Encyclopedia: Miscellaneous Officers

Three Kingdoms Encyclopedia: Miscellaneous Faction

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Miscellaneous Faction ]

Miscellaneous Faction: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Miscellaneous Faction returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cai Fang Ts’ai Fang 蔡方
Dai Yuan Tai Yüan 戴員
Duhu Tuhu 杜濩
Guan Cheng Kuan Ch‘êng 管承
Guan Lu (Gongming) Kuan Lu (Kung-ming) 管輅 (公明)
Gui Mu Kuei Mu  
Guo Zu Kuo Tsu  
Hou Yin Hou Yin 侯音
Huang Hua Huang Hua 黃華
Lü Bing Lü Ping  
Lei Xu Lei Hsü 雷緒
Li Hei Li Hei  
Li Hu Li Hu 李虎
Li Tiao Li T‘iao  
Li Yi (Xiaoyi) Li I (Hsiao-i)  
Liu Xiongming Liu Hsiungming  
Mei Cheng Mei Ch‘êng 梅成
Meng Jian (Gongwei) Mêng Chien (Kung-wei) 孟建 (公威)
Ni Xiaode Ni Hsiaotê  
Shi Tao (Guangyuan) Shih T‘ao (Kuang-yüan) 石韜 (廣元)
Sun Guan (Zhongtai) Sun Kuan (Chung-t‘-ai)  
Sun Qing Sun Ch‘ing  
Wei Kai Wei K‘ai 衛凱
Xu Xi Hsü Hsi  
Xu You Hsü Yu  
Xue Zhou Hsüeh Chou  
Yan Gan (Gongzhong) Yen Kan (Kung-chung)  
Yin Li [Lu’er] [Black Boy] Yin Li [Lu’êrh] 尹禮[盧兒]
Zang Ba (Xuangao) Tsang Pa (Hsüan-kao) 臧霸 (宣高)
Zhang Jin Chang Chin 張進
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Deng Kai Têng K‘ai 鄧凱
Diluma [Dilu Horse] (Hex Mark Horse) Tiluma 的廬馬
Huang Yuan Huang Yüan 黃元
Lei Xu Lei Hsü 雷緒
Li Ren (Dexian) Li Jên (Tê-hsien) 李仁 (德賢)
Liu Yuanqi Liu Yüanch‘i 劉元起
Wang Tao Wang T‘ao  
Wang Yue Wang Yüeh  

Wu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Dai Yuan Tai Yüan 戴員
Guo Ma Kuo Ma 郭馬
He Xiong Ho Hsiung  
Li Shu Li Shu 李術
Mei Cheng Mei Ch‘êng 梅成
Qian Bo Ch‘ien Po 錢博
Zhao Da Chao Ta  
Zhuo Cho  

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Hu Hua Hu Hua 胡華
Hu Shou Hu Shou 壺壽
Li Le Li Lê 李樂
Li Yi (Xiaoyi) Li I (Hsiao-i)  
Oulian Oulien  
Sheng Xian (Xiaozhang) Shêng Hsien (Hsiao-chang) 盛憲 (孝章)
Wang Zheng Wang Chêng  
Yang Ding (Zhengxiu) Yang Ting (Chêng-hsiu)  
Yuan Sui Yüan Sui  
Zhang Chun Chang Ch‘un 張純
Zhang Ju Chang Chü 張舉
Zhao Ci Chao Tz‘ŭ  
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)

Li Jue

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Li Yue Li Yüeh  
Yang Ding (Zhengxiu) Yang Ting (Chêng-hsiu)  

Liu Biao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bei Yu Pei Yü 貝羽
Chen Sheng Ch‘ên Shêng 陳生
Chen Sun Ch‘ên Sun 陳孫
Diluma [Dilu Horse] (Hex Mark Horse) Tiluma 的廬馬
Zhang Hu [Tiger Zhang] Chang Hu [Tiger Chang] 張虎
Zhang Wu Chang Wu 張武

Liu Yao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xie Li Hsieh Li  

Liu Zhang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Dong Tai Tung T‘ai 董臺
Han Jiang Han Chiang  

Shi Xie

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Pan Miao P‘an Miao 番苗

Tao Qian

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Que Xuan Ch‘üeh Hsüan 闕宣
Zang Ba (Xuangao) Tsang Pa (Hsüan-kao) 臧霸 (宣高)
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)

Yuan Shao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Guo Zu Kuo Tsu  
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)

Yuan Shu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Lan Ch‘ên Lan 陳蘭
Lei Bo Lei Po 雷薄

Yuan Tan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liu Xun Liu Hsün 劉循

Zhang Lu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Li Hei Li Hei  
Liu Xiongming Liu Hsiungming  

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Chu (Wencai) Pao Ch‘u (Wên-ts‘ai) 鮑出 (文才)
Bei Yu Pei Yü 貝羽
Bian Yuan Pien Yüan 卞遠
Bogu Poku 伯固
Cai Fang Ts’ai Fang 蔡方
Chang Ji Ch‘ang Chi 常紀
Chen Ce Ch‘ên Ts‘ê 陳策
Chen Chao Ch‘ên Ch‘ao 陳超
Chen Gong Ch‘ên Kung 陈恭
Chen He Ch‘ên Ho 陈郃
Chen Lan Ch‘ên Lan 陳蘭
Chen Mao Ch‘ên Mao 陳茂
Chen Pu Ch‘ên P‘u 陳僕
Chen Sheng Ch‘ên Shêng 陳生
Chen Sun Ch‘ên Sun 陳孫
Cheng Tuo Ch‘êng T‘o  
Lady Guo Lady Kuo  
Congqian Ts‘ungch‘ien  
Cui Jun (Zhouping) Ts‘ui Chün (Chou-p‘ing) 崔鈞 (州平)
Dai Yuan Tai Yüan 戴員
Deng Kai Têng K‘ai 鄧凱
Deng Zixiao Têng Tzŭhsiao 鄧子孝
Diluma [Dilu Horse] (Hex Mark Horse) Tiluma 的廬馬
Dong Tai Tung T‘ai 董臺
Duhu Tuhu 杜濩
Fan A Fan A 樊阿
Fan Kang (Zhongzhen) Fan K‘ang (Chung-chên) 范康 (仲真)
Fan Pang (Mengbo) Fan P‘ang (Mêng-po) 范滂 (孟博)
Fei Changfang Fei Ch‘angfang 費長房
Feng Heng (Junda) Fêng Hêng (Chün-ta) 封衡 (君達)
Gan Ji Kan Chi 干吉
Gao Sheng Kao Shêng 高勝
Gongsha Lu Kungsha Lu  
Guan Cheng Kuan Ch‘êng 管承
Guan Ding Kuan Ting 關定
Guan Gu Kuan Ku 觀鵠
Guan Lu (Gongming) Kuan Lu (Kung-ming) 管輅 (公明)
Guan Ning (Youan) Kuan Ning (Yu-an) 管寧 (幼安)
Guan Ning Kuan Ning 關寧
Gui Mu Kuei Mu  
Guo Chang Kuo Ch‘ang  
Guo Daxian [Guo Great-Virtue] Kuo Tahsien  
Guo En Kuo ên  
Guo Ma Kuo Ma 郭馬
Guo Shi Kuo Shih 郭石
Guo Zu Kuo Tsu  
Guo Zu Kuo Tsu  
Han Jiang Han Chiang  
Han Pin (Delin) Han P‘in (Tê-lin)  
He Xiong Ho Hsiung  
Hong Jin Hung Chin  
Hong Ming Hung Ming  
Hou Wuyang Hou Wuyang  
Hou Yin Hou Yin 侯音
Hu Hu  
Hu Hua Hu Hua 胡華
Hu Lei (Bozhang) Hu Lei (Po-chang)  
Hu Shou Hu Shou 壺壽
Hu Zhao (Kongming) Hu Chao (K‘ung-ming)  
Hua Dang Hua Tang  
Hua Tuo (Yuanhua) Hua T‘o (Yüan-hua) 華佗 (元化)
Huan Huan  
Huan Shao Huan Shao 桓邵
Huan Ye (Wenlin) Huan Yeh (Wên-lin)  
Huan Yuanjiang Huan Yüanchiang  
Huang Ang Huang Ang  
Huang Hua Huang Hua 黃華
Huang Rang Huang Jang  
Huang Yuan Huang Yüan 黃元
Huangfu Jianshou Huangfu Chienshou  
Huangfu Mi Huangfu Mi  
Huanglong Luo Huanglung Lo  
Humu Biao Humu Piao  
Huo Nu Huo Nu 霍奴
Ji (Zixun) Chi (Tzŭ-hsün)  
Jiang Gong Chiang Kung 江宫
Jiang Shi Chiang Shih 蔣石
Jiang Zuan Chiang Tsuan  
Jiao Jiao (Jiao Zhengqiang) Chiao Chiao (Chiao Chêngch‘iang) 焦矯(焦征羌)
Jiao Yi Chiao I  
Jin Fu Chin Fu  
Jin Qi Chin Ch‘i  
Jixu Chihsü  
Ju Guang Chü Kuang 鞠光
Lü Bing Lü Ping  
Lü He Lü Ho  
Lady Bao Lady Pao 鮑夫人
Lady Zhu Lady Chu  
Lang Zhi Lang Chih 郎稚
Lei Bo Lei Po 雷薄
Lei Xu Lei Hsü 雷緒
Li Dangzhi Li Tangchih  
Li E Li O  
Li Hei Li Hei  
Li Hu Li Hu 李虎
Li Le Li Lê 李樂
Li Ren (Dexian) Li Jên (Tê-hsien) 李仁 (德賢)
Li Shu Li Shu 李術
Li Tiao Li T‘iao  
Li Xin Li Hsin  
Li Yan Li Yen  
Li Yiqi Li I 李意
Li Yi (Xiaoyi) Li I (Hsiao-i)  
Li Yu Li Yü  
Li Yue Li Yüeh  
Liang Long Liang Lung 粱龍
Liang Shuang Liang Shuang 梁雙
Liu An Liu An  
Liu Deran Liu Têjan 劉德然
Liu Hui Liu Hui  
Liu Liang Liu Liang 劉良
Liu Xi (Chengguo) Liu Hsi (Ch‘êng-kuo)  
Liu Xiongming Liu Hsiungming  
Liu Xun Liu Hsün 劉循
Liu Yi Liu I  
Liu Yuan (Yuanhai) Liu Yüan (Yüan-hai) 劉淵 (元海)
Liu Yuanqi Liu Yüanch‘i 劉元起
Liu Zheng Liu Chêng 劉正
Liu Zijing Liu Tzŭching 劉子敬
Lord Kou K‘ou 侯寇
Lü Boshe Lü Poshê 呂伯奢
Lu Nüsheng Lu Nüshêng  
Luan (Wenbo/Wenfu) Luan  
Ma Pu Ma P‘u 馬普
Ma Qin Ma Ch‘in 馬秦
Mao Gan Mao Kan 毛甘
Master Qingniu (Zhengfang) Ch‘ingniu (Chêng-fang)  
Mei Cheng Mei Ch‘êng 梅成
Mei Ping Mei P‘ing 梅平
Meng Jian (Gongwei) Mêng Chien (Kung-wei) 孟建 (公威)
Mi Heng (Zhengping) Mi Hêng (Chêng-p‘ing) 彌衡 (正平)
Miao Pei (Wenya) Miao P‘ei (Wên-ya) 繆裴 (文雅)
Ni Xiaode Ni Hsiaotê  
Ou Jing Ou Ching  
Ou Xing Ou Hsing  
Oulian Oulien  
Pan Lin P‘an Lin 潘臨
Pan Miao P‘an Miao 番苗
Pang Degong (Shanmin) P‘ang Têkung (Shan-min) 庞德公 (山民)
Pang Shu P‘ang Shu 龐舒
Peng Cai P‘êng Ts‘ai  
Peng Hu P‘êng Hu 彭虎
Peng Shi P‘êng Shih  
Pujing [Universal Purity] P‘uching 普淨
Qian Bo Ch‘ien Po 錢博
Qian Tong Ch‘ien T‘ung 錢銅
Qiao Qing (Rongshi) Ch‘iao Ch‘ing (Jung-shih)  
Qiao Xian (Xiaoran) Ch‘iao Hsien (Hsiao-jan)  
Qin Lang Ch‘in Lang 秦狼
Qin Lun Ch‘in Lun  
Qin Qingtong Ch‘in Ch‘ingt‘ung 秦慶童
Qu Gong Ch‘ü Kung 瞿恭
Que Xuan Ch‘üeh Hsüan 闕宣
Ren Qi Jên Ch‘i 任岐
Shan Zichun Shan Tzŭch‘un  
Shang Yao Shang Yao 商曜
Shen Cheng Shên Ch‘êng 沈成
Shen Mi Shên Mi 沈彌
Sheng Dao Shêng Tao 盛道
Sheng Xian (Xiaozhang) Shêng Hsien (Hsiao-chang) 盛憲 (孝章)
Shi Dan Shih Tan  
Shi (Jianyuan) Shih (Chien-yüan)  
Shi Liang Shih Liang  
Shi Tao (Guangyuan) Shih T‘ao (Kuang-yüan) 石韜 (廣元)
Shisun Meng (Wenshi) Shihsun Mêng (Wên-shih)  
Si Cong Ssŭ Ts‘ung  
Sima Hui (Decao) Ssŭma Hui (Tê-ts‘ao) 司馬徽 (德操)
Su Bo Su Po  
Su Shuang Su Shuang 蘇雙
Sun Guan (Zhongtai) Sun Kuan (Chung-t‘-ai)  
Sun Qing Sun Ch‘ing  
Tan Fu (Wenyou) T‘an Fu (Wên-yu) 檀敷 (文友)
Tian Shao T‘ien Shao 田韶
Tian Yin T‘ien Yin 田銀
Wang Bi Wang Pi 王祕
Wang Hai Wang Hai  
Wang Jin Wang Chin  
Wang Jun Wang Chün  
Wang Lie (Yanfang) Wang Lieh (Yen-fang) 王烈 (彥方)
Wang Sheng Wang Shêng  
Wang Tao Wang T‘ao  
Wang Xiu Wang Hsiu  
Wang Ying Wang Ying  
Wang Yue Wang Yüeh  
Wang Zheng Wang Chêng  
Wei Kai Wei K‘ai 衛凱
Wei Zhongdao Wei Chungtao  
Wu Mian Wu Mian  
Wu Pu Wu P‘u  
Wu Wu Wu Wu 吳五
Xi Jian Hsi Chien 郤儉
Xie Li Hsieh Li  
Xin Tao Hsin T‘ao  
Xu Chang Hsü Ch‘ang 許昌
Xu Deng Hsü Têng  
Xu Xi Hsü Hsi  
Xu You Hsü Yu  
Xu Zhao [Shao] Hsü Chao [Shao] 許昭[韶]
Xue Lan Hsüeh Lan 薛蘭
Xue Zhou Hsüeh Chou  
Yan Cai Yen Ts‘ai  
Yan Gan (Gongzhong) Yen Kan (Kung-chung)  
Yang Ding (Zhengxiu) Yang Ting (Chêng-hsiu)  
Yi Qian I Ch‘ien  
Yin Li [Lu’er] [Black Boy] Yin Li [Lu’êrh] 尹禮[盧兒]
Yuan Hong (Xiafu) Yüan Hung (Hsia-fu) 袁閎 (夏輔)
Yuan Hui Yüan Hui 袁徽
Yuan Pang Yüan P‘ang 袁滂
Yuan Sui Yüan Sui  
Yuan Yu Yüan Yü  
Yun Ying Yün Ying 雲英
Zang Ba (Xuangao) Tsang Pa (Hsüan-kao) 臧霸 (宣高)
Zhang Cheng [White Rider] Chang Ch‘êng 張晟[白騎]
Zhang Chi Chang Ch‘ih 张赤
Zhang Chun Chang Ch‘un 張純
Zhang Hu [Tiger Zhang] Chang Hu [Tiger Chang] 張虎
Zhang Jie Chang Chieh  
Zhang Jin Chang Chin 張進
Zhang Ju Chang Chü 張舉
Zhang Qian (Ziming) Chang Ch‘ien (Tzŭ-ming)  
Zhang Rao Chang Jao  
Zhang Shiping Chang Shihp‘ing 張世平
Zhang Wu Chang Wu 張武
Zhang Xuan Chang Hsüan 張宣
Zhang Xuan (Chuxu) Chang Hsüan (Ch‘u-hsü) 張玄 (處虛)
Zhang Ya Chang Ya  
Zhang Zhongjing Chang Chungching 張仲景
Zhang Zun (Ziming) Chang Tsun (Tzŭ-ming)  
Zhao Bing (Gong’a) Chao Ping  
Zhao Ci Chao Tz‘ŭ  
Zhao Da Chao Ta  
Zhao Du Chao Tu 趙犢
Zhao E (Zhao Eqin) Chao O (Chao Och‘in) 趙娥(親)
Zhao Guoda (Triệu Quốc Đạt) Chao Kuota 趙國達
Zhao Yu (Triệu Ẩu) Chao Yü 趙嫗
Zheng Bao Chêng Pao  
Zheng Jiang Chêng Chiang  
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)
Zhong Yu Chung Yü  
Zhou Chao Chou Ch‘ao 周朝
Zhou Feng Chou Fêng  
Zhou Zhi Chou Chih 周直
Zhuang Zi [Nan Hua] Chuang Tzŭ [Nan Hua] 莊子[南華]
Zhuo Cho  
Zou Lin Tsou Lin  
Zou Ta Tsou T‘a 鄒他
Zu Shan Tsu Shan  

Historical Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhuang Zi [Nan Hua] Chuang Tzŭ [Nan Hua] 莊子[南華]

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

February 17, 2023