Encyclopedia: Search Results

Three Kingdoms Encyclopedia: Officers Y

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Officers Y ]

Officers Y: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Officers Y returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yan Bao (Wentong) Yen Pao (Wên-t‘ung)  
Yan Fei (Wenlin) Yen Fei (Wên-lin)  
Yan Gan (Gongzhong) Yen Kan (Kung-chung) 嚴幹 (公仲)
Yan Jun Yen Chün  
Yan Kuang Yen K‘uang 嚴匡
Yan Ming Yen Ming  
Yan Pu Yen P‘u 閻圃
Yan Rou Yen Jou 閻柔
Yan Wen (Bojian) Yen Wên (Po-chien) 閻溫 (伯儉)
Yan Xiang (Wenzi) Yen Hsiang (Wên-tzŭ)  
Yan Xing (Yanming) Yen Hsing (Yen-ming)  
Yan Zhi Yen Chih  
Yang Biao (Wenxian) Yang Piao (Wên-hsien) 楊彪 (文先)
Yang Bing (Wenzong) Yang Wên-tsung (Wên-tsung) 楊炳 (文宗)
Yang Dao Yang Tao 羊衟
Yang Fu (Yishan) Yang Fu (I-shan) 楊阜 (義山)
Yang Hong Yang Hung  
Yang Ji Yang Chi 楊稷
Yang Jun (Jicai) Yang Chün (Chi-ts‘ai) 楊俊 (季才)
Yang Kui Yang K‘uei  
Yang Liang Yang Liang 楊亮
Yang Ling Yang Ling  
Yang Mi Yang Mi 羊祕
Yang Wei (Shiying) Yang Wei (Shih-ying) 楊偉 (世英)
Yang Xin Yang Hsin 楊欣
Yang Xiu (Dezu) Yang Hsiu (Tê-tsu) 楊修 (德祖)
Yang Xun Yang Hsün  
Yang Yue Yang Yüeh  
Yang Zhong Yang Chung 楊衆
Yang Zuo Yang Tso 楊祚
Yao Qiong Yao Ch‘iung  
Yin Damu Yin Tamu 尹大目
Yin Deng Yin Teng 殷登
Yin Fan Yin Fan 隱蕃
Yin Feng (Zizeng) Yin Fêng (Tzŭ-tsêng) 尹奉
Yin Li [Lu’er] [Black Boy] Yin Li [Lu’êrh] 尹禮[盧兒]
Yin Lu Yin Lu  
Yin Qi Yin Ch‘i  
Yin Shang Yin Shang 尹賞
Yin Shu Yin Shu  
Ying Chang (Delian) Ying Ch‘ang (Tê-lien)  
Ying Qu (Xiulian) Ying Ch‘ü (Hsiu-lien) 應璩
Ying Shao (Zhongyuan) Ying Shao (Chung-yüan) 應劭 (仲瑗)
Ying Yu (Zizheng) Ying Yü (Tzŭ-chêng)  
You Chu (Zhongyun) Yu Ch‘u (Chung-yün)  
You Tu Yu T‘u 尤突
Yu Gui Yü Kuei  
Yu Huan Yü Huan 魚豢
Yu Jin (Wenze) Yü Chin (Wên-tsê) 于禁 (文則)
Yu Jun Yü Chün  
Yu Song Yü Sung 虞松
Yu Zhou Yü Chou  
Yuan Ba Yüan Pa 袁霸
Yuan Huan (Yaoqing) Yüan Huan (Yao-ch‘ing) 袁渙 (曜卿)
Yuan Liang Yüan Liang 袁亮
Yuan Min Yüan Min 袁敏
Yuan Shao Yüan Shao 爰邵
Yuan Si Yüan Ssŭ 袁嗣
Yuan Xing Yüan Hsing  
Yuan Yuanchang Yüan Yüan-ch‘ang 袁元長
Yue Chen Yüeh Ch‘ên 樂綝
Yue Dun Yüeh Tun  
Yue Fang Yüeh Fang  
Yue Jin (Wenqian) Yüeh Chin (Wên-ch‘ien) 樂進 (文謙)
Yue Xiang (Wenzai) Yüeh Hsiang (Wên-tsai)  
Yue Zhao Yüeh Chao  

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yan Yan Yen Yen 嚴顔
Yan Yu (Wenping) Yen Yü (Wên-p‘ing) 閻宇 (文平)
Yan Zhi Yen Chih 閻芝
Yang Hong (Jixiu) Yang Hung (Chi-hsiu) 楊洪 (季休)
Yang Lü (Weifang) Yang Lü (Wei-fang) 楊慮 (威方)
Yang Min Yang Min  
Yang Qun Yang Ch‘ün 陽群
Yang Tai (Jiru) Yang T‘ai (Chi-ju) 楊汰 (季儒)
Yang Xi (Wenran) Yang Hsi (Wên-jan) 楊戲 (文然)
Yang Yi (Weigong) Yang I (Wei-kung) 楊儀 (威公)
Yang Yong (Zizhao) Yang Yung (Tzŭ-chao)  
Yao Zhou (Zixu) Yao Chou (Tzŭ-hsü) 姚伷 (子緒)
Yin Chun Yin Ch‘un 殷純
Yin Guan (Kongxiu) Yin Kuan (K‘ung-hsiu) 殷觀 (孔休)
Yin Hua Yin Hua  
Yin Mo (Siqian) Yin Mo (Ssŭ-ch‘ien) 尹默 (思潛)
Yin Shang Yin Shang 尹賞
Yong Kai Yung K‘ai 雍闓
Yong Mao Yung Mao  
Yuan Chen Yüan Lin 袁綝
Yuan Huan (Yaoqing) Yüan Huan (Yao-ch‘ing) 袁渙 (曜卿)
Yuan Long Yüan Lung  

Wu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yan Jun (Mancai) Yen Chün (Man-ts‘ai) 嚴畯 (曼才)
Yan Lian Yen Lien 顏連
Yang Chong Yang Ch‘ung 楊崇
Yang Dao Yang Tao 羊衟
Yang Di Yang Ti 楊迪
Yang Mu Yang Mu  
Yang Yue Yang Yüeh  
Yang Zhu Yang Chu 楊笁
Yao Xin Yao Hsin 姚信
Yin Fan Yin Fan 隱蕃
Yin Li (Desi) Yin Li (Tê-ssŭ)  
Yin Yi Yin I  
Yong Kai Yung K‘ai 雍闓
Yu Fan (Zhongxiang) Yü Fan (Chung-hsiang) 虞翻 (仲翔)
Yu Quan Yü Ch‘üan 于詮
Yu Si Yü Ssŭ 虞汜
Yuan Li Yüan Li  
Yuan Xiong Yüan Hsiung 袁雄
Yuan Yao Yüan Yao 袁燿

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yan Zhong Yen Chung  
Yang Biao (Wenxian) Yang Piao (Wên-hsien) 楊彪 (文先)
Yang Ci (Boyu) Yang Tz‘ŭ (Po-yü)  
Yang Ding (Zhengxiu) Yang Ting (Chêng-hsiu) 楊定 (整脩)
Yang Feng Yang Fêng 楊奉
Yang Liang Yang Liang 楊亮
Yang Mi Yang Mi 楊密
Yang Qi Yang Ch‘i 楊琦
Yang Yong Yang Yung  
Yang Zan Yang Tsan  
Yang (Zhengxiu) Yang (Chêng-hsiu)  
Yang Zhong Yang Chung  
Yang Zhong Yang Chung 楊衆
Yao Gong Yao Kung  
Yin De Yin Tê  
Yin Deng Yin Teng 殷登
Yin Kui Yin K‘uei 殷馗
Yin Kui Yin K‘uei  
Yin Qi Yin Ch‘i  
Yin Xiu (Yuanji) Yin Hsiu (Yüan-chi) 陰修 (元基)
Ying Shao (Zhongyuan) Ying Shao (Chung-yüan) 應劭 (仲瑗)
You Yin Yu Yin  
Yu Bao Yü Pao  
Yuan Feng (Zhouyang) Yüan Fêng (Chou-yang) 袁逢 (周陽)
Yuan Huan (Yaoqing) Yüan Huan (Yao-ch‘ing) 袁渙 (曜卿)
Yuan Ji Yüan Chi 袁基
Yuan Min Yüan Min 袁敏
Yuan Shao (Benchu) Yüan Shao (Pên-ch‘u) 袁紹 (本初)
Yuan Shu (Gonglu) Yüan Shu (Kung-lu) 袁術 (公路)
Yuan Sui Yüan Sui  
Yuan Wei (Ciyang) Yüan Wei (Tz‘ŭ-yang) 袁隗 (次陽)
Yuan Zhong (Zhengfu) Yüan Chung (Chêng-fu) 袁忠 (正輔)
Yue Song Yüeh Sung 樂松

Jin Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yang Hu (Shuzi) Yang Hu (Shu-tzŭ) 羊祜 (叔子)
Yang Huiyu Yang Huiyü 羊徽瑜
Yang Ji Yang Chi 楊濟
Yang Xin Yang Hsin 楊欣
Yang Xiu (Zhishu) Yang Hsiu (Chih-shu)  
Yang Yan (Qiongzhi) Yang Yen (Ch‘iung-chih)  
Yang Yi Yang I 楊稷
Yang Zhao (Xiuchu) Yang Chao (Hsiu-ch‘u) 楊肇
Yang Zhi (Jilan) Yang Chih (Chi-lan)  
Yuan Kan (Gonran) Yüan K‘an  

Dong Zhuo

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yang Biao (Wenxian) Yang Piao (Wên-hsien) 楊彪 (文先)
Yang Yi Yang I 楊懿
Yin Xiu (Yuanji) Yin Hsiu (Yüan-chi) 陰修 (元基)
Yuan Ji Yüan Chi 袁基

Gongsun Du

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yang Yi Yang I  

Gongsun Yuan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yang Zuo Yang Tso 楊祚

Gongsun Zan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yan Gang Yen Kang 嚴綱

Guo Si

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yang Mi Yang Mi 楊密

Han Sui

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yan Xing (Yanming) Yen Hsing (Yen-ming)  
Yan Zhong Yen Chung  
Yang Kui Yang K‘uei  
Yang Qiu Yang Ch‘iu 楊秋
Yang Xiu (Dezu) Yang Hsiu (Tê-tsu) 楊修 (德祖)

Han Xuan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yang Ling Yang Ling  

Li Jue

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yang Biao (Wenxian) Yang Piao (Wên-hsien) 楊彪 (文先)
Yang Ding (Zhengxiu) Yang Ting (Chêng-hsiu) 楊定 (整脩)
Yang Feng Yang Fêng 楊奉

Liu Yao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yu Mi Yü Mi 于麋

Liu Yu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yan Rou Yen Jou 閻柔

Liu Zhang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yan Yan Yen Yen 嚴顔
Yang Hong (Jixiu) Yang Hung (Chi-hsiu) 楊洪 (季休)
Yang Huai Yang Huai 楊懷
Yao Zhou (Zixu) Yao Chou (Tzŭ-hsü) 姚伷 (子緒)
Yin Pu Yin P‘u 陰溥

Tao Qian

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yin De Yin Tê  

Yellow Scarves

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yan Zheng Yen Chêng 嚴政

Yuan Shang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yin Kai Yin K‘ai 尹楷
Yin Kui Yin K‘uei  
Yuan Chunqing Yüan Ch‘unch‘ing 袁春卿
Yuan Shang (Xianfu) Yüan Shang (Hsien-fu) 袁尚 (顯甫)
Yuan Xi (Xianyi) Yüan Hsi (Hsien-i) 袁熙 (顯奕)

Yuan Shao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yan Liang Yen Liang 顏良
Yan Rou Yen Jou 閻柔
Ying Shao (Zhongyuan) Ying Shao (Chung-yüan) 應劭 (仲瑗)
Yuan Shang (Xianfu) Yüan Shang (Hsien-fu) 袁尚 (顯甫)
Yuan Shao (Benchu) Yüan Shao (Pên-ch‘u) 袁紹 (本初)
Yuan Tan (Xiansi) Yüan T‘an (Hsien-ssŭ) 袁譚 (顯思)
Yuan Xi (Xianyi) Yüan Hsi (Hsien-i) 袁熙 (顯奕)
Yuan Yi (Boye) Yüan I (Po-yeh) 袁遺 (伯業)

Yuan Shu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yan Xiang Yen Hsiang 閻象
Yang Feng Yang Fêng 楊奉
Yang Hong Yang Hung 楊弘
Yu She Yü Shê 俞涉
Yuan Huan (Yaoqing) Yüan Huan (Yao-ch‘ing) 袁渙 (曜卿)
Yuan Shu (Gonglu) Yüan Shu (Kung-lu) 袁術 (公路)
Yuan Si Yüan Ssŭ 袁嗣
Yuan Yao Yüan Yao 袁燿
Yuan Yin Yüan Yin 袁胤
Yue Jiu Yüeh Chiu 樂就

Yuan Tan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yuan Tan (Xiansi) Yüan T‘an (Hsien-ssŭ) 袁譚 (顯思)

Zhang Lu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yan Pu Yen P‘u 閻圃
Yang Ang Yang Ang 楊昂
Yang Bo Yang Po 楊柏
Yang Bo Yang Po 楊帛
Yang Ren Yang Jên 楊任
Yang Song Yang Sung 楊松

Zhang Yang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yang Chou Yang Ch‘ou 楊醜

Nanman Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yang Feng Yang Fêng 楊鋒
Yong Kai Yung K‘ai 雍闓

Xiongnu Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yufuluo Yüfulo 於夫罗

Other Factions

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yadan Yatan 雅丹
Yan Baihu Yen Paihu [White Tiger Yen] 嚴白虎
Yan Jun Yen Chün  
Yan Yu Yen Yü 嚴輿
Yang Pu Yang P’u 楊仆
Yang Youji Yang Yu-chi 养由基
Yu Digen Yü Tikên  
Yu Du [Poison Yu] Yü Tu 于毒
Yueji Yüehchi 越吉

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yan Cai Yen Ts‘ai 嚴才
Yan Gan (Gongzhong) Yen Kan (Kung-chung) 嚴幹 (公仲)
Yang Ding (Zhengxiu) Yang Ting (Chêng-hsiu) 楊定 (整脩)
Yang Gong Yang Kung 楊恭
Yi Qian I Ch‘ien  
Yin Li [Lu’er] [Black Boy] Yin Li [Lu’êrh] 尹禮[盧兒]
Yuan Hong (Xiafu) Yüan Hung (Hsia-fu) 袁閎 (夏輔)
Yuan Hui Yüan Hui 袁徽
Yuan Kang (Zhongzhen) Yüan K‘ang (Chung-chên) 苑康 (仲真)
Yuan Pang Yüan P‘ang 袁滂
Yuan Sui Yüan Sui  
Yuan Yu Yüan Yü 苑御
Yun Ying Yün Ying 雲英

Historical Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yang Xiong Yang Hsiung 揚雄
Yangjue Ai Yangchüeh Ai 羊角哀
Yao [Yi Fangxun] Yao [I Fanghsün]  
Yi Yin I Yin 伊尹
Yu Rang Yü Jang 豫让
Yuan An (Shaogong) Yüan An (Shao-kung) 袁安 (邵公)
Yuan Wei (Siguang) Yüan Wei (Ssŭ-kuang) 袁暐 (思光)
Yue Yi Yüeh I 樂毅

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

September 22, 2023