Encyclopedia: Search Results

Three Kingdoms Encyclopedia: Officers X-Z

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Officers X–Z ]

Officers X–Z: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Officers X–Z returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xi Shou Hsi Shou  
Xi Xia Hsi Hsia  
Xi Zhicai Hsi Chihts‘ai 戲志才
Xia She Hsia Shê  
Xiahou Ba (Zhongquan) Hsiahou Pa (Chung-ch‘üan) 夏侯霸 (仲權)
Xiahou Cheng (Shuquan) Hsiahou Ch‘êng (Shu-ch‘üan)  
Xiahou Chong Hsiahou Ch‘ung  
Xiahou Cun Hsiahou Ts‘un  
Xiahou De Hsiahou Tê 夏侯德
Xiahou Dun (Yuanrang) Hsiahou Tun (Yüan-jang) 夏侯惇 (元讓)
Xiahou En Hsiahou Ên 夏侯恩
Xiahou He Hsiahou Ho  
Xiahou He (Yiquan) Hsiahou Ho (I-ch‘üan) 夏侯和 (義權)
Xiahou Heng Hsiahou Hêng  
Xiahou Hui (Yuanrong) Hsiahou Hui (Yüan-jung) 夏侯徽 (媛容)
Xiahou Hui (Zhiquan) Hsiahou Hui (Chih-ch‘üan) 夏侯惠 (稚權)
Xiahou Jie Hsiahou Chieh  
Xiahou Lan Hsiahou Lan  
Xiahou Lian Hsiahou Lien  
Xiahou Mao (Zilin) Hsiahou Mao (Tzŭ-lin) 夏侯楙 (子林)
Xiahou Rong (Youquan) Hsiahou Jung (Yu-ch‘üan)  
Xiahou Ru (Junlin) Hsiahou Ju (Chün-lin) 夏侯儒
Xiahou Shang (Boren) Hsiahou Shang (Po-jên) 夏侯尚 (伯仁)
Lady Xiahou Lady Hsiahou 夏侯氏
Xiahou Wei (Jiquan) Hsiahou Wei (Chi-ch‘üan) 夏侯威 (季權)
Xiahou Xian Hsiahou Hsien 夏侯咸
Xiahou Xian Hsia-hou Hsien 夏侯獻
Xiahou Xuan (Taichu) Hsiahou Hsüan (T‘-ai-ch‘u) 夏侯玄 (太初)
Xiahou Yuan (Miaocai) Hsiahou Yüan (Miao-ts‘ai) 夏侯淵 (妙才)
Xiang Xiu Hsiang Hsiu 向秀
Xianyu Fu Hsienyü Fu 鮮於輔
Xie Gai (Wenyi) Hsieh Kai (Wên-i)  
Xie Huan Hsieh Huan 謝奐
Xie Jiong Hsieh Chiung  
Xie Piao Hsieh P’iao 解剽
Xie Qi Hsieh Ch‘i  
Xieguini Hsiehkueini  
Xin Chang (Taiyong) Hsin Ch‘ang (T‘-ai-yung) 辛敞 (泰雍)
Xin Ji Hsin Chi 辛機
Xin Pi (Zuozhi) Hsin P‘i (Tso-chih) 辛毗 (佐治)
Xin Xianying Hsin Hsienying 辛憲英
Xing Yong (Zi’ang) Hsing Yung  
Xing Zhen Hsing Chên 邢貞
Xu Chu (Zhongkang) Hsü Ch‘u (Chung-k‘-ang) 許褚 (仲康)
Xu Ding Hsü Ting  
Xu Gan (Weichang) Hsü Kan (Wei-ch‘ang)  
Xu Huang (Gongming) Hsü Huang (Kung-ming) 徐晃 (公明)
Xu Hun Hsü Hun  
Xu Miao (Jingshan) Hsü Miao (Ching-shan) 徐邈 (景山)
Xu Qiu (Mengyu) Hsü Ch‘iu (Mêng-yü) 徐璆 (孟玉)
Xu Shang Hsü Shang  
Xu Shu (Yuanzhi) Hsü Shu (Yüan-chih) 徐庶 (元直)
Xu Si Hsü Ssŭ 許汜
Xu Tuo Hsü T‘o  
Xu Xi Hsü Hsi 徐翕
Xu Xuan (Baojian) Hsü Hsüan (Pao-chien) 徐宣 (寶堅)
Xu Yi Hsü I 許儀
Xu Yi (Jicai) Hsü I (Chi-ts‘ai) 徐奕 (季才)
Xu Yin Hsü Yin  
Xu Ying (Boji) Hsü Ying (Po-chi)  
Xu You Hsü Yu  
Xu You (Ziyuan) Hsü Yu (Tzŭ-yüan) 許攸 (子遠)
Xu Yun (Shicong) Hsü Yün (Shih-ts‘ung)  
Xu Zhi Hsü Chih 許芝
Xu Zhi Hsü Chih 徐質
Xu Zhi Hsü Chih 徐質
Xue Hong Hsüeh Hung 薛洪
Xue Qiao Hsüeh Ch‘iao  
Xue Ti (Xiaowei) Hsüeh T‘i (Hsiao-wei)  
Xue Ze Hsüeh Tsê  
Xue Zhou Hsüeh Chou 薛州
Xun Can Hsün Ts‘an  
Xun Gun Hsün Kun 荀緄
Xun Hong (Zhongmao) Hsün Hung (Chung-mao)  
Xun Jian Hsün Chien 荀儉
Xun Jing (Shuci) Hsün Ching (Shu-tz‘ŭ) 荀靖 (叔慈)
Xun Kai Hsün K‘ai 荀愷
Xun Shen Hsün Shên 荀詵
Xun Shu (Jihe) Hsün Shu (Chi-ho) 荀淑 (季和)
Xun Su Hsün Su 荀肅
Xun Tao Hsün T‘ao 荀燾
Xun Wei (Gonggao) Hsün Wei (Kung-kao)  
Xun Xian (Manqing) Hsün Hsien (Man-ch‘ing)  
Xun Xu (Gongzeng) Hsün Hsü (Kung-ts‘êng) 荀勗 (公曾)
Xun Yan (Xiuruo) Hsün Yen (Hsiu-jo) 荀衍 (休若)
Xun Yi (Jingqian) Hsün I (Ching-ch‘ien) 荀顗 (景倩)
Xun You (Gongda) Hsün Yu (Kung-ta) 荀攸 (公達)
Xun Yu Hsün Yü 荀禹
Xun Yu (Wenruo) Hsün Yü (Wên-jo) 荀彧 (文若)
Xun Yue (Zhongyu) Hsün Yüeh (Chung-yü)  
Xun Yun (Changqing) Hsün Yün (Ch‘ang-ch‘ing)  
Xun Zhuan Hsün Chuan 荀專
Yan Bao (Wentong) Yen Pao (Wên-t‘ung)  
Yan Fei (Wenlin) Yen Fei (Wên-lin)  
Yan Gan (Gongzhong) Yen Kan (Kung-chung) 嚴幹 (公仲)
Yan Jun Yen Chün  
Yan Kuang Yen K‘uang 嚴匡
Yan Ming Yen Ming  
Yan Pu Yen P‘u 閻圃
Yan Rou Yen Jou 閻柔
Yan Wen (Bojian) Yen Wên (Po-chien) 閻溫 (伯儉)
Yan Xiang (Wenzi) Yen Hsiang (Wên-tzŭ)  
Yan Xing (Yanming) Yen Hsing (Yen-ming)  
Yan Zhi Yen Chih  
Yang Biao (Wenxian) Yang Piao (Wên-hsien) 楊彪 (文先)
Yang Bing (Wenzong) Yang Wên-tsung (Wên-tsung) 楊炳 (文宗)
Yang Dao Yang Tao 羊衟
Yang Fu (Yishan) Yang Fu (I-shan) 楊阜 (義山)
Yang Hong Yang Hung  
Yang Ji Yang Chi 楊稷
Yang Jun (Jicai) Yang Chün (Chi-ts‘ai) 楊俊 (季才)
Yang Kui Yang K‘uei  
Yang Liang Yang Liang 楊亮
Yang Ling Yang Ling  
Yang Wei (Shiying) Yang Wei (Shih-ying) 楊偉 (世英)
Yang Xin Yang Hsin 楊欣
Yang Xiu (Dezu) Yang Hsiu (Tê-tsu) 楊修 (德祖)
Yang Xun Yang Hsün  
Yang Yue Yang Yüeh  
Yang Zhong Yang Chung 楊衆
Yang Zuo Yang Tso 楊祚
Yao Qiong Yao Ch‘iung  
Yin Damu Yin Tamu 尹大目
Yin Deng Yin Teng 殷登
Yin Fan Yin Fan 隱蕃
Yin Feng (Zizeng) Yin Fêng (Tzŭ-tsêng) 尹奉
Yin Li [Lu’er] [Black Boy] Yin Li [Lu’êrh] 尹禮[盧兒]
Yin Lu Yin Lu  
Yin Qi Yin Ch‘i  
Yin Shang Yin Shang 尹賞
Yin Shu Yin Shu  
Ying Chang (Delian) Ying Ch‘ang (Tê-lien)  
Ying Qu (Xiulian) Ying Ch‘ü (Hsiu-lien) 應璩
Ying Shao (Zhongyuan) Ying Shao (Chung-yüan) 應劭 (仲瑗)
Ying Yu (Zizheng) Ying Yü (Tzŭ-chêng)  
You Chu (Zhongyun) Yu Ch‘u (Chung-yün)  
You Tu Yu T‘u 尤突
Yu Gui Yü Kuei  
Yu Huan Yü Huan 魚豢
Yu Jin (Wenze) Yü Chin (Wên-tsê) 于禁 (文則)
Yu Jun Yü Chün  
Yu Song Yü Sung  
Yu Zhou Yü Chou  
Yuan Ba Yüan Pa 袁霸
Yuan Huan (Yaoqing) Yüan Huan (Yao-ch‘ing) 袁渙 (曜卿)
Yuan Min Yüan Min 袁敏
Yuan Shao Yüan Shao 爰邵
Yuan Si Yüan Ssŭ 袁嗣
Yuan Xing Yüan Hsing  
Yuan Yuanchang Yüan Yüan-ch‘ang 袁元長
Yue Chen Yüeh Ch‘ên 樂綝
Yue Dun Yüeh Tun  
Yue Fang Yüeh Fang  
Yue Jin (Wenqian) Yüeh Chin (Wên-ch‘ien) 樂進 (文謙)
Yue Xiang (Wenzai) Yüeh Hsiang (Wên-tsai)  
Yue Zhao Yüeh Chao  
Zang Ba (Xuangao) Tsang Pa (Hsüan-kao) 臧霸 (宣高)
Zao Zhi Tsao Chih 棗祗
Zeng Xuan Tsêng Hsüan  
Zhai Yuan Chai Yüan  
Zhan Qian (Yanhuang) Chan Ch‘ien (Yen-huang) 棧潛 (彥皇)
Zheng Cheng Chêng Ch‘êng  
Zhang Cheng (Gongxian) Chang Ch‘êng (Kung-hsien) 張承 (公先)
Zhang Chuan Chang Ch‘uan 張泉
Zhang Chunhua Chang Ch‘unhua 張春華
Zhang Dang Chang Tang 張當
Zhang Fan Chang Fan 張汎
Zhang Fan (Gongyi) Chang Fan (Kung-i) 張範 (公儀)
Zhang Fang Chang Fang 張方
Zhang Fen Chang Fên  
Zhang Gong Chang Kung 張恭
Zhang Gu Chang Ku  
Zhang He (Junyi) Chang Ho (Chün-i) 張郃 (儁乂)
Zhang Hong (Zigang) Chang Hung (Tzŭ-kang) 張紘 (子綱)
Zhang Hu Chang Hu 張虎
Zhang Hua Chang Hua  
Zhang Hua (Maoxian) Chang Hua (Mao-hsien) 張華 (茂先)
Zhang Ji (Derong) Chang Chi (Tê-jung) 張既 (德容)
Zhang Jian Chang Chien  
Zhang Jian (Yuanjie) Chang Chien (Yüan-chieh) 張儉 (元節)
Zhang Jie Chang Chieh 張節
Zhang Jin Chang Chin 張進
Zhang Jin (Ziyun) Chang Chin (Tzŭ-yün) 張津 (子雲)
Zhang Jing Chang Ching  
Zhang Jing Chang Ching  
Zhang Jiu Chang Chiu 張就
Zhang Jun Chang Chün 張峻
Zhang Liao (Wenyuan) Chang Liao (Wên-yüan) 張遼 (文遠)
Zhang Lu (Gongqi) Chang Lu (Kung-ch‘i) 張魯 (公祺)
Zheng Lun Chêng Lun  
Zhang Mao (Yanlin) Chang Mao (Yen-ts‘ai) 張茂 (彥林)
Zhang Miao (Mengzhuo) Chang Miao (Mêng-cho) 張邈 (孟卓)
Zhang Ming Chang Ming  
Zhang Mu Chang Mu  
Zhang Nan Chang Nan 張南
Zhang Pu Chang P‘u 張普
Zhang Qi (Jingzhong) Chang Ch‘i (Ching-chung) 張緝 (敬仲)
Zhang Qiu Chang Ch‘iu 張球
Zhang Quan Chang Ch‘üan 張泉
Zhang Rong Chang Jung 張融
Zhang Shao Chang Shao 張紹
Zhang Tao Chang T‘ao  
Zhang Te (Zichan) Chang T‘o (Tzŭ-ch‘an) 張特 (子產)
Zhang Wang Chang Wang 張汪
Zhang Xi Chang Hsi 張喜
Zhang Xi Chang Hsi 張憙
Zhang Xiang (Yuanfeng) Chang Hsiang (Yüan-fêng) 張翔 (元鳳)
Zhang Xiong Chang Hsiung 張雄
Zhang Xiong Chang Hsiung 張雄
Zhang Xiu Chang Hsiu 張繡
Zhang Yan (Flying Swallow) Chang Yen (Fei-yen) 張燕 (飛燕)
Zhang Yi Chang I 張顗
Zhang Ying Chang Ying 張穎
Zhang Yun Chang Yün 張允
Zhang Zhi Chang Chih  
Zhang (Ziqian) Chang (Tzŭ-ch‘ien)  
Zhao Ang (Weizhang) Chao Ang (Wei-chang)  
Zhao Fan Chao Fan 趙範
Zhao Ji Chao Chi 趙基
Zhao Jian (Shumao) Chao Chien (Shu-mao) 趙戩 (叔茂)
Zhao Qu Chao Ch‘ü 趙衢
Zhao Rong (Zichang) Chao Jung (Tzŭ-ch‘ang)  
Zhao Ta Chao T‘a  
Zhao Wen (Zirou) Chao Wên (Tzŭ-jou) 趙溫 (子柔)
Zhao Yan (Boran) Chao Yen (Po-jan)  
Zhao Yong Chao Yung 趙顒
Zhao Yue Chao Yüeh  
Zheng Chong (Wenhe) Chêng Ch‘ung (Wên-ho) 鄭沖
Zheng Gan Cheng Kan 鄭甘
Zheng Hun (Wengong) Chêng Hun 鄭渾 (文公)
Zheng Lun Chêng Lun  
Zheng Mao (Linshu) Chêng Mao (Lin-shu)  
Zheng Wen Chêng Wên 鄭文
Zheng Xiaotong Chêng Hsiaot‘ung 鄭小同
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)
Zhi Chih  
Zhi Xi (Yuansheng) Chih Hsi (Yüan-shêng)  
Zhong Hui (Shiji) Chung Hui (Shih-chi) 鍾會 (士季)
Zhong Jin Chung Chin 鍾縉
Zhong Jing Chung Ching 鍾進
Zhong Shen Chung Shên 鍾紳
Zhong Yao (Yuanchang) Chung Yao (Yüan-ch‘ang) 鍾繇 (元常)
Zhong Yu (Zhishu) Chung Yü (Chih-shu) 鍾毓 (稚叔)
Zhongchang Tong (Gongli) Chungch‘ang T‘ung (Kung-li)  
Zhou Buyi (Yuanzhi) Chou Pui (Yüan-chih)  
Zhou Jin Chou Chin  
Zhou Jun (Kailin) Chou Chün (K‘-ai-lin) 周浚 (開林)
Zhou Kui Chou K‘uei  
Zhou Tai Chou T‘ai 州泰
Zhou Xuan (Konghe) Chou Hsüan (K‘ung-ho) 周宣 (孔和)
Zhousheng Lie Choushêng Lieh  
Zhu Cheng Chu Ch‘êng  
Zhu Fang Chu Fang 朱芳
Zhu Gai Chu Kai 朱蓋
Zhu (Gongdao) Chu (Kung-tao) (公道)
Zhu Guang Chu Kuang 朱光
Zhu Jianping Chu Chienp‘ing  
Zhu Ling (Wenbo) Chu Ling (Wên-po) 朱靈 (文博)
Zhu Rong Chu Jung  
Zhu Zan Chu Tsan 朱讚
Zhuge Dan (Gongxiu) Chuko Tan (Kung-hsiu) 諸葛誕 (公休)
Zhuge Qian Chuko Ch‘ien 諸葛虔
Zhuge Xu Chuko Hsü 諸葛緒
Zhuge Zhang Chu-ko Chang 諸葛璋
Zong Cheng (Shilin) Tsung Ch‘êng (Shih-lin)  
Zong Hong Tsung Hung  
Zong (Ziqing) Tsung (Tzŭ-ch‘ing) (子卿)
Zou Gui Tsou Kuei 鄒軌
Zou Qi Tsou Ch‘i 鄒岐
Zuo Ci (Yuanfang) Tso Tz‘ŭ (Yüan-fang) 左慈 (元放)
Zuo Xi (Yanyong) Tso Hsi (Yen-yung)  

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xi Long Hsi Lung 習隆
Xi Zhen (Wenxiang) Hsi Chên (Wên-hsiang) 習禎 (文祥)
Xi Zheng (Lingxian) Hsi Chêng (Ling-hsien) 郤正 (令先)
Xi Zhong Hsi Chung 習忠
Xiahou Ba (Zhongquan) Hsiahou Pa (Chung-ch‘üan) 夏侯霸 (仲權)
Xiahou Bo Hsiahou Po 夏侯博
Xiahou Lan Hsiahou Lan  
Lady Xiahou Lady Hsiahou 夏侯氏
Xiang Chong Hsiang Ch‘ung 向寵
Xiang Chong Hsiang Ch‘ung 向充
Xiang Ju Hsiang Chü  
Xiang Lang (Juda) Hsiang Lang (Chü-ta) 向朗 (巨達)
Xiang Tao (Wenbao) Hsiang T‘ao (Wên-pao)  
Xiang Tiao (Wenbao) Hsiang T‘iao (Wên-pao) 向條 (文豹)
Xie Xiong Hsieh Hsiung  
Xiong ? Hsiung ?  
Xu Ci (Rendu) Hsü Tz‘ŭ (Jên-tu) 許慈 (仁篤)
Xu Dan Hsü Tan 许耽
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)
Xu Shu (Yuanzhi) Hsü Shu (Yüan-chih) 徐庶 (元直)
Xu (Shulong) Hsü (Shu-lung)  
Xu Yun Hsü Yün  
Xue Yong (Maochang) Hsüeh Yung (Mao-ch‘ang)  
Yan Yan Yen Yen 嚴顔
Yan Yu (Wenping) Yen Yü (Wên-p‘ing) 閻宇 (文平)
Yan Zhi Yen Chih 閻芝
Yang Hong (Jixiu) Yang Hung (Chi-hsiu) 楊洪 (季休)
Yang Lü (Weifang) Yang Lü (Wei-fang) 楊慮 (威方)
Yang Min Yang Min  
Yang Qun Yang Ch‘ün 陽群
Yang Tai (Jiru) Yang T‘ai (Chi-ju) 楊汰 (季儒)
Yang Xi (Wenran) Yang Hsi (Wên-jan) 楊戲 (文然)
Yang Yi (Weigong) Yang I (Wei-kung) 楊儀 (威公)
Yang Yong (Zizhao) Yang Yung (Tzŭ-chao)  
Yao Zhou (Zixu) Yao Chou (Tzŭ-hsü) 姚伷 (子緒)
Yin Chun Yin Ch‘un  
Yin Guan (Kongxiu) Yin Kuan (K‘ung-hsiu)  
Yin Hua Yin Hua  
Yin Mo (Siqian) Yin Mo (Ssŭ-ch‘ien) 尹默 (思潛)
Yin Shang Yin Shang 尹賞
Yong Kai Yung K‘ai 雍闓
Yong Mao Yung Mao  
Yuan Chen Yüan Lin 袁綝
Yuan Huan (Yaoqing) Yüan Huan (Yao-ch‘ing) 袁渙 (曜卿)
Yuan Long Yüan Lung  
Zhan Yan Chan Yen 詹宴
Zhang Bao Chang Pao 張苞
Zhang Biao (Boda) Chang Piao (Pa-ta) 張表 (伯達)
Zhang Bin Chang Pin  
Zhang Cun (Churen) Chang Ts‘un (Ch’u-jen) 張存 (處仁)
Zhang Da Chang Ta 張達
Zhang Fei (Yide) Chang Fei (I-tê) 張飛 (益德)
Zhang Jun Chang Chün 張峻
Zhang Kuang Chang K‘uang 章誑
Zhang Miao Chang Ư£ 張毣
Zhang Nan (Wenjin) Chang Nan (Wên-chin) 張南 (文進)
Zhang Ni (Boqi) Chang Ni (Po-ch‘i) 張嶷 (伯岐)
Zhang Shao Chang Shao 張紹
Zhang Shuang Chang Shuang 張爽
Zhang Song (Yongnian) Chang Sung (Yung-nien) 張松 (永年)
Zhang Wei Chang Wei 張微
Zhang Xiu Chang Hsiu 張休
Zhang Yi (Bogong) Chang I (Po-kung) 張翼 (伯恭)
Zhang Yi (Junsi) Chang I (Chün-ssŭ) 張裔 (君嗣)
Zhang Yu Chang Yü 張郁
Zhang Yu (Nanhe) Chang Yü (Nan-ho) 張裕 (南和)
Zhang Zhu Chang Chu  
Zhang Zun Chang Tsun  
Zhao Fan Chao Fan 趙範
Zhao Guang Chao Kuang 趙廣
Zhao Lei Chao Lei 趙累
Zhao Rong Chao Jung  
Zhao Tong Chao T‘ung 趙統
Zhao Yun (Zilong) Chao Yün (Tzŭ-lung) 趙雲 (子龍)
Zhao Zhi Chao Chih 趙直
Zhao Zuo Chao Tso  
Zheng Ang Chêng Ang 正昂
Zheng Chuo Chêng Ch‘o  
Zhou Cang Chou Ts‘ang 周倉
Zhou Qun (Zhongzhi) Chou Ch‘ün (Chung-chih) 周群 (仲直)
Zhu Bao Chu Pao 朱褒
Zhuge Jing (Xingzong) Chuko Ching (Hang-tsung) 諸葛京 (行宗)
Zhuge Jun Chuko Chün 諸葛均
Zhuge Liang (Kongming) Chuko Liang (K‘ung-ming) 諸葛亮 (孔明)
Zhuge Pan Chuko P‘an 諸葛攀
Zhuge Qiao (Bosong) Chuko Ch‘iao (Po-sung) 諸葛喬 (伯鬆)
Zhuge Shang Chuko Shang 諸葛尚
Zhuge Zhan (Siyuan) Chuko Chan (Ssŭ-yüan) 諸葛瞻 (思遠)
Zhuo Ying Cho Ying 卓膺
Zong Wei Tsung Wei 宗瑋
Zong Yu (Deyan) Tsung Yü (Tê-yen) 宗預 (德艷)

Wu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xi Su Hsi Su 襲肅
Xi Xi Hsi Hsi  
Xia Xun Hsia Hsün  
Xiahou Cheng Hsiahou Ch‘êng  
Xiang Jun Hsiang Chün  
Xianyu Dan Hsienyü Tan 鮮于丹
Xianyu Dan Hsienyü Tan  
Xianyu Zhou Hsienyü Chou  
Xiao Qiao Hsiao Ch‘iao 小喬
Xie Cheng (Weiping) Hsieh Ch‘êng (Wei-p‘ing)  
Xie Chong Hsieh Ch‘ung  
Xie Hong Hsieh Hung  
Xie Jing Hsieh Ching 謝旌
Xie Jing (Shufa) Hsieh Ching (Shu-fa)  
Xie Ying Hsieh Ying  
Xiu Yun Hsiu Yün 脩允
Xiu Ze Hsiu Tsê 脩則
Xiu Ze Hsiu Tsê 脩则
Xu Biao Hsü Piao  
Xu Gong Hsü Kung 許貢
Xu Gu Hsü Ku  
Xu Kun Hsü K‘un 徐琨
Xu Ling (Yuanda) Hsü Ling (Yüan-ta)  
Xu Min Hsü Min  
Xu Shao Hsü Shao 徐紹
Xu Sheng (Wenxiang) Hsü Shêng (Wên-hsiang) 徐盛 (文嚮)
Xu Xiang (Ziming) Hsü Hsiang (Tzŭ-ming)  
Xu An Hsü An  
Xu Yi Hsü I 徐逸
Xu Yuan Hsü Yüan  
Xu Yuan Hsü Yüan  
Xu Zhen Hsü Chên 徐真
Xu Zhong Hsü Chung  
Xue Rong Hsüeh Jung  
Xue Xu Hsüeh Hsü 薛珝
Xue Ying (Daoyan) Hsüeh Ying (Tao-yen) 薛瑩 (道言)
Xue Zong (Jingwen) Hsüeh Tsung (Ching-wên) 薛綜 (敬文)
Yan Jun (Mancai) Yen Chün (Man-ts‘ai) 嚴畯 (曼才)
Yan Lian Yen Lien 顏連
Yang Chong Yang Ch‘ung 楊崇
Yang Dao Yang Tao 羊衟
Yang Di Yang Ti 楊迪
Yang Mu Yang Mu  
Yang Yue Yang Yüeh  
Yang Zhu Yang Chu 楊笁
Yin Fan Yin Fan 隱蕃
Yin Li (Desi) Yin Li (Tê-ssŭ)  
Yin Yi Yin I  
Yong Kai Yung K‘ai 雍闓
Yu Fan (Zhongxiang) Yü Fan (Chung-hsiang) 虞翻 (仲翔)
Yu Quan Yü Ch‘üan 于詮
Yu Si Yü Ssŭ 虞汜
Yuan Li Yüan Li  
Yuan Xiong Yüan Hsiung 袁雄
Yuan Yao Yüan Yao 袁燿
Zai Yong Tsai Yung 載顒
Zang Xuan Tsang Hsüan  
Zhan Qiang Chan Ch‘iang 詹強
Zhang Ba Chang Pa 張霸
Zhang Bin Chang Pin  
Zhang Bu Chang Pu 張布
Zhang Cheng (Zhongsi) Chang Ch‘êng (Chung-ssŭ) 張承 (仲嗣)
Zhang Da Chang Ta 張達
Zhang Fen Chang Fên  
Zhang Hong (Zigang) Chang Hung (Tzŭ-kang) 張紘 (子綱)
Zhang Jian Chang Chien  
Zhang Jing Chang Ching  
Zhang Liang Chang Liang 張梁
Zhang Mi Chang Mi 張彌
Zhang Qun Chang Ch‘ün  
Zhang Ti (Juxian) Chang T‘i (Chü-hsien) 張悌
Zhang Wen (Huishu) Chang Wên (Hui-shu) 張溫 (惠恕)
Zhang Xiang Chang Hsiang 張象
Zhang Xiu (Shusi) Chang Hsiu (Shu-ssŭ) 張休 (叔嗣)
Zhang Xuan Chang Hsüan 張玄
Zhang Yan Chang Yen 張儼
Zhang Yue Chang Yüeh 張約
Zhang Yun Chang Yün  
Zhang Zhao (Zibu) Chang Chao (Tzŭ-pu) 張昭 (子布)
Zhang Zheng Chang Chêng  
Zhao Da Chao Ta  
Zhao Zi (Dedu) Chao Tzŭ (Tê-tu) 趙姿
Zheng Chong (Zihe) Chêng Ch‘ung (Tzŭ-ho)  
Zheng Quan (Wenyuan) Chêng Ch‘üan (Wên-yüan)  
Zheng Zha Chêng Cha  
Zhongli Fei Chungli Fei 鍾離斐
Zhongli Mao Chungli Mao  
Zhongli Mu Chungli Mu  
Zhou Chu (Ziyin) Chou Ch‘u (Tzŭ-yin) 周處 (子隱)
Zhou Fang (Ziyu) Chou Fang (Tzŭ-yü) 周魴 (子魚)
Zhou Gu Chou Ku 周谷
Zhou He Chou Ho  
Zhou Jun Chou Chün 周峻
Zhou Ping Chou P‘ing 周平
Zhou Shan Chou Shan 周善
Zhou Tiao Chou T‘iao  
Zhou Tai (Youping) Chou T‘ai (Yu-p‘ing) 周泰 (幼平)
Zhou Xun Chou Hsün 周循
Zhou Yi Chou I  
Zhou Yin Chou Yin 周胤
Zhou Yu (Gongjin) Chou Yü (Kung-chin) 周瑜 (公瑾)
Zhou Zhao Chou Chao 周昭
Zhu Cai (Yunye) Chu Ts‘ai (Chün-yeh) 朱才 (君業)
Zhu En Chu Ên 朱恩
Zhu Huan (Xiumu) Chu Huan (Hsiu-mu) 朱桓 (休穆)
Zhu Ji Chu Chi 朱紀
Zhu Ji (Gongxu) Chu Chi (Kung-hsü) 朱績 (公绪)
Zhu Ju (Ziju) Chu Chü (Tzŭ-chü) 朱據 (子據)
Zhu Ran (Yifeng) Chu Jan (I-fêng) 朱然 (義封)
Zhu Yi (Jiwen) Chu I (Chi-wên) 朱異 (季文)
Zhu Ying Chu Ying 朱應
Zhu Zhi (Junli) Chu Chih (Chün-li) 朱治 (君理)
Zhuge Chao Chuko Ch‘ao  
Zhuge Chuo Chuko Ch‘o 諸葛綽
Zhuge Jian Chuko Chien  
Zhuge Jin (Ziyu) Chuko Chin (Tzŭ-yü) 諸葛瑾 (子瑜)
Zhuge Jing (Zhongsi) Chuko Ching (Chung-ssŭ) 諸葛靚 (仲思)
Zhuge Ke (Yuanxun) Chuko K‘o (Yüan-hsün) 諸葛恪 (元遜)
Zhuge Pan Chuko P‘an 諸葛攀
Zhuge Rong (Shuchang) Chuko Jung (Shu-ch‘ang) 諸葛融 (叔長)
Zhuge Shao Chuko Shao  
Zhuge Song Chuko Sung 諸葛竦
Zhuge Zhi Chuko Chih 諸葛直
Zhuo Cho  
Zu Lang Tsu Lang 祖郎
Zu Mao (Darong) Tsu Mao (Ta-jung) 祖茂 (大榮)
Zuo Xian Tso Hsien 左咸
Zuo Yi Tso I 左奕

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xia Yu Hsia Yü  
Xia Yun Hsia Yün 夏暉
Xiang Kai (Gongzhi) Hsiang K‘ai (Kung-chih) 襄楷 (公矩)
Xiang Xu (Fuxing) Hsiang Hsü (Fu-hsing)  
Xie Cheng (Weiping) Hsieh Ch‘êng (Wei-p‘ing)  
Xiao Jian Hsiao Chien  
Xie Jiong Hsieh Chiung  
Xu Feng Hsü Fêng  
Xu Huang (Gongming) Hsü Huang (Kung-ming) 徐晃 (公明)
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)
Xu Kun Hsü K‘un 徐琨
Xu Qiu (Mengyu) Hsü Ch‘iu (Mêng-yü) 徐璆 (孟玉)
Xu Rong Hsü Jung 徐榮
Xu Xiang (Gongbi) Hsü Hsiang (Kung-pi)  
Xuan Fan Hsüan Fan 宣璠
Xun Shuang (Ciming) Hsün Shuang (Tz‘ŭ-ming) 荀爽 (慈明)
Xun You (Gongda) Hsün Yu (Kung-ta) 荀攸 (公達)
Xun Yue (Zhongyu) Hsün Yüeh (Chung-yü)  
Yan Zhong Yen Chung  
Yang Biao (Wenxian) Yang Piao (Wên-hsien) 楊彪 (文先)
Yang Ci (Boyu) Yang Tz‘ŭ (Po-yü)  
Yang Ding (Zhengxiu) Yang Ting (Chêng-hsiu) 楊定 (整脩)
Yang Feng Yang Fêng 楊奉
Yang Liang Yang Liang 楊亮
Yang Mi Yang Mi 楊密
Yang Qi Yang Ch‘i 楊琦
Yang Yong Yang Yung  
Yang Zan Yang Tsan  
Yang (Zhengxiu) Yang (Chêng-hsiu)  
Yang Zhong Yang Chung  
Yang Zhong Yang Chung 楊衆
Yao Gong Yao Kung  
Yin De Yin Tê  
Yin Deng Yin Teng 殷登
Yin Kui Yin K‘uei 殷馗
Yin Kui Yin K‘uei  
Yin Qi Yin Ch‘i  
Yin Xiu (Yuanji) Yin Hsiu (Yüan-chi) 陰修 (元基)
Ying Shao (Zhongyuan) Ying Shao (Chung-yüan) 應劭 (仲瑗)
You Yin Yu Yin  
Yu Bao Yü Pao  
Yuan Feng (Zhouyang) Yüan Fêng (Chou-yang) 袁逢 (周陽)
Yuan Huan (Yaoqing) Yüan Huan (Yao-ch‘ing) 袁渙 (曜卿)
Yuan Ji Yüan Chi 袁基
Yuan Min Yüan Min 袁敏
Yuan Shao (Benchu) Yüan Shao (Pên-ch‘u) 袁紹 (本初)
Yuan Shu (Gonglu) Yüan Shu (Kung-lu) 袁術 (公路)
Yuan Sui Yüan Sui  
Yuan Wei (Ciyang) Yüan Wei (Tz‘ŭ-yang) 袁隗 (次陽)
Yuan Zhong (Zhengfu) Yüan Chung (Chêng-fu) 袁忠 (正輔)
Yue Song Yüeh Sung 樂松
Zang Min Tsang Min 臧旻
Zao Zhi Tsao Chih 棗祗
Zhang Chao (Zibing) Chang Ch‘ao (Tzŭ-ping) 張超 (子並)
Zhang Cheng (Gongxian) Chang Ch‘êng (Kung-hsien) 張承 (公先)
Zhang Chun Chang Ch‘un 張純
Zhang Fei (Yide) Chang Fei (I-tê) 張飛 (益德)
Zhang Gang (Wenji) Chang Kang (Wên-chi) 張綱 (文紀)
Zhang Hao (Shuming) Chang Hao (Shu-ming) 張浩 (叔明)
Zhang Ji Chang Chi 張濟
Zhang Ji (Yuanjiang) Chang Chi (Yüan-chiang) 張濟 (元江)
Zhang Jian (Yuanjie) Chang Chien (Yüan-chieh) 張儉 (元節)
Zhang Jin (Ziyun) Chang Chin (Tzŭ-yün) 張津 (子雲)
Zhang Ju Chang Chü 張舉
Zhang Jun Chang Chün 張鈞
Zhang Meng (Shuwei) Chang Mêng (Shu-wei) 張猛 (叔威)
Zhang Miao (Mengzhuo) Chang Miao (Mêng-cho) 張邈 (孟卓)
Zhang Qi Chang Ch‘i 張岐
Zhang Rang Chang Jang 張讓
Zhang Wen (Boshen) Chang Wên (Po-shên) 張溫 (伯慎)
Zhang Xi Chang Hsi 張喜
Zhang Xin Chang Hsin 張歆
Zhang Xiu Chang Hsiu 張繡
Zhang Yan Chang Yen 張延
Zhang Yan (Flying Swallow) Chang Yen (Fei-yen) 張燕 (飛燕)
Zhang Yan (Gongwei) Chang Yen (Kung-wei) 張延 (公威)
Zhang Yang (Zhishu) Chang Yang (Chih-shu) 張楊 (稚叔)
Zhang Yi Chang I  
Zhang Yin Chang Yin 張音
Zhang Zhang Chang Chang 張璋
Zhang Zhao Chang Chao 張昭
Zhang Zi (Ziyi) Chang Tzŭ (Tzŭ-i)  
Zhao Bao (Weihao) Chao Pao (Wei-hao) 趙苞 (威豪)
Zhao Ci Chao Tz‘ŭ  
Zhao Jian (Shumao) Chao Chien (Shu-mao) 趙戩 (叔茂)
Zhao Mu Chao Mu  
Zhao Qi (Binqing) Chao Ch‘i (Pin-ch‘ing) 趙岐 (邠卿)
Zhao Qian (Yanxin) Chao Ch‘ien (Yen-hsin)  
Zhao Rong (Zichang) Chao Jung (Tzŭ-ch‘ang)  
Zhao Wei Chao Wei 趙韙
Zhao Wen (Zirou) Chao Wên (Tzŭ-jou) 趙溫 (子柔)
Zhao Yan Chao Yen  
Zhao Yan Chao Yen  
Zhao Yong Chao Yung 趙融
Zhao Yu (Yuanta) Chao Yü (Yüan-t‘-a)  
Zhao Zhong Chao Chung 趙忠
Zhen Yi Chên I 甄逸
Zheng Sui Chêng Sui 郑遂
Zheng Tai (Gongye) Chêng T‘ai (Kung-yeh)  
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)
Zhi Xi (Yuansheng) Chih Hsi (Yüan-shêng)  
Zhong Yao (Yuanchang) Chung Yao (Yüan-ch‘ang) 鍾繇 (元常)
Zhou Bin Chou Pin  
Zhou Gan Chou Kan  
Zhou Huan (Wenming) Chou Huan (Wên-ming) 周奐
Zhou Hui Chou Hui  
Zhou Jing Chou Ching 周旌
Zhou Shen Chou Shên 周慎
Zhou Xin (Daming) Chou Hsin (Ta-ming) 周昕 (大明)
Zhou Yu (Renming) Chou Yü (Jên-ming) 周㬂
Zhou Zhong (Jiamou) Chou Chung (Chia-mou) 周忠 (嘉謀)
Zhu Fu Chu Fu 朱撫
Zhu Hao (Wenming) Chu Hao (Wên-ming) 朱皓 (文明)
Zhu Jun (Gongwei) Chu Chün (Kung-wei) 朱儁 (公偉)
Zhu Yue Chu Yüeh  
Zhu Zhan Chu Chan  
Zhuge Gui (Jungong) Chuko Kuei (Tzŭ-kung) 諸葛珪 (君貢)
Zong Cheng (Shilin) Tsung Ch‘êng (Shih-lin)  
Zou Jing Tsou Ching 鄒靖
Zu Bi Tsu Pi 祖弼
Zuo Feng Tso Fêng 左豐
Zuo Ling Tso Ling 左靈

Jin Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xi Zheng (Lingxian) Hsi Chêng (Ling-hsien) 郤正 (令先)
Xi Zuochi Hsi Tsoch‘ih 習鑿齒
Xiahou Jun Hsiahou Chün 夏侯駿
Xiahou Zhan (Xiaoruo) Hsiahou Chan (Hsiao-jo)  
Xiang Chong Hsiang Ch‘ung 向充
Xiang Tao (Wenbao) Hsiang T‘ao (Wên-pao)  
Xiang Tiao (Wenbao) Hsiang T‘iao (Wên-pao) 向條 (文豹)
Xiang Xiu Hsiang Hsiu 向秀
Xie Xi Hsieh Hsi  
Xu Shao Hsü Shao 徐紹
Xu Yin Hsü Yin  
Xun Xu (Gongzeng) Hsün Hsü (Kung-ts‘êng) 荀勗 (公曾)
Xun Yi (Jingqian) Hsün I (Ching-ch‘ien) 荀顗 (景倩)
Yang Hu (Shuzi) Yang Hu (Shu-tzŭ) 羊祜 (叔子)
Yang Huiyu Yang Huiyü 羊徽瑜
Yang Ji Yang Chi 楊濟
Yang Xin Yang Hsin 楊欣
Yang Xiu (Zhishu) Yang Hsiu (Chih-shu)  
Yang Yan (Qiongzhi) Yang Yen (Ch‘iung-chih)  
Yang Yi Yang I 楊稷
Yang Zhao (Xiuchu) Yang Chao (Hsiu-ch‘u) 楊肇
Yang Zhi (Jilan) Yang Chih (Chi-lan)  
Yuan Kan (Gonran) Yüan K‘an  
Zhang Hua (Maoxian) Chang Hua (Mao-hsien) 張華 (茂先)
Zhang Qiao Chang Ch‘iao 張喬
Zhang Shang Chang Shang 張尚
Zhang Wei Chang Wei 張微
Zhang Xiang Chang Hsiang 張象
Zhang Xiong Chang Hsiung 張雄
Zheng Chong (Wenhe) Chêng Ch‘ung (Wên-ho) 鄭沖
Zheng Mao (Linshu) Chêng Mao (Lin-shu)  
Zhou Chu (Ziyin) Chou Ch‘u (Tzŭ-yin) 周處 (子隱)
Zhou Jun (Kailin) Chou Chün (K‘-ai-lin) 周浚 (開林)
Zhou Zhi Chou Chih 周旨
Zhuge Hui (Daoming) Chuko Hui (Tao-ming) 諸葛恢 (道明)
Zhuge Jing (Xingzong) Chuko Ching (Hang-tsung) 諸葛京 (行宗)
Zhuge Xu Chuko Hsü 諸葛緒
Zhuge Yi (Daohui) Chuko I (Tao-hui) 諸葛頤 (道回)
Zuo Xi (Yanyong) Tso Hsi (Yen-yung)  

Dong Zhuo

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)
Xu Rong Hsü Jung 徐榮
Xuan Fan Hsüan Fan 宣璠
Xun Shuang (Ciming) Hsün Shuang (Tz‘ŭ-ming) 荀爽 (慈明)
Xun You (Gongda) Hsün Yu (Kung-ta) 荀攸 (公達)
Yang Biao (Wenxian) Yang Piao (Wên-hsien) 楊彪 (文先)
Yang Yi Yang I 楊懿
Yin Xiu (Yuanji) Yin Hsiu (Yüan-chi) 陰修 (元基)
Yuan Ji Yüan Chi 袁基
Zhang Ji Chang Chi 張濟
Zhang Yang (Zhishu) Chang Yang (Chih-shu) 張楊 (稚叔)
Zhang Zi (Ziyi) Chang Tzŭ (Tzŭ-i)  
Zhao Cen Chao Ts‘ên 趙岑
Zhao Jian (Shumao) Chao Chien (Shu-mao) 趙戩 (叔茂)
Zhao Qi (Binqing) Chao Ch‘i (Pin-ch‘ing) 趙岐 (邠卿)
Zhao Qian (Yanxin) Chao Ch‘ien (Yen-hsin)  
Zhao Wen (Zirou) Chao Wên (Tzŭ-jou) 趙溫 (子柔)
Zheng Tai (Gongye) Chêng T‘ai (Kung-yeh)  
Zhou Bi (Zhongyuan) Chou Pi (Chung-yüan) 周毖 (仲遠)
Zhou Zhong (Jiamou) Chou Chung (Chia-mou) 周忠 (嘉謀)
Zhu Jun (Gongwei) Chu Chün (Kung-wei) 朱儁 (公偉)

Gongsun Du

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yang Yi Yang I  

Gongsun Yuan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yang Zuo Yang Tso 楊祚
Zhang Song Chang Sung  

Gongsun Zan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yan Gang Yen Kang 嚴綱
Zhao Yun (Zilong) Chao Yün (Tzŭ-lung) 趙雲 (子龍)
Zou Dan Tsou Tan 鄒丹

Guo Si

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xia Yu Hsia Yü  
Yang Mi Yang Mi 楊密
Zhang Bao Chang Pao 張苞
Zhang Long Chang Lung 張龍

Han Fu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xin Ping (Zhongzhi) Hsin P‘ing (Chung-chih) 辛評 (仲治)
Xun Chen (Youruo) Hsün Ch‘ên (Yu-jo) 荀諶 (友若)
Xun Yu (Wenruo) Hsün Yü (Wên-jo) 荀彧 (文若)
Zhang He (Junyi) Chang Ho (Chün-i) 張郃 (儁乂)
Zhu Han Chu Han 朱漢

Han Sui

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yan Xing (Yanming) Yen Hsing (Yen-ming)  
Yan Zhong Yen Chung  
Yang Kui Yang K‘uei  
Yang Qiu Yang Ch‘iu 楊秋
Yang Xiu (Dezu) Yang Hsiu (Tê-tsu) 楊修 (德祖)
Zhang Heng Chang Hêng 張橫

Han Xuan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yang Ling Yang Ling  

Kong Rong

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zheng Yi (Yi’en) Chêng Yen (I-ên) 鄭益 (益恩)
Zong Bao Tsung Pao 宗寶
Zuo Chengzu Tso Ch‘êngtsu 左丞祖

Li Jue

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yang Biao (Wenxian) Yang Piao (Wên-hsien) 楊彪 (文先)
Yang Ding (Zhengxiu) Yang Ting (Chêng-hsiu) 楊定 (整脩)
Yang Feng Yang Fêng 楊奉
Zhang Bao Chang Pao 張苞
Zhang Ji Chang Chi 張濟
Zhang Long Chang Lung 張龍
Zhang Xi Chang Hsi 張喜
Zhao Qian (Yanxin) Chao Ch‘ien (Yen-hsin)  
Zhao Wen (Zirou) Chao Wên (Tzŭ-jou) 趙溫 (子柔)
Zhong Yao (Yuanchang) Chung Yao (Yüan-ch‘ang) 鍾繇 (元常)
Zhou Zhong (Jiamou) Chou Chung (Chia-mou) 周忠 (嘉謀)
Zhu Jun (Gongwei) Chu Chün (Kung-wei) 朱儁 (公偉)
Zuo Ling Tso Ling 左靈

Liu Biao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xiang Lang (Juda) Hsiang Lang (Chü-ta) 向朗 (巨達)
Xiong ? Hsiung ?  
Xu Si Hsü Ssŭ 許汜
Zhang Hu [Tiger Zhang] Chang Hu [Tiger Chang] 張虎
Zhang Wu Chang Wu 張武
Zhang Xian Chang Hsien 張羨
Zhang Xiu Chang Hsiu 張繡
Zhang Yun Chang Yün 張允
Zhao Jian (Shumao) Chao Chien (Shu-mao) 趙戩 (叔茂)
Zhao Qi (Binqing) Chao Ch‘i (Pin-ch‘ing) 趙岐 (邠卿)

Liu Yao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xu Gong Hsü Kung 許貢
Xu Shao (Zijiang) Hsü Shao (Tzŭ-chiang) 許劭 (子將)
Xue Li Hsüeh Li 薛禮
Yu Mi Yü Mi 于麋
Ze Rong Tsê Jung 笮融
Zhang Ying Chang Ying 張英
Zhu Hao (Wenming) Chu Hao (Wên-ming) 朱皓 (文明)

Liu Yu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xianyu Fu Hsienyü Fu 鮮於輔
Xianyu Yin Hsienyü Yin  
Yan Rou Yen Jou 閻柔
Zhang Yi Chang I 張逸
Zhang Zan Chang Tsan 張瓚

Liu Zhang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xi Su Hsi Su 襲肅
Xiang Cun Hsiang Tsun 向存
Xie Ben Hsieh Pên  
Xu Ci (Rendu) Hsü Tz‘ŭ (Jên-tu) 許慈 (仁篤)
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)
Yan Yan Yen Yen 嚴顔
Yang Hong (Jixiu) Yang Hung (Chi-hsiu) 楊洪 (季休)
Yang Huai Yang Huai 楊懷
Yao Zhou (Zixu) Yao Chou (Tzŭ-hsü) 姚伷 (子緒)
Yin Pu Yin P‘u 陰溥
Zhang Ren Chang Jên 張任
Zhang Song (Yongnian) Chang Sung (Yung-nien) 張松 (永年)
Zhang Su Chang Su 張肅
Zhang Yi (Junsi) Chang I (Chün-ssŭ) 張裔 (君嗣)
Zhang Yu (Nanhe) Chang Yü (Nan-ho) 張裕 (南和)
Zhang Zhaoyi Chang Chaoi  
Zhao Wei Chao Wei 趙韙
Zheng Du Chêng Tu 鄭度
Zhou Qun (Zhongzhi) Chou Ch‘ün (Chung-chih) 周群 (仲直)
Zhu (Shuxian) Chu (Shu-hsien)  

Shi Xie

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)
Zhang Min Chang Min 張旻

Tao Qian

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yin De Yin Tê  
Zang Ba (Xuangao) Tsang Pa (Hsüan-kao) 臧霸 (宣高)
Ze Rong Tsê Jung 笮融
Zhang Kai Chang K‘ai 張闓
Zhao Yu (Yuanta) Chao Yü (Yüan-t‘-a)  
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)

Yellow Scarves

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xu He Hsü Ho  
Yan Zheng Yen Chêng 嚴政
Zhang Bao Chang Pao 張寶
Zhang Bo Chang Po 張伯
Zhang Jue Chang Chüeh or Chiao 張角
Zhang Kai Chang K‘ai 張闓
Zhang Liang Chang Liang 張梁
Zhang Mancheng Chang Manch‘êng 張曼成
Zhao Bo Chao Po  
Zhao Hong Chao Hung 趙弘
Zhou Cang Chou Ts‘ang 周倉

Yuan Shang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yin Kai Yin K‘ai 尹楷
Yin Kui Yin K‘uei  
Yuan Chunqing Yüan Ch‘unch‘ing 袁春卿
Yuan Shang (Xianfu) Yüan Shang (Hsien-fu) 袁尚 (顯甫)
Yuan Xi (Xianyi) Yüan Hsi (Hsien-i) 袁熙 (顯奕)
Zhang Yi Chang I 張顗
Zhang (Ziqian) Chang (Tzŭ-ch‘ien)  

Yuan Shao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xin Ming Hsin Ming 辛明
Xin Pi (Zuozhi) Hsin P‘i (Tso-chih) 辛毗 (佐治)
Xin Ping (Zhongzhi) Hsin P‘ing (Chung-chih) 辛評 (仲治)
Xu Xun Hsü Hsün  
Xu You (Ziyuan) Hsü Yu (Tzŭ-yüan) 許攸 (子遠)
Xun Chen (Youruo) Hsün Ch‘ên (Yu-jo) 荀諶 (友若)
Xun Gun Hsün Kun 荀緄
Xun Yu (Wenruo) Hsün Yü (Wên-jo) 荀彧 (文若)
Yan Liang Yen Liang 顏良
Yan Rou Yen Jou 閻柔
Ying Shao (Zhongyuan) Ying Shao (Chung-yüan) 應劭 (仲瑗)
Yuan Shang (Xianfu) Yüan Shang (Hsien-fu) 袁尚 (顯甫)
Yuan Shao (Benchu) Yüan Shao (Pên-ch‘u) 袁紹 (本初)
Yuan Tan (Xiansi) Yüan T‘an (Hsien-ssŭ) 袁譚 (顯思)
Yuan Xi (Xianyi) Yüan Hsi (Hsien-i) 袁熙 (顯奕)
Yuan Yi (Boye) Yüan I (Po-yeh) 袁遺 (伯業)
Zang Hong (Ziyuan) Tsang Hung (Tzŭ-yüan) 臧洪 (子源)
Zhang He (Junyi) Chang Ho (Chün-i) 張郃 (儁乂)
Zhang Nan Chang Nan 張南
Zhang Yang (Zhishu) Chang Yang (Chih-shu) 張楊 (稚叔)
Zhao Rui Chao Jui 趙叡
Zhao Yong Chao Yung 趙融
Zhao Yun (Zilong) Chao Yün (Tzŭ-lung) 趙雲 (子龍)
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)
Zhou Ang Chou Ang 周昂
Zhou Bi (Zhongyuan) Chou Pi (Chung-yüan) 周毖 (仲遠)
Zhou Xin (Daming) Chou Hsin (Ta-ming) 周昕 (大明)
Zhou Yu (Renming) Chou Yü (Jên-ming) 周㬂
Zhu Ao Chu Ao 祝奥
Zhu Han Chu Han 朱漢
Zhu Ling (Wenbo) Chu Ling (Wên-po) 朱靈 (文博)

Yuan Shu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xu Kun Hsü K‘un 徐琨
Xun Zheng Hsün Chêng  
Yan Xiang Yen Hsiang 閻象
Yang Feng Yang Fêng 楊奉
Yang Hong Yang Hung 楊弘
Yu She Yü Shê 俞涉
Yuan Huan (Yaoqing) Yüan Huan (Yao-ch‘ing) 袁渙 (曜卿)
Yuan Shu (Gonglu) Yüan Shu (Kung-lu) 袁術 (公路)
Yuan Si Yüan Ssŭ 袁嗣
Yuan Yao Yüan Yao 袁燿
Yuan Yin Yüan Yin 袁胤
Yue Jiu Yüeh Chiu 樂就
Zhang Cheng (Gongxian) Chang Ch‘êng (Kung-hsien) 張承 (公先)
Zhang Jiong Chang Chiung  
Zhang Kai Chang K‘ai 張闓
Zhang Xun Chang Hsün 張勳
Zheng Tai (Gongye) Chêng T‘ai (Kung-yeh)  
Zhou Shang Chou Shang 周尚
Zhou Yu (Gongjin) Chou Yü (Kung-chin) 周瑜 (公瑾)
Zhu Zhi (Junli) Chu Chih (Chün-li) 朱治 (君理)
Zhuge Xuan Chuko Hsüan 諸葛玄

Yuan Tan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xin Pi (Zuozhi) Hsin P‘i (Tso-chih) 辛毗 (佐治)
Xin Ping (Zhongzhi) Hsin P‘ing (Chung-chih) 辛評 (仲治)
Yuan Tan (Xiansi) Yüan T‘an (Hsien-ssŭ) 袁譚 (顯思)

Zhang Lu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yan Pu Yen P‘u 閻圃
Yang Ang Yang Ang 楊昂
Yang Bo Yang Po 楊柏
Yang Bo Yang Po 楊帛
Yang Ren Yang Jên 楊任
Yang Song Yang Sung 楊松
Zhang Lu (Gongqi) Chang Lu (Kung-ch‘i) 張魯 (公祺)
Zhang Wei Chang Wei 張衛

Zhang Xiu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhang Xian Chang Hsien 張先
Zhang Xiu Chang Hsiu 張脩

Zhang Yang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xue Hong Hsüeh Hung 薛洪
Yang Chou Yang Ch‘ou 楊醜
Zhang Yang (Zhishu) Chang Yang (Chih-shu) 張楊 (稚叔)

Zhao Fan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhao Fan Chao Fan 趙範

Zhuge Dan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zeng Xuan Tsêng Hsüan  
Zhu Cheng Chu Ch‘êng  
Zhuge Dan (Gongxiu) Chuko Tan (Kung-hsiu) 諸葛誕 (公休)

Nanman Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xi Ni Hsi Ni 奚泥
Yang Feng Yang Fêng 楊鋒
Yong Kai Yung K‘ai 雍闓
Zhu Bao Chu Pao 朱褒

Xianbei Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xieguini Hsiehkueini  

Xiongnu Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yufuluo Yüfulo 於夫罗

Other Factions

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xiahou Ying Hsia-hou Ying 夏侯嬰
Xiang Chan [Xiang Bo] Hsiang Ch‘an [Hsiang Po] 項纏[項伯]
Xiang Zhuang Hsiang Chuang 項莊
Xing Daorong Hsing Taojung 邢道榮
Yang Feng Yang Fêng 楊鳳
Xu Zhao Hsü Chao  
Yadan Yatan 雅丹
Yan Baihu [White Tiger Yan] Yen Paihu [White Tiger Yen] 嚴白虎
Yan Jun Yen Chün  
Yan Yu Yen Yü 嚴輿
Yang Pu Yang P’u 楊仆
Yu Digen Yü Tikên  
Yu Du [Poison Yu] Yü Tu 于毒
Yueji Yüehchi 越吉
Zhang Chang Chang Ch‘ang  
Zhang Chao Chang Ch‘ao 張超
Zhang Hong Chang Hung 張弘
Zhang Lixiu Chang Lihsiu  
Zhang Niujiao [Oxhorn Zhang] Chang Niuchiao 張牛角
Zhang Yan Chang Yen 張琰
Zhang Yi Chang I 張懌
Zhao Chong Chao Ch‘ung  
Zhao Song (Bogao) Chao Sung (Po-kao)  
Zhao (Yuanjiang) Chao (Yüan-chiang)  
Zhiyuanduo Chihyüanto  
Zhou Feng Chou Fêng 周鳳
Zhu Gui (Yuanling) Chu Kuei (Yüan-ling)  
Zhuge Jian Chuko Chien 諸葛建
Ziying, King of Qin [Ying Qin] Ch‘in-wang-tzŭ-ying Ying-ch‘in 秦王子嬰嬴秦
Zuo Zizhangba Tso Tzŭchangpa  
Zuoxiao [Enclosure of the Left] Tsohsiao  

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xi Jian Hsi Chien 郤儉
Xin Tao Hsin T‘ao  
Xu Chang Hsü Ch‘ang 許昌
Xu Deng Hsü Têng 徐登
Xu Xi Hsü Hsi 徐翕
Xu You Hsü Yu  
Xu Zhao [Shao] Hsü Chao [Shao] 許昭[韶]
Xue Lan Hsüeh Lan 薛蘭
Xue Zhou Hsüeh Chou 薛州
Yan Cai Yen Ts‘ai 嚴才
Yan Gan (Gongzhong) Yen Kan (Kung-chung) 嚴幹 (公仲)
Yang Ding (Zhengxiu) Yang Ting (Chêng-hsiu) 楊定 (整脩)
Yang Gong Yang Kung 楊恭
Yi Qian I Ch‘ien  
Yin Li [Lu’er] [Black Boy] Yin Li [Lu’êrh] 尹禮[盧兒]
Yuan Hong (Xiafu) Yüan Hung (Hsia-fu) 袁閎 (夏輔)
Yuan Hui Yüan Hui 袁徽
Yuan Kang (Zhongzhen) Yüan K‘ang (Chung-chên) 苑康 (仲真)
Yuan Pang Yüan P‘ang 袁滂
Yuan Sui Yüan Sui  
Yuan Yu Yüan Yü 苑御
Yun Ying Yün Ying 雲英
Zang Ba (Xuangao) Tsang Pa (Hsüan-kao) 臧霸 (宣高)
Zhang Cheng [White Rider] Chang Ch‘êng 張晟[白騎]
Zhang Chi Chang Ch‘ih 張赤
Zhang Chun Chang Ch‘un 張純
Zhang Hu [Tiger Zhang] Chang Hu [Tiger Chang] 張虎
Zhang Jian Chang Chien 張戩
Zhang Jie Chang Chieh  
Zhang Jin Chang Chin 張進
Zhang Ju Chang Chü 張舉
Zhang Qian (Ziming) Chang Ch‘ien (Tzŭ-ming)  
Zhang Rao Chang Jao 張饒
Zhang Shiping Chang Shihp‘ing 張世平
Zhang Wu Chang Wu 張武
Zhang Xuan Chang Hsüan 張宣
Zhang Xuan (Chuxu) Chang Hsüan (Ch‘u-hsü) 張玄 (處虛)
Zhang Ya Chang Ya 張雅
Zhang Zhongjing Chang Chungching 張仲景
Zhang Zun (Ziming) Chang Tsun (Tzŭ-ming) 張臶 (子明)
Zhao Bing (Gong’a) Chao Ping (Kung-a) 趙炳 (公阿)
Zhao Ci Chao Tz‘ŭ  
Zhao Da Chao Ta  
Zhao Du Chao Tu 趙犢
Zhao E (Zhao Eqin) Chao O (Chao Och‘in) 趙娥(親)
Zhao Guoda (Triệu Quốc Đạt) Chao Kuota 趙國達
Zhao Yu (Triệu Ẩu) Chao Yü 趙嫗
Zhao Zhi Chao Chih 趙直
Zheng Bao Chêng Pao  
Zheng Jiang Chêng Chiang  
Zheng Xuan (Kangcheng) Chêng Hsüan (K‘-ang-ch‘êng) 鄭玄 (康成)
Zhong Yu Chung Yü  
Zhou Chao Chou Ch‘ao 周朝
Zhou Zhi Chou Chih 周直
Zhuang Zi [Nan Hua] Chuang Tzŭ [Nan Hua] 莊子[南華]
Zhuo Cho  
Zou Lin Tsou Lin 鄒臨
Zou Ta Tsou T‘a 鄒他
Zu Shan Tsu Shan 祖山

Historical Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xi Zuochi Hsi Tsoch‘ih 習鑿齒
Xiang Yu [Xiang Ji] Hsiang Yü [Hsiang Chi] 項羽(項籍)
Xiao He Hsiao Ho  
Yang Xiong Yang Hsiung 揚雄
Yangjue Ai Yangchüeh Ai 羊角哀
Yao [Yi Fangxun] Yao [I Fanghsün]  
Yi Yin I Yin 伊尹
Yu Rang Yü Jang 豫让
Yuan An (Shaogong) Yüan An (Shao-kung) 袁安 (邵公)
Yuan Wei (Siguang) Yüan Wei (Ssŭ-kuang) 袁暐 (思光)
Yue Yi Yüeh I 樂毅
Zhang Jin  
Zhang Liang (Zifang) Chang Liang (Tzŭ-fang) 張良 (子房)
Zhang Yi Chang I 張儀
Zhu Xi Chu Hsi 朱熹
Zhuang Zi [Nan Hua] Chuang Tzŭ [Nan Hua] 莊子[南華]
Zhuge Feng (Shaoji) Chuko Fêng (Shao-chi) 諸葛豐 (少季)
Zuo Botao Tso Pot‘ao 左伯桃

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

September 22, 2023