Encyclopedia: Pronunciation Officers

Three Kingdoms Encyclopedia: Pronunciation Category

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Pronunciation Category ]

Pronunciation Category: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Encyclopedia Navigation

 

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Pronunciation Category returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cai Mao (Degui) Ts‘ai Mao (Tê-kuei) 蔡瑁 (德珪)
Cai Yan (Wenji) Ts‘ai Yen (Wên-chi) 蔡琰 (文姬)
Cao Ang (Zixiu) Ts‘ao Ang (Tzŭ-hsiu) 曹昂 (子脩)
Cao Anmin Ts‘ao Anmin 曹安民
Cao Cao (Mengde) Ts‘ao Ts‘ao (Mêng-tê) 曹操 (孟德)
Cao De Ts‘ao Tê 曹德
Cao Hong (Zilian) Ts‘ao Hung (Tzŭ-lien) 曹洪 (子廉)
Cao Pi (Zihuan) Ts‘ao P‘i (Tzŭ-huan) 曹丕 (子桓)
Cao Ren (Zixiao) Ts‘ao Jên (Tzŭ-hsiao) 曹仁 (子孝)
Cao Rui (Yuanzhong) Ts‘ao Jui (Yüan-chung) 曹叡 (元仲)
Cao Shuang (Zhaobo) Ts‘ao Shuang (Chao-po) 曹爽 (昭伯)
Cao Song (Jugao) Ts‘ao Sung (Chü-kao) 曹嵩 (巨高)
Cao Zhang (Ziwen) Ts‘ao Chang (Tzŭ-wên) 曹彰 (子文)
Cao Zhi (Zijian) Ts‘ao Chih (Tzŭ-chien) 曹植 (子建)
Chen Deng (Yuanlong) Ch‘ên Têng (Yüan-lung) 陳登 (元龍)
Chen Gong (Gongtai) Ch‘ên Kung (Kung-t‘-ai) 陳宮 (公臺)
Chen Gui (Hanyu) Ch‘ên Kuei (Han-yü) 陳珪 (漢瑜)
Chen Tai (Xuanbo) Ch‘ên T‘ai (Hsüan-po) 陳泰 (玄伯)
Cheng Wu Ch‘êng Wu 程武
Deng Ai (Shizai) Têng Ai (Shih-tsai) 鄧艾 (士載)
Dian Wei Tien Wei 典韋
Du Yu (Yuankai) Tu Yü (Yüan-k‘-ai) 杜預 (元凱)
Empress Zhen [Zhen Ji] Empress Chên [Chên Chi] 甄皇后[甄姫]
Guan Yu (Yunchang) Kuan Yü (Yün-ch‘ang) 關羽 (雲長)
Guo Jia (Fengxiao) Kuo Chia (Fêng-hsiao) 郭嘉 (奉孝)
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)
Jiang Wei (Boyue) Chiang Wei (Po-yüeh) 姜維 (伯約)
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Ma Teng (Shoucheng) Ma T‘êng (Shou-ch‘êng) 馬騰 (壽成)
Pang De (Lingming) P‘ang Tê (Ling-ming) 龐德 (令明)
Sima Yi (Zhongda) Ssŭma I (Chung-ta) 司馬懿 (仲達)
Xiahou Dun (Yuanrang) Hsiahou Tun (Yüan-jang) 夏侯惇 (元讓)
Xiahou Yuan (Miaocai) Hsiahou Yüan (Miao-ts‘ai) 夏侯淵 (妙才)
Xu Chu (Zhongkang) Hsü Ch‘u (Chung-k‘-ang) 許褚 (仲康)
Xu Huang (Gongming) Hsü Huang (Kung-ming) 徐晃 (公明)
Xu Shu (Yuanzhi) Hsü Shu (Yüan-chih) 徐庶 (元直)
Xun You (Gongda) Hsün Yu (Kung-ta) 荀攸 (公達)
Xun Yu (Wenruo) Hsün Yü (Wên-jo) 荀彧 (文若)
Yuan Shao Yüan Shao 爰邵
Zhang He (Junyi) Chang Ho (Chün-i) 張郃 (儁乂)
Zhang Liao (Wenyuan) Chang Liao (Wên-yüan) 張遼 (文遠)
Zuo Ci (Yuanfang) Tso Tz‘ŭ (Yüan-fang) 左慈 (元放)

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cao Bao Ts‘ao Pao 曹豹
Chen Deng (Yuanlong) Ch‘ên Têng (Yüan-lung) 陳登 (元龍)
Chen Gui (Hanyu) Ch‘ên Kuei (Han-yü) 陳珪 (漢瑜)
E Huan O Huan 鄂煥
Empress Zhang [Xingcai] Empress Chang [Hsingts‘ai] 張皇后[星彩]
Fa Zheng (Xiaozhi) Fa Chêng (Hsiao-chih) 法正 (孝直)
Guan Ping Kuan P‘ing 關平
Guan Yu (Yunchang) Kuan Yü (Yün-ch‘ang) 關羽 (雲長)
Huang Yueying Huang Yüehying 黃月英
Huang Zhong (Hansheng) Huang Chung (Han-shêng) 黃忠 (漢升)
Jiang Wei (Boyue) Chiang Wei (Po-yüeh) 姜維 (伯約)
Lady Sun [Sun Shangxiang] Lady Sun [Sun Shanghsiang] 孫妃[孫尚香]
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Ma Chao (Mengqi) Ma Ch‘ao (Mêng-ch‘i) 馬超 (孟起)
Ma Yunlu Ma Yünlu 馬雲騄
Pang Tong (Shiyuan) P‘ang T‘ung (Shih-yüan) 龐統 (士元)
Wei Yan (Wenchang) Wei Yen (Wên-ch‘ang) 魏延 (文長)
Xu Shu (Yuanzhi) Hsü Shu (Yüan-chih) 徐庶 (元直)
Yan Yan Yen Yen 嚴顔
Zhang Fei (Yide) Chang Fei (I-tê) 張飛 (益德)
Zhang Song (Yongnian) Chang Sung (Yung-nien) 張松 (永年)
Zhao Yun (Zilong) Chao Yün (Tzŭ-lung) 趙雲 (子龍)
Zhuge Liang (Kongming) Chuko Liang (K‘ung-ming) 諸葛亮 (孔明)

Wu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cheng Pu (Demou) Ch‘êng P‘u (Tê-mou) 程普 (德謀)
Da Qiao Ta Ch‘iao 大喬
Gan Ning (Xingba) Kan Ning (Hsing-pa) 甘寧 (興霸)
Huang Gai (Gongfu) Huang Kai (Kung-fu) 黃蓋 (公覆)
Lady Sun [Sun Shangxiang] Lady Sun [Sun Shanghsiang] 孫妃[孫尚香]
Ling Tong (Gongji) Ling T‘ung (Kung-chi) 凌統 (公績)
Lü Meng (Ziming) Lü Mêng (Tzŭ-ming) 呂蒙 (子明)
Lu Su (Zijing) Lu Su (Tzŭ-ching) 魯肅 (子敬)
Lu Xun (Boyan) Lu Hsün (Po-yen) 陸遜 (伯言)
Sun Ce (Bofu) Sun Ts‘ê (Po-fu) 孫策 (伯符)
Sun Jian (Wentai) Sun Chien (Wên-t‘-ai) 孫堅 (文台)
Sun Quan (Zhongmou) Sun Ch‘üan (Chung-mou) 孫權 (仲謀)
Taishi Ci (Ziyi) T‘aishih Tz‘ŭ (Tzŭ-i) 太史慈 (子義)
Xiao Qiao Hsiao Ch‘iao 小喬
Zhou Tai (Youping) Chou T‘ai (Yu-p‘ing) 周泰 (幼平)
Zhou Yu (Gongjin) Chou Yü (Kung-chin) 周瑜 (公瑾)

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cai Yan (Wenji) Ts‘ai Yen (Wên-chi) 蔡琰 (文姬)
Cai Yong (Bojie) Ts‘ai Yung (Po-chieh) 蔡邕 (伯喈)
Cao Cao (Mengde) Ts‘ao Ts‘ao (Mêng-tê) 曹操 (孟德)
Cao De Ts‘ao Tê 曹德
Cao Jie (Yuanwei) Ts‘ao Chieh (Yuan-wei) 曹節 (元偉)
Cao Song (Jugao) Ts‘ao Sung (Chü-kao) 曹嵩 (巨高)
Chen Gong (Gongtai) Ch‘ên Kung (Kung-t‘-ai) 陳宮 (公臺)
Chen Gui (Hanyu) Ch‘ên Kuei (Han-yü) 陳珪 (漢瑜)
Diaochan [Sable Cicada] Tiaoch‘an [Sable Cicada] 貂嬋
Ding Yuan (Jianyang) Ting Yüan (Chien-yang) 丁原 (建陽)
Dong Zhuo (Zhongying) Tung Cho (Chung-ying) 董卓 (仲穎)
Emperor Huan [Liu Zhi] Emperor Huan [Liu Chih] 桓帝[劉志]
Emperor Ling [Liu Hong] Emperor Ling [Liu Hung] 靈帝[劉宏]
Emperor Shao [Liu Bian] Emperor Shao [Liu Pien] 少帝[劉辯]
Emperor Xian [Liu Xie] (Bohe) Emperor Hsien [Liu Hsieh] (Po-ho) 獻帝[劉協] (伯和)
Guan Yu (Yunchang) Kuan Yü (Yün-ch‘ang) 關羽 (雲長)
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)
He Jin (Suigao) Ho Chin (Sui-kao) 何進 (遂高)
Huangfu Song (Yizhen) Huangfu Sung (I-chên) 皇甫嵩 (義真)
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu Biao (Jingsheng) Liu Piao (Ching-shêng) 劉表 (景升)
Lu Zhi (Zigan) Lu Chih (Tzŭ-kan) 盧植 (子幹)
Ma Teng (Shoucheng) Ma T‘êng (Shou-ch‘êng) 馬騰 (壽成)
Sun Jian (Wentai) Sun Chien (Wên-t‘-ai) 孫堅 (文台)
Xu Huang (Gongming) Hsü Huang (Kung-ming) 徐晃 (公明)
Xun You (Gongda) Hsün Yu (Kung-ta) 荀攸 (公達)
Yuan Shao (Benchu) Yüan Shao (Pên-ch‘u) 袁紹 (本初)
Yuan Shu (Gonglu) Yüan Shu (Kung-lu) 袁術 (公路)
Zhang Fei (Yide) Chang Fei (I-tê) 張飛 (益德)

Jin Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Du Yu (Yuankai) Tu Yü (Yüan-k‘-ai) 杜預 (元凱)
Sima Yi (Zhongda) Ssŭma I (Chung-ta) 司馬懿 (仲達)

Dong Zhuo

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cai Yong (Bojie) Ts‘ai Yung (Po-chieh) 蔡邕 (伯喈)
Diaochan [Sable Cicada] Tiaoch‘an [Sable Cicada] 貂嬋
Dong Zhuo (Zhongying) Tung Cho (Chung-ying) 董卓 (仲穎)
Hua Xiong Hua Hsiung 華雄
Huangfu Song (Yizhen) Huangfu Sung (I-chên) 皇甫嵩 (義真)
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)
Li Ru Li Ju 李儒
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Xun You (Gongda) Hsün Yu (Kung-ta) 荀攸 (公達)

Gongsun Du

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Taishi Ci (Ziyi) T‘aishih Tz‘ŭ (Tzŭ-i) 太史慈 (子義)

Gongsun Zan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Zhao Yun (Zilong) Chao Yün (Tzŭ-lung) 趙雲 (子龍)

Guo Si

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)

Han Fu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ju Shou Chü Shou 沮授
Xun Yu (Wenruo) Hsün Yü (Wên-jo) 荀彧 (文若)
Zhang He (Junyi) Chang Ho (Chün-i) 張郃 (儁乂)

Han Sui

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)

Han Xuan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Huang Zhong (Hansheng) Huang Chung (Han-shêng) 黃忠 (漢升)
Wei Yan (Wenchang) Wei Yen (Wên-ch‘ang) 魏延 (文長)

Li Jue

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Huangfu Song (Yizhen) Huangfu Sung (I-chên) 皇甫嵩 (義真)
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)

Liu Biao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cai Mao (Degui) Ts‘ai Mao (Tê-kuei) 蔡瑁 (德珪)
Gan Ning (Xingba) Kan Ning (Hsing-pa) 甘寧 (興霸)
Huang Zhong (Hansheng) Huang Chung (Han-shêng) 黃忠 (漢升)
Liu Biao (Jingsheng) Liu Piao (Ching-shêng) 劉表 (景升)

Liu Yao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Taishi Ci (Ziyi) T‘aishih Tz‘ŭ (Tzŭ-i) 太史慈 (子義)
Xu Shao (Zijiang) Hsü Shao (Tzŭ-chiang) 許劭 (子將)

Liu Zhang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Fa Zheng (Xiaozhi) Fa Chêng (Hsiao-chih) 法正 (孝直)
Yan Yan Yen Yen 嚴顔
Zhang Ren Chang Jên 張任
Zhang Song (Yongnian) Chang Sung (Yung-nien) 張松 (永年)

Ma Chao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)
Ma Chao (Mengqi) Ma Ch‘ao (Mêng-ch‘i) 馬超 (孟起)
Ma Yunlu Ma Yünlu 馬雲騄
Pang De (Lingming) P‘ang Tê (Ling-ming) 龐德 (令明)

Ma Teng

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ma Chao (Mengqi) Ma Ch‘ao (Mêng-ch‘i) 馬超 (孟起)
Ma Teng (Shoucheng) Ma T‘êng (Shou-ch‘êng) 馬騰 (壽成)
Ma Yunlu Ma Yünlu 馬雲騄
Pang De (Lingming) P‘ang Tê (Ling-ming) 龐德 (令明)

Tao Qian

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cao Bao Ts‘ao Pao 曹豹
Chen Deng (Yuanlong) Ch‘ên Têng (Yüan-lung) 陳登 (元龍)
Chen Gui (Hanyu) Ch‘ên Kuei (Han-yü) 陳珪 (漢瑜)
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)

Yellow Scarves

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cheng Yuanzhi Ch‘êng Yüanchih 程遠志
He Man Ho Man 何曼
Ma Yuanyi Ma Yüani 馬元義
Zhang Bao Chang Pao 張寶
Zhang Jue Chang Chüeh or Chiao 張角
Zhang Liang Chang Liang 張梁

Yuan Shao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chunyu Qiong (Zhongjian) Ch‘unyü Ch‘iung (Chungchien) 淳于瓊 (仲簡)
Empress Zhen [Zhen Ji] Empress Chên [Chên Chi] 甄皇后[甄姫]
Guo Jia (Fengxiao) Kuo Chia (Fêng-hsiao) 郭嘉 (奉孝)
Ju Shou Chü Shou 沮授
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Sui Gu (Botu) Sui Ku (Poi-t‘u) 眭固 (白兔)
Xun Yu (Wenruo) Hsün Yü (Wên-jo) 荀彧 (文若)
Yuan Shao (Benchu) Yüan Shao (Pên-ch‘u) 袁紹 (本初)
Zhang He (Junyi) Chang Ho (Chün-i) 張郃 (儁乂)
Zhao Yun (Zilong) Chao Yün (Tzŭ-lung) 趙雲 (子龍)

Yuan Shu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
He Man Ho Man 何曼
Huang Gai (Gongfu) Huang Kai (Kung-fu) 黃蓋 (公覆)
Ji Ling Chi Ling 紀靈
Sun Ce (Bofu) Sun Ts‘ê (Po-fu) 孫策 (伯符)
Sun Jian (Wentai) Sun Chien (Wên-t‘-ai) 孫堅 (文台)
Yuan Shu (Gonglu) Yüan Shu (Kung-lu) 袁術 (公路)
Zhou Yu (Gongjin) Chou Yü (Kung-chin) 周瑜 (公瑾)

Zhang Lu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ma Chao (Mengqi) Ma Ch‘ao (Mêng-ch‘i) 馬超 (孟起)
Pang De (Lingming) P‘ang Tê (Ling-ming) 龐德 (令明)

Zhang Xiu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Hu Juer Hu Chüêrh 胡車兒
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)
Lady Zou Lady Tsou 鄒氏

Zhang Yang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Sui Gu (Botu) Sui Ku (Poi-t‘u) 眭固 (白兔)

Zhao Fan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Long Pao Lung 鮑隆

Qiang Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)
Ma Teng (Shoucheng) Ma T‘êng (Shou-ch‘êng) 馬騰 (壽成)

Nanman Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Dailaidongzhu Tailaitungchu 帶來洞主
Dongtuna Tungt‘una 董荼那
E Huan O Huan 鄂煥
Jinhuansanjie Chinhuansanchieh 金環三結
King Meng Huo King Mêng Huo 孟獲大王
Lady Zhurong Lady Chujung 祝融妃

Other Factions

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Gao Shun Kao Shun 高順
Hu Che’er Hu Ch‘ê–êrh 胡赤兒
Huo Hu Huo Hu 火虎
Song Ren Sung Jên 宋仁
Song Yong Sung Yung 宋勇
Yan Baihu [White Tiger Yan] Yen Paihu [White Tiger Yen] 嚴白虎

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cui Jun (Zhouping) Ts‘ui Chün (Chou-p‘ing) 崔鈞 (州平)
Gan Ji Kan Chi 干吉
Hua Tuo (Yuanhua) Hua T‘o (Yüan-hua) 華佗 (元化)
Lü Boshe Lü Poshê 呂伯奢
Mi Heng (Zhengping) Mi Hêng (Chêng-p‘ing) 彌衡 (正平)
Zhao Yu (Triệu Ẩu) Chao Yü 趙嫗
Zhuang Zi [Nan Hua] Chuang Tzŭ [Nan Hua] 莊子[南華]

Historical Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Fu Xi Fu Hsi 伏羲
Nüwa (Nu Wa) Nüwa (Nu Wa) 女媧
Zhuang Zi [Nan Hua] Chuang Tzŭ [Nan Hua] 莊子[南華]

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

February 17, 2023