Encyclopedia: Short Biography Officers

Three Kingdoms Encyclopedia: Short Biography Category

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Short Biography Category ]

Short Biography Category: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Encyclopedia Navigation

 

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Short Biography Category returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Shao Pao Shao 鮑邵
Bi Chen Pi Ch‘ên 畢諶
Bi Gui (Zhaoxian) Pi Kuei (Chao-hsien) 畢軌 (昭先)
Bian Xi Pien Hsi 卞喜
? Bing ? Ping ?昺
Bing Yuan (Genju) Ping Yüan (Kên-chü) 邴原 (根矩)
Cai He Ts‘ai Ho 蔡和
Cai Xun Ts’ai Hsün 蔡壎
Cai Yan (Wenji) Ts‘ai Yen (Wên-chi) 蔡琰 (文姬)
Cai Yang Ts‘ai Yang 蔡陽
Cai Zhong Ts‘ai Chung 蔡中
Cao Cheng Ts‘ao Ch‘êng 曹乘
Cao Hong (Zilian) Ts‘ao Hung (Tzŭ-lien) 曹洪 (子廉)
Cao Ji Ts‘ao Chi 曹棘
Cao Jing Ts‘ao Ching 曹京
Cao Qin Ts‘ao Ch‘in 曹勤
Cao Song (Jugao) Ts‘ao Sung (Chü-kao) 曹嵩 (巨高)
Chen Ji (Yuanfang) Ch‘ên Chi (Yüan-fang) 陳紀 (元方)
Chen Qun (Changwen) Ch‘ên Ch‘ün (Ch‘ang-wên) 陳群 (長文)
Chen Zao Ch‘ên Tsao 陳造
Deng Ai (Shizai) Têng Ai (Shih-tsai) 鄧艾 (士載)
Fan Cheng Fan Ch‘êng 范成
Gongsun Gong Kungsun Kung 公孫恭
Guan Lu (Gongming) Kuan Lu (Kung-ming) 管輅 (公明)
Guan Yu (Yunchang) Kuan Yü (Yün-ch‘ang) 關羽 (雲長)
He Xia (Yangshi) Ho Hsia (Yang-shih) 和洽 (陽士)
He Zeng (Yingkao) Ho Tsêng (Ying-k‘-ao) 何曾 (穎考)
Hu Zhi (Wende) Hu Chih (Wên-tê) 胡質 (文德)
Huan Jie (Boxu) Huan Chieh (Po-hsü) 桓階 (伯緒)
Huang Quan (Gongheng) Huang Ch‘üan (Kung-hêng) 黃權 (公衡)
Huo Xing Huo Hsing 霍性
Jiang Xu (Boyi) Chiang Hsü (Po-i) 姜敘 (伯奕)
Kong Rong (Wenju) K‘ung Jung (Wên-chü) 孔融 (文舉)
Li Hu Li Hu 李虎
Li Ji Li Chi 李基
Li Xu Li Hsü 李绪
Liang Gu (Menghuang) Liang Ku (Mêng-huang) 梁鵠 (孟皇)
Liu Hui Liu Hui 劉徽
Liu Yan Liu Yen 劉延
Lou Gui (Zibo) Lou Kuei (Tzŭ-po) 婁圭 (子伯)
Ma Ai Ma Ai 馬艾
Ma Teng (Shoucheng) Ma T‘êng (Shou-ch‘êng) 馬騰 (壽成)
Ma Tie Ma T‘ieh 馬鐵
Mi Fang (Zifang) Mi Fang (Tzŭ-fang) 麋芳 (子方)
Pang Lin P‘ang Lin 龐林
Pei Qian (Wenxing) P‘ei Ch‘ien (Wên-hsing) 裴潛 (文行)
Red Hare [Chituma] 0 [Ch‘iht‘uma] 赤兔[赤兔馬]
Ren Kai (Yuanbao) Jên K‘ai (Yüan-pao) 任恺 (元褒)
Ren Jun (Boda) Jên Chün (Po-ta) 任峻 (伯達)
Ruan Ji Juan Chi 阮籍
Shen Rong Shên Jung 審榮
Shi Huan (Gongliu) Shih Huan (Kung-liu) 史渙 (公劉)
Shi Miao (Dezhou) Shih Miao (Tê-chou) 时苗 (德胄)
Sima Shi (Ziyuan) Ssŭma Shih (Tzŭ-yüan) 司馬師 (子元)
Su Yong Su Yung 蘇顒
Tang Zi T‘ang Tzŭ 唐咨
Wan Zheng Wan Chêng 萬政
Wang Can (Zhongxuan) Wang Ts‘an (Chung-hsüan) 王粲 (仲宣)
Wang Xiang (Xiuzheng) Wang Hsiang (Hsiu-chêng) 王祥 (休徵)
Wei Ji (Boru) Wei Chi (Po-ju) 衛覬 (伯儒)
Xiahou Ba (Zhongquan) Hsiahou Pa (Chung-ch‘üan) 夏侯霸 (仲權)
Xiahou Cheng (Shuquan) Hsiahou Ch‘êng (Shu-ch‘üan)  
Xiahou Dun (Yuanrang) Hsiahou Tun (Yüan-jang) 夏侯惇 (元讓)
Xiahou Rong (Youquan) Hsiahou Jung (Yu-ch‘üan)  
Lady Xiahou Lady Hsiahou 夏侯氏
Xun Gun Hsün Kun 荀緄
Xun Yi (Jingqian) Hsün I (Ching-ch‘ien) 荀顗 (景倩)
Xun Yun (Changqing) Hsün Yün (Ch‘ang-ch‘ing)  
Yuan Shao Yüan Shao 爰邵
Yue Chen Yüeh Ch‘ên 樂綝
Zhan Qian (Yanhuang) Chan Ch‘ien (Yen-huang) 棧潛 (彥皇)
Zhang Gong Chang Kung 張恭
Zhang Jin Chang Chin 張進
Zhang Jiu Chang Chiu 張就
Zheng Chong (Wenhe) Chêng Ch‘ung (Wên-ho) 鄭沖
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)
Zhong Hui (Shiji) Chung Hui (Shih-chi) 鍾會 (士季)
Zhu Zan Chu Tsan 朱讚
Zhuge Xu Chuko Hsü 諸葛緒

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Su Pao Su 鮑素
Bo Shou Po Shou 白壽
Cao Bao Ts‘ao Pao 曹豹
Chen Qun (Changwen) Ch‘ên Ch‘ün (Ch‘ang-wên) 陳群 (長文)
Chen Zhen (Xiaoqi) Ch‘ên Chên (Hsiao-ch‘i) 陳震 (孝起)
Cuan Gu Ts‘uan Ku 爨谷
Cuan Xi Ts‘uan Hsi 爨習
Diluma [Dilu Horse] (Hex Mark Horse) Tiluma 的廬馬
E Huan O Huan 鄂煥
Empress Zhang [Xingcai] Empress Chang [Hsingts‘ai] 張皇后[星彩]
Fan Jian (Changyuan) Fan Chien (Ch‘ang-yüan) 樊建 (長元)
Fan Jiang Fan Chiang 范彊
Fei Gong Fei Kung 費恭
Fei Guan (Binbo) Fei Kuan (Pin-po) 費觀 (賓伯)
Gao Ding (Yuan) Kao Ting (Yüan) 高定
Guan Suo Kuan So 關索
Guan Tong Kuan T‘ung 關統
Guan Xing (Anguo) Kuan Hsing (An-kuo) 關興 (安國)
Lady Guan [Yinping] Lady Kuan [Yinp‘ing] 関夫人[銀屏]
Guan Yu (Yunchang) Kuan Yü (Yün-ch‘ang) 關羽 (雲長)
Hua Man Hua Man 花鬘
Huang Quan (Gongheng) Huang Ch‘üan (Kung-hêng) 黃權 (公衡)
Li Mi (Lingbo) Li Mi (Ling-po) 李密 (令伯)
Li Ren (Dexian) Li Jên (Tê-hsien) 李仁 (德賢)
Liu Feng Liu Fêng 劉封
Liu Yan (Weishi) Liu Yen (Wei-shih) 劉琰 (威碩)
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Lü Yi (Jiyang) Lü I (Chi-yang) 呂乂 (季阳)
Ma Chao (Mengqi) Ma Ch‘ao (Mêng-ch‘i) 馬超 (孟起)
Ma Dai Ma Tai 馬岱
Ma Yunlu Ma Yünlu 馬雲騄
Mi Fang (Zifang) Mi Fang (Tzŭ-fang) 麋芳 (子方)
Pang Lin P‘ang Lin 龐林
Pang Tong (Shiyuan) P‘ang T‘ung (Shih-yüan) 龐統 (士元)
Red Hare [Chituma] 0 [Ch‘iht‘uma] 赤兔[赤兔馬]
She Jian (Wengu) Shê Chien 射堅 (文固)
She Yuan (Wenxiong) Shê Yüan (Wên-hsiung) 射援 (文雄)
Sun Qian (Gongyou) Sun Ch‘ien (Kung-yu) 孫乾 (公祐)
Xiahou Ba (Zhongquan) Hsiahou Pa (Chung-ch‘üan) 夏侯霸 (仲權)
Xiahou Bo Hsiahou Po 夏侯博
Lady Xiahou Lady Hsiahou 夏侯氏
Xu Dan Hsü Tan 许耽
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)
Yan Yan Yen Yen 嚴顔
Yan Yu (Wenping) Yen Yü (Wên-p‘ing) 閻宇 (文平)
Zhang Song (Yongnian) Chang Sung (Yung-nien) 張松 (永年)
Zhang Yi (Junsi) Chang I (Chün-ssŭ) 張裔 (君嗣)
Zhang Yu (Nanhe) Chang Yü (Nan-ho) 張裕 (南和)
Zhao Yun (Zilong) Chao Yün (Tzŭ-lung) 趙雲 (子龍)
Zhou Cang Chou Ts‘ang 周倉
Zhuge Jun Chuko Chün 諸葛均
Zhuge Liang (Kongming) Chuko Liang (K‘ung-ming) 諸葛亮 (孔明)

Wu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bing Liang (Wenluan) Ping Liang (Wên-luan) 邴良 (文鸞)
Bu Chan (Zhongsi) Pu Ch‘an (Chung-ssŭ) 步闡
Bu Ji Pu Chi 步璣
Bu Xie Pu Hsieh 步協
Bu Xuan Pu Hsüan 步璿
Cai Gong Ts‘ai Kung 蔡貢
Cai He Ts‘ai Ho 蔡和
Cai Zhong Ts‘ai Chung 蔡中
Cao Buxing Ts‘ao Puhsing 曹不興
Chen Qin Ch‘ên Ch‘in 陳勤
Chen Rong Ch‘ên Jung 陳融
Ding Gu (Zijian) Ting Ku (Tzŭ-chien)  
Fan Jiang Fan Chiang 范彊
Gan Huai Kan Huai 甘瑰
Gan Ning (Xingba) Kan Ning (Hsing-pa) 甘寧 (興霸)
Ge Ding Ko Ting  
He Jing Ho Ching 賀景
He Qi (Gongmiao) Ho Ch‘i (Kung-miao) 賀齊 (公苗)
He Shao (Xinbo) Ho Shao (Hsin-po) 賀邵
He Zhi Ho Chih 何植
Huan Jie (Boxu) Huan Chieh (Po-hsü) 桓階 (伯緒)
Lady Wang Lady Wang 王夫人
Lady Wang Lady Wang 王夫人
Lady Wu Lady Wu 夫人吳
Liu Chan Liu Ch‘an 劉闡
Lü Dai (Dinggong) Lü Tai (Ting-kung) 呂岱 (定公)
Lu Shu Lu Shu 魯淑
Lu Yusheng Lu Yüshêng 陸鬱生
Meng Zong (Gongwu) Mêng Tsung (Kung-wu) 孟宗 (恭武)
Mi Fang (Zifang) Mi Fang (Tzŭ-fang) 麋芳 (子方)
Qin Song (Wenbiao) Ch‘in Sung (Wên-piao) 秦松 (文表)
Rui Zhi (Xuansi) Jui Chih (Hsüan-ssŭ) 芮祉 (宣嗣)
Sheng Man Shêng Man 盛曼
Sun Jian (Wentai) Sun Chien (Wên-t‘-ai) 孫堅 (文台)
Sun Lang (Zaoan) Sun Lang (Tsao-an) 孫朗 (早安)
Sun Qiang (Shengtai) Sun Ch‘iang (Shêng-t‘ai) 孫羌 (聖臺)
Tang Zi T‘ang Tzŭ 唐咨
Wei Wen Wei Wên 衛溫
Wei Zhao (Hongsi) Wei Chao (Hung-ssŭ) 韋昭
Wu Guotai [Lady Wu] Wu Kuot‘ai [Lady Wu] 吳國太
Zhou Xun Chou Hsün 周循
Zhu Ying Chu Ying 朱應
Zhuge Ke (Yuanxun) Chuko K‘o (Yüan-hsün) 諸葛恪 (元遜)
Zhuge Zhi Chuko Chih 諸葛直
Zu Lang Tsu Lang 祖郎

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ba Zhi (Jingzu) Pa Chih (Ching-tsu) 巴祇 (敬祖)
Beigong Boyu Peikung Poyü 北宮伯玉
Bian Rang (Wenli) Pien Jang (Wên-li) 邊讓 (文禮)
Cai Gu Ts‘ai Ku 蔡谷
Cai Yan (Wenji) Ts‘ai Yen (Wên-chi) 蔡琰 (文姬)
Cai Yong (Bojie) Ts‘ai Yung (Po-chieh) 蔡邕 (伯喈)
Cao Jie (Yuanwei) Ts‘ao Chieh (Yuan-wei) 曹節 (元偉)
Cao Song (Jugao) Ts‘ao Sung (Chü-kao) 曹嵩 (巨高)
Cao Teng (Jixing) Ts‘ao T‘êng (Chi-hsing) 曹騰 (季興)
Cao Yin Ts‘ao Yin 曹寅
Cen Wei Ts‘ên Wei  
Chen Dan (Hangong) Ch‘ên Tan 陳耽 (漢公)
Chen Ji (Yuanfang) Ch‘ên Chi (Yüan-fang) 陳紀 (元方)
Chen Yi (Ziyou) Ch‘ên I (Tzŭ-yu)  
Chong Shao (Shenfu) Ch‘ung Shao (Shên-fu) 种邵
Cui Yi Ts‘ui I 崔毅
Deng Yu (Zhonghua) Têng Yü (Chung-hua) 鄧禹 (仲華)
Diaochan [Sable Cicada] Tiaoch‘an [Sable Cicada] 貂嬋
Dong Fu (Mouan) Tung Fu (Mou-an) 董扶 (茂安)
Emperor Guangwu [Liu Xiu] Emperor Kuangwu [Liu Hsiu] 光武皇帝[劉秀]
Emperor Ling [Liu Hong] Emperor Ling [Liu Hung] 靈帝[劉宏]
Fan Cheng Fan Ch‘êng 范成
Gongsun Du (Shengji) Kungsun Tu (Shêng-chi) 公孫度 (升濟)
Gongsun Yu Kungsun Yü  
Guan Yu (Yunchang) Kuan Yü (Yün-ch‘ang) 關羽 (雲長)
Han Fu (Wenjie) Han Fu (Wên-chieh) 韓馥 (文節)
He Xun (Yuangu) Ho Hsün (Yüan-ku)  
Hou Wen (Wenlin) Hou Wên (Wên-lin)  
Hu Shou Hu Shou 壺壽
Huangfu Song (Yizhen) Huangfu Sung (I-chên) 皇甫嵩 (義真)
Kong Rong (Wenju) K‘ung Jung (Wên-chü) 孔融 (文舉)
Lady Tang Ji Lady T‘ang Chi 唐姫夫人
Lady Wang Lady Wang 王夫人
Li Ying Li Ying 李膺
Liang Gu (Menghuang) Liang Ku (Mêng-huang) 梁鵠 (孟皇)
Liang Shao Liang Shao 粱紹
Liu Biao (Jingsheng) Liu Piao (Ching-shêng) 劉表 (景升)
Liu Fan Liu Fan 劉範
Liu Liang (Manshan) Liu Liang (Man-shan) 劉梁 (曼山)
Liu Tao (Ziqi) Liu T‘ao (Tzŭ-ch‘i) 劉陶 (子奇)
Liu Yao (Zhengli) Liu Yao (Chêng-li) 劉繇 (正禮)
Liu Yi (Zixiang) Liu I (Tzŭ-hsiang) 劉翊 (子相)
Ma Midi (Wengshu) Ma Miti (Wêng-shu) 馬日磾 (翁叔)
Ma Teng (Shoucheng) Ma T‘êng (Shou-ch‘êng) 馬騰 (壽成)
Ma Yu Ma Yü 馬宇
Min Gong Min Kung 閔貢
She Jian (Wengu) Shê Chien 射堅 (文固)
She Yuan (Wenxiong) Shê Yüan (Wên-hsiung) 射援 (文雄)
Sima Jun (Yuanyi) Ssŭma Chün (Yüan-i) 司馬儁 (元異)
Sun Jian (Wentai) Sun Chien (Wên-t‘-ai) 孫堅 (文台)
Wang Hong (Changwen) Wang Hung (Ch‘ang-wên)  
Wang Ji Wang Chi  
Wang Qi Wang Ch‘i 王頎
Wang Rui (Tongyao) Wang Jui (T‘ung-yao) 王睿
Wang Zhi Wang Chih  
Wu Shi (Zilan) Wu Shih (Tzŭlan) 吳碩 (子蘭)
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)
Yuan Shao (Benchu) Yüan Shao (Pên-ch‘u) 袁紹 (本初)
Yuan Shu (Gonglu) Yüan Shu (Kung-lu) 袁術 (公路)
Yuan Wei (Ciyang) Yüan Wei (Tz‘ŭ-yang) 袁隗
Zang Min Tsang Min 臧旻
Zhang Jun Chang Chün 張鈞
Zhang Zhang Chang Chang 張璋
Zhen Yi Chên I 甄逸
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)
Zhou Xin (Daming) Chou Hsin (Ta-ming) 周昕 (大明)
Zu Bi Tsu Pi 祖弼
Zuo Feng Tso Fêng 左豐

Jin Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bu Chan (Zhongsi) Pu Ch‘an (Chung-ssŭ) 步闡
Bu Ji Pu Chi 步璣
Bu Xuan Pu Hsüan 步璿
Cuan Gu Ts‘uan Ku 爨谷
Fan Jian (Changyuan) Fan Chien (Ch‘ang-yüan) 樊建 (長元)
He Zeng (Yingkao) Ho Tsêng (Ying-k‘-ao) 何曾 (穎考)
Ji Shao Chi Shao 嵇绍
Li Mi (Lingbo) Li Mi (Ling-po) 李密 (令伯)
Ma Long (Xiaoxing) Ma Lung (Hsiao-hsing) 馬隆 (孝興)
Ren Kai (Yuanbao) Jên K‘ai (Yüan-pao) 任恺 (元褒)
Ruan Ji Juan Chi 阮籍
Sima Shi (Ziyuan) Ssŭma Shih (Tzŭ-yüan) 司馬師 (子元)
Wang Xiang (Xiuzheng) Wang Hsiang (Hsiu-chêng) 王祥 (休徵)
Wang Yuanji Wang Yüanchi 王元姬
Xun Yi (Jingqian) Hsün I (Ching-ch‘ien) 荀顗 (景倩)
Zheng Chong (Wenhe) Chêng Ch‘ung (Wên-ho) 鄭沖
Zhuge Xu Chuko Hsü 諸葛緒

Dong Zhuo

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cai Yong (Bojie) Ts‘ai Yung (Po-chieh) 蔡邕 (伯喈)
Chen Ji (Yuanfang) Ch‘ên Chi (Yüan-fang) 陳紀 (元方)
Diaochan [Sable Cicada] Tiaoch‘an [Sable Cicada] 貂嬋
Dong Bai Tung Pai 董白
Gongsun Du (Shengji) Kungsun Tu (Shêng-chi) 公孫度 (升濟)
He Xun (Yuangu) Ho Hsün (Yüan-ku)  
Hua Xiong Hua Hsiung 華雄
Huangfu Song (Yizhen) Huangfu Sung (I-chên) 皇甫嵩 (義真)
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Ma Midi (Wengshu) Ma Miti (Wêng-shu) 馬日磾 (翁叔)
Red Hare [Chituma] 0 [Ch‘iht‘uma] 赤兔[赤兔馬]
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)
Zhao Cen Chao Ts‘ên 趙岑

Gongsun Du

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bing Yuan (Genju) Ping Yüan (Kên-chü) 邴原 (根矩)
Gongsun Du (Shengji) Kungsun Tu (Shêng-chi) 公孫度 (升濟)
Gongsun Gong Kungsun Kung 公孫恭
Gongsun Kang Kungsun K‘ang 公孫康

Gongsun Yuan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bei Yan Pei Yen 卑衍

Gongsun Zan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Gongsun Xu Kungsun Hsü 公孫續
Zhao Yun (Zilong) Chao Yün (Tzŭ-lung) 趙雲 (子龍)

Han Fu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Fu (Wenjie) Han Fu (Wên-chieh) 韓馥 (文節)
Min Chun (Bodian) Min Ch‘un (Po-tien) 閔純 (伯典)
Xun Chen (Youruo) Hsün Ch‘ên (Yu-jo) 荀諶 (友若)

Kong Rong

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Kong Rong (Wenju) K‘ung Jung (Wên-chü) 孔融 (文舉)

Li Jue

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Huangfu Song (Yizhen) Huangfu Sung (I-chên) 皇甫嵩 (義真)

Liu Biao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bei Yu Pei Yü 貝羽
Cai He Ts‘ai Ho 蔡和
Cai Xun Ts’ai Hsün 蔡壎
Cai Zhong Ts‘ai Chung 蔡中
Chen Sheng Ch‘ên Shêng 陳生
Diluma [Dilu Horse] (Hex Mark Horse) Tiluma 的廬馬
Gan Ning (Xingba) Kan Ning (Hsing-pa) 甘寧 (興霸)
Huan Jie (Boxu) Huan Chieh (Po-hsü) 桓階 (伯緒)
Liang Gu (Menghuang) Liang Ku (Mêng-huang) 梁鵠 (孟皇)
Liu Biao (Jingsheng) Liu Piao (Ching-shêng) 劉表 (景升)
Lou Gui (Zibo) Lou Kuei (Tzŭ-po) 婁圭 (子伯)
Song Zhong (Zhongzi) Sung Chung [Tsung] (Chung-tzŭ) 宋忠
Wang Can (Zhongxuan) Wang Ts‘an (Chung-hsüan) 王粲 (仲宣)
Zhang Hu [Tiger Zhang] Chang Hu [Tiger Chang] 張虎

Liu Yao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Fan Neng Fan Nêng 樊能
Liu Yao (Zhengli) Liu Yao (Chêng-li) 劉繇 (正禮)
Xu Shao (Zijiang) Hsü Shao (Tzŭ-chiang) 許劭 (子將)
Zhang Ying Chang Ying 張英

Liu Zhang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Fei Guan (Binbo) Fei Kuan (Pin-po) 費觀 (賓伯)
Gao Pei Kao P‘ei 高沛
Huang Quan (Gongheng) Huang Ch‘üan (Kung-hêng) 黃權 (公衡)
Liu Chan Liu Ch‘an 劉闡
She Jian (Wengu) Shê Chien 射堅 (文固)
She Yuan (Wenxiong) Shê Yüan (Wên-hsiung) 射援 (文雄)
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)
Yan Yan Yen Yen 嚴顔
Zhang Ren Chang Jên 張任
Zhang Song (Yongnian) Chang Sung (Yung-nien) 張松 (永年)
Zhang Yi (Junsi) Chang I (Chün-ssŭ) 張裔 (君嗣)
Zhang Yu (Nanhe) Chang Yü (Nan-ho) 張裕 (南和)

Ma Chao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ma Chao (Mengqi) Ma Ch‘ao (Mêng-ch‘i) 馬超 (孟起)
Ma Dai Ma Tai 馬岱
Ma Yunlu Ma Yünlu 馬雲騄

Ma Teng

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ma Chao (Mengqi) Ma Ch‘ao (Mêng-ch‘i) 馬超 (孟起)
Ma Dai Ma Tai 馬岱
Ma Teng (Shoucheng) Ma T‘êng (Shou-ch‘êng) 馬騰 (壽成)
Ma Tie Ma T‘ieh 馬鐵
Ma Yunlu Ma Yünlu 馬雲騄

Shi Xie

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Huan Zhi Huan Chih  
Pan Xin P‘an Hsin 番歆
Shi Hui Shih Hui  
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)

Tao Qian

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cao Bao Ts‘ao Pao 曹豹
Cao Hong Ts‘ao Hung 曹宏
Sun Qian (Gongyou) Sun Ch‘ien (Kung-yu) 孫乾 (公祐)
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)

Yellow Scarves

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bian Xi Pien Hsi 卞喜
Bo Cai Po Ts‘ai 波才
He Man Ho Man 何曼
He Yi Ho I 何儀
Huang Shao Huang Shao 黃邵
Wu Ba Wu Pa 吴霸
Zhou Cang Chou Ts‘ang 周倉

Yuan Shang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ju Gu Chü Ku 沮鵠
Shen Rong Shên Jung 審榮
Yuan Shang (Xianfu) Yüan Shang (Hsien-fu) 袁尚 (顯甫)

Yuan Shao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Zhen (Xiaoqi) Ch‘ên Chên (Hsiao-ch‘i) 陳震 (孝起)
Guo Tu (Gongze) Kuo T‘u (Kung-tsê) 郭圖 (公則)
Han Fu (Wenjie) Han Fu (Wên-chieh) 韓馥 (文節)
Ju Gu Chü Ku 沮鵠
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Sui Gu (Botu) Sui Ku (Poi-t‘u) 眭固 (白兔)
Sui Yuanjin Sui Yüanchin 眭元進
Xun Chen (Youruo) Hsün Ch‘ên (Yu-jo) 荀諶 (友若)
Xun Gun Hsün Kun 荀緄
Yuan Shang (Xianfu) Yüan Shang (Hsien-fu) 袁尚 (顯甫)
Yuan Shao (Benchu) Yüan Shao (Pên-ch‘u) 袁紹 (本初)
Yuan Tan (Xiansi) Yüan T‘an (Hsien-ssŭ) 袁譚 (顯思)
Yuan Yi (Boye) Yüan I (Po-yeh) 袁遺 (伯業)
Zang Hong (Ziyuan) Tsang Hung (Tzŭ-yüan) 臧洪 (子源)
Zhao Yun (Zilong) Chao Yün (Tzŭ-lung) 趙雲 (子龍)
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)
Zhou Xin (Daming) Chou Hsin (Ta-ming) 周昕 (大明)

Yuan Shu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
He Man Ho Man 何曼
He Yi Ho I 何儀
Huang Shao Huang Shao 黃邵
Ji Ling Chi Ling 紀靈
Qiao Rui Ch‘iao Jui 橋蕤
Sun Jian (Wentai) Sun Chien (Wên-t‘-ai) 孫堅 (文台)
Yan Xiang Yen Hsiang 閻象
Yuan Shu (Gonglu) Yüan Shu (Kung-lu) 袁術 (公路)

Yuan Tan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cen Bi Ts‘ên Pi 岑璧
Guan Tong Kuan T‘ung 管统
Guo Tu (Gongze) Kuo T‘u (Kung-tsê) 郭圖 (公則)
Wang Zhao Wang Chao 汪昭
Yuan Tan (Xiansi) Yüan T‘an (Hsien-ssŭ) 袁譚 (顯思)

Zhang Lu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ma Chao (Mengqi) Ma Ch‘ao (Mêng-ch‘i) 馬超 (孟起)

Zhang Xiu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Hu Juer Hu Chüêrh 胡車兒

Zhang Yang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Sui Gu (Botu) Sui Ku (Poi-t‘u) 眭固 (白兔)

Zhao Fan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Long Pao Lung 鮑隆

Qiang Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Beigong Boyu Peikung Poyü 北宮伯玉
Ma Teng (Shoucheng) Ma T‘êng (Shou-ch‘êng) 馬騰 (壽成)

Nanman Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ahuinan Ahuinan 阿會喃
Cuan Xi Ts‘uan Hsi 爨習
E Huan O Huan 鄂煥
Gao Ding (Yuan) Kao Ting (Yüan) 高定
Hua Man Hua Man 花鬘
King Mulu King Mulu 木鹿大王

Wuhuan Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Pufulu P‘ufulu 普富盧
Supuyan Sup‘uyen 蘇僕延
Tadun T‘atun 蹋顿

Xianbei Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
King Kebineng King K‘opinêng 軻比能大王

Xiongnu Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yufuluo Yüfulo 於夫罗

Other Factions

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Zhong Pao Chung 鮑忠
Bo Rao Po Jao 白繞
Cen Peng Ts‘ên P‘êng 岑彭
Gao Shun Kao Shun 高順
Ge Yong Ko Yung  
He Meng Ho Mêng  
Queen Himiko Name is Japanese 卑彌呼
Huo Hu Huo Hu 火虎
King Cheliji King Ch‘êlichi 彻里吉大王
Liu Ziyang Liu Tzŭ-yang  
Lü Chang Lü Ch‘ang 呂常
Song Jian Sung Chien 宋建
Song Ren Sung Jên 宋仁
Song Yong Sung Yung 宋勇
Test Entry  
Yadan Yatan 雅丹
Yan Baihu [White Tiger Yan] Yen Paihu [White Tiger Yen] 嚴白虎
Yan Yu Yen Yü 嚴輿
Yu Du [Poison Yu] Yü Tu 于毒
Yueji Yüehchi 越吉

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Chu (Wencai) Pao Ch‘u (Wên-ts‘ai) 鮑出 (文才)
Bei Yu Pei Yü 貝羽
Chen Gong Ch‘ên Kung 陈恭
Chen He Ch‘ên Ho 陈郃
Chen Sheng Ch‘ên Shêng 陳生
Diluma [Dilu Horse] (Hex Mark Horse) Tiluma 的廬馬
Gan Ji Kan Chi 干吉
Guan Ding Kuan Ting 關定
Guan Gu Kuan Ku 觀鵠
Guan Lu (Gongming) Kuan Lu (Kung-ming) 管輅 (公明)
Guan Ning (Youan) Kuan Ning (Yu-an) 管寧 (幼安)
Guo Shi Kuo Shih 郭石
Hu Shou Hu Shou 壺壽
Jiang Gong Chiang Kung 江宫
Jiao Jiao (Jiao Zhengqiang) Chiao Chiao (Chiao Chêngch‘iang) 焦矯(焦征羌)
Lady Bao Lady Pao 鮑夫人
Li Hu Li Hu 李虎
Li Ren (Dexian) Li Jên (Tê-hsien) 李仁 (德賢)
Liang Long Liang Lung 粱龍
Liu Yuan (Yuanhai) Liu Yüan (Yüan-hai) 劉淵 (元海)
Liu Zijing Liu Tzŭching 劉子敬
Lord Kou K‘ou 侯寇
Mi Heng (Zhengping) Mi Hêng (Chêng-p‘ing) 彌衡 (正平)
Qin Lun Ch‘in Lun  
Qin Qingtong Ch‘in Ch‘ingt‘ung 秦慶童
Qu Gong Ch‘ü Kung 瞿恭
Shen Cheng Shên Ch‘êng 沈成
Su Shuang Su Shuang 蘇雙
Xu Deng Hsü Têng  
Yun Ying Yün Ying 雲英
Zhang Chi Chang Ch‘ih 张赤
Zhang Hu [Tiger Zhang] Chang Hu [Tiger Chang] 張虎
Zhang Jin Chang Chin 張進
Zhang Shiping Chang Shihp‘ing 張世平
Zhang Xuan (Chuxu) Chang Hsüan (Ch‘u-hsü) 張玄 (處虛)
Zhang Zhongjing Chang Chungching 張仲景
Zhao E (Zhao Eqin) Chao O (Chao Och‘in) 趙娥(親)
Zhao Yu (Triệu Ẩu) Chao Yü 趙嫗
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)
Zhou Chao Chou Ch‘ao 周朝
Zhou Zhi Chou Chih 周直
Zhuang Zi [Nan Hua] Chuang Tzŭ [Nan Hua] 莊子[南華]

Historical Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cao Shen Ts‘ao Shên 曹参
Chong’er [Duke Wen of Jin] Ch‘ung’êrh [Duke Wên of Chin] 重耳[晉文公]
Fu Yue [Hou Que] (Lord Sparrow) Fu Yüeh [Hou Ch‘üeh] 傅說[侯雀]
Geng Yan Kêng Yen 耿眼
Guan Yiwu (Zhong) Kuan Iwu (Chung) 管夷吾 ()
Liu Hui Liu Hui 劉徽
Mencius [Meng Ke] 0 [Mêng K‘o] 孟子[孟軻]
Shensheng [Prince Shensheng of Jin] Shênshêng [Prince Shênshêng of Chin] 申生
Su Qin Su Ch‘in 蘇秦
Wang Mang (Jujun) Wang Mang (Chü-chün) 王莽 (巨君)
Yangjue Ai Yangchüeh Ai 羊角哀
Yi Yin I Yin 伊尹
Yue Yi Yüeh I 樂毅
Zhuang Zi [Nan Hua] Chuang Tzŭ [Nan Hua] 莊子[南華]
Zuo Botao Tso Pot‘ao 左伯桃

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

February 17, 2023