Encyclopedia: Han Officers

Three Kingdoms Encyclopedia: Han Dynasty

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Han Dynasty ]

Han Dynasty: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Han Dynasty returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Xin Pao Hsin 鮑信
Cai Yan (Wenji) Ts‘ai Yen (Wên-chi) 蔡琰 (文姬)
Cao Cao (Mengde) Ts‘ao Ts‘ao (Mêng-tê) 曹操 (孟德)
Cao De Ts‘ao Tê 曹德
Cao Song (Jugao) Ts‘ao Sung (Chü-kao) 曹嵩 (巨高)
Chen Gong (Gongtai) Ch‘ên Kung (Kung-t‘-ai) 陳宮 (公臺)
Chen Gui (Hanyu) Ch‘ên Kuei (Han-yü) 陳珪 (漢瑜)
Chen Ji (Yuanfang) Ch‘ên Chi (Yüan-fang) 陳紀 (元方)
Chen Lin (Kongzhang) Ch‘ên Lin (K‘ung-chang) 陳琳 (孔璋)
Dong Cheng Tung Ch‘êng 董承
Dong Fen Tung Fên 董芬
Dong Zhao (Gongren) Tung Chao (Kung-jên) 董昭 (公仁)
Du Ji (Bohou) Tu Chi (Po-hou) 杜畿 (伯侯)
Du Kui (Gongliang) Tu K‘uei (Kung-liang) 杜夔 (公良)
Fan Cheng Fan Ch‘êng 范成
Fu Xun (Gongti) Fu Hsün (Kung-t‘i) 傅巽 (公悌)
Geng Ji (Jixing) Kêng Chi (Chi-hsing) 耿紀 (季行)
Guan Yu (Yunchang) Kuan Yü (Yün-ch‘ang) 關羽 (雲長)
Guo Xian (Youjian) Kuo Hsien (Yu-chien)  
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)
Ji Miao (Wenran) Chi Miao (Wên-jan) 吉邈 (文然)
Ji Mu (Siran) Chi Mu (Ssŭ-jan) 吉穆 (思然)
Jin Yi (Deyi) Chin I (Tê-i) 金祎 (德禕)
Kong ? K‘ung ?  
Kong Rong (Wenju) K‘ung Jung (Wên-chü) 孔融 (文舉)
Kuai Yue (Yidu) K‘uai Yüeh (I-tu) 蒯越 (異度)
Lady Kong Lady K‘ung  
Li Yi (Xiaoyi) Li I (Hsiao-i) 李義 (孝懿)
Liang Gu (Menghuang) Liang Ku (Mêng-huang) 梁鵠 (孟皇)
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu Pi Liu P‘i  
Lu Cui (Wenyu) Lu Ts‘ui (Wên-yü) 路粹 (文蔚)
Ma Teng (Shoucheng) Ma T‘êng (Shou-ch‘êng) 馬騰 (壽成)
Pei Mao (Juguang) P‘ei Mao (Chü-kuang) 裴茂 (巨光)
Rong Ge Jung Ko 榮邰
Shisun Meng (Wenshi) Shihsun Mêng (Wên-shih) 士孫萌 (文始)
Sima Fang (Jiangong) Ssŭma Fang (Chienkung) 司馬防 (建公)
Wang Hong Wang Hung  
Wang Lang (Jingxing) Wang Lang (Ying-hsing) 王朗 (景興)
Wang Yi (Wendu) Wang I (Wên-tu)  
Wei Duan (Xiufu) Wei Tuan (Hsiu-fu)  
Wei Huang (Dewei) Wei Huang (Tê-wei) 韋晃
Xie Jiong Hsieh Chiung  
Xu Huang (Gongming) Hsü Huang (Kung-ming) 徐晃 (公明)
Xu Qiu (Mengyu) Hsü Ch‘iu (Mêng-yü) 徐璆 (孟玉)
Xun You (Gongda) Hsün Yu (Kung-ta) 荀攸 (公達)
Xun Yue (Zhongyu) Hsün Yüeh (Chung-yü)  
Yang Biao (Wenxian) Yang Piao (Wên-hsien) 楊彪 (文先)
Yang Liang Yang Liang 楊亮
Yang Zhong Yang Chung 楊衆
Yin Deng Yin Teng 殷登
Yin Qi Yin Ch‘i  
Ying Shao (Zhongyuan) Ying Shao (Chung-yüan) 應劭 (仲瑗)
Yuan Huan (Yaoqing) Yüan Huan (Yao-ch‘ing) 袁渙 (曜卿)
Yuan Min Yüan Min 袁敏
Zao Zhi Tsao Chih 棗祗
Zhang Cheng (Gongxian) Chang Ch‘êng (Kung-hsien) 張承 (公先)
Zhang Jian (Yuanjie) Chang Chien (Yüan-chieh) 張儉 (元節)
Zhang Jin (Ziyun) Chang Chin (Tzŭ-yün) 張津 (子雲)
Zhang Miao (Mengzhuo) Chang Miao (Mêng-cho) 張邈 (孟卓)
Zhang Xi Chang Hsi 張喜
Zhang Xiu Chang Hsiu 張繡
Zhang Yan (Flying Swallow) Chang Yen (Fei-yen) 張燕 (飛燕)
Zhao Jian (Shumao) Chao Chien (Shu-mao) 趙戩 (叔茂)
Zhao Rong (Zhichang) Chao Jung (Tzŭ-ch‘ang) 趙融 (稚長)
Zhao Wen (Zirou) Chao Wên (Tzŭ-jou) 趙溫 (子柔)
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)
Zhi Xi (Yuansheng) Chih Hsi (Yüan-shêng)  
Zhong Yao (Yuanchang) Chung Yao (Yüan-ch‘ang) 鍾繇 (元常)
Zong Cheng (Shilin) Tsung Ch‘êng (Shih-lin)  

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Gui (Hanyu) Ch‘ên Kuei (Han-yü) 陳珪 (漢瑜)
Guan Yu (Yunchang) Kuan Yü (Yün-ch‘ang) 關羽 (雲長)
Jin Xuan (Yuanji) Chin Hsüan (Yüan-chi) 金旋 (元機)
Lady Xun Lady Hsün  
Liu Bao Liu Pao  
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Meng Guang (Xiaoyu) Mêng Kuang (Hsiao-yü) 孟光 (孝裕)
Pang Xi P‘ang Hsi 龐羲
She Jian (Wengu) Shê Chien (Wên-ku) 射堅 (文固)
She Yuan (Wenxiong) Shê Yüan (Wên-hsiung) 射援 (文雄)
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)
Yuan Huan (Yaoqing) Yüan Huan (Yao-ch‘ing) 袁渙 (曜卿)
Zhang Fei (Yide) Chang Fei (I-tê) 張飛 (益德)

Wu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liu Xiang Liu Hsiang  
Qiao Xuan (Gongzu) Ch‘iao Hsüan (Kung-tsu) 橋玄 (公祖)
Quan Rou Ch‘üan Jou 全柔
Sun Jian (Wentai) Sun Chien (Wên-t‘-ai) 孫堅 (文台)
Xie Cheng (Weiping) Hsieh Ch‘êng (Wei-p‘ing)  
Xu Kun Hsü K‘un 徐琨

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ba Zhi (Jingzu) Pa Chih (Ching-tsu) 巴祇 (敬祖)
Bao Hong Pao Hung 鮑鴻/洪
Bao Xin Pao Hsin 鮑信
Beigong Boyu Peikung Poyü 北宮伯玉
Bi Lan Pi Lan 畢嵐
Bi Yu Pi Yü 畢瑜
Bian Rang (Wenli) Pien Jang (Wên-li) 邊讓 (文禮)
Bian Zhang Pien Chang 邊章
Cai Gu Ts‘ai Ku 蔡谷
Cai Yan (Wenji) Ts‘ai Yen (Wên-chi) 蔡琰 (文姬)
Cai Yong (Bojie) Ts‘ai Yung (Po-chieh) 蔡邕 (伯喈)
Cao Cao (Mengde) Ts‘ao Ts‘ao (Mêng-tê) 曹操 (孟德)
Cao De Ts‘ao Tê 曹德
Cao Jie (Yuanwei) Ts‘ao Chieh (Yuan-wei) 曹節 (元偉)
Cao Quan (Jingyuan) Ts‘ao Ch‘üan (Ching-yüan) 曹全 (景完)
Cao Song (Jugao) Ts‘ao Sung (Chü-kao) 曹嵩 (巨高)
Cao Teng (Jixing) Ts‘ao T‘êng (Chi-hsing) 曹騰 (季興)
Cao Yin Ts‘ao Yin 曹寅
Cen Wei Ts‘ên Wei  
Cen Zhi (Gongxiao) Ts‘ên Chih (Kung-hsiao) 岑桎 (公孝)
Chang Nu Ch‘ang Nu 萇奴
Chang Xia (Maoni) Ch‘ang Hsia (Mao-ni) 常洽 (茂尼)
Chen Dan (Hangong) Ch‘ên Tan 陳耽 (漢公)
Chen Duan Ch‘ên Tuan 陳端
Chen Fan Ch‘ên Fan 陳蕃
Chen Gong (Gongtai) Ch‘ên Kung (Kung-t‘-ai) 陳宮 (公臺)
Chen Gui (Hanyu) Ch‘ên Kuei (Han-yü) 陳珪 (漢瑜)
Chen Ji (Yuanfang) Ch‘ên Chi (Yüan-fang) 陳紀 (元方)
Chen Lin (Kongzhang) Ch‘ên Lin (K‘ung-chang) 陳琳 (孔璋)
Chen Shi (Zhonggong) Ch‘ên Shih (Chung-kung) 陳寔 (仲躬)
Chen Wei Ch‘ên Wei 陳煒
Chen Wen (Yuanti) Ch‘ên Wên (Yüan-t‘i) 陳溫 (元悌)
Chen Xiang (Zhonglin) Ch‘ên Hsiang (Chung-lin) 陳翔 (仲麟)
Chen Yan Ch‘ên Yen  
Chen Yi (Ziyou) Ch‘ên I (Tzŭ-yu)  
Cheng Jiu Ch‘êng Chiu 成就
Cheng Kuang Ch‘êng K‘uang 程曠
Chong Fu (Yingbo) Ch‘ung Fu (Ying-po) 種拂
Chong Ji Ch‘ung Chi 种輯
Chong Shao (Shenfu) Ch‘ung Shao (Shên-fu) 种邵
Chu Gong Ch‘u Kung  
Chunyu Jia Ch‘unyü Chia 淳于嘉
Cui Jun Ts‘ui Chün 崔鈞
Cui Lian Ts‘ui Lien 崔廉
Cui Lie (Weikao) Ts‘ui Lieh (Wei-k’ao) 崔烈 (威考)
Cui Yi Ts‘ui I 崔毅
Cui Jun (Yuangping) Ts‘ui Chün (Yüanp‘ing) 崔均 (元平)
Deng Pin Têng P‘in 鄧聘
Deng Yu (Zhonghua) Têng Yü (Chung-hua) 鄧禹 (仲華)
Deng Yuan Têng Yüan 鄧淵
Diaochan [Sable Cicada] Tiaoch‘an [Sable Cicada] 貂嬋
Ding Gong (Yuanxiong) Ting Kung (Yüan-hsiung) 丁宮 (元雄)
Ding Guan Ting Kuan 丁管
Ding Yuan (Jianyang) Ting Yüan (Chien-yang) 丁原 (建陽)
Ding (Zisu) Ting (Tzŭ-su) (子嗣)
Diwu Jun Tiwu Chün 第五儁
Dong Cheng Tung Ch‘êng 董承
Dong Chong Tung Ch‘ung 董重
Dong Fen Tung Fên 董芬
Dong Fu Tung Fu  
Dong Fu (Mouan) Tung Fu (Mou-an) 董扶 (茂安)
Dong Junya Tung Chün-ya 董君雅
Dong Min (Shuying) Tung Min (Shu-yin) 董旻 (叔穎)
Dong Zhao (Gongren) Tung Chao (Kung-jên) 董昭 (公仁)
Dong Zhuo (Zhongying) Tung Cho (Chung-ying) 董卓 (仲穎)
Dou Wu (Youping) Tou Wu (Yu-p‘ing) 竇武 (游平)
Du Ji (Bohou) Tu Chi (Po-hou) 杜畿 (伯侯)
Du Kui (Gongliang) Tu K‘uei (Kung-liang) 杜夔 (公良)
Duan Gui (Ziyin) Tuan Kuei (Tzŭ-yin) 段圭
Duan Jiong Tuan Chiung 段熲
Duan Xun Tuan Hsü 段訓
Emperor Chong of Han [Liu Bing] Han-ch‘ung-ti [Liu Ping] 漢沖帝[劉炳]
Emperor Guangwu [Liu Xiu] Emperor Kuangwu [Liu Hsiu] 光武皇帝[劉秀]
Emperor Huan [Liu Zhi] Emperor Huan [Liu Chih] 桓帝[劉志]
Emperor Jing [Liu Qi] Emperor Ching [Liu Ch‘i] 漢景帝劉啟
Emperor Ling [Liu Hong] Emperor Ling [Liu Hung] 靈帝[劉宏]
Emperor Ming [Liu Zhuang] Emperor Ming [Liu Chuang] 漢明帝[劉莊]
Emperor Shao [Liu Bian] Emperor Shao [Liu Pien] 少帝[劉辯]
Emperor Wu of Han [Liu Che] (Tong) Wu-huang-ti [-liu-ch‘ê-] (T‘ung) 武皇帝[劉彻] ()
Emperor Xian [Liu Xie] (Bohe) Emperor Hsien [Liu Hsieh] (Po-ho) 獻帝[劉協] (伯和)
Emperor Zhi of Han [Liu Zuan] Han-chih-ti [Liu Tsuan] 漢質帝[劉纘]
Empress Cao Jie Empress Ts‘ao Chieh 曹節皇后
Empress Dong Empress Tung 董皇后
Empress Fu Shou Empress Fu Shou 伏壽皇后
Empress He Empress Ho 何皇后
Lady Wuyang Lady Wuyang  
Fa Zhen (Gaoqing) Fa Chên (Kao-ch‘ing) 法真 (高卿)
Fan Cheng Fan Ch‘êng 范成
Fan Ling (Deyun) Fan Ling (Tê-yün) 樊陵 (德雲)
Fan Min (Shengda) Fan Min (Shêng-ta) 樊敏 (升達)
Fan Zeng (Zimin) Fan Tsêng (Tzŭ-min) 范曾 (子閔)
Feng Fang Fêng Fang 馮方
Feng Ji (Yuantu) Fêng Chi (Yüan-t‘u) 逢紀 (元圖)
Feng Shi Fêng Shih  
Feng Xu Fêng Hsü 封胥
Fu De Fu Tê 伏德
Fu Qian (Zishen) Fu Ch‘ien (Tzŭ-shên) 服虔
Fu Wan Fu Wan 伏完
Fu Xie (Nanrong) Fu Hsieh (Nan-jung) 傅燮 (南容)
Fu Xun (Gongti) Fu Hsün (Kung-t‘i) 傅巽 (公悌)
Gao Wang Kao Wang 高望
Gao Yan Kao Yen 高焉
Geng Ji (Jixing) Kêng Chi (Chi-hsing) 耿紀 (季行)
Gengshi Emperor [Liu Xuan] (Shenggong) Kêng-shih-ti Liu-hsüan (Shêng-kung) 更始帝劉玄 (聖公)
Gong Jing Kung Ching 龔景
Gongqi Chou Kungch‘i Ch‘ou  
Gongsun Du (Shengji) Kungsun Tu (Shêng-chi) 公孫度 (升濟)
Gongsun Yu Kungsun Yü  
Gongsun Zan (Bogui) Kungsun Tsan (Po-kuei) 公孫瓚 (伯珪)
Gongsun Zhao Kungsun Chao  
Guan Yu (Yunchang) Kuan Yü (Yün-ch‘ang) 關羽 (雲長)
Guo Dian (Junye) Kuo Tien (Chün-yeh)  
Guo Pu Kuo P‘u  
Guo Sheng Kuo Shêng 郭勝
Guo Xian (Youjian) Kuo Hsien (Yu-chien)  
Guo Xun Kuo Hsün  
Guo Yong Kuo Yung  
Han Bin Han Pin  
Han Fu (Wenjie) Han Fu (Wên-chieh) 韓馥 (文節)
Han Kui (Boyan) Han K‘uei (Po-yen)  
Han Rong (Yuanchang) Han Jung (Yüan-ch‘ang) 韓融 (元長)
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)
Han Xian Han Hsien 韓暹
Handan Shang Hantan Shang  
He Jin (Suigao) Ho Chin (Sui-kao) 何進 (遂高)
He Miao Ho Miao 何苗
He Xi (Mengsun) Ho Hsi (Mêng-sun) 何熙
He Xun (Yuangu) Ho Hsün (Yüan-ku)  
He Yong (Boqiu) Ho Yong (Po-ch‘iu) 何颙 (伯求)
He Zhen (Yuangan) Ho Chên (Yüan-kan) 何楨 (元幹)
Hou Lan Hou Lan 侯覽
Hou Qi Hou Ch‘i  
Hou Wen (Wenlin) Hou Wên (Wên-lin)  
Hou Zhe Hou Chê  
Hu Cai Hu Ts‘ai 胡才
Hu Hao Hu Hao  
Hu Hua Hu Hua 胡華
Hu Mao Hu Mao  
Hu Miao (Jingcai) Hu Miao (Ching-ts‘ai) 胡邈 (敬才)
Hu Shou Hu Shou 壺壽
Hu (Wencai) Hu (Wên-ts‘ai)  
Huan Dian (Gongya) Huan Tien (Kung-ya)  
Huang Chengyan Huang Ch‘êng-yen 黃承彦
Huang Jun Huang Chün  
Huang Wan (Gongyan) Huang Wan (Kung-yen) 黃琬 (公琰)
Huang Yan Huang Yen 黃衍
Huangfu Li Huangfu Li 皇甫酈
Huangfu Song (Yizhen) Huangfu Sung (I-chên) 皇甫嵩 (義真)
Humu Ban (Jipi) Humu Pan (Chi-p‘i) 胡母班 (季皮)
Ji Lian Chi Lien  
Ji Miao (Wenran) Chi Miao (Wên-jan) 吉邈 (文然)
Ji Mu (Siran) Chi Mu (Ssŭ-jan) 吉穆 (思然)
Ji Ping Chi P‘ing 吉平
Jia Cong (Mengjian) Chia Ts‘ung (Mêng-chien)  
Jia Long Chia Lung  
Jian Shuo Chien Shuo 蹇碩
Jiang Xuan Chiang Hsüan  
Jiao He Chiao Ho  
Jin Shang Chin Shang 金尚
Jin Xuan (Yuanji) Chin Hsüan (Yüan-chi) 金旋 (元機)
Jin Yi (Deyi) Chin I (Tê-i) 金祎 (德禕)
Jing Yi (Wenjian) Ching I (Wên-chien)  
Ju Jun Chü Chün  
Kong ? K‘ung ?  
Kong Rong (Wenju) K‘ung Jung (Wên-chü) 孔融 (文舉)
Kong Shang K‘ung Shang 孔尚
Kong Yu (Shiyuan) K‘ung Yü (Shih-yüan) 孔昱 (世元)
Kong Zhou (Jijiang) K‘ung Chou (Chi-chiang) 孔宙
Kong Zhou (Gongxu) K‘ung Chou (Kung-hsü) 孔伷 (公緒)
Kuai Yue (Yidu) K‘uai Yüeh (I-tu) 蒯越 (異度)
Lady Dong Lady Tung 董夫人
Lady Huangfu Lady Huangfu  
Lady Jin Lady Chin  
Lady Kai Lady K‘ai  
Lady Kong Lady K‘ung  
Lady Tang Ji Lady T‘ang Chi 唐姫夫人
Lady Wang Lady Wang 王夫人
Lady Xun Lady Hsün  
Lady Zhang Lady Chang  
Li Gu Li Ku 李固
Li Hei Li Hei  
Li Jin (Shuyu) Li Chin (Shu-yü)  
Li Le Li Lê 李樂
Li Li (Jizi) Li Li (Chi-tzŭ)  
Li Min Li Min 李旻
Li Min Li Min  
Li Quan (Boyu) Li Ch‘üan (Po-yü) 李權 (伯豫)
Li Shao Li Shao 李邵
Li Sheng Li Shêng 李升
Li Xie (Degong) Li Hsieh (Tê-kung)  
Li Yan Li Yen 李延
Li Yi (Xiaoyi) Li I (Hsiao-i) 李義 (孝懿)
Li Ying Li Ying 李膺
Li Yong Li Yung 李永
Li Zhen Li Chên 李禎
Liang Gu (Menghuang) Liang Ku (Mêng-huang) 梁鵠 (孟皇)
Liang Ji (Bozhuo) Liang Chi (Pa-cho) 梁冀 (伯卓)
Liang Shao Liang Shao 粱紹
Liang Xiu (Yuanjian) Liang Hsiu (Yüan-chien)  
Liang Yan Liang Yen 梁衍
Liu Ai Liu Ai 劉艾
Liu Bao Liu Pao  
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu Biao (Jingsheng) Liu Piao (Ching-shêng) 劉表 (景升)
Liu Bin Liu Pin  
Liu Chang Liu Ch‘ang 劉萇
Liu Chong Liu Ch‘ung 劉寵
Liu Dan Liu Tan 劉誕
Liu Fan Liu Fan 劉範
Liu He Liu Ho 劉和
Liu Hong Liu Hung 劉弘
Liu Hong (Zigao) Liu Hung (Tzu-kao) 劉弘 (子高)
Liu Jing Liu Ching  
Liu Jingzong Liu Chingtsung  
Liu Jun Liu Chün  
Liu Jun Liu Chün 劉雋
Liu Kuan (Wenyao) Liu K‘uan (Wên-yao) 劉寬
Liu Kui Liu K‘uei  
Liu Liang (Manshan) Liu Liang (Man-shan) 劉梁 (曼山)
Liu Pi Liu P‘i  
Liu Sheng Liu Shêng 劉勝
Liu Tao (Ziqi) Liu T‘ao (Tzŭ-ch‘i) 劉陶 (子奇)
Liu Wan Liu Wan  
Liu Wei Liu Wei 劉衛
Liu (Weide) Liu (Wei-tê)  
Liu Xiang Liu Hsiang  
Liu Xiao (Zhongning) Liu Hsiao (Ch‘ung-ning) 劉囂 (重寧)
Liu Xiong Liu Hsiung 劉雄
Liu Xu Liu Hsü  
Liu Xun (Ziheng) Liu Hsün (Tzŭ-hêng)  
Liu Yan (Junlang) Liu Yen (Chün-lang) 劉焉 (君郎)
Liu Yang Liu Yang 劉陽
Liu Yao (Zhengli) Liu Yao (Chêng-li) 劉繇 (正禮)
Liu Yi (Zixiang) Liu I (Tzŭ-hsiang) 劉翊 (子相)
Liu Yin Liu Yin  
Liu Yu (Boan) Liu Yü (Po-an) 劉虞 (伯安)
Liu Yun Liu Yün 劉刘
Liu Zhan Liu Chan  
Liu Zhen Liu Chên 劉貞
Liu Zheng Liu Chêng 劉政
Liu (Ziping) Liu P‘ing (Tzŭ-p‘ing) (子平)
Lu Chong Lu Ch‘ung  
Lu Cui (Wenyu) Lu Ts‘ui (Wên-yü) 路粹 (文蔚)
Lu Jun (Jicai) Lu Chün (Chi-ts‘ai)  
Lu Kang (Jining) Lu K‘ang 陸康 (季寧)
Lu Kui Lu K‘uei 魯馗
Lu Qiang Lu Ch‘iang  
Lu Shang Lu Shang  
Lu Xu Lu Hsü  
Lu Zhi (Zigan) Lu Chih (Tzŭ-kan) 盧植 (子幹)
Luo Jun (Xiaoyuan) Lo Chün (Hsiao-yüan) 駱俊 (孝遠)
Luo Shao Lo Shao  
Luo Ye Lo Yeh  
Ma Midi (Wengshu) Ma Miti (Wêng-shu) 馬日磾 (翁叔)
Ma Rong Ma Jung  
Ma Teng (Shoucheng) Ma T‘êng (Shou-ch‘êng) 馬騰 (壽成)
Ma Yu Ma Yü 馬宇
Ma Yuan (Wenyuan) Ma Yüan (Wên-yüan) 馬援 (文淵)
Meng Guang (Xiaoyu) Mêng Kuang (Hsiao-yü) 孟光 (孝裕)
Meng Yi Mêng I 孟益
Miao Si Miao Ssŭ 苗祀
Min Gong Min Kung 閔貢
Mu Shun Mu Shun 穆順
Niu Dan Niu Tan 牛亶
Oulian Oulien 區連
Pan Yin P‘an Yin 潘隱
Pang Xi P‘ang Hsi 龐羲
Pei Mao (Juguang) P‘ei Mao (Chü-kuang) 裴茂 (巨光)
Peng Bo P‘êng Po  
Qiao Xuan (Gongzu) Ch‘iao Hsüan (Kung-tsu) 橋玄 (公祖)
Qin Xie (Chuqi) Ch‘in Hsieh (Ch‘u-ch‘i) 秦頡 (初起)
Qin Yi Ch‘in I 秦誼
Qu Mu Ch‘ü Mu 渠穆
Quan Rou Ch‘üan Jou 全柔
Quan Yi Ch‘üan I 全禕
Que Jian Ch‘üeh Chien 卻儉
Raolong Zong Jaolung Tsung 擾龍宗
Rong Ge Jung Ko 榮邰
Shan Yang Shan Yang 單颺
She Jian (Wengu) Shê Chien (Wên-ku) 射堅 (文固)
She Yuan (Wenxiong) Shê Yüan (Wên-hsiung) 射援 (文雄)
Shen Zhong Shên Chung 審忠
Sheng Xian (Xiaozhang) Shêng Hsien (Hsiao-chang) 盛憲 (孝章)
Shentu Pan (Zilong) Shênt‘u P‘an (Tzŭ-lung) 申屠蟠 (子龍)
Shi Huang Shih Huang 史璜
Shi Ji Shih Chi  
Shi Xie (Weiyan) Shih Hsieh (Wei-yen) 士燮 (威彥)
Shi Yiguan Shih Ikuan  
Shi Zimiao Shih Tzŭmiao  
Shisun Meng (Wenshi) Shihsun Mêng (Wên-shih) 士孫萌 (文始)
Shisun Rui (Junce) Shihsun Jui (Chün-ts‘ê) 士孫瑞 (君策)
Sima Fang (Jiangong) Ssŭma Fang (Chienkung) 司馬防 (建公)
Sima Jun (Shuping) Ssŭma Chün (Shu-p‘ing) 司馬鈞 (叔平)
Sima Jun (Yuanyi) Ssŭma Chün (Yüan-i) 司馬儁 (元異)
Sima Qian (Zizhang) Ssŭ-ma Ch‘ien (Tzŭ-ch‘ang) 司馬遷 (子長)
Sima Zhi Ssŭma Chih  
Song Dian Sung Tien  
Song Guo Sung Kuo 宋果
Song Nie Sung Nie  
Song Qi Song Ch’i 宋奇
Song Yi Sung I  
Su Gu Su Ku  
Sun Hui Sun Hui  
Sun Jian (Wentai) Sun Chien (Wên-t‘-ai) 孫堅 (文台)
Tai Chong T‘ai Ch‘ung  
Tang Zhou T‘ang Chou 唐周
Taoqiu Hong (Zilin) T‘aoch‘iu Hung (Tzŭ-lin) 陶丘洪 (子林)
Tian Fen T‘ien Fên 田芬
Tian Feng (Yuanhao) T‘ien Fêng (Yüan-hao) 田豐 (元皓)
Wang Cheng Wang Ch‘êng 王承
Wang Chen Wang Ch‘en 王晨
Wang Du Wang Tu 王度
Wang Fen Wang Fen 王芬
Wang Fu Wang Fu 王甫
Wang Fu [Wang Zifu] (Ziyou) Wang Fu [Wang Tzŭfu] (Tzu-yu) 王服[王子服] (子由)
Wang Gong Wang Kung 王肱
Wang Hong Wang Hung  
Wang Hong (Changwen) Wang Hung (Ch‘ang-wên)  
Wang Ji Wang Chi  
Wang Kuang (Gongjie) Wang K‘uang (Kung-chieh) 王匡 (公節)
Wang Lang (Jingxing) Wang Lang (Ying-hsing) 王朗 (景興)
Wang Li Wang Li 王立
Wang Long Wang Lung  
Wang Mao Wang Mao  
Wang Meng Wang Mêng  
Wang Qi Wang Ch‘i 王頎
Wang Rui (Tongyao) Wang Jui (T‘ung-yao) 王睿
Wang Xian Wang Hsien  
Wang Yi Wang I 王邑
Wang Yi (Wendu) Wang I (Wên-tu)  
Wang Yun (Zishi) Wang Yün (Tzŭ-shih) 王允 (子師)
Wang Ze Wang Tsê  
Wang Zheng Wang Chêng  
Wang Zhi Wang Chih  
Wei Duan (Xiufu) Wei Tuan (Hsiu-fu)  
Wei Hong Wei Hung 衛弘
Wei Huang (Dewei) Wei Huang (Tê-wei) 韋晃
Wei Jie (Qiqing) Wei Chieh (Ch‘i-ch‘ing)  
Wen Yi Wên I  
Wenren Xi (Dingqing) Wên-jên Hsi (Ting-ch‘ing) 聞人襲 (定卿)
Wu Fu (Deyu) Wu Fu (Tê-yü)  
Wu Kuang Wu K‘uang 吳匡
Wu Qiong (Deyu) Wu Ch‘iung (Tê-yü)  
Wu Shuo (Zilan) Wu Shuo (Tzŭlan) 吳碩 (子蘭)
Wu Xi Wu Hsi 五習
Wu Xiu Wu Hsiu 吳脩
Xi Jian Hsi Chien 郤儉
Xia Yu Hsia Yü  
Xia Yun Hsia Yün 夏暉
Xiang Kai (Gongzhi) Hsiang K‘ai (Kung-chih) 襄楷 (公矩)
Xiang Xu (Fuxing) Hsiang Hsü (Fu-hsing)  
Xie Cheng (Weiping) Hsieh Ch‘êng (Wei-p‘ing)  
Xiao Jian Hsiao Chien  
Xie Jiong Hsieh Chiung  
Xu Feng Hsü Fêng  
Xu Huang (Gongming) Hsü Huang (Kung-ming) 徐晃 (公明)
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)
Xu Kun Hsü K‘un 徐琨
Xu Qiu (Mengyu) Hsü Ch‘iu (Mêng-yü) 徐璆 (孟玉)
Xu Rong Hsü Jung 徐榮
Xu Xiang (Gongbi) Hsü Hsiang (Kung-pi)  
Xuan Fan Hsüan Fan 宣璠
Xun Shuang (Ciming) Hsün Shuang (Tz‘ŭ-ming) 荀爽 (慈明)
Xun You (Gongda) Hsün Yu (Kung-ta) 荀攸 (公達)
Xun Yue (Zhongyu) Hsün Yüeh (Chung-yü)  
Yan Zhong Yen Chung  
Yang Biao (Wenxian) Yang Piao (Wên-hsien) 楊彪 (文先)
Yang Ci (Boyu) Yang Tz‘ŭ (Po-yü)  
Yang Ding (Zhengxiu) Yang Ting (Chêng-hsiu) 楊定 (整脩)
Yang Feng Yang Fêng 楊奉
Yang Liang Yang Liang 楊亮
Yang Mi Yang Mi 楊密
Yang Qi Yang Ch‘i 楊琦
Yang Yong Yang Yung  
Yang Zan Yang Tsan  
Yang (Zhengxiu) Yang (Chêng-hsiu)  
Yang Zhong Yang Chung  
Yang Zhong Yang Chung 楊衆
Yao Gong Yao Kung  
Yin De Yin Tê  
Yin Deng Yin Teng 殷登
Yin Kui Yin K‘uei 殷馗
Yin Kui Yin K‘uei  
Yin Qi Yin Ch‘i  
Yin Xiu (Yuanji) Yin Hsiu (Yüan-chi) 陰修 (元基)
Ying Shao (Zhongyuan) Ying Shao (Chung-yüan) 應劭 (仲瑗)
You Yin Yu Yin  
Yu Bao Yü Pao  
Yuan Feng (Zhouyang) Yüan Fêng (Chou-yang) 袁逢 (周陽)
Yuan Huan (Yaoqing) Yüan Huan (Yao-ch‘ing) 袁渙 (曜卿)
Yuan Ji Yüan Chi 袁基
Yuan Min Yüan Min 袁敏
Yuan Shao (Benchu) Yüan Shao (Pên-ch‘u) 袁紹 (本初)
Yuan Shu (Gonglu) Yüan Shu (Kung-lu) 袁術 (公路)
Yuan Sui Yüan Sui  
Yuan Wei (Ciyang) Yüan Wei (Tz‘ŭ-yang) 袁隗 (次陽)
Yuan Zhong (Zhengfu) Yüan Chung (Chêng-fu) 袁忠 (正輔)
Yue Song Yüeh Sung 樂松
Zang Min Tsang Min 臧旻
Zao Zhi Tsao Chih 棗祗
Zhang Chao (Zibing) Chang Ch‘ao (Tzŭ-ping) 張超 (子並)
Zhang Cheng (Gongxian) Chang Ch‘êng (Kung-hsien) 張承 (公先)
Zhang Chun Chang Ch‘un 張純
Zhang Fei (Yide) Chang Fei (I-tê) 張飛 (益德)
Zhang Gang (Wenji) Chang Kang (Wên-chi) 張綱 (文紀)
Zhang Hao (Shuming) Chang Hao (Shu-ming) 張浩 (叔明)
Zhang Ji Chang Chi 張濟
Zhang Ji (Yuanjiang) Chang Chi (Yüan-chiang) 張濟 (元江)
Zhang Jian (Yuanjie) Chang Chien (Yüan-chieh) 張儉 (元節)
Zhang Jin (Ziyun) Chang Chin (Tzŭ-yün) 張津 (子雲)
Zhang Ju Chang Chü 張舉
Zhang Jun Chang Chün 張鈞
Zhang Meng (Shuwei) Chang Mêng (Shu-wei) 張猛 (叔威)
Zhang Miao (Mengzhuo) Chang Miao (Mêng-cho) 張邈 (孟卓)
Zhang Qi Chang Ch‘i 張岐
Zhang Rang Chang Jang 張讓
Zhang Wen (Boshen) Chang Wên (Po-shên) 張溫 (伯慎)
Zhang Xi Chang Hsi 張喜
Zhang Xin Chang Hsin 張歆
Zhang Xiu Chang Hsiu 張繡
Zhang Yan Chang Yen 張延
Zhang Yan (Flying Swallow) Chang Yen (Fei-yen) 張燕 (飛燕)
Zhang Yan (Gongwei) Chang Yen (Kung-wei) 張延 (公威)
Zhang Yang (Zhishu) Chang Yang (Chih-shu) 張楊 (稚叔)
Zhang Yi Chang I  
Zhang Yin Chang Yin 張音
Zhang Zhang Chang Chang 張璋
Zhang Zhao Chang Chao 張昭
Zhang Zi (Ziyi) Chang Tzŭ (Tzŭ-i)  
Zhao Bao (Weihao) Chao Pao (Wei-hao) 趙苞 (威豪)
Zhao Ci Chao Tz‘ŭ  
Zhao Jian (Shumao) Chao Chien (Shu-mao) 趙戩 (叔茂)
Zhao Mu Chao Mu  
Zhao Qi (Binqing) Chao Ch‘i (Pin-ch‘ing) 趙岐 (邠卿)
Zhao Qian (Yanxin) Chao Ch‘ien (Yen-hsin)  
Zhao Rong (Zhichang) Chao Jung (Tzŭ-ch‘ang) 趙融 (稚長)
Zhao Wei Chao Wei 趙韙
Zhao Wen (Zirou) Chao Wên (Tzŭ-jou) 趙溫 (子柔)
Zhao Yan Chao Yen  
Zhao Yan Chao Yen  
Zhao Yong Chao Yung 趙融
Zhao Yu (Yuanta) Chao Yü (Yüan-t‘-a)  
Zhao Zhong Chao Chung 趙忠
Zhen Yi Chên I 甄逸
Zheng Sui Chêng Sui 郑遂
Zheng Tai (Gongye) Chêng T‘ai (Kung-yeh)  
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)
Zhi Xi (Yuansheng) Chih Hsi (Yüan-shêng)  
Zhong Yao (Yuanchang) Chung Yao (Yüan-ch‘ang) 鍾繇 (元常)
Zhou Bin Chou Pin  
Zhou Gan Chou Kan  
Zhou Huan (Wenming) Chou Huan (Wên-ming) 周奐
Zhou Hui Chou Hui  
Zhou Jing Chou Ching 周旌
Zhou Shen Chou Shên 周慎
Zhou Xin (Daming) Chou Hsin (Ta-ming) 周昕 (大明)
Zhou Yu (Renming) Chou Yü (Jên-ming) 周㬂
Zhou Zhong (Jiamou) Chou Chung (Chia-mou) 周忠 (嘉謀)
Zhu Fu Chu Fu 朱撫
Zhu Hao (Wenming) Chu Hao (Wên-ming) 朱皓 (文明)
Zhu Jun (Gongwei) Chu Chün (Kung-wei) 朱儁 (公偉)
Zhu Yue Chu Yüeh  
Zhu Zhan Chu Chan  
Zhuge Gui (Jungong) Chuko Kuei (Tzŭ-kung) 諸葛珪 (君貢)
Zong Cheng (Shilin) Tsung Ch‘êng (Shih-lin)  
Zou Jing Tsou Ching 鄒靖
Zu Bi Tsu Pi 祖弼
Zuo Feng Tso Fêng 左豐
Zuo Ling Tso Ling 左靈

Dong Zhuo

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cai Yong (Bojie) Ts‘ai Yung (Po-chieh) 蔡邕 (伯喈)
Chen Ji (Yuanfang) Ch‘ên Chi (Yüan-fang) 陳紀 (元方)
Chunyu Jia Ch‘unyü Chia 淳于嘉
Diaochan [Sable Cicada] Tiaoch‘an [Sable Cicada] 貂嬋
Ding Gong (Yuanxiong) Ting Kung (Yüan-hsiung) 丁宮 (元雄)
Dong Cheng Tung Ch‘êng 董承
Dong Min (Shuying) Tung Min (Shu-yin) 董旻 (叔穎)
Dong Zhuo (Zhongying) Tung Cho (Chung-ying) 董卓 (仲穎)
Gongsun Du (Shengji) Kungsun Tu (Shêng-chi) 公孫度 (升濟)
He Xun (Yuangu) Ho Hsün (Yüan-ku)  
He Yong (Boqiu) Ho Yong (Po-ch‘iu) 何颙 (伯求)
Huangfu Song (Yizhen) Huangfu Sung (I-chên) 皇甫嵩 (義真)
Humu Ban (Jipi) Humu Pan (Chi-p‘i) 胡母班 (季皮)
Jia Long Chia Lung  
Liu Ai Liu Ai 劉艾
Liu Xiao (Zhongning) Liu Hsiao (Ch‘ung-ning) 劉囂 (重寧)
Ma Midi (Wengshu) Ma Miti (Wêng-shu) 馬日磾 (翁叔)
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)
Xu Rong Hsü Jung 徐榮
Xuan Fan Hsüan Fan 宣璠
Xun Shuang (Ciming) Hsün Shuang (Tz‘ŭ-ming) 荀爽 (慈明)
Xun You (Gongda) Hsün Yu (Kung-ta) 荀攸 (公達)
Yang Biao (Wenxian) Yang Piao (Wên-hsien) 楊彪 (文先)
Yin Xiu (Yuanji) Yin Hsiu (Yüan-chi) 陰修 (元基)
Yuan Ji Yüan Chi 袁基
Zhang Ji Chang Chi 張濟
Zhang Yang (Zhishu) Chang Yang (Chih-shu) 張楊 (稚叔)
Zhang Zi (Ziyi) Chang Tzŭ (Tzŭ-i)  
Zhao Jian (Shumao) Chao Chien (Shu-mao) 趙戩 (叔茂)
Zhao Qi (Binqing) Chao Ch‘i (Pin-ch‘ing) 趙岐 (邠卿)
Zhao Qian (Yanxin) Chao Ch‘ien (Yen-hsin)  
Zhao Wen (Zirou) Chao Wên (Tzŭ-jou) 趙溫 (子柔)
Zheng Tai (Gongye) Chêng T‘ai (Kung-yeh)  
Zhou Zhong (Jiamou) Chou Chung (Chia-mou) 周忠 (嘉謀)
Zhu Jun (Gongwei) Chu Chün (Kung-wei) 朱儁 (公偉)

Gongsun Du

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Gongsun Du (Shengji) Kungsun Tu (Shêng-chi) 公孫度 (升濟)

Gongsun Zan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Gongsun Zan (Bogui) Kungsun Tsan (Po-kuei) 公孫瓚 (伯珪)
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu (Ziping) Liu P‘ing (Tzŭ-p‘ing) (子平)

Guo Si

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wu Xi Wu Hsi 五習
Xia Yu Hsia Yü  
Yang Mi Yang Mi 楊密

Han Fu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Fu (Wenjie) Han Fu (Wên-chieh) 韓馥 (文節)
Li Li (Jizi) Li Li (Chi-tzŭ)  
Tian Feng (Yuanhao) T‘ien Fêng (Yüan-hao) 田豐 (元皓)

Han Sui

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Guo Xian (Youjian) Kuo Hsien (Yu-chien)  
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)
Yan Zhong Yen Chung  

Kong Rong

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Kong Rong (Wenju) K‘ung Jung (Wên-chü) 孔融 (文舉)

Li Jue

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chunyu Jia Ch‘unyü Chia 淳于嘉
Dong Cheng Tung Ch‘êng 董承
Hu Miao (Jingcai) Hu Miao (Ching-ts‘ai) 胡邈 (敬才)
Hu Shou Hu Shou 壺壽
Huangfu Song (Yizhen) Huangfu Sung (I-chên) 皇甫嵩 (義真)
Li Zhen Li Chên 李禎
Song Guo Sung Kuo 宋果
Yang Biao (Wenxian) Yang Piao (Wên-hsien) 楊彪 (文先)
Yang Ding (Zhengxiu) Yang Ting (Chêng-hsiu) 楊定 (整脩)
Yang Feng Yang Fêng 楊奉
Zhang Ji Chang Chi 張濟
Zhang Xi Chang Hsi 張喜
Zhao Qian (Yanxin) Chao Ch‘ien (Yen-hsin)  
Zhao Wen (Zirou) Chao Wên (Tzŭ-jou) 趙溫 (子柔)
Zhong Yao (Yuanchang) Chung Yao (Yüan-ch‘ang) 鍾繇 (元常)
Zhou Zhong (Jiamou) Chou Chung (Chia-mou) 周忠 (嘉謀)
Zhu Jun (Gongwei) Chu Chün (Kung-wei) 朱儁 (公偉)
Zuo Ling Tso Ling 左靈

Liu Biao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Du Kui (Gongliang) Tu K‘uei (Kung-liang) 杜夔 (公良)
Fu Xun (Gongti) Fu Hsün (Kung-t‘i) 傅巽 (公悌)
Jin Xuan (Yuanji) Chin Hsüan (Yüan-chi) 金旋 (元機)
Kuai Yue (Yidu) K‘uai Yüeh (I-tu) 蒯越 (異度)
Liang Gu (Menghuang) Liang Ku (Mêng-huang) 梁鵠 (孟皇)
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu Biao (Jingsheng) Liu Piao (Ching-shêng) 劉表 (景升)
Zhang Xiu Chang Hsiu 張繡
Zhao Jian (Shumao) Chao Chien (Shu-mao) 趙戩 (叔茂)
Zhao Qi (Binqing) Chao Ch‘i (Pin-ch‘ing) 趙岐 (邠卿)

Liu Yao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liu Yao (Zhengli) Liu Yao (Chêng-li) 劉繇 (正禮)
Zhu Hao (Wenming) Chu Hao (Wên-ming) 朱皓 (文明)

Liu Yu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liu Yu (Boan) Liu Yü (Po-an) 劉虞 (伯安)

Liu Zhang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Fan Min (Shengda) Fan Min (Shêng-ta) 樊敏 (升達)
Meng Guang (Xiaoyu) Mêng Kuang (Hsiao-yü) 孟光 (孝裕)
Pang Xi P‘ang Hsi 龐羲
She Jian (Wengu) Shê Chien (Wên-ku) 射堅 (文固)
She Yuan (Wenxiong) Shê Yüan (Wên-hsiung) 射援 (文雄)
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)
Zhao Wei Chao Wei 趙韙

Ma Chao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)

Ma Teng

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ma Teng (Shoucheng) Ma T‘êng (Shou-ch‘êng) 馬騰 (壽成)

Shi Xie

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Shi Xie (Weiyan) Shih Hsieh (Wei-yen) 士燮 (威彥)
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)

Tao Qian

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Gui (Hanyu) Ch‘ên Kuei (Han-yü) 陳珪 (漢瑜)
Ji Lian Chi Lien  
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu Kui Liu K‘uei  
Wang Lang (Jingxing) Wang Lang (Ying-hsing) 王朗 (景興)
Yin De Yin Tê  
Zhao Yu (Yuanta) Chao Yü (Yüan-t‘-a)  
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)

Yellow Scarves

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Feng Xu Fêng Hsü 封胥
Han Xian Han Hsien 韓暹
Tang Zhou T‘ang Chou 唐周
Wang Du Wang Tu 王度

Yuan Shang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Feng Ji (Yuantu) Fêng Chi (Yüan-t‘u) 逢紀 (元圖)
Yin Kui Yin K‘uei  

Yuan Shao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bi Yu Pi Yü 畢瑜
Chen Lin (Kongzhang) Ch‘ên Lin (K‘ung-chang) 陳琳 (孔璋)
Cui Jun Ts‘ui Chün 崔鈞
Dong Zhao (Gongren) Tung Chao (Kung-jên) 董昭 (公仁)
Feng Ji (Yuantu) Fêng Chi (Yüan-t‘u) 逢紀 (元圖)
Han Fu (Wenjie) Han Fu (Wên-chieh) 韓馥 (文節)
Li Shao Li Shao 李邵
Li Yan Li Yen 李延
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu He Liu Ho 劉和
Tian Feng (Yuanhao) T‘ien Fêng (Yüan-hao) 田豐 (元皓)
Ying Shao (Zhongyuan) Ying Shao (Chung-yüan) 應劭 (仲瑗)
Yuan Shao (Benchu) Yüan Shao (Pên-ch‘u) 袁紹 (本初)
Zhang Yang (Zhishu) Chang Yang (Chih-shu) 張楊 (稚叔)
Zhao Yong Chao Yung 趙融
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)
Zhou Xin (Daming) Chou Hsin (Ta-ming) 周昕 (大明)
Zhou Yu (Renming) Chou Yü (Jên-ming) 周㬂

Yuan Shu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chang Nu Ch‘ang Nu 萇奴
Han Xian Han Hsien 韓暹
Shi Yiguan Shih Ikuan  
Sun Jian (Wentai) Sun Chien (Wên-t‘-ai) 孫堅 (文台)
Xu Kun Hsü K‘un 徐琨
Yang Feng Yang Fêng 楊奉
Yuan Huan (Yaoqing) Yüan Huan (Yao-ch‘ing) 袁渙 (曜卿)
Yuan Shu (Gonglu) Yüan Shu (Kung-lu) 袁術 (公路)
Zhang Cheng (Gongxian) Chang Ch‘êng (Kung-hsien) 張承 (公先)
Zheng Tai (Gongye) Chêng T‘ai (Kung-yeh)  

Zhang Yang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Dong Zhao (Gongren) Tung Chao (Kung-jên) 董昭 (公仁)
Zhang Yang (Zhishu) Chang Yang (Chih-shu) 張楊 (稚叔)

Qiang Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Beigong Boyu Peikung Poyü 北宮伯玉
Bian Zhang Pien Chang 邊章
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)
Huang Yan Huang Yen 黃衍
Ma Teng (Shoucheng) Ma T‘êng (Shou-ch‘êng) 馬騰 (壽成)

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Hu Hua Hu Hua 胡華
Li Le Li Lê 李樂
Li Yi (Xiaoyi) Li I (Hsiao-i) 李義 (孝懿)
Oulian Oulien 區連
Sheng Xian (Xiaozhang) Shêng Hsien (Hsiao-chang) 盛憲 (孝章)
Wang Zheng Wang Chêng  
Yang Ding (Zhengxiu) Yang Ting (Chêng-hsiu) 楊定 (整脩)
Yuan Sui Yüan Sui  
Zhang Chun Chang Ch‘un 張純
Zhang Ju Chang Chü 張舉
Zhao Ci Chao Tz‘ŭ  
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)

Historical Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Emperor Chong of Han [Liu Bing] Han-ch‘ung-ti [Liu Ping] 漢沖帝[劉炳]
Emperor Ming [Liu Zhuang] Emperor Ming [Liu Chuang] 漢明帝[劉莊]
Emperor Zhi of Han [Liu Zuan] Han-chih-ti [Liu Tsuan] 漢質帝[劉纘]
Liu Hong Liu Hung 劉弘
Liu Sheng Liu Shêng 劉勝
Liu Xiong Liu Hsiung 劉雄
Sima Qian (Zizhang) Ssŭ-ma Ch‘ien (Tzŭ-ch‘ang) 司馬遷 (子長)

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

September 22, 2023