Encyclopedia: Jin Officers

Three Kingdoms Encyclopedia: Jin Dynasty

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Jin Dynasty ]

Jin Dynasty: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Jin Dynasty returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cao Xi Ts‘ao Hsi 曹翕
Chen Qian (Xiuyuan) Ch‘ên Ch‘ien (Hsiu-yüan) 陳騫 (休淵)
Cui Liang (Shiwen) Sun Liang (Shih-wên) 崔諒 (士文)
Du Yu (Yuankai) Tu Yü (Yüan-k‘-ai) 杜預 (元凱)
Fan Jian (Changyuan) Fan Chien (Ch‘ang-yüan) 樊建 (長元)
Fu Jia (Lanshi) Fu Chia (Lan-shih)  
Fu Xuan Fu Hsüan 傅玄
He Zeng (Yingkao) Ho Tsêng (Ying-k‘-ao) 何曾 (穎考)
He Zhen (Yuangan) Ho Chên (Yüan-kan)  
Hou Shilang (Xiaoming) Hou Shihlang (Hsiao-ming)  
Hu Fen (Xuanwei) Hu Fên (Hsüan-wei) 胡奮 (玄威)
Huangfu Kai Huangfu K‘ai 皇甫闓
Jia Chong (Gonglü) Chia Ch‘ung (Kung-lü) 賈充 (公閭)
Li Wan (Shuwen) Li Wan (Shu-wên)  
Li Xian Li Hsi 李憙
Liu Shan (Gongsi) Liu Shan (Kung-ssŭ) 劉禪 (公嗣)
Liu Yi (Zhongxiong) Liu I (Chung-hsiung)  
Liu Yin (Xiuran) Liu Yin (Hsiu-jan) 柳隱 (休然)
Lu Zhi (Shiying) Lu Chih (Shih-ying) 魯芝 (世英)
Luo Xian (Lingze) Lo Hsien (Ling-tsê) 羅憲 (令則)
Pang Hui P‘ang Hui 龐會
Pei Kai (Shuze) P‘ei K‘ai (Shu-tsê)  
Qian Hong Ch‘ien Hung 牽弘
Ren Kai (Yuanbao) Jên K‘ai (Yüan-pao) 任恺 (元褒)
Ruan Ji Juan Chi 阮籍
Shan Tao Shan T‘ao 山濤
Shao Ti (Yuanbo) Shao T‘i (Yüan-po) 邵悌 (元伯)
Shi Bao (Zhongrong) Shih Pao (Chung-jung) 石苞 (仲容)
Shi Jian (Linbo) Shih Chien (Lin-po) 石鑒 (林伯)
Shi Zuan Shih Tsuan 師纂
Sima Gan (Ziliang) Ssŭma Kan (Tzŭ-liang) 司馬幹 (子良)
Sima Jun (Zizang) Ssŭma Chün (Tzŭ-tsang) 司馬駿 (子臧)
Sima Liang (Ziyi) Ssŭ-ma Liang (Tzŭ-i) 司馬亮 (子翼)
Sima Ling Ssŭma Ling 司馬陵
Sima Lun (Ziyi) Ssŭ-ma Lun (Tzŭ-i) 司馬倫 (子彛)
Sima Quan Ssŭma Ch‘üan 司馬權
Sima Shi (Ziyuan) Ssŭma Shih (Tzŭ-yüan) 司馬師 (子元)
Sima Sui (Zibo) Ssŭma Sui (Tzŭ-po) 司馬遂 (子伯)
Sima Ti Ssŭma T‘i 司馬悌
Sima Wang (Zichu) Ssŭma Wang (Tzŭ-ch‘u) 司馬望 (子初)
Sima Yan (Anshi) Ssŭma Yen (An-shih) 司馬炎 (安世)
Sima Yi (Zhongda) Ssŭma I (Chung-ta) 司馬懿 (仲達)
Sima You (Dayou) Ssŭma Yu (Ta-yu) 司馬攸 (大猷)
Sima Zhao (Zishang) Ssŭma Chao (Tzŭ-shang) 司馬昭 (子上)
Wang Bu Wang Pu 王布
Wang Hong (Zhengzong) Wang Hung (Chêng-tsung) 王宏 (正宗)
Wang Hun (Xuanchong) Wang Hun (Hsüan-ch‘ung) 王渾 (玄沖)
Wang Shen (Chudao) Wang Shên (Ch‘u-tao) 王沈 (處道)
Wang Su (Ziyong) Wang Su (Tzŭ-yung) 王肅 (子雍)
Wang Xiang (Xiuzheng) Wang Hsiang (Hsiu-chêng) 王祥 (休徵)
Wang Xun (Liangfu) Wang Hsün (Liang-fu)  
Wei Guan (Boyu) Wei Kuan (Po-yü) 衛瓘 (伯玉)
Wen Hu Wên Hu 文虎
Wen Yang Wên Yang 文鴦
Wu Gai (Yuanxia) Wu Kai (Yüan-hsia)  
Xiang Xiu Hsiang Hsiu 向秀
Xu Yin Hsü Yin  
Xun Xu (Gongzeng) Hsün Hsü (Kung-ts‘êng) 荀勗 (公曾)
Xun Yi (Jingqian) Hsün I (Ching-ch‘ien) 荀顗 (景倩)
Yang Xin Yang Hsin 楊欣
Zhang Hua (Maoxian) Chang Hua (Mao-hsien) 張華 (茂先)
Zhang Xiong Chang Hsiung 張雄
Zheng Chong (Wenhe) Chêng Ch‘ung (Wên-ho) 鄭沖
Zheng Mao (Linshu) Chêng Mao (Lin-shu)  
Zhou Jun (Kailin) Chou Chün (K‘-ai-lin) 周浚 (開林)
Zhuge Xu Chuko Hsü 諸葛緒
Zuo Xi (Yanyong) Tso Hsi (Yen-yung)  

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Shou (Chengzuo) Ch‘ên Shou (Ch‘êng-tso) 陳壽 (承祚)
Chen Yu Ch‘ên Yü 陳裕
Cuan Gu Ts‘uan Ku 爨谷
Deng Liang Têng Liang 鄧良
Dong Jue (Gongxi) Tung Chüeh (Kung-hsi) 董厥 (龔襲)
Fan Jian (Changyuan) Fan Chien (Ch‘ang-yüan) 樊建 (長元)
He Sui Ho Sui 何隨
Huo Yi (Shaoxian) Huo I (Shao-hsien) 霍弋 (紹先)
Jiang Bin Chiang Pin 蔣斌
Li Mi (Lingbo) Li Mi (Ling-po) 李密 (令伯)
Liu Shan (Gongsi) Liu Shan (Kung-ssŭ) 劉禪 (公嗣)
Liu Yin (Xiuran) Liu Yin (Hsiu-jan) 柳隱 (休然)
Liu Yong (Gongshou) Liu Yung (Kung-shou) 公壽
Luo Xian (Lingze) Lo Hsien (Ling-tsê) 羅憲 (令則)
Ma Xiu Ma Hsiu 馬脩
Qiao Zhou (Yunnan) Ch‘iao Chou (Yün-nan) 譙周 (允南)
Xi Zheng (Lingxian) Hsi Chêng (Ling-hsien) 郤正 (令先)
Xiang Chong Hsiang Ch‘ung 向充
Xiang Tao (Wenbao) Hsiang T‘ao (Wên-pao)  
Xiang Tiao (Wenbao) Hsiang T‘iao (Wên-pao) 向條 (文豹)
Zhang Wei Chang Wei 張微
Zhuge Jing (Xingzong) Chuko Ching (Hang-tsung) 諸葛京 (行宗)

Wu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bu Chan (Zhongsi) Pu Ch‘an (Chung-ssŭ) 步闡 (仲思)
Bu Ji Pu Chi 步璣
Bu Xuan Pu Hsüan 步璿
Gu Rong (Yanxian) Ku Jung (Yen-hsien)  
Hu Chong Hu Ch‘ung 胡沖
Hua Tan Hua T‘an 華譚
Lady Teng Lady T‘êng  
Li Ren Li Jên 李仁
Lu Ji (Shiheng) Lu Chi (Shih-hêng)  
Lu Xi (Gongzhong) Lu Hsi (Kung-chung)  
Lu Yun (Shilong) Lu Yün (Shih-lung) 陸雲 (士龍)
Quan Huijie Empress Ch‘üan 全惠解
Sun Cheng (Xianshi) Sun Ch‘êng (Hsien-shih) 孫丞 (顯世)
Sun Hao (Yuanzong) Sun Hao (Yüan-tsung) 孫皓 (元宗)
Sun Kai Sun K‘ai  
Sun Xiu Sun Hsiu 孫秀
Sun Yu Sun Yü 孫彧
Tao Huang (Shiying) T‘ao Huang (Shih-ying) 陶璜 (世英)
Teng Xiu (Xianxian) T‘êng Hsiu (Hsien-hsien) 滕脩 (顯先)
Wu Yan (Shize) Wu Yen (Shih-tsê) 吾彥 (士則)
Xu Shao Hsü Shao 徐紹
Zhang Xiang Chang Hsiang 張象
Zhou Chu (Ziyin) Chou Ch‘u (Tzŭ-yin) 周處 (子隱)

Jin Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bu Chan (Zhongsi) Pu Ch‘an (Chung-ssŭ) 步闡 (仲思)
Bu Ji Pu Chi 步璣
Bu Xuan Pu Hsüan 步璿
Cao Xi Ts‘ao Hsi 曹翕
Chen Qian (Xiuyuan) Ch‘ên Ch‘ien (Hsiu-yüan) 陳騫 (休淵)
Chen Shou (Chengzuo) Ch‘ên Shou (Ch‘êng-tso) 陳壽 (承祚)
Chen Yu Ch‘ên Yü 陳裕
Chen Yuan Ch‘ên Yüan 陳元
Cuan Gu Ts‘uan Ku 爨谷
Cui Liang (Shiwen) Sun Liang (Shih-wên) 崔諒 (士文)
Cunbahan Ts‘unpahan  
Deng Liang Têng Liang 鄧良
Dong Jue (Gongxi) Tung Chüeh (Kung-hsi) 董厥 (龔襲)
Dong Yuan Tung Yüan  
Du Yu (Yuankai) Tu Yü (Yüan-k‘-ai) 杜預 (元凱)
Fan Jian (Changyuan) Fan Chien (Ch‘ang-yüan) 樊建 (長元)
Feng Dan (Shaozhou) Fêng Tan (Shao-chou) 馮紞
Fu Jia (Lanshi) Fu Chia (Lan-shih)  
Fu Xuan Fu Hsüan 傅玄
Gao Wan (Bozhen) Kao Wan (Po-chên)  
Gu Rong (Yanxian) Ku Jung (Yen-hsien)  
Guo Huai Kuo Huai  
He Guan (Juzhong) Ho Kuan (Chü-chung) 何觀 (巨忠)
He Jiao (Changyu) Ho Chiao (Ch‘ang-yü)  
He Pan (Huixing) Ho P‘an (Hui-hsing)  
He Sui Ho Sui 何隨
He Zeng (Yingkao) Ho Tsêng (Ying-k‘-ao) 何曾 (穎考)
He Zhen (Yuangan) Ho Chên (Yüan-kan)  
Hou Shilang (Xiaoming) Hou Shihlang (Hsiao-ming)  
Hu Chong Hu Ch‘ung 胡沖
Hu Fang Hu Fang  
Hu Fen (Xuanwei) Hu Fên (Hsüan-wei) 胡奮 (玄威)
Hua Tan Hua T‘an 華譚
Hua Yi (Zhangjun) Hua I (Chang-chün)  
Huan Jia Huan Chia  
Huangfu Kai Huangfu K‘ai 皇甫闓
Huo Yi (Shaoxian) Huo I (Shao-hsien) 霍弋 (紹先)
Ji Shao Chi Shao 嵇绍
Jia Chong (Gonglü) Chia Ch‘ung (Kung-lü) 賈充 (公閭)
Jiang Bin Chiang Pin 蔣斌
Lady Teng Lady T‘êng  
Li Mi (Lingbo) Li Mi (Ling-po) 李密 (令伯)
Li Ren Li Jên 李仁
Li Wan (Shuwen) Li Wan (Shu-wên)  
Li Xi (Jihe) Li Hsi (Chi-ho)  
Li Xian Li Hsi 李憙
Liu Ling (Bolun) Liu Ling (Po-lun) 刘伶 (伯倫)
Liu Qiao (Zhongyan) Liu Ch‘iao (Chung-yen)  
Liu Shan (Gongsi) Liu Shan (Kung-ssŭ) 劉禪 (公嗣)
Liu Yi (Zhongxiong) Liu I (Chung-hsiung)  
Liu Yin (Xiuran) Liu Yin (Hsiu-jan) 柳隱 (休然)
Liu Yong (Gongshou) Liu Yung (Kung-shou) 公壽
Lu Bo (Jingxuan) Lu Po (Ching-hsüan)  
Lu Ji (Shiheng) Lu Chi (Shih-hêng)  
Lu Xi (Gongzhong) Lu Hsi (Kung-chung)  
Lu Yun (Shilong) Lu Yün (Shih-lung) 陸雲 (士龍)
Lu Zhi (Shiying) Lu Chih (Shih-ying) 魯芝 (世英)
Luo Xian (Lingze) Lo Hsien (Ling-tsê) 羅憲 (令則)
Ma Long (Xiaoxing) Ma Lung (Hsiao-hsing) 馬隆 (孝興)
Ma Xiu Ma Hsiu 馬脩
Mao Jiong Mao Chiung 毛炅
Pang Huan (Shiwen) P‘ang Huan (Shih-wên) 龐渙 (世文)
Pang Hui P‘ang Hui 龐會
Pei Kai (Shuze) P‘ei K‘ai (Shu-tsê)  
Pei Xiu (Jiyan) P‘ei Hsiu (Chi-yen) 裴秀 (季彥)
Qian Hong Ch‘ien Hung 牽弘
Qiao Zhou (Yunnan) Ch‘iao Chou (Yün-nan) 譙周 (允南)
Qiewanneng Ch‘iehwannêng  
Qin Xiu (Xuanlang) Ch‘in Hsiu (Hsüan-lang)  
Quan Huijie Empress Ch‘üan 全惠解
Ren Kai (Yuanbao) Jên K‘ai (Yüan-pao) 任恺 (元褒)
Ruan Ji Juan Chi 阮籍
Ruan Xian Juan Hsien 阮咸
Ruan Xian (Zhongrong) Juan Hsien (Chung-jung) 阮咸 (仲容)
Shan Tao Shan T‘ao 山濤
Shao Ti (Yuanbo) Shao T‘i (Yüan-po) 邵悌 (元伯)
Shi Bao (Zhongrong) Shih Pao (Chung-jung) 石苞 (仲容)
Shi Jian (Linbo) Shih Chien (Lin-po) 石鑒 (林伯)
Shi Zuan Shih Tsuan 師纂
Shi Chong (Jilun) Shih Ch‘ung (Chi-lun)  
Sima Ban Ssŭma Pan  
Sima Chi (Fengdu) Ssŭ-ma Ch‘ih (Fêng-tu) 司馬熾 (豐度)
Sima Gan (Ziliang) Ssŭma Kan (Tzŭ-liang) 司馬幹 (子良)
Sima Jian (Hongdu) Ssŭ-ma Chien (Hung-tu) 司馬柬 (弘度)
Sima Jiong (Jingzhi) Ssŭ-ma Chiung (Ching-chih) 司馬冏 (景治)
Sima Jun (Zizang) Ssŭma Chün (Tzŭ-tsang) 司馬駿 (子臧)
Sima Liang (Ziyi) Ssŭ-ma Liang (Tzŭ-i) 司馬亮 (子翼)
Sima Ling Ssŭma Ling 司馬陵
Sima Lun (Ziyi) Ssŭ-ma Lun (Tzŭ-i) 司馬倫 (子彛)
Sima Quan Ssŭma Ch‘üan 司馬權
Sima Shi (Ziyuan) Ssŭma Shih (Tzŭ-yüan) 司馬師 (子元)
Sima Sui (Zibo) Ssŭma Sui (Tzŭ-po) 司馬遂 (子伯)
Sima Ti Ssŭma T‘i 司馬悌
Sima Wang (Zichu) Ssŭma Wang (Tzŭ-ch‘u) 司馬望 (子初)
Sima Wei (Yandu) Ssŭ-ma Wei (Yen-tu) 司馬瑋 (彥度)
Sima Yan (Anshi) Ssŭma Yen (An-shih) 司馬炎 (安世)
Sima Yi (Shidu) Ssŭ-ma I (Shih-tu) 司馬乂 (士度)
Sima Yi (Zhongda) Ssŭma I (Chung-ta) 司馬懿 (仲達)
Sima Ying (Zhangdu) Ssŭ-ma Ying (Chang-tu) 司馬穎 (章度)
Sima Yong (Wenzai) Ssŭ-ma Yung (Wên-tsai) 司馬顒 (文載)
Sima You (Dayou) Ssŭma Yu (Ta-yu) 司馬攸 (大猷)
Sima Yue (Yuanchao) Ssŭ-ma Yüeh (Yüan-ch‘ao) 司馬越 (元超)
Sima Zhao (Zishang) Ssŭma Chao (Tzŭ-shang) 司馬昭 (子上)
Sima Zhong (Zhengdu) Ssŭ-ma Chung (Chêng-tu) 司馬衷 (正度)
Sima Zhou (Zijiang) Ssŭma Chou (Tzŭ-chiang) 司馬伷 (子將)
Su Yu Su Yü  
Sun Cheng (Xianshi) Sun Ch‘êng (Hsien-shih) 孫丞 (顯世)
Sun Chu (Zijing) Sun Ch‘u (Tzŭ-ching) 孫楚 (子荊)
Sun Hao (Yuanzong) Sun Hao (Yüan-tsung) 孫皓 (元宗)
Sun Kai Sun K‘ai  
Sun Sheng (Anguo) Sun Shêng (An-kuo) 孫盛 (安國)
Sun Shou Sun Shou  
Sun Xiu Sun Hsiu 孫秀
Sun Yu Sun Yü 孫彧
Tang Bin (Ruzong) T‘ang Pin (Ju-tsung) 唐彬 (儒宗)
Tao Huang (Shiying) T‘ao Huang (Shih-ying) 陶璜 (世英)
Teng Xiu (Xianxian) T‘êng Hsiu (Hsien-hsien) 滕脩 (顯先)
Wang Bu Wang Pu 王布
Wang Hong (Zhengzong) Wang Hung (Chêng-tsung) 王宏 (正宗)
Wang Hun (Xuanchong) Wang Hun (Hsüan-ch‘ung) 王渾 (玄沖)
Wang Jun (Pengzu) Wang Chün (P‘êng-tsu) 王浚 (彭祖)
Wang Jun (Shizhi) Wang Chün (Shih-chih) 王濬 (士治)
Wang Lan (Xuantong) Wang Lan (Hsüan-t‘ung)  
Wang Mai Wang Mai 王買
Wang Rong (Junchong) Wang Jung (Chün-ch‘ung) 王戎 (濬沖)
Wang Shen (Chudao) Wang Shên (Ch‘u-tao) 王沈 (處道)
Wang Su (Ziyong) Wang Su (Tzŭ-yung) 王肅 (子雍)
Wang Xiang (Xiuzheng) Wang Hsiang (Hsiu-chêng) 王祥 (休徵)
Wang Xun (Liangfu) Wang Hsün (Liang-fu)  
Wang Ye Wang Yeh 王業
Wang Yuanji Wang Yüanchi 王元姬
Wei Guan (Boyu) Wei Kuan (Po-yü) 衛瓘 (伯玉)
Wei Shu (Yangyuan) Wei Shu (Yang-yüan)  
Wen Hu Wên Hu 文虎
Wen Yang Wên Yang 文鴦
Wu Gai (Yuanxia) Wu Kai (Yüan-hsia)  
Wu Yan (Shize) Wu Yen (Shih-tsê) 吾彥 (士則)
Xi Zheng (Lingxian) Hsi Chêng (Ling-hsien) 郤正 (令先)
Xi Zuochi Hsi Tsoch‘ih 習鑿齒
Xiahou Jun Hsiahou Chün 夏侯駿
Xiahou Zhan (Xiaoruo) Hsiahou Chan (Hsiao-jo)  
Xiang Chong Hsiang Ch‘ung 向充
Xiang Tao (Wenbao) Hsiang T‘ao (Wên-pao)  
Xiang Tiao (Wenbao) Hsiang T‘iao (Wên-pao) 向條 (文豹)
Xiang Xiu Hsiang Hsiu 向秀
Xie Xi Hsieh Hsi  
Xu Shao Hsü Shao 徐紹
Xu Yin Hsü Yin  
Xun Xu (Gongzeng) Hsün Hsü (Kung-ts‘êng) 荀勗 (公曾)
Xun Yi (Jingqian) Hsün I (Ching-ch‘ien) 荀顗 (景倩)
Yang Hu (Shuzi) Yang Hu (Shu-tzŭ) 羊祜 (叔子)
Yang Huiyu Yang Huiyü 羊徽瑜
Yang Ji Yang Chi 楊濟
Yang Xin Yang Hsin 楊欣
Yang Xiu (Zhishu) Yang Hsiu (Chih-shu)  
Yang Yan (Qiongzhi) Yang Yen (Ch‘iung-chih)  
Yang Yi Yang I 楊稷
Yang Zhao (Xiuchu) Yang Chao (Hsiu-ch‘u) 楊肇
Yang Zhi (Jilan) Yang Chih (Chi-lan)  
Yuan Kan (Gonran) Yüan K‘an  
Zhang Hua (Maoxian) Chang Hua (Mao-hsien) 張華 (茂先)
Zhang Qiao Chang Ch‘iao 張喬
Zhang Shang Chang Shang 張尚
Zhang Wei Chang Wei 張微
Zhang Xiang Chang Hsiang 張象
Zhang Xiong Chang Hsiung 張雄
Zheng Chong (Wenhe) Chêng Ch‘ung (Wên-ho) 鄭沖
Zheng Mao (Linshu) Chêng Mao (Lin-shu)  
Zhou Chu (Ziyin) Chou Ch‘u (Tzŭ-yin) 周處 (子隱)
Zhou Jun (Kailin) Chou Chün (K‘-ai-lin) 周浚 (開林)
Zhou Zhi Chou Chih 周旨
Zhuge Hui (Daoming) Chuko Hui (Tao-ming) 諸葛恢 (道明)
Zhuge Jing (Xingzong) Chuko Ching (Hang-tsung) 諸葛京 (行宗)
Zhuge Xu Chuko Hsü 諸葛緒
Zhuge Yi (Daohui) Chuko I (Tao-hui) 諸葛頤 (道回)
Zuo Xi (Yanyong) Tso Hsi (Yen-yung)  

Liu Zhang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Qiao Zhou (Yunnan) Ch‘iao Chou (Yün-nan) 譙周 (允南)

Zhuge Dan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wen Hu Wên Hu 文虎
Wen Yang Wên Yang 文鴦

Xianbei Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cunbahan Ts‘unpahan  
Qiewanneng Ch‘iehwannêng  

Historical Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Sun Sheng (Anguo) Sun Shêng (An-kuo) 孫盛 (安國)
Xi Zuochi Hsi Tsoch‘ih 習鑿齒

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

September 22, 2023