Encyclopedia: Search Results

Three Kingdoms Encyclopedia: Officers T

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Officers T ]

Officers T: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Officers T returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Tang Zi T‘ang Tzŭ 唐咨
Tian Chang T‘ien Ch‘ang  
Tian Chou (Zitai) T‘ien Ch‘ou (Tzŭ-t‘-ai) 田疇 (子泰)
Tian Le T‘ien Le 田樂
Tian Xu T‘ien Hsü 田續
Tian Yu (Guorang) T‘ien Yü (Kuo-jang) 田豫 (國讓)
Tian Zhang T‘ien Chang 田章

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Tian Yu (Guorang) T‘ien Yü (Kuo-jang) 田豫 (國讓)

Wu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Taishi Ci (Ziyi) T‘aishih Tz‘ŭ (Tzŭ-i) 太史慈 (子義)
Taishi Xiang (Yuanfu) T‘aishih Hsiang (Yüan-fu) 太史享 (元復)
Tan Shao T‘an Shao  
Tan Xiong T‘an Hsiung 譚雄
Tan Zheng T‘an Chêng  
Tang Zi T‘ang Tzŭ 唐咨
Tao Huang (Shiying) T‘ao Huang (Shih-ying) 陶璜 (世英)
Tao Jun T‘ao Chün 陶濬
Teng Dan T‘êng Tan 滕耽
Teng Mu T‘êng Mu  
Teng Xiu (Xianxian) T‘êng Hsiu (Hsien-hsien) 滕脩 (顯先)
Teng Yin (Chengsi) T‘êng Yin (Ch‘êng-ssŭ) 滕胤 (承嗣)
Teng Zhou T‘êng Chou 滕胄

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Tai Chong T‘ai Ch‘ung  
Tang Zhou T‘ang Chou 唐周
Taoqiu Hong (Zilin) T‘aoch‘iu Hung (Tzŭ-lin) 陶丘洪 (子林)
Tian Fen T‘ien Fên 田芬
Tian Feng (Yuanhao) T‘ien Fêng (Yüan-hao) 田豐 (元皓)

Jin Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Tang Bin (Ruzong) T‘ang Pin (Ju-tsung) 唐彬 (儒宗)
Tao Huang (Shiying) T‘ao Huang (Shih-ying) 陶璜 (世英)
Teng Xiu (Xianxian) T‘êng Hsiu (Hsien-hsien) 滕脩 (顯先)

Dong Zhuo

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Tian Yi T‘ien I 田儀

Gongsun Du

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Taishi Ci (Ziyi) T‘aishih Tz‘ŭ (Tzŭ-i) 太史慈 (子義)

Gongsun Zan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Tian Kai T‘ien K‘ai 田楷
Tian Yu (Guorang) T‘ien Yü (Kuo-jang) 田豫 (國讓)

Han Fu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Tian Feng (Yuanhao) T‘ien Fêng (Yüan-hao) 田豐 (元皓)

Han Sui

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Tian Le T‘ien Le 田樂

Liu Yao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Taishi Ci (Ziyi) T‘aishih Tz‘ŭ (Tzŭ-i) 太史慈 (子義)
Teng Dan T‘êng Tan 滕耽
Teng Zhou T‘êng Chou 滕胄

Liu Yu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Tian Chou (Zitai) T‘ien Ch‘ou (Tzŭ-t‘-ai) 田疇 (子泰)

Tao Qian

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Tao Qian (Gongzu) T‘ao Ch‘ien (Kung-tsu) 陶謙 (恭祖)

Yellow Scarves

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Tang Zhou T‘ang Chou 唐周

Yuan Shao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Tao Sheng T‘ao Shêng 陶升
Tian Chou (Zitai) T‘ien Ch‘ou (Tzŭ-t‘-ai) 田疇 (子泰)
Tian Feng (Yuanhao) T‘ien Fêng (Yüan-hao) 田豐 (元皓)

Nanman Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Tu An T‘u An 土安

Wuhuan Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Tadun T‘atun 蹋顿

Xianbei Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Tanshihuai T‘anshihhuai 檀石槐
Tufa Shujineng T‘ufa Shuchinêng  

Other Factions

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Test Ssŭ-ma Lun (Tzŭ-i)  
Test Entry  
Tong Zhi T‘ung Chih 僮芝

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Tan Fu (Wenyou) T‘an Fu (Wên-yu) 檀敷 (文友)
Tian Shao T‘ien Shao 田韶
Tian Yin T‘ien Yin 田銀

Historical Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Tai Jia [Zi Zhi] T‘ai-chia [-tzŭ-chih-] 太甲[子至]
Tian Heng T‘ien Hêng 田横

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

September 22, 2023