Encyclopedia: Kong Rong Officers

Three Kingdoms Encyclopedia: Kong Rong Faction

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Kong Rong Faction ]

Kong Rong Faction: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Kong Rong Faction returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Kong Rong (Wenju) K‘ung Jung (Wên-chü) 孔融 (文舉)
Wang Xiu (Shuzhi) Wang Hsiu (Shu-chih) 王修 (叔治)

Wu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Shi Yi (Ziyu) Shih I (Tzŭ-yü)  
Sun Shao (Changxu) Sun Shao (Ch‘ang-hsü) 孫邵 (長緒)

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Kong Rong (Wenju) K‘ung Jung (Wên-chü) 孔融 (文舉)

Kong Rong

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Kong Rong (Wenju) K‘ung Jung (Wên-chü) 孔融 (文舉)
Liu Kongci Liu K‘ungtz‘ŭ 劉孔慈
Liu Yixun Liu Ihsün  
Peng Qiu P‘êng Ch‘iu  
Shi Yi (Ziyu) Shih I (Tzŭ-yü)  
Sun Shao (Changxu) Sun Shao (Ch‘ang-hsü) 孫邵 (長緒)
Wang Xiu (Shuzhi) Wang Hsiu (Shu-chih) 王修 (叔治)
Wu Anguo Wu Ankuo 武安國
Zheng Yan (Yi’en) Chêng Yen  
Zong Bao Tsung Pao 宗寶
Zuo Chengzu Tso Ch‘êngtsu 左丞祖

Liu Yao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Shi Yi (Ziyu) Shih I (Tzŭ-yü)  
Sun Shao (Changxu) Sun Shao (Ch‘ang-hsü) 孫邵 (長緒)

Yuan Tan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wang Xiu (Shuzhi) Wang Hsiu (Shu-chih) 王修 (叔治)

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

April 10, 2023