Encyclopedia: Fact vs. Fiction Officers

Three Kingdoms Encyclopedia: Fact vs. Fiction Category

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Fact vs. Fiction Category ]

Fact vs. Fiction Category: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Encyclopedia Navigation

 

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Fact vs. Fiction Category returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Rong Pao Jung 鮑融
Bao Shao Pao Shao 鮑邵
Bao Xin Pao Hsin 鮑信
Bao Xun (Shuye) Pao Hsün (Shu-yeh) 鮑勛 (叔業)
Bi Chen Pi Ch‘ên 畢諶
Bi Gui (Zhaoxian) Pi Kuei (Chao-hsien) 畢軌 (昭先)
Bian Bing Pien Ping 卞秉
Bian Lan Pien Lan 卞蘭
Bian Xi Pien Hsi 卞喜
? Bing ? Ping ?昺
Bing Yuan (Genju) Ping Yüan (Kên-chü) 邴原 (根矩)
Bo Xiaochang Po Hsiaoch‘ang 柏孝長
Cai Fang Ts’ai Fang 蔡方
Cai He Ts‘ai Ho 蔡和
Cai Lin Ts‘ai Lin 蔡林
Cai Mao (Degui) Ts‘ai Mao (Tê-kuei) 蔡瑁 (德珪)
Cai Xun Ts’ai Hsün 蔡壎
Cai Yan (Wenji) Ts‘ai Yen (Wên-chi) 蔡琰 (文姬)
Cai Yang Ts‘ai Yang 蔡陽
Cai Zhong Ts‘ai Chung 蔡中
Cang Ci (Xiaoren) Ts‘ang Tz‘ŭ (Hsiao-jên) 倉慈 (孝仁)
Cang Xun Ts‘ang Hsün 倉恂
Cao Ang (Zixiu) Ts‘ao Ang (Tzŭ-hsiu) 曹昂 (子脩)
Cao Anmin Ts‘ao Anmin 曹安民
Cao Biao (Zhuhu) Ts‘ao Piao (Chu-hu) 曹彪 (朱虎)
Cao Cao (Mengde) Ts‘ao Ts‘ao (Mêng-tê) 曹操 (孟德)
Cao Chan Ts‘ao Ch‘an 曹闡
Cao Chen Ts‘ao Ch‘ên 曹諶
Cao Cheng Ts‘ao Ch‘êng 曹乘
Cao Chong (Cangshu) Ts‘ao Ch‘ung (Ts‘ang-shu) 曹沖 (倉舒)
Cao Chun (Zihe) Ts‘ao Ch‘un (Tzŭ-ho) 曹純 (子和)
Cao De Ts‘ao Tê 曹德
Cao Fan Ts‘ao Fan 曹範
Cao Fang (Lanqing) Ts‘ao Fang (Lan-ch‘ing) 曹芳 (蘭卿)
Cao Fu Ts‘ao Fu 曹馥
Cao Gan Ts‘ao Kan 曹幹
Cao Gun Ts‘ao Kun 曹袞
Cao Hong (Zilian) Ts‘ao Hung (Tzŭ-lien) 曹洪 (子廉)
Cao Huan (Jingming) Ts‘ao Huan (Ching-ming) 曹奐 (景明)
Cao Hui Ts‘ao Hui 曹徽
Cao Ji Ts‘ao Chi 曹棘
Cao Jing Ts‘ao Ching 曹京
Cao Jiong Ts‘ao Chiung 曹冏
Cao Ju Ts‘ao Chü 曹據
Cao Jun Ts‘ao Chün 曹均
Cao Kang Ts‘ao K‘ang 曹犺
Cao Mao Ts‘ao Mao 曹茂
Cao Mao (Yanshi) Ts‘ao Mao (Yen-shih) 曹髦 (彥士)
Cao Mu Ts‘ao Mu 曹穆
Cao Pi (Zihuan) Ts‘ao P‘i (Tzŭ-huan) 曹丕 (子桓)
Cao Ren (Zixiao) Ts‘ao Jên (Tzŭ-hsiao) 曹仁 (子孝)
Cao Rui Ts‘ao Jui 曹蕤
Cao Rui (Yuanzhong) Ts‘ao Jui (Yüan-chung) 曹叡 (元仲)
Cao Qin Ts‘ao Ch‘in 曹勤
Cao Shao (Changsi) Ts‘ao Shao (Ch‘ang-ssŭ) 曹肇 (長思)
Cao Shu Ts‘ao Shu 曹淑
Cao Shuang (Zhaobo) Ts‘ao Shuang (Chao-po) 曹爽 (昭伯)
Cao Shuo Ts‘ao Shuo 曹鑠
Cao Song (Jugao) Ts‘ao Sung (Chü-kao) 曹嵩 (巨高)
Cao Tai Ts‘ao T‘ai 曹泰
Cao Wenshu Ts‘ao Wênshu 曹文叔
Cao Xi Ts‘ao Hsi 曹翕
Cao Xi (Zhaoshu) Ts‘ao Hsi (Chao-shu) 曹羲 (昭叔)
Cao Xie Ts‘ao Hsieh 曹協
Cao Xiong Ts‘ao Hsiung 曹熊
Cao Xiu (Wenlie) Ts‘ao Hsiu (Wên-lieh) 曹休 (文烈)
Cao Xun Ts‘ao Hsün 曹訓
Cao Yan Ts‘ao Yen 曹彥
Cao Yan Ts‘ao Yen 曹演
Cao Yin Ts‘ao Yin 曹殷
Cao Yong Ts‘ao Yung 曹永
Cao Yu (Pengzu) Ts‘ao Yü (P‘êng-tsu) 曹宇 (彭祖)
Cao Zhang (Ziwen) Ts‘ao Chang (Tzŭ-wên) 曹彰 (子文)
Cao Zhao (Changsi) Ts‘ao Chao (Ch‘ang-ssŭ) 曹肇 (長思)
Cao Zhen Ts‘ao Chên  
Cao Zhen (Zidan) Ts‘ao Chên (Tzŭ-tan) 曹真 (子丹)
Cao Zheng Ts‘ao Chêng 曹整
Cao Zhi (Zijian) Ts‘ao Chih (Tzŭ-chien) 曹植 (子建)
Cao Zuan Ts‘ao Tsuan  
Cao Zun Ts‘ao Tsun 曹遵
Cen Wei Ts‘ên Wei 岑威
Chai Yu Ch‘ai Yü 柴玉
Chang Diao Ch‘ang Tiao 常雕
Chang Lin (Bohuai) Ch‘ang Lin (Po-huai) 常林 (伯槐)
Chang Xi Ch‘ang Hsi 昌豨
Che Zhou Ch‘ê Chou 車冑
Chen Cong Ch‘ên Ts‘ung 陳琮
Chen Deng (Yuanlong) Ch‘ên Têng (Yüan-lung) 陳登 (元龍)
Chen Gong (Gongtai) Ch‘ên Kung (Kung-t‘-ai) 陳宮 (公臺)
Chen Gui (Hanyu) Ch‘ên Kuei (Han-yü) 陳珪 (漢瑜)
Chen Ji (Yuanfang) Ch‘ên Chi (Yüan-fang) 陳紀 (元方)
Chen Jiao (Jibi) Ch‘ên Chiao (Chi-pi) 陳矯 (季弼)
Chen Jun Ch‘ên Chün 陳俊
Chen Lin (Kongzhang) Ch‘ên Lin (K‘ung-chang) 陳琳 (孔璋)
Chen Mu Ch‘ên Mu 陳牧
Chen Qian (Xiuyuan) Ch‘ên Ch‘ien (Hsiu-yüan) 陳騫 (休淵)
Chen Qun (Changwen) Ch‘ên Ch‘ün (Ch‘ang-wên) 陳群 (長文)
Chen Qun Ch‘ên Ch‘ün 陳群
Chen Su Ch‘ên Su 陳肅
Chen Tai (Xuanbo) Ch‘ên T‘ai (Hsüan-po) 陳泰 (玄伯)
Chen Xian Ch‘ên Hsien  
Chen Xin Ch‘ên Hsin  
Chen Yi Ch‘ên I 陳禕
Chen Yu (Gongwei) Ch‘ên Yü (Kung-wei) 陳瑀 (公瑋)
Chen Zao Ch‘ên Tsao 陳造
Chen Zhong (Xiaoxian) Ch‘ên Chung (Hsiao-hsien)  
Cheng Gongying Ch‘êng Kungying 成公英
Cheng He Ch‘êng Ho  
Cheng Ji Ch’eng Chi  
Cheng Ke Ch‘êng K‘o 程克
Cheng Liang Ch‘êng Liang 程良
Cheng Wu Ch‘êng Wu 程武
Cheng Xi Ch‘êng Hsi  
Cheng Xiao (Jiming) Ch‘êng Hsiao (Chi-ming)  
Cheng Yin Ch‘êng Yin 程銀
Cheng Yu (Zhongde) Ch‘êng Yü (Chung-tê) 程昱 (仲德)
Cheng Zu Ch‘êng Tsu  
Chi Lü (Hongyu) Ch‘ih Lü (Hung-yü) 郗慮 (鴻豫)
Chou Lian Ch‘ou Lien  
Chu Lue Ch‘u Luo  
Wuhuan Chu [Chu of Wuhuan] Wuhuan Ch‘u [Ch‘u of Wuhuan] 烏桓觸
Chunuyu Jun Chün  
Chunyu Dao Ch‘unyü Tao  
Cui Can Ts‘ui Ts‘an  
Cui Liang Ts‘ui Liang 崔訊
Cui Liang (Shiwen) Sun Liang (Shih-wên) 崔諒 (士文)
Cui Lin (Deru) Ts‘ui Lin (Tê-ju) 崔林 (德儒)
Cui Yan (Jigui) Ts‘ui Yen (Chi-kuei) 崔琰 (季珪)
Dai Gan Tai Kan 戴乾
Dai Ling Tai Ling 戴陵
Dai Yuan Tai Yüan 戴員
Dang Jun Tang Chün 黨均
Deng Ai (Shizai) Têng Ai (Shih-tsai) 鄧艾 (士載)
Deng Dun Têng Tun  
Deng Jing Têng Ching 鄧静
Deng Xi Têng Hsi 鄧羲
Deng Xian Têng Hsien 鄧賢
Deng Yang Têng Yang  
Deng Yang (Xuanmao) Têng Yang (Hsüan-mao)  
Deng Yi Têng I 鄧義
Deng Zhan Teng Chan 鄧展
Deng Zhong Têng Chung 鄧忠
Dian Man Tien Man 典滿
Dian Wei Tien Wei 典韋
Ding Chong Ting Ch‘ung 丁沖
Ding Fei Ting Fei 丁斐
Ding Mi (Yanjing) Ting Mi (Yen-ching) 丁謐 (彥靖)
Ding Yi (Jingli) Ting I (Ching-li) 丁廙 (敬礼)
Ding Yi (Zhengli) Ting I (Chêng-li) 丁儀 (正禮)
Dong Ba Tung Pa 董巴
Dong Chao Tung Ch‘ao 董朝
Dong Cheng Tung Ch‘êng 董承
Dong Fang Tung Fang 董訪
Dong Fen Tung Fên 董芬
Dong He Tung Ho 董和
Dong Heng Tung Hêng  
Dong Meng Tung Meng 董蒙
Dong Si Tung Ssŭ 董祀
Dong Xin Tung Hsin  
Dong Xun Tung Hsün  
Dong Yu (Jizhi) Tung Yü (Chi-chih) 董遇 (季直)
Dong Zhao (Gongren) Tung Chao (Kung-jên) 董昭 (公仁)
Dongguo Yannian (Gongyou) Tungkuo Yennien (Kung-yu) 東郭延年
Dongli Gun Tungli Kun 东里衮
Dou Fu Tou Fu 竇輔
Du Ji (Bohou) Tu Chi (Po-hou) 杜畿 (伯侯)
Du Kui (Gongliang) Tu K‘uei (Kung-liang) 杜夔 (公良)
Du Shu (Wubo) Tu Shu (Wu-po)  
Du Song Tu Sung 杜松
Du Tong Tu T‘ung 杜通
Du Xi (Zixu) Tu Hsi (Tzŭ-hsü) 杜襲 (子緒)
Du Yu (Yuankai) Tu Yü (Yüan-k‘-ai) 杜預 (元凱)
Duan Wei (Zhongming) Tuan Wei (Chung-ming) 段煨
Duan Zhao Tuan Chao 段昭
Duhu Tuhu 杜濩
Empress Bian Empress Pien 卞皇后
Empress Guo Empress Kuo  
Empress Guo (Nüwang) Empress Kuo (Nü-wang) 郭皇后
Empress Mao Empress Mao  
Empress Zhang Empress Chang 張皇后
Empress Zhang Empress Chang 張皇后
Empress Zhen [Zhen Ji] Empress Chên [Chên Chi] 甄皇后[甄姫]
Fan Cheng Fan Ch‘êng 范成
Fan Jian (Changyuan) Fan Chien (Ch‘ang-yüan) 樊建 (長元)
Fan Ling Fan Ling 范陵
Fan Xian Fan Hsien 范先
Fei Yao Fei Yao 費曜
Fei Zhan Fei Chan 費棧
Feng Fêng
Feng Kai Fêng K‘ai 馮楷
Feng Li Fêng Li 馮禮
Feng Ren Fêng Jên 封仁
Feng Su Fêng Su 馮肅
Fu Gan (Yancai) Fu Kan (Yen-ts‘ai) 傅幹 (彦材)
Fu Gu (Lanshi) Fu Ku (Lan-shih) 傅嘏 (蘭石)
Fu Jia (Lanshi) Fu Chia (Lan-shih)  
Fu Qun Fu Ch‘ün 傅羣
Fu Xuan Fu Hsüan 傅玄
Fu Xun (Gongti) Fu Hsün (Kung-t‘i) 傅巽 (公悌)
Fu Yang Fu Yang 服養
Fuhu Fuhu 朴胡
Gan Shi Kan Shih 甘始
Gao Lan Kao Lan 高覽
Gao Rou (Wenhui) Kao Jou (Wên-hui) 高柔 (文惠)
Gao You Kao Yu 高誘
Gao (Yuanlü) Kao (Yüan-lü) (元呂)
Gao Zuo Kao Tso 高祚
Gaotang Long (Shenping) Kaot‘ang Lung (Shên-p‘ing) 高棠隆 (升平)
Geng Ji (Jixing) Kêng Chi (Chi-hsing) 耿紀 (季行)
Gongsun Fang Kungsun Fang 公孫方
Gongsun Gong Kungsun Kung 公孫恭
Gongsun Xiu Kungsun Hsiu 公孫修
Gongsun Yuan Kungsun Yüan 公孫淵
Gou An Kou An 句安
Guan Cheng Kuan Ch‘êng 管承
Guan Jun Kuan Chün 灌均
Guan Lu (Gongming) Kuan Lu (Kung-ming) 管輅 (公明)
Guan Yu (Yunchang) Kuan Yü (Yün-ch‘ang) 關羽 (雲長)
Guanqiu Dian (Zibang) Kuanch‘iu Tien (Tzŭ-pang) 毌丘甸 (子邦)
Guanqiu Jian (Zhonggong) Kuanch‘iu Chien (Chung-kung) 毌丘儉 (仲恭)
Guanqiu Xing Kuanch‘iu Hsing 毌丘興
Guanqiu Xiu Kuanch‘iu Hsiu 毌丘秀
Gui Lan Kuei Lan  
Gui Mu Kuei Mu  
Guo Biao Kuo Piao  
Guo Chen Kuo Ch‘ên  
Guo Chun Kuo Ch‘un  
Guo Gong Kuo Kung  
Guo Huai (Boji) Kuo Huai (Po-chi) 郭淮 (伯濟)
Guo Jia (Fengxiao) Kuo Chia (Fêng-hsiao) 郭嘉 (奉孝)
Guo Mu Kuo Mu  
Guo Pei (Zhongnan) Kuo P‘ei (Chung-nan) 郭配 (仲南)
Guo Tong Kuo T‘ung  
Guo Xian (Youjian) Kuo Hsien (Yu-chien)  
Guo Xun Kuo Hsün  
Guo Yi (Boyi) Kuo I (Po-i) 郭奕 (伯益)
Guo Yuan (Zini) Kuo Yüan (Tzŭ-ni) 國淵 (子尼)
Guo Zheng Kuo Chêng  
Guo Zu Kuo Tsu 郭祖
Han De Han Tê 韓德
Han Fan Han Fan 韓范
Han Fu Han Fu 韓福
Han Guan (Manyu) Han Kuan (Man-yü)  
Han Hao (Yuansi) Han Hao (Yüan-ssŭ) 韓浩 (元嗣)
Han Ji (Gongzi) Han Chi (Kung-tzŭ) 韓暨 (公至)
Han Long Han Lung  
Han Qi Han Ch‘i  
Han Qiong Han Ch‘iung  
Han Song (Degao) Han Sung (Tê-kao) 韓嵩 (德高)
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)
Han Xuan Han Hsüan 韓玄
Han Xuan (Jingran) Han Hsüan (Ching-jan)  
Han Yao Han Yao  
Han Yi Han I  
Han Ying Han Ying  
Han Zong Han Tsung  
Handan Chun (Zishu) Hantan Ch‘un (Tzŭ-shu)  
Hao Guang Hao Kuang  
Hao ? (Mengjie) Hao ? (Mêng-chieh)  
Hao Zhao (Bodao) Hao Chao (Po-tao) 郝昭 (伯道)
Hao Zhou (Kongyi) Hao Chou (K‘ung-i) 浩周
He Kui (Shulong) Ho K‘uei (Shu-lung) 何夔 (叔龍)
He Mao Ho Mao 何茂
He Xia (Yangshi) Ho Hsia (Yang-shih) 和洽 (陽士)
He Xia (Yangshi) Ho Hsia (Yang-shih) 和洽 (陽士)
He Yan (Pingshu) Ho Yen (P‘ing-shu) 何晏 (平叔)
He Zeng (Yingkao) Ho Tsêng (Ying-k‘-ao) 何曾 (穎考)
He Zhen (Yuangan) Ho Chên (Yüan-kan)  
Hou Cheng Hou Ch‘êng 侯成
Hou Sheng Hou Shêng  
Hou Shilang (Xiaoming) Hou Shihlang (Hsiao-ming)  
Hou Xie Hou Hsieh 侯諧
Hou Xuan Hou Hsüan 侯選
Hou Yin Hou Yin 侯音
Hu Fen (Xuanwei) Hu Fên (Hsüan-wei) 胡奮 (玄威)
Hu Lie (Wuxuan) Hu Lieh (Wu-hsüan) 胡烈 (武玄)
Hu Yuan (Shiyuan) Hu Yüan (Shih-yüan) 胡淵 (世元)
Hu Zhi Hu Chih  
Hu Zhi (Wende) Hu Chih (Wên-tê) 胡質 (文德)
Hu Zun Hu Tsun 胡遵
Hua Xin (Ziyu) Hua Hsin (Tzŭ-yü) 華歆 (子魚)
Hua Yong Hua Yung  
Huan Fan (Yuanze) Huan Fan (Yüan-tsê) 桓範 (元則)
Huan Jie (Boxu) Huan Chieh (Po-hsü) 桓階 (伯緒)
Huang Hua Huang Hua 黃華
Huang Hua Huang Hua 黃華
Huang Kui Huang K‘uei 黃奎
Huang Lang (Wenta) Huang Lang (Wên-t‘-a)  
Huang Quan (Gongheng) Huang Ch‘üan (Kung-hêng) 黃權 (公衡)
Huang Yong Huang Yung 黃邕
Huang Zhen Huang Chên  
Huangfu Kai Huangfu K‘ai 皇甫闓
Huchuquan Huch‘uch‘üan 呼廚泉
Huo Xing Huo Hsing 霍性
Ji Huang Chi Huang  
Ji Kang (Shuye) Chi K‘ang (Shu-yeh) 嵇康 (叔夜)
Ji Mao (Shuchang) Chi Mao (Shu-ch‘ang)  
Ji Miao (Wenran) Chi Miao (Wên-jan) 吉邈 (文然)
Ji Mu (Siran) Chi Mu (Ssŭ-jan) 吉穆 (思然)
Jia Chong (Gonglü) Chia Ch‘ung (Kung-lü) 賈充 (公閭)
Jia Fan Chia Fan 賈範
Jia Fang Chia Fang  
Jia Hong (Shuye) Chia Hung (Shu-yeh) 賈洪 (叔業)
Jia Kui (Liangdao) Chia K‘uei (Liang-tao) 賈逵 (梁道)
Jia Xin Chia Hsin 賈信
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)
Jiang Ban Chiang Pan 蔣班
Jiang Gan (Ziyi) Chiang Kan (Tzŭ-i) 蔣幹 (子翼)
Jiang He Chiang Ho 姜合
Jiang Ji (Zitong) Chiang Chi (Tzŭ-t‘ung) 蔣濟 (子通)
Jiang Jiong Chiang Chiung  
Jiang Mo Chiang Mo  
Jiang Shu Chiang Shu 蔣舒
Jiang Wei (Boyue) Chiang Wei (Po-yüeh) 姜維 (伯約)
Jiang Xu (Boyi) Chiang Hsü (Po-i) 姜敘 (伯奕)
Jiang Yin Chiang Yin  
Jiao Bing Chiao Ping  
Jiao Bo Chiao Po  
Jiao Chu Chiao Ch‘u 焦觸
Jiao Yi Chiao I 焦彝
Jin Xuan (Yuanji) Chin Hsüan (Yüan-chi) 金旋 (元機)
Jin Yi (Deyi) Chin I (Tê-i) 金祎 (德禕)
Jin Yun Chin Yün  
Jin Zong Chin Tsung 晉宗
Kong ? K‘ung ?  
Kong Gui (Shulin) K‘ung Kuei (Shu-lin) 孔桂 (叔林)
Kong Rong (Wenju) K‘ung Jung (Wên-chü) 孔融 (文舉)
Kong Xian K’ung Hsien 孔羨
Kong Xin K‘ung Hsin  
Kong Xiu K‘ung Hsiu 孔秀
Kuai Qi K‘uai Ch‘i 蒯祺
Kuai Yue (Yidu) K‘uai Yüeh (I-tu) 蒯越 (異度)
Lady Bo Lady Po 白皇后
Lady Cai Lady Ts‘ai  
Lady Cao Lady Ts‘ao  
Lady Chen Lady Ch‘ên  
Lady Cui Lady Ts‘ui  
Lady Ding Lady Ting 丁夫人
Lady Dong Lady Tung  
Lady Du Lady Tu 杜夫人
Lady Jiang Lady Chiang  
Lady Kong Lady K‘ung  
Lady Li Lady Li  
Lady Li Lady Li  
Lady Liu Lady Liu  
Lady Liu Lady Liu  
Lady Wang Lady Wang  
Wang Yi Wang I  
Lady Xi Lady Hsi  
Xiahou Lingnü Hsiahou Lingnü 夏侯令女
Lady Xun Lady Hsün  
Lady Zhao Lady Chao  
Lady Zhi Lady Chih  
Lao Jing Lao Ching  
Li Li
Li Li  
Li Cheng Li Ch‘êng 李成
Li Chunxiang Li Ch‘unhsiang  
Li Di Li Ti  
Li Dian (Mancheng) Li Tien (Man-ch‘êng) 李典 (曼成)
Li Feng (Xuanguo) Li Fêng (Hsüan-kuo) 李豐
Li Fu (Zixian) Li Fu (Tzŭ-hsien) 李孚 (子憲)
Li Fu Li Fu 李輔
Li Fu Li Fu 李輔
Li Fu Li Fu 李伏
Li Hei Li Hei 李黑
Li Hu Li Hu 李虎
Li Hu Li Hu 李虎
Li Hui Li Hui  
Li Ji Li Chi 李基
Li Jin Li Chin 李進
Li Jun Li Chün 李俊
Li Kan Li K‘an 李堪
Li Li (Jianxian) Li Li (Chien-hsien) 李立 (建賢)
Li Peng Li P‘êng  
Li Qian Li Ch‘ien 李乾
Li Shao Li Shao 李韶
Li Sheng (Gongzhao) Li Shêng (Kung-chao) 李勝 (公昭)
Li Shengcheng Li Shêngch‘êng  
Li Tao Li T‘ao  
Li Tiao Li T‘iao 李條
Li Tong (Wenda) Li T‘ung (Wên-ta) 李通 (文達)
Li Wan (Shuwen) Li Wan (Shu-wên)  
Li Wei Li Wei  
Li Xiu (Zilang) Li Hsiu (Tzŭ-lang) 李休 (子郎)
Li Xu Li Hsü 李绪
Li Yi (Xiaoyi) Li I (Hsiao-i) 李義 (孝懿)
Li Zheng Li Chêng 李整
Liang Gu (Menghuang) Liang Ku (Mêng-huang) 梁鵠 (孟皇)
Liang Ji Liang Chi  
Liang Kuan Liang K‘uan 梁寬
Liang Mao (Bofang) Liang Mao (Po-fang) 涼茂 (伯方)
Liang Qi Liang Ch‘i 梁岐
Liang Qian Liang Ch‘ien  
Liang Xi (Ziyu) Liang Hsi (Tzŭ-yü) 梁習 (子虞)
Liang Xu Liang Hsü 梁緒
Linghu Shao (Kongshu) Linghu Shao (K‘ung-shu) 令狐邵 (孔叔)
Linghu Yu Linghu Yü 令弧愚
Liu Ba (Zichu) Liu Pa (Tzŭ-ch‘u) 劉巴 (子初)
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu Cong Liu Ts‘ung 劉琮
Liu Da Liu Ta  
Liu Dai (Gongshan) Liu Tai (Kung-shan) 劉岱 (公山)
Liu Du Liu Tu 劉度
Liu Fang (Ziqi) Liu Fang (Tzŭ-ch‘i) 劉放 (子棄)
Liu Fu (Yuanying) Liu Fu (Yüan-ying) 劉馥 (元穎)
Liu Gui Liu Kuei  
Liu Hui Liu Hui 劉徽
Liu Jie Liu Chieh  
Liu Pi Liu P‘i  
Liu Ruo Liu Jo 劉若
Liu Shan (Gongsi) Liu Shan (Kung-ssŭ) 劉禪 (公嗣)
Liu Shao (Kongcai) Liu Shao (K‘ung-ts‘ai) 劉劭 (孔才)
Liu Shi (Zizhen) Liu Shih (Tzŭ-chên) 劉寔 (子真)
Liu Tao Liu T‘ao  
Liu Wei Liu Wei  
Liu Wei Liu Wei 劉偉
Liu Xi Liu Hsi  
Liu Xi Liu Hsi  
Liu Xian Liu Hsien  
Liu Xian (Shizong) Liu Hsien (Shih-tsung) 劉先 (始宗)
Liu Xiong Liu Hsiung 劉雄
Liu Xuan (Wenheng) Liu Hsüan (Wên-hêng) 劉璿 (文衡)
Liu Xun Liu Hsün  
Liu Xun (Zitai) Liu Hsün (Tzŭ-t‘-ai) 劉勳 (子臺)
Liu Yan Liu Yen 劉延
Liu Ye (Ziyang) Liu Yeh (Tzŭ-yang) 劉曄 (子揚)
Liu Yi Liu I  
Liu Yi (Gongsi) Liu I (Kung-ssŭ) 劉廙 (恭嗣)
Liu Yi (Zhongxiong) Liu I (Chung-hsiung)  
Liu Yin (Xiuran) Liu Yin (Hsiu-jan) 柳隱 (休然)
Liu Zhan Liu Chan  
Liu Zhen (Gonggan) Liu Chên (Kung-an) 劉楨 (公幹)
Liu Zhu (Kongcai) Liu Chu (K‘ung-ts‘ai) 劉助 (孔才)
Lou Gui (Zibo) Lou Kuei (Tzŭ-po) 婁圭 (子伯)
Lou Yi Lou I 樓異
Liu Zhan Liu Chan 劉展
 
Lü An Lü An  
Lü Bing Lü Ping 呂並
Lu Chang Lu Ch‘ang  
Lu Cui (Wenyu) Lu Ts‘ui (Wên-yü) 路粹 (文蔚)
Lü Gong Lü Kung  
Lu Hong Lu Hung  
Lu Jian Lu Chien  
Lü Kuang Lü K‘uang 呂曠
Lü Qian (Zike) Lü Ch‘ien (Tzŭ-k‘o) 呂虔 (子恪)
Lu Qin Lu Ch‘in  
Lu Shi Lu Shih  
Lu Shuihu Lu Shui-hu 盧水胡
Lü Xiang Lü Hsiang 呂翔
Lü Xing Lü Hsing  
Lü Xun Lü Hsün  
Lu Yu (Zijia) Lu Yü (Tzŭ-chia) 盧毓 (子家)
Lu Zhao Lu Chao 路招
Luo Xian (Lingze) Lo Hsien (Ling-tsê) 羅憲 (令則)
Lu Zhi Lu Chih  
Luxi Luhsi  
Ma Ai Ma Ai 馬艾
Ma Jun (Deheng) Ma Chün (Tê-hêng) 馬鈞 (德衡)
Ma Qiu Ma Ch‘iu 馬秋
Ma Teng (Shoucheng) Ma T‘êng (Shou-ch‘êng) 馬騰 (壽成)
Ma Tie Ma T‘ieh 馬鐵
Ma Xiu Ma Hsiu 馬休
Ma Yan Ma Yen 馬延
Ma Zhao Ma Chao  
Ma Zun Ma Tsun 馬遵
Lady Ren Lady Jên  
Man Chong (Boning) Man Ch‘ung (Po-ning) 滿寵 (伯寧)
Man Wei (Gongheng) Man Wei (Kung-hêng)  
Mao Hui Mao Hui 毛暉
Mao Jia Mao Chia 毛嘉
Mao Jie (Xiaoxian) Mao Chieh (Hsiao-hsien) 毛玠 (孝先)
Mei Cheng Mei Ch‘êng 梅成
Mei Fu Mei Fu 梅敷
Meng Da (Zijing) Mêng Ta (Tzŭ-ching) 孟達 (子敬)
Meng Jian (Gongwei) Mêng Chien (Kung-wei) 孟建 (公威)
Meng Kang (Gongxiu) Mêng K‘ang (Kung-hsiu)  
Meng Tan Mêng T‘an  
Mi Fang (Zifang) Mi Fang (Tzŭ-fang) 麋芳 (子方)
Miao Shang Miao Shang 繆尚
Miao Xi (Xibo) Miao Hsi (Hsi-po) 繆襲 (熙伯)
Miao Ze Miao Tsê  
Mu Bing (Dexing) Mu Ping (Tê-hsing) 沐并 (德信)
Murong Lie Mujung Lieh  
Ni Xiaode Ni Hsiaotê  
Niu Gai Niu Kai 牛蓋
Niu Jin Niu Chin 牛金
Pan Ju P‘an Chü  
Pan Xu (Yuanmao) P‘an Hsü (Yüan-mao) 潘勗 (元茂)
Pang De (Lingming) P‘ang Tê (Ling-ming) 龐德 (令明)
Pang Gong P‘ang Kung  
Pang Hong (Jushi) P‘ang Hung (Chü-shih) 龐宏 (巨師)
Pang Hui P‘ang Hui 龐會
Pang Lin P‘ang Lin 龐林
Pang (Shanren) P‘ang (Shan-jên)  
Pang Yan P‘ang Yen  
Pang Yu (Ziyi) P‘ang Yü (Tzŭ-i) 龐淯 (子異)
Pei Hui (Wenji) P‘ei Hui (Wên-chi) 裴徽
Pei Jing P‘ei Ching  
Pei Kai (Shuze) P‘ei K‘ai (Shu-tsê)  
Pei Mao (Juguang) P‘ei Mao (Chü-kuang) 裴茂 (巨光)
Pei Qian (Wenxing) P‘ei Ch‘ien (Wên-hsing) 裴潛 (文行)
Po Qin (Xuibo) P‘o Ch‘in  
Princess Cao of Qinghe Ts‘ao Ch‘ingho 清河公主曹氏
Qi Ji Ch‘i Chi 戚寄
Qian Hong Ch‘ien Hung 牽弘
Qian Zhao (Zijing) Ch‘ien Chao (Tzŭ-ching) 牽招 (子經)
Qin Lang (Yuanming) Ch‘in Lang (Yüan-ming) 秦朗 (元明)
Qin Liang Ch‘in Liang  
Qin Ming Ch‘in Ming  
Qin Qi Ch‘in Ch‘i 秦祺
Qin Shao (Bonan) Ch‘in Shao (Po-nan) 秦召 (伯南)
Qin Yilu Ch‘in Ilu 秦宜祿
Qiu Ben Ch‘iu Pên 丘本
Qiu Jian Ch‘iu Chien 丘建
Qu Yan Ch‘ü Yen 麹演
Quan Duan Ch‘üan Tuan 全端
Quan Yi Ch‘üan I  
Quan Jing Ch‘üan Ching 全静
Quan Wei Ch‘üan Wei  
Quan Yi Ch‘üan I 全懌
Quan Yi Ch‘üan I 全懌
Que Yi Ch‘üeh I 卻揖
Red Hare [Chituma] 0 [Ch‘iht‘uma] 赤兔[赤兔馬]
Ren Fu Jen Fu 任福
Ren Fan Jên Fan 任籓
Ren Kai (Yuanbao) Jên K‘ai (Yüan-pao) 任恺 (元褒)
Ren Lan Jên Lan 任覽
Ren Jun (Boda) Jên Chün (Po-ta) 任峻 (伯達)
Rong Ge Jung Ko 榮邰
Ruan Ji Juan Chi 阮籍
Ruan Yu (Yuanyu) Juan Yü (Yüan-yü) 阮瑀 (元瑜)
Shadow Runner  
Shan Gu (Gongxia) Shan Ku (Kung-hsia)  
Shan Tao Shan T‘ao 山濤
Shao Ti (Yuanbo) Shao T‘i (Yüan-po) 邵悌 (元伯)
Shen Dan (Yiju) Shên Tan (I-chü) 申耽 (義舉)
Shen Gu Shên Ku  
Shen Rong Shên Jung 審榮
Shen Yi Shên I 申儀
Shi Bao (Zhongrong) Shih Pao (Chung-jung) 石苞 (仲容)
Shi He Shih Ho 史郃
Shi Huan (Gongliu) Shih Huan (Kung-liu) 史渙 (公劉)
Shi Jian (Linbo) Shih Chien (Lin-po) 石鑒 (林伯)
Shi Miao (Dezhou) Shih Miao (Tê-chou) 时苗 (德胄)
Shi Tao (Guangyuan) Shih T‘ao (Kuang-yüan) 石韜 (廣元)
Shi Zuan Shih Tsuan 師纂
Shisun Meng (Wenshi) Shihsun Mêng (Wên-shih) 士孫萌 (文始)
Si Fan Ssŭ Fan  
Sima Fang (Jiangong) Ssŭma Fang (Chienkung) 司馬防 (建公)
Sima Fu (Shuda) Ssŭma Fu (Shu-ta) 司馬孚 (叔達)
Sima Gan (Ziliang) Ssŭma Kan (Tzŭ-liang) 司馬幹 (子良)
Sima Jin (Huida) Ssŭma Chin (Hui-ta) 司馬進 (惠達)
Sima Jun (Zizang) Ssŭma Chün (Tzŭ-tsang) 司馬駿 (子臧)
Sima Kui (Jida) Ssŭma K‘uei (Chi-ta) 司馬馗 (季達)
Sima Lang (Boda) Ssŭma Lang (Po-ta) 司馬朗 (伯達)
Sima Ling Ssŭma Ling 司馬陵
Sima Min (Youda) Ssŭma Min (Yu-ta) 司馬敏 (幼達)
Sima Quan Ssŭma Ch‘üan 司馬權
Sima Shi (Ziyuan) Ssŭma Shih (Tzŭ-yüan) 司馬師 (子元)
Sima Sui (Zibo) Ssŭma Sui (Tzŭ-po) 司馬遂 (子伯)
Sima Ti Ssŭma T‘i 司馬悌
Sima Tong (Yada) Ssŭma T‘ung (Ya-ta) 司馬同 (雅達)
Sima Wang (Zichu) Ssŭma Wang (Tzŭ-ch‘u) 司馬望 (子初)
Sima Xun (Xianda) Ssŭma Hsün (Hsien-ta) 司馬恂 (顯達)
Sima Yan (Anshi) Ssŭma Yen (An-shih) 司馬炎 (安世)
Sima Yi (Zhongda) Ssŭma I (Chung-ta) 司馬懿 (仲達)
Sima You (Dayou) Ssŭma Yu (Ta-yu) 司馬攸 (大猷)
Sima Zhao (Zishang) Ssŭma Chao (Tzŭ-shang) 司馬昭 (子上)
Sima Zhi (Zihua) Ssŭma Chih (Tzŭ-hua) 司馬芝 (子華)
Song Bai Sung Pai  
Song Hao Sung Hao  
Song Jie Sung Chieh 宋階
Song Xian Sung Hsien 宋憲
Su Lin (Xiaoyou) Su Lin (Hsiao-yu)  
Su Shou Su Shou  
Su Yong Su Yung 蘇顒
Su You Su Yu 蘇由
Su Yue Su Yüeh 蘇越
Su Ze (Wenshi) Su Tsê (Wên-shih) 蘇則 (文師)
Sun Qian Sun Ch‘ien  
Sun Gai Sun Kai  
Sun Guan (Zhongtai) Sun Kuan (Chung-t‘-ai)  
Sun Li (Deda) Sun Li (Tê-ta) 孫禮 (德達)
Sun Qing Sun Ch‘ing 孫輕
Sun Zi (Yanlong) Sun Tzŭ (Yen-lung) 孫資 (彥龍)
Sun Zicai Sun Tzŭts‘ai  
Tang Zi T‘ang Tzŭ 唐咨
Tian Chang T‘ien Ch‘ang  
Tian Chou (Zitai) T‘ien Ch‘ou (Tzŭ-t‘-ai) 田疇 (子泰)
Tian Xu T‘ien Hsü 田續
Tian Yu (Guorang) T‘ien Yü (Kuo-jang) 田豫 (國讓)
Tian Zhang T‘ien Chang 田章
Wan Qian Wan Ch‘ien 萬潛
Wan Zheng Wan Chêng 萬政
Wang Bi Wang Pi 王必
Wang Bi (Fusi) Wang Pi (Fu-ssŭ) 王弼 (輔嗣)
Wang Can (Zhongxuan) Wang Ts‘an (Chung-hsüan) 王粲 (仲宣)
Wang Chang (Wenshu) Wang Ch‘ang (Wên-shu) 王昶 (文舒)
Wang Guan (Weitai) Wang Kuan (Wei-t‘-ai) 王觀 (偉臺)
Wang Guang Wang Kuang  
Wang Guo Wang Kuo  
Wang Han Wang Han 王含
Wang Hong Wang Hung  
Wang Hong (Zhengzong) Wang Hung (Chêng-tsung)  
Wang Hou Wang Hou  
Wang Huiyang Wang Huiyang  
Wang Hun (Xuanchong) Wang Hun (Hsüan-ch‘ung) 王渾 (玄沖)
Wang Ji (Boxing) Wang Chi (Po-hsing) 王基 (伯興)
Wang Jing (Yanwei) Wang Ching (Yen-wei) 王經 (彥偉)
Wang Kai Wang K‘ai 王楷
Wang Lang (Jingxing) Wang Lang (Ying-hsing) 王朗 (景興)
Wang Ling Wang Ling  
Wang Ling (Yanyun) Wang Ling (Yen-yün) 王淩 (彥云)
Wang Mo Wang Mo 王摩
Wang Ping (Zijun) Wang P‘ing (Tzŭ-chün) 王平 (子均)
Wang Pu Wang P‘u  
Wang Qi (Kongshi) Wang Ch‘i (K‘ung-shih) 王頎 (孔碩)
Wang Qin Wang Ch‘in  
Wang Ru Wang Ju  
Wang Shen (Chudao) Wang Shên (Ch‘u-tao) 王沈 (處道)
Wang Shuang (Ziquan) Wang Shuang (Tzŭ-ch‘üan) 王雙 (子全)
Wang Si Wang Ssŭ 王思
Wang Song Wang Sung 王松
Wang Su (Ziyong) Wang Su (Tzŭ-yung) 王肅 (子雍)
Wang Tao Wang T‘ao 王韜
Wang Tu Wang T’u 王圖
Wang Xiang (Xibo) Wang Hsiang (Hsi-po)  
Wang Xiang (Xiuzheng) Wang Hsiang (Hsiu-chêng) 王祥 (休徵)
Wang Xiong Wang Hsiung  
Wang Xiu (Shuzhi) Wang Hsiu (Shu-chih) 王修 (叔治)
Wang Xuan Wang Hsüan 王選
Wang Xun (Liangfu) Wang Hsün (Liang-fu)  
Wang Yan Wang Yen 王琰
Wang Yi (Wendu) Wang I (Wên-tu)  
Wang Zhao Wang Chao 王照
Wang Zhen Wang Chên  
Wang Zhen (Shujing) Wang Chên (Shu-ching)  
Wang Zhi Wang Chih  
Wang Zhong Wang Chung 王忠
Wei Chong Wei Ch‘ung  
Wei Dan (Zhongjiang) Wei Tan (Chung-chiang)  
Wei Duan (Xiufu) Wei Tuan (Hsiu-fu)  
Wei Feng (Zijing) Wei Fêng (Tzŭ-ching) 魏諷 (子京)
Wei Gu (Zhongjian) Wei Ku (Chung-chien) 衛固 (仲堅)
Wei Guan (Boyu) Wei Kuan (Po-yü) 衛瓘 (伯玉)
Wei Huang (Dewei) Wei Huang (Tê-wei) 韋晃
Wei Ji (Boru) Wei Chi (Po-ju) 衛覬 (伯儒)
Wei Kai Wei K‘ai 衛凱
Wei Kang (Yuanjiang) Wei K‘ang (Yüan-chiang)  
Wei Li Wei Li  
Wei Ping Wei P‘ing  
Wei Xi (Ziya) Wei Hsi (Tzŭ-ya)  
Wei Xu Wei Hsü 魏續
Wei Xun Wei Hsün  
Wei Zhen (Gongzhen) Wei Chên (Kung-chên) 衛臻 (公振)
Wei Zi (Zixu) Wei Tzŭ (Tzŭ-hsü) 衛茲
Wen Hu Wên Hu 文虎
Wen Hui (Manji) Wên Hui (Man-chi) 溫恢 (曼基)
Wen Ping (Zhongye) Wên P‘ing (Chung-yeh) 文聘 (仲業)
Wen Qin (Zhongruo) Wên Ch‘in (Chung-jo) 文欽 (仲若)
Wen Sheng Wen Sheng 温生
Wen Yang Wên Yang 文鴦
Wu Dun (Annu) Wu Tun (An-nu) 吳敦 (黯奴)
Wu Gai (Yuanxia) Wu Kai (Yüan-hsia)  
Wu the Baliff Wu 吳押獄
Wu Zhi (Jizhong) Wu Chih (Chi-chung) 吳質 (季重)
Wu Zhou (Bonan) Wu Chou (Po-nan)  
Wuqiu Xing Wuch‘iu Hsing  
Xi Shou Hsi Shou  
Xi Xia Hsi Hsia  
Xi Zhicai Hsi Chihts‘ai 戲志才
Xia She Hsia Shê  
Xiahou Ba (Zhongquan) Hsiahou Pa (Chung-ch‘üan) 夏侯霸 (仲權)
Xiahou Cheng (Shuquan) Hsiahou Ch‘êng (Shu-ch‘üan)  
Xiahou Chong Hsiahou Ch‘ung  
Xiahou Cun Hsiahou Ts‘un  
Xiahou De Hsiahou Tê 夏侯德
Xiahou Dun (Yuanrang) Hsiahou Tun (Yüan-jang) 夏侯惇 (元讓)
Xiahou En Hsiahou Ên 夏侯恩
Xiahou He Hsiahou Ho  
Xiahou He (Yiquan) Hsiahou Ho (I-ch‘üan) 夏侯和 (義權)
Xiahou Heng Hsiahou Hêng  
Xiahou Hui (Yuanrong) Hsiahou Hui (Yüan-jung)  
Xiahou Hui (Zhiquan) Hsiahou Hui (Chih-ch‘üan) 夏侯惠 (稚權)
Xiahou Jie Hsiahou Chieh  
Xiahou Lan Hsiahou Lan  
Xiahou Lian Hsiahou Lien  
Xiahou Mao (Zilin) Hsiahou Mao (Tzŭ-lin) 夏侯楙 (子林)
Xiahou Rong (Youquan) Hsiahou Jung (Yu-ch‘üan)  
Xiahou Ru (Junlin) Hsiahou Ju (Chün-lin) 夏侯儒
Xiahou Shang (Boren) Hsiahou Shang (Po-jên) 夏侯尚 (伯仁)
Lady Xiahou Lady Hsiahou 夏侯氏
Xiahou Wei (Jiquan) Hsiahou Wei (Chi-ch‘üan) 夏侯威 (季權)
Xiahou Xian Hsiahou Hsien 夏侯咸
Xiahou Xuan (Taichu) Hsiahou Hsüan (T‘-ai-ch‘u) 夏侯玄 (太初)
Xiahou Yuan (Miaocai) Hsiahou Yüan (Miao-ts‘ai) 夏侯淵 (妙才)
Xiang Xiu Hsiang Hsiu 向秀
Xianyu Fu Hsienyü Fu 鮮於輔
Xie Gai (Wenyi) Hsieh Kai (Wên-i)  
Xie Huan Hsieh Huan 謝奐
Xie Jiong Hsieh Chiung  
Xie Piao Hsieh P’iao 解剽
Xie Qi Hsieh Ch‘i  
Xieguini Hsiehkueini  
Xin Chang (Taiyong) Hsin Ch‘ang (T‘-ai-yung) 辛敞 (泰雍)
Xin Ji Hsin Chi 辛機
Xin Pi (Zuozhi) Hsin P‘i (Tso-chih) 辛毗 (佐治)
Xin Xianying Hsin Hsienying 辛憲英
Xing Yong (Zi’ang) Hsing Yung  
Xing Zhen Hsing Chên 邢貞
Xu Chu (Zhongkang) Hsü Ch‘u (Chung-k‘-ang) 許褚 (仲康)
Xu Ding Hsü Ting  
Xu Gan (Weichang) Hsü Kan (Wei-ch‘ang)  
Xu Huang (Gongming) Hsü Huang (Kung-ming) 徐晃 (公明)
Xu Hun Hsü Hun  
Xu Miao (Jingshan) Hsü Miao (Ching-shan) 徐邈 (景山)
Xu Qiu (Mengyu) Hsü Ch‘iu (Mêng-yü) 徐璆 (孟玉)
Xu Shang Hsü Shang  
Xu Shu (Yuanzhi) Hsü Shu (Yüan-chih) 徐庶 (元直)
Xu Si Hsü Ssŭ 許汜
Xu Tuo Hsü T‘o  
Xu Xi Hsü Hsi 徐翕
Xu Xuan (Baojian) Hsü Hsüan (Pao-chien) 徐宣 (寶堅)
Xu Yi Hsü I 許儀
Xu Yi (Jicai) Hsü I (Chi-ts‘ai) 徐奕 (季才)
Xu Yin Hsü Yin  
Xu Ying (Boji) Hsü Ying (Po-chi)  
Xu You Hsü Yu  
Xu You (Ziyuan) Hsü Yu (Tzŭ-yüan) 許攸 (子遠)
Xu Yun (Shicong) Hsü Yün (Shih-ts‘ung)  
Xu Zhi Hsü Chih 許芝
Xu Zhi Hsü Chih 徐質
Xu Zhi Hsü Chih 徐質
Xue Hong Hsüeh Hung 薛洪
Xue Qiao Hsüeh Ch‘iao  
Xue Ti (Xiaowei) Hsüeh T‘i (Hsiao-wei)  
Xue Ze Hsüeh Tsê  
Xue Zhou Hsüeh Chou 薛州
Xun Can Hsün Ts‘an  
Xun Gun Hsün Kun 荀緄
Xun Hong (Zhongmao) Hsün Hung (Chung-mao)  
Xun Jian Hsün Chien 荀儉
Xun Jing (Shuci) Hsün Ching (Shu-tz‘ŭ) 荀靖 (叔慈)
Xun Kai Hsün K‘ai 荀愷
Xun Shen Hsün Shên 荀詵
Xun Shu (Jihe) Hsün Shu (Chi-ho) 荀淑 (季和)
Xun Su Hsün Su 荀肅
Xun Tao Hsün T‘ao 荀燾
Xun Wei (Gonggao) Hsün Wei (Kung-kao)  
Xun Xian (Manqing) Hsün Hsien (Man-ch‘ing)  
Xun Xu (Gongzeng) Hsün Hsü (Kung-ts‘êng) 荀勗 (公曾)
Xun Yan (Xiuruo) Hsün Yen (Hsiu-jo) 荀衍 (休若)
Xun Yi (Jingqian) Hsün I (Ching-ch‘ien) 荀顗 (景倩)
Xun You (Gongda) Hsün Yu (Kung-ta) 荀攸 (公達)
Xun Yu (Wenruo) Hsün Yü (Wên-jo) 荀彧 (文若)
Xun Yue (Zhongyu) Hsün Yüeh (Chung-yü)  
Xun Yun (Changqing) Hsün Yün (Ch‘ang-ch‘ing)  
Xun Zhuan Hsün Chuan 荀專
Yan Bao (Wentong) Yen Pao (Wên-t‘ung)  
Yan Fei (Wenlin) Yen Fei (Wên-lin)  
Yan Gan (Gongzhong) Yen Kan (Kung-chung) 嚴幹 (公仲)
Yan Jun Yen Chün  
Yan Kuang Yen K‘uang 嚴匡
Yan Ming Yen Ming  
Yan Pu Yen P‘u 閻圃
Yan Rou Yen Jou 閻柔
Yan Wen (Bojian) Yen Wên (Po-chien) 閻溫 (伯儉)
Yan Xiang (Wenzi) Yen Hsiang (Wên-tzŭ)  
Yan Xing (Yanming) Yen Hsing (Yen-ming)  
Yan Zhi Yen Chih  
Yang Biao (Wenxian) Yang Piao (Wên-hsien) 楊彪 (文先)
Yang Dao Yang Tao 羊衟
Yang Fu (Yishan) Yang Fu (I-shan) 楊阜 (義山)
Yang Hong Yang Hung  
Yang Ji Yang Chi 楊稷
Yang Jun (Jicai) Yang Chün (Chi-ts‘ai) 楊俊 (季才)
Yang Kui Yang K‘uei  
Yang Ling Yang Ling  
Yang Wei (Shiying) Yang Wei (Shih-ying) 楊偉 (世英)
Yang Xin Yang Hsin 楊欣
Yang Xiu (Dezu) Yang Hsiu (Tê-tsu) 楊修 (德祖)
Yang Xun Yang Hsün  
Yang Yue Yang Yüeh  
Yang Zhong Yang Chung 楊衆
Yang Zuo Yang Tso 楊祚
Yao Qiong Yao Ch‘iung  
Yin Damu Yin Tamu 尹大目
Yin Deng Yin Teng 殷登
Yin Fan Yin Fan 隱蕃
Yin Feng (Zizeng) Yin Fêng (Tzŭ-tsêng) 尹奉
Yin Li [Lu’er] [Black Boy] Yin Li [Lu’êrh] 尹禮[盧兒]
Yin Lu Yin Lu  
Yin Qi Yin Ch‘i  
Yin Shang Yin Shang 尹賞
Yin Shu Yin Shu  
Ying Chang (Delian) Ying Ch‘ang (Tê-lien)  
Ying Qu (Xiulian) Ying Ch‘ü (Hsiu-lien)  
Ying Shao (Zhongyuan) Ying Shao (Chung-yüan) 應劭 (仲瑗)
Ying Yu (Zizheng) Ying Yü (Tzŭ-chêng)  
You Chu (Zhongyun) Yu Ch‘u (Chung-yün)  
You Tu Yu T‘u 尤突
Yu Gui Yü Kuei  
Yu Jin (Wenze) Yü Chin (Wên-tsê) 于禁 (文則)
Yu Jun Yü Chün  
Yu Song Yü Sung  
Yu Zhou Yü Chou  
Yuan Ba Yüan Pa 袁霸
Yuan Huan (Yaoqing) Yüan Huan (Yao-ch‘ing) 袁渙 (曜卿)
Yuan Min Yüan Min 袁敏
Yuan Shao Yüan Shao 爰邵
Yuan Si Yüan Ssŭ 袁嗣
Yuan Xing Yüan Hsing  
Yue Chen Yüeh Ch‘ên 樂綝
Yue Dun Yüeh Tun  
Yue Fang Yüeh Fang  
Yue Jin (Wenqian) Yüeh Chin (Wên-ch‘ien) 樂進 (文謙)
Yue Xiang (Wenzai) Yüeh Hsiang (Wên-tsai)  
Yue Zhao Yüeh Chao  
Zang Ba (Xuangao) Tsang Pa (Hsüan-kao) 臧霸 (宣高)
Zao Zhi Tsao Chih 枣祗
Zeng Xuan Tsêng Hsüan  
Zhai Yuan Chai Yüan  
Zhan Qian (Yanhuang) Chan Ch‘ien (Yen-huang) 棧潛 (彥皇)
Zheng Cheng Chêng Ch‘êng  
Zhang Cheng (Gongxian) Chang Ch‘êng (Kung-hsien) 張承 (公先)
Zhang Chuan Chang Ch‘uan 張泉
Zhang Chunhua Chang Ch‘unhua 張春華
Zhang Dang Chang Tang 張當
Zhang Fan Chang Fan 張汎
Zhang Fan (Gongyi) Chang Fan (Kung-i) 張範 (公儀)
Zhang Fang Chang Fang 張方
Zhang Fen Chang Fên  
Zhang Gong Chang Kung 張恭
Zhang Gu Chang Ku  
Zhang He (Junyi) Chang Ho (Chün-i) 張郃 (儁乂)
Zhang Hong (Zigang) Chang Hung (Tzŭ-kang) 張紘 (子綱)
Zhang Hu Chang Hu 張虎
Zhang Hua Chang Hua  
Zhang Hua (Maoxian) Chang Hua (Mao-hsien) 張華 (茂先)
Zhang Ji (Derong) Chang Chi (Tê-jung) 張既 (德容)
Zhang Jian Chang Chien  
Zhang Jian (Yuanjie) Chang Chien (Yüan-chieh) 張儉 (元節)
Zhang Jie Chang Chieh 張節
Zhang Jin Chang Chin 張進
Zhang Jin (Ziyun) Chang Chin (Tzŭ-yün) 張津 (子雲)
Zhang Jing Chang Ching  
Zhang Jing Chang Ching  
Zhang Jiu Chang Chiu 張就
Zhang Jun Chang Chün 張峻
Zhang Liao (Wenyuan) Chang Liao (Wên-yüan) 張遼 (文遠)
Zhang Lu (Gongqi) Chang Lu (Kung-ch‘i) 張魯 (公祺)
Zheng Lun Chêng Lun  
Zhang Mao (Yanlin) Chang Mao (Yen-ts‘ai) 張茂 (彥林)
Zhang Miao (Mengzhuo) Chang Miao (Mêng-cho) 張邈 (孟卓)
Zhang Ming Chang Ming  
Zhang Mu Chang Mu  
Zhang Nan Chang Nan 張南
Zhang Pu Chang P‘u 張普
Zhang Qi (Jingzhong) Chang Ch‘i (Ching-chung) 張緝 (敬仲)
Zhang Qiu Chang Ch‘iu 張球
Zhang Quan Chang Ch‘üan 張泉
Zhang Rong Chang Jung 張融
Zhang Shao Chang Shao 張紹
Zhang Tao Chang T‘ao  
Zhang Te (Zichan) Chang T‘o (Tzŭ-ch‘an) 張特 (子產)
Zhang Xi Chang Hsi 張喜
Zhang Xi Chang Hsi 張憙
Zhang Xiang (Yuanfeng) Chang Hsiang (Yüan-fêng) 張翔 (元鳳)
Zhang Xiong Chang Hsiung 張雄
Zhang Xiong Chang Hsiung 張雄
Zhang Xiu Chang Hsiu 張繡
Zhang Yan (Flying Swallow) Chang Yen (Fei-yen) 張燕 (飛燕)
Zhang Yi Chang I 張顗
Zhang Ying Chang Ying 張穎
Zhang Yun Chang Yün 張允
Zhang Zhi Chang Chih  
Zhang (Ziqian) Chang (Tzŭ-ch‘ien)  
Zhao Ang (Weizhang) Chao Ang (Wei-chang)  
Zhao Fan Chao Fan 趙範
Zhao Jian (Shumao) Chao Chien (Shu-mao) 趙戩 (叔茂)
Zhao Qu Chao Ch‘ü 趙衢
Zhao Rong (Zichang) Chao Jung (Tzŭ-ch‘ang)  
Zhao Ta Chao T‘a  
Zhao Wen (Zirou) Chao Wên (Tzŭ-jou) 趙溫 (子柔)
Zhao Yan (Boran) Chao Yen (Po-jan)  
Zhao Yong Chao Yung 趙顒
Zhao Yue Chao Yüeh  
Zheng Chong (Wenhe) Chêng Ch‘ung (Wên-ho) 鄭沖
Zheng Gan Cheng Kan 鄭甘
Zheng Hun (Wengong) Chêng Hun 鄭渾 (文公)
Zheng Lun Chêng Lun  
Zheng Mao (Linshu) Chêng Mao (Lin-shu)  
Zheng Wen Chêng Wên 鄭文
Zheng Xiaotong Chêng Hsiaot‘ung 鄭小同
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)
Zhi Chih  
Zhi Xi (Yuansheng) Chih Hsi (Yüan-shêng)  
Zhong Hui (Shiji) Chung Hui (Shih-chi) 鍾會 (士季)
Zhong Jin Chung Chin 鍾縉
Zhong Jing Chung Ching 鍾進
Zhong Shen Chung Shên 鍾紳
Zhong Yao (Yuanchang) Chung Yao (Yüan-ch‘ang) 鍾繇 (元常)
Zhong Yu (Zhishu) Chung Yü (Chih-shu) 鍾毓 (稚叔)
Zhongchang Tong (Gongli) Chungch‘ang T‘ung (Kung-li)  
Zhou Buyi (Yuanzhi) Chou Pui (Yüan-chih)  
Zhou Jin Chou Chin  
Zhou Jun (Kailin) Chou Chün (K‘-ai-lin) 周浚 (開林)
Zhou Kui Chou K‘uei  
Zhou Tai Chou T‘ai 州泰
Zhou Xuan (Konghe) Chou Hsüan (K‘ung-ho) 周宣 (孔和)
Zhousheng Lie Choushêng Lieh  
Zhu Cheng Chu Ch‘êng  
Zhu Fang Chu Fang 朱芳
Zhu Gai Chu Kai 朱蓋
Zhu (Gongdao) Chu (Kung-tao) (公道)
Zhu Guang Chu Kuang 朱光
Zhu Jianping Chu Chienp‘ing  
Zhu Ling (Wenbo) Chu Ling (Wên-po) 朱靈 (文博)
Zhu Rong Chu Jung  
Zhu Zan Chu Tsan 朱讚
Zhuge Dan (Gongxiu) Chuko Tan (Kung-hsiu) 諸葛誕 (公休)
Zhuge Qian Chuko Ch‘ien 諸葛虔
Zhuge Xu Chuko Hsü 諸葛緒
Zong Cheng (Shilin) Tsung Ch‘êng (Shih-lin)  
Zong Hong Tsung Hung  
Zong (Ziqing) Tsung (Tzŭ-ch‘ing) (子卿)
Zou Qi Tsou Ch‘i 鄒岐
Zuo Ci (Yuanfang) Tso Tz‘ŭ (Yüan-fang) 左慈 (元放)
Zuo Xi (Yanyong) Tso Hsi (Yen-yung)  

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Sanniang Pao Sanniang 鮑三娘
Bao Su Pao Su 鮑素
Bo Shou Po Shou 白壽
Cao Bao Ts‘ao Pao 曹豹
Cen Shu (Yuanjian) Ts‘ên Shu (Yüan-chien) 岑述 (元儉)
Chen Dao (Shuzhi) Ch‘ên Tao (Shu-chih) 陳到 (叔至)
Chen Deng (Yuanlong) Ch‘ên Têng (Yüan-lung) 陳登 (元龍)
Chen Feng Ch‘ên Fêng 陳鳳
Chen Gui (Hanyu) Ch‘ên Kuei (Han-yü) 陳珪 (漢瑜)
Chen Hu Ch‘ên Hu 陳曶
Chen Ji Ch‘ên Chi 陳濟
Chen Qun (Changwen) Ch‘ên Ch‘ün (Ch‘ang-wên) 陳群 (長文)
Chen Shi Ch‘ên Shih 陳式
Chen Shou (Chengzuo) Ch‘ên Shou (Ch‘êng-tso) 陳壽 (承祚)
Chen Zhen (Xiaoqi) Ch‘ên Chên (Hsiao-ch‘i) 陳震 (孝起)
Chen Zhi (Fengzong) Ch‘ên Chih (Fêng-tsung) 陳祗 (奉宗)
Cheng Ji (Jiran) Ch‘eng² Chi¹ (Chi⁴-jan²) 程畿 (季然)
Cheng Qi (Gonghong) Ch‘êng Ch‘i (Kung-hung) 程祁 (公弘)
Cuan Gu Ts‘uan Ku 爨谷
Cuan Xi Ts‘uan Hsi 爨習
Deng Fang (Kongshan) Têng Fang (K‘ung-shan) 鄧方 (孔山)
Deng Fu Têng Fu 鄧輔
Deng Kai Têng K‘ai 鄧凱
Deng Liang Têng Liang 鄧良
Deng Tong Têng T‘ung 鄧銅
Deng Xian Têng Hsien 鄧賢
Deng Zhi (Bomiao) Têng Chih (Po-miao) 鄧芝 (伯苗)
Diluma [Dilu Horse] (Hex Mark Horse) Tiluma 的廬馬
Ding Li Ting Li 丁立
Ding Xian Ting Hsien  
Dong He (Youzai) Tung Ho (Yu-tsai) 董和 (幼宰)
Dong Hui (Xiuxu) Tung Hui (Hsiu-hsü) 董恢 (休緒)
Dong Jue (Gongxi) Tung Chüeh (Kung-hsi) 董厥 (龔襲)
Dong Yun (Xiuzhao) Tung Yün (Hsiu-chao) 董允 (休昭)
Du Lu Tu Lu  
Du Pu Tu P‘u 杜普
Du Qi Tu Ch‘i 杜祺
Du Qiong (Boyu) Tu Ch‘iung (Po-yü) 杜瓊 (伯瑜)
Du Rui Tu Jui  
Du Wei (Guofu) Tu Wei (Kuo-fu) 杜微 (國輔)
Du Yi Tu I  
E Huan O Huan 鄂煥
Empress Gan Empress Kan 甘皇后
Empress Mu Empress Mu 穆皇后
Empress Zhang Empress Chang 張皇后
Empress Zhang [Xingcai] Empress Chang [Hsingts‘ai] 張皇后[星彩]
Fa Miao Fa Miao 法邈
Fa Zheng (Xiaozhi) Fa Chêng (Hsiao-chih) 法正 (孝直)
Fan Jian (Changyuan) Fan Chien (Ch‘ang-yüan) 樊建 (長元)
Fan Qi Fan Ch‘i  
Fan Qiang Fan ch‘iang2 范彊
Fan You Fan Yu 樊友
Fan Zhou Fan Chou 樊怞
Fei Cheng Fei Ch‘êng 費承
Fei Gong Fei Kung 費恭
Fei Guan (Binbo) Fei Kuan (Pin-po) 費觀 (賓伯)
Fei Li Fei Li 費立
Fei Shi (Gongju) Fei Shih (Kung-chü) 費詩 (公舉)
Fei Yi (Wenwei) Fei I (Wên-wei) 費禕 (文偉)
Feng Xi (Xiuyuan) Fêng Hsi (Hsiu-yüan) 馮習 (休元)
Fu Kuang (Yuanbi) Fu K‘uang (Yüan-pi) 輔匡 (元弼)
Fu Qian Fu Ch‘ien 傅僉
Fu Shiren (Junyi) Fu Shihjên (Chün-i) 傅士仁 (君義)
Fu Tong Fu T‘ung 傅彤
Gao Ding (Yuan) Kao Ting (Yüan) 高定
Gao Xiang Kao Hsiang 高翔
Gong Chen Kung Ch‘ên 龔諶
Gong Du Kung Tu 龔都
Gong Jiao (Deguang) Kung Chiao (Tê-kuang)  
Gong Lu (Dexu) Kung Lu (Tê-hsü) 龔禄 (德緒)
Gong Qi Kung Ch‘i  
Gong Zhi Kung Chih 鞏志
Gou An Kou An 句安
Gu Pu Ku P‘u  
Guan Ping Kuan P‘ing 關平
Guan Suo Kuan So 關索
Guan Tong Kuan T‘ung 關統
Guan Xing (Anguo) Kuan Hsing (An-kuo) 關興 (安國)
Guan Yi Kuan I 關彝
Lady Guan [Yinping] Lady Kuan [Yinp‘ing] 関夫人[銀屏]
Guan Yong Kuan Yung  
Guan Yu (Yunchang) Kuan Yü (Yün-ch‘ang) 關羽 (雲長)
Guo Mu Kuo Mu  
Guo Xun Kuo Hsün  
Guo Youzhi (Yanchang) Kuo Yuchih (Yen-ch‘ang) 郭攸之 (演長)
Han ? (Shiyuan) Han ? (Shih-yuan) 韓? (士元)
Han Ran Han Jan  
Han Xuan Han Hsüan 韓玄
Han Zhen Han Chên  
Hao Pu (Zitai) Hao P‘u (Tzŭ-t‘-ai)  
He Ping Ho P‘ing  
He Zhi (Junsu) Ho Chih (Chün-su) 何祗 (君肅)
He Zong (Yanying) Ho Tsung (Yen-ying) 何宗 (彥英)
Hu Ban Hu Pan 胡班
Hu Bo Hu Po  
Hu Ji (Weidu) Hu Chi (Wei-tu) 胡濟 (偉度)
Hu Qian (Gongxian) Hu Ch‘ien (Kung-hsien)  
Hu Zhong Hu Chung  
Hua Man Hua Man 花鬘
Huang Chong Huang Ch‘ung 黃崇
Huang Hao Huang Hao 黃皓
Huang Quan (Gongheng) Huang Ch‘üan (Kung-hêng) 黃權 (公衡)
Huang Xi Huang Hsi  
Huang Xu Huang Hsü 黃敘
Huang Yong Huang Yung 黃邕
Huang Yuan Huang Yüan 黃元
Huang Yueying Huang Yüehying 黃月英
Huang Zhong (Hansheng) Huang Chung (Han-shêng) 黃忠 (漢升)
Huang Zhu Huang Chu 黃柱
Huo Jun (Zhongmiao) Huo Chün (Chung-miao) 霍峻 (仲邈)
Huo Yi (Shaoxian) Huo I (Shao-hsien) 霍弋 (紹先)
Jian Yong (Xianhe) Chien Yung (Hsien-ho) 簡雍 (憲和)
Jiang Bin Chiang Pin 蔣斌
Jiang Shu Chiang Shu 蔣舒
Jiang Wan (Gongyan) Chiang Wan (Kung-yen) 蔣琬 (公琰)
Jiang Wei (Boyue) Chiang Wei (Po-yüeh) 姜維 (伯約)
Jiang Xian Chiang Hsien 蔣顯
Yin Ji (Jibo) Yin Chi (Chi-po) 伊籍 (機伯)
Jin Xiang Chin Hsiang 靳詳
Jin Xuan (Yuanji) Chin Hsüan (Yüan-chi) 金旋 (元機)
King Shamoke King Shamok‘o 沙摩柯大王
Lady Cui Lady Ts‘ui 崔夫人
Lady Fan Lady Fan  
Lady Hu Lady Hu  
Lady Li Lady Li  
Lady Li Lady Li 李夫人
Lady Mi Lady Mi 糜夫人
Lady Sun [Sun Shangxiang] Lady Sun [Sun Shanghsiang] 孫妃[孫尚香]
Lady Xun Lady Hsün  
Lai Gong Lai Kung 賴恭
Lai Min (Jingda) Lai Min (Ching-ta) 來敏 (敬達)
Lei Tong Lei T‘ung 雷銅
Leng Bao Lêng Pao 冷苞
Li Chao (Weinan) Li Ch‘ao (Yung-nan) 李朝 (偉南)
Li Feng Li Fêng  
Li Fu (Sunde) Li Fu (Sun-tê) 李輔
Li Hu Li Hu 李虎
Li Hui (De’ang) Li Hui (Tê’-ang) 李恢 (德昂)
Li Mi (Lingbo) Li Mi (Ling-po) 李密 (令伯)
Li Miao (Hannan) Li Miao (Han-nan) 李邈 (漢南)
Li Qiu Li Ch‘iu 李球
Li Ren (Dexian) Li Jên (Tê-hsien) 李仁 (德賢)
Li Shao Li Shao 李韶
Li Shao (Yongnan) Li Shao (Yung-nan) 李邵 (永南)
Li Sheng Li Shêng  
Li Xin Li Hsin 李歆
Li Yan (Zhengfang) Li Yen (Chêng-fang) 李嚴 (正方)
Li Zhuan (Qinzhong) Li Chuan (Ch‘in-chung) 李譔 (欽仲)
Liang Da Liang Ta 梁大
Liang Qian Liang Ch‘ien  
Liang Xu Liang Hsü 梁緒
Liao Chun Liao Ch‘un 廖淳
Liao Hua (Yuanjian) Liao Hua (Yüan-chien) 廖化 (元儉)
Liao Li (Gongyuan) Liao Li (Kung-yüan) 廖立 (公淵)
Liu Ba (Zichu) Liu Pa (Tzŭ-ch‘u) 劉巴 (子初)
Liu Bao Liu Pao  
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu Chan Liu Ch‘an 劉闡
Liu Chen Liu Ch‘ên 劉諶
Liu Du Liu Tu 劉度
Liu Feng Liu Fêng 劉封
Liu Gan Liu Kan 劉幹
Liu He Liu Ho 劉郃
Liu Li (Fengxiao) Liu Li (Fêng-hsiao) 劉理 (奉孝)
Liu Mi Liu Mi 劉彌
Liu Min Liu Min 劉敏
Liu Ning Liu Ning 劉寧
Liu Pan Liu P‘an 劉磐
Liu Pi Liu P‘i 劉辟
Liu Qi Liu Ch‘i 劉琦
Liu Shan (Gongsi) Liu Shan (Kung-ssŭ) 劉禪 (公嗣)
Liu Xian Liu Hsien 劉賢
Liu Xuan (Wenheng) Liu Hsüan (Wên-hêng) 劉璿 (文衡)
Liu Xun Liu Hsün 劉循
Liu Yan (Weishi) Liu Yen (Wei-shih) 劉琰 (威碩)
Liu Yin (Xiuran) Liu Yin (Hsiu-jan) 柳隱 (休然)
Liu Yong (Gongshou) Liu Yung (Kung-shou) 公壽
Liu Yong (Nanhe) Liu Yung (Nan-ho) 劉邕 (南和)
Liu Zhang (Jiyu) Liu Chang (Chi-yü) 劉璋 (季玉)
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Lü Kai (Jiping) Lü K‘ai (Chi-p‘ing) 呂凱 (季平)
Lu Xun Lu Hsün 盧遜
Lü Yi (Jiyang) Lü I (Chi-yang) 呂乂 (季阳)
Luo Meng Lo Mêng 羅蒙
Luo Xian (Lingze) Lo Hsien (Ling-tsê) 羅憲 (令則)
Ma Bing Ma Ping 馬秉
Ma Chao (Mengqi) Ma Ch‘ao (Mêng-ch‘i) 馬超 (孟起)
Ma Cheng Ma Ch‘êng 馬承
Ma Dai Ma Tai 馬岱
Ma Liang (Jichang) Ma Liang (Chi-ch‘ang) 馬良 (季常)
Ma Miao Ma Miao 馬邈
Ma Qi (Chengbo) Ma Ch‘i (Ch‘êng-po) 馬齊 (承伯)
Ma Su (Youchang) Ma Su (Yu-ch‘ang) 馬謖 (幼常)
Ma Xiu Ma Hsiu 馬脩
Ma Xun (Chengheng) Ma Hsün (Ch‘êng-hêng) 馬勳 (盛衡)
Ma Yu Ma Yü 馬玉
Ma Yunlu Ma Yünlu 馬雲騄
Ma Zhong (Dexin) Ma Chung (Tê-hsin) 馬忠 (德信)
Meng Da (Zijing) Mêng Ta (Tzŭ-ching) 孟達 (子敬)
Meng Guang (Xiaoyu) Mêng Kuang (Hsiao-yü) 孟光 (孝裕)
Meng Jie Mêng Chieh  
Meng Yan Mêng Yen 孟琰
Mi Fang (Zifang) Mi Fang (Tzŭ-fang) 麋芳 (子方)
Mi Zhu (Zizhong) Mi Chu (Tzŭ-chung) 麋竺 (子仲)
Ning Sui Ning Sui 甯隨
Pan Jun (Chengming) P‘an Chün (Ch‘êng-ming) 潘濬 (承明)
Pang Hong (Jushi) P‘ang Hung (Chü-shih) 龐宏 (巨師)
Pang Lin P‘ang Lin 龐林
Pang Rou P‘ang Jou 龐柔
Pang Tong (Shiyuan) P‘ang T‘ung (Shih-yüan) 龐統 (士元)
Pang Xi P‘ang Hsi 龐羲
Pei Xu P‘ei Hsü  
Peng He P‘êng Ho  
Peng Yang (Yongnian) P‘êng Yang (Yung-nien) 彭羕 (永年)
Qi Zheng (Lingxian) Ch‘i Chêng (Ling-hsien)  
Qiao Zhou (Yunnan) Ch‘iao Chou (Yün-nan) 譙周 (允南)
Qin Mi (Zichi) Ch‘in Mi (Tzŭ-ch‘ih) 秦宓 (子質)
Que Yi Ch‘üeh I 卻揖
Que Zuan Ch‘üeh Tsuan  
Red Hare [Chituma] 0 [Ch‘iht‘uma] 赤兔[赤兔馬]
Ren Kui Jên K‘uei 任夔
She Jian (Wengu) Shê Chien 射堅 (文固)
She Yuan (Wenxiong) Shê Yüan (Wên-hsiung) 射援 (文雄)
Shen Dan (Yiju) Shên Tan (I-chü) 申耽 (義舉)
Shen Yi Shên I 申儀
Shi He Shih Ho 史郃
Su Fei Su Fei  
Sun Lang Sun Lang  
Sun Qian (Gongyou) Sun Ch‘ien (Kung-yu) 孫乾 (公祐)
Tian Yu (Guorang) T‘ien Yü (Kuo-jang) 田豫 (國讓)
Wang Fu (Guoshan) Wang Fu (Kuo-shan) 王甫 (國山)
Wang Han Wang Han 王含
Wang Kang Wang K‘ang 王伉
Wang Lian (Wenyi) Wang Lien (Wên-i) 王連 (文儀)
Wang Mou (Yuantai) Wang Mou (Yuan-t’ai) 王謀 (元泰)
Wang Ping (Zijun) Wang P‘ing (Tzŭ-chün) 王平 (子均)
Wang Shan Wang Shan 王山
Wang Shang (Wenbiao) Wang Shang (Wên-piao) 王商 (文表)
Wang Shi (Yiqiang) Wang Shih (I-ch’iang) 王士 (義強)
Wang Si (Chengzong) Wang Ssu (Ch’engtsung) 王嗣 (承宗)
Wang Tao Wang T‘ao 王桃
Wang Xun Wang Hsün 王訓
Wang You Wang You 王祐
Wang Yue Wang Yüeh 王悦
Wei Yan (Wenchang) Wei Yen (Wên-ch‘ang) 魏延 (文長)
Wei ? (Wenjing) Wei ? (Wen-ching) 衛? (文經)
Wen Bu Wên Pu  
Wu Ban (Yuanxiong) Wu Pan (Yüan-hsiung) 吳班 (元雄)
Wu Dang Wu Tang  
Wu Lan Wu Lan 吳蘭
Wu Liang (Deshan) Wu Liang (Tê-shan) 五梁 (德山)
Wu Yi (Ziyuan) Wu I (Tzŭ-yüan) 吳懿 (子遠)
Xi Long Hsi Lung 習隆
Xi Zhen (Wenxiang) Hsi Chên (Wên-hsiang) 習禎 (文祥)
Xi Zheng (Lingxian) Hsi Chêng (Ling-hsien) 郤正 (令先)
Xi Zhong Hsi Chung 習忠
Xiahou Ba (Zhongquan) Hsiahou Pa (Chung-ch‘üan) 夏侯霸 (仲權)
Xiahou Bo Hsiahou Po 夏侯博
Xiahou Lan Hsiahou Lan  
Lady Xiahou Lady Hsiahou 夏侯氏
Xiang Chong Hsiang Ch‘ung 向寵
Xiang Chong Hsiang Ch‘ung 向充
Xiang Ju Hsiang Chü  
Xiang Lang (Juda) Hsiang Lang (Chü-ta) 向朗 (巨達)
Xiang Tao (Wenbao) Hsiang T‘ao (Wên-pao)  
Xiang Tiao (Wenbao) Hsiang T‘iao (Wên-pao) 向條 (文豹)
Xie Xiong Hsieh Hsiung  
Xiong ? Hsiung ?  
Xu Ci (Rendu) Hsü Tz‘ŭ (Jên-tu) 許慈 (仁篤)
Xu Dan Hsü Tan 许耽
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)
Xu Shu (Yuanzhi) Hsü Shu (Yüan-chih) 徐庶 (元直)
Xu (Shulong) Hsü (Shu-lung)  
Xu Yun Hsü Yün  
Xue Yong (Maochang) Hsüeh Yung (Mao-ch‘ang)  
Yan Yan Yen Yen 嚴顔
Yan Yu (Wenping) Yen Yü (Wên-p‘ing) 閻宇 (文平)
Yan Zhi Yen Chih 閻芝
Yang Hong (Jixiu) Yang Hung (Chi-hsiu) 楊洪 (季休)
Yang Lü (Weifang) Yang Lü (Wei-fang) 楊慮 (威方)
Yang Min Yang Min  
Yang Qun Yang Ch‘ün 陽群
Yang Xi (Wenran) Yang Hsi (Wên-jan) 楊戲 (文然)
Yang Yi (Weigong) Yang I (Wei-kung) 楊儀 (威公)
Yang Yong (Zizhao) Yang Yung (Tzŭ-chao)  
Yao Zhou (Zixu) Yao Chou (Tzŭ-hsü) 姚伷 (子緒)
Yin Chun Yin Ch‘un  
Yin Guan (Kongxiu) Yin Kuan (K‘ung-hsiu)  
Yin Hua Yin Hua  
Yin Mo (Siqian) Yin Mo (Ssŭ-ch‘ien) 尹默 (思潛)
Yin Shang Yin Shang 尹賞
Yong Kai Yung K‘ai 雍闓
Yong Mao Yung Mao  
Yuan Chen Yüan Lin 袁綝
Yuan Huan (Yaoqing) Yüan Huan (Yao-ch‘ing) 袁渙 (曜卿)
Yuan Long Yüan Lung  
Zhan Yan Chan Yen 詹宴
Zhang Bao Chang Pao 張苞
Zhang Bin Chang Pin  
Zhang Cun (Churen) Chang Ts‘un (Ch’u-jen) 張存 (處仁)
Zhang Da Chang Ta 張達
Zhang Fei (Yide) Chang Fei (I-tê) 張飛 (益德)
Zhang Jun Chang Chün 張峻
Zhang Kuang Chang K‘uang 章誑
Zhang Nan (Wenjin) Chang Nan (Wên-chin) 張南 (文進)
Zhang Ni (Boqi) Chang Ni (Po-ch‘i) 張嶷 (伯岐)
Zhang Shao Chang Shao 張紹
Zhang Shuang Chang Shuang 張爽
Zhang Song (Yongnian) Chang Sung (Yung-nien) 張松 (永年)
Zhang Wei Chang Wei 張微
Zhang Xiu Chang Hsiu 張休
Zhang Yi (Bogong) Chang I (Po-kung) 張翼 (伯恭)
Zhang Yi (Junsi) Chang I (Chün-ssŭ) 張裔 (君嗣)
Zhang Yu (Nanhe) Chang Yü (Nan-ho) 張裕 (南和)
Zhang Zhu Chang Chu  
Zhang Zun Chang Tsun  
Zhao Fan Chao Fan 趙範
Zhao Guang Chao Kuang 趙廣
Zhao Lei Chao Lei 趙累
Zhao Rong Chao Jung  
Zhao Tong Chao T‘ung 趙統
Zhao Yun (Zilong) Chao Yün (Tzŭ-lung) 趙雲 (子龍)
Zhao Zhi Chao Chih 趙直
Zhao Zuo Chao Tso  
Zheng Ang Chêng Ang 正昂
Zheng Chuo Chêng Ch‘o  
Zhou Cang Chou Ts‘ang 周倉
Zhou Qun (Zhongzhi) Chou Ch‘ün (Chung-chih) 周群 (仲直)
Zhu Bao Chu Pao 朱褒
Zhuge Jing (Xingzong) Chuko Ching (Hang-tsung) 諸葛京 (行宗)
Zhuge Jun Chuko Chün 諸葛均
Zhuge Liang (Kongming) Chuko Liang (K‘ung-ming) 諸葛亮 (孔明)
Zhuge Pan Chuko P‘an 諸葛攀
Zhuge Qiao (Bosong) Chuko Ch‘iao (Po-sung) 諸葛喬 (伯鬆)
Zhuge Shang Chuko Shang 諸葛尚
Zhuge Zhan (Siyuan) Chuko Chan (Ssŭ-yüan) 諸葛瞻 (思遠)
Zhuo Ying Cho Ying  
Zong Wei Tsung Wei 宗瑋
Zong Yu (Deyan) Tsung Yü (Tê-yen) 宗預 (德艷)

Wu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bian Hong Pien Hung 邊鴻
Bing Liang (Wenluan) Ping Liang (Wên-luan) 邴良 (文鸞)
Bing Xuan (Wenbiao) Ping Hsüan (Wên-piao) 邴玄 (文表)
Bing Zhi (Xuansi) Ping Chih (Hsüan-ssŭ) 邴祉 (宣嗣)
Bu Chan (Zhongsi) Pu Ch‘an (Chung-ssŭ) 步闡 (仲思)
Bu Ji Pu Chi 步璣
Bu Jing (Xuanfeng) Pu Ching (Hsüan-fêng) 卜靜 (玄風)
Bu Xie Pu Hsieh (Chung-ssŭ) 步協
Bu Xuan Pu Hsüan 步璿
Bu Zhi (Zishan) Pu Chih (Tzŭ-shan) 步騭 (子山)
Cai Gong Ts‘ai Kung 蔡貢
Cai He Ts‘ai Ho 蔡和
Cai Lin Ts‘ai Lin 蔡林
Cai Yi Ts‘ai I 蔡遺
Cai Zhong Ts‘ai Chung 蔡中
Cao Buxing Ts‘ao Puhsing 曹不興
Cen Hun Ts‘ên Hun 岑昏
Cen Ke Ts‘ên K‘o  
Chen Bao Ch‘ên Pao 陳寶
Chen Biao (Wenao) Ch‘ên Piao (Wên-ao) 陳表 (文奧)
Chen Duan (Zizheng) Ch‘ên Tuan (Tzŭ-chêng) 陳端 (子正)
Chen Feng Ch‘ên Fêng 陳鳳
Chen Feng Ch‘ên Fêng  
Chen Qin Ch‘ên Ch‘in 陳勤
Chen Rong Ch‘ên Jung 陳融
Chen Shao Ch‘ên Shao  
Chen Shi Ch‘ên Shih  
Chen Tao Ch‘ên T‘ao 陳桃
Chen Wu (Zilie) Ch‘ên Wu (Tzŭ-lieh) 陳武 (子烈)
Chen Xiu Ch‘ên Hsiu  
Chen Xun Ch‘ên Hsün  
Cheng Bing (Deshu) Ch‘êng Ping (Tê-shu) 程秉 (德樞)
Cheng Dang Ch‘êng Tang  
Cheng Pu (Demou) Ch‘êng P‘u (Tê-mou) 程普 (德謀)
Cheng Zi Ch‘êng Tzŭ  
Chunyu Dan Ch‘unyü Tan 淳于丹
Chunyu Shi Ch‘unyü Shih 淳于式
Cui Yu Ts‘ui Yü 崔禹
Da Qiao Ta Ch‘iao 大喬
Dai Yuan Tai Yüan 戴員
Dame He Ho  
Deng Cheng Têng Ch‘êng  
Deng Dang Têng Tang 鄧當
Deng Ju Têng Chü  
Deng Xuanzhi Têng Hsüanchih 鄧玄之
Deng Yu Têng Yü  
Diao Xuan Tiao Hsüan  
Ding Fan Ting Fan 丁蕃
Ding Feng (Chengyuan) Ting Fêng (Ch‘êng-yüan) 丁奉 (承淵)
Ding Feng Ting Fêng 丁封
Ding Fu Ting Fu  
Ding Gu (Zijian) Ting Ku (Tzŭ-chien)  
Ding Lan (Xiaolian) Ting Lan (Hsiao-lien) 丁覽 (孝連)
Ding Xu Ting Hsü 丁諝
Dong Chao Tung Ch‘ao  
Dong Xi (Yuandai) Tung Hsi (Yüan-tai) 董襲 (元代)
Du Fe Tu  
Du Lu Tu Lu  
Fan Qiang Fan ch‘iang2 范彊
Fan Shen (Xiaoqing) Fan Shên (Hsiao-ch‘ing)  
Feng Chao Fêng Ch‘ao  
Feng Xi (Zirou) Fêng Hsi (Tzŭ-jou) 馮熙 (子柔)
Feng Ze Fêng Tsê 馮則
Fu Shiren (Junyi) Fu Shihjên (Chün-i) 傅士仁 (君義)
Fu Ying Fu Ying 傅嬰
Gan Huai Kan Huai 甘瑰
Gan Ning (Xingba) Kan Ning (Hsing-pa) 甘寧 (興霸)
Gan Shu Kan Shu 甘述
Gan Xiu Kan Hsiu  
Gao Cheng Kao Ch‘êng 高承
Gao Shang Kao Shang  
Gao Shou Kao Shou  
Ge Ding Ko Ting  
Ge Xuan Ko Hsüan 葛玄
Gongchou Cheng Kungch‘ou Ch‘êng  
Gongsun Yang Kung-sun Yang 公孫陽
Gu Li (A-li) Ku Li  
Gu Rong (Yanxian) Ku Jung (Yen-hsien)  
Gu Shao (Xiaoze) Ku Shao (Hsiao-tsê)  
Gu Tan (Zimo) Ku T‘an (Tzŭ-mo) 顧譚 (子默)
Gu Yong (Yuantan) Ku Yung (Yüan-t‘an) 顧雍 (元嘆)
Gui Lan Kuei Lan  
Guo Ma Kuo Ma 郭馬
Han Bian Han Pien  
Han Dang (Yigong) Han Tang (I-kung) 韓當 (義公)
Han Yan Han Yen  
Han Zong Han Tsung  
Hao Pu (Zitai) Hao P‘u (Tzŭ-t‘-ai)  
He Da Ho Ta  
He Du Ho Tu  
He Jing Ho Ching 賀景
He Qi (Gongmiao) Ho Ch‘i (Kung-miao) 賀齊 (公苗)
He Shao (Xinbo) Ho Shao (Hsin-po) 賀邵
He Xiong Ho Hsiung 何雄
He Zhi Ho Chih 何植
Hong Zi Hung Tzŭ 弘咨
Hu Chong Hu Ch‘ung 胡沖
Hu Kang Hu K‘ang  
Hu Zong (Weize) Hu Tsung (Wei-tse) 胡綜 (偉則)
Hua He (Yongxian) Hua Ho (Yung-hsien) 華覈 (永先)
Hua Rong (Derui) Hua Jung (Tê-jui) 華融 (德蕤)
Hua Xin (Ziyu) Hua Hsin (Tzŭ-yü) 華歆 (子魚)
Huai Xu Huai Hsü  
Huan Jie (Boxu) Huan Chieh (Po-hsü) 桓階 (伯緒)
Huan Yi Huan I  
Huang Gai (Gongfu) Huang Kai (Kung-fu) 黃蓋 (公覆)
Huang Qiang Huang Ch‘iang  
Huang Xiang (Xiuming) Huang Hsiang (Hsiu-ming)  
Hui (Zi’nan) Hui  
Ji Yan (Zixiu) Chi Yen (Tzŭ-hsiu) 曁豔 (子休)
Jia Hua Chia Hua 賈華
Jiang Qin (Gongyi) Chiang Ch‘in (Kung-i) 蔣欽 (公奕)
Jiang Xiu Chiang Hsiu  
Jiang Yan Chiang Yen  
Jiang Yi Chiang I  
Jiao Yi Chiao I 焦彝
Jin Zong Chin Tsung 晉宗
Kan Ze (Derun) K‘an Tsê (Tê-jun) 闞澤 (德潤)
Lady Bu [Bu Lianshi] Lady Pu [Pu Lienshih] 步夫人[步練師]
Lady Liu Lady Liu  
Lady Pan Lady P‘an 潘夫人
Lady Sun Lady Sun  
Lady Sun [Sun Shangxiang] Lady Sun [Sun Shanghsiang] 孫妃[孫尚香]
Lady Sun Lady Sun 孫夫人
Lady Teng Lady T‘êng  
Lady Wang Lady Wang 王夫人
Lady Wang Lady Wang 王夫人
Lady Wu Lady Wu 夫人吳
Lady Xi Lady Hsi  
Lady Xie Lady Hsieh  
Lady Xu Lady Hsü 夫人徐
Lady Xu Lady Hsü  
Lady Yuan Lady Yüan  
Lady Zhang Lady Chang  
Lady Zhu Lady Chu  
Li Heng (Shuping) Li Hêng (Shu-p‘ing)  
Li Shu Li Shu 李術
Li Su (Weigong) Li Su (Wei-kung) 李肅
Li Tong Li T‘ung  
Li Yi Li I 李異
Li Yun Li Yün  
Liang Guang Liang Kuang  
Liang Yu (Kongru) Liang Yü (K‘ung-ju) 梁寓 (孔儒)
Ling Cao Ling Ts‘ao 凌操
Ling Tong (Gongji) Ling T‘ung (Kung-chi) 凌統 (公績)
Liu A Liu A 劉阿
Liu Can (Zhengming) Liu Ts‘an (Chêng-ming)  
Liu Chan Liu Ch‘an 劉闡
Liu Cheng Liu Ch‘êng 劉丞
Liu Dun (Ziren) Liu Tun (Tzŭ-jên)  
Liu Ji (Jingyu) Liu Chi (Ching-yü) 劉基 (敬輿)
Liu Jing Liu Ching  
Liu Jun Liu Chün  
Liu Lüe Liu Lüeh 留略
Liu Ning Liu Ning 劉寧
Liu Ping Liu P‘ing 留平
Liu Quan Liu Ch‘üan  
Liu Shao Liu Shao 劉邵
Liu Xiang Liu Hsiang  
Liu You Liu Yu  
Liu Zan (Zhengming) Liu Tsan (Chêng-ming) 留贊 (正明)
Liu Zhang (Jiyu) Liu Chang (Chi-yü) 劉璋 (季玉)
Liu Zhu Liu Chu  
Liu Zuan Liu Tsuan 劉纂
Lou Xiu Lou Hsiu  
Lou Xuan (Chengxian) Lou Hsüan (Ch‘êng-hsien) 樓玄 (承先)
Lü Ba Lü Pa 呂霸
Lü Dai (Dinggong) Lü Tai (Ting-kung) 呂岱 (定公)
Lü Fan (Ziheng) Lü Fan (Tzŭ-hêng) 呂範 (子衡)
Lu Ji (Gongji) Lu Chi (Kung-chi) 陸績 (公紀)
Lu Ji (Shiheng) Lu Chi (Shih-hêng)  
Lu Jing (Shiren) Lu Ching (Shih-jên) 陸景 (士仁)
Lü Ju Lü Chü  
Lü Ju (Shiyi) Lü Chü (Shih-i) 呂據 (世議)
Lu Kai (Jingfeng) Lu K‘ai (Ching-fêng) 陸凱 (敬風)
Lu Kang (Youjie) Lu K‘ang (Yu-chieh) 陸抗 (幼節)
Lu Mao (Zizhang) Lu Mao (Tzŭ-chang)  
Lü Meng (Ziming) Lü Mêng (Tzŭ-ming) 呂蒙 (子明)
Lu Shu Lu Shu 魯淑
Lu Su (Zijing) Lu Su (Tzŭ-ching) 魯肅 (子敬)
Lu Xi (Gongzhong) Lu Hsi (Kung-chung)  
Lü Xing Lü Hsing  
Lu Xun (Boyan) Lu Hsün (Po-yen) 陸遜 (伯言)
Lü Yi Lü I  
Lü Yi Lü I  
Lu Yin (Jingzong) Lu Yin (Ching-tsung) 陸胤 (敬宗)
Lu Yun (Shilong) Lu Yün (Shih-lung) 陸雲 (士龍)
Lu Yusheng Lu Yüshêng 陸鬱生
Lu Zhao Lu Chao  
Luo Tong (Gongxu) Lo T‘ung (Kung-hsü) 駱統 (公緒)
Ma Zhong Ma Chung 馬忠
Mei Cheng Mei Ch‘êng 梅成
Mei Fu Mei Fu 梅敷
Meng Zong (Gongwu) Mêng Tsung (Kung-wu) 孟宗 (恭武)
Mi Fang (Zifang) Mi Fang (Tzŭ-fang) 麋芳 (子方)
Nie You (Wenti) Nie Yü (Wên-t‘i) 聶友 (文悌)
Pan Jun (Chengming) P‘an Chün (Ch‘êng-ming) 潘濬 (承明)
Pan Mi P‘an Mi  
Pan Rui P‘an Jui  
Pan Zhang (Wengui) P‘an Chang (Wên-kuei) 潘璋 (文珪)
Pan Zhu P‘an Chu  
Pei Qian P‘ei Ch‘ien 裴潛
Pei Xuan (Yanhuang) P‘ei Hsüan (Yen-huang) 裴玄 (彥黃)
Puyang Xing (Ziyuan) P‘uyang Hsing (Tzŭ-yüan) 濮陽興 (子元)
Puyang Yi P‘uyang I  
Qian Bo Ch‘ien Po 錢博
Qiao Xuan (Gongzu) Ch‘iao Hsüan (Kung-tsu) 橋玄 (公祖)
Qin Song (Wenbiao) Ch‘in Sung (Wên-piao) 秦松 (文表)
Qu Huang Ch‘ü Huang  
Quan Cong (Zihuang) Ch‘üan Ts‘ung (Tzŭ-huang) 全琮 (子璜)
Quan Duan Ch‘üan Tuan 全端
Quan Huijie Empress Ch‘üan 全惠解
Quan Yi Ch‘üan I  
Quan Ji Ch‘üan Chi 全紀
Quan Ji Ch‘üan Chi  
Quan Jing Ch‘üan Ching 全静
Quan Rou Ch‘üan Jou 全柔
Quan Shang (Zizhen) Ch‘üan Shang (Tzŭ-chên) 全尚 (子真)
Quan Wei Ch‘üan Wei  
Quan Yi Ch‘üan I 全懌
Quan Yi Ch‘üan I 全懌
Rao Zhu Jao Chu 饒助
Rui Liang (Wenluan) Jui Liang (Wên-luan) 芮良 (文鸾)
Rui Xuan (Wenbiao) Jui Hsüan (Wên-piao) 芮玄 (文表)
Rui Zhi (Xuansi) Jui Chih (Hsüan-ssŭ) 芮祉 (宣嗣)
Shang Guang Shang Kuang  
Shen Hang Shên Hang  
Shen Ying Shên Ying 沈瑩
Shen You (Zizheng) Shên Yu (Tzŭ-ch‘êng) 沈友 (子正)
Sheng Chong Shêng Ch‘ung  
Sheng Man Shêng Man 盛曼
Shi Ji Shih Chi  
Shi Kuang Shih K‘uang 士匡
Shi Shuo Shih Shuo 施朔
Shi Wei (Gongcao) Shih Wei (Kung-ts‘ao)  
Shi Yi (Ziyu) Shih I (Tzŭ-yü)  
Song Ding Sung Ting  
Song Hao Sung Hao  
Song Qian Sung Ch‘ien 宋謙
Song Shou Sung Shou  
Su Fei Su Fei 蘇飛
Sun Ba (Ziwei) Sun Pa (Tzŭ-wei) 孫霸 (子威)
Sun Ben (Boyang) Sun Pên (Po-yang) 孫賁 (伯陽)
Sun Ce (Bofu) Sun Ts‘ê (Po-fu) 孫策 (伯符)
Sun Chao Sun Ch‘ao  
Sun Chen (Zitong) Sun Ch‘ên (Tzŭ-t‘ung) 孫綝 (子通)
Sun Deng (Zigao) Sun Têng (Tzŭ-kao) 孫登 (子高)
Sun En Sun ên 孫恩
Sun Feng Sun Fêng 孫奉
Sun Fu (Guoyi) Sun Fu (Kuo-i) 孫府 (國儀)
Sun Gan Sun Kan 孫幹
Sun Gao Sun Kao 孫高
Sun Gao Sun Kao 孫暠
Sun Gui Sun Kuei  
Sun Hao (Yuanzong) Sun Hao (Yüan-tsung) 孫皓 (元宗)
Sun He (Zixiao) Sun Ho (Tzŭ-hsiao) 孫和 (子孝)
Sun He (Bohai) Sun Ho (Po-hai) 孫河 (伯海)
Sun Hong Sun Hung 孫弘
Sun Huan (Jiming) Sun Huan (Chi-ming) 孫奐 (季明)
Sun Huan (Shuwu) Sun Huan (Shu-wu) 孫桓 (叔武)
Sun Ji Sun Chi 孫冀
Sun Jian (Wentai) Sun Chien (Wên-t‘-ai) 孫堅 (文台)
Sun Jiao (Shulang) Sun Chiao (Shu-lang) 孫皎 (叔朗)
Sun Jing (Youtai) Sun Ching (Yu-t‘-ai) 孫靜 (幼台)
Sun Ju Sun Chü 孫據
Sun Jun Sun Chün 孫俊
Sun Jun (Shuying) Sun Chün (Shu-ying)  
Sun Jun (Ziyuan) Sun Chün (Tzŭ-yüan) 孫峻 (子遠)
Sun Kai Sun K‘ai 孫闓
Sun Kai Sun K‘ai  
Sun Kuang (Jizuo) Sun K‘uang (Chi-tso) 孫匡 (季佐)
Sun Lang (Zaoan) Sun Lang (Tsao-an) 孫朗 (早安)
Sun Liang (Ziming) Sun Liang (Tzŭ-ming) 孫亮 (子明)
Sun Lin (Gongda) Sun Lin (Kung-ta)  
Sun Lü (Zizhi) Sun Lü (Tzŭ-chih)  
Sun Luban (Dahu) Sun Lupan (Ta-hu) 孫魯班 (大虎)
Sun Luyu (Xiaohu) Sun Luyü (Hsiao-hu) 孫魯育 (小虎)
Sun Mao Sun Mao  
Sun Qian Sun Ch‘ien  
Sun Qian Sun Ch‘ien 孫謙
Sun Qiang (Shengtai) Sun Ch‘iang (Shêng-t‘ai) 孫羌 (聖臺)
Sun Quan (Zhongmou) Sun Ch‘üan (Chung-mou) 孫權 (仲謀)
Sun Shao Sun Shao 孫紹
Sun Shao (Changxu) Sun Shao (Ch‘ang-hsü) 孫邵 (長緒)
Sun Shao (Gongli) Sun Shao (Kung-li) 孫韶 (公禮)
Sun Shu Sun Shu 孫述
Sun Song Sun Sung  
Sun Tai Sun T‘ai  
Sun Wan (Qi) Sun Wan (Mêng) 孫上雨下單 ()
Sun Xian Sun Hsien  
Sun Xin Sun Hsin 孫歆
Sun Xiu Sun Hsiu 孫秀
Sun Xiu (Zilie) Sun Hsiu (Tzŭ-lieh) 孫休 (子烈)
Sun Xu Sun Hsü  
Sun Yi Sun I 孫異
Sun Yi (Shubi) Sun I (Shu-pi) 孫翊 (叔弼)
Sun Yu Sun Yü  
Sun Yu Sun Yü 孫彧
Sun Yu (Zhongyi) Sun Yü (Chung-i) 孫瑜 (仲異)
Sun Zhen Sun Chên 孫震
Sun Zicai Sun Tzŭts‘ai  
Taishi Ci (Ziyi) T‘aishih Tz‘ŭ (Tzŭ-i) 太史慈 (子義)
Taishi Xiang (Yuanfu) T‘aishih Hsiang (Yüan-fu) 太史享 (元復)
Tan Shao T‘an Shao  
Tan Xiong T‘an Hsiung 譚雄
Tan Zheng T‘an Chêng  
Tang Zi T‘ang Tzŭ 唐咨
Tao Huang (Shiying) T‘ao Huang (Shih-ying) 陶璜 (世英)
Tao Jun T‘ao Chün 陶濬
Teng Dan T‘êng Tan 滕耽
Teng Mu T‘êng Mu  
Teng Xiu (Xianxian) T‘êng Hsiu (Hsien-hsien) 滕脩 (顯先)
Teng Yin (Chengsi) T‘êng Yin (Ch‘êng-ssŭ) 滕胤 (承嗣)
Teng Zhou T‘êng Chou 滕胄
Wan Yu Wan Yü 萬彧
Wang Dun Wang Tun 王惇
Wang Fan (Yongyuan) Wang Fan (Yung-yüan) 王蕃 (永元)
Wang Sui Wang Sui  
Wang Zhi Wang Chih 王直
Wei Jing (Ziqi) Wei Ching (Tzŭ-ch‘i)  
Wei Miao Wei Miao 魏邈
Wei Teng (Zhoulin) Wei T‘êng (Chou-lin)  
Wei Wen Wei Wên 衛溫
Wei Yao (Hongsi) Wei Yao (Hung-ssŭ)  
Wei Zhao (Hongsi) Wei Chao (Hung-ssŭ) 韋昭
Wen Bu Wên Pu  
Wen Qin (Zhongruo) Wên Ch‘in (Chung-jo) 文欽 (仲若)
Wu Can (Kongxiu) Wu Ts‘an (K‘ung-hsiu) 吾粲 (孔休)
Wu Fan (Wenzi) Wu Fan (Wên-tzŭ)  
Wu Fen Wu Fên  
Wu Guotai [Lady Wu] Wu Kuot‘ai [Lady Wu] 吳國太
Wu Jing Wu Ching 吳景
Wu Miao Wu Miao  
Wu Qi Wu Ch‘i  
Wu Shi Wu Shih  
Wu Yan Wu Yen 伍延
Wu Yan (Shize) Wu Yen (Shih-tsê) 吾彥 (士則)
Xi Su Hsi Su 襲肅
Xi Xi Hsi Hsi  
Xia Xun Hsia Hsün  
Xiahou Cheng Hsiahou Ch‘êng  
Xiang Jun Hsiang Chün  
Xianyu Dan Hsienyü Tan 鮮于丹
Xianyu Dan Hsienyü Tan  
Xianyu Zhou Hsienyü Chou  
Xiao Qiao Hsiao Ch‘iao 小喬
Xie Cheng (Weiping) Hsieh Ch‘êng (Wei-p‘ing)  
Xie Chong Hsieh Ch‘ung  
Xie Hong Hsieh Hung  
Xie Jing Hsieh Ching 謝旌
Xie Jing (Shufa) Hsieh Ching (Shu-fa)  
Xie Ying Hsieh Ying  
Xiu Yun Hsiu Yün 脩允
Xiu Ze Hsiu Tsê 脩則
Xiu Ze Hsiu Tsê 脩则
Xu Biao Hsü Piao  
Xu Gong Hsü Kung 許貢
Xu Gu Hsü Ku  
Xu Kun Hsü K‘un 徐琨
Xu Ling (Yuanda) Hsü Ling (Yüan-ta)  
Xu Min Hsü Min  
Xu Shao Hsü Shao 徐紹
Xu Sheng (Wenxiang) Hsü Shêng (Wên-hsiang) 徐盛 (文嚮)
Xu Xiang (Ziming) Hsü Hsiang (Tzŭ-ming)  
Xu An Hsü An  
Xu Yi Hsü I 徐逸
Xu Yuan Hsü Yüan  
Xu Yuan Hsü Yüan  
Xu Zhen Hsü Chên 徐真
Xu Zhong Hsü Chung  
Xue Rong Hsüeh Jung  
Xue Xu Hsüeh Hsü 薛珝
Xue Ying (Daoyan) Hsüeh Ying (Tao-yen) 薛瑩 (道言)
Xue Zong (Jingwen) Hsüeh Tsung (Ching-wên) 薛綜 (敬文)
Yan Jun (Mancai) Yen Chün (Man-ts‘ai) 嚴畯 (曼才)
Yan Lian Yen Lien 顏連
Yang Dao Yang Tao  
Yang Di Yang Ti 楊迪
Yang Mu Yang Mu  
Yang Yue Yang Yüeh  
Yang Zhu Yang Chu 楊笁
Yin Fan Yin Fan 隱蕃
Yin Li (Desi) Yin Li (Tê-ssŭ)  
Yin Yi Yin I  
Yong Kai Yung K‘ai 雍闓
Yu Fan (Zhongxiang) Yü Fan (Chung-hsiang) 虞翻 (仲翔)
Yu Quan Yü Ch‘üan 于詮
Yu Si Yü Ssŭ 虞汜
Yuan Li Yüan Li  
Yuan Xiong Yüan Hsiung 袁雄
Yuan Yao Yüan Yao 袁燿
Zang Xuan Tsang Hsüan  
Zhan Qiang Chan Ch‘iang 詹強
Zhang Ba Chang Pa  
Zhang Bin Chang Pin  
Zhang Bu Chang Pu 張布
Zhang Cheng (Zhongsi) Chang Ch‘êng (Chung-ssŭ) 張承 (仲嗣)
Zhang Da Chang Ta 張達
Zhang Fen Chang Fên  
Zhang Hong (Zigang) Chang Hung (Tzŭ-kang) 張紘 (子綱)
Zhang Jian Chang Chien  
Zhang Jing Chang Ching  
Zhang Liang Chang Liang 張梁
Zhang Mi Chang Mi 張彌
Zhang Qun Chang Ch‘ün  
Zhang Ti (Juxian) Chang T‘i (Chü-hsien) 張悌
Zhang Wen (Huishu) Chang Wên (Hui-shu) 張溫 (惠恕)
Zhang Xiang Chang Hsiang 張象
Zhang Xiu (Shusi) Chang Hsiu (Shu-ssŭ) 張休 (叔嗣)
Zhang Xuan Chang Hsüan 張玄
Zhang Yue Chang Yüeh 張約
Zhang Yun Chang Yün  
Zhang Zhao (Zibu) Chang Chao (Tzŭ-pu) 張昭 (子布)
Zhang Zheng Chang Chêng  
Zhao Da Chao Ta  
Zhao Zi (Dedu) Chao Tzŭ (Tê-tu) 趙姿
Zheng Chong (Zihe) Chêng Ch‘ung (Tzŭ-ho)  
Zheng Quan (Wenyuan) Chêng Ch‘üan (Wên-yüan)  
Zheng Zha Chêng Cha  
Zhongli Fei Chungli Fei 鍾離斐
Zhongli Mao Chungli Mao  
Zhongli Mu Chungli Mu  
Zhou Chu (Ziyin) Chou Ch‘u (Tzŭ-yin) 周處 (子隱)
Zhou Fang (Ziyu) Chou Fang (Tzŭ-yü) 周魴 (子魚)
Zhou Gu Chou Ku 周谷
Zhou He Chou Ho  
Zhou Jun Chou Chün 周峻
Zhou Ping Chou P‘ing 周平
Zhou Shan Chou Shan 周善
Zhou Tiao Chou T‘iao  
Zhou Tai (Youping) Chou T‘ai (Yu-p‘ing) 周泰 (幼平)
Zhou Xun Chou Hsün 周循
Zhou Yi Chou I  
Zhou Yin Chou Yin 周胤
Zhou Yu (Gongjin) Chou Yü (Kung-chin) 周瑜 (公瑾)
Zhou Zhao Chou Chao 周昭
Zhu En Chu Ên 朱恩
Zhu Huan (Xiumu) Chu Huan (Hsiu-mu) 朱桓 (休穆)
Zhu Ji Chu Chi 朱紀
Zhu Ji (Gongxu) Chu Chi (Kung-hsü) 朱績 (公绪)
Zhu Ju (Ziju) Chu Chü (Tzŭ-chü) 朱據 (子據)
Zhu Ran (Yifeng) Chu Jan (I-fêng) 朱然 (義封)
Zhu Yi (Jiwen) Chu I (Chi-wên) 朱異 (季文)
Zhu Ying Chu Ying 朱應
Zhu Zhi (Junli) Chu Chih (Chün-li) 朱治 (君理)
Zhuge Chao Chuko Ch‘ao  
Zhuge Chuo Chuko Ch‘o 諸葛綽
Zhuge Jian Chuko Chien  
Zhuge Jin (Ziyu) Chuko Chin (Tzŭ-yü) 諸葛瑾 (子瑜)
Zhuge Jing (Zhongsi) Chuko Ching (Chung-ssŭ) 諸葛靚 (仲思)
Zhuge Ke (Yuanxun) Chuko K‘o (Yüan-hsün) 諸葛恪 (元遜)
Zhuge Pan Chuko P‘an 諸葛攀
Zhuge Rong (Shuchang) Chuko Jung (Shu-ch‘ang) 諸葛融 (叔長)
Zhuge Shao Chuko Shao  
Zhuge Song Chuko Sung 諸葛竦
Zhuge Zhi Chuko Chih 諸葛直
Zhuo Cho  
Zu Lang Tsu Lang 祖郎
Zu Mao (Darong) Tsu Mao (Ta-jung) 祖茂 (大榮)
Zuo Xian Tso Hsien 左咸
Zuo Yi Tso I 左奕

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ba Zhi (Jingzu) Pa Chih (Ching-tsu) 巴祇 (敬祖)
Bao Hong Pao Hung 鮑鴻/洪
Bao Xin Pao Hsin 鮑信
Beigong Boyu Peikung Poyü 北宮伯玉
Bi Lan Pi Lan 畢嵐
Bi Yu Pi Yü 畢瑜
Bian Rang (Wenli) Pien Jang (Wên-li) 邊讓 (文禮)
Bian Zhang Pien Chang 邊章
Cai Gu Ts‘ai Ku 蔡谷
Cai Yan (Wenji) Ts‘ai Yen (Wên-chi) 蔡琰 (文姬)
Cai Yong (Bojie) Ts‘ai Yung (Po-chieh) 蔡邕 (伯喈)
Cao Cao (Mengde) Ts‘ao Ts‘ao (Mêng-tê) 曹操 (孟德)
Cao De Ts‘ao Tê 曹德
Cao Jie (Yuanwei) Ts‘ao Chieh (Yuan-wei) 曹節 (元偉)
Cao Quan (Jingyuan) Ts‘ao Ch‘üan (Ching-yüan) 曹全 (景完)
Cao Song (Jugao) Ts‘ao Sung (Chü-kao) 曹嵩 (巨高)
Cao Teng (Jixing) Ts‘ao T‘êng (Chi-hsing) 曹騰 (季興)
Cao Yin Ts‘ao Yin 曹寅
Cen Wei Ts‘ên Wei  
Cen Zhi (Gongxiao) Ts‘ên Chih (Kung-hsiao) 岑桎 (公孝)
Chang Nu Ch‘ang Nu 萇奴
Chang Xia (Maoni) Ch‘ang Hsia (Mao-ni) 常洽 (茂尼)
Chen Dan (Hangong) Ch‘ên Tan 陳耽 (漢公)
Chen Duan Ch‘ên Tuan 陳端
Chen Fan Ch‘ên Fan 陳蕃
Chen Gong (Gongtai) Ch‘ên Kung (Kung-t‘-ai) 陳宮 (公臺)
Chen Gui (Hanyu) Ch‘ên Kuei (Han-yü) 陳珪 (漢瑜)
Chen Ji (Yuanfang) Ch‘ên Chi (Yüan-fang) 陳紀 (元方)
Chen Lin (Kongzhang) Ch‘ên Lin (K‘ung-chang) 陳琳 (孔璋)
Chen Shi (Zhonggong) Ch‘ên Shih (Chung-kung) 陳寔 (仲躬)
Chen Wei Ch‘ên Wei 陳煒
Chen Wen (Yuanti) Ch‘ên Wên (Yüan-t‘i) 陳溫 (元悌)
Chen Xiang (Zhonglin) Ch‘ên Hsiang (Chung-lin) 陳翔 (仲麟)
Chen Yan Ch‘ên Yen  
Chen Yi (Ziyou) Ch‘ên I (Tzŭ-yu)  
Cheng Kuang Ch‘êng K‘uang 程曠
Chong Fu (Yingbo) Ch‘ung Fu (Ying-po) 種拂
Chong Ji Ch‘ung Chi 种輯
Chong Shao (Shenfu) Ch‘ung Shao (Shên-fu) 种邵
Chu Gong Ch‘u Kung  
Chunyu Jia Ch‘unyü Chia 淳于嘉
Cui Jun Ts‘ui Chün 崔鈞
Cui Lie (Weikao) Ts‘ui Lieh (Wei-k’ao) 崔烈 (威考)
Cui Yi Ts‘ui I 崔毅
Cui Jun (Yuangping) Ts‘ui Chün (Yüanp‘ing) 崔均 (元平)
Deng Pin Têng P‘in 鄧聘
Deng Yu (Zhonghua) Têng Yü (Chung-hua) 鄧禹 (仲華)
Deng Yuan Têng Yüan 鄧淵
Diaochan [Sable Cicada] Tiaoch‘an [Sable Cicada] 貂嬋
Ding Gong (Yuanxiong) Ting Kung (Yüan-hsiung) 丁宮 (元雄)
Ding Guan Ting Kuan 丁管
Ding Yuan (Jianyang) Ting Yüan (Chien-yang) 丁原 (建陽)
Ding (Zisu) Ting (Tzŭ-su) (子嗣)
Diwu Jun Tiwu Chün 第五儁
Dong Cheng Tung Ch‘êng 董承
Dong Chong Tung Ch‘ung 董重
Dong Fen Tung Fên 董芬
Dong Fu Tung Fu  
Dong Fu (Mouan) Tung Fu (Mou-an) 董扶 (茂安)
Dong Min (Shuying) Tung Min (Shu-yin) 董旻 (叔穎)
Dong Zhao (Gongren) Tung Chao (Kung-jên) 董昭 (公仁)
Dong Zhuo (Zhongying) Tung Cho (Chung-ying) 董卓 (仲穎)
Dou Wu (Youping) Tou Wu (Yu-p‘ing) 竇武 (游平)
Du Ji (Bohou) Tu Chi (Po-hou) 杜畿 (伯侯)
Du Kui (Gongliang) Tu K‘uei (Kung-liang) 杜夔 (公良)
Duan Gui (Ziyin) Tuan Kuei (Tzŭ-yin) 段圭
Duan Xun Tuan Hsü 段訓
Emperor Guangwu [Liu Xiu] Emperor Kuangwu [Liu Hsiu] 光武皇帝[劉秀]
Emperor Huan [Liu Zhi] Emperor Huan [Liu Chih] 桓帝[劉志]
Emperor Ling [Liu Hong] Emperor Ling [Liu Hung] 靈帝[劉宏]
Emperor Ming [Liu Zhuang] Emperor Ming [Liu Chuang] 漢明帝[劉莊]
Emperor Shao [Liu Bian] Emperor Shao [Liu Pien] 少帝[劉辯]
Emperor Xian [Liu Xie] (Bohe) Emperor Hsien [Liu Hsieh] (Po-ho) 獻帝[劉協] (伯和)
Empress Cao Jie Empress Ts‘ao Chieh 曹節皇后
Empress Dong Empress Tung 董皇后
Empress Fu Shou Empress Fu Shou 伏壽皇后
Empress He Empress Ho 何皇后
Lady Wuyang Lady Wuyang  
Fa Zhen (Gaoqing) Fa Chên (Kao-ch‘ing) 法真 (高卿)
Fan Cheng Fan Ch‘êng 范成
Fan Ling (Deyun) Fan Ling (Tê-yün) 樊陵 (德雲)
Fan Min (Shengda) Fan Min (Shêng-ta) 樊敏 (升達)
Fan Zeng (Zimin) Fan Tsêng (Tzŭ-min) 范曾 (子閔)
Feng Fang Fêng Fang 馮方
Feng Ji (Yuantu) Fêng Chi (Yüan-t‘u) 逢紀 (元圖)
Feng Shi Fêng Shih  
Feng Xu Fêng Hsü 封胥
Fu De Fu Tê 伏德
Fu Qian (Zishen) Fu Ch‘ien (Tzŭ-shên) 服虔
Fu Wan Fu Wan 伏完
Fu Xie (Nanrong) Fu Hsieh (Nan-jung) 傅燮 (南容)
Fu Xun (Gongti) Fu Hsün (Kung-t‘i) 傅巽 (公悌)
Gao Wang Kao Wang 高望
Gao Yan Kao Yen 高焉
Geng Ji (Jixing) Kêng Chi (Chi-hsing) 耿紀 (季行)
Gong Jing Kung Ching 龔景
Gongqi Chou Kungch‘i Ch‘ou  
Gongsun Du (Shengji) Kungsun Tu (Shêng-chi) 公孫度 (升濟)
Gongsun Yu Kungsun Yü  
Gongsun Zan (Bogui) Kungsun Tsan (Po-kuei) 公孫瓚 (伯珪)
Gongsun Zhao Kungsun Chao  
Guan Yu (Yunchang) Kuan Yü (Yün-ch‘ang) 關羽 (雲長)
Guo Dian (Junye) Kuo Tien (Chün-yeh)  
Guo Pu Kuo P‘u  
Guo Sheng Kuo Shêng 郭勝
Guo Xian (Youjian) Kuo Hsien (Yu-chien)  
Guo Xun Kuo Hsün  
Guo Yong Kuo Yung  
Han Bin Han Pin  
Han Fu (Wenjie) Han Fu (Wên-chieh) 韓馥 (文節)
Han Kui (Boyan) Han K‘uei (Po-yen)  
Han Rong (Yuanchang) Han Jung (Yüan-ch‘ang) 韓融 (元長)
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)
Han Xian Han Hsien 韓暹
Handan Shang Hantan Shang  
He Jin (Suigao) Ho Chin (Sui-kao) 何進 (遂高)
He Miao Ho Miao 何苗
He Xi (Mengsun) Ho Hsi (Mêng-sun) 何熙
He Xun (Yuangu) Ho Hsün (Yüan-ku)  
He Yong (Boqiu) Ho Yong (Po-ch‘iu) 何颙 (伯求)
He Zhen (Yuangan) Ho Chên (Yüan-kan) 何楨 (元幹)
Hou Lan Hou Lan 侯覽
Hou Qi Hou Ch‘i  
Hou Wen (Wenlin) Hou Wên (Wên-lin)  
Hou Zhe Hou Chê  
Hu Cai Hu Ts‘ai 胡才
Hu Hao Hu Hao  
Hu Hua Hu Hua 胡華
Hu Mao Hu Mao  
Hu Miao (Jingcai) Hu Miao (Ching-ts‘ai) 胡邈 (敬才)
Hu Shou Hu Shou 壺壽
Hu (Wencai) Hu (Wên-ts‘ai)  
Huan Dian (Gongya) Huan Tien (Kung-ya)  
Huang Chengyan Huang Ch‘êng-yen 黃承彦
Huang Jun Huang Chün  
Huang Wan (Gongyan) Huang Wan (Kung-yen) 黃琬 (公琰)
Huang Yan Huang Yen 黃衍
Huangfu Li Huangfu Li 皇甫酈
Huangfu Song (Yizhen) Huangfu Sung (I-chên) 皇甫嵩 (義真)
Humu Ban (Jipi) Humu Pan (Chi-p‘i) 胡母班 (季皮)
Ji Lian Chi Lien  
Ji Miao (Wenran) Chi Miao (Wên-jan) 吉邈 (文然)
Ji Mu (Siran) Chi Mu (Ssŭ-jan) 吉穆 (思然)
Ji Ping Chi P‘ing 吉平
Jia Cong (Mengjian) Chia Ts‘ung (Mêng-chien)  
Jia Long Chia Lung  
Jian Shuo Chien Shuo 蹇碩
Jiang Xuan Chiang Hsüan  
Jiao He Chiao Ho  
Jin Shang Chin Shang 金尚
Jin Xuan (Yuanji) Chin Hsüan (Yüan-chi) 金旋 (元機)
Jin Yi (Deyi) Chin I (Tê-i) 金祎 (德禕)
Jing Yi (Wenjian) Ching I (Wên-chien)  
Ju Jun Chü Chün  
Kong ? K‘ung ?  
Kong Rong (Wenju) K‘ung Jung (Wên-chü) 孔融 (文舉)
Kong Shang K‘ung Shang 孔尚
Kong Yu (Shiyuan) K‘ung Yü (Shih-yüan) 孔昱 (世元)
Kong Zhou (Jijiang) K‘ung Chou (Chi-chiang) 孔宙
Kong Zhou (Gongxu) K‘ung Chou (Kung-hsü) 孔伷 (公緒)
Kuai Yue (Yidu) K‘uai Yüeh (I-tu) 蒯越 (異度)
Lady Dong Lady Tung 董夫人
Lady Huangfu Lady Huangfu  
Lady Jin Lady Chin  
Lady Kai Lady K‘ai  
Lady Kong Lady K‘ung  
Lady Tang Ji Lady T‘ang Chi 唐姫夫人
Lady Wang Lady Wang 王夫人
Lady Xun Lady Hsün  
Lady Zhang Lady Chang  
Li Gu Li Ku 李固
Li Hei Li Hei  
Li Jin (Shuyu) Li Chin (Shu-yü)  
Li Le Li Lê 李樂
Li Li (Jizi) Li Li (Chi-tzŭ)  
Li Min Li Min 李旻
Li Min Li Min  
Li Quan (Boyu) Li Ch‘üan (Po-yü) 李權 (伯豫)
Li Shao Li Shao 李邵
Li Sheng Li Shêng 李升
Li Xie (Degong) Li Hsieh (Tê-kung)  
Li Yan Li Yen 李延
Li Yi (Xiaoyi) Li I (Hsiao-i) 李義 (孝懿)
Li Ying Li Ying 李膺
Li Yong Li Yung 李永
Li Zhen Li Chên 李禎
Liang Gu (Menghuang) Liang Ku (Mêng-huang) 梁鵠 (孟皇)
Liang Shao Liang Shao 粱紹
Liang Xiu (Yuanjian) Liang Hsiu (Yüan-chien)  
Liang Yan Liang Yen 梁衍
Liu Ai Liu Ai 劉艾
Liu Bao Liu Pao  
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu Biao (Jingsheng) Liu Piao (Ching-shêng) 劉表 (景升)
Liu Bin Liu Pin  
Liu Chong Liu Ch‘ung 劉寵
Liu Dan Liu Tan 劉誕
Liu Fan Liu Fan 劉範
Liu He Liu Ho 劉和
Liu Hong Liu Hung 劉弘
Liu Jing Liu Ching  
Liu Jingzong Liu Chingtsung  
Liu Jun Liu Chün  
Liu Jun Liu Chün 劉雋
Liu Kuan (Wenyao) Liu K‘uan (Wên-yao) 劉寬
Liu Kui Liu K‘uei  
Liu Liang (Manshan) Liu Liang (Man-shan) 劉梁 (曼山)
Liu Pi Liu P‘i  
Liu Sheng Liu Shêng 劉勝
Liu Tao (Ziqi) Liu T‘ao (Tzŭ-ch‘i) 劉陶 (子奇)
Liu Wan Liu Wan  
Liu Wei Liu Wei 劉衛
Liu (Weide) Liu (Wei-tê)  
Liu Xiang Liu Hsiang  
Liu Xiong Liu Hsiung 劉雄
Liu Xu Liu Hsü  
Liu Xun (Ziheng) Liu Hsün (Tzŭ-hêng)  
Liu Yan (Junlang) Liu Yen (Chün-lang) 劉焉 (君郎)
Liu Yang Liu Yang 劉陽
Liu Yao (Zhengli) Liu Yao (Chêng-li) 劉繇 (正禮)
Liu Yi (Zixiang) Liu I (Tzŭ-hsiang) 劉翊 (子相)
Liu Yin Liu Yin  
Liu Yu (Boan) Liu Yü (Po-an) 劉虞 (伯安)
Liu Yun Liu Yün 劉刘
Liu Zhan Liu Chan  
Liu Zheng Liu Chêng 劉政
Liu (Ziping) Liu P‘ing (Tzŭ-p‘ing) (子平)
Lu Chong Lu Ch‘ung  
Lu Cui (Wenyu) Lu Ts‘ui (Wên-yü) 路粹 (文蔚)
Lu Jun (Jicai) Lu Chün (Chi-ts‘ai)  
Lu Kang (Jining) Lu K‘ang 陸康 (季寧)
Lu Kui Lu K‘uei 魯馗
Lu Qiang Lu Ch‘iang  
Lu Shang Lu Shang  
Lu Xu Lu Hsü  
Lu Zhi (Zigan) Lu Chih (Tzŭ-kan) 盧植 (子幹)
Luo Jun (Xiaoyuan) Lo Chün (Hsiao-yüan) 駱俊 (孝遠)
Luo Shao Lo Shao  
Luo Ye Lo Yeh  
Ma Midi (Wengshu) Ma Miti (Wêng-shu) 馬日磾 (翁叔)
Ma Rong Ma Jung  
Ma Teng (Shoucheng) Ma T‘êng (Shou-ch‘êng) 馬騰 (壽成)
Ma Yu Ma Yü 馬宇
Ma Yuan (Wenyuan) Ma Yüan (Wên-yüan) 馬援 (文淵)
Meng Guang (Xiaoyu) Mêng Kuang (Hsiao-yü) 孟光 (孝裕)
Meng Yi Mêng I 孟益
Miao Si Miao Ssŭ 苗祀
Min Gong Min Kung 閔貢
Mu Shun Mu Shun 穆順
Niu Dan Niu Tan 牛亶
Oulian Oulien 區連
Pan Yin P‘an Yin 潘隱
Pang Xi P‘ang Hsi 龐羲
Pei Mao (Juguang) P‘ei Mao (Chü-kuang) 裴茂 (巨光)
Peng Bo P‘êng Po  
Qiao Xuan (Gongzu) Ch‘iao Hsüan (Kung-tsu) 橋玄 (公祖)
Qin Xie (Chuqi) Ch‘in Hsieh (Ch‘u-ch‘i) 秦頡 (初起)
Qin Yi Ch‘in I 秦誼
Qu Mu Ch‘ü Mu 渠穆
Quan Rou Ch‘üan Jou 全柔
Quan Yi Ch‘üan I 全禕
Que Jian Ch‘üeh Chien 卻儉
Raolong Zong Jaolung Tsung 擾龍宗
Rong Ge Jung Ko 榮邰
Shan Yang Shan Yang 單颺
She Jian (Wengu) Shê Chien 射堅 (文固)
She Yuan (Wenxiong) Shê Yüan (Wên-hsiung) 射援 (文雄)
Shen Zhong Shên Chung 審忠
Sheng Xian (Xiaozhang) Shêng Hsien (Hsiao-chang) 盛憲 (孝章)
Shentu Pan (Zilong) Shênt‘u P‘an (Tzŭ-lung) 申屠蟠 (子龍)
Shi Huang Shih Huang 史璜
Shi Ji Shih Chi  
Shi Xie (Weiyan) Shih Hsieh (Wei-yen) 士燮 (威彥)
Shi Yiguan Shih Ikuan  
Shi Zimiao Shih Tzŭmiao  
Shisun Meng (Wenshi) Shihsun Mêng (Wên-shih) 士孫萌 (文始)
Shisun Rui (Junce) Shihsun Jui (Chün-ts‘ê) 士孫瑞 (君策)
Sima Fang (Jiangong) Ssŭma Fang (Chienkung) 司馬防 (建公)
Sima Jun (Yuanyi) Ssŭma Chün (Yüan-i) 司馬儁 (元異)
Sima Zhi Ssŭma Chih  
Song Dian Sung Tien  
Song Guo Sung Kuo 宋果
Song Nie Sung Nie  
Song Qi Song Ch’i 宋奇
Song Yi Sung I  
Su Gu Su Ku  
Sun Hui Sun Hui  
Sun Jian (Wentai) Sun Chien (Wên-t‘-ai) 孫堅 (文台)
Tai Chong T‘ai Ch‘ung  
Tang Zhou T‘ang Chou 唐周
Taoqiu Hong (Zilin) T‘aoch‘iu Hung (Tzŭ-lin) 陶丘洪 (子林)
Tian Fen T‘ien Fên 田芬
Tian Feng (Yuanhao) T‘ien Fêng (Yüan-hao) 田豐 (元皓)
Wang Cheng Wang Ch‘êng 王承
Wang Chen Wang Ch‘en 王晨
Wang Du Wang Tu 王度
Wang Fen Wang Fen 王芬
Wang Fu Wang Fu 王甫
Wang Fu [Wang Zifu] (Ziyou) Wang Fu [Wang Tzŭfu] (Tzu-yu) 王服[王子服] (子由)
Wang Gong Wang Kung 王肱
Wang Hong Wang Hung  
Wang Hong (Changwen) Wang Hung (Ch‘ang-wên)  
Wang Ji Wang Chi  
Wang Kuang (Gongjie) Wang K‘uang (Kung-chieh) 王匡 (公節)
Wang Lang (Jingxing) Wang Lang (Ying-hsing) 王朗 (景興)
Wang Li Wang Li 王立
Wang Long Wang Lung  
Wang Mao Wang Mao  
Wang Meng Wang Mêng  
Wang Qi Wang Ch‘i 王頎
Wang Rui (Tongyao) Wang Jui (T‘ung-yao) 王睿
Wang Xian Wang Hsien  
Wang Yi Wang I 王邑
Wang Yi (Wendu) Wang I (Wên-tu)  
Wang Yun (Zishi) Wang Yün (Tzŭ-shih) 王允 (子師)
Wang Ze Wang Tsê  
Wang Zheng Wang Chêng  
Wang Zhi Wang Chih  
Wei Duan (Xiufu) Wei Tuan (Hsiu-fu)  
Wei Hong Wei Hung 衛弘
Wei Huang (Dewei) Wei Huang (Tê-wei) 韋晃
Wei Jie (Qiqing) Wei Chieh (Ch‘i-ch‘ing)  
Wen Yi Wên I  
Wu Fu (Deyu) Wu Fu (Tê-yü)  
Wu Kuang Wu K‘uang  
Wu Qiong (Deyu) Wu Ch‘iung (Tê-yü)  
Wu Shuo (Zilan) Wu Shuo (Tzŭlan) 吳碩 (子蘭)
Wu Xi Wu Hsi 五習
Wu Xiu Wu Hsiu 吳脩
Xia Yu Hsia Yü  
Xia Yun Hsia Yün 夏暉
Xiang Kai (Gongzhi) Hsiang K‘ai (Kung-chih) 襄楷 (公矩)
Xiang Xu (Fuxing) Hsiang Hsü (Fu-hsing)  
Xie Cheng (Weiping) Hsieh Ch‘êng (Wei-p‘ing)  
Xiao Jian Hsiao Chien  
Xie Jiong Hsieh Chiung  
Xu Feng Hsü Fêng  
Xu Huang (Gongming) Hsü Huang (Kung-ming) 徐晃 (公明)
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)
Xu Kun Hsü K‘un 徐琨
Xu Qiu (Mengyu) Hsü Ch‘iu (Mêng-yü) 徐璆 (孟玉)
Xu Rong Hsü Jung 徐榮
Xu Xiang (Gongbi) Hsü Hsiang (Kung-pi)  
Xuan Fan Hsüan Fan 宣璠
Xun Shuang (Ciming) Hsün Shuang (Tz‘ŭ-ming) 荀爽 (慈明)
Xun You (Gongda) Hsün Yu (Kung-ta) 荀攸 (公達)
Xun Yue (Zhongyu) Hsün Yüeh (Chung-yü)  
Yan Zhong Yen Chung  
Yang Biao (Wenxian) Yang Piao (Wên-hsien) 楊彪 (文先)
Yang Ci (Boyu) Yang Tz‘ŭ (Po-yü)  
Yang Ding (Zhengxiu) Yang Ting (Chêng-hsiu) 楊定 (整脩)
Yang Feng Yang Fêng 楊奉
Yang Mi Yang Mi 楊密
Yang Qi Yang Ch‘i 楊琦
Yang Yong Yang Yung  
Yang Zan Yang Tsan  
Yang (Zhengxiu) Yang (Chêng-hsiu)  
Yang Zhong Yang Chung  
Yang Zhong Yang Chung 楊衆
Yao Gong Yao Kung  
Yin De Yin Tê  
Yin Deng Yin Teng 殷登
Yin Kui Yin K‘uei 殷馗
Yin Kui Yin K‘uei  
Yin Qi Yin Ch‘i  
Yin Xiu (Yuanji) Yin Hsiu (Yüan-chi) 陰修 (元基)
Ying Shao (Zhongyuan) Ying Shao (Chung-yüan) 應劭 (仲瑗)
You Yin Yu Yin  
Yu Bao Yü Pao  
Yuan Feng (Zhouyang) Yüan Fêng (Chou-yang) 袁逢 (周陽)
Yuan Huan (Yaoqing) Yüan Huan (Yao-ch‘ing) 袁渙 (曜卿)
Yuan Ji Yüan Chi 袁基
Yuan Min Yüan Min 袁敏
Yuan Shao (Benchu) Yüan Shao (Pên-ch‘u) 袁紹 (本初)
Yuan Shu (Gonglu) Yüan Shu (Kung-lu) 袁術 (公路)
Yuan Sui Yüan Sui  
Yuan Wei (Ciyang) Yüan Wei (Tz‘ŭ-yang) 袁隗 (次陽)
Yuan Zhong (Zhengfu) Yüan Chung (Chêng-fu) 袁忠 (正輔)
Yue Song Yüeh Sung 樂松
Zang Min Tsang Min 臧旻
Zao Zhi Tsao Chih 枣祗
Zhang Chao (Zibing) Chang Ch‘ao (Tzŭ-ping) 張超 (子並)
Zhang Cheng (Gongxian) Chang Ch‘êng (Kung-hsien) 張承 (公先)
Zhang Chun Chang Ch‘un 張純
Zhang Fei (Yide) Chang Fei (I-tê) 張飛 (益德)
Zhang Gang (Wenji) Chang Kang (Wên-chi) 張綱 (文紀)
Zhang Hao (Shuming) Chang Hao (Shu-ming) 張浩 (叔明)
Zhang Ji Chang Chi 張濟
Zhang Jian (Yuanjie) Chang Chien (Yüan-chieh) 張儉 (元節)
Zhang Jin (Ziyun) Chang Chin (Tzŭ-yün) 張津 (子雲)
Zhang Ju Chang Chü 張舉
Zhang Jun Chang Chün 張鈞
Zhang Meng (Shuwei) Chang Mêng (Shu-wei) 張猛 (叔威)
Zhang Miao (Mengzhuo) Chang Miao (Mêng-cho) 張邈 (孟卓)
Zhang Qi Chang Ch‘i 張岐
Zhang Rang Chang Jang 張讓
Zhang Wen (Boshen) Chang Wên (Po-shên) 張溫 (伯慎)
Zhang Xi Chang Hsi 張喜
Zhang Xin Chang Hsin 張歆
Zhang Xiu Chang Hsiu 張繡
Zhang Yan Chang Yen 張延
Zhang Yan (Flying Swallow) Chang Yen (Fei-yen) 張燕 (飛燕)
Zhang Yan (Gongwei) Chang Yen (Kung-wei) 張延 (公威)
Zhang Yang (Zhishu) Chang Yang (Chih-shu) 張楊 (稚叔)
Zhang Yi Chang I  
Zhang Yin Chang Yin 張音
Zhang Zhang Chang Chang 張璋
Zhang Zhao Chang Chao 張昭
Zhang Zi (Ziyi) Chang Tzŭ (Tzŭ-i)  
Zhao Bao (Weihao) Chao Pao (Wei-hao) 趙苞 (威豪)
Zhao Ci Chao Tz‘ŭ  
Zhao Jian (Shumao) Chao Chien (Shu-mao) 趙戩 (叔茂)
Zhao Mu Chao Mu  
Zhao Qi (Binqing) Chao Ch‘i (Pin-ch‘ing) 趙岐 (邠卿)
Zhao Qian (Yanxin) Chao Ch‘ien (Yen-hsin)  
Zhao Rong (Zichang) Chao Jung (Tzŭ-ch‘ang)  
Zhao Wei Chao Wei 趙韙
Zhao Wen (Zirou) Chao Wên (Tzŭ-jou) 趙溫 (子柔)
Zhao Yan Chao Yen  
Zhao Yan Chao Yen  
Zhao Yong Chao Yung 趙融
Zhao Yu (Yuanta) Chao Yü (Yüan-t‘-a)  
Zhao Zhong Chao Chung 趙忠
Zhen Yi Chên I 甄逸
Zheng Sui Chêng Sui 郑遂
Zheng Tai (Gongye) Chêng T‘ai (Kung-yeh)  
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)
Zhi Xi (Yuansheng) Chih Hsi (Yüan-shêng)  
Zhong Yao (Yuanchang) Chung Yao (Yüan-ch‘ang) 鍾繇 (元常)
Zhou Bin Chou Pin  
Zhou Gan Chou Kan  
Zhou Huan (Wenming) Chou Huan (Wên-ming) 周奐
Zhou Hui Chou Hui  
Zhou Jing Chou Ching 周旌
Zhou Shen Chou Shên 周慎
Zhou Xin (Daming) Chou Hsin (Ta-ming) 周昕 (大明)
Zhou Yu (Renming) Chou Yü (Jên-ming) 周㬂
Zhou Zhong (Jiamou) Chou Chung (Chia-mou) 周忠 (嘉謀)
Zhu Fu Chu Fu 朱撫
Zhu Hao (Wenming) Chu Hao (Wên-ming) 朱皓 (文明)
Zhu Jun (Gongwei) Chu Chün (Kung-wei) 朱儁 (公偉)
Zhu Yue Chu Yüeh  
Zhu Zhan Chu Chan  
Zhuge Gui (Jungong) Chuko Kuei (Tzŭ-kung) 諸葛珪 (君貢)
Zong Cheng (Shilin) Tsung Ch‘êng (Shih-lin)  
Zou Jing Tsou Ching 鄒靖
Zu Bi Tsu Pi 祖弼
Zuo Feng Tso Fêng 左豐
Zuo Ling Tso Ling 左靈

Jin Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bu Chan (Zhongsi) Pu Ch‘an (Chung-ssŭ) 步闡 (仲思)
Bu Ji Pu Chi 步璣
Bu Xuan Pu Hsüan 步璿
Cao Xi Ts‘ao Hsi 曹翕
Chen Qian (Xiuyuan) Ch‘ên Ch‘ien (Hsiu-yüan) 陳騫 (休淵)
Chen Shou (Chengzuo) Ch‘ên Shou (Ch‘êng-tso) 陳壽 (承祚)
Chen Yuan Ch‘ên Yüan 陳元
Cuan Gu Ts‘uan Ku 爨谷
Cui Liang (Shiwen) Sun Liang (Shih-wên) 崔諒 (士文)
Cunbahan Ts‘unpahan  
Deng Liang Têng Liang 鄧良
Dong Jue (Gongxi) Tung Chüeh (Kung-hsi) 董厥 (龔襲)
Dong Yuan Tung Yüan  
Du Yu (Yuankai) Tu Yü (Yüan-k‘-ai) 杜預 (元凱)
Fan Jian (Changyuan) Fan Chien (Ch‘ang-yüan) 樊建 (長元)
Feng Dan (Shaozhou) Fêng Tan (Shao-chou) 馮紞
Fu Jia (Lanshi) Fu Chia (Lan-shih)  
Fu Xuan Fu Hsüan 傅玄
Gao Wan (Bozhen) Kao Wan (Po-chên)  
Gu Rong (Yanxian) Ku Jung (Yen-hsien)  
Guo Huai Kuo Huai  
He Jiao (Changyu) Ho Chiao (Ch‘ang-yü)  
He Pan (Huixing) Ho P‘an (Hui-hsing)  
He Zeng (Yingkao) Ho Tsêng (Ying-k‘-ao) 何曾 (穎考)
He Zhen (Yuangan) Ho Chên (Yüan-kan)  
Hou Shilang (Xiaoming) Hou Shihlang (Hsiao-ming)  
Hu Chong Hu Ch‘ung 胡沖
Hu Fang Hu Fang  
Hu Fen (Xuanwei) Hu Fên (Hsüan-wei) 胡奮 (玄威)
Hua Yi (Zhangjun) Hua I (Chang-chün)  
Huan Jia Huan Chia  
Huangfu Kai Huangfu K‘ai 皇甫闓
Huo Yi (Shaoxian) Huo I (Shao-hsien) 霍弋 (紹先)
Ji Shao Chi Shao 嵇绍
Jia Chong (Gonglü) Chia Ch‘ung (Kung-lü) 賈充 (公閭)
Jiang Bin Chiang Pin 蔣斌
Lady Teng Lady T‘êng  
Li Mi (Lingbo) Li Mi (Ling-po) 李密 (令伯)
Li Wan (Shuwen) Li Wan (Shu-wên)  
Li Xi (Jihe) Li Hsi (Chi-ho)  
Liu Ling (Bolun) Liu Ling (Po-lun) 刘伶 (伯倫)
Liu Qiao (Zhongyan) Liu Ch‘iao (Chung-yen)  
Liu Shan (Gongsi) Liu Shan (Kung-ssŭ) 劉禪 (公嗣)
Liu Yi (Zhongxiong) Liu I (Chung-hsiung)  
Liu Yin (Xiuran) Liu Yin (Hsiu-jan) 柳隱 (休然)
Liu Yong (Gongshou) Liu Yung (Kung-shou) 公壽
Lu Bo (Jingxuan) Lu Po (Ching-hsüan)  
Lu Ji (Shiheng) Lu Chi (Shih-hêng)  
Lu Xi (Gongzhong) Lu Hsi (Kung-chung)  
Lu Yun (Shilong) Lu Yün (Shih-lung) 陸雲 (士龍)
Luo Xian (Lingze) Lo Hsien (Ling-tsê) 羅憲 (令則)
Lu Zhi Lu Chih  
Ma Long (Xiaoxing) Ma Lung (Hsiao-hsing) 馬隆 (孝興)
Ma Xiu Ma Hsiu 馬脩
Mao Jiong Mao Chiung 毛炅
Pang Huan (Shiwen) P‘ang Huan (Shih-wên) 龐渙 (世文)
Pang Hui P‘ang Hui 龐會
Pei Kai (Shuze) P‘ei K‘ai (Shu-tsê)  
Pei Xiu (Jiyan) P‘ei Hsiu (Chi-yen) 裴秀 (季彥)
Qian Hong Ch‘ien Hung 牽弘
Qiao Zhou (Yunnan) Ch‘iao Chou (Yün-nan) 譙周 (允南)
Qiewanneng Ch‘iehwannêng  
Qin Xiu (Xuanlang) Ch‘in Hsiu (Hsüan-lang)  
Quan Huijie Empress Ch‘üan 全惠解
Ren Kai (Yuanbao) Jên K‘ai (Yüan-pao) 任恺 (元褒)
Ruan Ji Juan Chi 阮籍
Ruan Xian Juan Hsien 阮咸
Ruan Xian (Zhongrong) Juan Hsien (Chung-jung) 阮咸 (仲容)
Shan Tao Shan T‘ao 山濤
Shao Ti (Yuanbo) Shao T‘i (Yüan-po) 邵悌 (元伯)
Shi Bao (Zhongrong) Shih Pao (Chung-jung) 石苞 (仲容)
Shi Jian (Linbo) Shih Chien (Lin-po) 石鑒 (林伯)
Shi Zuan Shih Tsuan 師纂
Shi Chong (Jilun) Shih Ch‘ung (Chi-lun)  
Sima Ban Ssŭma Pan  
Sima Gan (Ziliang) Ssŭma Kan (Tzŭ-liang) 司馬幹 (子良)
Sima Jun (Zizang) Ssŭma Chün (Tzŭ-tsang) 司馬駿 (子臧)
Sima Ling Ssŭma Ling 司馬陵
Sima Quan Ssŭma Ch‘üan 司馬權
Sima Shi (Ziyuan) Ssŭma Shih (Tzŭ-yüan) 司馬師 (子元)
Sima Sui (Zibo) Ssŭma Sui (Tzŭ-po) 司馬遂 (子伯)
Sima Ti Ssŭma T‘i 司馬悌
Sima Wang (Zichu) Ssŭma Wang (Tzŭ-ch‘u) 司馬望 (子初)
Sima Yan (Anshi) Ssŭma Yen (An-shih) 司馬炎 (安世)
Sima Yi (Zhongda) Ssŭma I (Chung-ta) 司馬懿 (仲達)
Sima You (Dayou) Ssŭma Yu (Ta-yu) 司馬攸 (大猷)
Sima Zhao (Zishang) Ssŭma Chao (Tzŭ-shang) 司馬昭 (子上)
Sima Zhou (Zijiang) Ssŭma Chou (Tzŭ-chiang) 司馬伷 (子將)
Su Yu Su Yü  
Sun Chu (Zijing) Sun Ch‘u (Tzŭ-ching) 孫楚 (子荊)
Sun Hao (Yuanzong) Sun Hao (Yüan-tsung) 孫皓 (元宗)
Sun Kai Sun K‘ai  
Sun Shou Sun Shou  
Sun Xiu Sun Hsiu 孫秀
Sun Yu Sun Yü 孫彧
Tang Bin (Ruzong) T‘ang Pin (Ju-tsung) 唐彬 (儒宗)
Tao Huang (Shiying) T‘ao Huang (Shih-ying) 陶璜 (世英)
Teng Xiu (Xianxian) T‘êng Hsiu (Hsien-hsien) 滕脩 (顯先)
Wang Hun (Xuanchong) Wang Hun (Hsüan-ch‘ung) 王渾 (玄沖)
Wang Jun (Pengzu) Wang Chün (P‘êng-tsu) 王浚 (彭祖)
Wang Jun (Shizhi) Wang Chün (Shih-chih) 王濬 (士治)
Wang Lan (Xuantong) Wang Lan (Hsüan-t‘ung)  
Wang Mai Wang Mai 王買
Wang Rong (Junchong) Wang Jung (Chün-ch‘ung) 王戎 (濬沖)
Wang Shen (Chudao) Wang Shên (Ch‘u-tao) 王沈 (處道)
Wang Su (Ziyong) Wang Su (Tzŭ-yung) 王肅 (子雍)
Wang Xiang (Xiuzheng) Wang Hsiang (Hsiu-chêng) 王祥 (休徵)
Wang Xun (Liangfu) Wang Hsün (Liang-fu)  
Wang Ye Wang Yeh 王業
Wang Yuanji Wang Yüanchi 王元姬
Wei Guan (Boyu) Wei Kuan (Po-yü) 衛瓘 (伯玉)
Wei Shu (Yangyuan) Wei Shu (Yang-yüan)  
Wen Hu Wên Hu 文虎
Wen Yang Wên Yang 文鴦
Wu Gai (Yuanxia) Wu Kai (Yüan-hsia)  
Wu Yan (Shize) Wu Yen (Shih-tsê) 吾彥 (士則)
Xi Zheng (Lingxian) Hsi Chêng (Ling-hsien) 郤正 (令先)
Xi Zuochi Hsi Tsoch‘ih 習鑿齒
Xiahou Jun Hsiahou Chün 夏侯駿
Xiahou Zhan (Xiaoruo) Hsiahou Chan (Hsiao-jo)  
Xiang Chong Hsiang Ch‘ung 向充
Xiang Tao (Wenbao) Hsiang T‘ao (Wên-pao)  
Xiang Tiao (Wenbao) Hsiang T‘iao (Wên-pao) 向條 (文豹)
Xiang Xiu Hsiang Hsiu 向秀
Xie Xi Hsieh Hsi  
Xu Shao Hsü Shao 徐紹
Xu Yin Hsü Yin  
Xun Xu (Gongzeng) Hsün Hsü (Kung-ts‘êng) 荀勗 (公曾)
Xun Yi (Jingqian) Hsün I (Ching-ch‘ien) 荀顗 (景倩)
Yang Hu (Shuzi) Yang Hu (Shu-tzŭ) 羊祜 (叔子)
Yang Huiyu Yang Huiyü  
Yang Ji Yang Chi 楊濟
Yang Xin Yang Hsin 楊欣
Yang Xiu (Zhishu) Yang Hsiu (Chih-shu)  
Yang Yan (Qiongzhi) Yang Yen (Ch‘iung-chih)  
Yang Yi Yang I 楊稷
Yang Zhao (Xiuchu) Yang Chao (Hsiu-ch‘u) 楊肇
Yang Zhi (Jilan) Yang Chih (Chi-lan)  
Yuan Kan (Gonran) Yüan K‘an  
Zhang Hua (Maoxian) Chang Hua (Mao-hsien) 張華 (茂先)
Zhang Qiao Chang Ch‘iao 張喬
Zhang Shang Chang Shang 張尚
Zhang Wei Chang Wei 張微
Zhang Xiang Chang Hsiang 張象
Zhang Xiong Chang Hsiung 張雄
Zheng Chong (Wenhe) Chêng Ch‘ung (Wên-ho) 鄭沖
Zheng Mao (Linshu) Chêng Mao (Lin-shu)  
Zhou Chu (Ziyin) Chou Ch‘u (Tzŭ-yin) 周處 (子隱)
Zhou Jun (Kailin) Chou Chün (K‘-ai-lin) 周浚 (開林)
Zhou Zhi Chou Chih 周旨
Zhuge Hui (Daoming) Chuko Hui (Tao-ming) 諸葛恢 (道明)
Zhuge Jing (Xingzong) Chuko Ching (Hang-tsung) 諸葛京 (行宗)
Zhuge Xu Chuko Hsü 諸葛緒
Zhuge Yi (Daohui) Chuko I (Tao-hui) 諸葛頤 (道回)
Zuo Xi (Yanyong) Tso Hsi (Yen-yung)  

Dong Zhuo

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cai Yong (Bojie) Ts‘ai Yung (Po-chieh) 蔡邕 (伯喈)
Chen Ji (Yuanfang) Ch‘ên Chi (Yüan-fang) 陳紀 (元方)
Chunyu Jia Ch‘unyü Chia 淳于嘉
Diaochan [Sable Cicada] Tiaoch‘an [Sable Cicada] 貂嬋
Ding Gong (Yuanxiong) Ting Kung (Yüan-hsiung) 丁宮 (元雄)
Dong Bai Tung Pai 董白
Dong Cheng Tung Ch‘êng 董承
Dong Huang Tung Huang 董璜
Dong Min (Shuying) Tung Min (Shu-yin) 董旻 (叔穎)
Dong Yue Tung Yüeh 董越
Dong Zhuo (Zhongying) Tung Cho (Chung-ying) 董卓 (仲穎)
Duan Wei (Zhongming) Tuan Wei (Chung-ming) 段煨
Fan Chou Fan Ch‘ou 樊稠
Gongsun Du (Shengji) Kungsun Tu (Shêng-chi) 公孫度 (升濟)
Guo Si Kuo Ssŭ (To) 郭汜
He Xun (Yuangu) Ho Hsün (Yüan-ku)  
He Yong (Boqiu) Ho Yong (Po-ch‘iu) 何颙 (伯求)
Hu Zhen (Wencai) Hu Chên (Wên-ts‘ai) 胡軫 (文才)
Hua Xiong Hua Hsiung 華雄
Huangfu Song (Yizhen) Huangfu Sung (I-chên) 皇甫嵩 (義真)
Humu Ban (Jipi) Humu Pan (Chi-p‘i) 胡母班 (季皮)
Jia Long Chia Lung  
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)
Lady Dong Lady Tung 董夫人
Li Jue (Zhiran) Li Chüeh (Chih-jan) 李傕 (稚然)
Li Ru Li Ju 李儒
Li Su (Weigong) Li Su (Wei-kung) 李肅 (偉恭)
Liu Ai Liu Ai 劉艾
Liu Zhang (Jiyu) Liu Chang (Chi-yü) 劉璋 (季玉)
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Ma Midi (Wengshu) Ma Miti (Wêng-shu) 馬日磾 (翁叔)
Niu Fu Niu Fu 牛輔
Red Hare [Chituma] 0 [Ch‘iht‘uma] 赤兔[赤兔馬]
Tian Yi T‘ien I 田儀
Wang Fang Wang Fang 王方
Wang Gui Wang Kuei  
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)
Xu Rong Hsü Jung 徐榮
Xuan Fan Hsüan Fan 宣璠
Xun Shuang (Ciming) Hsün Shuang (Tz‘ŭ-ming) 荀爽 (慈明)
Xun You (Gongda) Hsün Yu (Kung-ta) 荀攸 (公達)
Yang Biao (Wenxian) Yang Piao (Wên-hsien) 楊彪 (文先)
Yang Yi Yang I 楊懿
Yin Xiu (Yuanji) Yin Hsiu (Yüan-chi) 陰修 (元基)
Yuan Ji Yüan Chi 袁基
Zhang Ji Chang Chi 張濟
Zhang Yang (Zhishu) Chang Yang (Chih-shu) 張楊 (稚叔)
Zhang Zi (Ziyi) Chang Tzŭ (Tzŭ-i)  
Zhao Cen Chao Ts‘ên 趙岑
Zhao Jian (Shumao) Chao Chien (Shu-mao) 趙戩 (叔茂)
Zhao Qi (Binqing) Chao Ch‘i (Pin-ch‘ing) 趙岐 (邠卿)
Zhao Qian (Yanxin) Chao Ch‘ien (Yen-hsin)  
Zhao Wen (Zirou) Chao Wên (Tzŭ-jou) 趙溫 (子柔)
Zheng Tai (Gongye) Chêng T‘ai (Kung-yeh)  
Zhou Bi (Zhongyuan) Chou Pi (Chung-yüan) 周毖 (仲遠)
Zhou Zhong (Jiamou) Chou Chung (Chia-mou) 周忠 (嘉謀)
Zhu Jun (Gongwei) Chu Chün (Kung-wei) 朱儁 (公偉)

Gongsun Du

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bing Yuan (Genju) Ping Yüan (Kên-chü) 邴原 (根矩)
Geng Zhi Kêng Chih  
Gongsun Du (Shengji) Kungsun Tu (Shêng-chi) 公孫度 (升濟)
Gongsun Gong Kungsun Kung 公孫恭
Gongsun Kang Kungsun K‘ang 公孫康
Gongsun Mo Kungsun Mo  
Liang Mao (Bofang) Liang Mao (Po-fang) 涼茂 (伯方)
Liu Yi Liu I 柳毅
Taishi Ci (Ziyi) T‘aishih Tz‘ŭ (Tzŭ-i) 太史慈 (子義)
Yang Yi Yang I  

Gongsun Yuan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bei Yan Pei Yen 卑衍
Gongsun Xiu Kungsun Hsiu 公孫修
Gongsun Yuan Kungsun Yüan 公孫淵
Jia Fan Chia Fan 賈範
Liu Fu Liu Fu 柳甫
Lun Zhi Lun Chih 倫直
Wang Can Wang Ts‘an  
Wang Jian Wang Chien  
Wei Yan Wei Yen  
Yang Zuo Yang Tso 楊祚
Zhang Song Chang Sung  

Gongsun Zan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Fan Fang Fan Fang 范方
Gongsun Fan Kungsun Fan 公孫範
Gongsun Xu Kungsun Hsü 公孫續
Gongsun Yue Kungsun Yüeh 公孫越
Gongsun Zan (Bogui) Kungsun Tsan (Po-kuei) 公孫瓚 (伯珪)
Guan Jing (Shiqi) Kuan Ching (Shih-ch‘i) 關靖 (士起)
Ji Yong Chi Yung  
Li Yizi Li Itzŭ 李移子
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu Weitai Liu Weit‘ai 劉緯臺
Liu (Ziping) Liu P‘ing (Tzŭ-p‘ing) (子平)
Shan Jing Shan Ching 單經
Tian Kai T‘ien K‘ai 田楷
Tian Yu (Guorang) T‘ien Yü (Kuo-jang) 田豫 (國讓)
Wang Men Wang Mên 王門
Wen Ze Wên Tsê 文則
Yan Gang Yen Kang 嚴綱
Zhao Yun (Zilong) Chao Yün (Tzŭ-lung) 趙雲 (子龍)
Zou Dan Tsou Tan 鄒丹

Guo Si

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cui Yong Ts‘ui Yung 崔勇
Gao Shi Kao Shih  
Guo Si Kuo Ssŭ (To) 郭汜
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)
Lady Qiong Lady Ch‘iung  
Wu Xi Wu Hsi 五習
Xia Yu Hsia Yü  
Yang Mi Yang Mi 楊密
Zhang Bao Chang Pao 張苞
Zhang Long Chang Lung 張龍

Han Fu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cheng Huan Ch‘êng Huan  
Geng Wu (Wenwei) Kêng Wu (Wên-wei)  
Han ? Han ?  
Han Fu (Wenjie) Han Fu (Wên-chieh) 韓馥 (文節)
Ju Shou Chü Shou 沮授
Li Li (Jizi) Li Li (Chi-tzŭ)  
Liu Zihui Liu Tzŭhui 劉子惠
Min Chun (Bodian) Min Ch‘un (Po-tien) 閔純 (伯典)
Pan Feng P‘an Fêng 潘鳳
Qu Yi Ch‘ü I 麴義
Shen Pei (Zhengnan) Shên P‘ei (Chêng-nan) 審配 (正南)
Tian Feng (Yuanhao) T‘ien Fêng (Yüan-hao) 田豐 (元皓)
Xin Ping (Zhongzhi) Hsin P‘ing (Chung-chih) 辛評 (仲治)
Xun Chen (Youruo) Hsün Ch‘ên (Yu-jo) 荀諶 (友若)
Xun Yu (Wenruo) Hsün Yü (Wên-jo) 荀彧 (文若)
Zhang He (Junyi) Chang Ho (Chün-i) 張郃 (儁乂)
Zhu Han Chu Han 朱漢

Han Sui

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cheng Gongying Ch‘êng Kungying 成公英
Cheng Yi Ch‘êng I 成宜
Cheng Yin Ch‘êng Yin 程銀
Guo Xian (Youjian) Kuo Hsien (Yu-chien)  
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)
Hou Xuan Hou Hsüan 侯選
Kong Gui (Shulin) K‘ung Kuei (Shu-lin) 孔桂 (叔林)
Li Kan Li K‘an 李堪
Liang Xing Liang Hsing 梁興
Ma Wan Ma Wan 馬玩
Yan Xing (Yanming) Yen Hsing (Yen-ming)  
Yan Zhong Yen Chung  
Yang Kui Yang K‘uei  
Yang Qiu Yang Ch‘iu 楊秋
Yang Xiu (Dezu) Yang Hsiu (Tê-tsu) 楊修 (德祖)
Zhang Heng Chang Hêng 張橫

Han Xuan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Xuan Han Hsüan 韓玄
Huang Zhong (Hansheng) Huang Chung (Han-shêng) 黃忠 (漢升)
Wei Yan (Wenchang) Wei Yen (Wên-ch‘ang) 魏延 (文長)
Yang Ling Yang Ling  

Kong Rong

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Kong Rong (Wenju) K‘ung Jung (Wên-chü) 孔融 (文舉)
Liu Kongci Liu K‘ungtz‘ŭ 劉孔慈
Liu Yixun Liu Ihsün  
Peng Qiu P‘êng Ch‘iu 彭璆
Shi Yi (Ziyu) Shih I (Tzŭ-yü)  
Sun Shao (Changxu) Sun Shao (Ch‘ang-hsü) 孫邵 (長緒)
Wang Xiu (Shuzhi) Wang Hsiu (Shu-chih) 王修 (叔治)
Wu Anguo Wu Ankuo 武安國
Zheng Yi (Yi’en) Chêng Yen (I-ên) 鄭益 (益恩)
Zong Bao Tsung Pao 宗寶
Zuo Chengzu Tso Ch‘êngtsu 左丞祖

Li Jue

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chunyu Jia Ch‘unyü Chia 淳于嘉
Dong Cheng Tung Ch‘êng 董承
Fan Chou Fan Ch‘ou 樊稠
Hu Feng Hu Fêng  
Hu Miao (Jingcai) Hu Miao (Ching-ts‘ai) 胡邈 (敬才)
Hu Shou Hu Shou 壺壽
Hu Zhen (Wencai) Hu Chên (Wên-ts‘ai) 胡軫 (文才)
Hu Zhong Hu Chung  
Huangfu Song (Yizhen) Huangfu Sung (I-chên) 皇甫嵩 (義真)
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)
Li Bie Li Pieh  
Li Jue (Zhiran) Li Chüeh (Chih-jan) 李傕 (稚然)
Li Li Li Li 李利
Li Meng Li Mêng 李蒙
Li Xian Li Hsien 李暹
Li Ying Li Ying 李應
Li Zhen Li Chên 李禎
Song Guo Sung Kuo 宋果
Wang Chang Wang Ch‘ang 王昌
Wang Fang Wang Fang 王方
Yang Biao (Wenxian) Yang Piao (Wên-hsien) 楊彪 (文先)
Yang Ding (Zhengxiu) Yang Ting (Chêng-hsiu) 楊定 (整脩)
Yang Feng Yang Fêng 楊奉
Zhang Bao Chang Pao 張苞
Zhang Ji Chang Chi 張濟
Zhang Long Chang Lung 張龍
Zhang Xi Chang Hsi 張喜
Zhao Qian (Yanxin) Chao Ch‘ien (Yen-hsin)  
Zhao Wen (Zirou) Chao Wên (Tzŭ-jou) 趙溫 (子柔)
Zhong Yao (Yuanchang) Chung Yao (Yüan-ch‘ang) 鍾繇 (元常)
Zhou Zhong (Jiamou) Chou Chung (Chia-mou) 周忠 (嘉謀)
Zhu Jun (Gongwei) Chu Chün (Kung-wei) 朱儁 (公偉)
Zuo Ling Tso Ling 左靈

Liu Biao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bei Yu Pei Yü 貝羽
Cai He Ts‘ai Ho 蔡和
Cai Mao (Degui) Ts‘ai Mao (Tê-kuei) 蔡瑁 (德珪)
Cai Xun Ts’ai Hsün 蔡壎
Cai Zhong Ts‘ai Chung 蔡中
Chen Jiu Ch‘ên Chiu 陳就
Chen Sheng Ch‘ên Shêng 陳生
Chen Sun Ch‘ên Sun 陳孫
Deng Ji Têng Chi 鄧濟
Deng Long Têng Lung 鄧龍
Deng Xi Têng Hsi 鄧羲
Deng Yang Têng Yang  
Deng Yi Têng I 鄧義
Diluma [Dilu Horse] (Hex Mark Horse) Tiluma 的廬馬
Dou Fu Tou Fu 竇輔
Du Kui (Gongliang) Tu K‘uei (Kung-liang) 杜夔 (公良)
Fu Xun (Gongti) Fu Hsün (Kung-t‘i) 傅巽 (公悌)
Gan Ning (Xingba) Kan Ning (Hsing-pa) 甘寧 (興霸)
Han Ji (Gongzi) Han Chi (Kung-tzŭ) 韓暨 (公至)
Han Song (Degao) Han Sung (Tê-kao) 韓嵩 (德高)
Han Xi Han Hsi 韓晞
He Xia (Yangshi) Ho Hsia (Yang-shih) 和洽 (陽士)
Huan Jie (Boxu) Huan Chieh (Po-hsü) 桓階 (伯緒)
Huang She Huang Shê 黃射
Huang Zhong (Hansheng) Huang Chung (Han-shêng) 黃忠 (漢升)
Huang Zu Huang Tsu 黃祖
Huo Du Huo Tu 霍篤
Huo Jun (Zhongmiao) Huo Chün (Chung-miao) 霍峻 (仲邈)
Yin Ji (Jibo) Yin Chi (Chi-po) 伊籍 (機伯)
Kuai Liang (Zirou) K‘uai Liang (Tzŭ-jou) 蒯良 (子柔)
Kuai Yue (Yidu) K‘uai Yüeh (I-tu) 蒯越 (異度)
Lady Cai Lady Ts‘ai  
Lady Chen Lady Ch‘ên  
Lai Gong Lai Kung 賴恭
Li Gui Li Kuei 李珪
Li Li (Jianxian) Li Li (Chien-hsien) 李立 (建賢)
Li Yan (Zhengfang) Li Yen (Chêng-fang) 李嚴 (正方)
Liang Gu (Menghuang) Liang Ku (Mêng-huang) 梁鵠 (孟皇)
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu Biao (Jingsheng) Liu Piao (Ching-shêng) 劉表 (景升)
Liu Cong Liu Ts‘ung 劉琮
Liu Hu Liu Hu 劉虎
Liu Pan Liu P‘an 劉磐
Liu Qi Liu Ch‘i 劉琦
Liu Rui Liu Jui 劉叡
Liu Wangzhi Liu Wangchih 劉望之
Liu Xian (Shizong) Liu Hsien (Shih-tsung) 劉先 (始宗)
Liu Yi Liu I  
Lou Fa Lou Fa 婁發
Lou Gui (Zibo) Lou Kuei (Tzŭ-po) 婁圭 (子伯)
Lü Gong Lu Kung 呂公
Meng Yao Mêng Yao 孟曜
Pan Jun (Chengming) P‘an Chün (Ch‘êng-ming) 潘濬 (承明)
Pang Ji P‘ang Chi 龐季
Qimu Kai Ch‘imu K‘ai 綦母闓
Song Zhong (Zhongzi) Sung Chung [Tsung] (Chung-tzŭ) 宋忠 (仲子)
Su Fei Su Fei 蘇飛
Wang Can (Zhongxuan) Wang Ts‘an (Chung-hsüan) 王粲 (仲宣)
Wang Jun (Ziwen) Wang Chün (Tzu-wen) 王俊 (子文)
Wang Wei Wang Wei 王威
Wen Ping (Zhongye) Wên P‘ing (Chung-yeh) 文聘 (仲業)
Wu Ju (Yuanda) Wu Chü (Yüan-ta) 吳巨 (元大)
Xiang Lang (Juda) Hsiang Lang (Chü-ta) 向朗 (巨達)
Xiong ? Hsiung ?  
Xu Si Hsü Ssŭ 許汜
Zhang Hu [Tiger Zhang] Chang Hu [Tiger Chang] 張虎
Zhang Wu Chang Wu 張武
Zhang Xian Chang Hsien 張羨
Zhang Xiu Chang Hsiu 張繡
Zhang Yun Chang Yün 張允
Zhao Jian (Shumao) Chao Chien (Shu-mao) 趙戩 (叔茂)
Zhao Qi (Binqing) Chao Ch‘i (Pin-ch‘ing) 趙岐 (邠卿)

Liu Yao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Heng Ch‘ên Hêng 陳橫
Fan Neng Fan Nêng 樊能
Hua Xin (Ziyu) Hua Hsin (Tzŭ-yü) 華歆 (子魚)
Liu Yao (Zhengli) Liu Yao (Chêng-li) 劉繇 (正禮)
Shi Yi (Ziyu) Shih I (Tzŭ-yü)  
Sun Shao (Changxu) Sun Shao (Ch‘ang-hsü) 孫邵 (長緒)
Taishi Ci (Ziyi) T‘aishih Tz‘ŭ (Tzŭ-i) 太史慈 (子義)
Teng Dan T‘êng Tan 滕耽
Teng Zhou T‘êng Chou 滕胄
Xu Gong Hsü Kung 許貢
Xu Shao (Zijiang) Hsü Shao (Tzŭ-chiang) 許劭 (子將)
Xue Li Hsüeh Li 薛禮
Yu Mi Yü Mi 于麋
Ze Rong Tsê Jung 笮融
Zhang Ying Chang Ying 張英
Zhu Hao (Wenming) Chu Hao (Wên-ming) 朱皓 (文明)

Liu Yu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cheng Xu Ch‘êng Hsü  
Gongsun Ji Kungsun Chi  
Liu Yu (Boan) Liu Yü (Po-an) 劉虞 (伯安)
Qi Zhou Ch‘i Chou 齊周
Sun Jin Sun Chin  
Tian Chou (Zitai) T‘ien Ch‘ou (Tzŭ-t‘-ai) 田疇 (子泰)
Wei Dun Wei Tun  
Wei You Wei Yu 魏攸
Xianyu Fu Hsienyü Fu 鮮於輔
Xianyu Yin Hsienyü Yin  
Yan Rou Yen Jou 閻柔
Zhang Yi Chang I 張逸
Zhang Zan Chang Tsan 張瓚

Liu Zhang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Bao (Shengxian) Ch‘ên Pao (Shêng-hsien) 陳寶 (盛先)
Cheng Cun Ch‘êng Tsun 成存
Cheng Ji (Jiran) Ch‘eng² Chi¹ (Chi⁴-jan²) 程畿 (季然)
Cheng Qi (Gonghong) Ch‘êng Ch‘i (Kung-hung) 程祁 (公弘)
Cheng Zheng Ch‘êng Chêng  
Deng Xian Têng Hsien 鄧賢
Deng Zhi (Bomiao) Têng Chih (Po-miao) 鄧芝 (伯苗)
Dong He (Youzai) Tung Ho (Yu-tsai) 董和 (幼宰)
Dong Tai Tung T‘ai 董臺
Du Qiong (Boyu) Tu Ch‘iung (Po-yü) 杜瓊 (伯瑜)
Du Wei (Guofu) Tu Wei (Kuo-fu) 杜微 (國輔)
Fa Zheng (Xiaozhi) Fa Chêng (Hsiao-chih) 法正 (孝直)
Fan Min (Shengda) Fan Min (Shêng-ta) 樊敏 (升達)
Fei (Boren) Fei (Po-jên) (伯仁)
Fei Guan (Binbo) Fei Kuan (Pin-po) 費觀 (賓伯)
Fei Shi (Gongju) Fei Shih (Kung-chü) 費詩 (公舉)
Fu Jin Fu Chin 扶禁
Gao Pei Kao P‘ei 高沛
Gao Yi (Guanfang) Kao I (K‘uan-fang) 高頤 (貫方)
Gao Zhen Kao Chên 高朕
Gong Chen Kung Ch‘ên 龔諶
Gong Lu (Dexu) Kung Lu (Tê-hsü) 龔禄 (德緒)
Gong Yang Kung Yang 龔楊/揚
Han Jiang Han Chiang  
He Zong (Yanying) Ho Tsung (Yen-ying) 何宗 (彥英)
Huang Quan (Gongheng) Huang Ch‘üan (Kung-hêng) 黃權 (公衡)
Lai Min (Jingda) Lai Min (Ching-ta) 來敏 (敬達)
Lei Tong Lei T‘ung 雷銅
Leng Bao Lêng Pao 冷苞
Li Hui (De’ang) Li Hui (Tê’-ang) 李恢 (德昂)
Li Miao (Hannan) Li Miao (Han-nan) 李邈 (漢南)
Li Si Li Ssŭ 李思
Li Yan (Zhengfang) Li Yen (Chêng-fang) 李嚴 (正方)
Li Yi Li I 李異
Liu Ba (Zichu) Liu Pa (Tzŭ-ch‘u) 劉巴 (子初)
Liu Chan Liu Ch‘an 劉闡
Liu Gui Liu Kuei 劉璝
Liu Jun Liu Chün 劉俊
Liu Mao Liu Mao 劉瑁
Liu Xun Liu Hsün 劉循
Liu Zhang (Jiyu) Liu Chang (Chi-yü) 劉璋 (季玉)
Ma Han Ma Han 馬漢
Ma Xun (Chengheng) Ma Hsün (Ch‘êng-hêng) 馬勳 (盛衡)
Meng Da (Zijing) Mêng Ta (Tzŭ-ching) 孟達 (子敬)
Meng Guang (Xiaoyu) Mêng Kuang (Hsiao-yü) 孟光 (孝裕)
Mo Si Mo Ssŭ 莫嗣
Pang Le P‘ang Le 龐樂
Pang Xi P‘ang Hsi 龐羲
Peng Yang (Yongnian) P‘êng Yang (Yung-nien) 彭羕 (永年)
Qiao Zhou (Yunnan) Ch‘iao Chou (Yün-nan) 譙周 (允南)
Qin Mi (Zichi) Ch‘in Mi (Tzŭ-ch‘ih) 秦宓 (子質)
Que Yi Ch‘üeh I 卻揖
She Jian (Wengu) Shê Chien 射堅 (文固)
She Yuan (Wenxiong) Shê Yüan (Wên-hsiung) 射援 (文雄)
Shi Qian Shih Ch‘ien  
Wang Fu (Guoshan) Wang Fu (Kuo-shan) 王甫 (國山)
Wang Lei Wang Lei 王累
Wang Lian (Wenyi) Wang Lien (Wên-i) 王連 (文儀)
Wang Mou (Yuantai) Wang Mou (Yuan-t’ai) 王謀 (元泰)
Wang Shang (Wenbiao) Wang Shang (Wên-piao) 王商 (文表)
Wang Si (Chengzong) Wang Ssu (Ch’engtsung) 王嗣 (承宗)
Wang Tan Wang T‘an 王澹
Wu Lan Wu Lan 吳蘭
Wu Yi (Ziyuan) Wu I (Tzŭ-yüan) 吳懿 (子遠)
Xi Su Hsi Su 襲肅
Xiang Cun Hsiang Tsun 向存
Xie Ben Hsieh Pên  
Xu Ci (Rendu) Hsü Tz‘ŭ (Jên-tu) 許慈 (仁篤)
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)
Yan Yan Yen Yen 嚴顔
Yang Hong (Jixiu) Yang Hung (Chi-hsiu) 楊洪 (季休)
Yang Huai Yang Huai 楊懷
Yao Zhou (Zixu) Yao Chou (Tzŭ-hsü) 姚伷 (子緒)
Yin Pu Yin P‘u 陰溥
Zhang Ren Chang Jên 張任
Zhang Song (Yongnian) Chang Sung (Yung-nien) 張松 (永年)
Zhang Su Chang Su 張肅
Zhang Yi (Junsi) Chang I (Chün-ssŭ) 張裔 (君嗣)
Zhang Yu (Nanhe) Chang Yü (Nan-ho) 張裕 (南和)
Zhang Zhaoyi Chang Chaoi  
Zhao Wei Chao Wei 趙韙
Zheng Du Chêng Tu 鄭度
Zhou Qun (Zhongzhi) Chou Ch‘ün (Chung-chih) 周群 (仲直)
Zhu (Shuxian) Chu (Shu-hsien)  
Zhuo Ying Cho Ying  

Lü Bu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Lü Lingqi Lü Lingch‘i  

Ma Chao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Agui Akuei 阿貴
Chong Ch‘ung
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)
Jia Hong (Shuye) Chia Hung (Shu-yeh) 賈洪 (叔業)
Lady Dong Lady Tung  
Lady Yang Lady Yang 楊夫人
Ma Chao (Mengqi) Ma Ch‘ao (Mêng-ch‘i) 馬超 (孟起)
Ma Dai Ma Tai 馬岱
Ma Qiu Ma Ch‘iu 馬秋
Ma Yunlu Ma Yünlu 馬雲騄
Pang De (Lingming) P‘ang Tê (Ling-ming) 龐德 (令明)
Ren Yang Jên Yang  

Ma Teng

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Fu Gan (Yancai) Fu Kan (Yen-ts‘ai) 傅幹 (彦材)
Huang Kui Huang K‘uei 黃奎
Ma Chao (Mengqi) Ma Ch‘ao (Mêng-ch‘i) 馬超 (孟起)
Ma Dai Ma Tai 馬岱
Ma Teng (Shoucheng) Ma T‘êng (Shou-ch‘êng) 馬騰 (壽成)
Ma Tie Ma T‘ieh 馬鐵
Ma Xiu Ma Hsiu 馬休
Ma Yunlu Ma Yünlu 馬雲騄
Pang De (Lingming) P‘ang Tê (Ling-ming) 龐德 (令明)

Shi Xie

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cheng Bing (Deshu) Ch‘êng Ping (Tê-shu) 程秉 (德樞)
Dan Meng Tan Mêng 儋萌
Gan Li Kan Li 甘醴
Huan Lin Huan Lin 桓鄰
Huan Zhi Huan Chih 桓治
Pan Miao P‘an Miao 番苗
Pan Xin P‘an Hsin 番歆
Shi Hui Shih Hui 士徽
Shi Kuang Shih K‘uang 士匡
Shi Wei Shih Wei 士䵋
Shi Wu Shih Wu 士武
Shi Xie (Weiyan) Shih Hsieh (Wei-yen) 士燮 (威彥)
Shi Yi Shih I 士壹
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)
Zhang Min Chang Min 張旻

Tao Qian

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cao Bao Ts‘ao Pao 曹豹
Cao Hong Ts‘ao Hung 曹宏
Chen Deng (Yuanlong) Ch‘ên Têng (Yüan-lung) 陳登 (元龍)
Chen Gui (Hanyu) Ch‘ên Kuei (Han-yü) 陳珪 (漢瑜)
Ji Lian Chi Lien  
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu Kui Liu K‘uei  
Lü You Lü Yu 呂由
Lü You Lü Yu  
Mi Zhu (Zizhong) Mi Chu (Tzŭ-chung) 麋竺 (子仲)
Que Xuan Ch‘üeh Hsüan 闕宣
Sun Qian (Gongyou) Sun Ch‘ien (Kung-yu) 孫乾 (公祐)
Tao Qian (Gongzu) T‘ao Ch‘ien (Kung-tsu) 陶謙 (恭祖)
Wang Lang (Jingxing) Wang Lang (Ying-hsing) 王朗 (景興)
Wu Fan (Wenzi) Wu Fan (Wên-tzŭ)  
Yin De Yin Tê  
Zang Ba (Xuangao) Tsang Pa (Hsüan-kao) 臧霸 (宣高)
Ze Rong Tsê Jung 笮融
Zhang Kai Chang K‘ai 張闓
Zhao Yu (Yuanta) Chao Yü (Yüan-t‘-a)  
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)

Yellow Scarves

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bian Xi Pien Hsi 卞喜
Bo Cai Po Ts‘ai 波才
Bu Si Pu Ssŭ 卜巳
Chen Bao Ch‘ên Pao 陳寶
Cheng Yuanzhi Ch‘êng Yüanchih 程遠志
Deng Mao Têng Mao 鄧茂
Du Yuan Tu Yüan  
Feng Xu Fêng Hsü 封胥
Gao Sheng Kao Shêng 高昇
Gong Du Kung Tu 龔都
Guan Hai Kuan Hai 管亥
Guo Da [Big Guo] Kuo Ta  
Han Xian Han Hsien 韓暹
Han Zhong Han Chung 韓忠
He Man Ho Man 何曼
He Yi Ho I 何儀
Huang Shao Huang Shao 黃邵
Liang Boning Liang Poning 梁伯寧
Liang Zhongning Liang Chungning  
Liao Hua (Yuanjian) Liao Hua (Yüan-chien) 廖化 (元儉)
Liu Pi Liu P‘i 劉辟
Ma Yuanyi Ma Yüani 馬元義
Pei Yuanshao P‘ei Yüanshao 裴元紹
Peng Tuo P‘êng T‘o 彭脫
Sima Ju Ssŭma Chü  
Sun Xia Sun Hsia  
Sun Zhong Sun Chung 孫仲
Tang Zhou T‘ang Chou 唐周
Wang Du Wang Tu 王度
Wang Rao Wang Jao  
Wu Ba Wu Pa 吴霸
Wu Huan Wu Huan  
Xu He Hsü Ho  
Yan Zheng Yen Chêng 嚴政
Zhang Bao Chang Pao 張寶
Zhang Bo Chang Po 張伯
Zhang Jue Chang Chüeh or Chiao 張角
Zhang Kai Chang K‘ai 張闓
Zhang Liang Chang Liang 張梁
Zhang Mancheng Chang Manch‘êng 張曼成
Zhao Bo Chao Po  
Zhao Hong Chao Hung 趙弘
Zhou Cang Chou Ts‘ang 周倉

Yuan Shang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Feng Ji (Yuantu) Fêng Chi (Yüan-t‘u) 逢紀 (元圖)
Feng Li Fêng Li 馮禮
Guo Yuan Kuo Yüan 郭援
Han Fan Han Fan 韓范
Han Heng (Zipei) Han Hêng (Tzŭ-p‘ei)  
Ju Gu Chü Ku 沮鵠
Li Fu (Zixian) Li Fu (Tzŭ-hsien) 李孚 (子憲)
Liang Qi Liang Ch‘i 梁岐
Lü Kuang Lü K‘uang 呂曠
Lü Xiang Lü Hsiang 呂翔
Ma Yan Ma Yen 馬延
Qian Zhao (Zijing) Ch‘ien Chao (Tzŭ-ching) 牽招 (子經)
Shen Pei (Zhengnan) Shên P‘ei (Chêng-nan) 審配 (正南)
Shen Rong Shên Jung 審榮
Su You Su Yu 蘇由
Yin Kai Yin K‘ai 尹楷
Yin Kui Yin K‘uei  
Yuan Chunqing Yüan Ch‘unch‘ing 袁春卿
Yuan Shang (Xianfu) Yüan Shang (Hsien-fu) 袁尚 (顯甫)
Yuan Xi (Xianyi) Yüan Hsi (Hsien-i) 袁熙 (顯奕)
Zhang Yi Chang I 張顗
Zhang (Ziqian) Chang (Tzŭ-ch‘ien)  

Yuan Shao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bi Yu Pi Yü 畢瑜
Chen Lin (Kongzhang) Ch‘ên Lin (K‘ung-chang) 陳琳 (孔璋)
Chen Rong Ch‘ên Jung 陳容
Chen Yu (Gongwei) Ch‘ên Yü (Kung-wei) 陳瑀 (公瑋)
Chen Zhen (Xiaoqi) Ch‘ên Chên (Hsiao-ch‘i) 陳震 (孝起)
Chunyu Qiong (Zhongjian) Ch‘unyü Ch‘iung (Chungchien) 淳于瓊 (仲簡)
Cui Jun Ts‘ui Chün 崔鈞
Cui Juye Ts‘ui Chüyeh  
Cui Yan (Jigui) Ts‘ui Yen (Chi-kuei) 崔琰 (季珪)
Dong Zhao (Gongren) Tung Chao (Kung-jên) 董昭 (公仁)
Empress Zhen [Zhen Ji] Empress Chên [Chên Chi] 甄皇后[甄姫]
Fan Xian Fan Hsien 范先
Feng Ji (Yuantu) Fêng Chi (Yüan-t‘u) 逢紀 (元圖)
Gao Fan Kao Fan 高蕃
Gao Gan (Yuancai) Kao Kan (Yüan-ts‘ai) 高幹 (元才)
Gao Lan Kao Lan 高覽
Gao Rou (Wenhui) Kao Jou (Wên-hui) 高柔 (文惠)
Geng Bao Kêng Pao 耿苞
Guo Jia (Fengxiao) Kuo Chia (Fêng-hsiao) 郭嘉 (奉孝)
Guo Tu (Gongze) Kuo T‘u (Kung-tsê) 郭圖 (公則)
Guo Zu Kuo Tsu 郭祖
Han ? Han ?  
Han Fu (Wenjie) Han Fu (Wên-chieh) 韓馥 (文節)
Han Heng (Zipei) Han Hêng (Tzŭ-p‘ei)  
Han Meng Han Mêng  
Han Xun (Juzi) Han Hsün (Chü-tzŭ) 韩荀 (莒子)
He Mao Ho Mao 何茂
Ji Yong Chi Yung  
Jiang Qi (Yiqu) Chiang Ch‘i (I-ch‘ü)  
Jiang Yiqu Chiang Ich‘ü 蔣義渠
Jiao Chu Chiao Ch‘u 焦觸
Ju Gu Chü Ku 沮鵠
Ju Shou Chü Shou 沮授
Ju Zong Chü Tsung 沮宗
Lady Liu Lady Liu 劉夫人
Li Cheng Li Ch‘êng 栗成
Li Pan Li P‘an 李攀
Li Shao Li Shao 李邵
Li Yan Li Yen 李延
Linghu Shao (Kongshu) Linghu Shao (K‘ung-shu) 令狐邵 (孔叔)
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu He Liu Ho 劉和
Liu Pi Liu P‘i 劉辟
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Lü Weihuang Lü Weihuang 呂威璜
Meng Dai Mêng Tai 孟岱
Mu Bing (Dexing) Mu Ping (Tê-hsing) 沐并 (德信)
Qi Zhou Ch‘i Chou 齊周
Qian Zhao (Zijing) Ch‘ien Chao (Tzŭ-ching) 牽招 (子經)
Qu Yi Ch‘ü I 麴義
Shen Pei (Zhengnan) Shên P‘ei (Chêng-nan) 審配 (正南)
Sui Gu (Botu) Sui Ku (Poi-t‘u) 眭固 (白兔)
Sui Yuanjin Sui Yüanchin 眭元進
Tao Sheng T‘ao Shêng 陶升
Tian Chou (Zitai) T‘ien Ch‘ou (Tzŭ-t‘-ai) 田疇 (子泰)
Tian Feng (Yuanhao) T‘ien Fêng (Yüan-hao) 田豐 (元皓)
Wang Men Wang Mên 王門
Wang Mo Wang Mo 王摩
Wang Song Wang Sung 王松
Wei Gu (Zhongjian) Wei Ku (Chung-chien) 衛固 (仲堅)
Wen Chou Wên Ch‘ou 文醜
Xin Ming Hsin Ming 辛明
Xin Pi (Zuozhi) Hsin P‘i (Tso-chih) 辛毗 (佐治)
Xin Ping (Zhongzhi) Hsin P‘ing (Chung-chih) 辛評 (仲治)
Xu Xun Hsü Hsün  
Xu You (Ziyuan) Hsü Yu (Tzŭ-yüan) 許攸 (子遠)
Xun Chen (Youruo) Hsün Ch‘ên (Yu-jo) 荀諶 (友若)
Xun Gun Hsün Kun 荀緄
Xun Yu (Wenruo) Hsün Yü (Wên-jo) 荀彧 (文若)
Yan Liang Yen Liang 顏良
Yan Rou Yen Jou 閻柔
Ying Shao (Zhongyuan) Ying Shao (Chung-yüan) 應劭 (仲瑗)
Yuan Shang (Xianfu) Yüan Shang (Hsien-fu) 袁尚 (顯甫)
Yuan Shao (Benchu) Yüan Shao (Pên-ch‘u) 袁紹 (本初)
Yuan Tan (Xiansi) Yüan T‘an (Hsien-ssŭ) 袁譚 (顯思)
Yuan Xi (Xianyi) Yüan Hsi (Hsien-i) 袁熙 (顯奕)
Yuan Yi (Boye) Yüan I (Po-yeh) 袁遺 (伯業)
Zang Hong (Ziyuan) Tsang Hung (Tzŭ-yüan) 臧洪 (子源)
Zhang He (Junyi) Chang Ho (Chün-i) 張郃 (儁乂)
Zhang Nan Chang Nan 張南
Zhang Yang (Zhishu) Chang Yang (Chih-shu) 張楊 (稚叔)
Zhao Rui Chao Jui 趙叡
Zhao Yong Chao Yung 趙融
Zhao Yun (Zilong) Chao Yün (Tzŭ-lung) 趙雲 (子龍)
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)
Zhou Ang Chou Ang 周昂
Zhou Bi (Zhongyuan) Chou Pi (Chung-yüan) 周毖 (仲遠)
Zhou Xin (Daming) Chou Hsin (Ta-ming) 周昕 (大明)
Zhou Yu (Renming) Chou Yü (Jên-ming) 周㬂
Zhu Ao Chu Ao 祝奥
Zhu Han Chu Han 朱漢
Zhu Ling (Wenbo) Chu Ling (Wên-po) 朱靈 (文博)

Yuan Shu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bing Zhi (Xuansi) Ping Chih (Hsüan-ssŭ) 邴祉 (宣嗣)
Chang Nu Ch‘ang Nu 萇奴
Chen Ji Ch‘ên Chi 陳紀
Chen Lan Ch‘ên Lan 陳蘭
Chen Yu (Gongwei) Ch‘ên Yü (Kung-wei) 陳瑀 (公瑋)
Empress Feng Empress Fêng  
Han Dang (Yigong) Han Tang (I-kung) 韓當 (義公)
Han Hao (Yuansi) Han Hao (Yüan-ssŭ) 韓浩 (元嗣)
Han Xian Han Hsien 韓暹
Han Yin Han Yin 韓胤
He Man Ho Man 何曼
He Yi Ho I 何儀
Huang Gai (Gongfu) Huang Kai (Kung-fu) 黃蓋 (公覆)
Huang Shao Huang Shao 黃邵
Huang Yi Huang I  
Hui Qu hui4 ch‘ü2 惠衢
Ji Ling Chi Ling 紀靈
Lei Xu Lei Po 雷緒
Li Feng Li Fêng 李豐
Liang Gang Liang Kang 梁纲
Liu Ba (Zichu) Liu Pa (Tzŭ-ch‘u) 劉巴 (子初)
Liu Pi Liu P‘i 劉辟
Liu Xiang Liu Hsiang 劉詳
Liu Xun (Zitai) Liu Hsün (Tzŭ-t‘-ai) 劉勳 (子臺)
Liu Ye (Ziyang) Liu Yeh (Tzŭ-yang) 劉曄 (子揚)
Lü Fan (Ziheng) Lü Fan (Tzŭ-hêng) 呂範 (子衡)
Qi Ji Ch‘i Chi 戚寄
Qiao Rui Ch‘iao Jui 橋蕤
Shi Yiguan Shih Ikuan  
Shu Shao (Zhongying) Shu Shou (Chung-ying) 舒邵 (仲膺)
Sun Ben (Boyang) Sun Pên (Po-yang) 孫賁 (伯陽)
Sun Ce (Bofu) Sun Ts‘ê (Po-fu) 孫策 (伯符)
Sun Jian (Wentai) Sun Chien (Wên-t‘-ai) 孫堅 (文台)
Sun Xiang (Wenyang) Sun Hsiang (Wên-yang)  
Wu Jing Wu Ching 吳景
Xu Kun Hsü K‘un 徐琨
Xun Zheng Hsün Chêng  
Yan Xiang Yen Hsiang 閻象
Yang Feng Yang Fêng 楊奉
Yang Hong Yang Hung 楊弘
Yu She Yü Shê 俞涉
Yuan Huan (Yaoqing) Yüan Huan (Yao-ch‘ing) 袁渙 (曜卿)
Yuan Shu (Gonglu) Yüan Shu (Kung-lu) 袁術 (公路)
Yuan Si Yüan Ssŭ 袁嗣
Yuan Yao Yüan Yao 袁燿
Yuan Yin Yüan Yin 袁胤
Yue Jiu Yüeh Chiu 樂就
Zhang Cheng (Gongxian) Chang Ch‘êng (Kung-hsien) 張承 (公先)
Zhang Jiong Chang Chiung  
Zhang Kai Chang K‘ai 張闓
Zhang Xun Chang Hsün 張勳
Zheng Tai (Gongye) Chêng T‘ai (Kung-yeh)  
Zhou Shang Chou Shang 周尚
Zhou Yu (Gongjin) Chou Yü (Kung-chin) 周瑜 (公瑾)
Zhu Zhi (Junli) Chu Chih (Chün-li) 朱治 (君理)
Zhuge Xuan Chuko Hsüan 諸葛玄

Yuan Tan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cen Bi Ts‘ên Pi 岑璧
Deng Sheng Têng Shêng 鄧升
Guan Tong Kuan T‘ung 管统
Guo Tu (Gongze) Kuo T‘u (Kung-tsê) 郭圖 (公則)
Hua Yan Hua Yen  
Kong Shun K‘ung Shun  
Li Fu (Zixian) Li Fu (Tzŭ-hsien) 李孚 (子憲)
Liu Xun Liu Hsün 劉循
Lü Kuang Lü K‘uang 呂曠
Lü Xiang Lü Hsiang 呂翔
Peng An P‘êng An  
Wang Xiu (Shuzhi) Wang Hsiu (Shu-chih) 王修 (叔治)
Wang Zhao Wang Chao 汪昭
Xin Pi (Zuozhi) Hsin P‘i (Tso-chih) 辛毗 (佐治)
Xin Ping (Zhongzhi) Hsin P‘ing (Chung-chih) 辛評 (仲治)
Yuan Tan (Xiansi) Yüan T‘an (Hsien-ssŭ) 袁譚 (顯思)

Zhang Lu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cheng Yin Ch‘êng Yin 程銀
Hou Xuan Hou Hsüan 侯選
Jiang He Chiang Ho 姜合
Lady Dong Lady Tung  
Lady Zhang Lady Chang  
Li Fu Li Fu 李伏
Li Hei Li Hei 李黑
Li Xiu (Zilang) Li Hsiu (Tzŭ-lang) 李休 (子郎)
Liu Xiong Liu Hsiung 劉雄
Ma Chao (Mengqi) Ma Ch‘ao (Mêng-ch‘i) 馬超 (孟起)
Ma Qiu Ma Ch‘iu 馬秋
Pang De (Lingming) P‘ang Tê (Ling-ming) 龐德 (令明)
Yan Pu Yen P‘u 閻圃
Yang Ang Yang Ang 楊昂
Yang Bo Yang Po 楊柏
Yang Ren Yang Jên 楊任
Yang Song Yang Sung 楊松
Zhang Lu (Gongqi) Chang Lu (Kung-ch‘i) 張魯 (公祺)
Zhang Wei Chang Wei 張衛

Zhang Xiu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Hu Juer Hu Chüêrh 胡車兒
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)
Lady Zou Lady Tsou 鄒氏
Lei Xu Lei Po 雷緒
Zhang Xian Chang Hsien 張先
Zhang Xiu Chang Hsiu 張脩

Zhang Yang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Dong Zhao (Gongren) Tung Chao (Kung-jên) 董昭 (公仁)
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Miao Shang Miao Shang 繆尚
Mu Shun Mu Shun 穆順
Sui Gu (Botu) Sui Ku (Poi-t‘u) 眭固 (白兔)
Xue Hong Hsüeh Hung 薛洪
Yang Chou Yang Ch‘ou 楊醜
Zhang Yang (Zhishu) Chang Yang (Chih-shu) 張楊 (稚叔)

Zhao Fan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Long Pao Lung 鮑隆
Chen Ying Ch‘ên Ying 陳應
Lady Fan Lady Fan  
Zhao Fan Chao Fan 趙範

Zhuge Dan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Hu Shou Hu Shou  
Jiang Ban Chiang Pan 蔣班
Wen Hu Wên Hu 文虎
Wen Yang Wên Yang 文鴦
Wu Gang Wu Kang 吳綱
Zeng Xuan Tsêng Hsüan  
Zhu Cheng Chu Ch‘êng  
Zhuge Dan (Gongxiu) Chuko Tan (Kung-hsiu) 諸葛誕 (公休)

Qiang Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Beigong Boyu Peikung Poyü 北宮伯玉
Bian Zhang Pien Chang 邊章
Ehe Shaoge Oho Shaoko 餓何燒戈
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)
Huang Yan Huang Yen 黃衍
Kewu K‘owu 柯吾
King Shamoke King Shamok‘o 沙摩柯大王
Li Wenhou Li Wênhou 李文侯
Ma Teng (Shoucheng) Ma T‘êng (Shou-ch‘êng) 馬騰 (壽成)
Mi Dang Mi Tang  
Wang Guo Wang Kuo 王國

Nanman Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ahuinan Ahuinan 阿會喃 ()
Cuan Xi Ts‘uan Hsi 爨習
Dailaidongzhu Tailaitungchu 帶來洞主
Dongtuna Tungt‘una 董荼那
E Huan O Huan 鄂煥
Gao Ding (Yuan) Kao Ting (Yüan) 高定
Hua Man Hua Man 花鬘
Jinhuansanjie Chinhuansanchieh 金環三結
King Duosi King Tossŭ 思朵大王
King Meng Huo King Mêng Huo 孟獲大王
King Mulu King Mulu 木鹿大王
King Wutugu King Wut‘uku 兀突骨大王
Lady Zhurong Lady Chujung 祝融妃
Liu Zhou Liu Chou 劉冑
Mangyachang Mangyach‘ang 忙牙長
Meng You Mêng Yu 孟優
Tu An T‘u An 土安
Xi Ni Hsi Ni 奚泥
Yang Feng Yang Fêng 楊鋒
Yong Kai Yung K‘ai 雍闓
Zhu Bao Chu Pao 朱褒

Wuhuan Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wuhuan Chu [Chu of Wuhuan] Wuhuan Ch‘u [Ch‘u of Wuhuan] 烏桓觸
Louban Lou-pan 樓班
Luxi Luhsi  
Nalou Nalou 那樓
Nengchendi Nêngch‘ênti 能臣抵
Pufulu P‘ufulu 普富盧
Qiuliju Ch‘iulichü 丘力居
Supuyan Sup‘uyen 蘇僕延
Tadun T‘atun 蹋顿
Wuchendi Wuch‘ênti 無臣氐

Xianbei Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Budugen Putukên 步度根
Cunbahan Ts‘unpahan  
Fuluohan Fulohan 扶羅韓
King Kebineng King K‘opinêng 軻比能大王
Kuitou K‘ueit‘ou  
Mijia Michia 彌加
Qiewanneng Ch‘iehwannêng  
Queji Ch‘üehchi 闕機
Shamohan Shamohan 沙末汗
Suli Suli 素利
Tanshihuai T‘anshihhuai 檀石槐
Tufa Shujineng T‘ufa Shuchinêng  
Xieguini Hsiehkueini  

Xiongnu Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cexian Ts‘ên-sien  
Huchuquan Huch‘uch‘üan 呼廚泉
Liu Bao Liu Pao 劉豹
Meng Mêng
Yufuluo Yüfulo 於夫罗

Other Factions

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Tao Pao T‘ao 鮑韜
Bao Zhong Pao Chung 鮑忠
Bo Bo Po Po 白波
Bo Rao Po Jao 白繞
Boque [White Sparrow] Poch‘üeh 0 白雀
Cao Xing Ts‘ao Hsing 曹性
Chen Tiao (Yuanhua) Ch‘ên T‘iao (Yüan-hua) 陳調 (元化)
Chen Mu Ch‘ên Mu 陳牧
Cheng Lian Ch‘êng Lien 成廉
Dong (Jizhong) Tung (Chi-chung)  
Doumao Tou-mao 竇茂
Du Chang Tu Ch‘ang 杜長
Fan Yi Fan I 氾嶷
Fang Yue Fang Yüeh 方悅
Gao Dai (Kongwen) Kao Tai (K‘ung-wên) 高岱 (孔文)
Gao Shun Kao Shun 高順
Gao Ya Kao Ya 高雅
Ge Yong Ko Yung  
Gongsun Huang Kungsun Huang 公孫晃
Han Zhong Han Chung 韓忠
Hao Meng Hao Mêng 郝萌
He Luan Ho Luan 和鸞
He Meng Ho Mêng  
Queen Himiko Name is Japanese 卑彌呼
Hou Cao Hou Ts‘ao  
Hu Che’er Hu Ch‘ê–êrh 胡赤兒
Huang Rang Huang Jang 黃穰
Huanglong [Yellow Dragon] Huanglung 黃龍
Huo Hu Huo Hu 火虎
King Cheliji King Ch‘êlichi 彻里吉大王
Kujiu [Dry Grub] K‘uchiu 0  
Lady Cao Lady Ts‘ao  
Lady Yan Lady Yen  
Li Damu [Big-Eyes Li] Li Tamu  
Li Feng Li Fêng 李封
Li Yi Li I 李遺
Liu Dai (Gongshan) Liu Tai (Kung-shan) 劉岱 (公山)
Liu He Liu Ho 劉何
Liu Shi Liu Shih 劉石
Liu Xie Liu Hsieh 劉偕
Liu Yan Liu Yen  
Liu Yi Liu I 劉翊
Liu Ziyang Liu Tzŭ-yang  
Lü Chang Lü Ch‘ang 呂常
Luoshi Loshih  
Mijia Michia 彌加
Qiangduan Ch’iang-tuan 強端
Qiao Mao (Yuanwei) Ch‘iao Mao (Yüan-wei) 喬瑁 (元偉)
Qing Niujue [Green Oxhorn] Ch‘ing Niuchüeh 青牛角
Shang Sheng Shang Shêng 商升
Song Jian Sung Chien 宋建
Song Ren Sung Jên 宋仁
Song Yong Sung Yung 宋勇
Sun Xiu Sun Hsiu  
Sun Zhao Sun Chao  
Test Entry  
Tong Zhi T‘ung Chih 僮芝
Wang Dang Wang Tang 王當
Wang Hong Wang Hung  
Wang the Tiger Wang-hu 王虎
Wang Yu Wang Yü  
Wei Yue Wei Yüeh 魏越
Wu Zi Wu Tzŭ 吳資
Wulu [Five Deer] Wulu 五鹿
Xing Daorong Hsing Taojung 邢道榮
Yang Feng Yang Fêng 楊鳳
Xu Zhao Hsü Chao  
Yadan Yatan 雅丹
Yan Baihu [White Tiger Yan] Yen Paihu [White Tiger Yen] 嚴白虎
Yan Jun Yen Chün  
Yan Yu Yen Yü 嚴輿
Yang Pu Yang P’u 楊仆
Yu Digen Yü Tikên  
Yu Du [Poison Yu] Yü Tu 于毒
Yueji Yüehchi 越吉
Zhang Chang Chang Ch‘ang  
Zhang Chao Chang Ch‘ao 張超
Zhang Hong Chang Hung 張弘
Zhang Lixiu Chang Lihsiu  
Zhang Niujiao [Oxhorn Zhang] Chang Niuchiao 張牛角
Zhang Yan Chang Yen 張琰
Zhang Yi Chang I 張懌
Zhao Chong Chao Ch‘ung  
Zhao Song (Bogao) Chao Sung (Po-kao)  
Zhao (Yuanjiang) Chao (Yüan-chiang)  
Zhiyuanduo Chihyüanto  
Zhou Feng Chou Fêng 周鳳
Zhu Gui (Yuanling) Chu Kuei (Yüan-ling)  
Zhuge Jian Chuko Chien 諸葛建
Zuo Zizhangba Tso Tzŭchangpa  
Zuoxiao [Enclosure of the Left] Tsohsiao  

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Chu (Wencai) Pao Ch‘u (Wên-ts‘ai) 鮑出 (文才)
Bei Yu Pei Yü 貝羽
Bian Yuan Pien Yüan 卞遠
Bogu Poku 伯固
Cai Fang Ts’ai Fang 蔡方
Chang Ji Ch‘ang Chi 常紀
Chen Ce Ch‘ên Ts‘ê 陳策
Chen Chao Ch‘ên Ch‘ao 陳超
Chen Gong Ch‘ên Kung 陳恭
Chen He Ch‘ên Ho 陈郃
Chen Lan Ch‘ên Lan 陳蘭
Chen Mao Ch‘ên Mao 陳茂
Chen Pu Ch‘ên P‘u 陳僕
Chen Sheng Ch‘ên Shêng 陳生
Chen Sun Ch‘ên Sun 陳孫
Cheng Tuo Ch‘êng T‘o  
Lady Guo Lady Kuo  
Congqian Ts‘ungch‘ien 從錢
Cui Jun (Zhouping) Ts‘ui Chün (Chou-p‘ing) 崔鈞 (州平)
Dai Yuan Tai Yüan 戴員
Deng Kai Têng K‘ai 鄧凱
Deng Zixiao Têng Tzŭhsiao 鄧子孝
Diluma [Dilu Horse] (Hex Mark Horse) Tiluma 的廬馬
Dong Tai Tung T‘ai 董臺
Duhu Tuhu 杜濩
Fan A Fan A 樊阿
Fan Pang (Mengbo) Fan P‘ang (Mêng-po) 范滂 (孟博)
Fei Changfang Fei Ch‘angfang 費長房
Feng Heng (Junda) Fêng Hêng (Chün-ta) 封衡 (君達)
Gan Ji Kan Chi 干吉
Gao Sheng Kao Shêng 高勝
Gongsha Lu Kungsha Lu 公沙盧
Guan Cheng Kuan Ch‘êng 管承
Guan Ding Kuan Ting 關定
Guan Gu Kuan Ku 觀鵠
Guan Lu (Gongming) Kuan Lu (Kung-ming) 管輅 (公明)
Guan Ning (Youan) Kuan Ning (Yu-an) 管寧 (幼安)
Guan Ning Kuan Ning 關寧
Gui Mu Kuei Mu  
Guo Chang Kuo Ch‘ang  
Guo Daxian [Guo Great-Virtue] Kuo Tahsien  
Guo En Kuo ên  
Guo Ma Kuo Ma 郭馬
Guo Shi Kuo Shih 郭石
Guo Zu Kuo Tsu 郭祖
Guo Zu Kuo Tsu 郭祖
Gyesu of Goguryeo Chihsü Hsü 罽須
Han Jiang Han Chiang  
Han Pin (Delin) Han P‘in (Tê-lin)  
He Xiong Ho Hsiung 何雄
Hong Jin Hung Chin 洪進
Hong Ming Hung Ming 洪明
Hou Wuyang Hou Wuyang  
Hou Yin Hou Yin 侯音
Hu Hu  
Hu Hua Hu Hua 胡華
Hu Lei (Bozhong) Hu Lei (Po-chung) 扈累 (伯重)
Hu Zhao (Kongming) Hu Chao (K‘ung-ming) 胡昭 (孔明)
Hua Dang Hua Tang 華當
Hua Tuo (Yuanhua) Hua T‘o (Yüan-hua) 華佗 (元化)
Huan Huan  
Huan Shao Huan Shao 桓邵
Huan Ye (Wenlin) Huan Yeh (Wên-lin)  
Huan Yuanjiang Huan Yüanchiang  
Huang Ang Huang Ang 黄昂
Huang Hua Huang Hua 黃華
Huang Yuan Huang Yüan 黃元
Huangfu Jianshou Huangfu Chienshou  
Huangfu Mi (Shi’an) Huangfu Mi 皇甫謐 (士安)
Huanglong Luo Huanglung Lo 黃龍羅
Humu Biao Humu Piao  
Huo Nu Huo Nu 霍奴
Ji (Zixun) Chi (Tzŭ-hsün)  
Jiang Gong Chiang Kung 江宫
Jiang Shi Chiang Shih 蔣石
Jiang Zuan Chiang Tsuan 蔣纂
Jiao Qiao Chiao Chiao (Chiao Chêngch‘iang) 焦矯
Jiao Yi Chiao I 焦已
Jin Fu Chin Fu 靳富
Jin Qi Chin Ch‘i 金奇
Ju Guang Chü Kuang 鞠光
Lady Bao Lady Pao 鮑夫人
Lady Zhu Lady Chu  
Lang Zhi Lang Chih 郎稚
Lei Xu Lei Po 雷緒
Li Dangzhi Li Tangchih  
Li E Li O  
Li Hei Li Hei 李黑
Li Hu Li Hu 李虎
Li Le Li Lê 李樂
Li Ren (Dexian) Li Jên (Tê-hsien) 李仁 (德賢)
Li Shu Li Shu 李術
Li Tiao Li T‘iao 李條
Li Xin Li Hsin  
Li Yan Li Yen  
Li Yiqi Li I 李意
Li Yi (Xiaoyi) Li I (Hsiao-i) 李義 (孝懿)
Li Yu Li Yü 李玉
Liang Long Liang Lung 粱龍
Liang Shuang Liang Shuang 梁雙
Liu An Liu An  
Liu (Deran) Liu Têjan (Tê-jan) 劉? (德然)
Liu Hui Liu Hui  
Liu Liang Liu Liang 劉良
Liu Xi (Chengguo) Liu Hsi (Ch‘êng-kuo) 劉熙 (成國)
Liu Xun Liu Hsün 劉循
Liu Yi Liu I 柳毅
Liu Yuan (Yuanhai) Liu Yüan (Yüan-hai) 劉淵 (元海)
Liu (Yuanqi) Liu Yüanch‘i (Yüan-ch‘i) 劉? (元起)
Liu Zheng Liu Chêng 劉正
Liu (Zijing) Liu Tzŭching (Tzŭ-ching) 劉? (子敬)
Lord Kou K‘ou 侯寇
Lü Bing Lü Ping 呂並
Lü Boshe Lü Poshê 呂伯奢
Lü He Lü Ho 路合
Lu Nüsheng Lu Nüshêng  
Luan (Wenbo/Wenfu) Luan (Wên-po-/-wên-fu) (文博/文傅)
Ma Pu Ma P‘u 馬普
Ma Qin Ma Ch‘in 馬秦
Mao Gan Mao Kan 毛甘
Master Qingniu (Zhengfang) Ch‘ingniu (Chêng-fang)  
Mei Cheng Mei Ch‘êng 梅成
Mei Ping Mei P‘ing 梅平
Meng Jian (Gongwei) Mêng Chien (Kung-wei) 孟建 (公威)
Mi Heng (Zhengping) Mi Hêng (Chêng-p‘ing) 彌衡 (正平)
Miao Pei (Wenya) Miao P‘ei (Wên-ya) 繆裴 (文雅)
Ni Xiaode Ni Hsiaotê  
Ou Jing Ou Ching  
Ou Xing Ou Hsing  
Oulian Oulien 區連
Pan Lin P‘an Lin 潘臨
Pan Miao P‘an Miao 番苗
Pang Degong (Shanmin) P‘ang Têkung (Shan-min) 庞德公 (山民)
Pang Shu P‘ang Shu 龐舒
Peng Cai P‘êng Ts‘ai 彭材
Peng Hu (Tiger Peng) P‘êng Hu 彭虎
Peng Shi P‘êng Shih 彭式
Pujing [Universal Purity] P‘uching 普淨
Qian Bo Ch‘ien Po 錢博
Qian Tong Ch‘ien T‘ung 錢銅
Qiao Qing (Rongshi) Ch‘iao Ch‘ing (Jung-shih)  
Qiao Xian (Xiaoran) Ch‘iao Hsien (Hsiao-jan)  
Qin Lang Ch‘in Lang 秦狼
Qin Lun Ch‘in Lun  
Qin Qingtong Ch‘in Ch‘ingt‘ung 秦慶童
Qu Gong Ch‘ü Kung 瞿恭
Que Xuan Ch‘üeh Hsüan 闕宣
Ren Qi Jên Ch‘i 任岐
Shan Zichun Shan Tzŭch‘un  
Shang Yao Shang Yao 商曜
Shen Cheng Shên Ch‘êng 沈成
Shen Mi Shên Mi 沈彌
Sheng Dao Shêng Tao 盛道
Sheng Xian (Xiaozhang) Shêng Hsien (Hsiao-chang) 盛憲 (孝章)
Shi Dan Shih Tan 施但
Shi (Jianyuan) Shih (Chien-yüan)  
Shi Liang Shih Liang  
Shi Tao (Guangyuan) Shih T‘ao (Kuang-yüan) 石韜 (廣元)
Si Cong Ssŭ Ts‘ung 斯從
Sima Hui (Decao) Ssŭma Hui (Tê-ts‘ao) 司馬徽 (德操)
Su Bo Su Po 蘇伯
Su Shuang Su Shuang 蘇雙
Sun Guan (Zhongtai) Sun Kuan (Chung-t‘-ai)  
Tan Fu (Wenyou) T‘an Fu (Wên-yu) 檀敷 (文友)
Tian Shao T‘ien Shao 田韶
Tian Yin T‘ien Yin 田銀
Wang Bi Wang Pi 王祕
Wang Hai Wang Hai 王海
Wang Jin Wang Chin 王金
Wang Jun Wang Chün  
Wang Lie (Yanfang) Wang Lieh (Yen-fang) 王烈 (彥方)
Wang Sheng Wang Shêng 王晟
Wang Tao Wang T‘ao 王桃
Wang Xiu Wang Hsiu  
Wang Ying Wang Ying 王營
Wang Yue Wang Yüeh 王悦
Wang Zheng Wang Chêng  
Wei Kai Wei K‘ai 衛凱
Wei Zhongdao Wei Chungtao  
Wu Mian Wu Mian 吳免
Wu Pu Wu P‘u 吳普
Wu Wu Wu Wu 吳五
Xi Jian Hsi Chien 郤儉
Xin Tao Hsin T‘ao  
Xu Chang Hsü Ch‘ang 許昌
Xu Deng Hsü Têng 徐登
Xu Xi Hsü Hsi 徐翕
Xu You Hsü Yu  
Xu Zhao [Shao] Hsü Chao [Shao] 許昭[韶]
Xue Lan Hsüeh Lan 薛蘭
Xue Zhou Hsüeh Chou 薛州
Yan Cai Yen Ts‘ai 嚴才
Yan Gan (Gongzhong) Yen Kan (Kung-chung) 嚴幹 (公仲)
Yang Ding (Zhengxiu) Yang Ting (Chêng-hsiu) 楊定 (整脩)
Yi Qian I Ch‘ien  
Yin Li [Lu’er] [Black Boy] Yin Li [Lu’êrh] 尹禮[盧兒]
Yuan Hong (Xiafu) Yüan Hung (Hsia-fu) 袁閎 (夏輔)
Yuan Hui Yüan Hui 袁徽
Yuan Kang (Zhongzhen) Yüan K‘ang (Chung-chên) 苑康 (仲真)
Yuan Pang Yüan P‘ang 袁滂
Yuan Sui Yüan Sui  
Yuan Yu Yüan Yü 苑御
Yun Ying Yün Ying 雲英
Zang Ba (Xuangao) Tsang Pa (Hsüan-kao) 臧霸 (宣高)
Zhang Cheng [White Rider] Chang Ch‘êng 張晟[白騎]
Zhang Chi Chang Ch‘ih 張赤
Zhang Chun Chang Ch‘un 張純
Zhang Hu [Tiger Zhang] Chang Hu [Tiger Chang] 張虎
Zhang Jie Chang Chieh  
Zhang Jin Chang Chin 張進
Zhang Ju Chang Chü 張舉
Zhang Qian (Ziming) Chang Ch‘ien (Tzŭ-ming)  
Zhang Rao Chang Jao 張饒
Zhang Shiping Chang Shihp‘ing 張世平
Zhang Wu Chang Wu 張武
Zhang Xuan Chang Hsüan 張宣
Zhang Xuan (Chuxu) Chang Hsüan (Ch‘u-hsü) 張玄 (處虛)
Zhang Ya Chang Ya 張雅
Zhang Zhongjing Chang Chungching 張仲景
Zhang Zun (Ziming) Chang Tsun (Tzŭ-ming) 張臶 (子明)
Zhao Bing (Gong’a) Chao Ping (Kung-a) 趙炳 (公阿)
Zhao Ci Chao Tz‘ŭ  
Zhao Da Chao Ta  
Zhao Du Chao Tu 趙犢
Zhao E (Zhao Eqin) Chao O (Chao Och‘in) 趙娥(親)
Zhao Guoda (Triệu Quốc Đạt) Chao Kuota 趙國達
Zhao Yu (Triệu Ẩu) Chao Yü 趙嫗
Zhao Zhi Chao Chih 趙直
Zheng Bao Chêng Pao  
Zheng Jiang Chêng Chiang  
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)
Zhong Yu Chung Yü  
Zhou Chao Chou Ch‘ao 周朝
Zhou Zhi Chou Chih 周直
Zhuang Zi [Nan Hua] Chuang Tzŭ [Nan Hua] 莊子[南華]
Zhuo Cho  
Zou Lin Tsou Lin 鄒臨
Zou Ta Tsou T‘a 鄒他
Zu Shan Tsu Shan 祖山

Historical Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bai Qi Pai Ch‘i 白起
Bei Dou Pei Tou 北斗
Bian He Pien Ho 卞和
Cao Shen Ts‘ao Shên (Ching-pa) 曹参
Chen Ping Ch‘ên P‘ing 陳平
Chong’er [Duke Wen of Jin] Ch‘ung’êrh [Duke Wên of Chin] 重耳[晉文公]
Confucius [Kong Qiu] (Zhongni) 0 [K‘ung Ch‘iu] (Chung-ni) 孔子孔丘 (仲尼)
Emperor Ming [Liu Zhuang] Emperor Ming [Liu Chuang] 漢明帝[劉莊]
Emperor Shun Shun-ti 舜帝
Fan Li Fan Li 范蠡
Fu Xi Fu Hsi 伏羲
Geng Yan Kêng Yen 耿眼
Guan Yiwu (Zhong) Kuan Iwu (Chung) 管夷吾 ()
Han Xin Han Hsin 韓信
Huo Guang (Zimeng) Huo Kuang (Tzŭ-mêng) 霍光 (子孟)
Jiang Ziya [Lü Wang] (Ziya) Chiang Tzŭ-ya [Lü Wang] (Tzŭ-ya) 姜子牙[呂望] (子牙)
Lady Xi Shi Lady Hsi Shih 西施夫人
Laozi [Li Er] (Boyang) Lao Tzŭ [Li Ěrh] (Pa-yang) 老子[李耳] (伯陽)
Li Yiji Li Ichi  
Lian Po Lien P‘o  
Lin Xiangru Lin Hsiangju  
Liu Bang [Gaozu] Liu Pang [Kaotsu] 劉邦[高祖]
Liu Hong Liu Hung 劉弘
Liu Hui Liu Hui 劉徽
Liu Sheng Liu Shêng 劉勝
Liu Xiong Liu Hsiung 劉雄
Luo Ben (Guanzhong) Lo Pên (Kuan-chung) 羅本 (貫中)
Mao Lun (Shengshan) Mao Lun (Shêng-shan) 毛綸 (聲山)
Mao Zonggang (Xushi) Mao Tsungkang (Hsü-shih) 毛宗崗 (序始)
Mencius [Meng Ke] 0 [Mêng K‘o] 孟子[孟軻]
Nan Dou Nan Tou 南斗
Nüwa (Nu Wa) Nüwa (Nu Wa) 女媧
Pang Juan P‘ang Chüan 龐涓
Pei Songzhi (Shiqi) P‘ei Sungchih (Shih-ch‘i) 裴松之 (世期)
Shensheng [Prince Shensheng of Jin] Shênshêng [Prince Shênshêng of Chin] 申生
Sima Guang (Junshi) Ssŭma Kuang (Chün-shih) 司馬光 (君實)
Su Qin Su Ch‘in 蘇秦
Su Shi [Su Dongpo] (Zizhan) Su Shih [Su Tungp‘o] (Tzŭ-chan) 蘇軾[蘇東坡] (子瞻)
Sunzi [Sun Wu] (Changqing) Suntzŭ [Sun Wu] (Ch‘ang-ch‘ing) 孫子孫武 (長卿)
Wang Mang (Jujun) Wang Mang (Chü-chün) 王莽 (巨君)
Weizi (Viscount of Wei) Weitzŭ (Viscount of Wei) 微子
Wu Qi Wu Ch‘i  
Xi Zuochi Hsi Tsoch‘ih 習鑿齒
Xiang Yu [Xiang Ji] Hsiang Yü [Hsiang Chi] 項羽(項籍)
Xiao He Hsiao Ho  
Yao [Yi Fangxun] Yao [I Fanghsün]  
Yi Yin I Yin 伊尹
Yu Rang Yü Jang 豫让
Yue Yi Yüeh I 樂毅
Zhang Liang (Zifang) Chang Liang (Tzŭ-fang) 張良 (子房)
Zhang Yi Chang I 張儀
Zhu Xi Chu Hsi 朱熹
Zhuang Zi [Nan Hua] Chuang Tzŭ [Nan Hua] 莊子[南華]
Zhuge Feng (Shaoji) Chuko Fêng (Shao-chi) 諸葛豐 (少季)

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

September 22, 2023