Encyclopedia: Other Officers

Three Kingdoms Encyclopedia: Other Officers Category

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Other Officers Category ]

Other Officers Category: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Other Category returned officers from the following kingdoms:

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ba Zhi (Jingzu) Pa Chih (Ching-tsu) 巴祇 (敬祖)
Bao Hong Pao Hung 鮑鴻/洪
Beigong Boyu Peikung Poyü 北宮伯玉
Bi Lan Pi Lan 畢嵐
Bi Yu Pi Yü 畢瑜
Bian Rang (Wenli) Pien Jang (Wên-li) 邊讓 (文禮)
Bian Zhang Pien Chang 邊章
Cai Gu Ts‘ai Ku 蔡谷
Cai Yong (Bojie) Ts‘ai Yung (Po-chieh) 蔡邕 (伯喈)
Cao Jie (Yuanwei) Ts‘ao Chieh (Yuan-wei) 曹節 (元偉)
Cao Quan (Jingyuan) Ts‘ao Ch‘üan (Ching-yüan) 曹全 (景完)
Cao Teng (Jixing) Ts‘ao T‘êng (Chi-hsing) 曹騰 (季興)
Cao Yin Ts‘ao Yin 曹寅
Cen Wei Ts‘ên Wei  
Cen Zhi (Gongxiao) Ts‘ên Chih (Kung-hsiao) 岑桎 (公孝)
Chang Xia (Maoni) Ch‘ang Hsia (Mao-ni) 常洽 (茂尼)
Chen Dan (Hangong) Ch‘ên Tan 陳耽 (漢公)
Chen Duan Ch‘ên Tuan 陳端
Chen Fan Ch‘ên Fan 陳蕃
Chen Shi (Zhonggong) Ch‘ên Shih (Chung-kung) 陳寔 (仲躬)
Chen Wei Ch‘ên Wei 陳煒
Chen Wen (Yuanti) Ch‘ên Wên (Yüan-t‘i) 陳溫 (元悌)
Chen Xiang (Zhonglin) Ch‘ên Hsiang (Chung-lin) 陳翔 (仲麟)
Chen Yan Ch‘ên Yen  
Chen Yi (Ziyou) Ch‘ên I (Tzŭ-yu)  
Cheng Kuang Ch‘êng K‘uang 程曠
Chong Fu (Yingbo) Ch‘ung Fu (Ying-po) 種拂
Chong Ji Ch‘ung Chi 种輯
Chong Shao (Shenfu) Ch‘ung Shao (Shên-fu) 种邵
Chu Gong Ch‘u Kung  
Cui Jun Ts‘ui Chün 崔鈞
Cui Lie (Weikao) Ts‘ui Lieh (Wei-k’ao) 崔烈 (威考)
Cui Yi Ts‘ui I 崔毅
Cui Jun (Yuangping) Ts‘ui Chün (Yüanp‘ing) 崔均 (元平)
Deng Pin Têng P‘in 鄧聘
Deng Yu (Zhonghua) Têng Yü (Chung-hua) 鄧禹 (仲華)
Deng Yuan Têng Yüan 鄧淵
Diaochan [Sable Cicada] Tiaoch‘an [Sable Cicada] 貂嬋
Ding Gong (Yuanxiong) Ting Kung (Yüan-hsiung) 丁宮 (元雄)
Ding Guan Ting Kuan 丁管
Ding Yuan (Jianyang) Ting Yüan (Chien-yang) 丁原 (建陽)
Ding (Zisu) Ting (Tzŭ-su) (子嗣)
Diwu Jun Tiwu Chün 第五儁
Dong Chong Tung Ch‘ung 董重
Dong Fu Tung Fu  
Dong Fu (Mouan) Tung Fu (Mou-an) 董扶 (茂安)
Dong Min (Shuyin) Tung Min (Shu-yin) 董旻 (叔穎)
Dong Zhuo (Zhongying) Tung Cho (Chung-ying) 董卓 (仲穎)
Dou Wu Tou Wu 竇武
Duan Gui (Ziyin) Tuan Kuei (Tzŭ-yin) 段圭
Duan Xun Tuan Hsü 段訓
Emperor Guangwu [Liu Xiu] Emperor Kuangwu [Liu Hsiu] 光武皇帝[劉秀]
Emperor Huan [Liu Zhi] Emperor Huan [Liu Chih] 桓帝[劉志]
Emperor Jing [Liu Qi] Emperor Ching [Liu Ch‘i] 漢景帝劉啟
Emperor Ling [Liu Hong] Emperor Ling [Liu Hung] 靈帝[劉宏]
Emperor Shao [Liu Bian] Emperor Shao [Liu Pien] 少帝[劉辯]
Emperor Xian [Liu Xie] (Bohe) Emperor Hsien [Liu Hsieh] (Po-ho) 獻帝[劉協] (伯和)
Empress Cao Jie Empress Ts‘ao Chieh 曹節皇后
Empress Dowager Dong Empress Dowager Tung  
Empress Fu Shou Empress Fu Shou 伏壽皇后
Empress He Empress Ho 何皇后
Lady Wuyang Lady Wuyang  
Fa Zhen (Gaoqing) Fa Chên (Kao-ch‘ing) 法真 (高卿)
Fan Ling (Deyun) Fan Ling (Tê-yün) 樊陵 (德雲)
Fan Min (Shengda) Fan Min (Shêng-ta) 樊敏 (升達)
Fan Zeng (Zimin) Fan Tsêng (Tzŭ-min) 范曾 (子閔)
Feng Fang Fêng Fang 馮方
Feng Ji (Yuantu) Fêng Chi (Yüan-t‘u) 逢紀 (元圖)
Feng Shi Fêng Shih  
Feng Xu Fêng Hsü 封胥
Fu De Fu Tê 伏德
Fu Qian (Zishen) Fu Ch‘ien (Tzŭ-shên) 服虔
Fu Wan Fu Wan 伏完
Fu Xie (Nanrong) Fu Hsieh (Nan-jung) 傅燮 (南容)
Gao Wang Kao Wang 高望
Gao Yan Kao Yen 高焉
Gong Jing Kung Ching 龔景
Gongqi Chou Kungch‘i Ch‘ou  
Gongsun Du (Shengji) Kungsun Tu (Shêng-chi) 公孫度 (升濟)
Gongsun Yu Kungsun Yü  
Gongsun Zan (Bogui) Kungsun Tsan (Po-kuei) 公孫瓚 (伯珪)
Gongsun Zhao Kungsun Chao  
Guo Dian (Junye) Kuo Tien (Chün-yeh)  
Guo Pu Kuo P‘u  
Guo Sheng Kuo Shêng 郭勝
Guo Xun Kuo Hsün  
Guo Yong Kuo Yung  
Han Bin Han Pin  
Han Fu (Wenjie) Han Fu (Wên-chieh) 韓馥 (文節)
Han Kui (Boyan) Han K‘uei (Po-yen)  
Han Rong Han Jung  
Handan Shang Hantan Shang  
He Jin (Suigao) Ho Chin (Sui-kao) 何進 (遂高)
He Miao Ho Miao 何苗
He Xi (Mengsun) Ho Hsi (Mêng-sun) 何熙
He Xun (Yuangu) Ho Hsün (Yüan-ku)  
He Yong (Boqiu) Ho Yong (Po-ch‘iu) 何颙 (伯求)
He Zhen (Yuangan) Ho Chên (Yüan-kan) 何楨 (元幹)
Hou Lan Hou Lan 侯覽
Hou Qi Hou Ch‘i  
Hou Wen (Wenlin) Hou Wên (Wên-lin)  
Hou Zhe Hou Chê  
Hu Cai Hu Ts‘ai  
Hu Hao Hu Hao  
Hu Hua Hu Hua 胡華
Hu Mao Hu Mao  
Hu Miao Hu Miao 胡邈
Hu Shou Hu Shou 壺壽
Hu (Wencai) Hu (Wên-ts‘ai)  
Huan Dian (Gongya) Huan Tien (Kung-ya)  
Huang Chengyan Huang Ch‘êng-yen 黃承彦
Huang Jun Huang Chün  
Huang Wan Huang Wan  
Huang Yan Huang Yen  
Huangfu Li Huangfu Li 皇甫酈
Huangfu Song (Yizhen) Huangfu Sung (I-chên) 皇甫嵩 (義真)
Humu Ban (Jipi) Humu Pan (Chi-p‘i) 胡母班 (季皮)
Ji Lian Chi Lien  
Ji Ping Chi P‘ing 吉平
Jia Cong (Mengjian) Chia Ts‘ung (Mêng-chien)  
Jia Long Chia Lung  
Jian Shuo Chien Shuo 蹇碩
Jiang Xuan Chiang Hsüan  
Jiao He Chiao Ho  
Jing Yi (Wenjian) Ching I (Wên-chien)  
Ju Jun Chü Chün  
Kong Shang K‘ung Shang 孔尚
Kong Yu (Shiyuan) K‘ung Yü (Shih-yüan) 孔昱 (世元)
Kong Zhou (Jijiang) K‘ung Chou (Chi-chiang) 孔宙
Kong Zhou (Gongxu) K‘ung Chou (Kung-hsü) 孔伷 (公緒)
Lady Dong Lady Tung 董夫人
Lady Huangfu Lady Huangfu  
Lady Jin Lady Chin  
Lady Kai Lady K‘ai  
Lady Tang Ji Lady T‘ang Chi 唐姫夫人
Lady Wang Lady Wang 王夫人
Lady Zhang Lady Chang  
Li Gu Li Ku 李固
Li Hei Li Hei  
Li Jin (Shuyu) Li Chin (Shu-yü)  
Li Le Li Lê 李樂
Li Li (Jizi) Li Li (Chi-tzŭ)  
Li Min Li Min 李旻
Li Min Li Min  
Li Quan (Boyu) Li Ch‘üan (Po-yü) 李權 (伯豫)
Li Shao Li Shao  
Li Sheng Li Shêng 李升
Li Xie (Degong) Li Hsieh (Tê-kung)  
Li Yan Li Yen  
Li Ying Li Ying 李膺
Li Yong Li Yung 李永
Li Zhen Li Chên 李禎
Liang Shao Liang Shao 粱紹
Liang Xiu (Yuanjian) Liang Hsiu (Yüan-chien)  
Liang Yan Liang Yen 梁衍
Liu Ao (Zhongning) Liu Ao (Chung-ning)  
Liu Biao (Jingsheng) Liu Piao (Ching-shêng) 劉表 (景升)
Liu Bin Liu Pin  
Liu Chong Liu Ch‘ung 劉寵
Liu Dan Liu Tan 劉誕
Liu Fan Liu Fan 劉範
Liu He Liu Ho 劉和
Liu Hong (Yugao) Liu Hung (Yü-kao) 劉弘 (于高)
Liu Jing Liu Ching  
Liu Jingzong Liu Chingtsung  
Liu Jun Liu Chün  
Liu Jun Liu Chün 劉雋
Liu Kuan (Wenyao) Liu K‘uan (Wên-yao) 劉寬
Liu Kui Liu K‘uei  
Liu Liang (Manshan) Liu Liang (Man-shan) 劉梁 (曼山)
Liu Ping Liu P‘ing 劉平
Liu Tao (Ziqi) Liu T‘ao (Tzŭ-ch‘i) 劉陶 (子奇)
Liu Wan Liu Wan  
Liu Wei Liu Wei 劉衛
Liu (Weide) Liu (Wei-tê)  
Liu Xu Liu Hsü  
Liu Xun (Ziheng) Liu Hsün (Tzŭ-hêng)  
Liu Yan (Junlang) Liu Yen (Chün-lang) 劉焉 (君郎)
Liu Yang Liu Yang  
Liu Yao (Zhengli) Liu Yao (Chêng-li) 劉繇 (正禮)
Liu Yi (Zixiang) Liu I (Tzŭ-hsiang) 劉翊 (子相)
Liu Yin Liu Yin  
Liu Yu (Boan) Liu Yü (Po-an) 劉虞 (伯安)
Liu Yun Liu Yün 劉刘
Liu Zhan Liu Chan  
Liu Zheng Liu Chêng 劉政
Lu Chong Lu Ch‘ung  
Lu Jun (Jicai) Lu Chün (Chi-ts‘ai)  
Lu Kang (Jining) Lu K‘ang 陸康 (季寧)
Lu Kui Lu K‘uei 魯馗
Lu Qiang Lu Ch‘iang  
Lu Shang Lu Shang  
Lu Xu Lu Hsü  
Lu Zhi (Zigan) Lu Chih (Tzŭ-kan) 盧植 (子幹)
Luo Jun (Xiaoyuan) Lo Chün (Hsiao-yüan) 駱俊 (孝遠)
Luo Shao Lo Shao  
Luo Ye Lo Yeh  
Ma Midi (Wengshu) Ma Miti (Wêng-shu) 馬日磾 (翁叔)
Ma Rong Ma Jung  
Ma Yu Ma Yü 馬宇
Ma Yuan (Wenyuan) Ma Yüan (Wên-yüan) 馬援 (文淵)
Meng Yi Mêng I 孟溢
Miao Si Miao Ssŭ 苗祀
Min Gong Min Kung 閔貢
Mu Shun Mu Shun 穆順
Oulian Oulien  
Pan Yin P‘an Yin 潘隱
Peng Bo P‘êng Po  
Qin Xie (Chuqi) Ch‘in Hsieh (Ch‘u-ch‘i) 秦頡 (初起)
Qin Yi Ch‘in I 秦誼
Qu Mu Ch‘ü Mu 渠穆
Quan Yi Ch‘üan I 全禕
Que Jian Ch‘üeh Chien 卻儉
Raolong Zong Jaolung Tsung 擾龍宗
Shan Yang Shan Yang 單颺
Shen Zhong Shên Chung 審忠
Sheng Xian (Xiaozhang) Shêng Hsien (Hsiao-chang) 盛憲 (孝章)
Shentu Pan (Zilong) Shênt‘u P‘an (Tzŭ-lung) 申屠蟠 (子龍)
Shi Huang Shih Huang 史璜
Shi Ji Shih Chi  
Shi Xie (Weiyan) Shih Hsieh (Wei-yen) 士燮 (威彥)
Shi Zimiao Shih Tzŭmiao  
Shisun Rui (Junce) Shihsun Jui (Chün-ts‘ê)  
Sima Jun (Shuping) Ssŭma Chün (Shu-p‘ing) 司馬鈞 (叔平)
Sima Jun (Yuanyi) Ssŭma Chün (Yüan-i) 司馬儁 (元異)
Sima Zhi Ssŭma Chih  
Song Dian Sung Tien  
Song Guo Sung Kuo 宋果
Song Nie Sung Nie  
Song Qi Song Ch’i 宋奇
Song Yi Sung I  
Su Gu Su Ku  
Sun Hui Sun Hui  
Tai Chong T‘ai Ch‘ung  
Tang Zhou T‘ang Chou 唐周
Taoqiu Hong (Zilin) T‘aoch‘iu Hung (Tzŭ-lin) 陶丘洪 (子林)
Tian Fen T‘ien Fên 田芬
Tian Feng (Yuanhao) T‘ien Fêng (Yüan-hao) 田豐 (元皓)
Wang Cheng Wang Ch‘êng 王承
Wang Chen Wang Ch‘en 王晨
Wang Du Wang Tu 王度
Wang Fen Wang Fen 王芬
Wang Fu Wang Fu 王甫
Wang Fu [Wang Zifu] (Ziyou) Wang Fu [Wang Tzŭfu] (Tzu-yu) 王服[王子服] (子由)
Wang Gong Wang Kung 王肱
Wang Hong (Changwen) Wang Hung (Ch‘ang-wên)  
Wang Ji Wang Chi  
Wang Kuang (Gongjie) Wang K‘uang (Kung-chieh) 王匡 (公節)
Wang Li Wang Li  
Wang Long Wang Lung  
Wang Mao Wang Mao  
Wang Meng Wang Mêng  
Wang Qi Wang Ch‘i 王頎
Wang Rui (Tongyao) Wang Jui (T‘ung-yao) 王睿
Wang Xian Wang Hsien  
Wang Yi Wang I 王邑
Wang Yun (Zishi) Wang Yün (Tzŭ-shih) 王允 (子師)
Wang Ze Wang Tsê  
Wang Zheng Wang Chêng  
Wang Zhi Wang Chih  
Wei Hong Wei Hung 衛弘
Wei Jie (Qiqing) Wei Chieh (Ch‘i-ch‘ing)  
Wen Yi Wên I  
Wu Fu (Deyu) Wu Fu (Tê-yü)  
Wu Kuang Wu K‘uang  
Wu Qiong (Deyu) Wu Ch‘iung (Tê-yü)  
Wu Shi (Zilan) Wu Shih (Tzŭlan) 吳碩 (子蘭)
Wu Xi Wu Hsi  
Wu Xiu Wu Hsiu  
Xia Yu Hsia Yü  
Xia Yun Hsia Yün 夏暉
Xiang Kai (Gongzhi) Hsiang K‘ai (Kung-chih) 襄楷 (公矩)
Xiang Xu (Fuxing) Hsiang Hsü (Fu-hsing)  
Xiao Jian Hsiao Chien  
Xu Feng Hsü Fêng  
Xu Rong Hsü Jung 徐榮
Xu Xiang (Gongbi) Hsü Hsiang (Kung-pi)  
Xuan Fan Hsüan Fan  
Xun Shuang (Ciming) Hsün Shuang (Tz‘ŭ-ming) 荀爽 (慈明)
Yan Zhong Yen Chung  
Yang Ci (Boyu) Yang Tz‘ŭ (Po-yü)  
Yang Ding (Zhengxiu) Yang Ting (Chêng-hsiu)  
Yang Mi Yang Mi 楊密
Yang Qi Yang Ch‘i 楊琦
Yang Yong Yang Yung  
Yang Zan Yang Tsan  
Yang (Zhengxiu) Yang (Chêng-hsiu)  
Yang Zhong Yang Chung  
Yao Gong Yao Kung  
Yin De Yin Tê  
Yin Kui Yin K‘uei 殷馗
Yin Kui Yin K‘uei  
Yin Xiu (Yuanji) Yin Hsiu (Yüan-chi)  
You Yin Yu Yin  
Yu Bao Yü Pao  
Yuan Feng (Zhouyang) Yüan Fêng (Chou-yang) 袁逢 (周陽)
Yuan Ji Yüan Chi 袁基
Yuan Shao (Benchu) Yüan Shao (Pên-ch‘u) 袁紹 (本初)
Yuan Sui Yüan Sui  
Yuan Wei (Ciyang) Yüan Wei (Tz‘ŭ-yang) 袁隗
Yuan Zhong (Zhengfu) Yüan Chung (Chêng-fu) 袁忠 (正輔)
Yue Song Yüeh Sung 樂松
Zang Min Tsang Min 臧旻
Zhang Chao (Zibing) Chang Ch‘ao (Tzŭ-ping) 張超 (子並)
Zhang Chun Chang Ch‘un 張純
Zhang Gang (Wenji) Chang Kang (Wên-chi) 張綱 (文紀)
Zhang Hao (Shuming) Chang Hao (Shu-ming) 張浩 (叔明)
Zhang Ji Chang Chi 張濟
Zhang Ju Chang Chü 張舉
Zhang Jun Chang Chün 張鈞
Zhang Meng (Shuwei) Chang Mêng (Shu-wei) 張猛 (叔威)
Zhang Qi Chang Ch‘i 張岐
Zhang Rang Chang Jang 張讓
Zhang Wen (Boshen) Chang Wên (Po-shên) 張溫 (惠恕)
Zhang Yan (Gongwei) Chang Yen (Kung-wei) 張延 (公威)
Zhang Yang (Zhishu) Chang Yang (Chih-shu) 張楊 (稚叔)
Zhang Yi Chang I  
Zhang Yin Chang Yin 張音
Zhang Zhang Chang Chang 張璋
Zhang Zhao Chang Chao  
Zhang Zi (Ziyi) Chang Tzŭ (Tzŭ-i)  
Zhao Bao (Weihao) Chao Pao (Wei-hao) 趙苞 (威豪)
Zhao Ci Chao Tz‘ŭ  
Zhao Mu Chao Mu  
Zhao Qi (Binqing) Chao Ch‘i (Pin-ch‘ing)  
Zhao Qian (Yanxin) Chao Ch‘ien (Yen-hsin)  
Zhao Wei Chao Wei  
Zhao Yan Chao Yen  
Zhao Yan Chao Yen  
Zhao Yong Chao Yung  
Zhao Yu (Yuanta) Chao Yü (Yüan-t‘-a)  
Zhao Zhong Chao Chung 趙忠
Zhen Yi Chên I 甄逸
Zheng Sui Chêng Sui 郑遂
Zhou Bin Chou Pin  
Zhou Gan Chou Kan  
Zhou Huan (Wenming) Chou Huan (Wên-ming) 周奐
Zhou Hui Chou Hui  
Zhou Jing Chou Ching 周旌
Zhou Shen Chou Shên 周慎
Zhou Xin (Daming) Chou Hsin (Ta-ming) 周昕 (大明)
Zhou Yu (Renming) Chou Yü (Jên-ming) 周㬂
Zhou Zhong (Jiamou) Chou Chung (Chia-mou) 周忠 (嘉謀)
Zhu Fu Chu Fu 朱撫
Zhu Hao (Wenming) Chu Hao (Wên-ming) 朱皓 (文明)
Zhu Jun (Gongwei) Chu Chün (Kung-wei) 朱儁 (公偉)
Zhu Yue Chu Yüeh  
Zhu Zhan Chu Chan  
Zhuge Gui (Zigong) Chuko Kuei (Tzŭ-kung) 諸葛珪 (子貢)
Zou Jing Tsou Ching 鄒靖
Zu Bi Tsu Pi 祖弼
Zuo Feng Tso Fêng 左豐
Zuo Ling Tso Ling 左靈

Jin Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Yuan Ch‘ên Yüan 陳元
Cunbahan Ts‘unpahan  
Dong Yuan Tung Yüan  
Feng Dan (Shaozhou) Fêng Tan (Shao-chou) 馮紞
Gao Wan (Bozhen) Kao Wan (Po-chên)  
Guo Huai Kuo Huai  
He Jiao (Changyu) Ho Chiao (Ch‘ang-yü)  
He Pan (Huixing) Ho P‘an (Hui-hsing)  
Hu Fang Hu Fang  
Hua Yi (Zhangjun) Hua I (Chang-chün)  
Huan Jia Huan Chia  
Ji Shao Chi Shao 嵇绍
Li Xi (Jihe) Li Hsi (Chi-ho)  
Liu Ling (Bolun) Liu Ling (Po-lun) 刘伶 (伯倫)
Liu Qiao (Zhongyan) Liu Ch‘iao (Chung-yen)  
Lu Bo (Jingxuan) Lu Po (Ching-hsüan)  
Ma Long (Xiaoxing) Ma Lung (Hsiao-hsing) 馬隆 (孝興)
Pang Huan (Shiwen) P‘ang Huan (Shih-wên) 龐渙 (世文)
Pei Xiu (Jiyan) P‘ei Hsiu (Chi-yen) 裴秀 (季彥)
Qiewanneng Ch‘iehwannêng  
Qin Xiu (Xuanlang) Ch‘in Hsiu (Hsüan-lang)  
Ruan Xian Juan Hsien 阮咸
Ruan Xian (Zhongrong) Juan Hsien (Chung-jung) 阮咸 (仲容)
Shi Chong (Jilun) Shih Ch‘ung (Chi-lun)  
Sima Ban Ssŭma Pan  
Sima Gan (Ziliang) Ssŭma Kan (Tzŭ-liang) 司馬幹 (子良)
Sima Zhou (Zijiang) Ssŭma Chou (Tzŭ-chiang) 司馬伷 (子將)
Su Yu Su Yü  
Sun Chu (Zijing) Sun Ch‘u (Tzŭ-ching)  
Sun Shou Sun Shou  
Tang Bin (Ruzong) T‘ang Pin (Ju-tsung) 唐彬 (儒宗)
Wang Jun (Pengzu) Wang Chün (P‘êng-tsu) 王浚 (彭祖)
Wang Jun (Shizhi) Wang Chün (Shih-chih) 王濬 (士治)
Wang Lan (Xuantong) Wang Lan (Hsüan-t‘ung)  
Wang Mai Wang Mai 王買
Wang Rong (Junchong) Wang Jung (Chün-ch‘ung) 王戎 (濬沖)
Wang Ye Wang Yeh 王業
Wang Yuanji Wang Yüanchi 王元姬
Wei Shu (Yangyuan) Wei Shu (Yang-yüan)  
Xiahou Jun Hsiahou Chün 夏侯駿
Xiahou Zhan (Xiaoruo) Hsiahou Chan (Hsiao-jo)  
Xie Xi Hsieh Hsi  
Yang Hu (Shuzi) Yang Hu (Shu-tzŭ) 羊祜 (叔子)
Yang Huiyu Yang Huiyü  
Yang Ji Yang Chi 楊濟
Yang Xiu (Zhishu) Yang Hsiu (Chih-shu)  
Yang Yan (Qiongzhi) Yang Yen (Ch‘iung-chih)  
Yang Yi Yang I 楊稷
Yang Zhao (Xiuchu) Yang Chao (Hsiu-ch‘u) 楊肇
Yang Zhi (Jilan) Yang Chih (Chi-lan)  
Yuan Kan (Gonran) Yüan K‘an  
Zhang Hua (Maoxian) Chang Hua (Mao-hsien) 張華 (茂先)
Zhang Qiao Chang Ch‘iao 張喬
Zhang Shang Chang Shang 張尚
Zhou Jun (Kailin) Chou Chün (K‘-ai-lin) 周浚 (開林)
Zhou Zhi Chou Chih 周旨
Zhuge Yi (Daohui) Chuko I (Tao-hui) 諸葛頤 (道回)

Dong Zhuo

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cai Yong (Bojie) Ts‘ai Yung (Po-chieh) 蔡邕 (伯喈)
Diaochan [Sable Cicada] Tiaoch‘an [Sable Cicada] 貂嬋
Ding Gong (Yuanxiong) Ting Kung (Yüan-hsiung) 丁宮 (元雄)
Dong Bai Tung Pai 董白
Dong Huang Tung Huang 董璜
Dong Min (Shuyin) Tung Min (Shu-yin) 董旻 (叔穎)
Dong Yue Tung Yüeh 董越
Dong Zhuo (Zhongying) Tung Cho (Chung-ying) 董卓 (仲穎)
Fan Chou Fan Ch‘ou 樊稠
Gongsun Du (Shengji) Kungsun Tu (Shêng-chi) 公孫度 (升濟)
Guo Si (Duo) Kuo Ssŭ (To) 郭汜
He Xun (Yuangu) Ho Hsün (Yüan-ku)  
He Yong (Boqiu) Ho Yong (Po-ch‘iu) 何颙 (伯求)
Hu Zhen (Wencai) Hu Chên (Wên-ts‘ai) 胡軫 (文才)
Hua Xiong Hua Hsiung 華雄
Huangfu Song (Yizhen) Huangfu Sung (I-chên) 皇甫嵩 (義真)
Humu Ban (Jipi) Humu Pan (Chi-p‘i) 胡母班 (季皮)
Jia Long Chia Lung  
Lady Dong Lady Tung  
Li Jue (Zhiran) Li Chüeh (Chih-jan) 李傕 (稚然)
Li Ru Li Ju 李儒
Li Su (Weigong) Li Su (Wei-kung) 李肅 (偉恭)
Liu Ao (Zhongning) Liu Ao (Chung-ning)  
Ma Midi (Wengshu) Ma Miti (Wêng-shu) 馬日磾 (翁叔)
Niu Fu Niu Fu 牛輔
Tian Yi T‘ien I 田儀
Wang Fang Wang Fang 王方
Wang Gui Wang Kuei  
Xu Rong Hsü Jung 徐榮
Xuan Fan Hsüan Fan  
Xun Shuang (Ciming) Hsün Shuang (Tz‘ŭ-ming) 荀爽 (慈明)
Yang Yi Yang I  
Yin Xiu (Yuanji) Yin Hsiu (Yüan-chi)  
Yuan Ji Yüan Chi 袁基
Zhang Ji Chang Chi 張濟
Zhang Yang (Zhishu) Chang Yang (Chih-shu) 張楊 (稚叔)
Zhang Zi (Ziyi) Chang Tzŭ (Tzŭ-i)  
Zhao Cen Chao Ts‘ên 趙岑
Zhao Qi (Binqing) Chao Ch‘i (Pin-ch‘ing)  
Zhao Qian (Yanxin) Chao Ch‘ien (Yen-hsin)  
Zhou Bi (Zhongyuan) Chou Pi (Chung-yüan) 周毖 (仲遠)
Zhou Zhong (Jiamou) Chou Chung (Chia-mou) 周忠 (嘉謀)
Zhu Jun (Gongwei) Chu Chün (Kung-wei) 朱儁 (公偉)

Gongsun Du

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Geng Zhi Kêng Chih  
Gongsun Du (Shengji) Kungsun Tu (Shêng-chi) 公孫度 (升濟)
Gongsun Kang Kungsun K‘ang 公孫康
Gongsun Mo Kungsun Mo  
Yang Yi Yang I  

Gongsun Yuan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bei Yan Pei Yen 卑衍
Liu Fu Liu Fu  
Lun Zhi Lun Chih 倫直
Wang Can Wang Ts‘an  
Wang Jian Wang Chien  
Wei Yan Wei Yen  
Zhang Song Chang Sung  

Gongsun Zan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Fan Fang Fan Fang 范方
Gongsun Fan Kungsun Fan 公孫範
Gongsun Xu Kungsun Hsü 公孫續
Gongsun Yue Kungsun Yüeh 公孫越
Gongsun Zan (Bogui) Kungsun Tsan (Po-kuei) 公孫瓚 (伯珪)
Guan Jing (Shiqi) Kuan Ching (Shih-ch‘i) 關靖 (士起)
Ji Yong Chi Yung  
Li Yizi Li Itzŭ 李移子
Liu Ping Liu P‘ing 劉平
Liu Weitai Liu Weit‘ai  
Shan Jing Shan Ching 單經
Tian Kai T‘ien K‘ai 田楷
Wang Men Wang Mên 王門
Wen Zi Wên Tzŭ  
Yan Gang Yen Kang 嚴綱
Zou Dan Tsou Tan 鄒丹

Guo Si

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cui Yong Ts‘ui Yung 崔勇
Gao Shi Kao Shih  
Guo Si (Duo) Kuo Ssŭ (To) 郭汜
Lady Qiong Lady Ch‘iung  
Wu Xi Wu Hsi  
Xia Yu Hsia Yü  
Yang Mi Yang Mi 楊密
Zhang Bao Chang Pao 張苞
Zhang Long Chang Lung 張龍

Han Fu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cheng Huan Ch‘êng Huan  
Geng Wu (Wenwei) Kêng Wu (Wên-wei)  
Han ? Han ?  
Han Fu (Wenjie) Han Fu (Wên-chieh) 韓馥 (文節)
Ju Shou Chü Shou 沮授
Li Li (Jizi) Li Li (Chi-tzŭ)  
Liu Zihui Liu Tzŭhui 劉子惠
Min Chun (Bodian) Min Ch‘un (Po-tien) 閔純 (伯典)
Pan Feng P‘an Fêng 潘鳳
Qu Yi Ch‘ü I 麴義
Shen Pei (Zhengnan) Shên P‘ei (Chêng-nan) 審配 (正南)
Tian Feng (Yuanhao) T‘ien Fêng (Yüan-hao) 田豐 (元皓)
Xin Ping (Zhongzhi) Hsin P‘ing (Chung-chih) 辛評 (仲治)
Xun Chen (Youruo) Hsün Ch‘ên (Yu-jo) 荀諶 (友若)
Zhu Han Chu Han 朱漢

Han Sui

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cheng Yi Ch‘êng I 成宜
Liang Xing Liang Hsing 梁興
Ma Wan Ma Wan 馬玩
Yan Zhong Yen Chung  
Yang Qiu Yang Ch‘iu 楊秋
Zhang Heng Chang Hêng 張橫

Han Xuan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yang Ling Yang Ling  

Kong Rong

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liu Kongci Liu K‘ungtz‘ŭ 劉孔慈
Liu Yixun Liu Ihsün  
Peng Qiu P‘êng Ch‘iu  
Wu Anguo Wu Ankuo 武安國
Zheng Yan (Yi’en) Chêng Yen  
Zong Bao Tsung Pao 宗寶
Zuo Chengzu Tso Ch‘êngtsu 左丞祖

Li Jue

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Fan Chou Fan Ch‘ou 樊稠
Hu Feng Hu Fêng  
Hu Zhen (Wencai) Hu Chên (Wên-ts‘ai) 胡軫 (文才)
Hu Zhong Hu Chung  
Huangfu Song (Yizhen) Huangfu Sung (I-chên) 皇甫嵩 (義真)
Li Bie Li Pieh  
Li Jue (Zhiran) Li Chüeh (Chih-jan) 李傕 (稚然)
Li Li Li Li 李利
Li Meng Li Mêng 李蒙
Li Xian Li Hsien 李暹
Li Ying Li Ying 李應
Li Yue Li Yüeh  
Song Guo Sung Kuo 宋果
Wang Chang Wang Ch‘ang 王昌
Wang Fang Wang Fang 王方
Yang Ding (Zhengxiu) Yang Ting (Chêng-hsiu)  
Zhang Bao Chang Pao 張苞
Zhang Ji Chang Chi 張濟
Zhang Long Chang Lung 張龍
Zhang Xi Chang Hsi 張喜
Zhao Qian (Yanxin) Chao Ch‘ien (Yen-hsin)  
Zhou Zhong (Jiamou) Chou Chung (Chia-mou) 周忠 (嘉謀)
Zhu Jun (Gongwei) Chu Chün (Kung-wei) 朱儁 (公偉)
Zuo Ling Tso Ling 左靈

Liu Biao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bei Yu Pei Yü 貝羽
Chen Jiu Ch‘ên Chiu 陳就
Chen Sheng Ch‘ên Shêng 陳生
Chen Sun Ch‘ên Sun 陳孫
Deng Ji Têng Chi 鄧濟
Deng Long Têng Lung 鄧龍
Han Song (Degao) Han Sung (Tê-kao) 韓嵩 (德高)
Han Xi Han Hsi  
Huang She Huang Shê 黃射
Huang Zu Huang Tsu 黃祖
Huo Du Huo Tu 霍篤
Kuai Liang (Zirou) K‘uai Liang (Tzŭ-jou) 蒯良 (子柔)
Lady Chen Lady Ch‘ên  
Li Gui Li Kuei  
Liu Biao (Jingsheng) Liu Piao (Ching-shêng) 劉表 (景升)
Liu Hu Liu Hu 劉虎
Liu Rui Liu Jui  
Liu Wangzhi Liu Wangchih 劉望之
Lou Fa Lou Fa 婁發
Lu Gong Lu Kung  
Meng Yao Mêng Yao 孟曜
Pang Ji P‘ang Chi  
Qimu Kai Ch‘imu K‘ai 綦母闓
Song Zhong (Zhongzi) Sung Chung [Tsung] (Chung-tzŭ) 宋忠
Wang Jun (Ziwen) Wang Chün (Tzu-wen) 王俊 (子文)
Wang Wei Wang Wei 王威
Wu Ju (Yuanda) Wu Chü (Yüan-ta) 吳巨 (元大)
Zhang Hu [Tiger Zhang] Chang Hu [Tiger Chang] 張虎
Zhang Wu Chang Wu 張武
Zhang Xian Chang Hsien 張羨
Zhao Qi (Binqing) Chao Ch‘i (Pin-ch‘ing)  

Liu Yao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Heng Ch‘ên Hêng 陳橫
Fan Neng Fan Nêng 樊能
Liu Yao (Zhengli) Liu Yao (Chêng-li) 劉繇 (正禮)
Xie Li Hsieh Li  
Xu Shao (Zijiang) Hsü Shao (Tzŭ-chiang) 許劭 (子將)
Xue Li Hsüeh Li 薛禮
Yu Mi Yü Mi 于麋
Ze Rong Tsê Jung 笮融
Zhang Ying Chang Ying 張英
Zhu Hao (Wenming) Chu Hao (Wên-ming) 朱皓 (文明)

Liu Yu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cheng Xu Ch‘êng Hsü  
Gongsun Ji Kungsun Chi  
Liu Yu (Boan) Liu Yü (Po-an) 劉虞 (伯安)
Qi Zhou Ch‘i Chou 齊周
Sun Jin Sun Chin  
Wei Dun Wei Tun  
Wei You Wei Yu  
Xianyu Yin Hsienyü Yin  
Zhang Yi Chang I 張逸
Zhang Zan Chang Tsan  

Liu Zhang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Bao (Shengxian) Ch‘ên Pao (Shêng-hsien) 陳寶 (盛先)
Cheng Zheng Ch‘êng Chêng  
Cheng Zun Ch‘êng Tsun  
Dong Tai Tung T‘ai 董臺
Fan Min (Shengda) Fan Min (Shêng-ta) 樊敏 (升達)
Fei (Boren) Fei (Po-jên) (伯仁)
Fu Jin Fu Chin 扶禁
Gao Pei Kao P‘ei 高沛
Gao Yi (Kuanfang) Kao I (K‘uan-fang) 高頤
Gao Zhen Kao Chên 高朕
Gong Yang Kung Yang  
Han Jiang Han Chiang  
Li Si Li Ssŭ  
Liu Gui Liu Kuei 劉璝
Liu Jun Liu Chün 劉俊
Liu Mao Liu Mao 劉瑁
Ma Han Ma Han  
Mo Si Mo Ssŭ 莫嗣
Pang Yue P‘ang Yüeh 龐樂
Shi Qian Shih Ch‘ien  
Wang Lei Wang Lei 王累
Wang Tan Wang T‘an  
Xiang Zun Hsiang Tsun  
Xie Ben Hsieh Pên  
Yang Huai Yang Huai 楊懷
Yin Pu Yin P‘u  
Zhang Ren Chang Jên 張任
Zhang Su Chang Su 張肅
Zhang Zhaoyi Chang Chaoi  
Zhao Wei Chao Wei  
Zheng Du Chêng Tu  
Zhu (Shuxian) Chu (Shu-hsien)  

Ma Chao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Agui Akuei 阿貴
Chong Ch‘ung  
Lady Yang Lady Yang 楊夫人
Ren Yang Jên Yang  

Shi Xie

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Dan Meng Tan Mêng 儋萌
Gan Li Kan Li  
Huan Lin Huan Lin  
Huan Zhi Huan Chih  
Pan Miao P‘an Miao 番苗
Pan Xin P‘an Hsin 番歆
Shi Hui Shih Hui  
Shi Wei Shih Wei  
Shi Wu Shih Wu  
Shi Xie (Weiyan) Shih Hsieh (Wei-yen) 士燮 (威彥)
Shi Yi Shih I  
Zhang Min Chang Min 張旻

Tao Qian

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cao Hong Ts‘ao Hung 曹宏
Ji Lian Chi Lien  
Lü You Lü Yu 呂由
Lü You Lü Yu  
Liu Kui Liu K‘uei  
Que Xuan Ch‘üeh Hsüan 闕宣
Tao Qian (Gongzu) T‘ao Ch‘ien (Kung-tsu) 陶謙 (恭祖)
Yin De Yin Tê  
Ze Rong Tsê Jung 笮融
Zhao Yu (Yuanta) Chao Yü (Yüan-t‘-a)  

Yellow Scarves

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bo Cai Po Ts‘ai 波才
Bu Si Pu Ssŭ 卜巳
Chen Bao Ch‘ên Pao 陳寶
Cheng Yuanzhi Ch‘êng Yüanchih 程遠志
Deng Mao Têng Mao 鄧茂
Du Yuan Tu Yüan  
Feng Xu Fêng Hsü 封胥
Gao Sheng Kao Shêng 高昇
Guan Hai Kuan Hai 管亥
Guo Da [Big Guo] Kuo Ta  
Han Zhong Han Chung 韓忠
Liang Boning Liang Poning 梁伯寧
Liang Zhongning Liang Chungning  
Ma Yuanyi Ma Yüani 馬元義
Pei Yuanshao P‘ei Yüanshao 裴元紹
Peng Tuo P‘êng T‘o 彭脫
Sima Ju Ssŭma Chü  
Sun Xia Sun Hsia  
Sun Zhong Sun Chung 孫仲
Tang Zhou T‘ang Chou 唐周
Wang Du Wang Tu 王度
Wang Rao Wang Jao  
Wu Ba Wu Pa 吴霸
Wu Huan Wu Huan  
Xu He Hsü Ho  
Yan Zheng Yen Chêng 嚴政
Zhang Bao Chang Pao 張寶
Zhang Bo Chang Po 張伯
Zhang Jue Chang Chüeh or Chiao 張角
Zhang Liang Chang Liang 張梁
Zhang Mancheng Chang Manch‘êng 張曼成
Zhao Bo Chao Po  
Zhao Hong Chao Hung 趙弘

Yuan Shang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Feng Ji (Yuantu) Fêng Chi (Yüan-t‘u) 逢紀 (元圖)
Guo Yuan Kuo Yüan 郭援
Han Heng (Zipei) Han Hêng (Tzŭ-p‘ei)  
Ju Gu Chü Ku 沮鵠
Shen Pei (Zhengnan) Shên P‘ei (Chêng-nan) 審配 (正南)
Yin Kai Yin K‘ai 尹楷
Yin Kui Yin K‘uei  
Yuan Chunqing Yüan Ch‘unch‘ing  
Yuan Shang (Xianfu) Yüan Shang (Hsien-fu) 袁尚 (顯甫)
Yuan Xi (Xianyi) Yüan Hsi (Hsien-i) 袁熙 (顯奕)

Yuan Shao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bi Yu Pi Yü 畢瑜
Chen Rong Ch‘ên Jung 陳容
Chunyu Qiong (Zhongjian) Ch‘unyü Ch‘iung (Chungchien) 淳于瓊 (仲簡)
Cui Jun Ts‘ui Chün 崔鈞
Cui Juye Ts‘ui Chüyeh  
Feng Ji (Yuantu) Fêng Chi (Yüan-t‘u) 逢紀 (元圖)
Gao Fan Kao Fan 高蕃
Gao Gan (Yuancai) Kao Kan (Yüan-ts‘ai) 高幹 (元才)
Geng Bao Kêng Pao 耿苞
Guo Tu (Gongze) Kuo T‘u (Kung-tsê) 郭圖 (公則)
Han ? Han ?  
Han Fu (Wenjie) Han Fu (Wên-chieh) 韓馥 (文節)
Han Heng (Zipei) Han Hêng (Tzŭ-p‘ei)  
Han Meng Han Mêng  
Han Xun (Juzi) Han Hsün (Chü-tzŭ) 韩荀 (莒子)
Ji Yong Chi Yung  
Jiang Qi (Yiqu) Chiang Ch‘i (I-ch‘ü)  
Jiang Yiqu Chiang Ich‘ü 蔣義渠
Ju Gu Chü Ku 沮鵠
Ju Shou Chü Shou 沮授
Ju Zong Chü Tsung  
Lady Liu Lady Liu 劉夫人
Li Cheng Li Ch‘êng 栗成
Li Pan Li P‘an  
Li Shao Li Shao  
Liu He Liu Ho 劉和
Lü Weihuang Lü Weihuang 呂威璜
Meng Dai Mêng Tai 孟岱
Qi Zhou Ch‘i Chou 齊周
Qu Yi Ch‘ü I 麴義
Shen Pei (Zhengnan) Shên P‘ei (Chêng-nan) 審配 (正南)
Sui Gu (Botu) Sui Ku (Poi-t‘u) 眭固 (白兔)
Sui Yuanjin Sui Yüanchin 眭元進
Tao Sheng T‘ao Shêng 陶升
Tian Feng (Yuanhao) T‘ien Fêng (Yüan-hao) 田豐 (元皓)
Tian Kai T‘ien K‘ai 田楷
Wang Men Wang Mên 王門
Wen Chou Wên Ch‘ou 文醜
Xin Ming Hsin Ming  
Xin Ping (Zhongzhi) Hsin P‘ing (Chung-chih) 辛評 (仲治)
Xu Xun Hsü Hsün  
Xun Chen (Youruo) Hsün Ch‘ên (Yu-jo) 荀諶 (友若)
Yan Liang Yen Liang 顏良
Yuan Shang (Xianfu) Yüan Shang (Hsien-fu) 袁尚 (顯甫)
Yuan Shao (Benchu) Yüan Shao (Pên-ch‘u) 袁紹 (本初)
Yuan Tan (Xiansi) Yüan T‘an (Hsien-ssŭ) 袁譚 (顯思)
Yuan Xi (Xianyi) Yüan Hsi (Hsien-i) 袁熙 (顯奕)
Yuan Yi (Boye) Yüan I (Po-yeh) 袁遺 (伯業)
Zang Hong (Ziyuan) Tsang Hung (Tzŭ-yüan) 臧洪 (子源)
Zhang Yang (Zhishu) Chang Yang (Chih-shu) 張楊 (稚叔)
Zhao Rui Chao Jui  
Zhao Yong Chao Yung  
Zhou Ang Chou Ang 周昂
Zhou Bi (Zhongyuan) Chou Pi (Chung-yüan) 周毖 (仲遠)
Zhou Xin (Daming) Chou Hsin (Ta-ming) 周昕 (大明)
Zhou Yu (Renming) Chou Yü (Jên-ming) 周㬂
Zhu Ao Chu Ao  
Zhu Han Chu Han 朱漢

Yuan Tan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cen Bi Ts‘ên Pi 岑璧
Deng Sheng Têng Shêng 鄧升
Guan Tong Kuan T‘ung 管统
Guo Tu (Gongze) Kuo T‘u (Kung-tsê) 郭圖 (公則)
Hua Yan Hua Yen  
Kong Shun K‘ung Shun  
Liu Xun Liu Hsün 劉循
Peng An P‘êng An  
Wang Zhao Wang Chao 汪昭
Xin Ping (Zhongzhi) Hsin P‘ing (Chung-chih) 辛評 (仲治)
Yuan Tan (Xiansi) Yüan T‘an (Hsien-ssŭ) 袁譚 (顯思)

Zhang Lu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Lady Zhang Lady Chang  
Yang Ang Yang Ang 楊昂
Yang Bo Yang Po 楊柏
Yang Ren Yang Jên 楊任
Yang Song Yang Sung 楊松
Zhang Wei Chang Wei 張衛

Zhang Xiu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Hu Juer Hu Chüêrh 胡車兒
Lady Zou Lady Tsou 鄒氏
Lei Xu Lei Hsü  
Zhang Xian Chang Hsien  
Zhang Xiu Chang Hsiu 張脩

Zhang Yang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Mu Shun Mu Shun 穆順
Sui Gu (Botu) Sui Ku (Poi-t‘u) 眭固 (白兔)
Yang Chou Yang Ch‘ou 楊醜
Zhang Yang (Zhishu) Chang Yang (Chih-shu) 張楊 (稚叔)

Zhao Fan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Long Pao Lung 鮑隆
Chen Ying Ch‘ên Ying 陳應

Zhuge Dan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Hu Shou Hu Shou  
Wu Gang Wu Kang 吳綱

Qiang Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Beigong Boyu Peikung Poyü 北宮伯玉
Bian Zhang Pien Chang 邊章
Ehe Shaoge Oho Shaoko 餓何燒戈
Huang Yan Huang Yen  
Kewu K‘owu  
Li Wenhou Li Wênhou 李文侯
Mi Dang Mi Tang  
Song Yang Sung Yang 宋揚
Wang Guo Wang Kuo  

Nanman Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ahuinan Ahuinan 阿會喃
Dailaidongzhu Tailaitungchu 帶來洞主
Dongtuna Tungt‘una 董荼那
Jinhuansanjie Chinhuansanchieh 金環三結
King Duosi King Tossŭ 思朵大王
King Meng Huo King Mêng Huo 孟獲大王
King Mulu King Mulu 木鹿大王
King Wutugu King Wut‘uku 兀突骨大王
Lady Zhurong Lady Chujung 祝融妃
Liu Zhou Liu Chou 劉冑
Mangyachang Mangyach‘ang 忙牙長
Meng You Mêng Yu 孟優
Tu An T‘u An 土安
Xi Ni Hsi Ni 奚泥
Yang Feng Yang Fêng 楊鋒

Xianbei Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Budugen Putukên 步度根
Cunbahan Ts‘unpahan  
Fuluohan Fulohan 扶羅韓
King Kebineng King K‘opinêng 軻比能大王
Kuitou K‘ueit‘ou  
Mijia Michia 彌加
Qiewanneng Ch‘iehwannêng  
Queji Ch‘üehchi 闕機
Shamohan Shamohan 沙末汗
Suli Suli 素利
Tanshihuai T‘anshihhuai 檀石槐
Tufa Shujineng T‘ufa Shuchinêng  

Xiongnu Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cexian Ts‘ên-sien  
Liu Bao Liu Pao 劉豹
Meng Mêng
Yufuluo Yüfulo 於夫罗

Other Factions

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Tao Pao T‘ao 鮑韜
Bao Zhong Pao Chung 鮑忠
Bo Bo Po Po 白波
Bo Rao Po Jao 白繞
Boque [White Sparrow] Poch‘üeh 0 白雀
Cao Xing Ts‘ao Hsing 曹性
Cen Peng Ts‘ên P‘êng 岑彭
Chen Tiao (Yuanhua) Ch‘ên T‘iao (Yüan-hua) 陳調 (元化)
Chen Mu Ch‘ên Mu 陳牧
Cheng Lian Ch‘êng Lien 成廉
Dong (Jizhong) Tung (Chi-chung)  
Doumao Tou-mao 竇茂
Du Chang Tu Ch‘ang 杜長
Fan Yi Fan I  
Fang Yue Fang Yüeh 方悅
Gao Dai (Kongwen) Kao Tai (K‘ung-wên) 高岱 (孔文)
Gao Shun Kao Shun 高順
Gao Ya Kao Ya 高雅
Ge Yong Ko Yung  
Gongsun Huang Kungsun Huang 公孫晃
Han Zhong Han Chung  
Hao Meng Hao Mêng 郝萌
He Luan Ho Luan  
He Meng Ho Mêng  
Queen Himiko Name is Japanese 卑彌呼
Hou Cao Hou Ts‘ao  
Hu Che’er Hu Ch‘ê–êrh 胡赤兒
Huanglong [Yellow Dragon] Huanglung  
Huo Hu Huo Hu 火虎
King Cheliji King Ch‘êlichi 彻里吉大王
Kujiu [Dry Grub] K‘uchiu 0  
Lady Cao Lady Ts‘ao  
Lady Yan Lady Yen  
Li Damu [Big-Eyes Li] Li Tamu  
Li Feng Li Fêng 李封
Liu Dai (Gongshan) Liu Tai (Kung-shan) 劉岱 (公山)
Liu He Liu Ho 劉何
Liu Shi Liu Shih 劉石
Liu Xie Liu Hsieh 劉偕
Liu Yan Liu Yen  
Liu Yi Liu I 劉翊
Liu Ziyang Liu Tzŭ-yang  
Lü Chang Lü Ch‘ang 呂常
Lü Lingqi Lü Lingch‘i  
Luoshi Loshih  
Mijia Michia 彌加
Mother Xu 徐母
Qiangduan Ch’iang-tuan 強端
Qiao Mao (Yuanwei) Ch‘iao Mao (Yüan-wei) 喬瑁 (元偉)
Qing Niujue [Green Oxhorn] Ch‘ing Niuchüeh  
Shang Sheng Shang Shêng 商升
Song Jian Sung Chien 宋建
Song Ren Sung Jên 宋仁
Song Yong Sung Yung 宋勇
Sun Xiu Sun Hsiu  
Sun Zhao Sun Chao  
Test Entry  
Tong Zhi T‘ung Chih 僮芝
Wang Dang Wang Tang 王當
Wang Hong Wang Hung  
Wang Yu Wang Yü  
Wei Yue Wei Yüeh 魏越
Wu Zi Wu Tzŭ 吳資
Wulu [Five Deer] Wulu 五鹿
Xiang Chan [Xiang Bo] Hsiang Ch‘an [Hsiang Po] 項纏[項伯]
Xiang Zhuang Hsiang Chuang 項莊
Xing Daorong Hsing Taojung 邢道榮
Yang Feng Yang Fêng 楊鳳
Xu Zhao Hsü Chao  
Yadan Yatan 雅丹
Yan Baihu [White Tiger Yan] Yen Paihu [White Tiger Yen] 嚴白虎
Yan Jun Yen Chün  
Yan Yu Yen Yü 嚴輿
Yang Pu Yang P’u 楊仆
Yu Digen Yü Tikên  
Yu Du [Poison Yu] Yü Tu 于毒
Yueji Yüehchi 越吉
Zhang Chang Chang Ch‘ang  
Zhang Chao Chang Ch‘ao 張超
Zhang Hong Chang Hung  
Zhang Lixiu Chang Lihsiu  
Zhang Niujiao [Oxhorn Zhang] Chang Niuchiao 張牛角
Zhang Yan Chang Yen 張琰
Zhang Yi Chang I  
Zhao Chong Chao Ch‘ung  
Zhao Song (Bogao) Chao Sung (Po-kao)  
Zhao (Yuanjiang) Chao (Yüan-chiang)  
Zhiyuanduo Chihyüanto  
Zhu Gui (Yuanling) Chu Kuei (Yüan-ling)  
Zuo Zizhangba Tso Tzŭchangpa  
Zuoxiao [Enclosure of the Left] Tsohsiao  

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Chu (Wencai) Pao Ch‘u (Wên-ts‘ai) 鮑出 (文才)
Bei Yu Pei Yü 貝羽
Bian Yuan Pien Yüan 卞遠
Bogu Poku 伯固
Chang Ji Ch‘ang Chi 常紀
Chen Ce Ch‘ên Ts‘ê 陳策
Chen Chao Ch‘ên Ch‘ao 陳超
Chen Gong Ch‘ên Kung 陈恭
Chen He Ch‘ên Ho 陈郃
Chen Mao Ch‘ên Mao 陳茂
Chen Pu Ch‘ên P‘u 陳僕
Chen Sheng Ch‘ên Shêng 陳生
Chen Sun Ch‘ên Sun 陳孫
Cheng Tuo Ch‘êng T‘o  
Lady Guo Lady Kuo  
Congqian Ts‘ungch‘ien  
Cui Jun (Zhouping) Ts‘ui Chün (Chou-p‘ing) 崔鈞 (州平)
Deng Zixiao Têng Tzŭhsiao 鄧子孝
Dong Tai Tung T‘ai 董臺
Fan A Fan A 樊阿
Fan Kang (Zhongzhen) Fan K‘ang (Chung-chên) 范康 (仲真)
Fan Pang (Mengbo) Fan P‘ang (Mêng-po) 范滂 (孟博)
Fei Changfang Fei Ch‘angfang 費長房
Feng Heng (Junda) Fêng Hêng (Chün-ta) 封衡 (君達)
Gan Ji Kan Chi 干吉
Gao Sheng Kao Shêng 高勝
Gongsha Lu Kungsha Lu  
Guan Ding Kuan Ting 關定
Guan Gu Kuan Ku 觀鵠
Guan Ning (Youan) Kuan Ning (Yu-an) 管寧 (幼安)
Guan Ning Kuan Ning 關寧
Guo Chang Kuo Ch‘ang  
Guo Daxian [Guo Great-Virtue] Kuo Tahsien  
Guo En Kuo ên  
Guo Shi Kuo Shih 郭石
Guo Zu Kuo Tsu  
Han Jiang Han Chiang  
Han Pin (Delin) Han P‘in (Tê-lin)  
Hong Jin Hung Chin  
Hong Ming Hung Ming  
Hou Wuyang Hou Wuyang  
Hu Hu  
Hu Hua Hu Hua 胡華
Hu Lei (Bozhang) Hu Lei (Po-chang)  
Hu Shou Hu Shou 壺壽
Hu Zhao (Kongming) Hu Chao (K‘ung-ming)  
Hua Dang Hua Tang  
Hua Tuo (Yuanhua) Hua T‘o (Yüan-hua) 華佗 (元化)
Huan Huan  
Huan Shao Huan Shao 桓邵
Huan Ye (Wenlin) Huan Yeh (Wên-lin)  
Huan Yuanjiang Huan Yüanchiang  
Huang Ang Huang Ang  
Huang Rang Huang Jang  
Huangfu Jianshou Huangfu Chienshou  
Huangfu Mi Huangfu Mi  
Huanglong Luo Huanglung Lo  
Humu Biao Humu Piao  
Huo Nu Huo Nu 霍奴
Ji (Zixun) Chi (Tzŭ-hsün)  
Jiang Gong Chiang Kung 江宫
Jiang Shi Chiang Shih 蔣石
Jiang Zuan Chiang Tsuan  
Jiao Jiao (Jiao Zhengqiang) Chiao Chiao (Chiao Chêngch‘iang) 焦矯(焦征羌)
Jiao Yi Chiao I  
Jin Fu Chin Fu  
Jin Qi Chin Ch‘i  
Jixu Chihsü  
Ju Guang Chü Kuang 鞠光
Lü He Lü Ho  
Lady Bao Lady Pao 鮑夫人
Lady Zhu Lady Chu  
Lang Zhi Lang Chih 郎稚
Li Dangzhi Li Tangchih  
Li E Li O  
Li Le Li Lê 李樂
Li Xin Li Hsin  
Li Yan Li Yen  
Li Yiqi Li I 李意
Li Yu Li Yü  
Li Yue Li Yüeh  
Liang Long Liang Lung 粱龍
Liang Shuang Liang Shuang 梁雙
Liu An Liu An  
Liu Deran Liu Têjan 劉德然
Liu Hui Liu Hui  
Liu Liang Liu Liang 劉良
Liu Xi (Chengguo) Liu Hsi (Ch‘êng-kuo)  
Liu Xun Liu Hsün 劉循
Liu Yi Liu I  
Liu Yuan (Yuanhai) Liu Yüan (Yüan-hai) 劉淵 (元海)
Liu Zheng Liu Chêng 劉正
Liu Zijing Liu Tzŭching 劉子敬
Lord Kou K‘ou 侯寇
Lü Boshe Lü Poshê 呂伯奢
Lu Nüsheng Lu Nüshêng  
Luan (Wenbo/Wenfu) Luan  
Ma Pu Ma P‘u 馬普
Ma Qin Ma Ch‘in 馬秦
Mao Gan Mao Kan 毛甘
Master Qingniu (Zhengfang) Ch‘ingniu (Chêng-fang)  
Mei Ping Mei P‘ing 梅平
Mi Heng (Zhengping) Mi Hêng (Chêng-p‘ing) 彌衡 (正平)
Miao Pei (Wenya) Miao P‘ei (Wên-ya) 繆裴 (文雅)
Ou Jing Ou Ching  
Ou Xing Ou Hsing  
Oulian Oulien  
Pan Lin P‘an Lin 潘臨
Pan Miao P‘an Miao 番苗
Pang Degong (Shanmin) P‘ang Têkung (Shan-min) 庞德公 (山民)
Pang Shu P‘ang Shu 龐舒
Peng Cai P‘êng Ts‘ai  
Peng Hu P‘êng Hu 彭虎
Peng Shi P‘êng Shih  
Pujing [Universal Purity] P‘uching 普淨
Qian Tong Ch‘ien T‘ung 錢銅
Qiao Qing (Rongshi) Ch‘iao Ch‘ing (Jung-shih)  
Qiao Xian (Xiaoran) Ch‘iao Hsien (Hsiao-jan)  
Qin Lang Ch‘in Lang 秦狼
Qin Lun Ch‘in Lun  
Qin Qingtong Ch‘in Ch‘ingt‘ung 秦慶童
Qu Gong Ch‘ü Kung 瞿恭
Que Xuan Ch‘üeh Hsüan 闕宣
Ren Qi Jên Ch‘i 任岐
Shan Zichun Shan Tzŭch‘un  
Shang Yao Shang Yao 商曜
Shen Cheng Shên Ch‘êng 沈成
Shen Mi Shên Mi 沈彌
Sheng Dao Shêng Tao 盛道
Sheng Xian (Xiaozhang) Shêng Hsien (Hsiao-chang) 盛憲 (孝章)
Shi Dan Shih Tan  
Shi (Jianyuan) Shih (Chien-yüan)  
Shi Liang Shih Liang  
Shisun Meng (Wenshi) Shihsun Mêng (Wên-shih)  
Si Cong Ssŭ Ts‘ung  
Sima Hui (Decao) Ssŭma Hui (Tê-ts‘ao) 司馬徽 (德操)
Su Bo Su Po  
Su Shuang Su Shuang 蘇雙
Tan Fu (Wenyou) T‘an Fu (Wên-yu) 檀敷 (文友)
Tian Shao T‘ien Shao 田韶
Tian Yin T‘ien Yin 田銀
Wang Bi Wang Pi 王祕
Wang Hai Wang Hai  
Wang Jin Wang Chin  
Wang Jun Wang Chün  
Wang Lie (Yanfang) Wang Lieh (Yen-fang) 王烈 (彥方)
Wang Sheng Wang Shêng  
Wang Xiu Wang Hsiu  
Wang Ying Wang Ying  
Wang Zheng Wang Chêng  
Wei Zhongdao Wei Chungtao  
Wu Mian Wu Mian  
Wu Pu Wu P‘u  
Wu Wu Wu Wu 吳五
Xi Jian Hsi Chien 郤儉
Xie Li Hsieh Li  
Xin Tao Hsin T‘ao  
Xu Chang Hsü Ch‘ang 許昌
Xu Deng Hsü Têng  
Xu Zhao [Shao] Hsü Chao [Shao] 許昭[韶]
Xue Lan Hsüeh Lan 薛蘭
Yan Cai Yen Ts‘ai  
Yang Ding (Zhengxiu) Yang Ting (Chêng-hsiu)  
Yi Qian I Ch‘ien  
Yuan Hong (Xiafu) Yüan Hung (Hsia-fu) 袁閎 (夏輔)
Yuan Hui Yüan Hui 袁徽
Yuan Pang Yüan P‘ang 袁滂
Yuan Sui Yüan Sui  
Yuan Yu Yüan Yü  
Yun Ying Yün Ying 雲英
Zhang Cheng [White Rider] Chang Ch‘êng 張晟[白騎]
Zhang Chi Chang Ch‘ih 张赤
Zhang Chun Chang Ch‘un 張純
Zhang Hu [Tiger Zhang] Chang Hu [Tiger Chang] 張虎
Zhang Jie Chang Chieh  
Zhang Ju Chang Chü 張舉
Zhang Qian (Ziming) Chang Ch‘ien (Tzŭ-ming)  
Zhang Rao Chang Jao  
Zhang Shiping Chang Shihp‘ing 張世平
Zhang Wu Chang Wu 張武
Zhang Xuan Chang Hsüan 張宣
Zhang Xuan (Chuxu) Chang Hsüan (Ch‘u-hsü) 張玄 (處虛)
Zhang Ya Chang Ya  
Zhang Zhongjing Chang Chungching 張仲景
Zhang Zun (Ziming) Chang Tsun (Tzŭ-ming)  
Zhao Bing (Gong’a) Chao Ping  
Zhao Ci Chao Tz‘ŭ  
Zhao Du Chao Tu 趙犢
Zhao E (Zhao Eqin) Chao O (Chao Och‘in) 趙娥(親)
Zhao Guoda (Triệu Quốc Đạt) Chao Kuota 趙國達
Zhao Yu (Triệu Ẩu) Chao Yü 趙嫗
Zheng Bao Chêng Pao  
Zheng Jiang Chêng Chiang  
Zhong Yu Chung Yü  
Zhou Chao Chou Ch‘ao 周朝
Zhou Feng Chou Fêng  
Zhou Zhi Chou Chih 周直
Zou Lin Tsou Lin  
Zou Ta Tsou T‘a 鄒他
Zu Shan Tsu Shan  

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

February 17, 2023