Encyclopedia: Search Results

Three Kingdoms Encyclopedia: Officers X

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Officers X ]

Officers X: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Officers X returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xi Shou Hsi Shou  
Xi Xia Hsi Hsia  
Xi Zhicai Hsi Chihts‘ai 戲志才
Xia She Hsia Shê  
Xiahou Ba (Zhongquan) Hsiahou Pa (Chung-ch‘üan) 夏侯霸 (仲權)
Xiahou Cheng (Shuquan) Hsiahou Ch‘êng (Shu-ch‘üan)  
Xiahou Chong Hsiahou Ch‘ung  
Xiahou Cun Hsiahou Ts‘un  
Xiahou De Hsiahou Tê 夏侯德
Xiahou Dun (Yuanrang) Hsiahou Tun (Yüan-jang) 夏侯惇 (元讓)
Xiahou En Hsiahou Ên 夏侯恩
Xiahou He Hsiahou Ho  
Xiahou He (Yiquan) Hsiahou Ho (I-ch‘üan) 夏侯和 (義權)
Xiahou Heng Hsiahou Hêng  
Xiahou Hui (Yuanrong) Hsiahou Hui (Yüan-jung)  
Xiahou Hui (Zhiquan) Hsiahou Hui (Chih-ch‘üan) 夏侯惠 (稚權)
Xiahou Jie Hsiahou Chieh  
Xiahou Lan Hsiahou Lan  
Xiahou Lian Hsiahou Lien  
Xiahou Mao (Zilin) Hsiahou Mao (Tzŭ-lin) 夏侯楙 (子林)
Xiahou Rong (Youquan) Hsiahou Jung (Yu-ch‘üan)  
Xiahou Ru (Junlin) Hsiahou Ju (Chün-lin) 夏侯儒
Xiahou Shang (Boren) Hsiahou Shang (Po-jên) 夏侯尚 (伯仁)
Lady Xiahou Lady Hsiahou 夏侯氏
Xiahou Wei (Jiquan) Hsiahou Wei (Chi-ch‘üan) 夏侯威 (季權)
Xiahou Xian Hsiahou Hsien 夏侯咸
Xiahou Xuan (Taichu) Hsiahou Hsüan (T‘-ai-ch‘u) 夏侯玄 (太初)
Xiahou Yuan (Miaocai) Hsiahou Yüan (Miao-ts‘ai) 夏侯淵 (妙才)
Xiang Xiu Hsiang Hsiu 向秀
Xianyu Fu Hsienyü Fu 鮮於輔
Xie Gai (Wenyi) Hsieh Kai (Wên-i)  
Xie Huan Hsieh Huan 謝奐
Xie Jiong Hsieh Chiung  
Xie Piao Hsieh P’iao 解剽
Xie Qi Hsieh Ch‘i  
Xieguini Hsiehkueini  
Xin Chang (Taiyong) Hsin Ch‘ang (T‘-ai-yung) 辛敞 (泰雍)
Xin Ji Hsin Chi 辛機
Xin Pi (Zuozhi) Hsin P‘i (Tso-chih) 辛毗 (佐治)
Xin Xianying Hsin Hsienying 辛憲英
Xing Yong (Zi’ang) Hsing Yung  
Xing Zhen Hsing Chên 邢貞
Xu Chu (Zhongkang) Hsü Ch‘u (Chung-k‘-ang) 許褚 (仲康)
Xu Ding Hsü Ting  
Xu Gan (Weichang) Hsü Kan (Wei-ch‘ang)  
Xu Huang (Gongming) Hsü Huang (Kung-ming) 徐晃 (公明)
Xu Hun Hsü Hun  
Xu Miao (Jingshan) Hsü Miao (Ching-shan) 徐邈 (景山)
Xu Qiu (Mengyu) Hsü Ch‘iu (Mêng-yü) 徐璆 (孟玉)
Xu Shang Hsü Shang  
Xu Shu (Yuanzhi) Hsü Shu (Yüan-chih) 徐庶 (元直)
Xu Si Hsü Ssŭ  
Xu Tuo Hsü T‘o  
Xu Xi Hsü Hsi  
Xu Xuan (Baojian) Hsü Hsüan (Pao-chien) 徐宣 (寶堅)
Xu Yi Hsü I 許儀
Xu Yi (Jicai) Hsü I (Chi-ts‘ai) 徐奕 (季才)
Xu Yin Hsü Yin  
Xu Ying (Boji) Hsü Ying (Po-chi)  
Xu You Hsü Yu  
Xu You (Ziyuan) Hsü Yu (Tzŭ-yüan) 許攸 (子遠)
Xu Yun (Shicong) Hsü Yün (Shih-ts‘ung)  
Xu Zhi Hsü Chih 許芝
Xu Zhi Hsü Chih 徐質
Xu Zhi Hsü Chih 徐質
Xue Hong Hsüeh Hung 薛洪
Xue Qiao Hsüeh Ch‘iao  
Xue Ti (Xiaowei) Hsüeh T‘i (Hsiao-wei)  
Xue Ze Hsüeh Tsê  
Xue Zhou Hsüeh Chou  
Xun Can Hsün Ts‘an  
Xun Gun Hsün Kun 荀緄
Xun Hong (Zhongmao) Hsün Hung (Chung-mao)  
Xun Jian Hsün Chien 荀儉
Xun Jing (Shuci) Hsün Ching (Shu-tz‘ŭ) 荀靖 (叔慈)
Xun Kai Hsün K‘ai 荀愷
Xun Shen Hsün Shên 荀詵
Xun Shu (Jihe) Hsün Shu (Chi-ho) 荀淑 (季和)
Xun Su Hsün Su 荀肅
Xun Tao Hsün T‘ao 荀燾
Xun Wei (Gonggao) Hsün Wei (Kung-kao)  
Xun Xian (Manqing) Hsün Hsien (Man-ch‘ing)  
Xun Xu (Gongzeng) Hsün Hsü (Kung-ts‘êng) 荀勗 (公曾)
Xun Yan (Xiuruo) Hsün Yen (Hsiu-jo) 荀衍 (休若)
Xun Yi (Jingqian) Hsün I (Ching-ch‘ien) 荀顗 (景倩)
Xun You (Gongda) Hsün Yu (Kung-ta) 荀攸 (公達)
Xun Yu Hsün Yü 荀禹
Xun Yu (Wenruo) Hsün Yü (Wên-jo) 荀彧 (文若)
Xun Yue (Zhongyu) Hsün Yüeh (Chung-yü)  
Xun Yun (Changqing) Hsün Yün (Ch‘ang-ch‘ing)  
Xun Zhuan Hsün Chuan 荀專

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xi Long Hsi Lung 習隆
Xi Zhen (Wenxiang) Hsi Chên (Wên-hsiang) 習禎 (文祥)
Xi Zheng (Lingxian) Hsi Chêng (Ling-hsien) 郤正 (令先)
Xi Zhong Hsi Chung 習忠
Xiahou Ba (Zhongquan) Hsiahou Pa (Chung-ch‘üan) 夏侯霸 (仲權)
Xiahou Bo Hsiahou Po 夏侯博
Xiahou Lan Hsiahou Lan  
Lady Xiahou Lady Hsiahou 夏侯氏
Xiang Chong Hsiang Ch‘ung 向寵
Xiang Chong Hsiang Ch‘ung 向充
Xiang Ju Hsiang Chü  
Xiang Lang (Juda) Hsiang Lang (Chü-ta) 向朗 (巨達)
Xiang Tao (Wenbao) Hsiang T‘ao (Wên-pao)  
Xiang Tiao (Wenbao) Hsiang T‘iao (Wên-pao) 向條 (文豹)
Xie Xiong Hsieh Hsiung  
Xiong ? Hsiung ?  
Xu Ci (Rendu) Hsü Tz‘ŭ (Jên-tu) 許慈 (仁篤)
Xu Dan Hsü Tan 许耽
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)
Xu Shu (Yuanzhi) Hsü Shu (Yüan-chih) 徐庶 (元直)
Xu (Shulong) Hsü (Shu-lung)  
Xu Yun Hsü Yün  
Xue Yong (Maochang) Hsüeh Yung (Mao-ch‘ang)  

Wu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xi Su Hsi Su  
Xi Xi Hsi Hsi  
Xia Xun Hsia Hsün  
Xiahou Cheng Hsiahou Ch‘êng  
Xiang Jun Hsiang Chün  
Xianyu Dan Hsienyü Tan 鮮于丹
Xianyu Dan Hsienyü Tan  
Xianyu Zhou Hsienyü Chou  
Xiao Qiao Hsiao Ch‘iao 小喬
Xie Cheng (Weiping) Hsieh Ch‘êng (Wei-p‘ing)  
Xie Chong Hsieh Ch‘ung  
Xie Hong Hsieh Hung  
Xie Jing Hsieh Ching 謝旌
Xie Jing (Shufa) Hsieh Ching (Shu-fa)  
Xie Ying Hsieh Ying  
Xiu Ze Hsiu Tsê 脩则
Xu Biao Hsü Piao  
Xu Gong Hsü Kung 許貢
Xu Gu Hsü Ku  
Xu Kun Hsü K‘un 徐琨
Xu Ling (Yuanda) Hsü Ling (Yüan-ta)  
Xu Min Hsü Min  
Xu Shao Hsü Shao 徐紹
Xu Sheng (Wenxiang) Hsü Shêng (Wên-hsiang) 徐盛 (文嚮)
Xu Xiang (Ziming) Hsü Hsiang (Tzŭ-ming)  
Xu An Hsü An  
Xu Yi Hsü I 徐逸
Xu Yuan Hsü Yüan  
Xu Yuan Hsü Yüan  
Xu Zhen Hsü Chên 徐真
Xu Zhong Hsü Chung  
Xue Rong Hsüeh Jung  
Xue Xu Hsüeh Hsü 薛珝
Xue Ying (Daoyan) Hsüeh Ying (Tao-yen) 薛瑩 (道言)
Xue Zong (Jingwen) Hsüeh Tsung (Ching-wên) 薛綜 (敬文)

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xia Yu Hsia Yü  
Xia Yun Hsia Yün 夏暉
Xiang Kai (Gongzhi) Hsiang K‘ai (Kung-chih) 襄楷 (公矩)
Xiang Xu (Fuxing) Hsiang Hsü (Fu-hsing)  
Xie Cheng (Weiping) Hsieh Ch‘êng (Wei-p‘ing)  
Xiao Jian Hsiao Chien  
Xie Jiong Hsieh Chiung  
Xu Feng Hsü Fêng  
Xu Huang (Gongming) Hsü Huang (Kung-ming) 徐晃 (公明)
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)
Xu Kun Hsü K‘un 徐琨
Xu Qiu (Mengyu) Hsü Ch‘iu (Mêng-yü) 徐璆 (孟玉)
Xu Rong Hsü Jung 徐榮
Xu Xiang (Gongbi) Hsü Hsiang (Kung-pi)  
Xuan Fan Hsüan Fan  
Xun Shuang (Ciming) Hsün Shuang (Tz‘ŭ-ming) 荀爽 (慈明)
Xun You (Gongda) Hsün Yu (Kung-ta) 荀攸 (公達)
Xun Yue (Zhongyu) Hsün Yüeh (Chung-yü)  

Jin Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xi Zheng (Lingxian) Hsi Chêng (Ling-hsien) 郤正 (令先)
Xiahou Jun Hsiahou Chün 夏侯駿
Xiahou Zhan (Xiaoruo) Hsiahou Chan (Hsiao-jo)  
Xiang Chong Hsiang Ch‘ung 向充
Xiang Tao (Wenbao) Hsiang T‘ao (Wên-pao)  
Xiang Tiao (Wenbao) Hsiang T‘iao (Wên-pao) 向條 (文豹)
Xiang Xiu Hsiang Hsiu 向秀
Xie Xi Hsieh Hsi  
Xu Shao Hsü Shao 徐紹
Xu Yin Hsü Yin  
Xun Xu (Gongzeng) Hsün Hsü (Kung-ts‘êng) 荀勗 (公曾)
Xun Yi (Jingqian) Hsün I (Ching-ch‘ien) 荀顗 (景倩)

Dong Zhuo

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)
Xu Rong Hsü Jung 徐榮
Xuan Fan Hsüan Fan  
Xun Shuang (Ciming) Hsün Shuang (Tz‘ŭ-ming) 荀爽 (慈明)
Xun You (Gongda) Hsün Yu (Kung-ta) 荀攸 (公達)

Guo Si

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xia Yu Hsia Yü  

Han Fu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xin Ping (Zhongzhi) Hsin P‘ing (Chung-chih) 辛評 (仲治)
Xun Chen (Youruo) Hsün Ch‘ên (Yu-jo) 荀諶 (友若)
Xun Yu (Wenruo) Hsün Yü (Wên-jo) 荀彧 (文若)

Liu Biao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xiang Lang (Juda) Hsiang Lang (Chü-ta) 向朗 (巨達)
Xiong ? Hsiung ?  
Xu Si Hsü Ssŭ  

Liu Yao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xie Li Hsieh Li  
Xu Gong Hsü Kung 許貢
Xu Shao (Zijiang) Hsü Shao (Tzŭ-chiang) 許劭 (子將)
Xue Li Hsüeh Li 薛禮

Liu Yu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xianyu Fu Hsienyü Fu 鮮於輔
Xianyu Yin Hsienyü Yin  

Liu Zhang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xi Su Hsi Su  
Xiang Zun Hsiang Tsun  
Xie Ben Hsieh Pên  
Xu Ci (Rendu) Hsü Tz‘ŭ (Jên-tu) 許慈 (仁篤)
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)

Shi Xie

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)

Yellow Scarves

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xu He Hsü Ho  

Yuan Shao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xin Ming Hsin Ming  
Xin Pi (Zuozhi) Hsin P‘i (Tso-chih) 辛毗 (佐治)
Xin Ping (Zhongzhi) Hsin P‘ing (Chung-chih) 辛評 (仲治)
Xu Xun Hsü Hsün  
Xu You (Ziyuan) Hsü Yu (Tzŭ-yüan) 許攸 (子遠)
Xun Chen (Youruo) Hsün Ch‘ên (Yu-jo) 荀諶 (友若)
Xun Gun Hsün Kun 荀緄
Xun Yu (Wenruo) Hsün Yü (Wên-jo) 荀彧 (文若)

Yuan Shu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xu Kun Hsü K‘un 徐琨
Xun Zheng Hsün Chêng  

Yuan Tan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xin Pi (Zuozhi) Hsin P‘i (Tso-chih) 辛毗 (佐治)
Xin Ping (Zhongzhi) Hsin P‘ing (Chung-chih) 辛評 (仲治)

Zhang Yang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xue Hong Hsüeh Hung 薛洪

Nanman Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xi Ni Hsi Ni 奚泥

Xianbei Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xieguini Hsiehkueini  

Other Factions

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xiahou Ying Hsia-hou Ying 夏侯嬰
Xiang Chan [Xiang Bo] Hsiang Ch‘an [Hsiang Po] 項纏[項伯]
Xiang Zhuang Hsiang Chuang 項莊
Xing Daorong Hsing Taojung 邢道榮
Xiu Yun Hsiu Yün 脩允
Xiu Ze Hsiu Tsê 脩則
Yang Feng Yang Fêng 楊鳳
Xu Zhao Hsü Chao  

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xi Jian Hsi Chien 郤儉
Xie Li Hsieh Li  
Xin Tao Hsin T‘ao  
Xu Chang Hsü Ch‘ang 許昌
Xu Deng Hsü Têng  
Xu Xi Hsü Hsi  
Xu You Hsü Yu  
Xu Zhao [Shao] Hsü Chao [Shao] 許昭[韶]
Xue Lan Hsüeh Lan 薛蘭
Xue Zhou Hsüeh Chou  

Historical Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xi Zuochi Hsi Tsoch‘ih 習鑿齒
Xiang Yu [Xiang Ji] Hsiang Yü [Hsiang Chi] 項羽(項籍)
Xiao He Hsiao Ho  

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

April 10, 2023