Encyclopedia: Search Results

Three Kingdoms Encyclopedia: Officers Z

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Officers Z ]

Officers Z: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Officers Z returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zang Ba (Xuangao) Tsang Pa (Hsüan-kao) 臧霸 (宣高)
Zao Zhi Tsao Chih 枣祗
Zeng Xuan Tsêng Hsüan  
Zhai Yuan Chai Yüan  
Zhan Qian (Yanhuang) Chan Ch‘ien (Yen-huang) 棧潛 (彥皇)
Zheng Cheng Chêng Ch‘êng  
Zhang Cheng (Gongxian) Chang Ch‘êng (Kung-hsien) 張承 (公先)
Zhang Chuan Chang Ch‘uan 張泉
Zhang Chunhua Chang Ch‘unhua 張春華
Zhang Dang Chang Tang 張當
Zhang Fan Chang Fan 張汎
Zhang Fan (Gongyi) Chang Fan (Kung-i) 張範 (公儀)
Zhang Fang Chang Fang 張方
Zhang Fen Chang Fên  
Zhang Gong Chang Kung 張恭
Zhang Gu Chang Ku  
Zhang He (Junyi) Chang Ho (Chün-i) 張郃 (儁乂)
Zhang Hong (Zigang) Chang Hung (Tzŭ-kang) 張紘 (子綱)
Zhang Hu Chang Hu 張虎
Zhang Hua Chang Hua  
Zhang Ji (Derong) Chang Chi (Tê-jung) 張既 (德容)
Zhang Jian Chang Chien  
Zhang Jian (Yuanjie) Chang Chien (Yüan-chieh) 張儉 (元節)
Zhang Jie Chang Chieh 張節
Zhang Jin Chang Chin 張進
Zhang Jin (Ziyun) Chang Chin (Tzŭ-yün) 張津 (子雲)
Zhang Jing Chang Ching  
Zhang Jing Chang Ching  
Zhang Jiu Chang Chiu 張就
Zhang Jun Chang Chün  
Zhang Liao (Wenyuan) Chang Liao (Wên-yüan) 張遼 (文遠)
Zhang Lu (Gongqi) Chang Lu (Kung-ch‘i) 張魯 (公祺)
Zheng Lun Chêng Lun  
Zhang Mao (Yancai) Chang Mao (Yen-ts‘ai) 張茂
Zhang Miao (Mengzhuo) Chang Miao (Mêng-cho) 張邈 (孟卓)
Zhang Ming Chang Ming  
Zhang Mu Chang Mu  
Zhang Nan Chang Nan 張南
Zhang Pu Chang P‘u 張普
Zhang Qi (Jingzhong) Chang Ch‘i (Ching-chung) 張緝 (敬仲)
Zhang Qiu Chang Ch‘iu 張球
Zhang Quan Chang Ch‘üan 張泉
Zhang Rong Chang Jung 張融
Zhang Shao Chang Shao 張紹
Zhang Tao Chang T‘ao  
Zhang Te (Zichan) Chang T‘o (Tzŭ-ch‘an) 張特 (子產)
Zhang Xi Chang Hsi 張憙
Zhang Xiang (Yuanfeng) Chang Hsiang (Yüan-fêng)  
Zhang Xiong Chang Hsiung  
Zhang Xiong Chang Hsiung  
Zhang Xiu Chang Hsiu 張繡
Zhang Yan Chang Yen 張燕
Zhang Yi Chang I 張顗
Zhang Ying Chang Ying 張穎
Zhang Yun Chang Yün 張允
Zhang Zhi Chang Chih  
Zhang (Ziqian) Chang (Tzŭ-ch‘ien)  
Zhao Ang (Weizhang) Chao Ang (Wei-chang)  
Zhao Fan Chao Fan 趙範
Zhao Jian (Shumao) Chao Chien (Shu-mao)  
Zhao Qu Chao Ch‘ü 趙衢
Zhao Rong (Zichang) Chao Jung (Tzŭ-ch‘ang)  
Zhao Ta Chao T‘a  
Zhao Wen (Zirou) Chao Wên (Tzŭ-jou) 趙溫
Zhao Yan (Boran) Chao Yen (Po-jan)  
Zhao Yong Chao Yung  
Zhao Yue Chao Yüeh  
Zheng Chong (Wenhe) Chêng Ch‘ung (Wên-ho) 鄭沖
Zheng Gan Cheng Kan 鄭甘
Zheng Hun (Wengong) Chêng Hun 鄭渾 (文公)
Zheng Lun Chêng Lun  
Zheng Mao (Linshu) Chêng Mao (Lin-shu)  
Zheng Wen Chêng Wên 鄭文
Zheng Xiaotong (Little Same) Chêng Hsiaot‘ung  
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)
Zhi Chih  
Zhi Xi (Yuansheng) Chih Hsi (Yüan-shêng)  
Zhong Hui (Shiji) Chung Hui (Shih-chi) 鍾會 (士季)
Zhong Jin Chung Chin 鍾縉
Zhong Jing Chung Ching 鍾進
Zhong Shen Chung Shên 鍾紳
Zhong Yao (Yuanchang) Chung Yao (Yüan-ch‘ang) 鍾繇 (元常)
Zhong Yu (Zhishu) Chung Yü (Chih-shu) 鍾毓 (稚叔)
Zhongchang Tong (Gongli) Chungch‘ang T‘ung (Kung-li)  
Zhou Buyi (Yuanzhi) Chou Pui (Yüan-chih)  
Zhou Jin Chou Chin  
Zhou Jun (Kailin) Chou Chün (K‘-ai-lin)  
Zhou Kui Chou K‘uei  
Zhou Tai Chou T‘ai 州泰
Zhou Xuan (Konghe) Chou Hsüan (K‘ung-ho) 周宣 (孔和)
Zhousheng Lie Choushêng Lieh  
Zhu Cheng Chu Ch‘êng  
Zhu Fang Chu Fang 朱芳
Zhu Gai Chu Kai 朱蓋
Zhu (Gongdao) Chu (Kung-tao) (公道)
Zhu Guang Chu Kuang 朱光
Zhu Jianping Chu Chienp‘ing  
Zhu Ling (Wenbo) Chu Ling (Wên-po) 朱靈 (文博)
Zhu Rong Chu Jung  
Zhu Zan Chu Tsan 朱讚
Zhuge Dan (Gongxiu) Chuko Tan (Kung-hsiu) 諸葛誕 (公休)
Zhuge Qian Chuko Ch‘ien 諸葛虔
Zhuge Xu Chuko Hsü 諸葛緒
Zong Cheng (Shilin) Tsung Ch‘êng (Shih-lin)  
Zong Hong Tsung Hung  
Zong (Ziqing) Tsung (Tzŭ-ch‘ing) (子卿)
Zou Qi Tsou Ch‘i 鄒岐
Zuo Ci (Yuanfang) Tso Tz‘ŭ (Yüan-fang) 左慈 (元放)
Zuo Xi (Yanyong) Tso Hsi (Yen-yung)  

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhan Yan Chan Yen 詹宴
Zhang Bao Chang Pao 張苞
Zhang Bin Chang Pin  
Zhang Cun (Churen) Chang Ts‘un (Ch’u-jen) 張存 (處仁)
Zhang Da Chang Ta 張達
Zhang Fei (Yide) Chang Fei (I-tê) 張飛 (益德)
Zhang Jun Chang Chün  
Zhang Kuang Chang K‘uang 章誑
Zhang Nan (Wenjin) Chang Nan (Wên-chin) 張南 (文進)
Zhang Ni (Boqi) Chang Ni (Po-ch‘i) 張嶷 (伯岐)
Zhang Shao Chang Shao 張紹
Zhang Shuang Chang Shuang 張爽
Zhang Song (Yongnian) Chang Sung (Yung-nien) 張松 (永年)
Zhang Wei Chang Wei 張微
Zhang Xiu Chang Hsiu  
Zhang Yi (Bogong) Chang I (Po-kung) 張翼 (伯恭)
Zhang Yi (Junsi) Chang I (Chün-ssŭ) 張裔 (君嗣)
Zhang Yu (Nanhe) Chang Yü (Nan-ho) 張裕 (南和)
Zhang Zhu Chang Chu  
Zhang Zun Chang Tsun  
Zhao Fan Chao Fan 趙範
Zhao Guang Chao Kuang 趙廣
Zhao Lei Chao Lei 趙累
Zhao Rong Chao Jung  
Zhao Tong Chao T‘ung 趙統
Zhao Yun (Zilong) Chao Yün (Tzŭ-lung) 趙雲 (子龍)
Zhao Zhi Chao Chih  
Zhao Zuo Chao Tso  
Zheng Ang Chêng Ang  
Zheng Chuo Chêng Ch‘o  
Zhou Cang Chou Ts‘ang 周倉
Zhou Qun (Zhongzhi) Chou Ch‘ün (Chung-chih) 周群 (仲直)
Zhu Bao Chu Pao 朱褒
Zhuge Jing Chuko Ching 諸葛京
Zhuge Jun Chuko Chün 諸葛均
Zhuge Liang (Kongming) Chuko Liang (K‘ung-ming) 諸葛亮 (孔明)
Zhuge Pan Chuko P‘an 諸葛攀
Zhuge Qiao (Bosong) Chuko Ch‘iao (Po-sung) 諸葛喬 (伯鬆)
Zhuge Shang Chuko Shang 諸葛尚
Zhuge Zhan (Siyuan) Chuko Chan (Ssŭ-yüan) 諸葛瞻 (思遠)
Zhuo Ying Cho Ying  
Zong Wei Tsung Wei  
Zong Yu (Deyan) Tsung Yü (Tê-yen) 宗預 (德艷)

Wu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zang Xuan Tsang Hsüan  
Zhan Qiang Chan Ch‘iang  
Zhang Ba Chang Pa  
Zhang Bin Chang Pin  
Zhang Bu Chang Pu 張布
Zhang Cheng (Zhongsi) Chang Ch‘êng (Chung-ssŭ) 張承 (仲嗣)
Zhang Da Chang Ta 張達
Zhang Fen Chang Fên  
Zhang Hong (Zigang) Chang Hung (Tzŭ-kang) 張紘 (子綱)
Zhang Jian Chang Chien  
Zhang Jing Chang Ching  
Zhang Liang Chang Liang 張梁
Zhang Mi Chang Mi 張彌
Zhang Qun Chang Ch‘ün  
Zhang Ti (Juxian) Chang T‘i (Chü-hsien) 張悌
Zhang Wen (Huishu) Chang Wên (Hui-shu) 張溫
Zhang Xiang Chang Hsiang 張象
Zhang Xiu (Shusi) Chang Hsiu (Shu-ssŭ) 張休 (叔嗣)
Zhang Xuan Chang Hsüan 張玄
Zhang Yue Chang Yüeh 張約
Zhang Yun Chang Yün  
Zhang Zhao (Zibu) Chang Chao (Tzŭ-pu) 張昭 (子布)
Zhang Zheng Chang Chêng  
Zhao Da Chao Ta  
Zhao Zi (Dedu) Chao Tzŭ (Tê-tu) 趙姿
Zheng Chong (Zihe) Chêng Ch‘ung (Tzŭ-ho)  
Zheng Quan (Wenyuan) Chêng Ch‘üan (Wên-yüan)  
Zheng Zha Chêng Cha  
Zhongli Fei Chungli Fei 鍾離斐
Zhongli Mao Chungli Mao  
Zhongli Mu Chungli Mu  
Zhou Chu (Ziyin) Chou Ch‘u (Tzŭ-yin) 周處 (子隱)
Zhou Fang (Ziyu) Chou Fang (Tzŭ-yü) 周魴 (子魚)
Zhou Gu Chou Ku 周谷
Zhou He Chou Ho  
Zhou Jun Chou Chün 周峻
Zhou Ping Chou P‘ing 周平
Zhou Shan Chou Shan 周善
Zhou Tiao Chou T‘iao  
Zhou Tai (Youping) Chou T‘ai (Yu-p‘ing) 周泰 (幼平)
Zhou Xun Chou Hsün 周循
Zhou Yi Chou I  
Zhou Yin Chou Yin 周胤
Zhou Yu (Gongjin) Chou Yü (Kung-chin) 周瑜 (公瑾)
Zhou Zhao Chou Chao 周昭
Zhu En Chu Ên 朱恩
Zhu Huan (Xiumu) Chu Huan (Hsiu-mu) 朱桓 (休穆)
Zhu Ji Chu Chi 朱紀
Zhu Ji (Gongxu) Chu Chi (Kung-hsü) 朱績 (公绪)
Zhu Ju (Ziju) Chu Chü (Tzŭ-chü) 朱據 (子據)
Zhu Ran (Yifeng) Chu Jan (I-fêng) 朱然 (義封)
Zhu Yi (Jiwen) Chu I (Chi-wên) 朱異 (季文)
Zhu Ying Chu Ying 朱應
Zhu Zhi (Junli) Chu Chih (Chün-li) 朱治 (君理)
Zhuge Chao Chuko Ch‘ao  
Zhuge Jian Chuko Chien  
Zhuge Jin (Ziyu) Chuko Chin (Tzŭ-yü) 諸葛瑾 (子瑜)
Zhuge Jing (Zhongsi) Chuko Ching (Chung-ssŭ) 諸葛靚
Zhuge Ke (Yuanxun) Chuko K‘o (Yüan-hsün) 諸葛恪 (元遜)
Zhuge Pan Chuko P‘an 諸葛攀
Zhuge Rong (Shuchang) Chuko Jung (Shu-ch‘ang) 諸葛融 (叔長)
Zhuge Shao Chuko Shao  
Zhuge Song Chuko Sung 諸葛竦
Zhuge Jing (Zhongsi) Chuko Ching (Chung-ssu) 諸葛靚 (仲思)
Zhuge Zhi Chuko Chih 諸葛直
Zhuo Cho  
Zu Lang Tsu Lang 祖郎
Zu Mao (Darong) Tsu Mao (Ta-jung) 祖茂 (大榮)
Zuo Xian Tso Hsien 左咸
Zuo Yi Tso I 左奕

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zang Min Tsang Min 臧旻
Zao Zhi Tsao Chih 枣祗
Zhang Chao (Zibing) Chang Ch‘ao (Tzŭ-ping) 張超 (子並)
Zhang Cheng (Gongxian) Chang Ch‘êng (Kung-hsien) 張承 (公先)
Zhang Chun Chang Ch‘un 張純
Zhang Fei (Yide) Chang Fei (I-tê) 張飛 (益德)
Zhang Gang (Wenji) Chang Kang (Wên-chi) 張綱 (文紀)
Zhang Hao (Shuming) Chang Hao (Shu-ming) 張浩 (叔明)
Zhang Ji Chang Chi 張濟
Zhang Jian (Yuanjie) Chang Chien (Yüan-chieh) 張儉 (元節)
Zhang Jin (Ziyun) Chang Chin (Tzŭ-yün) 張津 (子雲)
Zhang Ju Chang Chü 張舉
Zhang Jun Chang Chün 張鈞
Zhang Meng (Shuwei) Chang Mêng (Shu-wei) 張猛 (叔威)
Zhang Miao (Mengzhuo) Chang Miao (Mêng-cho) 張邈 (孟卓)
Zhang Qi Chang Ch‘i 張岐
Zhang Rang Chang Jang 張讓
Zhang Wen (Boshen) Chang Wên (Po-shên) 張溫 (惠恕)
Zhang Xiu Chang Hsiu 張繡
Zhang Yan (Gongwei) Chang Yen (Kung-wei) 張延 (公威)
Zhang Yan Chang Yen 張燕
Zhang Yang (Zhishu) Chang Yang (Chih-shu) 張楊 (稚叔)
Zhang Yi Chang I  
Zhang Yin Chang Yin 張音
Zhang Zhang Chang Chang 張璋
Zhang Zhao Chang Chao  
Zhang Zi (Ziyi) Chang Tzŭ (Tzŭ-i)  
Zhao Bao (Weihao) Chao Pao (Wei-hao) 趙苞 (威豪)
Zhao Ci Chao Tz‘ŭ  
Zhao Jian (Shumao) Chao Chien (Shu-mao)  
Zhao Mu Chao Mu  
Zhao Qi (Binqing) Chao Ch‘i (Pin-ch‘ing)  
Zhao Qian (Yanxin) Chao Ch‘ien (Yen-hsin)  
Zhao Rong (Zichang) Chao Jung (Tzŭ-ch‘ang)  
Zhao Wei Chao Wei  
Zhao Wen (Zirou) Chao Wên (Tzŭ-jou) 趙溫
Zhao Yan Chao Yen  
Zhao Yan Chao Yen  
Zhao Yong Chao Yung  
Zhao Yu (Yuanta) Chao Yü (Yüan-t‘-a)  
Zhao Zhong Chao Chung 趙忠
Zhen Yi Chên I 甄逸
Zheng Sui Chêng Sui 郑遂
Zheng Tai (Gongye) Chêng T‘ai (Kung-yeh)  
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)
Zhi Xi (Yuansheng) Chih Hsi (Yüan-shêng)  
Zhong Yao (Yuanchang) Chung Yao (Yüan-ch‘ang) 鍾繇 (元常)
Zhou Bin Chou Pin  
Zhou Gan Chou Kan  
Zhou Huan (Wenming) Chou Huan (Wên-ming) 周奐
Zhou Hui Chou Hui  
Zhou Jing Chou Ching 周旌
Zhou Shen Chou Shên 周慎
Zhou Xin (Daming) Chou Hsin (Ta-ming) 周昕 (大明)
Zhou Yu (Renming) Chou Yü (Jên-ming) 周㬂
Zhou Zhong (Jiamou) Chou Chung (Chia-mou) 周忠 (嘉謀)
Zhu Fu Chu Fu 朱撫
Zhu Hao (Wenming) Chu Hao (Wên-ming) 朱皓 (文明)
Zhu Jun (Gongwei) Chu Chün (Kung-wei) 朱儁 (公偉)
Zhu Yue Chu Yüeh  
Zhu Zhan Chu Chan  
Zhuge Gui (Zigong) Chuko Kuei (Tzŭ-kung) 諸葛珪 (子貢)
Zong Cheng (Shilin) Tsung Ch‘êng (Shih-lin)  
Zou Jing Tsou Ching 鄒靖
Zu Bi Tsu Pi 祖弼
Zuo Feng Tso Fêng 左豐
Zuo Ling Tso Ling 左靈

Jin Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhang Hua (Maoxian) Chang Hua (Mao-hsien) 張華 (茂先)
Zhang Qiao Chang Ch‘iao 張喬
Zhang Shang Chang Shang 張尚
Zhang Wei Chang Wei 張微
Zhang Xiang Chang Hsiang 張象
Zhang Xiong Chang Hsiung  
Zheng Chong (Wenhe) Chêng Ch‘ung (Wên-ho) 鄭沖
Zheng Mao (Linshu) Chêng Mao (Lin-shu)  
Zhou Chu (Ziyin) Chou Ch‘u (Tzŭ-yin) 周處 (子隱)
Zhou Jun (Kailin) Chou Chün (K‘-ai-lin) 周浚 (開林)
Zhou Jun (Kailin) Chou Chün (K‘-ai-lin)  
Zhou Zhi Chou Chih 周旨
Zhuge Jing Chuko Ching 諸葛京
Zhuge Xu Chuko Hsü 諸葛緒
Zhuge Yi (Daohui) Chuko I (Tao-hui) 諸葛頤 (道回)
Zuo Xi (Yanyong) Tso Hsi (Yen-yung)  

Dong Zhuo

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhang Ji Chang Chi 張濟
Zhang Yang (Zhishu) Chang Yang (Chih-shu) 張楊 (稚叔)
Zhang Zi (Ziyi) Chang Tzŭ (Tzŭ-i)  
Zhao Cen Chao Ts‘ên 趙岑
Zhao Jian (Shumao) Chao Chien (Shu-mao)  
Zhao Qi (Binqing) Chao Ch‘i (Pin-ch‘ing)  
Zhao Qian (Yanxin) Chao Ch‘ien (Yen-hsin)  
Zhao Wen (Zirou) Chao Wên (Tzŭ-jou) 趙溫
Zheng Tai (Gongye) Chêng T‘ai (Kung-yeh)  
Zhou Bi (Zhongyuan) Chou Pi (Chung-yüan) 周毖 (仲遠)
Zhou Zhong (Jiamou) Chou Chung (Chia-mou) 周忠 (嘉謀)
Zhu Jun (Gongwei) Chu Chün (Kung-wei) 朱儁 (公偉)

Gongsun Yuan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhang Song Chang Sung  

Gongsun Zan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhao Yun (Zilong) Chao Yün (Tzŭ-lung) 趙雲 (子龍)
Zou Dan Tsou Tan 鄒丹

Guo Si

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhang Bao Chang Pao 張苞
Zhang Long Chang Lung 張龍

Han Fu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhang He (Junyi) Chang Ho (Chün-i) 張郃 (儁乂)
Zhu Han Chu Han 朱漢

Han Sui

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhang Heng Chang Hêng 張橫

Kong Rong

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zheng Yan (Yi’en) Chêng Yen  
Zong Bao Tsung Pao 宗寶
Zuo Chengzu Tso Ch‘êngtsu 左丞祖

Li Jue

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhang Bao Chang Pao 張苞
Zhang Ji Chang Chi 張濟
Zhang Long Chang Lung 張龍
Zhang Xi Chang Hsi 張喜
Zhao Qian (Yanxin) Chao Ch‘ien (Yen-hsin)  
Zhao Wen (Zirou) Chao Wên (Tzŭ-jou) 趙溫
Zhong Yao (Yuanchang) Chung Yao (Yüan-ch‘ang) 鍾繇 (元常)
Zhou Zhong (Jiamou) Chou Chung (Chia-mou) 周忠 (嘉謀)
Zhu Jun (Gongwei) Chu Chün (Kung-wei) 朱儁 (公偉)
Zuo Ling Tso Ling 左靈

Liu Biao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhang Hu [Tiger Zhang] Chang Hu [Tiger Chang] 張虎
Zhang Wu Chang Wu 張武
Zhang Xian Chang Hsien 張羨
Zhang Xiu Chang Hsiu 張繡
Zhang Yun Chang Yün 張允
Zhao Jian (Shumao) Chao Chien (Shu-mao)  
Zhao Qi (Binqing) Chao Ch‘i (Pin-ch‘ing)  

Liu Yao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ze Rong Tsê Jung 笮融
Zhang Ying Chang Ying 張英
Zhu Hao (Wenming) Chu Hao (Wên-ming) 朱皓 (文明)

Liu Yu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhang Yi Chang I 張逸
Zhang Zan Chang Tsan  

Liu Zhang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhang Ren Chang Jên 張任
Zhang Song (Yongnian) Chang Sung (Yung-nien) 張松 (永年)
Zhang Su Chang Su 張肅
Zhang Yi (Junsi) Chang I (Chün-ssŭ) 張裔 (君嗣)
Zhang Yu (Nanhe) Chang Yü (Nan-ho) 張裕 (南和)
Zhang Zhaoyi Chang Chaoi  
Zhao Wei Chao Wei  
Zheng Du Chêng Tu  
Zhou Qun (Zhongzhi) Chou Ch‘ün (Chung-chih) 周群 (仲直)
Zhu (Shuxian) Chu (Shu-hsien)  
Zhuo Ying Cho Ying  

Shi Xie

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhang Min Chang Min 張旻

Tao Qian

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zang Ba (Xuangao) Tsang Pa (Hsüan-kao) 臧霸 (宣高)
Ze Rong Tsê Jung 笮融
Zhang Kai Chang K‘ai 張闓
Zhao Yu (Yuanta) Chao Yü (Yüan-t‘-a)  
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)

Yellow Scarves

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhang Bao Chang Pao 張寶
Zhang Bo Chang Po 張伯
Zhang Jue Chang Chüeh or Chiao 張角
Zhang Kai Chang K‘ai 張闓
Zhang Liang Chang Liang 張梁
Zhang Mancheng Chang Manch‘êng 張曼成
Zhao Bo Chao Po  
Zhao Hong Chao Hung 趙弘
Zhou Cang Chou Ts‘ang 周倉

Yuan Shang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhang Yi Chang I 張顗
Zhang (Ziqian) Chang (Tzŭ-ch‘ien)  

Yuan Shao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zang Hong (Ziyuan) Tsang Hung (Tzŭ-yüan) 臧洪 (子源)
Zhang He (Junyi) Chang Ho (Chün-i) 張郃 (儁乂)
Zhang Nan Chang Nan 張南
Zhang Yang (Zhishu) Chang Yang (Chih-shu) 張楊 (稚叔)
Zhao Rui Chao Jui  
Zhao Yong Chao Yung  
Zhao Yun (Zilong) Chao Yün (Tzŭ-lung) 趙雲 (子龍)
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)
Zhou Ang Chou Ang 周昂
Zhou Bi (Zhongyuan) Chou Pi (Chung-yüan) 周毖 (仲遠)
Zhou Xin (Daming) Chou Hsin (Ta-ming) 周昕 (大明)
Zhou Yu (Renming) Chou Yü (Jên-ming) 周㬂
Zhu Ao Chu Ao  
Zhu Han Chu Han 朱漢
Zhu Ling (Wenbo) Chu Ling (Wên-po) 朱靈 (文博)

Yuan Shu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhang Cheng (Gongxian) Chang Ch‘êng (Kung-hsien) 張承 (公先)
Zhang Jiong Chang Chiung  
Zhang Kai Chang K‘ai 張闓
Zhang Xun Chang Hsün 張勳
Zheng Tai (Gongye) Chêng T‘ai (Kung-yeh)  
Zhou Shang Chou Shang 周尚
Zhou Yu (Gongjin) Chou Yü (Kung-chin) 周瑜 (公瑾)
Zhu Zhi (Junli) Chu Chih (Chün-li) 朱治 (君理)
Zhuge Xuan Chuko Hsüan 諸葛玄

Zhang Lu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhang Lu (Gongqi) Chang Lu (Kung-ch‘i) 張魯 (公祺)
Zhang Wei Chang Wei 張衛

Zhang Xiu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhang Xian Chang Hsien  
Zhang Xiu Chang Hsiu 張脩

Zhang Yang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhang Yang (Zhishu) Chang Yang (Chih-shu) 張楊 (稚叔)

Zhao Fan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhao Fan Chao Fan 趙範

Zhuge Dan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zeng Xuan Tsêng Hsüan  
Zhu Cheng Chu Ch‘êng  
Zhuge Dan (Gongxiu) Chuko Tan (Kung-hsiu) 諸葛誕 (公休)

Nanman Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhu Bao Chu Pao 朱褒

Other Factions

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhang Chang Chang Ch‘ang  
Zhang Chao Chang Ch‘ao 張超
Zhang Hong Chang Hung  
Zhang Lixiu Chang Lihsiu  
Zhang Niujiao [Oxhorn Zhang] Chang Niuchiao 張牛角
Zhang Xin Chang Hsin 張歆
Zhang Yan Chang Yen 張延
Zhang Yan Chang Yen 張琰
Zhang Yi Chang I  
Zhao Chong Chao Ch‘ung  
Zhao Song (Bogao) Chao Sung (Po-kao)  
Zhao (Yuanjiang) Chao (Yüan-chiang)  
Zhiyuanduo Chihyüanto  
Zhu Gui (Yuanling) Chu Kuei (Yüan-ling)  
Zhuge Chuo Chuko Ch‘o 諸葛綽
Zhuge Hui (Daoming) Chuko Hui (Tao-ming) 諸葛恢 (道明)
Zhuge Jian Chuko Chien 諸葛建
Zuo Zizhangba Tso Tzŭchangpa  
Zuoxiao [Enclosure of the Left] Tsohsiao  

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zang Ba (Xuangao) Tsang Pa (Hsüan-kao) 臧霸 (宣高)
Zhang Cheng [White Rider] Chang Ch‘êng 張晟[白騎]
Zhang Chi Chang Ch‘ih 张赤
Zhang Chun Chang Ch‘un 張純
Zhang Hu [Tiger Zhang] Chang Hu [Tiger Chang] 張虎
Zhang Jie Chang Chieh  
Zhang Jin Chang Chin 張進
Zhang Ju Chang Chü 張舉
Zhang Qian (Ziming) Chang Ch‘ien (Tzŭ-ming)  
Zhang Rao Chang Jao  
Zhang Shiping Chang Shihp‘ing 張世平
Zhang Wu Chang Wu 張武
Zhang Xuan Chang Hsüan 張宣
Zhang Xuan (Chuxu) Chang Hsüan (Ch‘u-hsü) 張玄 (處虛)
Zhang Ya Chang Ya  
Zhang Zhongjing Chang Chungching 張仲景
Zhang Zun (Ziming) Chang Tsun (Tzŭ-ming)  
Zhao Bing (Gong’a) Chao Ping  
Zhao Ci Chao Tz‘ŭ  
Zhao Da Chao Ta  
Zhao Du Chao Tu 趙犢
Zhao E (Zhao Eqin) Chao O (Chao Och‘in) 趙娥(親)
Zhao Guoda (Triệu Quốc Đạt) Chao Kuota 趙國達
Zhao Yu (Triệu Ẩu) Chao Yü 趙嫗
Zheng Bao Chêng Pao  
Zheng Jiang Chêng Chiang  
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)
Zhong Yu Chung Yü  
Zhou Chao Chou Ch‘ao 周朝
Zhou Feng Chou Fêng  
Zhou Zhi Chou Chih 周直
Zhuang Zi [Nan Hua] Chuang Tzŭ [Nan Hua] 莊子[南華]
Zhuo Cho  
Zou Lin Tsou Lin  
Zou Ta Tsou T‘a 鄒他
Zu Shan Tsu Shan  

Historical Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhang Jin  
Zhang Liang (Zifang) Chang Liang (Tzŭ-fang) 張良 (子房)
Zhang Yi Chang I 張儀
Zhu Xi Chu Hsi 朱熹
Zhuang Zi [Nan Hua] Chuang Tzŭ [Nan Hua] 莊子[南華]
Zhuge Feng (Shaoji) Chuko Fêng (Shao-chi) 諸葛豐 (少季)
Zuo Botao Tso Pot‘ao 左伯桃

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

February 17, 2023