Encyclopedia: Novel Characters

Three Kingdoms Encyclopedia: Novel Characters Category

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Novel Characters Category ]

Novel Characters Category: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Encyclopedia Navigation

 

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Novel Characters Category returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Xin Pao Hsin 鮑信
Bi Gui (Zhaoxian) Pi Kuei (Chao-hsien) 畢軌 (昭先)
Bian Xi Pien Hsi 卞喜
Bing Yuan (Genju) Ping Yüan (Kên-chü) 邴原 (根矩)
Cai He Ts‘ai Ho 蔡和
Cai Lin Ts‘ai Lin 蔡林
Cai Mao (Degui) Ts‘ai Mao (Tê-kuei) 蔡瑁 (德珪)
Cai Xun Ts’ai Hsün 蔡壎
Cai Yan (Wenji) Ts‘ai Yen (Wên-chi) 蔡琰 (文姬)
Cai Yang Ts‘ai Yang 蔡陽
Cai Zhong Ts‘ai Chung 蔡中
Cao Ang (Zixiu) Ts‘ao Ang (Tzŭ-hsiu) 曹昂 (子脩)
Cao Anmin Ts‘ao Anmin 曹安民
Cao Cao (Mengde) Ts‘ao Ts‘ao (Mêng-tê) 曹操 (孟德)
Cao Chun (Zihe) Ts‘ao Ch‘un (Tzŭ-ho) 曹純 (子和)
Cao De Ts‘ao Tê 曹德
Cao Fang (Lanqing) Ts‘ao Fang (Lan-ch‘ing) 曹芳 (蘭卿)
Cao Hong (Zilian) Ts‘ao Hung (Tzŭ-lien) 曹洪 (子廉)
Cao Huan (Jingming) Ts‘ao Huan (Ching-ming) 曹奐 (景明)
Cao Mao (Yanshi) Ts‘ao Mao (Yen-shih) 曹髦 (彥士)
Cao Pi (Zihuan) Ts‘ao P‘i (Tzŭ-huan) 曹丕 (子桓)
Cao Qinghe Ts‘ao Ch‘ingho  
Cao Ren (Zixiao) Ts‘ao Jên (Tzŭ-hsiao) 曹仁 (子孝)
Cao Rui (Yuanzhong) Ts‘ao Jui (Yüan-chung) 曹叡 (元仲)
Cao Shuang (Zhaobo) Ts‘ao Shuang (Chao-po) 曹爽 (昭伯)
Cao Song (Jugao) Ts‘ao Sung (Chü-kao) 曹嵩 (巨高)
Cao Wenshu Ts‘ao Wênshu  
Cao Xi (Zhaoshu) Ts‘ao Hsi (Chao-shu) 曹羲 (昭叔)
Cao Xiong Ts‘ao Hsiung 曹熊
Cao Xiu (Wenlie) Ts‘ao Hsiu (Wên-lieh) 曹休 (文烈)
Cao Xun Ts‘ao Hsün 曹訓
Cao Yan Ts‘ao Yen  
Cao Yong Ts‘ao Yung 曹永
Cao Yu (Pengzu) Ts‘ao Yü (P‘êng-tsu) 曹宇 (彭祖)
Cao Zhang (Ziwen) Ts‘ao Chang (Tzŭ-wên) 曹彰 (子文)
Cao Zhen (Zidan) Ts‘ao Chên (Tzŭ-tan) 曹真 (子丹)
Cao Zhi (Zijian) Ts‘ao Chih (Tzŭ-chien) 曹植 (子建)
Cao Zun Ts‘ao Tsun 曹遵
Cen Wei Ts‘ên Wei 岑威
Chang Diao Ch‘ang Tiao 常雕
Chang Xi Ch‘ang Hsi 昌豨
Che Zhou Ch‘ê Chou 車冑
Chen Deng (Yuanlong) Ch‘ên Têng (Yüan-lung) 陳登 (元龍)
Chen Gong (Gongtai) Ch‘ên Kung (Kung-t‘-ai) 陳宮 (公臺)
Chen Gui (Hanyu) Ch‘ên Kuei (Han-yü) 陳珪 (漢瑜)
Chen Jiao (Jibi) Ch‘ên Chiao (Chi-pi) 陳矯 (季弼)
Chen Jun Ch‘ên Chün 陳俊
Chen Lin (Kongzhang) Ch‘ên Lin (K‘ung-chang) 陳琳 (孔璋)
Chen Qian (Xiuyuan) Ch‘ên Ch‘ien (Hsiu-yüan) 陳騫 (休淵)
Chen Qun (Changwen) Ch‘ên Ch‘ün (Ch‘ang-wên) 陳群 (長文)
Chen Qun Ch‘ên Ch‘ün 陳群
Chen Tai (Xuanbo) Ch‘ên T‘ai (Hsüan-po) 陳泰 (玄伯)
Chen Zao Ch‘ên Tsao 陳造
Cheng He Ch‘êng Ho  
Cheng Ji Ch’eng Chi  
Cheng Wu Ch‘êng Wu 程武
Cheng Yin Ch‘êng Yin 程銀
Cheng Yu (Zhongde) Ch‘êng Yü (Chung-tê) 程昱 (仲德)
Cheng Zu Ch‘êng Tsu  
Chi Lü (Hongyu) Ch‘ih Lü (Hung-yü) 郗慮 (鴻豫)
Chou Lian Ch‘ou Lien  
Wuhuan Chu [Chu of Wuhuan] Wuhuan Ch‘u [Ch‘u of Wuhuan] 烏桓觸
Chunyu Dao Ch‘unyü Tao  
Cui Liang Ts‘ui Liang 崔訊
Cui Yan (Jigui) Ts‘ui Yen (Chi-kuei) 崔琰 (季珪)
Dai Ling Tai Ling 戴陵
Dai Yuan Tai Yüan 戴員
Dang Jun Tang Chün 黨均
Deng Ai (Shizai) Têng Ai (Shih-tsai) 鄧艾 (士載)
Deng Dun Têng Tun  
Deng Xian Têng Hsien 鄧賢
Deng Yang (Xuanmao) Têng Yang (Hsüan-mao)  
Deng Yi Têng I 鄧義
Deng Zhong Têng Chung 鄧忠
Dian Man Tien Man 典滿
Dian Wei Tien Wei 典韋
Ding Fei Ting Fei 丁斐
Ding Mi (Yanjing) Ting Mi (Yen-ching) 丁謐 (彥靖)
Ding Yi (Jingli) Ting I (Ching-li) 丁廙 (敬礼)
Ding Yi (Zhengli) Ting I (Chêng-li) 丁儀 (正禮)
Dong Chao Tung Ch‘ao 董朝
Dong Cheng Tung Ch‘êng 董承
Dong Heng Tung Hêng  
Dong Si Tung Ssŭ 董祀
Dong Xin Tung Hsin  
Dong Xun Tung Hsün  
Dong Zhao (Gongren) Tung Chao (Kung-jên) 董昭 (公仁)
Du Xi (Zixu) Tu Hsi (Tzŭ-hsü) 杜襲 (子緒)
Du Yu (Yuankai) Tu Yü (Yüan-k‘-ai) 杜預 (元凱)
Duan Wei (Zhongming) Tuan Wei (Chung-ming) 段煨
Empress Bian Empress Pien 卞皇后
Empress Guo Empress Kuo  
Empress Guo (Nüwang) Empress Kuo (Nü-wang) 郭皇后
Empress Mao Empress Mao  
Empress Zhang Empress Chang 張皇后
Empress Zhen [Zhen Ji] Empress Chên [Chên Chi] 甄皇后[甄姫]
Fan Cheng Fan Ch‘êng 范成
Fan Jian (Changyuan) Fan Chien (Ch‘ang-yüan) 樊建 (長元)
Fei Yao Fei Yao 費曜
Feng Li Fêng Li 馮禮
Fu Gan (Yancai) Fu Kan (Yen-ts‘ai) 傅幹 (彦材)
Fu Gu (Lanshi) Fu Ku (Lan-shih) 傅嘏 (蘭石)
Fu Xun (Gongti) Fu Hsün (Kung-t‘i) 傅巽 (公悌)
Gao Lan Kao Lan 高覽
Gao Rou (Wenhui) Kao Jou (Wên-hui) 高柔 (文惠)
Geng Ji (Jixing) Kêng Chi (Chi-hsing) 耿紀 (季行)
Gongsun Gong Kungsun Kung 公孫恭
Gongsun Xiu Kungsun Hsiu  
Gongsun Yuan Kungsun Yüan 公孫淵
Gou An Kou An 句安
Guan Lu (Gongming) Kuan Lu (Kung-ming) 管輅 (公明)
Guan Yu (Yunchang) Kuan Yü (Yün-ch‘ang) 關羽 (雲長)
Guanqiu Dian (Zibang) Kuanch‘iu Tien (Tzŭ-pang) 毌丘甸 (子邦)
Guanqiu Jian (Zhonggong) Kuanch‘iu Chien (Chung-kung) 毌丘儉 (仲恭)
Gui Lan Kuei Lan  
Guo Huai (Boji) Kuo Huai (Po-chi) 郭淮 (伯濟)
Guo Jia (Fengxiao) Kuo Chia (Fêng-hsiao) 郭嘉 (奉孝)
Han De Han Tê 韓德
Han Fu Han Fu 韓福
Han Hao (Yuansi) Han Hao (Yüan-ssŭ) 韓浩 (元嗣)
Han Ji (Gongzi) Han Chi (Kung-tzŭ) 韓暨 (公至)
Han Qi Han Ch‘i  
Han Qiong Han Ch‘iung  
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)
Han Xuan Han Hsüan 韓玄
Han Yao Han Yao  
Han Ying Han Ying  
Han Zong Han Tsung  
Handan Chun (Zishu) Hantan Ch‘un (Tzŭ-shu)  
Hao Zhao (Bodao) Hao Chao (Po-tao) 郝昭 (伯道)
He Xia (Yangshi) Ho Hsia (Yang-shih) 和洽 (陽士)
He Yan (Pingshu) Ho Yen (P‘ing-shu) 何晏 (平叔)
He Zeng (Yingkao) Ho Tsêng (Ying-k‘-ao) 何曾 (穎考)
Hou Cheng Hou Ch‘êng 侯成
Hou Xuan Hou Hsüan 侯選
Hu Fen (Xuanwei) Hu Fên (Hsüan-wei) 胡奮 (玄威)
Hu Lie (Wuxuan) Hu Lieh (Wu-hsüan) 胡烈 (武玄)
Hu Yuan (Shiyuan) Hu Yüan (Shih-yüan) 胡淵 (世元)
Hu Zhi (Wende) Hu Chih (Wên-tê) 胡質 (文德)
Hu Zun Hu Tsun 胡遵
Hua Xin (Ziyu) Hua Hsin (Tzŭ-yü) 華歆 (子魚)
Hua Yong Hua Yung  
Huan Fan (Yuanze) Huan Fan (Yüan-tsê) 桓範 (元則)
Huan Jie (Boxu) Huan Chieh (Po-hsü) 桓階 (伯緒)
Huang Kui Huang K‘uei  
Huang Quan (Gongheng) Huang Ch‘üan (Kung-hêng) 黃權 (公衡)
Huangfu Kai Huangfu K‘ai 皇甫闓
Ji Miao (Wenran) Chi Miao (Wên-jan) 吉邈 (文然)
Ji Mu (Siran) Chi Mu (Ssŭ-jan) 吉穆 (思然)
Jia Chong (Gonglü) Chia Ch‘ung (Kung-lü) 賈充 (公閭)
Jia Fan Chia Fan 賈範
Jia Kui (Liangdao) Chia K‘uei (Liang-tao) 賈逵 (梁道)
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)
Jiang Ban Chiang Pan 蔣班
Jiang Gan (Ziyi) Chiang Kan (Tzŭ-i) 蔣幹 (子翼)
Jiang Ji (Zitong) Chiang Chi (Tzŭ-t‘ung) 蔣濟 (子通)
Jiang Shu Chiang Shu 蔣舒
Jiang Wei (Boyue) Chiang Wei (Po-yüeh) 姜維 (伯約)
Jiang Xu (Boyi) Chiang Hsü (Po-i) 姜敘 (伯奕)
Jiao Bing Chiao Ping  
Jiao Bo Chiao Po  
Jiao Chu Chiao Ch‘u 焦觸
Jiao Yi Chiao I 焦彝
Jin Xuan (Yuanji) Chin Hsüan (Yüan-chi) 金旋 (元機)
Jin Yi (Deyi) Chin I (Tê-i) 金祎 (德禕)
Kong ? K‘ung ?  
Kong Rong (Wenju) K‘ung Jung (Wên-chü) 孔融 (文舉)
Kong Xiu K‘ung Hsiu 孔秀
Kuai Yue (Yidu) K‘uai Yüeh (I-tu) 蒯越 (異度)
Lady Cai Lady Ts‘ai  
Lady Ding Lady Ting 丁夫人
Lady Jiang Lady Chiang  
Lady Kong Lady K‘ung  
Lady Li Lady Li  
Lady Liu Lady Liu  
Lady Liu Lady Liu  
Wang Yi Wang I  
Xiahou Lingnü Hsiahou Lingnü 夏侯令女
Lady Zhao Lady Chao  
Lady Zhi Lady Chih  
Li Chunxiang Li Ch‘unhsiang  
Li Dian (Mancheng) Li Tien (Man-ch‘êng) 李典 (曼成)
Li Feng (Xuanguo) Li Fêng (Hsüan-kuo) 李豐
Li Fu (Zixian) Li Fu (Tzŭ-hsien) 李孚 (子憲)
Li Fu Li Fu  
Li Fu Li Fu  
Li Hu Li Hu  
Li Kan Li K‘an 李堪
Li Peng Li P‘êng  
Li Sheng (Gongzhao) Li Shêng (Kung-chao) 李勝 (公昭)
Li Tong (Wenda) Li T‘ung (Wên-ta) 李通 (文達)
Liang Ji Liang Chi  
Liang Kuan Liang K‘uan 梁寬
Liang Qian Liang Ch‘ien  
Liang Xu Liang Hsü 梁緒
Liu Ba (Zichu) Liu Pa (Tzŭ-ch‘u) 劉巴 (子初)
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu Cong Liu Ts‘ung 劉琮
Liu Da Liu Ta  
Liu Dai (Gongshan) Liu Tai (Kung-shan) 劉岱 (公山)
Liu Du Liu Tu 劉度
Liu Fang (Ziqi) Liu Fang (Tzŭ-ch‘i) 劉放 (子棄)
Liu Fu (Yuanying) Liu Fu (Yüan-ying) 劉馥 (元穎)
Liu Shan (Gongsi) Liu Shan (Kung-ssŭ) 劉禪 (公嗣)
Liu Shao (Kongcai) Liu Shao (K‘ung-ts‘ai) 劉劭 (孔才)
Liu Shi (Zizhen) Liu Shih (Tzŭ-chên) 劉寔 (子真)
Liu Xi Liu Hsi  
Liu Xian (Shizong) Liu Hsien (Shih-tsung) 劉先
Liu Xun (Zitai) Liu Hsün (Tzŭ-t‘-ai) 劉勳 (子臺)
Liu Yan Liu Yen 劉延
Liu Ye (Ziyang) Liu Yeh (Tzŭ-yang) 劉曄 (子揚)
Liu Yi (Gongsi) Liu I (Kung-ssŭ) 劉廙 (恭嗣)
Lou Gui (Zibo) Lou Kuei (Tzŭ-po) 婁圭 (子伯)
Lu Chang Lu Ch‘ang  
Lu Jian Lu Chien  
Lü Kuang Lü K‘uang 呂曠
Lü Qian (Zike) Lü Ch‘ien (Tzŭ-k‘o) 呂虔 (子恪)
Lü Xiang Lü Hsiang 呂翔
Lu Zhao Lu Chao 路招
Lu Zhi Lu Chih  
Ma Jun (Deheng) Ma Chün (Tê-hêng) 馬鈞 (德衡)
Ma Teng (Shoucheng) Ma T‘êng (Shou-ch‘êng) 馬騰 (壽成)
Ma Tie Ma T‘ieh 馬鐵
Ma Xiu Ma Hsiu 馬休
Ma Yan Ma Yen 馬延
Ma Zun Ma Tsun 馬遵
Man Chong (Boning) Man Ch‘ung (Po-ning) 滿寵 (伯寧)
Mao Jie (Xiaoxian) Mao Chieh (Hsiao-hsien) 毛玠 (孝先)
Meng Da (Zijing) Mêng Ta (Tzŭ-ching) 孟達 (子敬)
Meng Jian (Gongwei) Mêng Chien (Kung-wei) 孟建 (公威)
Meng Tan Mêng T‘an  
Mi Fang (Zifang) Mi Fang (Tzŭ-fang) 麋芳 (子方)
Miao Ze Miao Tsê  
Murong Lie Mujung Lieh  
Niu Jin Niu Chin 牛金
Pan Ju P‘an Chü  
Pang De (Lingming) P‘ang Tê (Ling-ming) 龐德 (令明)
Pang Hui P‘ang Hui 龐會
Pei Jing P‘ei Ching  
Qian Hong Ch‘ien Hung 牽弘
Qin Lang (Yuanming) Ch‘in Lang (Yüan-ming) 秦朗 (元明)
Qin Liang Ch‘in Liang  
Qin Ming Ch‘in Ming  
Qin Qi Ch‘in Ch‘i 秦祺
Qiu Ben Ch‘iu Pên 丘本
Qiu Jian Ch‘iu Chien 丘建
Quan Duan Ch‘üan Tuan 全端
Quan Yi Ch‘üan I  
Quan Wei Ch‘üan Wei  
Quan Yi Ch‘üan I 全懌
Red Hare [Chituma] 0 [Ch‘iht‘uma] 赤兔[赤兔馬]
Ren Jun (Boda) Jên Chün (Po-ta) 任峻 (伯達)
Shan Tao Shan T‘ao 山濤
Shao Ti (Yuanbo) Shao T‘i (Yüan-po) 邵悌 (元伯)
Shen Dan (Yiju) Shên Tan (I-chü) 申耽 (義舉)
Shen Rong Shên Jung 審榮
Shen Yi Shên I 申儀
Shi Bao (Zhongrong) Shih Pao (Chung-jung) 石苞 (仲容)
Shi Huan (Gongliu) Shih Huan (Kung-liu) 史渙 (公劉)
Shi Tao (Guangyuan) Shih T‘ao (Kuang-yüan) 石韜 (廣元)
Shi Zuan Shih Tsuan 師纂
Si Fan Ssŭ Fan  
Sima Fang (Jiangong) Ssŭma Fang (Chienkung) 司馬防 (建公)
Sima Fu (Shuda) Ssŭma Fu (Shu-ta) 司馬孚 (叔達)
Sima Lang (Boda) Ssŭma Lang (Po-ta) 司馬朗 (伯達)
Sima Shi (Ziyuan) Ssŭma Shih (Tzŭ-yüan) 司馬師 (子元)
Sima Wang (Zichu) Ssŭma Wang (Tzŭ-ch‘u) 司馬望 (子初)
Sima Yan (Anshi) Ssŭma Yen (An-shih) 司馬炎 (安世)
Sima Yi (Zhongda) Ssŭma I (Chung-ta) 司馬懿 (仲達)
Sima You (Dayou) Ssŭma Yu (Ta-yu) 司馬攸 (大猷)
Sima Zhao (Zishang) Ssŭma Chao (Tzŭ-shang) 司馬昭 (子上)
Song Bai Sung Pai  
Song Xian Sung Hsien 宋憲
Su Yong Su Yung 蘇顒
Su You Su Yu 蘇由
Su Yue Su Yüeh 蘇越
Sun Qian Sun Ch‘ien  
Sun Guan (Zhongtai) Sun Kuan (Chung-t‘-ai)  
Sun Li (Deda) Sun Li (Tê-ta) 孫禮 (德達)
Sun Zi (Yanlong) Sun Tzŭ (Yen-lung)  
Tang Zi T‘ang Tzŭ 唐咨
Tian Chou (Zitai) T‘ien Ch‘ou (Tzŭ-t‘-ai) 田疇 (子泰)
Tian Xu T‘ien Hsü 田續
Tian Yu (Guorang) T‘ien Yü (Kuo-jang) 田豫 (國讓)
Tian Zhang T‘ien Chang 田章
Wan Zheng Wan Chêng 萬政
Wang Bi Wang Pi 王必
Wang Can (Zhongxuan) Wang Ts‘an (Chung-hsüan) 王粲 (仲宣)
Wang Chang (Wenshu) Wang Ch‘ang (Wên-shu) 王昶 (文舒)
Wang Guan (Weitai) Wang Kuan (Wei-t‘-ai) 王觀 (偉臺)
Wang Han Wang Han 王含
Wang Hou Wang Hou  
Wang Hun (Xuanchong) Wang Hun (Hsüan-ch‘ung) 王渾 (玄沖)
Wang Ji (Boxing) Wang Chi (Po-hsing) 王基 (伯興)
Wang Jing (Yanwei) Wang Ching (Yen-wei) 王經 (彥偉)
Wang Kai Wang K‘ai  
Wang Lang (Yingxing) Wang Lang (Ying-hsing) 王朗 (景興)
Wang Ping (Zijun) Wang P‘ing (Tzŭ-chün) 王平 (子均)
Wang Qi (Kongshi) Wang Ch‘i (K‘ung-shih) 王頎 (孔碩)
Wang Shen (Chudao) Wang Shên (Ch‘u-tao) 王沈 (處道)
Wang Shuang (Ziquan) Wang Shuang (Tzŭ-ch‘üan) 王雙 (子全)
Wang Su (Ziyong) Wang Su (Tzŭ-yung) 王肅 (子雍)
Wang Tao Wang T‘ao 王韜
Wang Xiang (Xiuzheng) Wang Hsiang (Hsiu-chêng) 王祥 (休徵)
Wang Xiu (Shuzhi) Wang Hsiu (Shu-chih) 王修 (叔治)
Wang Yan Wang Yen 王琰
Wang Yi (Wendu) Wang I (Wên-tu)  
Wang Zhen Wang Chên  
Wang Zhi Wang Chih  
Wang Zhong Wang Chung 王忠
Wei Guan (Boyu) Wei Kuan (Po-yü) 衛瓘 (伯玉)
Wei Huang (Dewei) Wei Huang (Tê-wei) 韋晃
Wei Kai Wei K‘ai 衛凱
Wei Kang (Yuanjiang) Wei K‘ang (Yüan-chiang)  
Wei Ping Wei P‘ing  
Wei Xu Wei Hsü 魏續
Wen Hu Wên Hu 文虎
Wen Ping (Zhongye) Wên P‘ing (Chung-yeh) 文聘 (仲業)
Wen Qin (Zhongruo) Wên Ch‘in (Chung-jo) 文欽 (仲若)
Wen Yang Wên Yang 文鴦
Wu Dun (Annu) Wu Tun (An-nu) 吳敦 (黯奴)
Wu the Baliff Wu 吳押獄
Wu Zhi (Jizhong) Wu Chih (Chi-chung) 吳質 (季重)
Xiahou Ba (Zhongquan) Hsiahou Pa (Chung-ch‘üan) 夏侯霸 (仲權)
Xiahou Cun Hsiahou Ts‘un  
Xiahou De Hsiahou Tê 夏侯德
Xiahou Dun (Yuanrang) Hsiahou Tun (Yüan-jang) 夏侯惇 (元讓)
Xiahou En Hsiahou Ên 夏侯恩
Xiahou He (Yiquan) Hsiahou Ho (I-ch‘üan) 夏侯和 (義權)
Xiahou Jie Hsiahou Chieh  
Xiahou Lan Hsiahou Lan  
Xiahou Mao (Zilin) Hsiahou Mao (Tzŭ-lin) 夏侯楙 (子林)
Xiahou Shang (Boren) Hsiahou Shang (Po-jên) 夏侯尚 (伯仁)
Xiahou Wei (Jiquan) Hsiahou Wei (Chi-ch‘üan) 夏侯威 (季權)
Xiahou Xian Hsiahou Hsien 夏侯咸
Xiahou Xuan (Taichu) Hsiahou Hsüan (T‘-ai-ch‘u) 夏侯玄 (太初)
Xiahou Yuan (Miaocai) Hsiahou Yüan (Miao-ts‘ai) 夏侯淵 (妙才)
Xin Chang (Taiyong) Hsin Ch‘ang (T‘-ai-yung) 辛敞 (泰雍)
Xin Pi (Zuozhi) Hsin P‘i (Tso-chih) 辛毗 (佐治)
Xin Xianying Hsin Hsienying 辛憲英
Xing Zhen Hsing Chên 邢貞
Xu Chu (Zhongkang) Hsü Ch‘u (Chung-k‘-ang) 許褚 (仲康)
Xu Huang (Gongming) Hsü Huang (Kung-ming) 徐晃 (公明)
Xu Qiu (Mengyu) Hsü Ch‘iu (Mêng-yü) 徐璆 (孟玉)
Xu Shang Hsü Shang  
Xu Shu (Yuanzhi) Hsü Shu (Yüan-chih) 徐庶 (元直)
Xu Si Hsü Ssŭ  
Xu Yi Hsü I 許儀
Xu You (Ziyuan) Hsü Yu (Tzŭ-yüan) 許攸 (子遠)
Xu Yun (Shicong) Hsü Yün (Shih-ts‘ung)  
Xu Zhi Hsü Chih 許芝
Xu Zhi Hsü Chih 徐質
Xue Qiao Hsüeh Ch‘iao  
Xue Ti (Xiaowei) Hsüeh T‘i (Hsiao-wei)  
Xue Ze Hsüeh Tsê  
Xun Gun Hsün Kun 荀緄
Xun Kai Hsün K‘ai 荀愷
Xun Xu (Gongzeng) Hsün Hsü (Kung-ts‘êng) 荀勗 (公曾)
Xun Yi (Jingqian) Hsün I (Ching-ch‘ien) 荀顗 (景倩)
Xun You (Gongda) Hsün Yu (Kung-ta) 荀攸 (公達)
Xun Yu (Wenruo) Hsün Yü (Wên-jo) 荀彧 (文若)
Xun Yun (Changqing) Hsün Yün (Ch‘ang-ch‘ing)  
Yan Ming Yen Ming  
Yan Pu Yen P‘u 閻圃
Yang Biao Yang Piao 楊彪
Yang Fu (Yishan) Yang Fu (I-shan) 楊阜 (義山)
Yang Ji Yang Chi 楊稷
Yang Ling Yang Ling  
Yang Xin Yang Hsin 楊欣
Yang Xiu (Dezu) Yang Hsiu (Tê-tsu) 楊修 (德祖)
Yang Yi (Weigong) Yang I (Wei-kung) 楊儀 (威公)
Yang Zuo Yang Tso 楊祚
Yin Damu Yin Tamu 尹大目
Yin Feng (Zizeng) Yin Fêng (Tzŭ-tsêng) 尹奉
Yin Li [Lu’er] [Black Boy] Yin Li [Lu’êrh] 尹禮[盧兒]
Yin Shang Yin Shang 尹賞
Ying Shao (Zhongyuan) Ying Shao (Chung-yüan) 應劭 (仲瑗)
Yu Jin (Wenze) Yü Chin (Wên-tsê) 于禁 (文則)
Yu Song Yü Sung  
Yuan Shao Yüan Shao 爰邵
Yuan Xing Yüan Hsing  
Yue Chen Yüeh Ch‘ên 樂綝
Yue Jin (Wenqian) Yüeh Chin (Wên-ch‘ien) 樂進 (文謙)
Zang Ba (Xuangao) Tsang Pa (Hsüan-kao) 臧霸 (宣高)
Zeng Xuan Tsêng Hsüan  
Zhai Yuan Chai Yüan  
Zhang Dang Chang Tang 張當
Zhang He (Junyi) Chang Ho (Chün-i) 張郃 (儁乂)
Zhang Hong (Zigang) Chang Hung (Tzŭ-kang) 張紘 (子綱)
Zhang Hu Chang Hu 張虎
Zhang Hua (Maoxian) Chang Hua (Mao-hsien) 張華 (茂先)
Zhang Ji (Derong) Chang Chi (Tê-jung) 張既 (德容)
Zhang Jian (Yuanjie) Chang Chien (Yüan-chieh) 張儉 (元節)
Zhang Jie Chang Chieh 張節
Zhang Jun Chang Chün  
Zhang Liao (Wenyuan) Chang Liao (Wên-yüan) 張遼 (文遠)
Zhang Lu (Gongqi) Chang Lu (Kung-ch‘i) 張魯 (公祺)
Zheng Lun Chêng Lun  
Zhang Mao (Yancai) Chang Mao (Yen-ts‘ai) 張茂
Zhang Miao (Mengzhuo) Chang Miao (Mêng-cho) 張邈 (孟卓)
Zhang Ming Chang Ming  
Zhang Nan Chang Nan 張南
Zhang Pu Chang P‘u 張普
Zhang Qi (Jingzhong) Chang Ch‘i (Ching-chung) 張緝 (敬仲)
Zhang Qiu Chang Ch‘iu 張球
Zhang Tao Chang T‘ao  
Zhang Te (Zichan) Chang T‘o (Tzŭ-ch‘an) 張特 (子產)
Zhang Xiu Chang Hsiu 張繡
Zhang Yan (Flying Swallow) Chang Yen (Fei-yen) 張燕 (飛燕)
Zhang Yi Chang I 張顗
Zhang Yun Chang Yün 張允
Zhao Ang (Weizhang) Chao Ang (Wei-chang)  
Zhao Fan Chao Fan 趙範
Zhao Qu Chao Ch‘ü 趙衢
Zhao Yue Chao Yüeh  
Zheng Lun Chêng Lun  
Zheng Mao (Linshu) Chêng Mao (Lin-shu)  
Zheng Wen Chêng Wên 鄭文
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)
Zhi Xi (Yuansheng) Chih Hsi (Yüan-shêng)  
Zhong Hui (Shiji) Chung Hui (Shih-chi) 鍾會 (士季)
Zhong Jin Chung Chin 鍾縉
Zhong Jing Chung Ching 鍾進
Zhong Shen Chung Shên 鍾紳
Zhong Yao (Yuanchang) Chung Yao (Yüan-ch‘ang) 鍾繇 (元常)
Zhong Yu (Zhishu) Chung Yü (Chih-shu) 鍾毓 (稚叔)
Zhou Tai Chou T‘ai 州泰
Zhu Fang Chu Fang 朱芳
Zhu Guang Chu Kuang 朱光
Zhu Ling (Wenbo) Chu Ling (Wên-po) 朱靈 (文博)
Zhu Zan Chu Tsan 朱讚
Zhuge Dan (Gongxiu) Chuko Tan (Kung-hsiu) 諸葛誕 (公休)
Zhuge Qian Chuko Ch‘ien 諸葛虔
Zhuge Xu Chuko Hsü 諸葛緒
Zuo Ci (Yuanfang) Tso Tz‘ŭ (Yüan-fang) 左慈 (元放)

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Su Pao Su 鮑素
Bo Shou Po Shou 白壽
Cao Bao Ts‘ao Pao 曹豹
Chen Deng (Yuanlong) Ch‘ên Têng (Yüan-lung) 陳登 (元龍)
Chen Gui (Hanyu) Ch‘ên Kuei (Han-yü) 陳珪 (漢瑜)
Chen Qun (Changwen) Ch‘ên Ch‘ün (Ch‘ang-wên) 陳群 (長文)
Chen Shi Ch‘ên Shih 陳式
Chen Zhen (Xiaoqi) Ch‘ên Chên (Hsiao-ch‘i) 陳震 (孝起)
Cheng Ji (Jiran) Ch‘eng Chi (Chi-jan)  
Cuan Xi Ts‘uan Hsi 爨習
Deng Liang Têng Liang 鄧良
Deng Tong Têng T‘ung 鄧銅
Deng Xian Têng Hsien 鄧賢
Deng Zhi (Bomiao) Têng Chih (Po-miao) 鄧芝 (伯苗)
Diluma [Dilu Horse] (Hex Mark Horse) Tiluma 的廬馬
Ding Li Ting Li 丁立
Ding Xian Ting Hsien  
Dong He (Youzai) Tung Ho (Yu-tsai) 董和 (幼宰)
Dong Jue (Gongxi) Tung Chüeh (Kung-hsi) 董厥 (龔襲)
Dong Yun (Xiuzhao) Tung Yün (Hsiu-chao) 董允 (休昭)
Du Lu Tu Lu  
Du Qi Tu Ch‘i 杜祺
Du Qiong (Boyu) Tu Ch‘iung (Po-yü) 杜瓊 (伯瑜)
Du Rui Tu Jui  
Du Wei (Guofu) Tu Wei (Kuo-fu) 杜微 (國輔)
Du Yi Tu I  
E Huan O Huan 鄂煥
Empress Gan Empress Kan 甘皇后
Empress Mu Empress Mu 穆皇后
Empress Zhang [Xingcai] Empress Chang [Hsingts‘ai] 張皇后[星彩]
Fa Zheng (Xiaozhi) Fa Chêng (Hsiao-chih) 法正 (孝直)
Fan Jian (Changyuan) Fan Chien (Ch‘ang-yüan) 樊建 (長元)
Fan Jiang Fan Chiang 范彊
Fan Qi Fan Ch‘i  
Fei Guan (Binbo) Fei Kuan (Pin-po) 費觀 (賓伯)
Fei Shi (Gongju) Fei Shih (Kung-chü) 費詩 (公舉)
Fei Yi (Wenwei) Fei I (Wên-wei) 費禕 (文偉)
Feng Xi (Xiuyuan) Fêng Hsi (Hsiu-yüan) 馮習 (休元)
Fu Qian Fu Ch‘ien 傅僉
Fu Shiren (Junyi) Fu Shihjên (Chün-i) 傅士仁 (君義)
Fu Tong Fu T‘ung 傅彤
Gao Ding (Yuan) Kao Ting (Yüan) 高定
Gao Xiang Kao Hsiang 高翔
Gong Du Kung Tu 龔都
Gong Qi Kung Ch‘i  
Gong Zhi Kung Chih 鞏志
Gou An Kou An 句安
Guan Ping Kuan P‘ing 關平
Guan Suo Kuan So 關索
Guan Xing (Anguo) Kuan Hsing (An-kuo) 關興 (安國)
Guan Yi Kuan I 關彝
Lady Guan [Yinping] Lady Kuan [Yinp‘ing] 関夫人[銀屏]
Guan Yong Kuan Yung  
Guan Yu (Yunchang) Kuan Yü (Yün-ch‘ang) 關羽 (雲長)
Guo Youzhi (Yanchang) Kuo Yuchih (Yen-ch‘ang) 郭攸之 (演長)
Han Xuan Han Hsüan 韓玄
Han Zhen Han Chên  
He Ping Ho P‘ing  
He Zong (Chanying) Ho Tsung (Ch‘an-ying)  
Hu Ban Hu Pan 胡班
Hu Ji (Weidu) Hu Chi (Wei-tu) 胡濟 (偉度)
Hu Zhong Hu Chung  
Huang Chong Huang Ch‘ung 黃崇
Huang Hao Huang Hao 黃皓
Huang Quan (Gongheng) Huang Ch‘üan (Kung-hêng) 黃權 (公衡)
Huang Yueying Huang Yüehying 黃月英
Huang Zhong (Hansheng) Huang Chung (Han-shêng) 黃忠 (漢升)
Huo Jun (Zhongmiao) Huo Chün (Chung-miao) 霍峻 (仲邈)
Huo Yi (Shaoxian) Huo I (Shao-hsien) 霍弋 (紹先)
Jian Yong (Xianhe) Chien Yung (Hsien-ho) 簡雍 (憲和)
Jiang Bin Chiang Pin 蔣斌
Jiang Shu Chiang Shu 蔣舒
Jiang Wan (Gongyan) Chiang Wan (Kung-yen) 蔣琬 (公琰)
Jiang Wei (Boyue) Chiang Wei (Po-yüeh) 姜維 (伯約)
Jiang Xian Chiang Hsien 蔣顯
Yin Ji (Jibo) Yin Chi (Chi-po) 伊籍 (機伯)
Jin Xiang Chin Hsiang  
Jin Xuan (Yuanji) Chin Hsüan (Yüan-chi) 金旋 (元機)
King Shamoke King Shamok‘o 沙摩柯大王
Lady Cui Lady Ts‘ui 崔夫人
Lady Fan Lady Fan  
Lady Hu Lady Hu  
Lady Li Lady Li 李夫人
Lady Mi Lady Mi 糜夫人
Lady Sun [Sun Shangxiang] Lady Sun [Sun Shanghsiang] 孫妃[孫尚香]
Lady Xun Lady Hsün  
Lai Gong Lai Kung 賴恭
Lai Min (Jingda) Lai Min (Ching-ta) 來敏 (敬達)
Lei Tong Lei T‘ung 雷銅
Leng Bao Lêng Pao 冷苞
Li Feng Li Fêng  
Li Fu (Sunde) Li Fu (Sun-tê) 李輔
Li Hu Li Hu  
Li Hui (De’ang) Li Hui (Tê’-ang) 李恢 (德昂)
Li Qiu Li Ch‘iu 李球
Li Xin Li Hsin 李歆
Li Yan (Zhengfang) Li Yen (Chêng-fang) 李嚴 (正方)
Li Zhuan (Qinzhong) Li Chuan (Ch‘in-chung) 李譔 (欽仲)
Liang Qian Liang Ch‘ien  
Liang Xu Liang Hsü 梁緒
Liao Chun Liao Ch‘un 廖淳
Liao Hua (Yuanjian) Liao Hua (Yüan-chien) 廖化 (元儉)
Liao Li (Gongyuan) Liao Li (Kung-yüan) 廖立 (公淵)
Liu Ba (Zichu) Liu Pa (Tzŭ-ch‘u) 劉巴 (子初)
Liu Bao Liu Pao  
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu Chen Liu Ch‘ên 劉諶
Liu Cong 劉琮
Liu Du Liu Tu 劉度
Liu Feng Liu Fêng 劉封
Liu He Liu Ho 劉郃
Liu Li (Fengxiao) Liu Li (Fêng-hsiao) 劉理 (奉孝)
Liu Mi Liu Mi 劉彌
Liu Ning Liu Ning 劉寧
Liu Pan Liu P‘an 劉磐
Liu Pi Liu P‘i 劉辟
Liu Qi Liu Ch‘i 劉琦
Liu Qian Liu Ch‘ien 劉虔
Liu Shan (Gongsi) Liu Shan (Kung-ssŭ) 劉禪 (公嗣)
Liu Xian Liu Hsien 劉賢
Liu Xuan (Wenheng) Liu Hsüan (Wên-hêng) 劉璿 (文衡)
Liu Xun Liu Hsün  
Liu Xun Liu Hsün 劉恂
Liu Yan (Weishi) Liu Yen (Wei-shih) 劉琰 (威碩)
Liu Yao Liu Yao 劉瑤
Liu Yuanqi Liu Yüanch‘i 劉元起
Liu Zan Liu Tsan 劉瓚
Liu Zhang (Jiyu) Liu Chang (Chi-yü) 劉璋 (季玉)
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Lü Kai (Jiping) Lü K‘ai (Chi-p‘ing) 呂凱 (季平)
Lu Xun Lu Hsün 盧遜
Lü Yi (Jiyang) Lü I (Chi-yang) 呂乂 (季阳)
Ma Chao (Mengqi) Ma Ch‘ao (Mêng-ch‘i) 馬超 (孟起)
Ma Dai Ma Tai 馬岱
Ma Liang (Jichang) Ma Liang (Chi-ch‘ang) 馬良 (季常)
Ma Miao Ma Miao 馬邈
Ma Su (Youchang) Ma Su (Yu-ch‘ang) 馬謖 (幼常)
Ma Yu Ma Yü 馬玉
Ma Zhong (Dexin) Ma Chung (Tê-hsin) 馬忠 (德信)
Meng Da (Zijing) Mêng Ta (Tzŭ-ching) 孟達 (子敬)
Meng Guang (Xiaoyu) Mêng Kuang (Hsiao-yü) 孟光 (孝裕)
Meng Jie Mêng Chieh  
Mi Fang (Zifang) Mi Fang (Tzŭ-fang) 麋芳 (子方)
Mi Zhu (Zizhong) Mi Chu (Tzŭ-chung) 麋竺 (子仲)
Ning Sui Ning Sui 甯隨
Pan Jun (Chengming) P‘an Chün (Ch‘êng-ming) 潘濬 (承明)
Pang Rou P‘ang Jou 龐柔
Pang Tong (Shiyuan) P‘ang T‘ung (Shih-yüan) 龐統 (士元)
Pang Xi P‘ang Hsi 龐羲
Pei Xu P‘ei Hsü  
Peng He P‘êng Ho  
Peng Yang (Yongnian) P‘êng Yang (Yung-nien) 彭羕 (永年)
Qiao Zhou (Yunnan) Ch‘iao Chou (Yün-nan) 譙周 (允南)
Qin Mi (Zichi) Ch‘in Mi (Tzŭ-ch‘ih) 秦宓 (子質)
Red Hare [Chituma] 0 [Ch‘iht‘uma] 赤兔[赤兔馬]
Ren Kui Jên K‘uei 任夔
Shen Dan (Yiju) Shên Tan (I-chü) 申耽 (義舉)
Shen Yi Shên I 申儀
Sun Qian (Gongyou) Sun Ch‘ien (Kung-yu) 孫乾 (公祐)
Tian Yu (Guorang) T‘ien Yü (Kuo-jang) 田豫 (國讓)
Wang Fu (Guoshan) Wang Fu (Kuo-shan) 王甫 (國山)
Wang Han Wang Han 王含
Wang Kang Wang K‘ang 王伉
Wang Lian (Wenyi) Wang Lien (Wên-i) 王連 (文儀)
Wang Mou (Yuantai) Wang Mou (Yuan-t’ai) 王謀 (元泰)
Wang Ping (Zijun) Wang P‘ing (Tzŭ-chün) 王平 (子均)
Wei Yan (Wenchang) Wei Yen (Wên-ch‘ang) 魏延 (文長)
Wu Ban (Yuanxiong) Wu Pan (Yüan-hsiung) 吳班 (元雄)
Wu Lan Wu Lan 吳蘭
Wu Yi (Ziyuan) Wu I (Tzŭ-yüan) 吳懿 (子遠)
Xi Zheng (Lingxian) Hsi Chêng (Ling-hsien) 郤正 (令先)
Xiahou Ba (Zhongquan) Hsiahou Pa (Chung-ch‘üan) 夏侯霸 (仲權)
Xiahou Lan Hsiahou Lan  
Xiang Chong Hsiang Ch‘ung 向寵
Xiang Ju Hsiang Chü  
Xiang Lang (Juda) Hsiang Lang (Chü-ta) 向朗 (巨達)
Xie Xiong Hsieh Hsiung  
Xu Ci (Rendu) Hsü Tz‘ŭ (Jên-tu) 許慈 (仁篤)
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)
Xu Shu (Yuanzhi) Hsü Shu (Yüan-chih) 徐庶 (元直)
Xu Yun Hsü Yün  
Yan Yan Yen Yen 嚴顔
Yan Yu (Wenping) Yen Yü (Wên-p‘ing) 閻宇 (文平)
Yan Zhi Yen Chih 閻芝
Yang Hong (Jixiu) Yang Hung (Chi-hsiu) 楊洪 (季休)
Yang Qun Yang Ch‘ün 陽群
Yang Yi (Weigong) Yang I (Wei-kung) 楊儀 (威公)
Yang Yong (Zizhao) Yang Yung (Tzŭ-chao)  
Yin Chun Yin Ch‘un  
Yin Mo (Siqian) Yin Mo (Ssŭ-ch‘ien) 尹默 (思潛)
Yin Shang Yin Shang 尹賞
Yong Kai Yung K‘ai 雍闓
Yuan Chen Yüan Lin 袁綝
Zhang Bao Chang Pao 張苞
Zhang Da Chang Ta 張達
Zhang Fei (Yide) Chang Fei (I-tê) 張飛 (益德)
Zhang Jun Chang Chün  
Zhang Nan (Wenjin) Chang Nan (Wên-chin) 張南 (文進)
Zhang Ni (Boqi) Chang Ni (Po-ch‘i) 張嶷 (伯岐)
Zhang Shuang Chang Shuang 張爽
Zhang Song (Yongnian) Chang Sung (Yung-nien) 張松 (永年)
Zhang Yi (Bogong) Chang I (Po-kung) 張翼 (伯恭)
Zhang Yi (Junsi) Chang I (Chün-ssŭ) 張裔 (君嗣)
Zhang Zhu Chang Chu  
Zhang Zun Chang Tsun  
Zhao Fan Chao Fan 趙範
Zhao Guang Chao Kuang 趙廣
Zhao Lei Chao Lei 趙累
Zhao Rong Chao Jung  
Zhao Tong Chao T‘ung 趙統
Zhao Yun (Zilong) Chao Yün (Tzŭ-lung) 趙雲 (子龍)
Zhao Zhi Chao Chih  
Zhao Zuo Chao Tso  
Zhou Cang Chou Ts‘ang 周倉
Zhou Qun (Zhongzhi) Chou Ch‘ün (Chung-chih) 周群 (仲直)
Zhu Bao Chu Pao 朱褒
Zhuge Jun Chuko Chün 諸葛均
Zhuge Liang (Kongming) Chuko Liang (K‘ung-ming) 諸葛亮 (孔明)
Zhuge Shang Chuko Shang 諸葛尚
Zhuge Zhan (Siyuan) Chuko Chan (Ssŭ-yüan) 諸葛瞻 (思遠)
Zhuo Ying Cho Ying  
Zong Yu (Deyan) Tsung Yü (Tê-yen) 宗預 (德艷)

Wu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bian Hong Pien Hung 邊鴻
Bu Chan (Zhongsi) Pu Ch‘an (Chung-ssŭ) 步闡
Bu Zhi (Zishan) Pu Chih (Tzŭ-shan) 步騭 (子山)
Cai He Ts‘ai Ho 蔡和
Cai Lin Ts‘ai Lin 蔡林
Cai Zhong Ts‘ai Chung 蔡中
Cen Hun Ts‘ên Hun 岑昏
Chen Wu (Zilie) Ch‘ên Wu (Tzŭ-lieh) 陳武 (子烈)
Cheng Bing (Deshu) Ch‘êng Ping (Tê-shu) 程秉 (德樞)
Cheng Pu (Demou) Ch‘êng P‘u (Tê-mou) 程普 (德謀)
Cheng Zi Ch‘êng Tzŭ  
Chunyu Dan Ch‘unyü Tan 淳于丹
Cui Yu Ts‘ui Yü 崔禹
Da Qiao Ta Ch‘iao 大喬
Dai Yuan Tai Yüan 戴員
Deng Cheng Têng Ch‘êng  
Ding Feng (Chengyuan) Ting Fêng (Ch‘êng-yüan) 丁奉 (承淵)
Ding Feng Ting Fêng 丁封
Dong Chao Tung Ch‘ao  
Dong Xi (Yuandai) Tung Hsi (Yüan-tai) 董襲 (元代)
Du Lu Tu Lu  
Empress Quan Empress Ch‘üan  
Fan Jiang Fan Chiang 范彊
Fu Shiren (Junyi) Fu Shihjên (Chün-i) 傅士仁 (君義)
Fu Ying Fu Ying 傅嬰
Gan Ning (Xingba) Kan Ning (Hsing-pa) 甘寧 (興霸)
Gan Xiu Kan Hsiu  
Ge Ding Ko Ting  
Gu Li (A-li) Ku Li  
Gu Yong (Yuantan) Ku Yung (Yüan-t‘an) 顧雍 (元嘆)
Gui Lan Kuei Lan  
Han Dang (Yigong) Han Tang (I-kung) 韓當 (義公)
Han Zong Han Tsung  
He Zhi Ho Chih 何植
Hu Chong Hu Ch‘ung 胡沖
Hua He (Yongxian) Hua Ho (Yung-hsien) 華覈 (永先)
Hua Xin (Ziyu) Hua Hsin (Tzŭ-yü) 華歆 (子魚)
Huan Jie (Boxu) Huan Chieh (Po-hsü) 桓階 (伯緒)
Huan Yi Huan I  
Huang Gai (Gongfu) Huang Kai (Kung-fu) 黃蓋 (公覆)
Jia Hua Chia Hua 賈華
Jiang Qin (Gongyi) Chiang Ch‘in (Kung-i) 蔣欽 (公奕)
Jiang Yan Chiang Yen  
Jiao Yi Chiao I 焦彝
Kan Ze (Derun) K‘an Tsê (Tê-jun) 闞澤 (德潤)
Lady Pan Lady P‘an 潘夫人
Lady Sun Lady Sun  
Lady Sun [Sun Shangxiang] Lady Sun [Sun Shanghsiang] 孫妃[孫尚香]
Lady Wang Lady Wang 王夫人
Lady Wu Lady Wu 夫人吳
Lady Xu Lady Hsü 夫人徐
Lady Xu Lady Hsü  
Li Yi Li I 李異
Ling Cao Ling Ts‘ao 凌操
Ling Tong (Gongji) Ling T‘ung (Kung-chi) 凌統 (公績)
Liu Cheng Liu Ch‘êng 劉丞
Liu Lüe Liu Lüeh 留略
Liu Ning Liu Ning 劉寧
Liu Ping Liu P‘ing 留平
Liu Zan (Zhengming) Liu Tsan (Chêng-ming) 留贊 (正明)
Liu Zhang (Jiyu) Liu Chang (Chi-yü) 劉璋 (季玉)
Lou Xuan (Chengxian) Lou Hsüan (Ch‘êng-hsien) 樓玄 (承先)
Lü Ba Lü Pa 呂霸
Lü Dai (Dinggong) Lü Tai (Ting-kung) 呂岱 (定公)
Lü Fan (Ziheng) Lü Fan (Tzŭ-hêng) 呂範 (子衡)
Lu Ji (Gongji) Lu Chi (Kung-chi) 陸績 (公紀)
Lu Jing (Shiren) Lu Ching (Shih-jên) 陸景 (士仁)
Lü Ju (Shiyi) Lü Chü (Shih-i) 呂據 (世議)
Lu Kai (Jingfeng) Lu K‘ai (Ching-fêng) 陸凱 (敬風)
Lu Kang (Youjie) Lu K‘ang (Yu-chieh) 陸抗 (幼節)
Lü Meng (Ziming) Lü Mêng (Tzŭ-ming) 呂蒙 (子明)
Lu Su (Zijing) Lu Su (Tzŭ-ching) 魯肅 (子敬)
Lu Xun (Boyan) Lu Hsün (Po-yen) 陸遜 (伯言)
Luo Tong (Gongxu) Lo T‘ung (Kung-hsü) 駱統 (公緒)
Ma Zhong Ma Chung 馬忠
Meng Zong (Gongwu) Mêng Tsung (Kung-wu) 孟宗 (恭武)
Mi Fang (Zifang) Mi Fang (Tzŭ-fang) 麋芳 (子方)
Pan Jun (Chengming) P‘an Chün (Ch‘êng-ming) 潘濬 (承明)
Pan Zhang (Wengui) P‘an Chang 潘璋 (文珪)
Puyang Xing (Ziyuan) P‘uyang Hsing (Tzŭ-yüan) 濮陽興 (子元)
Qiao Xuan (Gongzu) Ch‘iao Hsüan (Kung-tsu) 橋玄 (公祖)
Quan Cong (Zihuang) Ch‘üan Ts‘ung (Tzŭ-huang) 全琮 (子璜)
Quan Duan Ch‘üan Tuan 全端
Quan Yi Ch‘üan I  
Quan Ji Ch‘üan Chi 全紀
Quan Shang Ch‘üan Shang 全尚
Quan Wei Ch‘üan Wei  
Quan Yi Ch‘üan I 全懌
Shang Guang Shang Kuang  
Shen Ying Shên Ying 沈瑩
Shi Ji Shih Chi  
Shi Shuo Shih Shuo 施朔
Song Qian Sung Ch‘ien 宋謙
Su Fei Su Fei 蘇飛
Sun Ce (Bofu) Sun Ts‘ê (Po-fu) 孫策 (伯符)
Sun Chen (Zitong) Sun Ch‘ên (Tzŭ-t‘ung) 孫綝 (子通)
Sun Deng (Zigao) Sun Têng (Tzŭ-kao) 孫登 (子高)
Sun En Sun ên  
Sun Gan Sun Kan  
Sun Gao Sun Kao 孫高
Sun Hao (Yuanzong) Sun Hao (Yüan-tsung) 孫皓 (元宗)
Sun He (Zixiao) Sun Ho (Tzŭ-hsiao) 孫和 (子孝)
Sun He (Bohai) Sun Ho (Po-hai) 孫河 (伯海)
Sun Huan (Shuwu) Sun Huan (Shu-wu) 孫桓 (叔武)
Sun Ji Sun Chi 孫冀
Sun Jian (Wentai) Sun Chien (Wên-t‘-ai) 孫堅 (文台)
Sun Jiao (Shulang) Sun Chiao (Shu-lang) 孫皎 (叔朗)
Sun Jing (Youtai) Sun Ching (Yu-t‘-ai) 孫靜 (幼台)
Sun Ju Sun Chü  
Sun Jun (Ziyuan) Sun Chün (Tzŭ-yüan) 孫峻 (子遠)
Sun Kai Sun K‘ai  
Sun Kuang (Jizuo) Sun K‘uang (Chi-tso) 孫匡 (季佐)
Sun Lang (Zaoan) Sun Lang (Tsao-an) 孫朗 (早安)
Sun Liang (Ziming) Sun Liang (Tzŭ-ming) 孫亮 (子明)
Sun Luban (Dahu) Sun Lupan (Ta-hu) 孫鲁班 (大虎)
Sun Quan (Zhongmou) Sun Ch‘üan (Chung-mou) 孫權 (仲謀)
Sun Shao (Gongli) Sun Shao (Kung-li) 孫韶 (公禮)
Sun Wan (Qi) Sun Wan (Mêng) 孫上雨下單 ()
Sun Xin Sun Hsin 孫歆
Sun Xiu Sun Hsiu 孫秀
Sun Xiu (Zilie) Sun Hsiu (Tzŭ-lieh) 孫休 (子烈)
Sun Yi Sun I 孫異
Sun Yi (Shubi) Sun I (Shu-pi) 孫翊 (叔弼)
Sun Yu Sun Yü  
Sun Yu (Zhongyi) Sun Yü (Chung-i) 孫瑜 (仲異)
Taishi Ci (Ziyi) T‘aishih Tz‘ŭ (Tzŭ-i) 太史慈 (子義)
Taishi Xiang (Yuanfu) T‘aishih Hsiang (Yüan-fu) 太史享 (元復)
Tan Xiong T‘an Hsiung 譚雄
Tang Zi T‘ang Tzŭ 唐咨
Tao Jun T‘ao Chün 陶濬
Teng Yin (Chengsi) T‘êng Yin (Ch‘êng-ssŭ) 滕胤 (承嗣)
Wan Yu Wan Yü 萬彧
Wang Dun Wang Tun 王惇
Wei Miao Wei Miao 魏邈
Wu Can (Kongxiu) Wu Ts‘an (K‘ung-hsiu) 吾粲 (孔休)
Wu Guotai [Lady Wu] Wu Kuot‘ai [Lady Wu] 吳國太
Wu Jing Wu Ching 吳景
Wu Yan Wu Yen 伍延
Wu Yan (Shize) Wu Yen (Shih-tsê) 吾彥 (士則)
Xia Xun Hsia Hsün  
Xiao Qiao Hsiao Ch‘iao 小喬
Xie Jing Hsieh Ching 謝旌
Xu Gong Hsü Kung 許貢
Xu Sheng (Wenxiang) Hsü Shêng (Wên-hsiang) 徐盛 (文嚮)
Xu An Hsü An  
Xue Rong Hsüeh Jung  
Xue Xu Hsüeh Hsü 薛珝
Xue Zong (Jingwen) Hsüeh Tsung (Ching-wên) 薛綜 (敬文)
Yan Jun (Mancai) Yen Chün (Man-ts‘ai) 嚴畯 (曼才)
Yong Kai Yung K‘ai 雍闓
Yu Fan (Zhongxiang) Yü Fan (Chung-hsiang) 虞翻 (仲翔)
Yu Quan Yü Ch‘üan 于詮
Zhang Bu Chang Pu 張布
Zhang Cheng (Zhongsi) Chang Ch‘êng (Chung-ssŭ) 張承 (仲嗣)
Zhang Da Chang Ta 張達
Zhang Hong (Zigang) Chang Hung (Tzŭ-kang) 張紘 (子綱)
Zhang Mi Chang Mi 張彌
Zhang Ti (Juxian) Chang T‘i (Chü-hsien) 張悌
Zhang Wen (Huishu) Chang Wên (Hui-shu) 張溫
Zhang Xiang Chang Hsiang 張象
Zhang Xiu (Shusi) Chang Hsiu (Shu-ssŭ) 張休 (叔嗣)
Zhang Yue Chang Yüeh 張約
Zhang Zhao (Zibu) Chang Chao (Tzŭ-pu) 張昭 (子布)
Zhao Zi (Dedu) Chao Tzŭ (Tê-tu) 趙姿
Zhou Fang (Ziyu) Chou Fang (Tzŭ-yü) 周魴 (子魚)
Zhou Ping Chou P‘ing 周平
Zhou Shan Chou Shan 周善
Zhou Tai (Youping) Chou T‘ai (Yu-p‘ing) 周泰 (幼平)
Zhou Xun Chou Hsün 周循
Zhou Yin Chou Yin 周胤
Zhou Yu (Gongjin) Chou Yü (Kung-chin) 周瑜 (公瑾)
Zhu En Chu Ên 朱恩
Zhu Huan (Xiumu) Chu Huan (Hsiu-mu) 朱桓 (休穆)
Zhu Ran (Yifeng) Chu Jan (I-fêng) 朱然 (義封)
Zhu Yi (Jiwen) Chu I (Chi-wên) 朱異 (季文)
Zhu Zhi (Junli) Chu Chih (Chün-li) 朱治 (君理)
Zhuge Jin (Ziyu) Chuko Chin (Tzŭ-yü) 諸葛瑾 (子瑜)
Zhuge Jing (Zhongsi) Chuko Ching (Chung-ssŭ) 諸葛靚 (仲思)
Zhuge Ke (Yuanxun) Chuko K‘o (Yüan-hsün) 諸葛恪 (元遜)
Zu Lang Tsu Lang 祖郎
Zu Mao (Darong) Tsu Mao (Ta-jung) 祖茂 (大榮)
Zuo Xian Tso Hsien 左咸

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Xin Pao Hsin 鮑信
Bian Rang (Wenli) Pien Jang (Wên-li) 邊讓 (文禮)
Cai Yan (Wenji) Ts‘ai Yen (Wên-chi) 蔡琰 (文姬)
Cai Yong (Bojie) Ts‘ai Yung (Po-chieh) 蔡邕 (伯喈)
Cao Cao (Mengde) Ts‘ao Ts‘ao (Mêng-tê) 曹操 (孟德)
Cao De Ts‘ao Tê 曹德
Cao Jie (Yuanwei) Ts‘ao Chieh (Yuan-wei) 曹節 (元偉)
Cao Song (Jugao) Ts‘ao Sung (Chü-kao) 曹嵩 (巨高)
Cao Teng (Jixing) Ts‘ao T‘êng (Chi-hsing) 曹騰 (季興)
Cen Zhi (Gongxiao) Ts‘ên Chih (Kung-hsiao) 岑桎 (公孝)
Chen Dan (Hangong) Ch‘ên Tan 陳耽 (漢公)
Chen Fan Ch‘ên Fan 陳蕃
Chen Gong (Gongtai) Ch‘ên Kung (Kung-t‘-ai) 陳宮 (公臺)
Chen Gui (Hanyu) Ch‘ên Kuei (Han-yü) 陳珪 (漢瑜)
Chen Lin (Kongzhang) Ch‘ên Lin (K‘ung-chang) 陳琳 (孔璋)
Chen Wei Ch‘ên Wei 陳煒
Chen Xiang (Zhonglin) Ch‘ên Hsiang (Chung-lin) 陳翔 (仲麟)
Cheng Kuang Ch‘êng K‘uang 程曠
Chong Fu (Yingbo) Ch‘ung Fu (Ying-po) 種拂
Chong Ji Ch‘ung Chi 种輯
Chong Shao (Shenfu) Ch‘ung Shao (Shên-fu) 种邵
Cui Lie (Weikao) Ts‘ui Lieh (Wei-k’ao) 崔烈 (威考)
Cui Yi Ts‘ui I 崔毅
Deng Yu (Zhonghua) Têng Yü (Chung-hua) 鄧禹 (仲華)
Diaochan [Sable Cicada] Tiaoch‘an [Sable Cicada] 貂嬋
Ding Guan Ting Kuan 丁管
Ding Yuan (Jianyang) Ting Yüan (Chien-yang) 丁原 (建陽)
Dong Cheng Tung Ch‘êng 董承
Dong Chong Tung Ch‘ung 董重
Dong Min (Shuyin) Tung Min (Shu-yin) 董旻 (叔穎)
Dong Zhao (Gongren) Tung Chao (Kung-jên) 董昭 (公仁)
Dong Zhuo (Zhongying) Tung Cho (Chung-ying) 董卓 (仲穎)
Dou Wu Tou Wu 竇武
Duan Gui (Ziyin) Tuan Kuei (Tzŭ-yin) 段圭
Emperor Guangwu [Liu Xiu] Emperor Kuangwu [Liu Hsiu] 光武皇帝[劉秀]
Emperor Huan [Liu Zhi] Emperor Huan [Liu Chih] 桓帝[劉志]
Emperor Jing [Liu Qi] Emperor Ching [Liu Ch‘i] 漢景帝劉啟
Emperor Ling [Liu Hong] Emperor Ling [Liu Hung] 靈帝[劉宏]
Emperor Ming [Liu Zhuang] Emperor Ming [Liu Chuang] 漢明帝[劉莊]
Emperor Shao [Liu Bian] Emperor Shao [Liu Pien] 少帝[劉辯]
Emperor Xian [Liu Xie] (Bohe) Emperor Hsien [Liu Hsieh] (Po-ho) 獻帝[劉協] (伯和)
Empress Dowager Dong Empress Dowager Tung  
Empress Fu Shou Empress Fu Shou 伏壽皇后
Empress He Empress Ho 何皇后
Lady Wuyang Lady Wuyang  
Fan Cheng Fan Ch‘êng 范成
Feng Fang Fêng Fang 馮方
Feng Ji (Yuantu) Fêng Chi (Yüan-t‘u) 逢紀 (元圖)
Feng Xu Fêng Hsü 封胥
Fu De Fu Tê 伏德
Fu Wan Fu Wan 伏完
Fu Xun (Gongti) Fu Hsün (Kung-t‘i) 傅巽 (公悌)
Geng Ji (Jixing) Kêng Chi (Chi-hsing) 耿紀 (季行)
Gengshi Emperor [Liu Xuan] (Shenggong) Kêng-shih-ti Liu-hsüan (Shêng-kung) 更始帝劉玄 (聖公)
Gong Jing Kung Ching 龔景
Gongsun Du (Shengji) Kungsun Tu (Shêng-chi) 公孫度 (升濟)
Gongsun Zan (Bogui) Kungsun Tsan (Po-kuei) 公孫瓚 (伯珪)
Guan Yu (Yunchang) Kuan Yü (Yün-ch‘ang) 關羽 (雲長)
Guo Sheng Kuo Shêng 郭勝
Han Fu (Wenjie) Han Fu (Wên-chieh) 韓馥 (文節)
Han Rong Han Jung  
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)
Han Xian Han Hsien 韓暹
He Jin (Suigao) Ho Chin (Sui-kao) 何進 (遂高)
He Miao Ho Miao 何苗
He Yong (Boqiu) Ho Yong (Po-ch‘iu) 何颙 (伯求)
Hou Lan Hou Lan 侯覽
Hu Cai Hu Ts‘ai  
Hu Hua Hu Hua 胡華
Hu Miao Hu Miao 胡邈
Huang Chengyan Huang Ch‘êng-yen 黃承彦
Huang Wan (Gongyan) Huang Wan (Kung-yen) 黃琬 (公琰)
Huangfu Li Huangfu Li 皇甫酈
Huangfu Song (Yizhen) Huangfu Sung (I-chên) 皇甫嵩 (義真)
Ji Miao (Wenran) Chi Miao (Wên-jan) 吉邈 (文然)
Ji Mu (Siran) Chi Mu (Ssŭ-jan) 吉穆 (思然)
Ji Ping Chi P‘ing 吉平
Jian Shuo Chien Shuo 蹇碩
Jin Xuan (Yuanji) Chin Hsüan (Yüan-chi) 金旋 (元機)
Jin Yi (Deyi) Chin I (Tê-i) 金祎 (德禕)
Kong ? K‘ung ?  
Kong Rong (Wenju) K‘ung Jung (Wên-chü) 孔融 (文舉)
Kong Yu (Shiyuan) K‘ung Yü (Shih-yüan) 孔昱 (世元)
Kong Zhou (Gongxu) K‘ung Chou (Kung-hsü) 孔伷 (公緒)
Kuai Yue (Yidu) K‘uai Yüeh (I-tu) 蒯越 (異度)
Lady Dong Lady Tung 董夫人
Lady Jin Lady Chin  
Lady Kai Lady K‘ai  
Lady Kong Lady K‘ung  
Lady Tang Ji Lady T‘ang Chi 唐姫夫人
Lady Wang Lady Wang 王夫人
Lady Xun Lady Hsün  
Li Ying Li Ying 李膺
Liu Ai Liu Ai 刘艾
Liu Bao Liu Pao  
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu Biao (Jingsheng) Liu Piao (Ching-shêng) 劉表 (景升)
Liu Bin Liu Pin  
Liu Chang Liu Ch‘ang 劉萇
Liu Fan Liu Fan 劉範
Liu Hong Liu Hung 劉弘
Liu Sheng Liu Shêng 劉勝
Liu Tao (Ziqi) Liu T‘ao (Tzŭ-ch‘i) 劉陶 (子奇)
Liu Wan Liu Wan  
Liu Xiong Liu Hsiung 劉雄
Liu Yan (Junlang) Liu Yen (Chün-lang) 劉焉 (君郎)
Liu Yao (Zhengli) Liu Yao (Chêng-li) 劉繇 (正禮)
Liu Yu (Boan) Liu Yü (Po-an) 劉虞 (伯安)
Lu Kang (Jining) Lu K‘ang 陸康 (季寧)
Lu Kui Lu K‘uei 魯馗
Lu Zhi (Zigan) Lu Chih (Tzŭ-kan) 盧植 (子幹)
Ma Midi (Wengshu) Ma Miti (Wêng-shu) 馬日磾 (翁叔)
Ma Rong Ma Jung  
Ma Teng (Shoucheng) Ma T‘êng (Shou-ch‘êng) 馬騰 (壽成)
Ma Yu Ma Yü 馬宇
Ma Yuan (Wenyuan) Ma Yüan (Wên-yüan) 馬援 (文淵)
Meng Guang (Xiaoyu) Mêng Kuang (Hsiao-yü) 孟光 (孝裕)
Min Gong Min Kung 閔貢
Mu Shun Mu Shun 穆順
Pan Yin P‘an Yin 潘隱
Pang Xi P‘ang Hsi 龐羲
Peng Bo P‘êng Po  
Qiao Xuan (Gongzu) Ch‘iao Hsüan (Kung-tsu) 橋玄 (公祖)
Shisun Rui (Junce) Shihsun Jui (Chün-ts‘ê)  
Sima Fang (Jiangong) Ssŭma Fang (Chienkung) 司馬防 (建公)
Sima Jun (Shuping) Ssŭma Chün (Shu-p‘ing) 司馬鈞 (叔平)
Sima Jun (Yuanyi) Ssŭma Chün (Yüan-i) 司馬儁 (元異)
Song Guo Sung Kuo 宋果
Sun Jian (Wentai) Sun Chien (Wên-t‘-ai) 孫堅 (文台)
Tang Zhou T‘ang Chou 唐周
Tian Feng (Yuanhao) T‘ien Fêng (Yüan-hao) 田豐 (元皓)
Wang Fu [Wang Zifu] (Ziyou) Wang Fu [Wang Tzŭfu] (Tzu-yu) 王服[王子服] (子由)
Wang Kuang (Gongjie) Wang K‘uang (Kung-chieh) 王匡 (公節)
Wang Lang (Yingxing) Wang Lang (Ying-hsing) 王朗 (景興)
Wang Li Wang Li  
Wang Qi Wang Ch‘i 王頎
Wang Yi (Wendu) Wang I (Wên-tu)  
Wang Yun (Zishi) Wang Yün (Tzŭ-shih) 王允 (子師)
Wang Ze Wang Tsê  
Wei Hong Wei Hung 衛弘
Wei Huang (Dewei) Wei Huang (Tê-wei) 韋晃
Wu Fu (Deyu) Wu Fu (Tê-yü)  
Wu Kuang Wu K‘uang  
Wu Qiong (Deyu) Wu Ch‘iung (Tê-yü)  
Wu Shi (Zilan) Wu Shih (Tzŭlan) 吳碩 (子蘭)
Wu Xi Wu Hsi  
Xia Yun Hsia Yün 夏暉
Xu Huang (Gongming) Hsü Huang (Kung-ming) 徐晃 (公明)
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)
Xu Qiu (Mengyu) Hsü Ch‘iu (Mêng-yü) 徐璆 (孟玉)
Xu Rong Hsü Jung 徐榮
Xun Shuang (Ciming) Hsün Shuang (Tz‘ŭ-ming) 荀爽 (慈明)
Xun You (Gongda) Hsün Yu (Kung-ta) 荀攸 (公達)
Yang Biao Yang Piao 楊彪
Yang Feng Yang Fêng 楊奉
Yang Mi Yang Mi 楊密
Yang Qi Yang Ch‘i 楊琦
Yin Kui Yin K‘uei 殷馗
Ying Shao (Zhongyuan) Ying Shao (Chung-yüan) 應劭 (仲瑗)
Yuan Feng (Zhouyang) Yüan Fêng (Chou-yang) 袁逢 (周陽)
Yuan Shao (Benchu) Yüan Shao (Pên-ch‘u) 袁紹 (本初)
Yuan Shu (Gonglu) Yüan Shu (Kung-lu) 袁術 (公路)
Yuan Wei (Ciyang) Yüan Wei (Tz‘ŭ-yang) 袁隗
Zang Min Tsang Min 臧旻
Zhang Chun Chang Ch‘un 張純
Zhang Fei (Yide) Chang Fei (I-tê) 張飛 (益德)
Zhang Ji Chang Chi 張濟
Zhang Jian (Yuanjie) Chang Chien (Yüan-chieh) 張儉 (元節)
Zhang Ju Chang Chü 張舉
Zhang Jun Chang Chün 張鈞
Zhang Miao (Mengzhuo) Chang Miao (Mêng-cho) 張邈 (孟卓)
Zhang Rang Chang Jang 張讓
Zhang Wen (Boshen) Chang Wên (Po-shên) 張溫 (伯慎)
Zhang Xiu Chang Hsiu 張繡
Zhang Yan (Flying Swallow) Chang Yen (Fei-yen) 張燕 (飛燕)
Zhang Yang (Zhishu) Chang Yang (Chih-shu) 張楊 (稚叔)
Zhang Yin Chang Yin 張音
Zhao Qi (Binqing) Chao Ch‘i (Pin-ch‘ing)  
Zhao Yan Chao Yen  
Zhao Zhong Chao Chung 趙忠
Zheng Tai (Gongye) Chêng T‘ai (Kung-yeh)  
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)
Zhi Xi (Yuansheng) Chih Hsi (Yüan-shêng)  
Zhong Yao (Yuanchang) Chung Yao (Yüan-ch‘ang) 鍾繇 (元常)
Zhou Huan (Wenming) Chou Huan (Wên-ming) 周奐
Zhou Xin (Daming) Chou Hsin (Ta-ming) 周昕 (大明)
Zhu Jun (Gongwei) Chu Chün (Kung-wei) 朱儁 (公偉)
Zhuge Gui (Jungong) Chuko Kuei (Tzŭ-kung) 諸葛珪 (君貢)
Zou Jing Tsou Ching 鄒靖
Zu Bi Tsu Pi 祖弼
Zuo Feng Tso Fêng 左豐
Zuo Ling Tso Ling 左靈

Jin Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bu Chan (Zhongsi) Pu Ch‘an (Chung-ssŭ) 步闡
Chen Qian (Xiuyuan) Ch‘ên Ch‘ien (Hsiu-yüan) 陳騫 (休淵)
Chen Yuan Ch‘ên Yüan 陳元
Deng Liang Têng Liang 鄧良
Dong Jue (Gongxi) Tung Chüeh (Kung-hsi) 董厥 (龔襲)
Du Yu (Yuankai) Tu Yü (Yüan-k‘-ai) 杜預 (元凱)
Empress Quan Empress Ch‘üan  
Fan Jian (Changyuan) Fan Chien (Ch‘ang-yüan) 樊建 (長元)
Feng Dan (Shaozhou) Fêng Tan (Shao-chou) 馮紞
He Zeng (Yingkao) Ho Tsêng (Ying-k‘-ao) 何曾 (穎考)
Hu Chong Hu Ch‘ung 胡沖
Hu Fen (Xuanwei) Hu Fên (Hsüan-wei) 胡奮 (玄威)
Huan Jia Huan Chia  
Huangfu Kai Huangfu K‘ai 皇甫闓
Huo Yi (Shaoxian) Huo I (Shao-hsien) 霍弋 (紹先)
Jia Chong (Gonglü) Chia Ch‘ung (Kung-lü) 賈充 (公閭)
Jiang Bin Chiang Pin 蔣斌
Lu Zhi Lu Chih  
Pang Hui P‘ang Hui 龐會
Pei Xiu (Jiyan) P‘ei Hsiu (Chi-yen) 裴秀 (季彥)
Qian Hong Ch‘ien Hung 牽弘
Qiao Zhou (Yunnan) Ch‘iao Chou (Yün-nan) 譙周 (允南)
Shan Tao Shan T‘ao 山濤
Shao Ti (Yuanbo) Shao T‘i (Yüan-po) 邵悌 (元伯)
Shi Bao (Zhongrong) Shih Pao (Chung-jung) 石苞 (仲容)
Shi Zuan Shih Tsuan 師纂
Sima Shi (Ziyuan) Ssŭma Shih (Tzŭ-yüan) 司馬師 (子元)
Sima Wang (Zichu) Ssŭma Wang (Tzŭ-ch‘u) 司馬望 (子初)
Sima Yan (Anshi) Ssŭma Yen (An-shih) 司馬炎 (安世)
Sima Yi (Zhongda) Ssŭma I (Chung-ta) 司馬懿 (仲達)
Sima You (Dayou) Ssŭma Yu (Ta-yu) 司馬攸 (大猷)
Sima Zhao (Zishang) Ssŭma Chao (Tzŭ-shang) 司馬昭 (子上)
Sima Zhou (Zijiang) Ssŭma Chou (Tzŭ-chiang) 司馬伷 (子將)
Sun Hao (Yuanzong) Sun Hao (Yüan-tsung) 孫皓 (元宗)
Sun Xiu Sun Hsiu 孫秀
Tang Bin (Ruzong) T‘ang Pin (Ju-tsung) 唐彬 (儒宗)
Wang Hun (Xuanchong) Wang Hun (Hsüan-ch‘ung) 王渾 (玄沖)
Wang Jun (Shizhi) Wang Chün (Shih-chih) 王濬 (士治)
Wang Mai Wang Mai 王買
Wang Rong (Junchong) Wang Jung (Chün-ch‘ung) 王戎 (濬沖)
Wang Shen (Chudao) Wang Shên (Ch‘u-tao) 王沈 (處道)
Wang Su (Ziyong) Wang Su (Tzŭ-yung) 王肅 (子雍)
Wang Xiang (Xiuzheng) Wang Hsiang (Hsiu-chêng) 王祥 (休徵)
Wang Ye Wang Yeh 王業
Wang Yuanji Wang Yüanchi 王元姬
Wei Guan (Boyu) Wei Kuan (Po-yü) 衛瓘 (伯玉)
Wen Hu Wên Hu 文虎
Wen Yang Wên Yang 文鴦
Wu Yan (Shize) Wu Yen (Shih-tsê) 吾彥 (士則)
Xi Zheng (Lingxian) Hsi Chêng (Ling-hsien) 郤正 (令先)
Xun Xu (Gongzeng) Hsün Hsü (Kung-ts‘êng) 荀勗 (公曾)
Xun Yi (Jingqian) Hsün I (Ching-ch‘ien) 荀顗 (景倩)
Yang Hu (Shuzi) Yang Hu (Shu-tzŭ) 羊祜 (叔子)
Yang Ji Yang Chi 楊濟
Yang Xin Yang Hsin 楊欣
Zhang Hua (Maoxian) Chang Hua (Mao-hsien) 張華 (茂先)
Zhang Shang Chang Shang 張尚
Zhang Xiang Chang Hsiang 張象
Zheng Mao (Linshu) Chêng Mao (Lin-shu)  
Zhou Zhi Chou Chih 周旨
Zhuge Xu Chuko Hsü 諸葛緒

Dong Zhuo

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cai Yong (Bojie) Ts‘ai Yung (Po-chieh) 蔡邕 (伯喈)
Diaochan [Sable Cicada] Tiaoch‘an [Sable Cicada] 貂嬋
Dong Huang Tung Huang 董璜
Dong Min (Shuyin) Tung Min (Shu-yin) 董旻 (叔穎)
Dong Zhuo (Zhongying) Tung Cho (Chung-ying) 董卓 (仲穎)
Duan Wei (Zhongming) Tuan Wei (Chung-ming) 段煨
Fan Chou Fan Ch‘ou 樊稠
Gongsun Du (Shengji) Kungsun Tu (Shêng-chi) 公孫度 (升濟)
Guo Si (Duo) Kuo Ssŭ (To) 郭汜
He Yong (Boqiu) Ho Yong (Po-ch‘iu) 何颙 (伯求)
Hu Zhen (Wencai) Hu Chên (Wên-ts‘ai) 胡軫 (文才)
Hua Xiong Hua Hsiung 華雄
Huangfu Song (Yizhen) Huangfu Sung (I-chên) 皇甫嵩 (義真)
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)
Lady Dong Lady Tung  
Li Jue (Zhiran) Li Chüeh (Chih-jan) 李傕 (稚然)
Li Ru Li Ju 李儒
Li Su (Weigong) Li Su (Wei-kung) 李肅 (偉恭)
Liu Ai Liu Ai 刘艾
Liu Zhang (Jiyu) Liu Chang (Chi-yü) 劉璋 (季玉)
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Ma Midi (Wengshu) Ma Miti (Wêng-shu) 馬日磾 (翁叔)
Niu Fu Niu Fu 牛輔
Red Hare [Chituma] 0 [Ch‘iht‘uma] 赤兔[赤兔馬]
Wang Fang Wang Fang 王方
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)
Xu Rong Hsü Jung 徐榮
Xun Shuang (Ciming) Hsün Shuang (Tz‘ŭ-ming) 荀爽 (慈明)
Xun You (Gongda) Hsün Yu (Kung-ta) 荀攸 (公達)
Yang Biao Yang Piao 楊彪
Zhang Ji Chang Chi 張濟
Zhang Yang (Zhishu) Chang Yang (Chih-shu) 張楊 (稚叔)
Zhao Cen Chao Ts‘ên 趙岑
Zhao Qi (Binqing) Chao Ch‘i (Pin-ch‘ing)  
Zheng Tai (Gongye) Chêng T‘ai (Kung-yeh)  
Zhou Bi (Zhongyuan) Chou Pi (Chung-yüan) 周毖 (仲遠)
Zhu Jun (Gongwei) Chu Chün (Kung-wei) 朱儁 (公偉)

Gongsun Du

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bing Yuan (Genju) Ping Yüan (Kên-chü) 邴原 (根矩)
Gongsun Du (Shengji) Kungsun Tu (Shêng-chi) 公孫度 (升濟)
Gongsun Gong Kungsun Kung 公孫恭
Gongsun Kang Kungsun K‘ang 公孫康
Taishi Ci (Ziyi) T‘aishih Tz‘ŭ (Tzŭ-i) 太史慈 (子義)

Gongsun Yuan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bei Yan Pei Yen 卑衍
Gongsun Xiu Kungsun Hsiu  
Gongsun Yuan Kungsun Yüan 公孫淵
Jia Fan Chia Fan 賈範
Liu Fu Liu Fu  
Lun Zhi Lun Chih 倫直
Wang Jian Wang Chien  
Wei Yan Wei Yen  
Yang Zuo Yang Tso 楊祚

Gongsun Zan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Gongsun Yue Kungsun Yüeh 公孫越
Gongsun Zan (Bogui) Kungsun Tsan (Po-kuei) 公孫瓚 (伯珪)
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Tian Kai T‘ien K‘ai 田楷
Tian Yu (Guorang) T‘ien Yü (Kuo-jang) 田豫 (國讓)
Yan Gang Yen Kang 嚴綱
Zhao Yun (Zilong) Chao Yün (Tzŭ-lung) 趙雲 (子龍)

Guo Si

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cui Yong Ts‘ui Yung 崔勇
Guo Si (Duo) Kuo Ssŭ (To) 郭汜
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)
Lady Qiong Lady Ch‘iung  
Wu Xi Wu Hsi  
Yang Mi Yang Mi 楊密

Han Fu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Geng Wu (Wenwei) Kêng Wu (Wên-wei)  
Han Fu (Wenjie) Han Fu (Wên-chieh) 韓馥 (文節)
Ju Shou Chü Shou 沮授
Min Chun (Bodian) Min Ch‘un (Po-tien) 閔純 (伯典)
Pan Feng P‘an Fêng 潘鳳
Qu Yi Ch‘ü I 麴義
Shen Pei (Zhengnan) Shên P‘ei (Chêng-nan) 審配 (正南)
Tian Feng (Yuanhao) T‘ien Fêng (Yüan-hao) 田豐 (元皓)
Xin Ping (Zhongzhi) Hsin P‘ing (Chung-chih) 辛評 (仲治)
Xun Chen (Youruo) Hsün Ch‘ên (Yu-jo) 荀諶 (友若)
Xun Yu (Wenruo) Hsün Yü (Wên-jo) 荀彧 (文若)
Zhang He (Junyi) Chang Ho (Chün-i) 張郃 (儁乂)

Han Sui

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cheng Yi Ch‘êng I 成宜
Cheng Yin Ch‘êng Yin 程銀
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)
Hou Xuan Hou Hsüan 侯選
Li Kan Li K‘an 李堪
Liang Xing Liang Hsing 梁興
Ma Wan Ma Wan 馬玩
Yang Qiu Yang Ch‘iu 楊秋
Yang Xiu (Dezu) Yang Hsiu (Tê-tsu) 楊修 (德祖)
Zhang Heng Chang Hêng 張橫

Han Xuan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Xuan Han Hsüan 韓玄
Huang Zhong (Hansheng) Huang Chung (Han-shêng) 黃忠 (漢升)
Wei Yan (Wenchang) Wei Yen (Wên-ch‘ang) 魏延 (文長)
Yang Ling Yang Ling  

Kong Rong

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Kong Rong (Wenju) K‘ung Jung (Wên-chü) 孔融 (文舉)
Wang Xiu (Shuzhi) Wang Hsiu (Shu-chih) 王修 (叔治)
Wu Anguo Wu Ankuo 武安國
Zong Bao Tsung Pao 宗寶

Li Jue

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Fan Chou Fan Ch‘ou 樊稠
Hu Zhen (Wencai) Hu Chên (Wên-ts‘ai) 胡軫 (文才)
Huangfu Song (Yizhen) Huangfu Sung (I-chên) 皇甫嵩 (義真)
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)
Li Bie Li Pieh  
Li Jue (Zhiran) Li Chüeh (Chih-jan) 李傕 (稚然)
Li Meng Li Mêng 李蒙
Li Xian Li Hsien 李暹
Li Yue Li Yüeh  
Liu Ai Liu Ai 刘艾
Song Guo Sung Kuo 宋果
Wang Chang Wang Ch‘ang 王昌
Wang Fang Wang Fang 王方
Yang Biao Yang Piao 楊彪
Yang Feng Yang Fêng 楊奉
Zhang Ji Chang Chi 張濟
Zhong Yao (Yuanchang) Chung Yao (Yüan-ch‘ang) 鍾繇 (元常)
Zhu Jun (Gongwei) Chu Chün (Kung-wei) 朱儁 (公偉)
Zuo Ling Tso Ling 左靈

Liu Biao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cai He Ts‘ai Ho 蔡和
Cai Mao (Degui) Ts‘ai Mao (Tê-kuei) 蔡瑁 (德珪)
Cai Xun Ts’ai Hsün 蔡壎
Cai Zhong Ts‘ai Chung 蔡中
Chen Jiu Ch‘ên Chiu 陳就
Chen Sheng Ch‘ên Shêng 陳生
Chen Sun Ch‘ên Sun 陳孫
Deng Long Têng Lung 鄧龍
Deng Yi Têng I 鄧義
Diluma [Dilu Horse] (Hex Mark Horse) Tiluma 的廬馬
Fu Xun (Gongti) Fu Hsün (Kung-t‘i) 傅巽 (公悌)
Gan Ning (Xingba) Kan Ning (Hsing-pa) 甘寧 (興霸)
Han Ji (Gongzi) Han Chi (Kung-tzŭ) 韓暨 (公至)
Han Song (Degao) Han Sung (Tê-kao) 韓嵩 (德高)
Huan Jie (Boxu) Huan Chieh (Po-hsü) 桓階 (伯緒)
Huang Zhong (Hansheng) Huang Chung (Han-shêng) 黃忠 (漢升)
Huang Zu Huang Tsu 黃祖
Huo Jun (Zhongmiao) Huo Chün (Chung-miao) 霍峻 (仲邈)
Yin Ji (Jibo) Yin Chi (Chi-po) 伊籍 (機伯)
Kuai Liang (Zirou) K‘uai Liang (Tzŭ-jou) 蒯良 (子柔)
Kuai Yue (Yidu) K‘uai Yüeh (I-tu) 蒯越 (異度)
Lady Cai Lady Ts‘ai  
Lady Chen Lady Ch‘ên  
Lai Gong Lai Kung 賴恭
Li Gui Li Kuei  
Li Yan (Zhengfang) Li Yen (Chêng-fang) 李嚴 (正方)
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu Biao (Jingsheng) Liu Piao (Ching-shêng) 劉表 (景升)
Liu Cong Liu Ts‘ung 劉琮
Liu Pan Liu P‘an 劉磐
Liu Qi Liu Ch‘i 劉琦
Liu Xian (Shizong) Liu Hsien (Shih-tsung) 劉先
Lou Gui (Zibo) Lou Kuei (Tzŭ-po) 婁圭 (子伯)
Lu Gong Lu Kung  
Pan Jun (Chengming) P‘an Chün (Ch‘êng-ming) 潘濬 (承明)
Song Zhong (Zhongzi) Sung Chung [Tsung] (Chung-tzŭ) 宋忠
Su Fei Su Fei 蘇飛
Wang Can (Zhongxuan) Wang Ts‘an (Chung-hsüan) 王粲 (仲宣)
Wang Wei Wang Wei 王威
Wen Ping (Zhongye) Wên P‘ing (Chung-yeh) 文聘 (仲業)
Wu Ju (Yuanda) Wu Chü (Yüan-ta) 吳巨 (元大)
Xiang Lang (Juda) Hsiang Lang (Chü-ta) 向朗 (巨達)
Xu Si Hsü Ssŭ  
Zhang Hu [Tiger Zhang] Chang Hu [Tiger Chang] 張虎
Zhang Wu Chang Wu 張武
Zhang Xiu Chang Hsiu 張繡
Zhang Yun Chang Yün 張允
Zhao Qi (Binqing) Chao Ch‘i (Pin-ch‘ing)  

Liu Yao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Heng Ch‘ên Hêng 陳橫
Fan Neng Fan Nêng 樊能
Hua Xin (Ziyu) Hua Hsin (Tzŭ-yü) 華歆 (子魚)
Liu Yao (Zhengli) Liu Yao (Chêng-li) 劉繇 (正禮)
Taishi Ci (Ziyi) T‘aishih Tz‘ŭ (Tzŭ-i) 太史慈 (子義)
Xu Gong Hsü Kung 許貢
Xu Shao (Zijiang) Hsü Shao (Tzŭ-chiang) 許劭 (子將)
Xue Li Hsüeh Li 薛禮
Yu Mi Yü Mi 于麋
Ze Rong Tsê Jung 笮融
Zhang Ying Chang Ying 張英

Liu Yu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liu Yu (Boan) Liu Yü (Po-an) 劉虞 (伯安)
Tian Chou (Zitai) T‘ien Ch‘ou (Tzŭ-t‘-ai) 田疇 (子泰)

Liu Zhang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cheng Ji (Jiran) Ch‘eng Chi (Chi-jan)  
Deng Xian Têng Hsien 鄧賢
Deng Zhi (Bomiao) Têng Chih (Po-miao) 鄧芝 (伯苗)
Dong He (Youzai) Tung Ho (Yu-tsai) 董和 (幼宰)
Du Qiong (Boyu) Tu Ch‘iung (Po-yü) 杜瓊 (伯瑜)
Du Wei (Guofu) Tu Wei (Kuo-fu) 杜微 (國輔)
Fa Zheng (Xiaozhi) Fa Chêng (Hsiao-chih) 法正 (孝直)
Fei Guan (Binbo) Fei Kuan (Pin-po) 費觀 (賓伯)
Fei Shi (Gongju) Fei Shih (Kung-chü) 費詩 (公舉)
Gao Pei Kao P‘ei 高沛
He Zong (Chanying) Ho Tsung (Ch‘an-ying)  
Huang Quan (Gongheng) Huang Ch‘üan (Kung-hêng) 黃權 (公衡)
Lai Min (Jingda) Lai Min (Ching-ta) 來敏 (敬達)
Lei Tong Lei T‘ung 雷銅
Leng Bao Lêng Pao 冷苞
Li Hui (De’ang) Li Hui (Tê’-ang) 李恢 (德昂)
Li Yan (Zhengfang) Li Yen (Chêng-fang) 李嚴 (正方)
Li Yi Li I 李異
Liu Ba (Zichu) Liu Pa (Tzŭ-ch‘u) 劉巴 (子初)
Liu Gui Liu Kuei 劉璝
Liu Jun Liu Chün 劉俊
Liu Mao Liu Mao 劉瑁
Liu Xun Liu Hsün  
Liu Zhang (Jiyu) Liu Chang (Chi-yü) 劉璋 (季玉)
Ma Han Ma Han  
Meng Da (Zijing) Mêng Ta (Tzŭ-ching) 孟達 (子敬)
Meng Guang (Xiaoyu) Mêng Kuang (Hsiao-yü) 孟光 (孝裕)
Pang Xi P‘ang Hsi 龐羲
Peng Yang (Yongnian) P‘êng Yang (Yung-nien) 彭羕 (永年)
Qiao Zhou (Yunnan) Ch‘iao Chou (Yün-nan) 譙周 (允南)
Qin Mi (Zichi) Ch‘in Mi (Tzŭ-ch‘ih) 秦宓 (子質)
Wang Fu (Guoshan) Wang Fu (Kuo-shan) 王甫 (國山)
Wang Lei Wang Lei 王累
Wang Lian (Wenyi) Wang Lien (Wên-i) 王連 (文儀)
Wang Mou (Yuantai) Wang Mou (Yuan-t’ai) 王謀 (元泰)
Wu Lan Wu Lan 吳蘭
Wu Yi (Ziyuan) Wu I (Tzŭ-yüan) 吳懿 (子遠)
Xu Ci (Rendu) Hsü Tz‘ŭ (Jên-tu) 許慈 (仁篤)
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)
Yan Yan Yen Yen 嚴顔
Yang Hong (Jixiu) Yang Hung (Chi-hsiu) 楊洪 (季休)
Yang Huai Yang Huai 楊懷
Zhang Ren Chang Jên 張任
Zhang Song (Yongnian) Chang Sung (Yung-nien) 張松 (永年)
Zhang Su Chang Su 張肅
Zhang Yi (Junsi) Chang I (Chün-ssŭ) 張裔 (君嗣)
Zheng Du Chêng Tu  
Zhou Qun (Zhongzhi) Chou Ch‘ün (Chung-chih) 周群 (仲直)
Zhuo Ying Cho Ying  

Ma Chao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)
Lady Yang Lady Yang 楊夫人
Ma Chao (Mengqi) Ma Ch‘ao (Mêng-ch‘i) 馬超 (孟起)
Ma Dai Ma Tai 馬岱
Pang De (Lingming) P‘ang Tê (Ling-ming) 龐德 (令明)

Ma Teng

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Fu Gan (Yancai) Fu Kan (Yen-ts‘ai) 傅幹 (彦材)
Huang Kui Huang K‘uei  
Ma Chao (Mengqi) Ma Ch‘ao (Mêng-ch‘i) 馬超 (孟起)
Ma Dai Ma Tai 馬岱
Ma Teng (Shoucheng) Ma T‘êng (Shou-ch‘êng) 馬騰 (壽成)
Ma Tie Ma T‘ieh 馬鐵
Ma Xiu Ma Hsiu 馬休
Pang De (Lingming) P‘ang Tê (Ling-ming) 龐德 (令明)

Shi Xie

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cheng Bing (Deshu) Ch‘êng Ping (Tê-shu) 程秉 (德樞)
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)

Tao Qian

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cao Bao Ts‘ao Pao 曹豹
Chen Deng (Yuanlong) Ch‘ên Têng (Yüan-lung) 陳登 (元龍)
Chen Gui (Hanyu) Ch‘ên Kuei (Han-yü) 陳珪 (漢瑜)
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Mi Zhu (Zizhong) Mi Chu (Tzŭ-chung) 麋竺 (子仲)
Sun Qian (Gongyou) Sun Ch‘ien (Kung-yu) 孫乾 (公祐)
Tao Qian (Gongzu) T‘ao Ch‘ien (Kung-tsu) 陶謙 (恭祖)
Wang Lang (Yingxing) Wang Lang (Ying-hsing) 王朗 (景興)
Zang Ba (Xuangao) Tsang Pa (Hsüan-kao) 臧霸 (宣高)
Ze Rong Tsê Jung 笮融
Zhang Kai Chang K‘ai 張闓
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)

Yellow Scarves

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bian Xi Pien Hsi 卞喜
Cheng Yuanzhi Ch‘êng Yüanchih 程遠志
Deng Mao Têng Mao 鄧茂
Du Yuan Tu Yüan  
Feng Xu Fêng Hsü 封胥
Gao Sheng Kao Shêng 高昇
Gong Du Kung Tu 龔都
Guan Hai Kuan Hai 管亥
Han Xian Han Hsien 韓暹
Han Zhong Han Chung 韓忠
He Man Ho Man 何曼
He Yi Ho I 何儀
Huang Shao Huang Shao 黃邵
Liao Hua (Yuanjian) Liao Hua (Yüan-chien) 廖化 (元儉)
Liu Pi Liu P‘i 劉辟
Ma Yuanyi Ma Yüani 馬元義
Pei Yuanshao P‘ei Yüanshao 裴元紹
Sun Zhong Sun Chung 孫仲
Tang Zhou T‘ang Chou 唐周
Yan Zheng Yen Chêng 嚴政
Zhang Bao Chang Pao 張寶
Zhang Jue Chang Chüeh or Chiao 張角
Zhang Kai Chang K‘ai 張闓
Zhang Liang Chang Liang 張梁
Zhao Hong Chao Hung 趙弘
Zhou Cang Chou Ts‘ang 周倉

Yuan Shang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Feng Ji (Yuantu) Fêng Chi (Yüan-t‘u) 逢紀 (元圖)
Feng Li Fêng Li 馮禮
Han Heng (Zipei) Han Hêng (Tzŭ-p‘ei)  
Ju Gu Chü Ku 沮鵠
Li Fu (Zixian) Li Fu (Tzŭ-hsien) 李孚 (子憲)
Lü Kuang Lü K‘uang 呂曠
Lü Xiang Lü Hsiang 呂翔
Ma Yan Ma Yen 馬延
Shen Pei (Zhengnan) Shên P‘ei (Chêng-nan) 審配 (正南)
Shen Rong Shên Jung 審榮
Su You Su Yu 蘇由
Yin Kai Yin K‘ai 尹楷
Yuan Shang (Xianfu) Yüan Shang (Hsien-fu) 袁尚 (顯甫)
Yuan Xi (Xianyi) Yüan Hsi (Hsien-i) 袁熙 (顯奕)
Zhang Yi Chang I 張顗

Yuan Shao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Lin (Kongzhang) Ch‘ên Lin (K‘ung-chang) 陳琳 (孔璋)
Chen Zhen (Xiaoqi) Ch‘ên Chên (Hsiao-ch‘i) 陳震 (孝起)
Chunyu Qiong (Zhongjian) Ch‘unyü Ch‘iung (Chungchien) 淳于瓊 (仲簡)
Cui Yan (Jigui) Ts‘ui Yen (Chi-kuei) 崔琰 (季珪)
Dong Zhao (Gongren) Tung Chao (Kung-jên) 董昭 (公仁)
Empress Zhen [Zhen Ji] Empress Chên [Chên Chi] 甄皇后[甄姫]
Feng Ji (Yuantu) Fêng Chi (Yüan-t‘u) 逢紀 (元圖)
Gao Gan (Yuancai) Kao Kan (Yüan-ts‘ai) 高幹 (元才)
Gao Lan Kao Lan 高覽
Gao Rou (Wenhui) Kao Jou (Wên-hui) 高柔 (文惠)
Guo Jia (Fengxiao) Kuo Chia (Fêng-hsiao) 郭嘉 (奉孝)
Guo Tu (Gongze) Kuo T‘u (Kung-tsê) 郭圖 (公則)
Han Fu (Wenjie) Han Fu (Wên-chieh) 韓馥 (文節)
Han Heng (Zipei) Han Hêng (Tzŭ-p‘ei)  
Han Meng Han Mêng  
Han Xun (Juzi) Han Hsün (Chü-tzŭ) 韩荀 (莒子)
Jiang Qi (Yiqu) Chiang Ch‘i (I-ch‘ü)  
Jiang Yiqu Chiang Ich‘ü 蔣義渠
Jiao Chu Chiao Ch‘u 焦觸
Ju Gu Chü Ku 沮鵠
Ju Shou Chü Shou 沮授
Lady Liu Lady Liu 劉夫人
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu Pi Liu P‘i 劉辟
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Lü Weihuang Lü Weihuang 呂威璜
Qu Yi Ch‘ü I 麴義
Shen Pei (Zhengnan) Shên P‘ei (Chêng-nan) 審配 (正南)
Sui Gu (Botu) Sui Ku (Poi-t‘u) 眭固 (白兔)
Sui Yuanjin Sui Yüanchin 眭元進
Tian Chou (Zitai) T‘ien Ch‘ou (Tzŭ-t‘-ai) 田疇 (子泰)
Tian Feng (Yuanhao) T‘ien Fêng (Yüan-hao) 田豐 (元皓)
Tian Kai T‘ien K‘ai 田楷
Wen Chou Wên Ch‘ou 文醜
Xin Ming Hsin Ming  
Xin Pi (Zuozhi) Hsin P‘i (Tso-chih) 辛毗 (佐治)
Xin Ping (Zhongzhi) Hsin P‘ing (Chung-chih) 辛評 (仲治)
Xu Xun Hsü Hsün  
Xu You (Ziyuan) Hsü Yu (Tzŭ-yüan) 許攸 (子遠)
Xun Chen (Youruo) Hsün Ch‘ên (Yu-jo) 荀諶 (友若)
Xun Gun Hsün Kun 荀緄
Xun Yu (Wenruo) Hsün Yü (Wên-jo) 荀彧 (文若)
Yan Liang Yen Liang 顏良
Ying Shao (Zhongyuan) Ying Shao (Chung-yüan) 應劭 (仲瑗)
Yuan Shang (Xianfu) Yüan Shang (Hsien-fu) 袁尚 (顯甫)
Yuan Shao (Benchu) Yüan Shao (Pên-ch‘u) 袁紹 (本初)
Yuan Tan (Xiansi) Yüan T‘an (Hsien-ssŭ) 袁譚 (顯思)
Yuan Xi (Xianyi) Yüan Hsi (Hsien-i) 袁熙 (顯奕)
Yuan Yi (Boye) Yüan I (Po-yeh) 袁遺 (伯業)
Zhang He (Junyi) Chang Ho (Chün-i) 張郃 (儁乂)
Zhang Nan Chang Nan 張南
Zhang Yang (Zhishu) Chang Yang (Chih-shu) 張楊 (稚叔)
Zhao Rui Chao Jui  
Zhao Yun (Zilong) Chao Yün (Tzŭ-lung) 趙雲 (子龍)
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)
Zhou Bi (Zhongyuan) Chou Pi (Chung-yüan) 周毖 (仲遠)
Zhou Xin (Daming) Chou Hsin (Ta-ming) 周昕 (大明)
Zhu Ling (Wenbo) Chu Ling (Wên-po) 朱靈 (文博)

Yuan Shu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Ji Ch‘ên Chi 陳紀
Chen Lan Ch‘ên Lan 陳蘭
Empress Feng Empress Fêng  
Han Dang (Yigong) Han Tang (I-kung) 韓當 (義公)
Han Hao (Yuansi) Han Hao (Yüan-ssŭ) 韓浩 (元嗣)
Han Xian Han Hsien 韓暹
Han Yin Han Yin 韓胤
He Man Ho Man 何曼
He Yi Ho I 何儀
Huang Gai (Gongfu) Huang Kai (Kung-fu) 黃蓋 (公覆)
Huang Shao Huang Shao 黃邵
Ji Ling Chi Ling 紀靈
Jin Shang Chin Shang 金尚
Lei Bo Lei Po 雷薄
Li Feng Li Fêng 李豐
Liang Gang Liang Kang 梁纲
Liu Ba (Zichu) Liu Pa (Tzŭ-ch‘u) 劉巴 (子初)
Liu Pi Liu P‘i 劉辟
Liu Xun (Zitai) Liu Hsün (Tzŭ-t‘-ai) 劉勳 (子臺)
Liu Ye (Ziyang) Liu Yeh (Tzŭ-yang) 劉曄 (子揚)
Lü Fan (Ziheng) Lü Fan (Tzŭ-hêng) 呂範 (子衡)
Qiao Rui Ch‘iao Jui 橋蕤
Sun Ce (Bofu) Sun Ts‘ê (Po-fu) 孫策 (伯符)
Sun Jian (Wentai) Sun Chien (Wên-t‘-ai) 孫堅 (文台)
Wu Jing Wu Ching 吳景
Xun Zheng Hsün Chêng  
Yan Xiang Yen Hsiang 閻象
Yang Dajiang Yang Tachiang  
Yang Feng Yang Fêng 楊奉
Yu She Yü Shê 俞涉
Yuan Shu (Gonglu) Yüan Shu (Kung-lu) 袁術 (公路)
Yuan Yin Yüan Yin 袁胤
Yue Jiu Yüeh Chiu 樂就
Zhang Kai Chang K‘ai 張闓
Zhang Xun Chang Hsün 張勳
Zheng Tai (Gongye) Chêng T‘ai (Kung-yeh)  
Zhou Yu (Gongjin) Chou Yü (Kung-chin) 周瑜 (公瑾)
Zhu Zhi (Junli) Chu Chih (Chün-li) 朱治 (君理)
Zhuge Xuan Chuko Hsüan 諸葛玄

Yuan Tan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cen Bi Ts‘ên Pi 岑璧
Guo Tu (Gongze) Kuo T‘u (Kung-tsê) 郭圖 (公則)
Li Fu (Zixian) Li Fu (Tzŭ-hsien) 李孚 (子憲)
Lü Kuang Lü K‘uang 呂曠
Lü Xiang Lü Hsiang 呂翔
Peng An P‘êng An  
Wang Xiu (Shuzhi) Wang Hsiu (Shu-chih) 王修 (叔治)
Wang Zhao Wang Chao 汪昭
Xin Pi (Zuozhi) Hsin P‘i (Tso-chih) 辛毗 (佐治)
Xin Ping (Zhongzhi) Hsin P‘ing (Chung-chih) 辛評 (仲治)
Yuan Tan (Xiansi) Yüan T‘an (Hsien-ssŭ) 袁譚 (顯思)

Zhang Lu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cheng Yin Ch‘êng Yin 程銀
Hou Xuan Hou Hsüan 侯選
Li Fu Li Fu  
Ma Chao (Mengqi) Ma Ch‘ao (Mêng-ch‘i) 馬超 (孟起)
Pang De (Lingming) P‘ang Tê (Ling-ming) 龐德 (令明)
Yan Pu Yen P‘u 閻圃
Yang Ang Yang Ang 楊昂
Yang Bo Yang Po 楊柏
Yang Ren Yang Jên 楊任
Yang Song Yang Sung 楊松
Zhang Lu (Gongqi) Chang Lu (Kung-ch‘i) 張魯 (公祺)
Zhang Wei Chang Wei 張衛

Zhang Xiu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Hu Juer Hu Chüêrh 胡車兒
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)
Lady Zou Lady Tsou 鄒氏
Lei Xu Lei Hsü  
Zhang Xian Chang Hsien  

Zhang Yang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Dong Zhao (Gongren) Tung Chao (Kung-jên) 董昭 (公仁)
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Mu Shun Mu Shun 穆順
Sui Gu (Botu) Sui Ku (Poi-t‘u) 眭固 (白兔)
Yang Chou Yang Ch‘ou 楊醜
Zhang Yang (Zhishu) Chang Yang (Chih-shu) 張楊 (稚叔)

Zhao Fan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Long Pao Lung 鮑隆
Chen Ying Ch‘ên Ying 陳應
Lady Fan Lady Fan  
Zhao Fan Chao Fan 趙範

Zhuge Dan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Jiang Ban Chiang Pan 蔣班
Wen Hu Wên Hu 文虎
Wen Yang Wên Yang 文鴦
Wu Gang Wu Kang 吳綱
Zeng Xuan Tsêng Hsüan  
Zhuge Dan (Gongxiu) Chuko Tan (Kung-hsiu) 諸葛誕 (公休)

Qiang Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ehe Shaoge Oho Shaoko 餓何燒戈
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)
King Shamoke King Shamok‘o 沙摩柯大王
Ma Teng (Shoucheng) Ma T‘êng (Shou-ch‘êng) 馬騰 (壽成)
Mi Dang Mi Tang  

Nanman Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ahuinan Ahuinan 阿會喃 ()
Cuan Xi Ts‘uan Hsi 爨習
Dailaidongzhu Tailaitungchu 帶來洞主
Dongtuna Tungt‘una 董荼那
E Huan O Huan 鄂煥
Gao Ding (Yuan) Kao Ting (Yüan) 高定
Jinhuansanjie Chinhuansanchieh 金環三結
King Duosi King Tossŭ 思朵大王
King Meng Huo King Mêng Huo 孟獲大王
King Mulu King Mulu 木鹿大王
King Wutugu King Wut‘uku 兀突骨大王
Lady Zhurong Lady Chujung 祝融妃
Mangyachang Mangyach‘ang 忙牙長
Meng You Mêng Yu 孟優
Tu An T‘u An 土安
Xi Ni Hsi Ni 奚泥
Yang Feng Yang Fêng 楊鋒
Yong Kai Yung K‘ai 雍闓
Zhu Bao Chu Pao 朱褒

Wuhuan Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wuhuan Chu [Chu of Wuhuan] Wuhuan Ch‘u [Ch‘u of Wuhuan] 烏桓觸
Tadun T‘atun 蹋顿

Xianbei Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
King Kebineng King K‘opinêng 軻比能大王

Xiongnu Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cexian Ts‘ên-sien  

Other Factions

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Zhong Pao Chung 鮑忠
Cao Xing Ts‘ao Hsing 曹性
Cen Peng Ts‘ên P‘êng 岑彭
Cheng Lian Ch‘êng Lien 成廉
Dan, Duke Wen of Zhou Chou-wên-kung-tan 周文公旦
Emperor Yu (Yu the Great) Shun-yü Ta-yü 舜禹大禹
Fan Chong Fan Ch‘ung 樊崇
Fang Yue Fang Yüeh 方悅
Gao Shun Kao Shun 高順
Ge Yong Ko Yung  
Gongsun Huang Kungsun Huang 公孫晃
Hao Meng Hao Mêng 郝萌
He Meng Ho Mêng  
Hou Cao Hou Ts‘ao  
Hu Che’er Hu Ch‘ê–êrh 胡赤兒
King Cheliji King Ch‘êlichi 彻里吉大王
Lady Cao Lady Ts‘ao  
Lady Yan Lady Yen  
Li Feng Li Fêng 李封
Li Si Li Ssŭ 李斯
Liu Dai (Gongshan) Liu Tai (Kung-shan) 劉岱 (公山)
Liu Yan Liu Yen  
Liu Ziyang Liu Tzŭ-yang  
Mother Xu 徐母
Qiao Mao (Yuanwei) Ch‘iao Mao (Yüan-wei) 喬瑁 (元偉)
Qin Shi Huang [Ying Zheng] Ch‘in-shih-huang Ying-chêng 秦始皇嬴政
Saint Hermit of the Southern Land Zhuangzi (The Nanhua Immortal) Nan-hua-lao-hsien Chuang-tzŭ (Nan-hua-chên-jên) 南華老仙莊子 (南華真人)
Test Entry  
Xiahou Ying Hsia-hou Ying 夏侯嬰
Xiang Chan [Xiang Bo] Hsiang Ch‘an [Hsiang Po] 項纏[項伯]
Xiang Zhuang Hsiang Chuang 項莊
Xing Daorong Hsing Taojung 邢道榮
Yadan Yatan 雅丹
Yan Baihu [White Tiger Yan] Yen Paihu [White Tiger Yen] 嚴白虎
Yan Yu Yen Yü 嚴輿
Yueji Yüehchi 越吉
Zhang Chao Chang Ch‘ao 張超
Zhang Niujiao [Oxhorn Zhang] Chang Niuchiao 張牛角
Ziying, King of Qin [Ying Qin] Ch‘in-wang-tzŭ-ying Ying-ch‘in 秦王子嬰嬴秦

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Lan Ch‘ên Lan 陳蘭
Chen Sheng Ch‘ên Shêng 陳生
Chen Sun Ch‘ên Sun 陳孫
Cui Jun (Zhouping) Ts‘ui Chün (Chou-p‘ing) 崔鈞 (州平)
Dai Yuan Tai Yüan 戴員
Diluma [Dilu Horse] (Hex Mark Horse) Tiluma 的廬馬
Fan Kang (Zhongzhen) Fan K‘ang (Chung-chên) 范康 (仲真)
Fan Pang (Mengbo) Fan P‘ang (Mêng-po) 范滂 (孟博)
Gan Ji Kan Chi 干吉
Guan Ding Kuan Ting 關定
Guan Lu (Gongming) Kuan Lu (Kung-ming) 管輅 (公明)
Guan Ning (Youan) Kuan Ning (Yu-an) 管寧 (幼安)
Guan Ning Kuan Ning 關寧
Guo Chang Kuo Ch‘ang  
Guo En Kuo ên  
Hu Hua Hu Hua 胡華
Hua Tuo (Yuanhua) Hua T‘o (Yüan-hua) 華佗 (元化)
Lei Bo Lei Po 雷薄
Li Yiqi Li I 李意
Li Yue Li Yüeh  
Liu An Liu An  
Liu Hui Liu Hui  
Liu Yuanqi Liu Yüanch‘i 劉元起
Lord Kou K‘ou 侯寇
Lü Boshe Lü Poshê 呂伯奢
Meng Jian (Gongwei) Mêng Chien (Kung-wei) 孟建 (公威)
Mi Heng (Zhengping) Mi Hêng (Chêng-p‘ing) 彌衡 (正平)
Ou Xing Ou Hsing  
Pang Degong (Shanmin) P‘ang Têkung (Shan-min) 庞德公 (山民)
Pang Shu P‘ang Shu 龐舒
Pujing [Universal Purity] P‘uching 普淨
Qin Qingtong Ch‘in Ch‘ingt‘ung 秦慶童
Shan Zichun Shan Tzŭch‘un  
Shi Tao (Guangyuan) Shih T‘ao (Kuang-yüan) 石韜 (廣元)
Sima Hui (Decao) Ssŭma Hui (Tê-ts‘ao) 司馬徽 (德操)
Su Shuang Su Shuang 蘇雙
Sun Guan (Zhongtai) Sun Kuan (Chung-t‘-ai)  
Tan Fu (Wenyou) T‘an Fu (Wên-yu) 檀敷 (文友)
Wei Kai Wei K‘ai 衛凱
Wei Zhongdao Wei Chungtao  
Xu Chang Hsü Ch‘ang 許昌
Xu Zhao [Shao] Hsü Chao [Shao] 許昭[韶]
Xue Lan Hsüeh Lan 薛蘭
Yin Li [Lu’er] [Black Boy] Yin Li [Lu’êrh] 尹禮[盧兒]
Yun Ying Yün Ying 雲英
Zang Ba (Xuangao) Tsang Pa (Hsüan-kao) 臧霸 (宣高)
Zhang Chun Chang Ch‘un 張純
Zhang Hu [Tiger Zhang] Chang Hu [Tiger Chang] 張虎
Zhang Ju Chang Chü 張舉
Zhang Shiping Chang Shihp‘ing 張世平
Zhang Wu Chang Wu 張武
Zhang Zhongjing Chang Chungching 張仲景
Zheng Bao Chêng Pao  
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)
Zhuang Zi [Nan Hua] Chuang Tzŭ [Nan Hua] 莊子[南華]

Historical Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bai Qi Pai Ch‘i 白起
Bei Dou Pei Tou 北斗
Bian He Pien Ho 卞和
Boyi Po-i 伯夷
Cao Shen Ts‘ao Shên (Ching-pa) 曹参
Chen Ping Ch‘ên P‘ing 陳平
Chong’er [Duke Wen of Jin] Ch‘ung’êrh [Duke Wên of Chin] 重耳[晉文公]
Confucius [Kong Qiu] (Zhongni) 0 [K‘ung Ch‘iu] (Chung-ni) 孔子孔丘 (仲尼)
Duke Huan of Qi [Xiaobai] 齊桓公小白
Emperor Ming [Liu Zhuang] Emperor Ming [Liu Chuang] 漢明帝[劉莊]
Emperor Shun Shun-ti 舜帝
Emperor Wen [Liu Heng] Emperor Wên [Liu Hêng] 漢文帝[劉恆]
Emperor Yao [Yi Qi] (Fangxun) Emperor Yao [I Ch‘i] (Fang-hsün) 舜堯伊祁 (放勳)
Emperor Yi [Xiong Xin] 楚義帝[熊心]
Fan Li Fan Li 范蠡
Fu Yue [Hou Que] (Lord Sparrow) Fu Yüeh [Hou Ch‘üeh] 傅說[侯雀]
Geng Yan Kêng Yen 耿眼
Guan Yiwu (Zhong) Kuan Iwu (Chung) 管夷吾 ()
Han Xin Han Hsin 韓信
Huo Guang (Zimeng) Huo Kuang (Tzŭ-mêng) 霍光 (子孟)
Jiang Ziya [Lü Wang] (Ziya) Chiang Tzŭ-ya [Lü Wang] (Tzŭ-ya) 姜子牙[呂望] (子牙)
King Wen of Zhou [Ji Chang] Cho Wên-wang [Chi Ch‘ang] 周文王姬昌
Lady Xi Shi Lady Hsi Shih 西施夫人
Li Yiji Li Ichi  
Lian Po Lien P‘o  
Lin Xiangru Lin Hsiangju  
Liu Ai Liu Ai 刘艾
Liu Bang [Gaozu] Liu Pang [Kaotsu] 劉邦[高祖]
Liu Hong Liu Hung 劉弘
Liu Sheng Liu Shêng 劉勝
Liu Xiong Liu Hsiung 劉雄
Mencius [Meng Ke] 0 [Mêng K‘o] 孟子[孟軻]
Nan Dou Nan Tou 南斗
Pang Juan P‘ang Chüan 龐涓
Shensheng [Prince Shensheng of Jin] Shênshêng [Prince Shênshêng of Chin] 申生
Shuqi Shuch‘i 叔齊
Su Qin Su Ch‘in 蘇秦
Su Shi [Su Dongpo] (Zizhan) Su Shih [Su Tungp‘o] (Tzŭ-chan) 蘇軾[蘇東坡] (子瞻)
Sunzi [Sun Wu] (Changqing) Suntzŭ [Sun Wu] (Ch‘ang-ch‘ing) 孫子孫武 (長卿)
Tai Jia [Zi Zhi] T‘ai-chia [-tzŭ-chih-] 太甲[子至]
Tian Heng T‘ien Hêng 田横
Wang Mang (Jujun) Wang Mang (Chü-chün) 王莽 (巨君)
Weizi (Viscount of Wei) Weitzŭ (Viscount of Wei) 微子
Wen Zhong Wên Chung 文種
Wu Qi Wu Ch‘i  
Xiang Yu [Xiang Ji] Hsiang Yü [Hsiang Chi] 項羽(項籍)
Xiao He Hsiao Ho  
Yang Xiong Yang Hsiung 揚雄
Yangjue Ai Yangchüeh Ai 羊角哀
Yao [Yi Fangxun] Yao [I Fanghsün]  
Yi Yin I Yin 伊尹
Yu Rang Yü Jang 豫让
Yue Yi Yüeh I 樂毅
Zhang Jin  
Zhang Liang (Zifang) Chang Liang (Tzŭ-fang) 張良 (子房)
Zhang Yi Chang I 張儀
Zhuang Zi [Nan Hua] Chuang Tzŭ [Nan Hua] 莊子[南華]
Zhuge Feng (Shaoji) Chuko Fêng (Shao-chi) 諸葛豐 (少季)
Zuo Botao Tso Pot‘ao 左伯桃

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

April 10, 2023