Encyclopedia: Search Results

Three Kingdoms Encyclopedia: Officers W

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Officers W ]

Officers W: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Officers W returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wan Qian Wan Ch‘ien 萬潛
Wan Zheng Wan Chêng 萬政
Wang Bi Wang Pi 王必
Wang Bi (Fusi) Wang Pi (Fu-ssŭ) 王弼 (輔嗣)
Wang Bu Wang Pu 王布
Wang Can (Zhongxuan) Wang Ts‘an (Chung-hsüan) 王粲 (仲宣)
Wang Chang (Wenshu) Wang Ch‘ang (Wên-shu) 王昶 (文舒)
Wang Chong Wang Ch‘ung 王沖
Wang Guan (Weitai) Wang Kuan (Wei-t‘-ai) 王觀 (偉臺)
Wang Guang Wang Kuang  
Wang Guo Wang Kuo  
Wang Han Wang Han 王含
Wang Hong Wang Hung  
Wang Hong (Zhengzong) Wang Hung (Chêng-tsung) 王宏 (正宗)
Wang Hou Wang Hou  
Wang Huiyang Wang Huiyang  
Wang Hun (Xuanchong) Wang Hun (Hsüan-ch‘ung) 王渾 (玄沖)
Wang Ji (Boxing) Wang Chi (Po-hsing) 王基 (伯興)
Wang Jing (Yanwei) Wang Ching (Yen-wei) 王經 (彥偉)
Wang Kai Wang K‘ai 王楷
Wang Kui Wang K‘uei 王悝
Wang Lang (Jingxing) Wang Lang (Ying-hsing) 王朗 (景興)
Wang Ling Wang Ling  
Wang Ling (Yanyun) Wang Ling (Yen-yün) 王淩 (彥云)
Wang Mo Wang Mo 王摩
Wang Ping (Zijun) Wang P‘ing (Tzŭ-chün) 王平 (子均)
Wang Pu Wang P‘u  
Wang Qi (Kongshi) Wang Ch‘i (K‘ung-shih) 王頎 (孔碩)
Wang Qian Wang Ch‘ien 王遷
Wang Qin Wang Ch‘in  
Wang Ru Wang Ju  
Wang Shen (Chudao) Wang Shên (Ch‘u-tao) 王沈 (處道)
Wang Shuang (Ziquan) Wang Shuang (Tzŭ-ch‘üan) 王雙 (子全)
Wang Si Wang Ssŭ 王思
Wang Song Wang Sung 王松
Wang Su (Ziyong) Wang Su (Tzŭ-yung) 王肅 (子雍)
Wang Tao Wang T‘ao 王韜
Wang Tu Wang T’u 王圖
Wang Xiang (Xibo) Wang Hsiang (Hsi-po)  
Wang Xiang Wang Hsiang 王詳
Wang Xiang (Xiuzheng) Wang Hsiang (Hsiu-chêng) 王祥 (休徵)
Wang Xiong Wang Hsiung  
Wang Xiu (Shuzhi) Wang Hsiu (Shu-chih) 王修 (叔治)
Wang Xuan Wang Hsüan 王選
Wang Xun (Liangfu) Wang Hsün (Liang-fu)  
Wang Yan Wang Yen 王琰
Wang Yan Wang Yen 王延
Wang Yi (Wendu) Wang I (Wên-tu)  
Wang Yi (Zhubiao) Wang I (Chu-piao) 王儀 (朱表)
Wang Zhao Wang Chao 王照
Wang Zhen Wang Chên  
Wang Zhen (Shujing) Wang Chên (Shu-ching)  
Wang Zhi Wang Chih  
Wang Zhong Wang Chung 王忠
Wei Chong Wei Ch‘ung  
Wei Dan (Zhongjiang) Wei Tan (Chung-chiang)  
Wei Duan (Xiufu) Wei Tuan (Hsiu-fu)  
Wei Feng (Zijing) Wei Fêng (Tzŭ-ching) 魏諷 (子京)
Wei Gu (Zhongjian) Wei Ku (Chung-chien) 衛固 (仲堅)
Wei Guan (Boyu) Wei Kuan (Po-yü) 衛瓘 (伯玉)
Wei Huang (Dewei) Wei Huang (Tê-wei) 韋晃
Wei Ji (Boru) Wei Chi (Po-ju) 衛覬 (伯儒)
Wei Kai Wei K‘ai 衛凱
Wei Kang (Yuanjiang) Wei K‘ang (Yüan-chiang)  
Wei Li Wei Li  
Wei Ping Wei P‘ing  
Wei Xi (Ziya) Wei Hsi (Tzŭ-ya)  
Wei Xu Wei Hsü 魏續
Wei Xun Wei Hsün  
Wei Zhen (Gongzhen) Wei Chên (Kung-chên) 衛臻 (公振)
Wei Zi (Zixu) Wei Tzŭ (Tzŭ-hsü) 衛茲
Wen Hu Wên Hu 文虎
Wen Hui (Manji) Wên Hui (Man-chi) 溫恢 (曼基)
Wen Ping (Zhongye) Wên P‘ing (Chung-yeh) 文聘 (仲業)
Wen Qin (Zhongruo) Wên Ch‘in (Chung-jo) 文欽 (仲若)
Wen Sheng Wen Sheng 温生
Wen Yang Wên Yang 文鴦
Wu Dun (Annu) Wu Tun (An-nu) 吳敦 (黯奴)
Wu Gai (Yuanxia) Wu Kai (Yüan-hsia)  
Wu Guan Wu Kuan 吳瓘
Wu the Baliff Wu 吳押獄
Wu Zhi (Jizhong) Wu Chih (Chi-chung) 吳質 (季重)
Wu Zhou (Bonan) Wu Chou (Po-nan)  
Wuqiu Xing Wuch‘iu Hsing  

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wang Chong Wang Ch‘ung 王沖
Wang Fu (Guoshan) Wang Fu (Kuo-shan) 王甫 (國山)
Wang Han Wang Han 王含
Wang Kang Wang K‘ang 王伉
Wang Li (Boyuan) Wang Li (Pa-yüan) 王離 (伯元)
Wang Lian (Wenyi) Wang Lien (Wên-i) 王連 (文儀)
Wang Mou (Yuantai) Wang Mou (Yuan-t’ai) 王謀 (元泰)
Wang Ping (Zijun) Wang P‘ing (Tzŭ-chün) 王平 (子均)
Wang Shan Wang Shan 王山
Wang Shang (Wenbiao) Wang Shang (Wên-piao) 王商 (文表)
Wang Shi (Yiqiang) Wang Shih (I-ch’iang) 王士 (義強)
Wang Si (Chengzong) Wang Ssu (Ch’engtsung) 王嗣 (承宗)
Wang Tao Wang T‘ao 王桃
Wang Xun Wang Hsün 王訓
Wang You Wang You 王祐
Wang Yue Wang Yüeh 王悦
Wei Yan (Wenchang) Wei Yen (Wên-ch‘ang) 魏延 (文長)
Wei ? (Wenjing) Wei ? (Wen-ching) 衛? (文經)
Wen ? (Zhongbao) Wên ? (Chung-pao) 文? (仲寶)
Wen Bu Wên Pu  
Wu Ban (Yuanxiong) Wu Pan (Yüan-hsiung) 吳班 (元雄)
Wu Dang Wu Tang  
Wu Lan Wu Lan 吳蘭
Wu Liang (Deshan) Wu Liang (Tê-shan) 五梁 (德山)
Wu Yi (Ziyuan) Wu I (Tzŭ-yüan) 吳懿 (子遠)

Wu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wan Yu Wan Yü 萬彧
Wang Dun Wang Tun 王惇
Wang Fan (Yongyuan) Wang Fan (Yung-yüan) 王蕃 (永元)
Wang Sui Wang Sui  
Wang Zhi Wang Chih 王直
Wei Jing (Ziqi) Wei Ching (Tzŭ-ch‘i)  
Wei Miao Wei Miao 魏邈
Wei Teng (Zhoulin) Wei T‘êng (Chou-lin)  
Wei Wen Wei Wên 衛溫
Wei Yao (Hongsi) Wei Yao (Hung-ssŭ)  
Wei Zhao (Hongsi) Wei Chao (Hung-ssŭ) 韋昭
Wen Bu Wên Pu  
Wen Qin (Zhongruo) Wên Ch‘in (Chung-jo) 文欽 (仲若)
Wu Can (Kongxiu) Wu Ts‘an (K‘ung-hsiu) 吾粲 (孔休)
Wu Fan (Wenzi) Wu Fan (Wên-tzŭ)  
Wu Fen Wu Fên  
Wu Guotai [Lady Wu] Wu Kuot‘ai [Lady Wu] 吳國太
Wu Jing Wu Ching 吳景
Wu Miao Wu Miao  
Wu Qi Wu Ch‘i  
Wu Shi Wu Shih  
Wu Yan Wu Yen 伍延
Wu Yan (Shize) Wu Yen (Shih-tsê) 吾彥 (士則)

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wang Cheng Wang Ch‘êng 王承
Wang Chen Wang Ch‘en 王晨
Wang Du Wang Tu 王度
Wang Fen Wang Fen 王芬
Wang Fu Wang Fu 王甫
Wang Fu [Wang Zifu] (Ziyou) Wang Fu [Wang Tzŭfu] (Tzu-yu) 王服[王子服] (子由)
Wang Gong Wang Kung 王肱
Wang Hong Wang Hung  
Wang Hong (Changwen) Wang Hung (Ch‘ang-wên)  
Wang Ji Wang Chi  
Wang Kuang (Gongjie) Wang K‘uang (Kung-chieh) 王匡 (公節)
Wang Lang (Jingxing) Wang Lang (Ying-hsing) 王朗 (景興)
Wang Li Wang Li 王立
Wang Long Wang Lung  
Wang Mao Wang Mao  
Wang Meng Wang Mêng  
Wang Qi Wang Ch‘i 王頎
Wang Rui (Tongyao) Wang Jui (T‘ung-yao) 王睿
Wang Xian Wang Hsien  
Wang Yi Wang I 王邑
Wang Yi (Wendu) Wang I (Wên-tu)  
Wang Yun (Zishi) Wang Yün (Tzŭ-shih) 王允 (子師)
Wang Ze Wang Tsê  
Wang Zheng Wang Chêng  
Wang Zhi Wang Chih  
Wei Duan (Xiufu) Wei Tuan (Hsiu-fu)  
Wei Hong Wei Hung 衛弘
Wei Huang (Dewei) Wei Huang (Tê-wei) 韋晃
Wei Jie (Qiqing) Wei Chieh (Ch‘i-ch‘ing)  
Wen Yi Wên I  
Wenren Xi (Dingqing) Wên-jên Hsi (Ting-ch‘ing) 聞人襲 (定卿)
Wu Fu (Deyu) Wu Fu (Tê-yü)  
Wu Kuang Wu K‘uang  
Wu Qiong (Deyu) Wu Ch‘iung (Tê-yü)  
Wu Shuo (Zilan) Wu Shuo (Tzŭlan) 吳碩 (子蘭)
Wu Xi Wu Hsi 五習
Wu Xiu Wu Hsiu 吳脩

Jin Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wang Bu Wang Pu 王布
Wang Hong (Zhengzong) Wang Hung (Chêng-tsung) 王宏 (正宗)
Wang Hun (Xuanchong) Wang Hun (Hsüan-ch‘ung) 王渾 (玄沖)
Wang Jun (Pengzu) Wang Chün (P‘êng-tsu) 王浚 (彭祖)
Wang Jun (Shizhi) Wang Chün (Shih-chih) 王濬 (士治)
Wang Lan (Xuantong) Wang Lan (Hsüan-t‘ung)  
Wang Mai Wang Mai 王買
Wang Rong (Junchong) Wang Jung (Chün-ch‘ung) 王戎 (濬沖)
Wang Shen (Chudao) Wang Shên (Ch‘u-tao) 王沈 (處道)
Wang Su (Ziyong) Wang Su (Tzŭ-yung) 王肅 (子雍)
Wang Xiang (Xiuzheng) Wang Hsiang (Hsiu-chêng) 王祥 (休徵)
Wang Xun (Liangfu) Wang Hsün (Liang-fu)  
Wang Ye Wang Yeh 王業
Wang Yuanji Wang Yüanchi 王元姬
Wei Guan (Boyu) Wei Kuan (Po-yü) 衛瓘 (伯玉)
Wei Shu (Yangyuan) Wei Shu (Yang-yüan)  
Wen Hu Wên Hu 文虎
Wen Yang Wên Yang 文鴦
Wu Gai (Yuanxia) Wu Kai (Yüan-hsia)  
Wu Yan (Shize) Wu Yen (Shih-tsê) 吾彥 (士則)

Dong Zhuo

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wang Fang Wang Fang 王方
Wang Gui Wang Kuei  

Gongsun Yuan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wang Can Wang Ts‘an  
Wang Jian Wang Chien  
Wei Yan Wei Yen  

Gongsun Zan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wang Men Wang Mên 王門
Wen Ze Wên Tsê 文則

Guo Si

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wu Xi Wu Hsi 五習

Han Xuan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wei Yan (Wenchang) Wei Yen (Wên-ch‘ang) 魏延 (文長)

Kong Rong

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wang Xiu (Shuzhi) Wang Hsiu (Shu-chih) 王修 (叔治)
Wu Anguo Wu Ankuo 武安國

Li Jue

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wang Chang Wang Ch‘ang 王昌
Wang Fang Wang Fang 王方

Liu Biao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wang Can (Zhongxuan) Wang Ts‘an (Chung-hsüan) 王粲 (仲宣)
Wang Jun (Ziwen) Wang Chün (Tzu-wen) 王俊 (子文)
Wang Wei Wang Wei 王威
Wen Ping (Zhongye) Wên P‘ing (Chung-yeh) 文聘 (仲業)
Wu Ju (Yuanda) Wu Chü (Yüan-ta) 吳巨 (元大)

Liu Yu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wei Dun Wei Tun  
Wei You Wei Yu 魏攸

Liu Zhang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wang Fu (Guoshan) Wang Fu (Kuo-shan) 王甫 (國山)
Wang Lei Wang Lei 王累
Wang Lian (Wenyi) Wang Lien (Wên-i) 王連 (文儀)
Wang Mou (Yuantai) Wang Mou (Yuan-t’ai) 王謀 (元泰)
Wang Shang (Wenbiao) Wang Shang (Wên-piao) 王商 (文表)
Wang Si (Chengzong) Wang Ssu (Ch’engtsung) 王嗣 (承宗)
Wang Tan Wang T‘an 王澹
Wu Lan Wu Lan 吳蘭
Wu Yi (Ziyuan) Wu I (Tzŭ-yüan) 吳懿 (子遠)

Tao Qian

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wang Lang (Jingxing) Wang Lang (Ying-hsing) 王朗 (景興)
Wu Fan (Wenzi) Wu Fan (Wên-tzŭ)  

Yellow Scarves

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wang Du Wang Tu 王度
Wang Rao Wang Jao  
Wu Ba Wu Pa 吴霸
Wu Huan Wu Huan  

Yuan Shao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wang Men Wang Mên 王門
Wang Mo Wang Mo 王摩
Wang Song Wang Sung 王松
Wei Gu (Zhongjian) Wei Ku (Chung-chien) 衛固 (仲堅)
Wen Chou Wên Ch‘ou 文醜

Yuan Shu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wu Jing Wu Ching 吳景

Yuan Tan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wang Xiu (Shuzhi) Wang Hsiu (Shu-chih) 王修 (叔治)
Wang Zhao Wang Chao 汪昭

Zhuge Dan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wen Hu Wên Hu 文虎
Wen Yang Wên Yang 文鴦
Wu Gang Wu Kang 吳綱

Qiang Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wang Guo Wang Kuo 王國

Wuhuan Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wuchendi Wuch‘ênti 無臣氐

Other Factions

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wang Dang Wang Tang 王當
Wang Hong Wang Hung  
Wang the Tiger Wang-hu 王虎
Wang Yu Wang Yü  
Wei Yue Wei Yüeh 魏越
Wu Zi Wu Tzŭ 吳資
Wulu [Five Deer] Wulu 五鹿

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wang Bi Wang Pi 王祕
Wang Hai Wang Hai 王海
Wang Jin Wang Chin 王金
Wang Jun Wang Chün  
Wang Lie (Yanfang) Wang Lieh (Yen-fang) 王烈 (彥方)
Wang Sheng Wang Shêng 王晟
Wang Tao Wang T‘ao 王桃
Wang Xiu Wang Hsiu  
Wang Ying Wang Ying 王營
Wang Yue Wang Yüeh 王悦
Wang Zheng Wang Chêng  
Wei Kai Wei K‘ai 衛凱
Wei Zhongdao Wei Chungtao  
Wu Mian Wu Mian 吳免
Wu Pu Wu P‘u 吳普
Wu Wu Wu Wu 吳五

Historical Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wang Mang (Jujun) Wang Mang (Chü-chün) 王莽 (巨君)
Wang Xun Wang Hsün 王尋
Weizi (Viscount of Wei) Weitzŭ (Viscount of Wei) 微子
Wen Zhong Wên Chung 文種
Wu Qi Wu Ch‘i  

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

September 22, 2023