)
Jiang Ji (Zitong) Chiang Chi (Tzŭ-t‘ung) 蔣濟 (子通)
Jiang Jiong Chiang Chiung  
Jiang Mo Chiang Mo  
Jiang Shu Chiang Shu 蔣舒
Jiang Wei (Boyue) Chiang Wei (Po-yüeh) 姜維 (伯約)
Jiang Xu (Boyi) Chiang Hsü (Po-i) 姜敘 (伯奕)
Jiang Yin Chiang Yin  
Jiao Bing Chiao Ping  
Jiao Bo Chiao Po  
Jiao Chu Chiao Ch‘u 焦觸
Jiang He Chiang Ho  
Jiao Yi Chiao I 焦彝
Jin Xuan (Yuanji) Chin Hsüan (Yüan-chi) 金旋 (元機)
Jin Yi (Deyi) Chin I (Tê-i) 金祎 (德禕)
Jin Yun Chin Yün  
Jin Zong Chin Tsung  
Kong ? K‘ung ?  
Kong Gui (Shulin) K‘ung Kuei (Shu-lin)  
Kong Rong (Wenju) K‘ung Jung (Wên-chü) 孔融 (文舉)
Kong Xian K’ung Hsien 孔羨
Kong Xin K‘ung Hsin  
Kong Xiu K‘ung Hsiu 孔秀
Kuai Qi K‘uai Ch‘i 蒯祺
Kuai Yue (Yidu) K‘uai Yüeh (I-tu) 蒯越 (異度)
 
Lü An Lü An  
Lü Bing Lü Ping  
Lü Gong Lü Kung  
Lü Xing Lü Hsing  
Lü Xun Lü Hsün  
Lady Bo Lady Po  
Lady Cai Lady Ts‘ai  
Lady Cao Lady Ts‘ao  
Lady Chen Lady Ch‘ên  
Lady Cui Lady Ts‘ui  
Lady Ding Lady Ting 丁夫人
Lady Dong Lady Tung  
Lady Du Lady Tu 杜夫人
Lady Jiang Lady Chiang  
Lady Kong Lady K‘ung  
Lady Li Lady Li  
Lady Li Lady Li  
Lady Liu Lady Liu  
Lady Liu Lady Liu  
Lady Wang Lady Wang  
Wang Yi Wang I  
Lady Xi Lady Hsi  
Xiahou Lingnü Hsiahou Lingnü 夏侯令女
Lady Xun Lady Hsün  
Lady Zhao Lady Chao  
Lady Zhi Lady Chih  
Lao Jing Lao Ching  
Lei Xu Lei Hsü 雷緒
Li Li
Li Li  
Li Cheng Li Ch‘êng 李成
Li Chunxiang Li Ch‘unhsiang  
Li Di Li Ti  
Li Dian (Mancheng) Li Tien (Man-ch‘êng) 李典 (曼成)
Li Feng (Xuanguo) Li Fêng (Hsüan-kuo) 李豐
Li Fu (Zixian) Li Fu (Tzŭ-hsien) 李孚 (子憲)
Li Fu Li Fu  
Li Fu Li Fu  
Li Fu Li Fu  
Li Hei Li Hei  
Li Hu Li Hu  
Li Hu Li Hu 李虎
Li Hui Li Hui  
Li Ji Li Chi 李基
Li Jin Li Chin 李進
Li Jun Li Chün 李俊
Li Kan Li K‘an 李堪
Li Li (Jianxian) Li Li (Chien-hsien) 李立 (建賢)
Li Peng Li P‘êng  
Li Qian Li Ch‘ien 李乾
Li Shao Li Shao  
Li Sheng (Gongzhao) Li Shêng (Kung-chao) 李勝 (公昭)
Li Shengcheng Li Shêngch‘êng  
Li Tao Li T‘ao  
Li Tiao Li T‘iao  
Li Tong (Wenda) Li T‘ung (Wên-ta) 李通 (文達)
Li Wan (Shuwen) Li Wan (Shu-wên)  
Li Wei Li Wei  
Li Xiu (Zilang) Li Hsiu (Tzŭ-lang)  
Li Xu Li Hsü 李绪
Li Yi (Xiaoyi) Li I (Hsiao-i)  
Li Zheng Li Chêng 李整
Liang Gu (Menghuang) Liang Ku (Mêng-huang) 梁鵠 (孟皇)
Liang Ji Liang Chi  
Liang Kuan Liang K‘uan 梁寬
Liang Mao (Bofang) Liang Mao (Po-fang) 涼茂 (伯方)
Liang Qi Liang Ch‘i 梁岐
Liang Qian Liang Ch‘ien  
Liang Xi (Ziyu) Liang Hsi (Tzŭ-yü) 梁習 (子虞)
Liang Xu Liang Hsü 梁緒
Linghu Shao (Kongshu) Linghu Shao (K‘ung-shu)  
Linghu Yu Linghu Yü 令弧愚
Liu Ba (Zichu) Liu Pa (Tzŭ-ch‘u) 劉巴 (子初)
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu Cong Liu Ts‘ung 劉琮
Liu Da Liu Ta  
Liu Dai (Gongshan) Liu Tai (Kung-shan) 劉岱 (公山)
Liu Du Liu Tu 劉度
Liu Fang (Ziqi) Liu Fang (Tzŭ-ch‘i) 劉放 (子棄)
Liu Fu (Yuanying) Liu Fu (Yüan-ying) 劉馥 (元穎)
Liu Gui Liu Kuei  
Liu Hui Liu Hui 劉徽
Liu Jie Liu Chieh  
Liu Pi Liu P‘i  
Liu Ruo Liu Jo 劉若
Liu Shan (Gongsi) Liu Shan (Kung-ssŭ) 劉禪 (公嗣)
Liu Shao (Kongcai) Liu Shao (K‘ung-ts‘ai) 劉劭 (孔才)
Liu Shi (Zizhen) Liu Shih (Tzŭ-chên) 劉寔 (子真)
Liu Tao Liu T‘ao  
Liu Wei Liu Wei  
Liu Wei Liu Wei  
Liu Xi Liu Hsi  
Liu Xi Liu Hsi  
Liu Xian Liu Hsien  
Liu Xian (Shizong) Liu Hsien (Shih-tsung) 劉先
Liu Xiong Liu Hsiung 劉雄
Liu Xiongming Liu Hsiungming  
Liu Xun Liu Hsün  
Liu Xun (Zitai) Liu Hsün (Tzŭ-t‘-ai) 劉勳 (子臺)
Liu Yan Liu Yen 劉延
Liu Ye (Ziyang) Liu Yeh (Tzŭ-yang) 劉曄 (子揚)
Liu Yi Liu I  
Liu Yi (Gongsi) Liu I (Kung-ssŭ) 劉廙 (恭嗣)
Liu Yi (Zhongxiong) Liu I (Chung-hsiung)  
Liu Yin (Xiuran) Liu Yin (Hsiu-jan)  
Liu Zhan Liu Chan  
Liu Zhen (Gonggan) Liu Chên (Kung-an) 劉楨 (公幹)
Liu Zhu (Kongcai) Liu Chu (K‘ung-ts‘ai) 劉助 (孔才)
Lou Gui (Zibo) Lou Kuei (Tzŭ-po) 婁圭 (子伯)
Lou Yi Lou I 樓異
Liu Zhan Liu Chan 劉展
Lu Chang Lu Ch‘ang  
Lu Cui (Wenyu) Lu Ts‘ui (Wên-yü) 路粹 (文蔚)
Lu Hong Lu Hung  
Lu Jian Lu Chien  
Lü Kuang Lü K‘uang 呂曠
Lü Qian (Zike) Lü Ch‘ien (Tzŭ-k‘o) 呂虔 (子恪)
Lu Qin Lu Ch‘in  
Lu Shi Lu Shih  
Lu Shuihu Lu Shui-hu 盧水胡
Lü Xiang Lü Hsiang 呂翔
Lu Yu (Zijia) Lu Yü (Tzŭ-chia) 盧毓 (子家)
Lu Zhao Lu Chao 路招
Lu Zhi Lu Chih  
Luxi Luhsi  
Ma Ai Ma Ai 馬艾
Ma Jun (Deheng) Ma Chün (Tê-hêng) 馬鈞 (德衡)
Ma Qiu Ma Ch‘iu 馬秋
Ma Teng (Shoucheng) Ma T‘êng (Shou-ch‘êng) 馬騰 (壽成)
Ma Tie Ma T‘ieh 馬鐵
Ma Xiu Ma Hsiu 馬休
Ma Yan Ma Yen 馬延
Ma Zhao Ma Chao  
Ma Zun Ma Tsun 馬遵
Lady Ren Lady Jên  
Man Chong (Boning) Man Ch‘ung (Po-ning) 滿寵 (伯寧)
Man Wei (Gongheng) Man Wei (Kung-hêng)  
Mao Hui Mao Hui  
Mao Jia Mao Chia 毛嘉
Mao Jie (Xiaoxian) Mao Chieh (Hsiao-hsien) 毛玠 (孝先)
Mei Cheng Mei Ch‘êng 梅成
Mei Fu Mei Fu 梅敷
Meng Da (Zijing) Mêng Ta (Tzŭ-ching) 孟達 (子敬)
Meng Jian (Gongwei) Mêng Chien (Kung-wei) 孟建 (公威)
Meng Kang (Gongxiu) Mêng K‘ang (Kung-hsiu)  
Meng Tan Mêng T‘an  
Mi Fang (Zifang) Mi Fang (Tzŭ-fang) 麋芳 (子方)
Miao Shang Miao Shang 繆尚
Miao Xi (Xibo) Miao Hsi (Hsi-po) 繆襲 (熙伯)
Miao Ze Miao Tsê  
Mu Bing (Dexing) Mu Ping (Tê-hsing) 沐并 (德信)
Murong Lie Mujung Lieh  
Ni Xiaode Ni Hsiaotê  
Niu Dan Niu Tan 牛亶
Niu Gai Niu Kai 牛蓋
Niu Jin Niu Chin 牛金
Pan Ju P‘an Chü  
Pan Xu (Yuanmao) P‘an Hsü (Yüan-mao) 潘勗 (元茂)
Pang De (Lingming) P‘ang Tê (Ling-ming) 龐德 (令明)
Pang Gong P‘ang Kung  
Pang Hong (Jushi) P‘ang Hung (Chü-shih) 龐宏 (巨師)
Pang Hui P‘ang Hui 龐會
Pang Lin P‘ang Lin 龐林
Pang (Shanren) P‘ang (Shan-jên)  
Pang Yan P‘ang Yen  
Pang Yu (Ziyi) P‘ang Yü (Tzŭ-i) 龐淯 (子異)
Pei Hui (Wenji) P‘ei Hui (Wên-chi) 裴徽
Pei Jing P‘ei Ching  
Pei Kai (Shuze) P‘ei K‘ai (Shu-tsê)  
Pei Mao (Juguang) P‘ei Mao (Chü-kuang) 裴茂 (巨光)
Pei Qian (Wenxing) P‘ei Ch‘ien (Wên-hsing) 裴潛 (文行)
Po Qin (Xuibo) P‘o Ch‘in  
Qi Ji Ch‘i Chi  
Qian Hong Ch‘ien Hung 牽弘
Qian Zhao (Zijing) Ch‘ien Chao (Tzŭ-ching) 牽招 (子經)
Qin Lang (Yuanming) Ch‘in Lang (Yüan-ming) 秦朗 (元明)
Qin Liang Ch‘in Liang  
Qin Ming Ch‘in Ming  
Qin Qi Ch‘in Ch‘i 秦祺
Qin Shao (Bonan) Ch‘in Shao (Po-nan) 秦召 (伯南)
Qin Yilu Ch‘in Ilu 秦宜祿
Qiu Ben Ch‘iu Pên 丘本
Qiu Jian Ch‘iu Chien 丘建
Qu Yan Ch‘ü Yen 麹演
Quan Duan Ch‘üan Tuan 全端
Quan Yi Ch‘üan I  
Quan Jing Ch‘üan Ching 全静
Quan Wei Ch‘üan Wei  
Quan Yi Ch‘üan I 全懌
Quan Yi Ch‘üan I 全懌
Que Yi Ch‘üeh I  
Red Hare [Chituma] 0 [Ch‘iht‘uma] 赤兔[赤兔馬]
Ren Fu Jen Fu 任福
Ren Fan Jên Fan 任籓
Ren Kai (Yuanbao) Jên K‘ai (Yüan-pao) 任恺 (元褒)
Ren Lan Jên Lan 任覽
Ren Jun (Boda) Jên Chün (Po-ta) 任峻 (伯達)
Rong Ge Jung Ko 榮邰
Ruan Ji Juan Chi 阮籍
Ruan Yu (Yuanyu) Juan Yü (Yüan-yü) 阮瑀 (元瑜)
Shadow Runner  
Shan Gu (Gongxia) Shan Ku (Kung-hsia)  
Shan Tao Shan T‘ao 山濤
Shao Ti (Yuanbo) Shao T‘i (Yüan-po) 邵悌 (元伯)
Shen Dan (Yiju) Shên Tan (I-chü) 申耽 (義舉)
Shen Gu Shên Ku  
Shen Rong Shên Jung 審榮
Shen Yi Shên I 申儀
Shi Bao (Zhongrong) Shih Pao (Chung-jung) 石苞 (仲容)
Shi He Shih Ho 史郃
Shi Huan (Gongliu) Shih Huan (Kung-liu) 史渙 (公劉)
Shi Jian (Linbo) Shih Chien (Lin-po)  
Shi Miao (Dezhou) Shih Miao (Tê-chou) 时苗 (德胄)
Shi Tao (Guangyuan) Shih T‘ao (Kuang-yüan) 石韜 (廣元)
Shi Zuan Shih Tsuan 師纂
Si Fan Ssŭ Fan  
Sima Fang (Jiangong) Ssŭma Fang (Chienkung) 司馬防 (建公)
Sima Fu (Shuda) Ssŭma Fu (Shu-ta) 司馬孚 (叔達)
Sima Jin (Huida) Ssŭma Chin (Hui-ta) 司馬進 (惠達)
Sima Jun (Zizang) Ssŭma Chün (Tzŭ-tsang) 司馬駿 (子臧)
Sima Kui (Jida) Ssŭma K‘uei (Chi-ta) 司馬馗 (季達)
Sima Lang (Boda) Ssŭma Lang (Po-ta) 司馬朗 (伯達)
Sima Ling Ssŭma Ling 司馬陵
Sima Lou Ssŭma Lou 司馬樓
Sima Min (Youda) Ssŭma Min (Yu-ta) 司馬敏 (幼達)
Sima Quan Ssŭma Ch‘üan 司馬權
Sima Shi (Ziyuan) Ssŭma Shih (Tzŭ-yüan) 司馬師 (子元)
Sima Sui (Zibo) Ssŭma Sui (Tzŭ-po) 司馬遂 (子伯)
Sima Ti Ssŭma T‘i 司馬悌
Sima Tong (Yada) Ssŭma T‘ung (Ya-ta) 司馬同 (雅達)
Sima Wang (Zichu) Ssŭma Wang (Tzŭ-ch‘u) 司馬望 (子初)
Sima Xun (Xianda) Ssŭma Hsün (Hsien-ta) 司馬恂 (顯達)
Sima Yan (Anshi) Ssŭma Yen (An-shih) 司馬炎 (安世)
Sima Yi (Zhongda) Ssŭma I (Chung-ta) 司馬懿 (仲達)
Sima You (Dayou) Ssŭma Yu (Ta-yu) 司馬攸 (大猷)
Sima Zhao (Zishang) Ssŭma Chao (Tzŭ-shang) 司馬昭 (子上)
Sima Zhi (Zihua) Ssŭma Chih (Tzŭ-hua) 司馬芝 (子華)
Song Bai Sung Pai  
Song Hao Sung Hao  
Song Jie Sung Chieh 宋階
Song Xian Sung Hsien 宋憲
Su Lin (Xiaoyou) Su Lin (Hsiao-yu)  
Su Shou Su Shou  
Su Yong Su Yung 蘇顒
Su You Su Yu 蘇由
Su Yue Su Yüeh 蘇越
Su Ze (Wenshi) Su Tsê (Wên-shih) 蘇則 (文師)
Sun Qian Sun Ch‘ien  
Sun Gai Sun Kai  
Sun Guan (Zhongtai) Sun Kuan (Chung-t‘-ai)  
Sun Li (Deda) Sun Li (Tê-ta) 孫禮 (德達)
Sun Liang (Shiwen) Sun Liang (Shih-wên) 孫諒 (士文)
Sun Qing Sun Ch‘ing  
Sun Zi (Yanlong) Sun Tzŭ (Yen-lung)  
Sun Zicai Sun Tzŭts‘ai  
Tang Zi T‘ang Tzŭ 唐咨
Tian Chang T‘ien Ch‘ang  
Tian Chou (Zitai) T‘ien Ch‘ou (Tzŭ-t‘-ai) 田疇 (子泰)
Tian Xu T‘ien Hsü 田續
Tian Yu (Guorang) T‘ien Yü (Kuo-jang) 田豫 (國讓)
Tian Zhang T‘ien Chang 田章
Wan Qian Wan Ch‘ien 萬潛
Wan Zheng Wan Chêng 萬政
Wang Bi Wang Pi 王必
Wang Bi Wang Pi 王弼
Wang Can (Zhongxuan) Wang Ts‘an (Chung-hsüan) 王粲 (仲宣)
Wang Chang (Wenshu) Wang Ch‘ang (Wên-shu) 王昶 (文舒)
Wang Guan (Weitai) Wang Kuan (Wei-t‘-ai) 王觀 (偉臺)
Wang Guang Wang Kuang  
Wang Guo Wang Kuo  
Wang Han Wang Han 王含
Wang Hong Wang Hung  
Wang Hong (Zhengzong) Wang Hung (Chêng-tsung)  
Wang Hou Wang Hou  
Wang Huiyang Wang Huiyang  
Wang Hun (Xuanchong) Wang Hun (Hsüan-ch‘ung) 王渾 (玄沖)
Wang Ji (Boxing) Wang Chi (Po-hsing) 王基 (伯興)
Wang Jing (Yanwei) Wang Ching (Yen-wei) 王經 (彥偉)
Wang Kai Wang K‘ai  
Wang Lang (Yingxing) Wang Lang (Ying-hsing) 王朗 (景興)
Wang Ling Wang Ling  
Wang Ling (Yanyun) Wang Ling (Yen-yün) 王淩 (彥云)
Wang Mo Wang Mo  
Wang Ping (Zijun) Wang P‘ing (Tzŭ-chün) 王平 (子均)
Wang Pu Wang P‘u  
Wang Qi (Kongshi) Wang Ch‘i (K‘ung-shih) 王頎 (孔碩)
Wang Qin Wang Ch‘in  
Wang Ru Wang Ju  
Wang Shen (Chudao) Wang Shên (Ch‘u-tao) 王沈 (處道)
Wang Shuang (Ziquan) Wang Shuang (Tzŭ-ch‘üan) 王雙 (子全)
Wang Si Wang Ssŭ  
Wang Song Wang Sung  
Wang Su (Ziyong) Wang Su (Tzŭ-yung) 王肅 (子雍)
Wang Tao Wang T‘ao 王韜
Wang Tu Wang T’u 王圖
Wang Xiang (Xibo) Wang Hsiang (Hsi-po)  
Wang Xiang (Xiuzheng) Wang Hsiang (Hsiu-chêng) 王祥 (休徵)
Wang Xiong Wang Hsiung  
Wang Xiu (Shuzhi) Wang Hsiu (Shu-chih) 王修 (叔治)
Wang Xuan Wang Hsüan 王選
Wang Xun (Liangfu) Wang Hsün (Liang-fu)  
Wang Yan Wang Yen 王琰
Wang Yi (Wendu) Wang I (Wên-tu)  
Wang Zhao Wang Chao 王照
Wang Zhen Wang Chên  
Wang Zhen (Shujing) Wang Chên (Shu-ching)  
Wang Zhi Wang Chih  
Wang Zhong Wang Chung 王忠
Wei Chong Wei Ch‘ung  
Wei Dan (Zhongjiang) Wei Tan (Chung-chiang)  
Wei Duan (Xiufu) Wei Tuan (Hsiu-fu)  
Wei Feng (Zijing) Wei Fêng (Tzŭ-ching) 魏諷 (子京)
Wei Gu (Zhongjian) Wei Ku (Chung-chien) 魏種
Wei Guan (Boyu) Wei Kuan (Po-yü) 衛瓘 (伯玉)
Wei Huang (Dewei) Wei Huang (Tê-wei) 韋晃
Wei Ji (Boru) Wei Chi (Po-ju) 衛覬 (伯儒)
Wei Kai Wei K‘ai 衛凱
Wei Kang (Yuanjiang) Wei K‘ang (Yüan-chiang)  
Wei Li Wei Li  
Wei Ping Wei P‘ing  
Wei Xi (Ziya) Wei Hsi (Tzŭ-ya)  
Wei Xu Wei Hsü 魏續
Wei Xun Wei Hsün  
Wei Zhen (Gongzhen) Wei Chên (Kung-chên) 衛臻 (公振)
Wei Zi (Zixu) Wei Tzŭ (Tzŭ-hsü) 衛茲
Wen Hu Wên Hu 文虎
Wen Hui (Manji) Wên Hui (Man-chi) 溫恢 (曼基)
Wen Ping (Zhongye) Wên P‘ing (Chung-yeh) 文聘 (仲業)
Wen Qin (Zhongruo) Wên Ch‘in (Chung-jo) 文欽 (仲若)
Wen Sheng Wen Sheng 温生
Wen Yang Wên Yang 文鴦
Wu Dun (Annu) Wu Tun (An-nu) 吳敦 (黯奴)
Wu Gai (Yuanxia) Wu Kai (Yüan-hsia)  
Wu the Baliff Wu 吳押獄
Wu Zhi (Jizhong) Wu Chih (Chi-chung) 吳質 (季重)
Wu Zhou (Bonan) Wu Chou (Po-nan)  
Wuqiu Xing Wuch‘iu Hsing  
Xi Shou Hsi Shou  
Xi Xia Hsi Hsia  
Xi Zhicai Hsi Chihts‘ai 戲志才
Xia She Hsia Shê  
Xiahou Ba (Zhongquan) Hsiahou Pa (Chung-ch‘üan) 夏侯霸 (仲權)
Xiahou Cheng (Shuquan) Hsiahou Ch‘êng (Shu-ch‘üan)  
Xiahou Chong Hsiahou Ch‘ung  
Xiahou Cun Hsiahou Ts‘un  
Xiahou De Hsiahou Tê 夏侯德
Xiahou Dun (Yuanrang) Hsiahou Tun (Yüan-jang) 夏侯惇 (元讓)
Xiahou En Hsiahou Ên 夏侯恩
Xiahou He Hsiahou Ho  
Xiahou He (Yiquan) Hsiahou Ho (I-ch‘üan) 夏侯和 (義權)
Xiahou Heng Hsiahou Hêng  
Xiahou Hui (Yuanrong) Hsiahou Hui (Yüan-jung)  
Xiahou Hui (Zhiquan) Hsiahou Hui (Chih-ch‘üan) 夏侯惠 (稚權)
Xiahou Jie Hsiahou Chieh  
Xiahou Lan Hsiahou Lan  
Xiahou Lian Hsiahou Lien  
Xiahou Mao (Zilin) Hsiahou Mao (Tzŭ-lin) 夏侯楙 (子林)
Xiahou Rong (Youquan) Hsiahou Jung (Yu-ch‘üan)  
Xiahou Ru (Junlin) Hsiahou Ju (Chün-lin) 夏侯儒
Xiahou Shang (Boren) Hsiahou Shang (Po-jên) 夏侯尚 (伯仁)
Lady Xiahou Lady Hsiahou 夏侯氏
Xiahou Wei (Jiquan) Hsiahou Wei (Chi-ch‘üan) 夏侯威 (季權)
Xiahou Xian Hsiahou Hsien 夏侯咸
Xiahou Xuan (Taichu) Hsiahou Hsüan (T‘-ai-ch‘u) 夏侯玄 (太初)
Xiahou Yuan (Miaocai) Hsiahou Yüan (Miao-ts‘ai) 夏侯淵 (妙才)
Xiang Xiu Hsiang Hsiu 向秀
Xianyu Fu Hsienyü Fu 鮮於輔
Xie Gai (Wenyi) Hsieh Kai (Wên-i)  
Xie Huan Hsieh Huan 謝奐
Xie Jiong Hsieh Chiung  
Xie Piao Hsieh P’iao 解剽
Xie Qi Hsieh Ch‘i  
Xieguini Hsiehkueini  
Xin Chang (Taiyong) Hsin Ch‘ang (T‘-ai-yung) 辛敞 (泰雍)
Xin Ji Hsin Chi 辛機
Xin Pi (Zuozhi) Hsin P‘i (Tso-chih) 辛毗 (佐治)
Xin Xianying Hsin Hsienying 辛憲英
Xing Yong (Zi’ang) Hsing Yung  
Xing Zhen Hsing Chên 邢貞
Xu Chu (Zhongkang) Hsü Ch‘u (Chung-k‘-ang) 許褚 (仲康)
Xu Ding Hsü Ting  
Xu Gan (Weichang) Hsü Kan (Wei-ch‘ang)  
Xu Huang (Gongming) Hsü Huang (Kung-ming) 徐晃 (公明)
Xu Hun Hsü Hun  
Xu Miao (Jingshan) Hsü Miao (Ching-shan) 徐邈 (景山)
Xu Qiu (Mengyu) Hsü Ch‘iu (Mêng-yü) 徐璆 (孟玉)
Xu Shang Hsü Shang  
Xu Shu (Yuanzhi) Hsü Shu (Yüan-chih) 徐庶 (元直)
Xu Si Hsü Ssŭ  
Xu Tuo Hsü T‘o  
Xu Xi Hsü Hsi  
Xu Xuan (Baojian) Hsü Hsüan (Pao-chien) 徐宣 (寶堅)
Xu Yi Hsü I 許儀
Xu Yi (Jicai) Hsü I (Chi-ts‘ai) 徐奕 (季才)
Xu Yin Hsü Yin  
Xu Ying (Boji) Hsü Ying (Po-chi)  
Xu You Hsü Yu  
Xu You (Ziyuan) Hsü Yu (Tzŭ-yüan) 許攸 (子遠)
Xu Yun (Shicong) Hsü Yün (Shih-ts‘ung)  
Xu Zhi Hsü Chih 許芝
Xu Zhi Hsü Chih 徐質
Xu Zhi Hsü Chih 徐質
Xue Hong Hsüeh Hung 薛洪
Xue Qiao Hsüeh Ch‘iao  
Xue Ti (Xiaowei) Hsüeh T‘i (Hsiao-wei)  
Xue Ze Hsüeh Tsê  
Xue Zhou Hsüeh Chou  
Xun Can Hsün Ts‘an  
Xun Gun Hsün Kun 荀緄
Xun Hong (Zhongmao) Hsün Hung (Chung-mao)  
Xun Jian Hsün Chien 荀儉
Xun Jing (Shuci) Hsün Ching (Shu-tz‘ŭ) 荀靖 (叔慈)
Xun Kai Hsün K‘ai 荀愷
Xun Shen Hsün Shên 荀詵
Xun Shu (Jihe) Hsün Shu (Chi-ho) 荀淑 (季和)
Xun Su Hsün Su 荀肅
Xun Tao Hsün T‘ao 荀燾
Xun Wei (Gonggao) Hsün Wei (Kung-kao)  
Xun Xian (Manqing) Hsün Hsien (Man-ch‘ing)  
Xun Xu (Gongceng) Hsün Hsü (Kung-ts‘êng) 荀勗 (公曾)
Xun Yan (Xiuruo) Hsün Yen (Hsiu-jo) 荀衍 (休若)
Xun Yi (Jingqian) Hsün I (Ching-ch‘ien) 荀顗 (景倩)
Xun You (Gongda) Hsün Yu (Kung-ta) 荀攸 (公達)
Xun Yu (Wenruo) Hsün Yü (Wên-jo) 荀彧 (文若)
Xun Yue (Zhongyu) Hsün Yüeh (Chung-yü)  
Xun Yun (Changqing) Hsün Yün (Ch‘ang-ch‘ing)  
Xun Zhuan Hsün Chuan 荀專
Yan Bao (Wentong) Yen Pao (Wên-t‘ung)  
Yan Fei (Wenlin) Yen Fei (Wên-lin)  
Yan Gan (Gongzhong) Yen Kan (Kung-chung)  
Yan Jun Yen Chün  
Yan Kuang Yen K‘uang 嚴匡
Yan Ming Yen Ming  
Yan Pu Yen P‘u 閻圃
Yan Rou Yen Jou 閻柔
Yan Wen (Bojian) Yen Wên (Po-chien) 閻溫 (伯儉)
Yan Xiang (Wenzi) Yen Hsiang (Wên-tzŭ)  
Yan Xing (Yanming) Yen Hsing (Yen-ming)  
Yan Zhi Yen Chih  
Yang Biao Yang Piao 楊彪
Yang Dao Yang Tao 羊衟
Yang Fu (Yishan) Yang Fu (I-shan) 楊阜 (義山)
Yang Hong Yang Hung  
Yang Ji Yang Chi 楊稷
Yang Jun (Jicai) Yang Chün (Chi-ts‘ai) 楊俊 (季才)
Yang Kui Yang K‘uei  
Yang Ling Yang Ling  
Yang Wei (Shiying) Yang Wei (Shih-ying) 楊偉 (世英)
Yang Xin Yang Hsin 楊欣
Yang Xiu (Dezu) Yang Hsiu (Tê-tsu) 楊修 (德祖)
Yang Xun Yang Hsün  
Yang Yi (Weigong) Yang I (Wei-kung) 楊儀 (威公)
Yang Yue Yang Yüeh  
Yang Zuo Yang Tso 楊祚
Yao Qiong Yao Ch‘iung  
Yin Damu Yin Tamu 尹大目
Yin Deng Yin Teng 殷登
Yin Fan Yin Fan 隱蕃
Yin Feng (Zizeng) Yin Fêng (Tzŭ-tsêng) 尹奉
Yin Li [Lu’er] [Black Boy] Yin Li [Lu’êrh] 尹禮[盧兒]
Yin Lu Yin Lu  
Yin Qi Yin Ch‘i  
Yin Shang Yin Shang 尹賞
Yin Shu Yin Shu  
Ying Chang (Delian) Ying Ch‘ang (Tê-lien)  
Ying Qu (Xiulian) Ying Ch‘ü (Hsiu-lien)  
Ying Shao (Zhongyuan) Ying Shao (Chung-yüan) 應劭 (仲瑗)
Ying Yu (Zizheng) Ying Yü (Tzŭ-chêng)  
You Chu (Zhongyun) Yu Ch‘u (Chung-yün)  
You Tu Yu T‘u 尤突
Yu Gui Yü Kuei  
Yu Jin (Wenze) Yü Chin (Wên-tsê) 于禁 (文則)
Yu Jun Yü Chün  
Yu Song Yü Sung  
Yu Zhou Yü Chou  
Yuan Ba Yüan Pa 袁霸
Yuan Huan (Yaoqing) Yüan Huan (Yao-ch‘ing) 袁渙 (曜卿)
Yuan Min Yüan Min 袁敏
Yuan Shao Yüan Shao 爰邵
Yuan Si Yüan Ssŭ 袁嗣
Yuan Xing Yüan Hsing  
Yue Chen Yüeh Ch‘ên 樂綝
Yue Dun Yüeh Tun  
Yue Fang Yüeh Fang  
Yue Jin (Wenqian) Yüeh Chin (Wên-ch‘ien) 樂進 (文謙)
Yue Xiang (Wenzai) Yüeh Hsiang (Wên-tsai)  
Yue Zhao Yüeh Chao  
Zang Ba (Xuangao) Tsang Pa (Hsüan-kao) 臧霸 (宣高)
Zao Zhi Tsao Chih 枣祗
Zeng Xuan Tsêng Hsüan  
Zhai Yuan Chai Yüan  
Zhan Qian (Yanhuang) Chan Ch‘ien (Yen-huang) 棧潛 (彥皇)
Zheng Cheng Chêng Ch‘êng  
Zhang Cheng (Gongxian) Chang Ch‘êng (Kung-hsien) 張承 (公先)
Zhang Chuan Chang Ch‘uan 張泉
Zhang Chunhua Chang Ch‘unhua 張春華
Zhang Dang Chang Tang 張當
Zhang Fan Chang Fan 張汎
Zhang Fan (Gongyi) Chang Fan (Kung-i) 張範 (公儀)
Zhang Fang Chang Fang 張方
Zhang Fen Chang Fên  
Zhang Gong Chang Kung 張恭
Zhang Gu Chang Ku  
Zhang He (Junyi) Chang Ho (Chün-i) 張郃 (儁乂)
Zhang Hong (Zigang) Chang Hung (Tzŭ-kang) 張紘 (子綱)
Zhang Hu Chang Hu 張虎
Zhang Hua Chang Hua  
Zhang Ji (Derong) Chang Chi (Tê-jung) 張既 (德容)
Zhang Jian Chang Chien  
Zhang Jian (Yuanjie) Chang Chien (Yüan-chieh) 張儉 (元節)
Zhang Jie Chang Chieh 張節
Zhang Jin Chang Chin 張進
Zhang Jin (Ziyun) Chang Chin (Tzŭ-yün) 張津 (子雲)
Zhang Jing Chang Ching  
Zhang Jing Chang Ching  
Zhang Jiu Chang Chiu 張就
Zhang Jun Chang Chün  
Zhang Liao (Wenyuan) Chang Liao (Wên-yüan) 張遼 (文遠)
Zhang Lu (Gongqi) Chang Lu (Kung-ch‘i) 張魯 (公祺)
Zheng Lun Chêng Lun  
Zhang Mao (Yancai) Chang Mao (Yen-ts‘ai) 張茂
Zhang Miao (Mengzhuo) Chang Miao (Mêng-cho) 張邈 (孟卓)
Zhang Ming Chang Ming  
Zhang Mu Chang Mu  
Zhang Nan Chang Nan 張南
Zhang Pu Chang P‘u 張普
Zhang Qi (Jingzhong) Chang Ch‘i (Ching-chung) 張緝 (敬仲)
Zhang Qiu Chang Ch‘iu 張球
Zhang Quan Chang Ch‘üan 張泉
Zhang Rong Chang Jung 張融
Zhang Shao Chang Shao 張紹
Zhang Tao Chang T‘ao  
Zhang Te (Zichan) Chang T‘o (Tzŭ-ch‘an) 張特 (子產)
Zhang Xi Chang Hsi 張憙
Zhang Xiang (Yuanfeng) Chang Hsiang (Yüan-fêng)  
Zhang Xiong Chang Hsiung  
Zhang Xiong Chang Hsiung  
Zhang Xiu Chang Hsiu 張繡
Zhang Yan Chang Yen 張燕
Zhang Yi Chang I 張顗
Zhang Ying Chang Ying 張穎
Zhang Yun Chang Yün 張允
Zhang Zhi Chang Chih  
Zhang (Ziqian) Chang (Tzŭ-ch‘ien)  
Zhao Ang (Weizhang) Chao Ang (Wei-chang)  
Zhao Fan Chao Fan 趙範
Zhao Jian (Shumao) Chao Chien (Shu-mao)  
Zhao Qu Chao Ch‘ü 趙衢
Zhao Rong (Zichang) Chao Jung (Tzŭ-ch‘ang)  
Zhao Ta Chao T‘a  
Zhao Wen (Zirou) Chao Wên (Tzŭ-jou) 趙溫
Zhao Yan (Boran) Chao Yen (Po-jan)  
Zhao Yong Chao Yung  
Zhao Yue Chao Yüeh  
Zheng Chong (Wenhe) Chêng Ch‘ung (Wên-ho) 鄭沖
Zheng Gan Cheng Kan 鄭甘
Zheng Hun (Wengong) Chêng Hun 鄭渾 (文公)
Zheng Lun Chêng Lun  
Zheng Mao (Linshu) Chêng Mao (Lin-shu)  
Zheng Wen Chêng Wên 鄭文
Zheng Xiaotong (Little Same) Chêng Hsiaot‘ung  
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)
Zhi Chih  
Zhi Xi (Yuansheng) Chih Hsi (Yüan-shêng)  
Zhong Hui (Shiji) Chung Hui (Shih-chi) 鍾會 (士季)
Zhong Jin Chung Chin 鍾縉
Zhong Jing Chung Ching 鍾進
Zhong Shen Chung Shên 鍾紳
Zhong Yao (Yuanchang) Chung Yao (Yüan-ch‘ang) 鍾繇 (元常)
Zhong Yu (Zhishu) Chung Yü (Chih-shu) 鍾毓 (稚叔)
Zhongchang Tong (Gongli) Chungch‘ang T‘ung (Kung-li)  
Zhou Buyi (Yuanzhi) Chou Pui (Yüan-chih)  
Zhou Jin Chou Chin  
Zhou Jun (Kailin) Chou Chün (K‘-ai-lin)  
Zhou Kui Chou K‘uei  
Zhou Tai Chou T‘ai 州泰
Zhou Xuan (Konghe) Chou Hsüan (K‘ung-ho) 周宣 (孔和)
Zhousheng Lie Choushêng Lieh  
Zhu Cheng Chu Ch‘êng  
Zhu Fang Chu Fang 朱芳
Zhu Gai Chu Kai 朱蓋
Zhu (Gongdao) Chu (Kung-tao) (公道)
Zhu Guang Chu Kuang 朱光
Zhu Jianping Chu Chienp‘ing  
Zhu Ling (Wenbo) Chu Ling (Wên-po) 朱靈 (文博)
Zhu Rong Chu Jung  
Zhu Zan Chu Tsan 朱讚
Zhuge Dan (Gongxiu) Chuko Tan (Kung-hsiu) 諸葛誕 (公休)
Zhuge Qian Chuko Ch‘ien 諸葛虔
Zhuge Xu Chuko Hsü 諸葛緒
Zong Cheng (Shilin) Tsung Ch‘êng (Shih-lin)  
Zong Hong Tsung Hung  
Zong (Ziqing) Tsung (Tzŭ-ch‘ing) (子卿)
Zou Qi Tsou Ch‘i 鄒岐
Zuo Ci (Yuanfang) Tso Tz‘ŭ (Yüan-fang) 左慈 (元放)
Zuo Xi (Yanyong) Tso Hsi (Yen-yung)  

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Deng (Yuanlong) Ch‘ên Têng (Yüan-lung) 陳登 (元龍)
Chen Gui (Hanyu) Ch‘ên Kuei (Han-yü) 陳珪 (漢瑜)
Chen Qun (Changwen) Ch‘ên Ch‘ün (Ch‘ang-wên) 陳群 (長文)
Empress Zhang Empress Chang 張皇后
Gou An Kou An 句安
Guan Yu (Yunchang) Kuan Yü (Yün-ch‘ang) 關羽 (雲長)
Guo Xun Kuo Hsün  
Han Xuan Han Hsüan 韓玄
Huang Quan (Gongheng) Huang Ch‘üan (Kung-hêng) 黃權 (公衡)
Huang Yong Huang Yung 黃邕
Jiang Shu Chiang Shu 蔣舒
Jiang Wei (Boyue) Chiang Wei (Po-yüeh) 姜維 (伯約)
Jin Xuan (Yuanji) Chin Hsüan (Yüan-chi) 金旋 (元機)
Lei Xu Lei Hsü 雷緒
Li Hu Li Hu  
Li Shao Li Shao  
Liang Qian Liang Ch‘ien  
Liang Xu Liang Hsü 梁緒
Liu Ba (Zichu) Liu Pa (Tzŭ-ch‘u) 劉巴 (子初)
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu Du Liu Tu 劉度
Liu Shan (Gongsi) Liu Shan (Kung-ssŭ) 劉禪 (公嗣)
Liu Yin (Xiuran) Liu Yin (Hsiu-jan)  
Meng Da (Zijing) Mêng Ta (Tzŭ-ching) 孟達 (子敬)
Mi Fang (Zifang) Mi Fang (Tzŭ-fang) 麋芳 (子方)
Pang Hong (Jushi) P‘ang Hung (Chü-shih) 龐宏 (巨師)
Pang Lin P‘ang Lin 龐林
Que Yi Ch‘üeh I  
Red Hare [Chituma] 0 [Ch‘iht‘uma] 赤兔[赤兔馬]
Shen Dan (Yiju) Shên Tan (I-chü) 申耽 (義舉)
Shen Yi Shên I 申儀
Shi He Shih Ho 史郃
Tian Yu (Guorang) T‘ien Yü (Kuo-jang) 田豫 (國讓)
Wang Han Wang Han 王含
Wang Ping (Zijun) Wang P‘ing (Tzŭ-chün) 王平 (子均)
Xiahou Ba (Zhongquan) Hsiahou Pa (Chung-ch‘üan) 夏侯霸 (仲權)
Xiahou Lan Hsiahou Lan  
Lady Xiahou Lady Hsiahou 夏侯氏
Xu Shu (Yuanzhi) Hsü Shu (Yüan-chih) 徐庶 (元直)
Yang Yi (Weigong) Yang I (Wei-kung) 楊儀 (威公)
Yin Shang Yin Shang 尹賞
Yuan Huan (Yaoqing) Yüan Huan (Yao-ch‘ing) 袁渙 (曜卿)
Zhang Jun Chang Chün  
Zhang Shao Chang Shao 張紹
Zhao Fan Chao Fan 趙範

Wu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cai He Ts‘ai Ho 蔡和
Cai Lin Ts‘ai Lin 蔡林
Cai Zhong Ts‘ai Chung 蔡中
Dai Yuan Tai Yüan 戴員
Gui Lan Kuei Lan  
Han Zong Han Tsung  
Hua Xin (Ziyu) Hua Hsin (Tzŭ-yü) 華歆 (子魚)
Huan Jie (Boxu) Huan Chieh (Po-hsü) 桓階 (伯緒)
Jiao Yi Chiao I 焦彝
Jin Zong Chin Tsung  
Lü Xing Lü Hsing  
Mei Cheng Mei Ch‘êng 梅成
Mei Fu Mei Fu 梅敷
Mi Fang (Zifang) Mi Fang (Tzŭ-fang) 麋芳 (子方)
Quan Duan Ch‘üan Tuan 全端
Quan Yi Ch‘üan I  
Quan Jing Ch‘üan Ching 全静
Quan Wei Ch‘üan Wei  
Quan Yi Ch‘üan I 全懌
Quan Yi Ch‘üan I 全懌
Song Hao Sung Hao  
Sun Zicai Sun Tzŭts‘ai  
Tang Zi T‘ang Tzŭ 唐咨
Yin Fan Yin Fan 隱蕃
Zhang Hong (Zigang) Chang Hung (Tzŭ-kang) 張紘 (子綱)
Zhang Jian Chang Chien  

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Xin Pao Hsin 鮑信
Cai Yan (Wenji) Ts‘ai Yen (Wên-chi) 蔡琰 (文姬)
Cao Cao (Mengde) Ts‘ao Ts‘ao (Mêng-tê) 曹操 (孟德)
Cao De Ts‘ao Tê 曹德
Cao Song (Jugao) Ts‘ao Sung (Chü-kao) 曹嵩 (巨高)
Chen Gong (Gongtai) Ch‘ên Kung (Kung-t‘-ai) 陳宮 (公臺)
Chen Gui (Hanyu) Ch‘ên Kuei (Han-yü) 陳珪 (漢瑜)
Chen Ji (Yuanfang) Ch‘ên Chi (Yüan-fang) 陳紀 (元方)
Chen Lin (Kongzhang) Ch‘ên Lin (K‘ung-chang) 陳琳 (孔璋)
Dong Cheng Tung Ch‘êng 董承
Dong Fen Tung Fên 董芬
Dong Zhao (Gongren) Tung Chao (Kung-jên) 董昭 (公仁)
Du Ji (Bohou) Tu Chi (Po-hou) 杜畿 (伯侯)
Du Kui (Gongliang) Tu K‘uei (Kung-liang) 杜夔 (公良)
Fan Cheng Fan Ch‘êng 范成
Fu Xun (Gongti) Fu Hsün (Kung-t‘i) 傅巽 (公悌)
Geng Ji (Jixing) Kêng Chi (Chi-hsing) 耿紀 (季行)
Guan Yu (Yunchang) Kuan Yü (Yün-ch‘ang) 關羽 (雲長)
Guo Xian (Youjian) Kuo Hsien (Yu-chien)  
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)
Yang Zhong Yang Chung  
Ji Miao (Wenran) Chi Miao (Wên-jan) 吉邈 (文然)
Ji Mu (Siran) Chi Mu (Ssŭ-jan) 吉穆 (思然)
Jin Xuan (Yuanji) Chin Hsüan (Yüan-chi) 金旋 (元機)
Jin Yi (Deyi) Chin I (Tê-i) 金祎 (德禕)
Kong ? K‘ung ?  
Kong Rong (Wenju) K‘ung Jung (Wên-chü) 孔融 (文舉)
Kuai Yue (Yidu) K‘uai Yüeh (I-tu) 蒯越 (異度)
Lady Kong Lady K‘ung  
Li Yi (Xiaoyi) Li I (Hsiao-i)  
Liang Gu (Menghuang) Liang Ku (Mêng-huang) 梁鵠 (孟皇)
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu Pi Liu P‘i  
Lu Cui (Wenyu) Lu Ts‘ui (Wên-yü) 路粹 (文蔚)
Ma Teng (Shoucheng) Ma T‘êng (Shou-ch‘êng) 馬騰 (壽成)
Pei Mao (Juguang) P‘ei Mao (Chü-kuang) 裴茂 (巨光)
Rong Ge Jung Ko 榮邰
Sima Fang (Jiangong) Ssŭma Fang (Chienkung) 司馬防 (建公)
Wang Hong Wang Hung  
Wang Lang (Yingxing) Wang Lang (Ying-hsing) 王朗 (景興)
Wang Yi (Wendu) Wang I (Wên-tu)  
Wei Duan (Xiufu) Wei Tuan (Hsiu-fu)  
Wei Huang (Dewei) Wei Huang (Tê-wei) 韋晃
Xie Jiong Hsieh Chiung  
Xu Huang (Gongming) Hsü Huang (Kung-ming) 徐晃 (公明)
Xu Qiu (Mengyu) Hsü Ch‘iu (Mêng-yü) 徐璆 (孟玉)
Xun You (Gongda) Hsün Yu (Kung-ta) 荀攸 (公達)
Xun Yue (Zhongyu) Hsün Yüeh (Chung-yü)  
Yang Biao Yang Piao 楊彪
Yin Deng Yin Teng 殷登
Yin Qi Yin Ch‘i  
Ying Shao (Zhongyuan) Ying Shao (Chung-yüan) 應劭 (仲瑗)
Yuan Huan (Yaoqing) Yüan Huan (Yao-ch‘ing) 袁渙 (曜卿)
Yuan Min Yüan Min 袁敏
Zao Zhi Tsao Chih 枣祗
Zhang Cheng (Gongxian) Chang Ch‘êng (Kung-hsien) 張承 (公先)
Zhang Jian (Yuanjie) Chang Chien (Yüan-chieh) 張儉 (元節)
Zhang Jin (Ziyun) Chang Chin (Tzŭ-yün) 張津 (子雲)
Zhang Miao (Mengzhuo) Chang Miao (Mêng-cho) 張邈 (孟卓)
Zhang Xiu Chang Hsiu 張繡
Zhang Yan Chang Yen 張燕
Zhao Jian (Shumao) Chao Chien (Shu-mao)  
Zhao Rong (Zichang) Chao Jung (Tzŭ-ch‘ang)  
Zhao Wen (Zirou) Chao Wên (Tzŭ-jou) 趙溫
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)
Zhi Xi (Yuansheng) Chih Hsi (Yüan-shêng)  
Zhong Yao (Yuanchang) Chung Yao (Yüan-ch‘ang) 鍾繇 (元常)
Zong Cheng (Shilin) Tsung Ch‘êng (Shih-lin)  

Jin Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Qian (Xiuyuan) Ch‘ên Ch‘ien (Hsiu-yüan) 陳騫 (休淵)
Du Yu (Yuankai) Tu Yü (Yüan-k‘-ai) 杜預 (元凱)
Fu Jia (Lanshi) Fu Chia (Lan-shih)  
Fu Xuan Fu Hsüan 傅玄
He Zeng (Yingkao) Ho Tsêng (Ying-k‘-ao) 何曾 (穎考)
He Zhen (Yuangan) Ho Chên (Yüan-kan)  
Hou Shilang (Xiaoming) Hou Shihlang (Hsiao-ming)  
Hu Fen (Xuanwei) Hu Fên (Hsüan-wei) 胡奮 (玄威)
Huangfu Kai Huangfu K‘ai 皇甫闓
Jia Chong (Gonglü) Chia Ch‘ung (Kung-lü) 賈充 (公閭)
Li Wan (Shuwen) Li Wan (Shu-wên)  
Liu Yi (Zhongxiong) Liu I (Chung-hsiung)  
Liu Yin (Xiuran) Liu Yin (Hsiu-jan)  
Lu Zhi Lu Chih  
Pang Hui P‘ang Hui 龐會
Pei Kai (Shuze) P‘ei K‘ai (Shu-tsê)  
Qian Hong Ch‘ien Hung 牽弘
Ren Kai (Yuanbao) Jên K‘ai (Yüan-pao) 任恺 (元褒)
Ruan Ji Juan Chi 阮籍
Shan Tao Shan T‘ao 山濤
Shao Ti (Yuanbo) Shao T‘i (Yüan-po) 邵悌 (元伯)
Shi Bao (Zhongrong) Shih Pao (Chung-jung) 石苞 (仲容)
Shi Jian (Linbo) Shih Chien (Lin-po)  
Shi Zuan Shih Tsuan 師纂
Sima Jun (Zizang) Ssŭma Chün (Tzŭ-tsang) 司馬駿 (子臧)
Sima Ling Ssŭma Ling 司馬陵
Sima Quan Ssŭma Ch‘üan 司馬權
Sima Shi (Ziyuan) Ssŭma Shih (Tzŭ-yüan) 司馬師 (子元)
Sima Sui (Zibo) Ssŭma Sui (Tzŭ-po) 司馬遂 (子伯)
Sima Ti Ssŭma T‘i 司馬悌
Sima Wang (Zichu) Ssŭma Wang (Tzŭ-ch‘u) 司馬望 (子初)
Sima Yan (Anshi) Ssŭma Yen (An-shih) 司馬炎 (安世)
Sima Yi (Zhongda) Ssŭma I (Chung-ta) 司馬懿 (仲達)
Sima You (Dayou) Ssŭma Yu (Ta-yu) 司馬攸 (大猷)
Sima Zhao (Zishang) Ssŭma Chao (Tzŭ-shang) 司馬昭 (子上)
Wang Hun (Xuanchong) Wang Hun (Hsüan-ch‘ung) 王渾 (玄沖)
Wang Shen (Chudao) Wang Shên (Ch‘u-tao) 王沈 (處道)
Wang Su (Ziyong) Wang Su (Tzŭ-yung) 王肅 (子雍)
Wang Xiang (Xiuzheng) Wang Hsiang (Hsiu-chêng) 王祥 (休徵)
Wang Xun (Liangfu) Wang Hsün (Liang-fu)  
Wei Guan (Boyu) Wei Kuan (Po-yü) 衛瓘 (伯玉)
Wen Hu Wên Hu 文虎
Wen Yang Wên Yang 文鴦
Wu Gai (Yuanxia) Wu Kai (Yüan-hsia)  
Xiang Xiu Hsiang Hsiu 向秀
Xu Yin Hsü Yin  
Xun Xu (Gongceng) Hsün Hsü (Kung-ts‘êng) 荀勗 (公曾)
Xun Yi (Jingqian) Hsün I (Ching-ch‘ien) 荀顗 (景倩)
Yang Xin Yang Hsin 楊欣
Zhang Xiong Chang Hsiung  
Zheng Chong (Wenhe) Chêng Ch‘ung (Wên-ho) 鄭沖
Zheng Mao (Linshu) Chêng Mao (Lin-shu)  
Zhou Jun (Kailin) Chou Chün (K‘-ai-lin)  
Zhuge Xu Chuko Hsü 諸葛緒
Zuo Xi (Yanyong) Tso Hsi (Yen-yung)  

Dong Zhuo

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Ji (Yuanfang) Ch‘ên Chi (Yüan-fang) 陳紀 (元方)
Chunyu Jia Ch‘unyü Chia  
Duan Wei (Zhongming) Tuan Wei (Chung-ming) 段煨
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)
Red Hare [Chituma] 0 [Ch‘iht‘uma] 赤兔[赤兔馬]
Xun You (Gongda) Hsün Yu (Kung-ta) 荀攸 (公達)
Yang Biao Yang Piao 楊彪
Zhao Jian (Shumao) Chao Chien (Shu-mao)  
Zhao Wen (Zirou) Chao Wên (Tzŭ-jou) 趙溫

Gongsun Du

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bing Yuan (Genju) Ping Yüan (Kên-chü) 邴原 (根矩)
Gongsun Gong Kungsun Kung 公孫恭
Liang Mao (Bofang) Liang Mao (Po-fang) 涼茂 (伯方)

Gongsun Yuan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Gongsun Xiu Kungsun Hsiu  
Gongsun Yuan Kungsun Yüan 公孫淵
Jia Fan Chia Fan 賈範
Yang Zuo Yang Tso 楊祚

Gongsun Zan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Tian Yu (Guorang) T‘ien Yü (Kuo-jang) 田豫 (國讓)

Guo Si

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)

Han Fu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xun Yu (Wenruo) Hsün Yü (Wên-jo) 荀彧 (文若)
Zhang He (Junyi) Chang Ho (Chün-i) 張郃 (儁乂)

Han Sui

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cheng Gongying Ch‘êng Kungying 成公英
Cheng Yin Ch‘êng Yin 程銀
Guo Xian (Youjian) Kuo Hsien (Yu-chien)  
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)
Hou Xuan Hou Hsüan 侯選
Li Kan Li K‘an 李堪
Yan Xing (Yanming) Yen Hsing (Yen-ming)  
Yang Kui Yang K‘uei  
Yang Xiu (Dezu) Yang Hsiu (Tê-tsu) 楊修 (德祖)

Han Xuan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Xuan Han Hsüan 韓玄

Kong Rong

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Kong Rong (Wenju) K‘ung Jung (Wên-chü) 孔融 (文舉)
Wang Xiu (Shuzhi) Wang Hsiu (Shu-chih) 王修 (叔治)

Li Jue

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chunyu Jia Ch‘unyü Chia  
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)
Yang Biao Yang Piao 楊彪
Zhao Wen (Zirou) Chao Wên (Tzŭ-jou) 趙溫
Zhong Yao (Yuanchang) Chung Yao (Yüan-ch‘ang) 鍾繇 (元常)

Liu Biao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cai He Ts‘ai Ho 蔡和
Cai Mao (Degui) Ts‘ai Mao (Tê-kuei) 蔡瑁 (德珪)
Cai Xun Ts’ai Hsün 蔡壎
Cai Zhong Ts‘ai Chung 蔡中
Deng Xi Têng Hsi 鄧羲
Deng Yang Têng Yang  
Deng Yi Têng I 鄧義
Dou Fu Tou Fu 竇輔
Du Kui (Gongliang) Tu K‘uei (Kung-liang) 杜夔 (公良)
Fu Xun (Gongti) Fu Hsün (Kung-t‘i) 傅巽 (公悌)
Han Ji (Gongzi) Han Chi (Kung-tzŭ) 韓暨 (公至)
He Xia Ho Hsia  
Huan Jie (Boxu) Huan Chieh (Po-hsü) 桓階 (伯緒)
Kuai Yue (Yidu) K‘uai Yüeh (I-tu) 蒯越 (異度)
Lady Cai Lady Ts‘ai  
Li Li (Jianxian) Li Li (Chien-hsien) 李立 (建賢)
Liang Gu (Menghuang) Liang Ku (Mêng-huang) 梁鵠 (孟皇)
Liu Cong Liu Ts‘ung 劉琮
Liu Xian (Shizong) Liu Hsien (Shih-tsung) 劉先
Liu Yi Liu I  
Lou Gui (Zibo) Lou Kuei (Tzŭ-po) 婁圭 (子伯)
Wang Can (Zhongxuan) Wang Ts‘an (Chung-hsüan) 王粲 (仲宣)
Wen Ping (Zhongye) Wên P‘ing (Chung-yeh) 文聘 (仲業)
Xu Si Hsü Ssŭ  
Zhang Xiu Chang Hsiu 張繡
Zhang Yun Chang Yün 張允
Zhao Jian (Shumao) Chao Chien (Shu-mao)  

Liu Yao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Hua Xin (Ziyu) Hua Hsin (Tzŭ-yü) 華歆 (子魚)

Liu Yu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Tian Chou (Zitai) T‘ien Ch‘ou (Tzŭ-t‘-ai) 田疇 (子泰)
Xianyu Fu Hsienyü Fu 鮮於輔
Yan Rou Yen Jou 閻柔

Liu Zhang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Huang Quan (Gongheng) Huang Ch‘üan (Kung-hêng) 黃權 (公衡)
Liu Ba (Zichu) Liu Pa (Tzŭ-ch‘u) 劉巴 (子初)
Meng Da (Zijing) Mêng Ta (Tzŭ-ching) 孟達 (子敬)
Que Yi Ch‘üeh I  

Ma Chao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)
Jia Hong (Shuye) Chia Hung (Shu-yeh)  
Lady Dong Lady Tung  
Ma Qiu Ma Ch‘iu 馬秋
Pang De (Lingming) P‘ang Tê (Ling-ming) 龐德 (令明)

Ma Teng

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Fu Gan (Yancai) Fu Kan (Yen-ts‘ai) 傅幹 (彦材)
Huang Kui Huang K‘uei  
Ma Teng (Shoucheng) Ma T‘êng (Shou-ch‘êng) 馬騰 (壽成)
Ma Tie Ma T‘ieh 馬鐵
Ma Xiu Ma Hsiu 馬休
Pang De (Lingming) P‘ang Tê (Ling-ming) 龐德 (令明)

Tao Qian

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Deng (Yuanlong) Ch‘ên Têng (Yüan-lung) 陳登 (元龍)
Chen Gui (Hanyu) Ch‘ên Kuei (Han-yü) 陳珪 (漢瑜)
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Wang Lang (Yingxing) Wang Lang (Ying-hsing) 王朗 (景興)
Zang Ba (Xuangao) Tsang Pa (Hsüan-kao) 臧霸 (宣高)
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)

Yellow Scarves

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bian Xi Pien Hsi 卞喜

Yuan Shang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Feng Li Fêng Li 馮禮
Han Fan Han Fan 韓范
Li Fu (Zixian) Li Fu (Tzŭ-hsien) 李孚 (子憲)
Liang Qi Liang Ch‘i 梁岐
Lü Kuang Lü K‘uang 呂曠
Lü Xiang Lü Hsiang 呂翔
Ma Yan Ma Yen 馬延
Qian Zhao (Zijing) Ch‘ien Chao (Tzŭ-ching) 牽招 (子經)
Shen Rong Shên Jung 審榮
Su You Su Yu 蘇由
Zhang Yi Chang I 張顗
Zhang (Ziqian) Chang (Tzŭ-ch‘ien)  

Yuan Shao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Lin (Kongzhang) Ch‘ên Lin (K‘ung-chang) 陳琳 (孔璋)
Chen Yu (Gongwei) Ch‘ên Yü (Kung-wei) 陈禹
Cui Yan (Jigui) Ts‘ui Yen (Chi-kuei) 崔琰 (季珪)
Dong Zhao (Gongren) Tung Chao (Kung-jên) 董昭 (公仁)
Empress Zhen [Zhen Ji] Empress Chên [Chên Chi] 甄皇后[甄姫]
Fan Xian Fan Hsien 范先
Gao Lan Kao Lan 高覽
Gao Rou (Wenhui) Kao Jou (Wên-hui) 高柔 (文惠)
Guo Jia (Fengxiao) Kuo Chia (Fêng-hsiao) 郭嘉 (奉孝)
Guo Zu Kuo Tsu  
He Mao Ho Mao  
Jiao Chu Chiao Ch‘u 焦觸
Linghu Shao (Kongshu) Linghu Shao (K‘ung-shu)  
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Mu Bing (Dexing) Mu Ping (Tê-hsing) 沐并 (德信)
Qian Zhao (Zijing) Ch‘ien Chao (Tzŭ-ching) 牽招 (子經)
Tian Chou (Zitai) T‘ien Ch‘ou (Tzŭ-t‘-ai) 田疇 (子泰)
Wang Mo Wang Mo  
Wang Song Wang Sung  
Wei Gu (Zhongjian) Wei Ku (Chung-chien) 魏種
Xin Pi (Zuozhi) Hsin P‘i (Tso-chih) 辛毗 (佐治)
Xu You (Ziyuan) Hsü Yu (Tzŭ-yüan) 許攸 (子遠)
Xun Gun Hsün Kun 荀緄
Xun Yu (Wenruo) Hsün Yü (Wên-jo) 荀彧 (文若)
Yan Rou Yen Jou 閻柔
Ying Shao (Zhongyuan) Ying Shao (Chung-yüan) 應劭 (仲瑗)
Zhang He (Junyi) Chang Ho (Chün-i) 張郃 (儁乂)
Zhang Nan Chang Nan 張南
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)
Zhu Ling (Wenbo) Chu Ling (Wên-po) 朱靈 (文博)

Yuan Shu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Yu (Gongwei) Ch‘ên Yü (Kung-wei) 陈禹
Han Hao (Yuansi) Han Hao (Yüan-ssŭ) 韓浩 (元嗣)
Qi Ji Ch‘i Chi 戚寄
Liu Ba (Zichu) Liu Pa (Tzŭ-ch‘u) 劉巴 (子初)
Liu Xun (Zitai) Liu Hsün (Tzŭ-t‘-ai) 劉勳 (子臺)
Liu Ye (Ziyang) Liu Yeh (Tzŭ-yang) 劉曄 (子揚)
Qi Ji Ch‘i Chi  
Yuan Huan (Yaoqing) Yüan Huan (Yao-ch‘ing) 袁渙 (曜卿)
Yuan Si Yüan Ssŭ 袁嗣
Zhang Cheng (Gongxian) Chang Ch‘êng (Kung-hsien) 張承 (公先)

Yuan Tan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Li Fu (Zixian) Li Fu (Tzŭ-hsien) 李孚 (子憲)
Lü Kuang Lü K‘uang 呂曠
Lü Xiang Lü Hsiang 呂翔
Wang Xiu (Shuzhi) Wang Hsiu (Shu-chih) 王修 (叔治)
Xin Pi (Zuozhi) Hsin P‘i (Tso-chih) 辛毗 (佐治)

Zhang Lu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cheng Yin Ch‘êng Yin 程銀
Hou Xuan Hou Hsüan 侯選
Jiang He Chiang Ho  
Lady Dong Lady Tung  
Li Fu Li Fu  
Li Hei Li Hei  
Li Xiu (Zilang) Li Hsiu (Tzŭ-lang)  
Liu Xiong Liu Hsiung 劉雄
Liu Xiongming Liu Hsiungming  
Ma Qiu Ma Ch‘iu 馬秋
Pang De (Lingming) P‘ang Tê (Ling-ming) 龐德 (令明)
Yan Pu Yen P‘u 閻圃
Zhang Lu (Gongqi) Chang Lu (Kung-ch‘i) 張魯 (公祺)

Zhang Xiu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)

Zhang Yang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Dong Zhao (Gongren) Tung Chao (Kung-jên) 董昭 (公仁)
Miao Shang Miao Shang 繆尚
Xue Hong Hsüeh Hung 薛洪

Zhao Fan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhao Fan Chao Fan 趙範

Zhuge Dan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Jiang Ban Chiang Pan 蔣班
Wen Hu Wên Hu 文虎
Wen Yang Wên Yang 文鴦
Zeng Xuan Tsêng Hsüan  
Zhu Cheng Chu Ch‘êng  
Zhuge Dan (Gongxiu) Chuko Tan (Kung-hsiu) 諸葛誕 (公休)

Qiang Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)
Ma Teng (Shoucheng) Ma T‘êng (Shou-ch‘êng) 馬騰 (壽成)

Wuhuan Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wuhuan Chu [Chu of Wuhuan] Wuhuan Ch‘u [Ch‘u of Wuhuan] 烏桓觸
Luxi Luhsi  

Xianbei Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xieguini Hsiehkueini  

Xiongnu Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Huchuquan Huch‘uch‘üan 呼廚泉

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cai Fang Ts’ai Fang 蔡方
Dai Yuan Tai Yüan 戴員
Duhu Tuhu 杜濩
Guan Cheng Kuan Ch‘êng 管承
Guan Lu (Gongming) Kuan Lu (Kung-ming) 管輅 (公明)
Gui Mu Kuei Mu  
Guo Zu Kuo Tsu  
Hou Yin Hou Yin 侯音
Huang Hua Huang Hua 黃華
Lü Bing Lü Ping  
Lei Xu Lei Hsü 雷緒
Li Hei Li Hei  
Li Hu Li Hu 李虎
Li Tiao Li T‘iao  
Li Yi (Xiaoyi) Li I (Hsiao-i)  
Liu Xiongming Liu Hsiungming  
Mei Cheng Mei Ch‘êng 梅成
Meng Jian (Gongwei) Mêng Chien (Kung-wei) 孟建 (公威)
Ni Xiaode Ni Hsiaotê  
Shi Tao (Guangyuan) Shih T‘ao (Kuang-yüan) 石韜 (廣元)
Sun Guan (Zhongtai) Sun Kuan (Chung-t‘-ai)  
Sun Qing Sun Ch‘ing  
Wei Kai Wei K‘ai 衛凱
Xu Xi Hsü Hsi  
Xu You Hsü Yu  
Xue Zhou Hsüeh Chou  
Yan Gan (Gongzhong) Yen Kan (Kung-chung)  
Yin Li [Lu’er] [Black Boy] Yin Li [Lu’êrh] 尹禮[盧兒]
Zang Ba (Xuangao) Tsang Pa (Hsüan-kao) 臧霸 (宣高)
Zhang Jin Chang Chin 張進
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)

Historical Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liu Hui Liu Hui 劉徽

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

February 17, 2023