Encyclopedia: Search Results

Three Kingdoms Encyclopedia: Officers S

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Officers S ]

Officers S: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Officers S returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Shadow Runner  
Shan Gu (Gongxia) Shan Ku (Kung-hsia)  
Shan Tao Shan T‘ao 山濤
Shao Ti (Yuanbo) Shao T‘i (Yüan-po) 邵悌 (元伯)
Shen Dan (Yiju) Shên Tan (I-chü) 申耽 (義舉)
Shen Gu Shên Ku  
Shen Rong Shên Jung 審榮
Shen Yi Shên I 申儀
Shi Bao (Zhongrong) Shih Pao (Chung-jung) 石苞 (仲容)
Shi He Shih Ho 史郃
Shi Huan (Gongliu) Shih Huan (Kung-liu) 史渙 (公劉)
Shi Jian (Linbo) Shih Chien (Lin-po)  
Shi Miao (Dezhou) Shih Miao (Tê-chou) 时苗 (德胄)
Shi Tao (Guangyuan) Shih T‘ao (Kuang-yüan) 石韜 (廣元)
Shi Zuan Shih Tsuan 師纂
Si Fan Ssŭ Fan  
Sima Fang (Jiangong) Ssŭma Fang (Chienkung) 司馬防 (建公)
Sima Fu (Shuda) Ssŭma Fu (Shu-ta) 司馬孚 (叔達)
Sima Jin (Huida) Ssŭma Chin (Hui-ta) 司馬進 (惠達)
Sima Jun (Zizang) Ssŭma Chün (Tzŭ-tsang) 司馬駿 (子臧)
Sima Kui (Jida) Ssŭma K‘uei (Chi-ta) 司馬馗 (季達)
Sima Lang (Boda) Ssŭma Lang (Po-ta) 司馬朗 (伯達)
Sima Ling Ssŭma Ling 司馬陵
Sima Lou Ssŭma Lou 司馬樓
Sima Min (Youda) Ssŭma Min (Yu-ta) 司馬敏 (幼達)
Sima Quan Ssŭma Ch‘üan 司馬權
Sima Shi (Ziyuan) Ssŭma Shih (Tzŭ-yüan) 司馬師 (子元)
Sima Sui (Zibo) Ssŭma Sui (Tzŭ-po) 司馬遂 (子伯)
Sima Ti Ssŭma T‘i 司馬悌
Sima Tong (Yada) Ssŭma T‘ung (Ya-ta) 司馬同 (雅達)
Sima Wang (Zichu) Ssŭma Wang (Tzŭ-ch‘u) 司馬望 (子初)
Sima Xun (Xianda) Ssŭma Hsün (Hsien-ta) 司馬恂 (顯達)
Sima Yan (Anshi) Ssŭma Yen (An-shih) 司馬炎 (安世)
Sima Yi (Zhongda) Ssŭma I (Chung-ta) 司馬懿 (仲達)
Sima You (Dayou) Ssŭma Yu (Ta-yu) 司馬攸 (大猷)
Sima Zhao (Zishang) Ssŭma Chao (Tzŭ-shang) 司馬昭 (子上)
Sima Zhi (Zihua) Ssŭma Chih (Tzŭ-hua) 司馬芝 (子華)
Song Bai Sung Pai  
Song Hao Sung Hao  
Song Jie Sung Chieh 宋階
Song Xian Sung Hsien 宋憲
Su Lin (Xiaoyou) Su Lin (Hsiao-yu)  
Su Shou Su Shou  
Su Yong Su Yung 蘇顒
Su You Su Yu 蘇由
Su Yue Su Yüeh 蘇越
Su Ze (Wenshi) Su Tsê (Wên-shih) 蘇則 (文師)
Sun Qian Sun Ch‘ien  
Sun Gai Sun Kai  
Sun Guan (Zhongtai) Sun Kuan (Chung-t‘-ai)  
Sun Li (Deda) Sun Li (Tê-ta) 孫禮 (德達)
Sun Liang (Shiwen) Sun Liang (Shih-wên) 孫諒 (士文)
Sun Qing Sun Ch‘ing  
Sun Zi (Yanlong) Sun Tzŭ (Yen-lung)  
Sun Zicai Sun Tzŭts‘ai  

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
She Jian (Wengu) Shê Chien 射堅 (文固)
She Yuan (Wenxiong) Shê Yüan (Wên-hsiung) 射援 (文雄)
Shen Dan (Yiju) Shên Tan (I-chü) 申耽 (義舉)
Shen Yi Shên I 申儀
Shi He Shih Ho 史郃
Su Fei Su Fei  
Sun Lang Sun Lang  
Sun Qian (Gongyou) Sun Ch‘ien (Kung-yu) 孫乾 (公祐)

Wu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Shang Guang Shang Kuang  
Shen Hang Shên Hang  
Shen Ying Shên Ying 沈瑩
Shen You (Zizheng) Shên Yu (Tzŭ-ch‘êng) 沈友 (子正)
Sheng Chong Shêng Ch‘ung  
Sheng Man Shêng Man 盛曼
Shi Ji Shih Chi  
Shi Kuang Shih K‘uang  
Shi Shuo Shih Shuo 施朔
Shi Wei (Gongcao) Shih Wei (Kung-ts‘ao)  
Shi Yi (Ziyu) Shih I (Tzŭ-yü)  
Song Ding Sung Ting  
Song Hao Sung Hao  
Song Qian Sung Ch‘ien 宋謙
Song Shou Sung Shou  
Su Fei Su Fei 蘇飛
Sun Ba (Ziwei) Sun Pa (Tzŭ-wei) 孫霸 (子威)
Sun Ben (Boyang) Sun Pên (Po-yang) 孫賁 (伯陽)
Sun Ce (Bofu) Sun Ts‘ê (Po-fu) 孫策 (伯符)
Sun Chao Sun Ch‘ao  
Sun Chen (Zitong) Sun Ch‘ên (Tzŭ-t‘ung) 孫綝 (子通)
Sun Deng (Zigao) Sun Têng (Tzŭ-kao) 孫登 (子高)
Sun En Sun ên  
Sun Feng Sun Fêng 孫奉
Sun Fu (Guoyi) Sun Fu (Kuo-i) 孫府 (國儀)
Sun Gan Sun Kan  
Sun Gao Sun Kao 孫高
Sun Gao Sun Kao 孫暠
Sun Gui Sun Kuei  
Sun Hao (Yuanzong) Sun Hao (Yüan-tsung) 孫皓 (元宗)
Sun He (Zixiao) Sun Ho (Tzŭ-hsiao) 孫和 (子孝)
Sun He (Bohai) Sun Ho (Po-hai) 孫河 (伯海)
Sun Hong Sun Hung 孫弘
Sun Huan (Jiming) Sun Huan (Chi-ming) 孫奐 (季明)
Sun Huan (Shuwu) Sun Huan (Shu-wu) 孫桓 (叔武)
Sun Ji Sun Chi 孫冀
Sun Jian (Wentai) Sun Chien (Wên-t‘-ai) 孫堅 (文台)
Sun Jiao (Shulang) Sun Chiao (Shu-lang) 孫皎 (叔朗)
Sun Jing (Youtai) Sun Ching (Yu-t‘-ai) 孫靜 (幼台)
Sun Ju Sun Chü  
Sun Jun Sun Chün  
Sun Jun (Shuying) Sun Chün (Shu-ying)  
Sun Jun (Ziyuan) Sun Chün (Tzŭ-yüan) 孫峻 (子遠)
Sun Kai Sun K‘ai  
Sun Kai Sun K‘ai  
Sun Kuang (Jizuo) Sun K‘uang (Chi-tso) 孫匡 (季佐)
Sun Lang (Zaoan) Sun Lang (Tsao-an) 孫朗 (早安)
Sun Liang (Ziming) Sun Liang (Tzŭ-ming) 孫亮 (子明)
Sun Lin (Gongda) Sun Lin (Kung-ta)  
Sun Lü (Zizhi) Sun Lü (Tzŭ-chih)  
Sun Luban (Dahu) Sun Lupan (Ta-hu) 孫鲁班 (大虎)
Sun Luyu (Xiaohu) Sun Luyü (Hsiao-hu)  
Sun Mao Sun Mao  
Sun Qian Sun Ch‘ien  
Sun Qian Sun Ch‘ien  
Sun Qiang (Shengtai) Sun Ch‘iang (Shêng-t‘ai) 孫羌 (聖臺)
Sun Quan (Zhongmou) Sun Ch‘üan (Chung-mou) 孫權 (仲謀)
Sun Shao Sun Shao 孫紹
Sun Shao (Changxu) Sun Shao (Ch‘ang-hsü) 孫邵 (長緒)
Sun Shao (Gongli) Sun Shao (Kung-li) 孫韶 (公禮)
Sun Shu Sun Shu 孫述
Sun Song Sun Sung  
Sun Tai Sun T‘ai  
Sun Wan Sun Wan 孫上雨下單
Sun Xian Sun Hsien  
Sun Xin Sun Hsin 孫歆
Sun Xiu Sun Hsiu 孫秀
Sun Xiu (Zilie) Sun Hsiu (Tzŭ-lieh) 孫休 (子烈)
Sun Xu Sun Hsü  
Sun Yi Sun I 孫異
Sun Yi (Shubi) Sun I (Shu-pi) 孫翊 (叔弼)
Sun Yu Sun Yü  
Sun Yu Sun Yü  
Sun Yu (Zhongyi) Sun Yü (Chung-i) 孫瑜 (仲異)
Sun Zhen Sun Chên 孫震
Sun Zicai Sun Tzŭts‘ai  

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Shan Yang Shan Yang 單颺
She Jian (Wengu) Shê Chien 射堅 (文固)
She Yuan (Wenxiong) Shê Yüan (Wên-hsiung) 射援 (文雄)
Shen Zhong Shên Chung 審忠
Sheng Xian (Xiaozhang) Shêng Hsien (Hsiao-chang) 盛憲 (孝章)
Shentu Pan (Zilong) Shênt‘u P‘an (Tzŭ-lung) 申屠蟠 (子龍)
Shi Huang Shih Huang 史璜
Shi Ji Shih Chi  
Shi Xie (Weiyan) Shih Hsieh (Wei-yen) 士燮 (威彥)
Shi Yiguan Shih Ikuan  
Shi Zimiao Shih Tzŭmiao  
Shisun Rui (Junce) Shihsun Jui (Chün-ts‘ê)  
Sima Fang (Jiangong) Ssŭma Fang (Chienkung) 司馬防 (建公)
Sima Jun (Shuping) Ssŭma Chün (Shu-p‘ing) 司馬鈞 (叔平)
Sima Jun (Yuanyi) Ssŭma Chün (Yüan-i) 司馬儁 (元異)
Sima Zhi Ssŭma Chih  
Song Dian Sung Tien  
Song Guo Sung Kuo 宋果
Song Nie Sung Nie  
Song Qi Song Ch’i 宋奇
Song Yi Sung I  
Su Gu Su Ku  
Sun Hui Sun Hui  
Sun Jian (Wentai) Sun Chien (Wên-t‘-ai) 孫堅 (文台)

Jin Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Shan Tao Shan T‘ao 山濤
Shao Ti (Yuanbo) Shao T‘i (Yüan-po) 邵悌 (元伯)
Shi Bao (Zhongrong) Shih Pao (Chung-jung) 石苞 (仲容)
Shi Jian (Linbo) Shih Chien (Lin-po)  
Shi Zuan Shih Tsuan 師纂
Shi Chong (Jilun) Shih Ch‘ung (Chi-lun)  
Sima Ban Ssŭma Pan  
Sima Gan (Ziliang) Ssŭma Kan (Tzŭ-liang) 司馬幹 (子良)
Sima Jun (Zizang) Ssŭma Chün (Tzŭ-tsang) 司馬駿 (子臧)
Sima Ling Ssŭma Ling 司馬陵
Sima Quan Ssŭma Ch‘üan 司馬權
Sima Shi (Ziyuan) Ssŭma Shih (Tzŭ-yüan) 司馬師 (子元)
Sima Sui (Zibo) Ssŭma Sui (Tzŭ-po) 司馬遂 (子伯)
Sima Ti Ssŭma T‘i 司馬悌
Sima Wang (Zichu) Ssŭma Wang (Tzŭ-ch‘u) 司馬望 (子初)
Sima Yan (Anshi) Ssŭma Yen (An-shih) 司馬炎 (安世)
Sima Yi (Zhongda) Ssŭma I (Chung-ta) 司馬懿 (仲達)
Sima You (Dayou) Ssŭma Yu (Ta-yu) 司馬攸 (大猷)
Sima Zhao (Zishang) Ssŭma Chao (Tzŭ-shang) 司馬昭 (子上)
Sima Zhou (Zijiang) Ssŭma Chou (Tzŭ-chiang) 司馬伷 (子將)
Su Yu Su Yü  
Sun Chu (Zijing) Sun Ch‘u (Tzŭ-ching)  
Sun Hao (Yuanzong) Sun Hao (Yüan-tsung) 孫皓 (元宗)
Sun Kai Sun K‘ai  
Sun Shou Sun Shou  
Sun Xiu Sun Hsiu 孫秀
Sun Yu Sun Yü  

Gongsun Zan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Shan Jing Shan Ching 單經

Han Fu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Shen Pei (Zhengnan) Shên P‘ei (Chêng-nan) 審配 (正南)

Kong Rong

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Shi Yi (Ziyu) Shih I (Tzŭ-yü)  
Sun Shao (Changxu) Sun Shao (Ch‘ang-hsü) 孫邵 (長緒)

Li Jue

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Song Guo Sung Kuo 宋果

Liu Biao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Song Zhong (Zhongzi) Sung Chung [Tsung] (Chung-tzŭ) 宋忠
Su Fei Su Fei 蘇飛

Liu Yao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Shi Yi (Ziyu) Shih I (Tzŭ-yü)  
Sun Shao (Changxu) Sun Shao (Ch‘ang-hsü) 孫邵 (長緒)

Liu Yu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Sun Jin Sun Chin  

Liu Zhang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
She Jian (Wengu) Shê Chien 射堅 (文固)
She Yuan (Wenxiong) Shê Yüan (Wên-hsiung) 射援 (文雄)
Shi Qian Shih Ch‘ien  

Shi Xie

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Shi Hui Shih Hui  
Shi Kuang Shih K‘uang  
Shi Wei Shih Wei  
Shi Wu Shih Wu  
Shi Xie (Weiyan) Shih Hsieh (Wei-yen) 士燮 (威彥)
Shi Yi Shih I  

Tao Qian

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Sun Qian (Gongyou) Sun Ch‘ien (Kung-yu) 孫乾 (公祐)

Yellow Scarves

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Sima Ju Ssŭma Chü  
Sun Xia Sun Hsia  
Sun Zhong Sun Chung 孫仲

Yuan Shang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Shen Pei (Zhengnan) Shên P‘ei (Chêng-nan) 審配 (正南)
Shen Rong Shên Jung 審榮
Su You Su Yu 蘇由

Yuan Shao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Shen Pei (Zhengnan) Shên P‘ei (Chêng-nan) 審配 (正南)
Sui Gu (Botu) Sui Ku (Poi-t‘u) 眭固 (白兔)
Sui Yuanjin Sui Yüanchin 眭元進

Yuan Shu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Shi Yiguan Shih Ikuan  
Shu Shou (Zhongying) Shu Shou (Chung-ying)  
Sun Ben (Boyang) Sun Pên (Po-yang) 孫賁 (伯陽)
Sun Ce (Bofu) Sun Ts‘ê (Po-fu) 孫策 (伯符)
Sun Jian (Wentai) Sun Chien (Wên-t‘-ai) 孫堅 (文台)
Sun Xiang (Wenyang) Sun Hsiang (Wên-yang)  

Zhang Yang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Sui Gu (Botu) Sui Ku (Poi-t‘u) 眭固 (白兔)

Qiang Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Song Yang Sung Yang 宋揚

Wuhuan Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Supuyan Sup‘uyen 蘇僕延

Xianbei Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Shamohan Shamohan 沙末汗
Suli Suli 素利

Other Factions

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Shang Sheng Shang Shêng 商升
Song Jian Sung Chien 宋建
Song Ren Sung Jên 宋仁
Song Yong Sung Yung 宋勇
Sun Xiu Sun Hsiu  
Sun Zhao Sun Chao  

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Shan Zichun Shan Tzŭch‘un  
Shang Yao Shang Yao 商曜
Shen Cheng Shên Ch‘êng 沈成
Shen Mi Shên Mi 沈彌
Sheng Dao Shêng Tao 盛道
Sheng Xian (Xiaozhang) Shêng Hsien (Hsiao-chang) 盛憲 (孝章)
Shi Dan Shih Tan  
Shi (Jianyuan) Shih (Chien-yüan)  
Shi Liang Shih Liang  
Shi Tao (Guangyuan) Shih T‘ao (Kuang-yüan) 石韜 (廣元)
Shisun Meng (Wenshi) Shihsun Mêng (Wên-shih)  
Si Cong Ssŭ Ts‘ung  
Sima Hui (Decao) Ssŭma Hui (Tê-ts‘ao) 司馬徽 (德操)
Su Bo Su Po  
Su Shuang Su Shuang 蘇雙
Sun Guan (Zhongtai) Sun Kuan (Chung-t‘-ai)  
Sun Qing Sun Ch‘ing  

Historical Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Shensheng [Prince Shensheng of Jin] Shênshêng [Prince Shênshêng of Chin] 申生
Shuqi Shuch‘i 叔齊
Sima Guang (Junshi) Ssŭma Kuang (Chün-shih) 司馬光 (君實)
Su Qin Su Ch‘in 蘇秦
Su Shi [Su Dongpo] (Zizhan) Su Shih [Su Tungp‘o] (Tzŭ-chan) 蘇軾[蘇東坡] (子瞻)
Sunzi [Sun Wu] Suntzŭ [Sun Wu]  

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

February 17, 2023