Encyclopedia: Liu Yu Officers

Three Kingdoms Encyclopedia: Liu Yu Faction

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Liu Yu Faction ]

Liu Yu Faction: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Liu Yu Faction returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Tian Chou (Zitai) T‘ien Ch‘ou (Tzŭ-t‘-ai) 田疇 (子泰)
Xianyu Fu Hsienyü Fu 鮮於輔
Yan Rou Yen Jou 閻柔

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liu Yu (Boan) Liu Yü (Po-an) 劉虞 (伯安)

Liu Yu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cheng Xu Ch‘êng Hsü  
Gongsun Ji Kungsun Chi  
Liu Yu (Boan) Liu Yü (Po-an) 劉虞 (伯安)
Qi Zhou Ch‘i Chou 齊周
Sun Jin Sun Chin  
Tian Chou (Zitai) T‘ien Ch‘ou (Tzŭ-t‘-ai) 田疇 (子泰)
Wei Dun Wei Tun  
Wei You Wei Yu 魏攸
Xianyu Fu Hsienyü Fu 鮮於輔
Xianyu Yin Hsienyü Yin  
Yan Rou Yen Jou 閻柔
Zhang Yi Chang I 張逸
Zhang Zan Chang Tsan  

Yuan Shao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Qi Zhou Ch‘i Chou 齊周
Tian Chou (Zitai) T‘ien Ch‘ou (Tzŭ-t‘-ai) 田疇 (子泰)
Yan Rou Yen Jou 閻柔

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

April 10, 2023