Encyclopedia: Fictional Officer Officers

Three Kingdoms Encyclopedia: Fictional Officer Category

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Fictional Officer Category ]

Fictional Officer Category: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Encyclopedia Navigation

 

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Fictional Officer Category returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bian Xi Pien Hsi 卞喜
Cai He Ts‘ai Ho 蔡和
Cai Xun Ts’ai Hsün 蔡壎
Cai Zhong Ts‘ai Chung 蔡中
Cao Yong Ts‘ao Yung 曹永
Cen Wei Ts‘ên Wei 岑威
Chen Jun Ch‘ên Chün 陳俊
Chen Zao Ch‘ên Tsao 陳造
Cui Liang Ts‘ui Liang 崔訊
Dang Jun Tang Chün 黨均
Han De Han Tê 韓德
Han Fu Han Fu 韓福
Han Qi Han Ch‘i  
Han Qiong Han Ch‘iung  
Han Yao Han Yao  
Han Ying Han Ying  
Huang Kui Huang K‘uei 黃奎
Jiao Bo Chiao Po  
Kong Xiu K‘ung Hsiu 孔秀
Li Chunxiang Li Ch‘unhsiang  
Li Peng Li P‘êng  
Miao Ze Miao Tsê  
Murong Lie Mujung Lieh  
Qin Liang Ch‘in Liang  
Qin Ming Ch‘in Ming  
Qin Qi Ch‘in Ch‘i 秦祺
Song Bai Sung Pai  
Su Yong Su Yung 蘇顒
Wan Zheng Wan Chêng 萬政
Wang Hou Wang Hou  
Wang Tao Wang T‘ao 王韜
Wang Zhen Wang Chên  
Wang Zhi Wang Chih  
Wu the Baliff Wu 吳押獄
Xiahou De Hsiahou Tê 夏侯德
Xiahou En Hsiahou Ên 夏侯恩
Xue Ze Hsüeh Tsê  
Yan Ming Yen Ming  
Yang Ling Yang Ling  
Zhai Yuan Chai Yüan  
Zhang Jie Chang Chieh 張節
Zhang Pu Chang P‘u 張普
Zhang Tao Chang T‘ao  
Zheng Lun Chêng Lun  
Zheng Wen Chêng Wên 鄭文
Zhong Jin Chung Chin 鍾縉
Zhong Jing Chung Ching 鍾進
Zhong Shen Chung Shên 鍾紳

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Sanniang Pao Sanniang 鮑三娘
Bao Su Pao Su 鮑素
E Huan O Huan 鄂煥
Gong Qi Kung Ch‘i  
Gong Zhi Kung Chih 鞏志
Guan Suo Kuan So 關索
Hu Ban Hu Pan 胡班
Hua Man Hua Man 花鬘
Ma Yunlu Ma Yünlu 馬雲騄
Meng Jie Mêng Chieh  
Wang Tao Wang T‘ao 王桃
Wang Yue Wang Yüeh 王悦
Xie Xiong Hsieh Hsiung  
Zhou Cang Chou Ts‘ang 周倉

Wu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cai He Ts‘ai Ho 蔡和
Cai Zhong Ts‘ai Chung 蔡中
Wu Guotai [Lady Wu] Wu Kuot‘ai [Lady Wu] 吳國太
Xia Xun Hsia Hsün  
Zhou Ping Chou P‘ing 周平
Zhou Shan Chou Shan 周善

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cui Lian Ts‘ui Lien 崔廉
Diaochan [Sable Cicada] Tiaoch‘an [Sable Cicada] 貂嬋
Ding Guan Ting Kuan 丁管
Hu Hua Hu Hua 胡華
Wei Hong Wei Hung 衛弘
Zu Bi Tsu Pi 祖弼

Jin Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhang Shang Chang Shang 張尚

Dong Zhuo

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Diaochan [Sable Cicada] Tiaoch‘an [Sable Cicada] 貂嬋
Zhao Cen Chao Ts‘ên 趙岑

Guo Si

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cui Yong Ts‘ui Yung 崔勇

Han Fu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Pan Feng P‘an Fêng 潘鳳

Han Xuan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yang Ling Yang Ling  

Kong Rong

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zong Bao Tsung Pao 宗寶

Li Jue

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Li Bie Li Pieh  

Liu Biao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cai He Ts‘ai Ho 蔡和
Cai Xun Ts’ai Hsün 蔡壎
Cai Zhong Ts‘ai Chung 蔡中
Chen Sun Ch‘ên Sun 陳孫
Li Gui Li Kuei 李珪
Zhang Wu Chang Wu 張武

Liu Zhang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liu Gui Liu Kuei 劉璝
Liu Jun Liu Chün 劉俊
Ma Han Ma Han 馬漢

Lü Bu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Lü Lingqi Lü Lingch‘i 呂玲綺

Ma Chao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ma Yunlu Ma Yünlu 馬雲騄

Ma Teng

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Huang Kui Huang K‘uei 黃奎
Ma Yunlu Ma Yünlu 馬雲騄

Yellow Scarves

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bian Xi Pien Hsi 卞喜
Cheng Yuanzhi Ch‘êng Yüanchih 程遠志
Deng Mao Têng Mao 鄧茂
Du Yuan Tu Yüan  
Pei Yuanshao P‘ei Yüanshao 裴元紹
Sun Zhong Sun Chung 孫仲
Yan Zheng Yen Chêng 嚴政
Zhou Cang Chou Ts‘ang 周倉

Yuan Shu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xun Zheng Hsün Chêng 荀正
Yu She Yü Shê 俞涉

Yuan Tan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cen Bi Ts‘ên Pi 岑璧
Peng An P‘êng An  
Wang Zhao Wang Chao 汪昭

Zhang Lu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yang Song Yang Sung 楊松

Zhang Xiu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhang Xian Chang Hsien 張先

Zhang Yang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Mu Shun Mu Shun 穆順

Zhao Fan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Long Pao Lung 鮑隆
Chen Ying Ch‘ên Ying 陳應

Nanman Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ahuinan Ahuinan 阿會喃 ()
Dailaidongzhu Tailaitungchu 帶來洞主
Dongtuna Tungt‘una 董荼那
E Huan O Huan 鄂煥
Hua Man Hua Man 花鬘
Jinhuansanjie Chinhuansanchieh 金環三結
King Duosi King Tossŭ 思朵大王
King Mulu King Mulu 木鹿大王
King Wutugu King Wut‘uku 兀突骨大王
Lady Zhurong Lady Chujung 祝融妃
Mangyachang Mangyach‘ang 忙牙長
Meng You Mêng Yu 孟優
Tu An T‘u An 土安
Xi Ni Hsi Ni 奚泥
Yang Feng Yang Fêng 楊鋒

Other Factions

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Zhong Pao Chung 鮑忠
Fang Yue Fang Yüeh 方悅
Hou Cao Hou Ts‘ao  
Huo Hu Huo Hu 火虎
King Cheliji King Ch‘êlichi 彻里吉大王
Song Ren Sung Jên 宋仁
Song Yong Sung Yung 宋勇
Test Entry  
Wang the Tiger Wang-hu 王虎
Xing Daorong Hsing Taojung 邢道榮
Yadan Yatan 雅丹
Yueji Yüehchi 越吉

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Sun Ch‘ên Sun 陳孫
Guan Ding Kuan Ting 關定
Guan Ning Kuan Ning 關寧
Guo Chang Kuo Ch‘ang  
Hu Hua Hu Hua 胡華
Pujing [Universal Purity] P‘uching 普淨
Wang Tao Wang T‘ao 王桃
Wang Yue Wang Yüeh 王悦
Zhang Wu Chang Wu 張武

Historical Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Fu Yue [Hou Que] (Lord Sparrow) Fu Yüeh [Hou Ch‘üeh] 傅說[侯雀]

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

September 22, 2023