Encyclopedia: Shu Officers

Three Kingdoms Encyclopedia: Shu Kingdom

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Shu Kingdom ]

Shu Kingdom: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Shu Kingdom returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Deng (Yuanlong) Ch‘ên Têng (Yüan-lung) 陳登 (元龍)
Chen Gui (Hanyu) Ch‘ên Kuei (Han-yü) 陳珪 (漢瑜)
Chen Qun (Changwen) Ch‘ên Ch‘ün (Ch‘ang-wên) 陳群 (長文)
Empress Zhang Empress Chang 張皇后
Gou An Kou An 句安
Guan Yu (Yunchang) Kuan Yü (Yün-ch‘ang) 關羽 (雲長)
Guo Xun Kuo Hsün  
Han Xuan Han Hsüan 韓玄
Huang Quan (Gongheng) Huang Ch‘üan (Kung-hêng) 黃權 (公衡)
Huang Yong Huang Yung 黃邕
Jiang Shu Chiang Shu 蔣舒
Jiang Wei (Boyue) Chiang Wei (Po-yüeh) 姜維 (伯約)
Jin Xuan (Yuanji) Chin Hsüan (Yüan-chi) 金旋 (元機)
Lei Xu Lei Hsü 雷緒
Li Hu Li Hu  
Li Shao Li Shao  
Liang Qian Liang Ch‘ien  
Liang Xu Liang Hsü 梁緒
Liu Ba (Zichu) Liu Pa (Tzŭ-ch‘u) 劉巴 (子初)
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu Du Liu Tu 劉度
Liu Shan (Gongsi) Liu Shan (Kung-ssŭ) 劉禪 (公嗣)
Liu Yin (Xiuran)  
Meng Da (Zijing) Mêng Ta (Tzŭ-ching) 孟達 (子敬)
Mi Fang (Zifang) Mi Fang (Tzŭ-fang) 麋芳 (子方)
Pang Hong (Jushi) P‘ang Hung (Chü-shih) 龐宏 (巨師)
Pang Lin P‘ang Lin 龐林
Que Yi Ch‘üeh I  
Red Hare [Chituma] Red Hare [Ch‘iht‘uma] 赤兔[赤兔馬]
Shen Dan (Yiju) Shên Tan (I-chü) 申耽 (義舉)
Shen Yi Shên I 申儀
Shi He Shih Ho 史郃
Tian Yu (Guorang) T‘ien Yü (Kuo-jang) 田豫 (國讓)
Wang Han Wang Han 王含
Wang Ping (Zijun) Wang P‘ing (Tzŭ-chün) 王平 (子均)
Xiahou Ba (Zhongquan) Hsiahou Pa (Chung-ch‘üan) 夏侯霸 (仲權)
Xiahou Lan Hsiahou Lan  
Lady Xiahou Lady Hsiahou 夏侯氏
Xu Shu (Yuanzhi) Hsü Shu (Yüan-chih) 徐庶 (元直)
Yang Yi (Weigong) Yang I (Wei-kung) 楊儀 (威公)
Yin Shang Yin Shang 尹賞
Yuan Huan (Yaoqing) Yüan Huan (Yao-ch‘ing) 袁渙 (曜卿)
Zhang Jun Chang Chün  
Zhang Shao Chang Shao 張紹
Zhao Fan Chao Fan 趙範

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Sanniang Pao Sanniang 鮑三娘
Bao Su Pao Su 鮑素
Bo Shou Po Shou 白壽
Cao Bao Ts‘ao Pao 曹豹
Cen Shu (Yuanjian) Ts‘ên Shu (Yüan-chien)  
Chen Dao (Shuzhi) Ch‘ên Tao (Shu-chih) 陳到 (叔至)
Chen Deng (Yuanlong) Ch‘ên Têng (Yüan-lung) 陳登 (元龍)
Chen Feng Ch‘ên Fêng 陳鳳
Chen Gui (Hanyu) Ch‘ên Kuei (Han-yü) 陳珪 (漢瑜)
Chen Hu Ch‘ên Hu 陳曶
Chen Ji Ch‘ên Chi 陳濟
Chen Qun (Changwen) Ch‘ên Ch‘ün (Ch‘ang-wên) 陳群 (長文)
Chen Shi Ch‘ên Shih 陳式
Chen Shou (Chengzuo) Ch‘ên Shou (Ch‘êng-tso) 陳壽 (承祚)
Chen Zhen (Xiaoqi) Ch‘ên Chên (Hsiao-ch‘i) 陳震 (孝起)
Chen Zhi (Fengzhong) Ch‘ên Chih (Fêng-chung)  
Cheng Ji (Jiran) Ch‘eng Chi (Chi-jan)  
Cheng Qi Ch‘êng Ch‘i  
Cuan Gu Ts‘uan Ku 爨谷
Cuan Xi Ts‘uan Hsi 爨習
Deng Fang (Kongshan) Têng Fang (K‘ung-shan) 鄧方 (孔山)
Deng Fu Têng Fu 鄧輔
Deng Kai Têng K‘ai 鄧凱
Deng Liang Têng Liang 鄧良
Deng Tong Têng T‘ung 鄧銅
Deng Xian Têng Hsien 鄧賢
Deng Zhi (Bomiao) Têng Chih (Po-miao) 鄧芝 (伯苗)
Dilu Horse [Hex Mark] Tilu Horse [Hex Mark] 的盧馬
Ding Li Ting Li 丁立
Ding Xian Ting Hsien  
Dong He (Youzai) Tung Ho (Yu-tsai) 董和 (幼宰)
Dong Hui (Xiuxu) Tung Hui (Hsiu-hsü) 董恢 (休緒)
Dong Jue (Gongxi) Tung Chüeh (Kung-hsi) 董厥 (龔襲)
Dong Yun (Xiuzhao) Tung Yün (Hsiu-chao) 董允 (休昭)
Du Lu Tu Lu  
Du Pu Tu P‘u 杜普
Du Qi Tu Ch‘i 杜祺
Du Qiong (Boyu) Tu Ch‘iung (Po-yü) 杜瓊 (伯瑜)
Du Rui Tu Jui  
Du Wei (Guofu) Tu Wei (Kuo-fu) 杜微 (國輔)
Du Yi Tu I  
E Huan O Huan 鄂煥
Empress Gan Empress Kan 甘皇后
Empress Mu Empress Mu 穆皇后
Empress Zhang Empress Chang 張皇后
Empress Zhang [Xingcai] Empress Chang [Hsingts‘ai] 張皇后[星彩]
Fa Miao Fa Miao 法邈
Fa Zheng (Xiaozhi) Fa Chêng (Hsiao-chih) 法正 (孝直)
Fan Jian (Changyuan) Fan Chien (Ch‘ang-yüan) 樊建 (長元)
Fan Jiang Fan Chiang 范彊
Fan Qi Fan Ch‘i  
Fan You Fan Yu 樊友
Fan Zhou Fan Chou 樊怞
Fei Cheng Fei Ch‘êng 費承
Fei Gong Fei Kung 費恭
Fei Guan (Binbo) Fei Kuan (Pin-po) 費觀 (賓伯)
Fei Li Fei Li  
Fei Shi (Gongju) Fei Shih (Kung-chü) 費詩 (公舉)
Fei Yi (Wenwei) Fei I (Wên-wei) 費禕 (文偉)
Feng Xi (Xiuyuan) Fêng Hsi (Hsiu-yüan) 馮習 (休元)
Fu Kuang (Yuanbi) Fu K‘uang (Yüan-pi) 輔匡 (元弼)
Fu Qian Fu Ch‘ien 傅僉
Fu Shiren (Junyi) Fu Shihjên (Chün-i) 傅士仁 (君義)
Fu Tong Fu T‘ung 傅彤
Gao Ding (Yuan) Kao Ting (Yüan) 高定
Gao Xiang Kao Hsiang 高翔
Gong Chen Kung Ch‘ên  
Gong Du Kung Tu 龔都
Gong Jiao (Deguang) Kung Chiao (Tê-kuang)  
Gong Lu (Dexu) Kung Lu (Tê-hsü)  
Gong Qi Kung Ch‘i  
Gong Zhi Kung Chih 鞏志
Gou An Kou An 句安
Gu Pu Ku P‘u  
Guan Ping Kuan P‘ing 關平
Guan Suo Kuan So 關索
Guan Tong Kuan T‘ung 關統
Guan Xing (Anguo) Kuan Hsing (An-kuo) 關興 (安國)
Guan Yi Kuan I 關彝
Lady Guan [Yinping] Lady Kuan [Yinp‘ing] 関夫人[銀屏]
Guan Yong Kuan Yung  
Guan Yu (Yunchang) Kuan Yü (Yün-ch‘ang) 關羽 (雲長)
Guo Mu Kuo Mu  
Guo Xun Kuo Hsün  
Guo Youzhi (Yanchang) Kuo Yuchih (Yen-ch‘ang) 郭攸之 (演長)
Han ? (Shiyuan) Han ? (Shih-yuan) 韓? (士元)
Han Ran Han Jan  
Han Xuan Han Hsüan 韓玄
Han Zhen Han Chên  
Hao Pu (Zitai) Hao P‘u (Tzŭ-t‘-ai)  
He Ping Ho P‘ing  
He Zhi (Junsu) Ho Chih (Chün-su)  
He Zong (Chanying) Ho Tsung (Ch‘an-ying)  
Hu Ban Hu Pan 胡班
Hu Bo Hu Po  
Hu Ji (Weidu) Hu Chi (Wei-tu) 胡濟 (偉度)
Hu Qian (Gongxian) Hu Ch‘ien (Kung-hsien)  
Hu Zhong Hu Chung  
Hua Man Hua Man 花鬘
Huang Chong Huang Ch‘ung 黃崇
Huang Hao Huang Hao 黃皓
Huang Quan (Gongheng) Huang Ch‘üan (Kung-hêng) 黃權 (公衡)
Huang Xi Huang Hsi  
Huang Xu Huang Hsü 黃敘
Huang Yong Huang Yung 黃邕
Huang Yuan Huang Yüan 黃元
Huang Yueying Huang Yüehying 黃月英
Huang Zhong (Hansheng) Huang Chung (Han-shêng) 黃忠 (漢升)
Huang Zhu Huang Chu 黃柱
Huo Jun (Zhongmiao) Huo Chün (Chung-miao) 霍峻 (仲邈)
Huo Yi (Shaoxian) Huo I (Shao-hsien) 霍弋 (紹先)
Jian Yong (Xianhe) Chien Yung (Hsien-ho) 簡雍 (憲和)
Jiang Bin Chiang Pin 蔣斌
Jiang Shu Chiang Shu 蔣舒
Jiang Wan (Gongyan) Chiang Wan (Kung-yen) 蔣琬 (公琰)
Jiang Wei (Boyue) Chiang Wei (Po-yüeh) 姜維 (伯約)
Jiang Xian Chiang Hsien 蔣顯
Yin Ji (Jibo) Yin Chi (Chi-po) 伊籍 (機伯)
Jin Xiang Chin Hsiang  
Jin Xuan (Yuanji) Chin Hsüan (Yüan-chi) 金旋 (元機)
King Shamoke King Shamok‘o 沙摩柯大王
Lady Cui Lady Ts‘ui  
Lady Fan Lady Fan  
Lady Hu Lady Hu  
Lady Li Lady Li  
Lady Li Lady Li 李夫人
Lady Mi Lady Mi 糜夫人
Lady Sun [Sun Shangxiang] Lady Sun [Sun Shanghsiang] 孫妃[孫尚香]
Lady Xun Lady Hsün  
Lai Gong Lai Kung 賴恭
Lai Min (Jingda) Lai Min (Ching-ta) 來敏 (敬達)
Lei Tong Lei T‘ung 雷銅
Lei Xu Lei Hsü 雷緒
Leng Bao Lêng Pao 冷苞
Li Chao (Yongnan) Li Ch‘ao (Yung-nan)  
Li Feng Li Fêng  
Li Fu (Sunde) Li Fu (Sun-tê) 李輔
Li Hu Li Hu  
Li Hui (De’ang) Li Hui (Tê’-ang) 李恢 (德昂)
Li Mi (Lingbo) Li Mi (Ling-po) 李密 (令伯)
Li Miao (Hannan) Li Miao (Han-nan)  
Li Qiu Li Ch‘iu 李球
Li Ren (Dexian) Li Jên (Têhsien) 李仁 (德賢)
Li Shao Li Shao  
Li Shao (Yongnan) Li Shao (Yung-nan) 李邵 (永南)
Li Sheng Li Shêng  
Li Xin Li Hsin 李歆
Li Yan (Zhengfang) Li Yen (Chêng-fang) 李嚴 (正方)
Li Zhuan (Qinzhong) Li Chuan (Ch‘in-chung) 李譔 (欽仲)
Liang Da Liang Ta 梁大
Liang Qian Liang Ch‘ien  
Liang Xu Liang Hsü 梁緒
Liao Chun Liao Ch‘un 廖淳
Liao Hua (Yuanjian) Liao Hua (Yüan-chien) 廖化 (元儉)
Liao Li (Gongyuan) Liao Li (Kung-yüan) 廖立 (公淵)
Liu Ba (Zichu) Liu Pa (Tzŭ-ch‘u) 劉巴 (子初)
Liu Bao Liu Pao  
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu Chen Liu Ch‘ên 劉諶
Liu Du Liu Tu 劉度
Liu Feng Liu Fêng 劉封
Liu Gan Liu Kan  
Liu He Liu Ho 劉郃
Liu Li (Fengxiao) Liu Li (Fêng-hsiao) 劉理 (奉孝)
Liu Mi Liu Mi  
Liu Min Liu Min 劉敏
Liu Ning Liu Ning 劉寧
Liu Pan Liu P‘an 劉磐
Liu Pi Liu P‘i 劉辟
Liu Qi Liu Ch‘i 劉琦
Liu Shan (Gongsi) Liu Shan (Kung-ssŭ) 劉禪 (公嗣)
Liu Xian Liu Hsien 劉賢
Liu Xuan (Wenheng) Liu Hsüan (Wên-hêng) 劉璿 (文衡)
Liu Xun Liu Hsün  
Liu Yan (Weishi) Liu Yen (Wei-shih) 劉琰 (威碩)
Liu Yin (Xiuran)  
Liu Yong (Gongshou) Liu Yung (Kung-shou) 公壽
Liu Yong (Nanhe) Liu Yung (Nan-ho) 劉邕 (南和)
Liu Yuanqi Liu Yüanch‘i 劉元起
Liu Zhang (Jiyu) Liu Chang (Chi-yü) 劉璋 (季玉)
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Lü Kai (Jiping) Lü K‘ai (Chi-p‘ing) 呂凱 (季平)
Lu Xun Lu Hsün 盧遜
Lü Yi (Jiyang) Lü I (Chi-yang) 呂乂 (季阳)
Luo Meng Lo Mêng 羅蒙
Luo Xian (Lingze) Lo Hsien (Ling-tsê) 羅憲 (令則)
Ma Bing Ma Ping 馬秉
Ma Chao (Mengqi) Ma Ch‘ao (Mêng-ch‘i) 馬超 (孟起)
Ma Cheng Ma Ch‘êng 馬承
Ma Dai Ma Tai 馬岱
Ma Liang (Jichang) Ma Liang (Chi-ch‘ang) 馬良 (季常)
Ma Miao Ma Miao 馬邈
Ma Qi (Chengbo) Ma Ch‘i (Ch‘êng-po) 馬齊 (承伯)
Ma Su (Youchang) Ma Su (Yu-ch‘ang) 馬謖 (幼常)
Ma Xiu Ma Hsiu 馬脩
Ma Xun (Chengheng) Ma Hsün (Ch‘êng-hêng) 馬勳 (盛衡)
Ma Yu Ma Yü 馬玉
Ma Yunlu Ma Yünlu 馬雲騄
Ma Zhong (Dexin) Ma Chung (Tê-hsin) 馬忠 (德信)
Meng Da (Zijing) Mêng Ta (Tzŭ-ching) 孟達 (子敬)
Meng Guang (Xiaoyu) Mêng Kuang (Hsiao-yü) 孟光 (孝裕)
Meng Jie Mêng Chieh  
Mi Fang (Zifang) Mi Fang (Tzŭ-fang) 麋芳 (子方)
Mi Zhu (Zizhong) Mi Chu (Tzŭ-chung) 麋竺 (子仲)
Ning Sui Ning Sui 甯隨
Pan Jun (Chengming) P‘an Chün (Ch‘êng-ming) 潘濬 (承明)
Pang Hong (Jushi) P‘ang Hung (Chü-shih) 龐宏 (巨師)
Pang Lin P‘ang Lin 龐林
Pang Rou P‘ang Jou 龐柔
Pang Tong (Shiyuan) P‘ang T‘ung (Shih-yüan) 龐統 (士元)
Pang Xi P‘ang Hsi 龐羲
Pei Xu P‘ei Hsü  
Peng He P‘êng Ho  
Peng Yang (Yongnian) P‘êng Yang (Yung-nien) 彭羕 (永年)
Qi Zheng (Lingxian) Ch‘i Chêng (Ling-hsien)  
Qiao Zhou (Yunnan) Ch‘iao Chou (Yün-nan) 譙周 (允南)
Qin Mi (Zichi) Ch‘in Mi (Tzŭ-ch‘ih) 秦宓 (子質)
Que Yi Ch‘üeh I  
Que Zuan Ch‘üeh Tsuan  
Red Hare [Chituma] Red Hare [Ch‘iht‘uma] 赤兔[赤兔馬]
Ren Kui Jên K‘uei 任夔
She Jian (Wengu) Shê Chien 射堅 (文固)
She Yuan (Wenxiong) Shê Yüan (Wên-hsiung) 射援 (文雄)
Shen Dan (Yiju) Shên Tan (I-chü) 申耽 (義舉)
Shen Yi Shên I 申儀
Shi He Shih Ho 史郃
Su Fei Su Fei  
Sun Lang Sun Lang  
Sun Qian (Gongyou) Sun Ch‘ien (Kung-yu) 孫乾 (公祐)
Tian Yu (Guorang) T‘ien Yü (Kuo-jang) 田豫 (國讓)
Wang Fu (Guoshan) Wang Fu (Kuo-shan) 王甫 (國山)
Wang Han Wang Han 王含
Wang Kang Wang K‘ang 王伉
Wang Lian (Wenyi) Wang Lien (Wên-i) 王連 (文儀)
Wang Mou (Yuantai) Wang Mou (Yuan-t’ai) 王謀 (元泰)
Wang Ping (Zijun) Wang P‘ing (Tzŭ-chün) 王平 (子均)
Wang Shan Wang Shan 王山
Wang Shang (Wenbiao) Wang Shang (Wên-piao)  
Wang Shi (Yiqiang) Wang Shih (I-ch’iang) 王士 (義強)
Wang Si (Chengzong) Wang Ssu (Ch’engtsung) 王嗣 (承宗)
Wang Tao Wang T‘ao  
Wang Xun Wang Hsün 王訓
Wang You Wang You 王祐
Wang Yue Wang Yüeh  
Wei Yan (Wenchang) Wei Yen (Wên-ch‘ang) 魏延 (文長)
Wei ? (Wenjing) Wei ? (Wen-ching) 衛? (文經)
Wen Bu Wên Pu  
Wu Ban (Yuanxiong) Wu Pan (Yüan-hsiung) 吳班 (元雄)
Wu Dang Wu Tang  
Wu Lan Wu Lan 吳蘭
Wu Liang (Deshan) Wu Liang (Tê-shan) 五梁 (德山)
Wu Yi (Ziyuan) Wu I (Tzŭ-yüan) 吳懿 (子遠)
Xi Long Hsi Lung 習隆
Xi Zhen (Wenxiang) Hsi Chên (Wên-hsiang) 習禎 (文祥)
Xi Zheng (Lingxian) Hsi Chêng (Ling-hsien) 郤正 (令先)
Xi Zhong Hsi Chung 習忠
Xiahou Ba (Zhongquan) Hsiahou Pa (Chung-ch‘üan) 夏侯霸 (仲權)
Xiahou Bo Hsiahou Po 夏侯博
Xiahou Lan Hsiahou Lan  
Lady Xiahou Lady Hsiahou 夏侯氏
Xiang Chong Hsiang Ch‘ung 向寵
Xiang Chong Hsiang Ch‘ung 向充
Xiang Ju Hsiang Chü  
Xiang Lang (Juda) Hsiang Lang (Chü-ta) 向朗 (巨達)
Xiang Tao (Wenbao) Hsiang T‘ao (Wên-pao)  
Xiang Tiao (Wenbao) Hsiang T‘iao (Wên-pao) 向條 (文豹)
Xie Xiong Hsieh Hsiung  
Xiong ? Hsiung ?  
Xu Ci (Rendu) Hsü Tz‘ŭ (Jên-tu) 許慈 (仁篤)
Xu Dan Hsü Tan 许耽
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)
Xu Shu (Yuanzhi) Hsü Shu (Yüan-chih) 徐庶 (元直)
Xu (Shulong) Hsü (Shu-lung)  
Xu Yun Hsü Yün  
Xue Yong (Maochang) Hsüeh Yung (Mao-ch‘ang)  
Yan Yan Yen Yen 嚴顔
Yan Yu (Wenping) Yen Yü (Wên-p‘ing) 閻宇 (文平)
Yan Zhi Yen Chih 閻芝
Yang Hong (Jixiu) Yang Hung (Chi-hsiu) 楊洪 (季休)
Yang Lü (Weifang) Yang Lü (Wei-fang) 楊慮 (威方)
Yang Min Yang Min  
Yang Qun Yang Ch‘ün 陽群
Yang Xi (Wenran) Yang Hsi (Wên-jan) 楊戲 (文然)
Yang Yi (Weigong) Yang I (Wei-kung) 楊儀 (威公)
Yang Yong (Zizhao) Yang Yung (Tzŭ-chao)  
Yao Zhou (Zixu) Yao Chou (Tzŭ-hsü)  
Yin Chun Yin Ch‘un  
Yin Guan (Kongxiu) Yin Kuan (K‘ung-hsiu)  
Yin Hua Yin Hua  
Yin Mo (Siqian) Yin Mo (Ssŭ-ch‘ien) 尹默 (思潛)
Yin Shang Yin Shang 尹賞
Yong Kai Yung K‘ai 雍闓
Yong Mao Yung Mao  
Yuan Huan (Yaoqing) Yüan Huan (Yao-ch‘ing) 袁渙 (曜卿)
Yuan Lin Yüan Lin  
Yuan Long Yüan Lung  
Zhan Yan Chan Yen 詹宴
Zhang Bao Chang Pao 張苞
Zhang Bin Chang Pin  
Zhang Cun (Churen) Chang Ts‘un (Ch’u-jen) 張存 (處仁)
Zhang Da Chang Ta 張達
Zhang Fei (Yide) Chang Fei (I-tê) 張飛 (益德)
Zhang Jun Chang Chün  
Zhang Kuang Chang K‘uang 章誑
Zhang Nan (Wenjin) Chang Nan (Wên-chin) 張南 (文進)
Zhang Ni (Boqi) Chang Ni or Chang I (Po-ch‘i) 張嶷 (伯岐)
Zhang Shao Chang Shao 張紹
Zhang Shuang Chang Shuang 張爽
Zhang Song (Yongnian) Chang Sung (Yung-nien) 張松 (永年)
Zhang Wei Chang Wei 張微
Zhang Xiu Chang Hsiu  
Zhang Yi (Bogong) Chang I (Po-kung) 張翼 (伯恭)
Zhang Yi (Junsi) Chang I (Chün-ssŭ) 張裔 (君嗣)
Zhang Yu (Nanhe) Chang Yü (Nanho) 張裕 (南和)
Zhang Zhu Chang Chu  
Zhang Zun Chang Tsun  
Zhao Fan Chao Fan 趙範
Zhao Guang Chao Kuang 趙廣
Zhao Lei Chao Lei 趙累
Zhao Rong Chao Jung  
Zhao Tong Chao T‘ung 趙統
Zhao Yun (Zilong) Chao Yün (Tzŭ-lung) 趙雲 (子龍)
Zhao Zhi Chao Chih  
Zhao Zuo Chao Tso  
Zheng Ang Chêng Ang  
Zheng Chuo Chêng Ch‘o  
Zhou Cang Chou Ts‘ang 周倉
Zhou Qun (Zhongzhi) Chou Ch‘ün (Chung-chih) 周群 (仲直)
Zhu Bao Chu Pao 朱褒
Zhuge Jing Chuko Ching 諸葛京
Zhuge Jun Chuko Chün 諸葛均
Zhuge Liang (Kongming) Chuko Liang (K‘ung-ming) 諸葛亮 (孔明)
Zhuge Pan Chuko P‘an 諸葛攀
Zhuge Qiao (Bosong) Chuko Ch‘iao (Po-sung) 諸葛喬 (伯鬆)
Zhuge Shang Chuko Shang 諸葛尚
Zhuge Zhan (Siyuan) Chuko Chan (Ssŭ-yüan) 諸葛瞻 (思遠)
Zhuo Ying Cho Ying  
Zong Wei Tsung Wei  
Zong Yu (Deyan) Tsung Yü (Tê-yen) 宗預 (德艷)

Wu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Feng Ch‘ên Fêng 陳鳳
Du Lu Tu Lu  
Fan Jiang Fan Chiang 范彊
Fu Shiren (Junyi) Fu Shihjên (Chün-i) 傅士仁 (君義)
Hao Pu (Zitai) Hao P‘u (Tzŭ-t‘-ai)  
Lady Sun [Sun Shangxiang] Lady Sun [Sun Shanghsiang] 孫妃[孫尚香]
Liu Ning Liu Ning 劉寧
Liu Zhang (Jiyu) Liu Chang (Chi-yü) 劉璋 (季玉)
Mi Fang (Zifang) Mi Fang (Tzŭ-fang) 麋芳 (子方)
Pan Jun (Chengming) P‘an Chün (Ch‘êng-ming) 潘濬 (承明)
Wen Bu Wên Pu  
Yong Kai Yung K‘ai 雍闓
Zhang Da Chang Ta 張達
Zhuge Pan Chuko P‘an 諸葛攀

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Gui (Hanyu) Ch‘ên Kuei (Han-yü) 陳珪 (漢瑜)
Guan Yu (Yunchang) Kuan Yü (Yün-ch‘ang) 關羽 (雲長)
Jin Xuan (Yuanji) Chin Hsüan (Yüan-chi) 金旋 (元機)
Lady Xun Lady Hsün  
Liu Bao Liu Pao  
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Meng Guang (Xiaoyu) Mêng Kuang (Hsiao-yü) 孟光 (孝裕)
Pang Xi P‘ang Hsi 龐羲
She Jian (Wengu) Shê Chien 射堅 (文固)
She Yuan (Wenxiong) Shê Yüan (Wên-hsiung) 射援 (文雄)
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)
Yuan Huan (Yaoqing) Yüan Huan (Yao-ch‘ing) 袁渙 (曜卿)
Zhang Fei (Yide) Chang Fei (I-tê) 張飛 (益德)

Jin Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Shou (Chengzuo) Ch‘ên Shou (Ch‘êng-tso) 陳壽 (承祚)
Cuan Gu Ts‘uan Ku 爨谷
Deng Liang Têng Liang 鄧良
Dong Jue (Gongxi) Tung Chüeh (Kung-hsi) 董厥 (龔襲)
Fan Jian (Changyuan) Fan Chien (Ch‘ang-yüan) 樊建 (長元)
Huo Yi (Shaoxian) Huo I (Shao-hsien) 霍弋 (紹先)
Jiang Bin Chiang Pin 蔣斌
Li Mi (Lingbo) Li Mi (Ling-po) 李密 (令伯)
Liu Yin (Xiuran)  
Liu Yong (Gongshou) Liu Yung (Kung-shou) 公壽
Luo Xian (Lingze) Lo Hsien (Ling-tsê) 羅憲 (令則)
Ma Xiu Ma Hsiu 馬脩
Qiao Zhou (Yunnan) Ch‘iao Chou (Yün-nan) 譙周 (允南)
Xi Zheng (Lingxian) Hsi Chêng (Ling-hsien) 郤正 (令先)
Xiang Chong Hsiang Ch‘ung 向充
Xiang Tao (Wenbao) Hsiang T‘ao (Wên-pao)  
Xiang Tiao (Wenbao) Hsiang T‘iao (Wên-pao) 向條 (文豹)
Zhang Wei Chang Wei 張微
Zhuge Jing Chuko Ching 諸葛京

Dong Zhuo

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liu Zhang (Jiyu) Liu Chang (Chi-yü) 劉璋 (季玉)
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Red Hare [Chituma] Red Hare [Ch‘iht‘uma] 赤兔[赤兔馬]
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)

Gongsun Zan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Tian Yu (Guorang) T‘ien Yü (Kuo-jang) 田豫 (國讓)
Zhao Yun (Zilong) Chao Yün (Tzŭ-lung) 趙雲 (子龍)

Han Xuan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Xuan Han Hsüan 韓玄
Huang Zhong (Hansheng) Huang Chung (Han-shêng) 黃忠 (漢升)
Wei Yan (Wenchang) Wei Yen (Wên-ch‘ang) 魏延 (文長)

Liu Biao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Dilu Horse [Hex Mark] Tilu Horse [Hex Mark] 的盧馬
Huang Zhong (Hansheng) Huang Chung (Han-shêng) 黃忠 (漢升)
Huo Jun (Zhongmiao) Huo Chün (Chung-miao) 霍峻 (仲邈)
Yin Ji (Jibo) Yin Chi (Chi-po) 伊籍 (機伯)
Lai Gong Lai Kung 賴恭
Li Yan (Zhengfang) Li Yen (Chêng-fang) 李嚴 (正方)
Liu Pan Liu P‘an 劉磐
Liu Qi Liu Ch‘i 劉琦
Pan Jun (Chengming) P‘an Chün (Ch‘êng-ming) 潘濬 (承明)
Xiang Lang (Juda) Hsiang Lang (Chü-ta) 向朗 (巨達)
Xiong ? Hsiung ?  

Liu Zhang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cheng Ji (Jiran) Ch‘eng Chi (Chi-jan)  
Cheng Qi Ch‘êng Ch‘i  
Deng Xian Têng Hsien 鄧賢
Deng Zhi (Bomiao) Têng Chih (Po-miao) 鄧芝 (伯苗)
Dong He (Youzai) Tung Ho (Yu-tsai) 董和 (幼宰)
Du Qiong (Boyu) Tu Ch‘iung (Po-yü) 杜瓊 (伯瑜)
Du Wei (Guofu) Tu Wei (Kuo-fu) 杜微 (國輔)
Fa Zheng (Xiaozhi) Fa Chêng (Hsiao-chih) 法正 (孝直)
Fei Guan (Binbo) Fei Kuan (Pin-po) 費觀 (賓伯)
Fei Shi (Gongju) Fei Shih (Kung-chü) 費詩 (公舉)
Gong Chen Kung Ch‘ên  
Gong Lu (Dexu) Kung Lu (Tê-hsü)  
He Zong (Chanying) Ho Tsung (Ch‘an-ying)  
Huang Quan (Gongheng) Huang Ch‘üan (Kung-hêng) 黃權 (公衡)
Lai Min (Jingda) Lai Min (Ching-ta) 來敏 (敬達)
Lei Tong Lei T‘ung 雷銅
Leng Bao Lêng Pao 冷苞
Li Hui (De’ang) Li Hui (Tê’-ang) 李恢 (德昂)
Li Miao (Hannan) Li Miao (Han-nan)  
Li Yan (Zhengfang) Li Yen (Chêng-fang) 李嚴 (正方)
Liu Ba (Zichu) Liu Pa (Tzŭ-ch‘u) 劉巴 (子初)
Liu Xun Liu Hsün  
Liu Zhang (Jiyu) Liu Chang (Chi-yü) 劉璋 (季玉)
Ma Xun (Chengheng) Ma Hsün (Ch‘êng-hêng) 馬勳 (盛衡)
Meng Da (Zijing) Mêng Ta (Tzŭ-ching) 孟達 (子敬)
Meng Guang (Xiaoyu) Mêng Kuang (Hsiao-yü) 孟光 (孝裕)
Pang Xi P‘ang Hsi 龐羲
Peng Yang (Yongnian) P‘êng Yang (Yung-nien) 彭羕 (永年)
Qiao Zhou (Yunnan) Ch‘iao Chou (Yün-nan) 譙周 (允南)
Qin Mi (Zichi) Ch‘in Mi (Tzŭ-ch‘ih) 秦宓 (子質)
Que Yi Ch‘üeh I  
She Jian (Wengu) Shê Chien 射堅 (文固)
She Yuan (Wenxiong) Shê Yüan (Wên-hsiung) 射援 (文雄)
Wang Fu (Guoshan) Wang Fu (Kuo-shan) 王甫 (國山)
Wang Lian (Wenyi) Wang Lien (Wên-i) 王連 (文儀)
Wang Mou (Yuantai) Wang Mou (Yuan-t’ai) 王謀 (元泰)
Wang Shang (Wenbiao) Wang Shang (Wên-piao)  
Wang Si (Chengzong) Wang Ssu (Ch’engtsung) 王嗣 (承宗)
Wu Lan Wu Lan 吳蘭
Wu Yi (Ziyuan) Wu I (Tzŭ-yüan) 吳懿 (子遠)
Xu Ci (Rendu) Hsü Tz‘ŭ (Jên-tu) 許慈 (仁篤)
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)
Yan Yan Yen Yen 嚴顔
Yang Hong (Jixiu) Yang Hung (Chi-hsiu) 楊洪 (季休)
Yao Zhou (Zixu) Yao Chou (Tzŭ-hsü)  
Zhang Song (Yongnian) Chang Sung (Yung-nien) 張松 (永年)
Zhang Yi (Junsi) Chang I (Chün-ssŭ) 張裔 (君嗣)
Zhang Yu (Nanhe) Chang Yü (Nanho) 張裕 (南和)
Zhou Qun (Zhongzhi) Chou Ch‘ün (Chung-chih) 周群 (仲直)
Zhuo Ying Cho Ying  

Ma Chao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ma Chao (Mengqi) Ma Ch‘ao (Mêng-ch‘i) 馬超 (孟起)
Ma Dai Ma Tai 馬岱
Ma Yunlu Ma Yünlu 馬雲騄

Ma Teng

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ma Chao (Mengqi) Ma Ch‘ao (Mêng-ch‘i) 馬超 (孟起)
Ma Dai Ma Tai 馬岱
Ma Yunlu Ma Yünlu 馬雲騄

Shi Xie

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)

Tao Qian

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cao Bao Ts‘ao Pao 曹豹
Chen Deng (Yuanlong) Ch‘ên Têng (Yüan-lung) 陳登 (元龍)
Chen Gui (Hanyu) Ch‘ên Kuei (Han-yü) 陳珪 (漢瑜)
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Mi Zhu (Zizhong) Mi Chu (Tzŭ-chung) 麋竺 (子仲)
Sun Qian (Gongyou) Sun Ch‘ien (Kung-yu) 孫乾 (公祐)

Yellow Scarves

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Gong Du Kung Tu 龔都
Liao Hua (Yuanjian) Liao Hua (Yüan-chien) 廖化 (元儉)
Liu Pi Liu P‘i 劉辟
Zhou Cang Chou Ts‘ang 周倉

Yuan Shao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Zhen (Xiaoqi) Ch‘ên Chên (Hsiao-ch‘i) 陳震 (孝起)
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu Pi Liu P‘i 劉辟
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Zhao Yun (Zilong) Chao Yün (Tzŭ-lung) 趙雲 (子龍)

Yuan Shu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liu Ba (Zichu) Liu Pa (Tzŭ-ch‘u) 劉巴 (子初)
Liu Pi Liu P‘i 劉辟
Yuan Huan (Yaoqing) Yüan Huan (Yao-ch‘ing) 袁渙 (曜卿)

Zhang Lu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ma Chao (Mengqi) Ma Ch‘ao (Mêng-ch‘i) 馬超 (孟起)

Zhang Yang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)

Zhao Fan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Lady Fan Lady Fan  
Zhao Fan Chao Fan 趙範

Qiang Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
King Shamoke King Shamok‘o 沙摩柯大王

Nanman Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cuan Xi Ts‘uan Hsi 爨習
E Huan O Huan 鄂煥
Gao Ding (Yuan) Kao Ting (Yüan) 高定
Hua Man Hua Man 花鬘
Yong Kai Yung K‘ai 雍闓
Zhu Bao Chu Pao 朱褒

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Deng Kai Têng K‘ai 鄧凱
Dilu Horse [Hex Mark] Tilu Horse [Hex Mark] 的盧馬
Huang Yuan Huang Yüan 黃元
Lei Xu Lei Hsü 雷緒
Li Ren (Dexian) Li Jên (Têhsien) 李仁 (德賢)
Liu Yuanqi Liu Yüanch‘i 劉元起
Wang Tao Wang T‘ao  
Wang Yue Wang Yüeh  

Historical Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Shou (Chengzuo) Ch‘ên Shou (Ch‘êng-tso) 陳壽 (承祚)

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

February 17, 2023