Encyclopedia: Search Results

Three Kingdoms Encyclopedia: Officers P-W

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Officers P–W ]

Officers P–W: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Officers P–W returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Pan Ju P‘an Chü  
Pan Xu (Yuanmao) P‘an Hsü (Yüan-mao) 潘勗 (元茂)
Pang De (Lingming) P‘ang Tê (Ling-ming) 龐德 (令明)
Pang Gong P‘ang Kung  
Pang Hong (Jushi) P‘ang Hung (Chü-shih) 龐宏 (巨師)
Pang Hui P‘ang Hui 龐會
Pang Lin P‘ang Lin 龐林
Pang (Shanren) P‘ang (Shan-jên)  
Pang Yan P‘ang Yen  
Pang Yu (Ziyi) P‘ang Yü (Tzŭ-i) 龐淯 (子異)
Pei Hui (Wenji) P‘ei Hui (Wên-chi) 裴徽
Pei Jing P‘ei Ching  
Pei Kai (Shuze) P‘ei K‘ai (Shu-tsê)  
Pei Mao (Juguang) P‘ei Mao (Chü-kuang) 裴茂 (巨光)
Pei Qian (Wenxing) P‘ei Ch‘ien (Wên-hsing) 裴潛 (文行)
Po Qin (Xuibo) P‘o Ch‘in  
Qi Ji Ch‘i Chi  
Qian Hong Ch‘ien Hung 牽弘
Qian Zhao (Zijing) Ch‘ien Chao (Tzŭ-ching) 牽招 (子經)
Qin Lang (Yuanming) Ch‘in Lang (Yüan-ming) 秦朗 (元明)
Qin Liang Ch‘in Liang  
Qin Ming Ch‘in Ming  
Qin Qi Ch‘in Ch‘i 秦祺
Qin Shao (Bonan) Ch‘in Shao (Po-nan) 秦召 (伯南)
Qin Yilu Ch‘in Ilu 秦宜祿
Qiu Ben Ch‘iu Pên 丘本
Qiu Jian Ch‘iu Chien 丘建
Qu Yan Ch‘ü Yen 麹演
Quan Duan Ch‘üan Tuan 全端
Quan Yi Ch‘üan I  
Quan Jing Ch‘üan Ching 全静
Quan Wei Ch‘üan Wei  
Quan Yi Ch‘üan I 全懌
Quan Yi Ch‘üan I 全懌
Que Yi Ch‘üeh I  
Red Hare [Chituma] 0 [Ch‘iht‘uma] 赤兔[赤兔馬]
Ren Fu Jen Fu 任福
Ren Fan Jên Fan 任籓
Ren Kai (Yuanbao) Jên K‘ai (Yüan-pao) 任恺 (元褒)
Ren Lan Jên Lan 任覽
Ren Jun (Boda) Jên Chün (Po-ta) 任峻 (伯達)
Rong Ge Jung Ko 榮邰
Ruan Ji Juan Chi 阮籍
Ruan Yu (Yuanyu) Juan Yü (Yüan-yü) 阮瑀 (元瑜)
Shadow Runner  
Shan Gu (Gongxia) Shan Ku (Kung-hsia)  
Shan Tao Shan T‘ao 山濤
Shao Ti (Yuanbo) Shao T‘i (Yüan-po) 邵悌 (元伯)
Shen Dan (Yiju) Shên Tan (I-chü) 申耽 (義舉)
Shen Gu Shên Ku  
Shen Rong Shên Jung 審榮
Shen Yi Shên I 申儀
Shi Bao (Zhongrong) Shih Pao (Chung-jung) 石苞 (仲容)
Shi He Shih Ho 史郃
Shi Huan (Gongliu) Shih Huan (Kung-liu) 史渙 (公劉)
Shi Jian (Linbo) Shih Chien (Lin-po)  
Shi Miao (Dezhou) Shih Miao (Tê-chou) 时苗 (德胄)
Shi Tao (Guangyuan) Shih T‘ao (Kuang-yüan) 石韜 (廣元)
Shi Zuan Shih Tsuan 師纂
Si Fan Ssŭ Fan  
Sima Fang (Jiangong) Ssŭma Fang (Chienkung) 司馬防 (建公)
Sima Fu (Shuda) Ssŭma Fu (Shu-ta) 司馬孚 (叔達)
Sima Jin (Huida) Ssŭma Chin (Hui-ta) 司馬進 (惠達)
Sima Jun (Zizang) Ssŭma Chün (Tzŭ-tsang) 司馬駿 (子臧)
Sima Kui (Jida) Ssŭma K‘uei (Chi-ta) 司馬馗 (季達)
Sima Lang (Boda) Ssŭma Lang (Po-ta) 司馬朗 (伯達)
Sima Ling Ssŭma Ling 司馬陵
Sima Lou Ssŭma Lou 司馬樓
Sima Min (Youda) Ssŭma Min (Yu-ta) 司馬敏 (幼達)
Sima Quan Ssŭma Ch‘üan 司馬權
Sima Shi (Ziyuan) Ssŭma Shih (Tzŭ-yüan) 司馬師 (子元)
Sima Sui (Zibo) Ssŭma Sui (Tzŭ-po) 司馬遂 (子伯)
Sima Ti Ssŭma T‘i 司馬悌
Sima Tong (Yada) Ssŭma T‘ung (Ya-ta) 司馬同 (雅達)
Sima Wang (Zichu) Ssŭma Wang (Tzŭ-ch‘u) 司馬望 (子初)
Sima Xun (Xianda) Ssŭma Hsün (Hsien-ta) 司馬恂 (顯達)
Sima Yan (Anshi) Ssŭma Yen (An-shih) 司馬炎 (安世)
Sima Yi (Zhongda) Ssŭma I (Chung-ta) 司馬懿 (仲達)
Sima You (Dayou) Ssŭma Yu (Ta-yu) 司馬攸 (大猷)
Sima Zhao (Zishang) Ssŭma Chao (Tzŭ-shang) 司馬昭 (子上)
Sima Zhi (Zihua) Ssŭma Chih (Tzŭ-hua) 司馬芝 (子華)
Song Bai Sung Pai  
Song Hao Sung Hao  
Song Jie Sung Chieh 宋階
Song Xian Sung Hsien 宋憲
Su Lin (Xiaoyou) Su Lin (Hsiao-yu)  
Su Shou Su Shou  
Su Yong Su Yung 蘇顒
Su You Su Yu 蘇由
Su Yue Su Yüeh 蘇越
Su Ze (Wenshi) Su Tsê (Wên-shih) 蘇則 (文師)
Sun Qian Sun Ch‘ien  
Sun Gai Sun Kai  
Sun Guan (Zhongtai) Sun Kuan (Chung-t‘-ai)  
Sun Li (Deda) Sun Li (Tê-ta) 孫禮 (德達)
Sun Liang (Shiwen) Sun Liang (Shih-wên) 孫諒 (士文)
Sun Qing Sun Ch‘ing  
Sun Zi (Yanlong) Sun Tzŭ (Yen-lung)  
Sun Zicai Sun Tzŭts‘ai  
Tang Zi T‘ang Tzŭ 唐咨
Tian Chang T‘ien Ch‘ang  
Tian Chou (Zitai) T‘ien Ch‘ou (Tzŭ-t‘-ai) 田疇 (子泰)
Tian Xu T‘ien Hsü 田續
Tian Yu (Guorang) T‘ien Yü (Kuo-jang) 田豫 (國讓)
Tian Zhang T‘ien Chang 田章
Wan Qian Wan Ch‘ien 萬潛
Wan Zheng Wan Chêng 萬政
Wang Bi Wang Pi 王必
Wang Bi Wang Pi 王弼
Wang Can (Zhongxuan) Wang Ts‘an (Chung-hsüan) 王粲 (仲宣)
Wang Chang (Wenshu) Wang Ch‘ang (Wên-shu) 王昶 (文舒)
Wang Guan (Weitai) Wang Kuan (Wei-t‘-ai) 王觀 (偉臺)
Wang Guang Wang Kuang  
Wang Guo Wang Kuo  
Wang Han Wang Han 王含
Wang Hong Wang Hung  
Wang Hong (Zhengzong) Wang Hung (Chêng-tsung)  
Wang Hou Wang Hou  
Wang Huiyang Wang Huiyang  
Wang Hun (Xuanchong) Wang Hun (Hsüan-ch‘ung) 王渾 (玄沖)
Wang Ji (Boxing) Wang Chi (Po-hsing) 王基 (伯興)
Wang Jing (Yanwei) Wang Ching (Yen-wei) 王經 (彥偉)
Wang Kai Wang K‘ai  
Wang Lang (Yingxing) Wang Lang (Ying-hsing) 王朗 (景興)
Wang Ling Wang Ling  
Wang Ling (Yanyun) Wang Ling (Yen-yün) 王淩 (彥云)
Wang Mo Wang Mo  
Wang Ping (Zijun) Wang P‘ing (Tzŭ-chün) 王平 (子均)
Wang Pu Wang P‘u  
Wang Qi (Kongshi) Wang Ch‘i (K‘ung-shih) 王頎 (孔碩)
Wang Qin Wang Ch‘in  
Wang Ru Wang Ju  
Wang Shen (Chudao) Wang Shên (Ch‘u-tao) 王沈 (處道)
Wang Shuang (Ziquan) Wang Shuang (Tzŭ-ch‘üan) 王雙 (子全)
Wang Si Wang Ssŭ  
Wang Song Wang Sung  
Wang Su (Ziyong) Wang Su (Tzŭ-yung) 王肅 (子雍)
Wang Tao Wang T‘ao 王韜
Wang Tu Wang T’u 王圖
Wang Xiang (Xibo) Wang Hsiang (Hsi-po)  
Wang Xiang (Xiuzheng) Wang Hsiang (Hsiu-chêng) 王祥 (休徵)
Wang Xiong Wang Hsiung  
Wang Xiu (Shuzhi) Wang Hsiu (Shu-chih) 王修 (叔治)
Wang Xuan Wang Hsüan 王選
Wang Xun (Liangfu) Wang Hsün (Liang-fu)  
Wang Yan Wang Yen 王琰
Wang Yi (Wendu) Wang I (Wên-tu)  
Wang Zhao Wang Chao 王照
Wang Zhen Wang Chên  
Wang Zhen (Shujing) Wang Chên (Shu-ching)  
Wang Zhi Wang Chih  
Wang Zhong Wang Chung 王忠
Wei Chong Wei Ch‘ung  
Wei Dan (Zhongjiang) Wei Tan (Chung-chiang)  
Wei Duan (Xiufu) Wei Tuan (Hsiu-fu)  
Wei Feng (Zijing) Wei Fêng (Tzŭ-ching) 魏諷 (子京)
Wei Gu (Zhongjian) Wei Ku (Chung-chien) 魏種
Wei Guan (Boyu) Wei Kuan (Po-yü) 衛瓘 (伯玉)
Wei Huang (Dewei) Wei Huang (Tê-wei) 韋晃
Wei Ji (Boru) Wei Chi (Po-ju) 衛覬 (伯儒)
Wei Kai Wei K‘ai 衛凱
Wei Kang (Yuanjiang) Wei K‘ang (Yüan-chiang)  
Wei Li Wei Li  
Wei Ping Wei P‘ing  
Wei Xi (Ziya) Wei Hsi (Tzŭ-ya)  
Wei Xu Wei Hsü 魏續
Wei Xun Wei Hsün  
Wei Zhen (Gongzhen) Wei Chên (Kung-chên) 衛臻 (公振)
Wei Zi (Zixu) Wei Tzŭ (Tzŭ-hsü) 衛茲
Wen Hu Wên Hu 文虎
Wen Hui (Manji) Wên Hui (Man-chi) 溫恢 (曼基)
Wen Ping (Zhongye) Wên P‘ing (Chung-yeh) 文聘 (仲業)
Wen Qin (Zhongruo) Wên Ch‘in (Chung-jo) 文欽 (仲若)
Wen Sheng Wen Sheng 温生
Wen Yang Wên Yang 文鴦
Wu Dun (Annu) Wu Tun (An-nu) 吳敦 (黯奴)
Wu Gai (Yuanxia) Wu Kai (Yüan-hsia)  
Wu the Baliff Wu 吳押獄
Wu Zhi (Jizhong) Wu Chih (Chi-chung) 吳質 (季重)
Wu Zhou (Bonan) Wu Chou (Po-nan)  
Wuqiu Xing Wuch‘iu Hsing  

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Pan Jun (Chengming) P‘an Chün (Ch‘êng-ming) 潘濬 (承明)
Pang Hong (Jushi) P‘ang Hung (Chü-shih) 龐宏 (巨師)
Pang Lin P‘ang Lin 龐林
Pang Rou P‘ang Jou 龐柔
Pang Tong (Shiyuan) P‘ang T‘ung (Shih-yüan) 龐統 (士元)
Pang Xi P‘ang Hsi 龐羲
Pei Xu P‘ei Hsü  
Peng He P‘êng Ho  
Peng Yang (Yongnian) P‘êng Yang (Yung-nien) 彭羕 (永年)
Qi Zheng (Lingxian) Ch‘i Chêng (Ling-hsien)  
Qiao Zhou (Yunnan) Ch‘iao Chou (Yün-nan) 譙周 (允南)
Qin Mi (Zichi) Ch‘in Mi (Tzŭ-ch‘ih) 秦宓 (子質)
Que Yi Ch‘üeh I  
Que Zuan Ch‘üeh Tsuan  
Red Hare [Chituma] 0 [Ch‘iht‘uma] 赤兔[赤兔馬]
Ren Kui Jên K‘uei 任夔
She Jian (Wengu) Shê Chien 射堅 (文固)
She Yuan (Wenxiong) Shê Yüan (Wên-hsiung) 射援 (文雄)
Shen Dan (Yiju) Shên Tan (I-chü) 申耽 (義舉)
Shen Yi Shên I 申儀
Shi He Shih Ho 史郃
Su Fei Su Fei  
Sun Lang Sun Lang  
Sun Qian (Gongyou) Sun Ch‘ien (Kung-yu) 孫乾 (公祐)
Tian Yu (Guorang) T‘ien Yü (Kuo-jang) 田豫 (國讓)
Wang Fu (Guoshan) Wang Fu (Kuo-shan) 王甫 (國山)
Wang Han Wang Han 王含
Wang Kang Wang K‘ang 王伉
Wang Lian (Wenyi) Wang Lien (Wên-i) 王連 (文儀)
Wang Mou (Yuantai) Wang Mou (Yuan-t’ai) 王謀 (元泰)
Wang Ping (Zijun) Wang P‘ing (Tzŭ-chün) 王平 (子均)
Wang Shan Wang Shan 王山
Wang Shang (Wenbiao) Wang Shang (Wên-piao)  
Wang Shi (Yiqiang) Wang Shih (I-ch’iang) 王士 (義強)
Wang Si (Chengzong) Wang Ssu (Ch’engtsung) 王嗣 (承宗)
Wang Tao Wang T‘ao  
Wang Xun Wang Hsün 王訓
Wang You Wang You 王祐
Wang Yue Wang Yüeh  
Wei Yan (Wenchang) Wei Yen (Wên-ch‘ang) 魏延 (文長)
Wei ? (Wenjing) Wei ? (Wen-ching) 衛? (文經)
Wen Bu Wên Pu  
Wu Ban (Yuanxiong) Wu Pan (Yüan-hsiung) 吳班 (元雄)
Wu Dang Wu Tang  
Wu Lan Wu Lan 吳蘭
Wu Liang (Deshan) Wu Liang (Tê-shan) 五梁 (德山)
Wu Yi (Ziyuan) Wu I (Tzŭ-yüan) 吳懿 (子遠)

Wu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Pan Jun (Chengming) P‘an Chün (Ch‘êng-ming) 潘濬 (承明)
Pan Mi P‘an Mi  
Pan Rui P‘an Jui  
Pan Zhang (Wengui) P‘an Chang 潘璋 (文珪)
Pan Zhu P‘an Chu  
Pei Qian P‘ei Ch‘ien  
Pei Xuan (Yanhuang) P‘ei Hsüan (Yen-huang) 裴玄 (彥黃)
Puyang Xing (Ziyuan) P‘uyang Hsing (Tzŭ-yüan) 濮陽興 (子元)
Puyang Yi P‘uyang I  
Qian Bo Ch‘ien Po 錢博
Qiao Xuan (Gongzu) Ch‘iao Hsüan (Kung-tsu) 橋玄 (公祖)
Qin Song (Wenbiao) Ch‘in Sung (Wên-piao) 秦松 (文表)
Qu Huang Ch‘ü Huang  
Quan Cong (Zihuang) Ch‘üan Ts‘ung (Tzŭ-huang) 全琮 (子璜)
Quan Duan Ch‘üan Tuan 全端
Quan Yi Ch‘üan I  
Quan Ji Ch‘üan Chi 全紀
Quan Ji Ch‘üan Chi  
Quan Jing Ch‘üan Ching 全静
Quan Rou Ch‘üan Jou 全柔
Quan Shang Ch‘üan Shang 全尚
Quan Wei Ch‘üan Wei  
Quan Yi Ch‘üan I 全懌
Quan Yi Ch‘üan I 全懌
Rao Zhu Jao Chu 饒助
Rui Liang (Wenluan) Jui Liang (Wên-luan) 芮良 (文鸾)
Rui Xuan (Wenbiao) Jui Hsüan (Wên-piao) 芮玄 (文表)
Rui Zhi (Xuansi) Jui Chih (Hsüan-ssŭ) 芮祉 (宣嗣)
Shang Guang Shang Kuang  
Shen Hang Shên Hang  
Shen Ying Shên Ying 沈瑩
Shen You (Zizheng) Shên Yu (Tzŭ-ch‘êng) 沈友 (子正)
Sheng Chong Shêng Ch‘ung  
Sheng Man Shêng Man 盛曼
Shi Ji Shih Chi  
Shi Kuang Shih K‘uang  
Shi Shuo Shih Shuo 施朔
Shi Wei (Gongcao) Shih Wei (Kung-ts‘ao)  
Shi Yi (Ziyu) Shih I (Tzŭ-yü)  
Song Ding Sung Ting  
Song Hao Sung Hao  
Song Qian Sung Ch‘ien 宋謙
Song Shou Sung Shou  
Su Fei Su Fei 蘇飛
Sun Ba (Ziwei) Sun Pa (Tzŭ-wei) 孫霸 (子威)
Sun Ben (Boyang) Sun Pên (Po-yang) 孫賁 (伯陽)
Sun Ce (Bofu) Sun Ts‘ê (Po-fu) 孫策 (伯符)
Sun Chao Sun Ch‘ao  
Sun Chen (Zitong) Sun Ch‘ên (Tzŭ-t‘ung) 孫綝 (子通)
Sun Deng (Zigao) Sun Têng (Tzŭ-kao) 孫登 (子高)
Sun En Sun ên  
Sun Feng Sun Fêng 孫奉
Sun Fu (Guoyi) Sun Fu (Kuo-i) 孫府 (國儀)
Sun Gan Sun Kan  
Sun Gao Sun Kao 孫高
Sun Gao Sun Kao 孫暠
Sun Gui Sun Kuei  
Sun Hao (Yuanzong) Sun Hao (Yüan-tsung) 孫皓 (元宗)
Sun He (Zixiao) Sun Ho (Tzŭ-hsiao) 孫和 (子孝)
Sun He (Bohai) Sun Ho (Po-hai) 孫河 (伯海)
Sun Hong Sun Hung 孫弘
Sun Huan (Jiming) Sun Huan (Chi-ming) 孫奐 (季明)
Sun Huan (Shuwu) Sun Huan (Shu-wu) 孫桓 (叔武)
Sun Ji Sun Chi 孫冀
Sun Jian (Wentai) Sun Chien (Wên-t‘-ai) 孫堅 (文台)
Sun Jiao (Shulang) Sun Chiao (Shu-lang) 孫皎 (叔朗)
Sun Jing (Youtai) Sun Ching (Yu-t‘-ai) 孫靜 (幼台)
Sun Ju Sun Chü  
Sun Jun Sun Chün  
Sun Jun (Shuying) Sun Chün (Shu-ying)  
Sun Jun (Ziyuan) Sun Chün (Tzŭ-yüan) 孫峻 (子遠)
Sun Kai Sun K‘ai  
Sun Kai Sun K‘ai  
Sun Kuang (Jizuo) Sun K‘uang (Chi-tso) 孫匡 (季佐)
Sun Lang (Zaoan) Sun Lang (Tsao-an) 孫朗 (早安)
Sun Liang (Ziming) Sun Liang (Tzŭ-ming) 孫亮 (子明)
Sun Lin (Gongda) Sun Lin (Kung-ta)  
Sun Lü (Zizhi) Sun Lü (Tzŭ-chih)  
Sun Luban (Dahu) Sun Lupan (Ta-hu) 孫鲁班 (大虎)
Sun Luyu (Xiaohu) Sun Luyü (Hsiao-hu)  
Sun Mao Sun Mao  
Sun Qian Sun Ch‘ien  
Sun Qian Sun Ch‘ien  
Sun Qiang (Shengtai) Sun Ch‘iang (Shêng-t‘ai) 孫羌 (聖臺)
Sun Quan (Zhongmou) Sun Ch‘üan (Chung-mou) 孫權 (仲謀)
Sun Shao Sun Shao 孫紹
Sun Shao (Changxu) Sun Shao (Ch‘ang-hsü) 孫邵 (長緒)
Sun Shao (Gongli) Sun Shao (Kung-li) 孫韶 (公禮)
Sun Shu Sun Shu 孫述
Sun Song Sun Sung  
Sun Tai Sun T‘ai  
Sun Wan Sun Wan 孫上雨下單
Sun Xian Sun Hsien  
Sun Xin Sun Hsin 孫歆
Sun Xiu Sun Hsiu 孫秀
Sun Xiu (Zilie) Sun Hsiu (Tzŭ-lieh) 孫休 (子烈)
Sun Xu Sun Hsü  
Sun Yi Sun I 孫異
Sun Yi (Shubi) Sun I (Shu-pi) 孫翊 (叔弼)
Sun Yu Sun Yü  
Sun Yu Sun Yü  
Sun Yu (Zhongyi) Sun Yü (Chung-i) 孫瑜 (仲異)
Sun Zhen Sun Chên 孫震
Sun Zicai Sun Tzŭts‘ai  
Taishi Ci (Ziyi) T‘aishih Tz‘ŭ (Tzŭ-i) 太史慈 (子義)
Taishi Xiang (Yuanfu) T‘aishih Hsiang (Yüan-fu) 太史享 (元復)
Tan Shao T‘an Shao  
Tan Xiong T‘an Hsiung 譚雄
Tan Zheng T‘an Chêng  
Tang Zi T‘ang Tzŭ 唐咨
Tao Huang (Shiying) T‘ao Huang (Shih-ying) 陶璜 (世英)
Tao Jun T‘ao Chün 陶濬
Teng Dan T‘êng Tan 滕耽
Teng Mu T‘êng Mu  
Teng Xiu (Xianxian) T‘êng Hsiu (Hsien-hsien) 滕脩 (顯先)
Teng Yin (Chengsi) T‘êng Yin (Ch‘êng-ssŭ) 滕胤 (承嗣)
Teng Zhou T‘êng Chou 滕胄
Wan Yu Wan Yü 萬彧
Wang Bo (Yongyuan) Wang Po (Yung-yüan)  
Wang Dun Wang Tun 王惇
Wang Fan (Yongyuan) Wang Fan (Yung-yüan)  
Wang Sui Wang Sui  
Wanyu Su Wanyü Su  
Wei Jing (Ziqi) Wei Ching (Tzŭ-ch‘i)  
Wei Miao Wei Miao 魏邈
Wei Teng (Zhoulin) Wei T‘êng (Chou-lin)  
Wei Wen Wei Wên 衛溫
Wei Yao (Hongsi) Wei Yao (Hung-ssŭ)  
Wei Zhao (Hongsi) Wei Chao (Hung-ssŭ) 韋昭
Wen Bu Wên Pu  
Wu Can (Kongxiu) Wu Ts‘an (K‘ung-hsiu) 吾粲 (孔休)
Wu Fan (Wenzi) Wu Fan (Wên-tzŭ)  
Wu Fen Wu Fên  
Wu Guotai [Lady Wu] Wu Kuot‘ai [Lady Wu] 吳國太
Wu Jing Wu Ching 吳景
Wu Miao Wu Miao  
Wu Qi Wu Ch‘i  
Wu Shi Wu Shih  
Wu Yan Wu Yen 伍延
Wu Yan (Shize) Wu Yen (Shih-tsê) 吾彥 (士則)

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Pan Yin P‘an Yin 潘隱
Pang Xi P‘ang Hsi 龐羲
Pei Mao (Juguang) P‘ei Mao (Chü-kuang) 裴茂 (巨光)
Peng Bo P‘êng Po  
Qiao Xuan (Gongzu) Ch‘iao Hsüan (Kung-tsu) 橋玄 (公祖)
Qin Xie (Chuqi) Ch‘in Hsieh (Ch‘u-ch‘i) 秦頡 (初起)
Qin Yi Ch‘in I 秦誼
Qu Mu Ch‘ü Mu 渠穆
Quan Rou Ch‘üan Jou 全柔
Quan Yi Ch‘üan I 全禕
Que Jian Ch‘üeh Chien 卻儉
Raolong Zong Jaolung Tsung 擾龍宗
Rong Ge Jung Ko 榮邰
Shan Yang Shan Yang 單颺
She Jian (Wengu) Shê Chien 射堅 (文固)
She Yuan (Wenxiong) Shê Yüan (Wên-hsiung) 射援 (文雄)
Shen Zhong Shên Chung 審忠
Sheng Xian (Xiaozhang) Shêng Hsien (Hsiao-chang) 盛憲 (孝章)
Shentu Pan (Zilong) Shênt‘u P‘an (Tzŭ-lung) 申屠蟠 (子龍)
Shi Huang Shih Huang 史璜
Shi Ji Shih Chi  
Shi Xie (Weiyan) Shih Hsieh (Wei-yen) 士燮 (威彥)
Shi Yiguan Shih Ikuan  
Shi Zimiao Shih Tzŭmiao  
Shisun Rui (Junce) Shihsun Jui (Chün-ts‘ê)  
Sima Fang (Jiangong) Ssŭma Fang (Chienkung) 司馬防 (建公)
Sima Jun (Shuping) Ssŭma Chün (Shu-p‘ing) 司馬鈞 (叔平)
Sima Jun (Yuanyi) Ssŭma Chün (Yüan-i) 司馬儁 (元異)
Sima Zhi Ssŭma Chih  
Song Dian Sung Tien  
Song Guo Sung Kuo 宋果
Song Nie Sung Nie  
Song Qi Song Ch’i 宋奇
Song Yi Sung I  
Su Gu Su Ku  
Sun Hui Sun Hui  
Sun Jian (Wentai) Sun Chien (Wên-t‘-ai) 孫堅 (文台)
Tai Chong T‘ai Ch‘ung  
Tang Zhou T‘ang Chou 唐周
Taoqiu Hong (Zilin) T‘aoch‘iu Hung (Tzŭ-lin) 陶丘洪 (子林)
Tian Fen T‘ien Fên 田芬
Tian Feng (Yuanhao) T‘ien Fêng (Yüan-hao) 田豐 (元皓)
Wang Cheng Wang Ch‘êng 王承
Wang Chen Wang Ch‘en 王晨
Wang Du Wang Tu 王度
Wang Fen Wang Fen 王芬
Wang Fu Wang Fu 王甫
Wang Fu [Wang Zifu] (Ziyou) Wang Fu [Wang Tzŭfu] (Tzu-yu) 王服[王子服] (子由)
Wang Gong Wang Kung 王肱
Wang Hong Wang Hung  
Wang Hong (Changwen) Wang Hung (Ch‘ang-wên)  
Wang Ji Wang Chi  
Wang Kuang (Gongjie) Wang K‘uang (Kung-chieh) 王匡 (公節)
Wang Lang (Yingxing) Wang Lang (Ying-hsing) 王朗 (景興)
Wang Li Wang Li  
Wang Long Wang Lung  
Wang Mao Wang Mao  
Wang Meng Wang Mêng  
Wang Qi Wang Ch‘i 王頎
Wang Rui (Tongyao) Wang Jui (T‘ung-yao) 王睿
Wang Xian Wang Hsien  
Wang Yi Wang I 王邑
Wang Yi (Wendu) Wang I (Wên-tu)  
Wang Yun (Zishi) Wang Yün (Tzŭ-shih) 王允 (子師)
Wang Ze Wang Tsê  
Wang Zheng Wang Chêng  
Wang Zhi Wang Chih  
Wei Duan (Xiufu) Wei Tuan (Hsiu-fu)  
Wei Hong Wei Hung 衛弘
Wei Huang (Dewei) Wei Huang (Tê-wei) 韋晃
Wei Jie (Qiqing) Wei Chieh (Ch‘i-ch‘ing)  
Wen Yi Wên I  
Wu Fu (Deyu) Wu Fu (Tê-yü)  
Wu Kuang Wu K‘uang  
Wu Qiong (Deyu) Wu Ch‘iung (Tê-yü)  
Wu Shi (Zilan) Wu Shih (Tzŭlan) 吳碩 (子蘭)
Wu Xi Wu Hsi  
Wu Xiu Wu Hsiu  

Jin Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Pang Huan (Shiwen) P‘ang Huan (Shih-wên) 龐渙 (世文)
Pang Hui P‘ang Hui 龐會
Pei Kai (Shuze) P‘ei K‘ai (Shu-tsê)  
Pei Xiu (Jiyan) P‘ei Hsiu (Chi-yen) 裴秀 (季彥)
Qian Hong Ch‘ien Hung 牽弘
Qiao Zhou (Yunnan) Ch‘iao Chou (Yün-nan) 譙周 (允南)
Qiewanneng Ch‘iehwannêng  
Qin Xiu (Xuanlang) Ch‘in Hsiu (Hsüan-lang)  
Ren Kai (Yuanbao) Jên K‘ai (Yüan-pao) 任恺 (元褒)
Ruan Ji Juan Chi 阮籍
Ruan Xian Juan Hsien 阮咸
Ruan Xian (Zhongrong) Juan Hsien (Chung-jung) 阮咸 (仲容)
Shan Tao Shan T‘ao 山濤
Shao Ti (Yuanbo) Shao T‘i (Yüan-po) 邵悌 (元伯)
Shi Bao (Zhongrong) Shih Pao (Chung-jung) 石苞 (仲容)
Shi Jian (Linbo) Shih Chien (Lin-po)  
Shi Zuan Shih Tsuan 師纂
Shi Chong (Jilun) Shih Ch‘ung (Chi-lun)  
Sima Ban Ssŭma Pan  
Sima Gan (Ziliang) Ssŭma Kan (Tzŭ-liang) 司馬幹 (子良)
Sima Jun (Zizang) Ssŭma Chün (Tzŭ-tsang) 司馬駿 (子臧)
Sima Ling Ssŭma Ling 司馬陵
Sima Quan Ssŭma Ch‘üan 司馬權
Sima Shi (Ziyuan) Ssŭma Shih (Tzŭ-yüan) 司馬師 (子元)
Sima Sui (Zibo) Ssŭma Sui (Tzŭ-po) 司馬遂 (子伯)
Sima Ti Ssŭma T‘i 司馬悌
Sima Wang (Zichu) Ssŭma Wang (Tzŭ-ch‘u) 司馬望 (子初)
Sima Yan (Anshi) Ssŭma Yen (An-shih) 司馬炎 (安世)
Sima Yi (Zhongda) Ssŭma I (Chung-ta) 司馬懿 (仲達)
Sima You (Dayou) Ssŭma Yu (Ta-yu) 司馬攸 (大猷)
Sima Zhao (Zishang) Ssŭma Chao (Tzŭ-shang) 司馬昭 (子上)
Sima Zhou (Zijiang) Ssŭma Chou (Tzŭ-chiang) 司馬伷 (子將)
Su Yu Su Yü  
Sun Chu (Zijing) Sun Ch‘u (Tzŭ-ching)  
Sun Hao (Yuanzong) Sun Hao (Yüan-tsung) 孫皓 (元宗)
Sun Kai Sun K‘ai  
Sun Shou Sun Shou  
Sun Xiu Sun Hsiu 孫秀
Sun Yu Sun Yü  
Tang Bin (Ruzong) T‘ang Pin (Ju-tsung) 唐彬 (儒宗)
Tao Huang (Shiying) T‘ao Huang (Shih-ying) 陶璜 (世英)
Teng Xiu (Xianxian) T‘êng Hsiu (Hsien-hsien) 滕脩 (顯先)
Wang Hun (Xuanchong) Wang Hun (Hsüan-ch‘ung) 王渾 (玄沖)
Wang Jun (Pengzu) Wang Chün (P‘êng-tsu) 王浚 (彭祖)
Wang Jun (Shizhi) Wang Chün (Shih-chih) 王濬 (士治)
Wang Lan (Xuantong) Wang Lan (Hsüan-t‘ung)  
Wang Mai Wang Mai 王買
Wang Rong (Junchong) Wang Jung (Chün-ch‘ung) 王戎 (濬沖)
Wang Shen (Chudao) Wang Shên (Ch‘u-tao) 王沈 (處道)
Wang Su (Ziyong) Wang Su (Tzŭ-yung) 王肅 (子雍)
Wang Xiang (Xiuzheng) Wang Hsiang (Hsiu-chêng) 王祥 (休徵)
Wang Xun (Liangfu) Wang Hsün (Liang-fu)  
Wang Ye Wang Yeh 王業
Wang Yuanji Wang Yüanchi 王元姬
Wei Guan (Boyu) Wei Kuan (Po-yü) 衛瓘 (伯玉)
Wei Shu (Yangyuan) Wei Shu (Yang-yüan)  
Wen Hu Wên Hu 文虎
Wen Yang Wên Yang 文鴦
Wu Gai (Yuanxia) Wu Kai (Yüan-hsia)  
Wu Yan (Shize) Wu Yen (Shih-tsê) 吾彥 (士則)

Dong Zhuo

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Red Hare [Chituma] 0 [Ch‘iht‘uma] 赤兔[赤兔馬]
Tian Yi T‘ien I 田儀
Wang Fang Wang Fang 王方
Wang Gui Wang Kuei  

Gongsun Du

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Taishi Ci (Ziyi) T‘aishih Tz‘ŭ (Tzŭ-i) 太史慈 (子義)

Gongsun Yuan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wang Can Wang Ts‘an  
Wang Jian Wang Chien  
Wei Yan Wei Yen  

Gongsun Zan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Shan Jing Shan Ching 單經
Tian Kai T‘ien K‘ai 田楷
Tian Yu (Guorang) T‘ien Yü (Kuo-jang) 田豫 (國讓)
Wang Men Wang Mên 王門
Wen Zi Wên Tzŭ  

Guo Si

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wu Xi Wu Hsi  

Han Fu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Pan Feng P‘an Fêng 潘鳳
Qu Yi Ch‘ü I 麴義
Shen Pei (Zhengnan) Shên P‘ei (Chêng-nan) 審配 (正南)
Tian Feng (Yuanhao) T‘ien Fêng (Yüan-hao) 田豐 (元皓)

Han Xuan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wei Yan (Wenchang) Wei Yen (Wên-ch‘ang) 魏延 (文長)

Kong Rong

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Peng Qiu P‘êng Ch‘iu  
Shi Yi (Ziyu) Shih I (Tzŭ-yü)  
Sun Shao (Changxu) Sun Shao (Ch‘ang-hsü) 孫邵 (長緒)
Wang Xiu (Shuzhi) Wang Hsiu (Shu-chih) 王修 (叔治)
Wu Anguo Wu Ankuo 武安國

Li Jue

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Song Guo Sung Kuo 宋果
Wang Chang Wang Ch‘ang 王昌
Wang Fang Wang Fang 王方

Liu Biao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Pan Jun (Chengming) P‘an Chün (Ch‘êng-ming) 潘濬 (承明)
Pang Ji P‘ang Chi  
Qimu Kai Ch‘imu K‘ai 綦母闓
Song Zhong (Zhongzi) Sung Chung [Tsung] (Chung-tzŭ) 宋忠
Su Fei Su Fei 蘇飛
Wang Can (Zhongxuan) Wang Ts‘an (Chung-hsüan) 王粲 (仲宣)
Wang Jun (Ziwen) Wang Chün (Tzu-wen) 王俊 (子文)
Wang Wei Wang Wei 王威
Wen Ping (Zhongye) Wên P‘ing (Chung-yeh) 文聘 (仲業)
Wu Ju (Yuanda) Wu Chü (Yüan-ta) 吳巨 (元大)

Liu Yao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Shi Yi (Ziyu) Shih I (Tzŭ-yü)  
Sun Shao (Changxu) Sun Shao (Ch‘ang-hsü) 孫邵 (長緒)
Taishi Ci (Ziyi) T‘aishih Tz‘ŭ (Tzŭ-i) 太史慈 (子義)
Teng Dan T‘êng Tan 滕耽
Teng Zhou T‘êng Chou 滕胄

Liu Yu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Qi Zhou Ch‘i Chou 齊周
Sun Jin Sun Chin  
Tian Chou (Zitai) T‘ien Ch‘ou (Tzŭ-t‘-ai) 田疇 (子泰)
Wei Dun Wei Tun  
Wei You Wei Yu  

Liu Zhang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Pang Xi P‘ang Hsi 龐羲
Pang Yue P‘ang Yüeh 龐樂
Peng Yang (Yongnian) P‘êng Yang (Yung-nien) 彭羕 (永年)
Qiao Zhou (Yunnan) Ch‘iao Chou (Yün-nan) 譙周 (允南)
Qin Mi (Zichi) Ch‘in Mi (Tzŭ-ch‘ih) 秦宓 (子質)
Que Yi Ch‘üeh I  
She Jian (Wengu) Shê Chien 射堅 (文固)
She Yuan (Wenxiong) Shê Yüan (Wên-hsiung) 射援 (文雄)
Shi Qian Shih Ch‘ien  
Wang Fu (Guoshan) Wang Fu (Kuo-shan) 王甫 (國山)
Wang Lei Wang Lei 王累
Wang Lian (Wenyi) Wang Lien (Wên-i) 王連 (文儀)
Wang Mou (Yuantai) Wang Mou (Yuan-t’ai) 王謀 (元泰)
Wang Shang (Wenbiao) Wang Shang (Wên-piao)  
Wang Si (Chengzong) Wang Ssu (Ch’engtsung) 王嗣 (承宗)
Wang Tan Wang T‘an  
Wu Lan Wu Lan 吳蘭
Wu Yi (Ziyuan) Wu I (Tzŭ-yüan) 吳懿 (子遠)

Ma Chao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Pang De (Lingming) P‘ang Tê (Ling-ming) 龐德 (令明)
Ren Yang Jên Yang  

Ma Teng

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Pang De (Lingming) P‘ang Tê (Ling-ming) 龐德 (令明)

Shi Xie

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Pan Miao P‘an Miao 番苗
Pan Xin P‘an Hsin 番歆
Shi Hui Shih Hui  
Shi Kuang Shih K‘uang  
Shi Wei Shih Wei  
Shi Wu Shih Wu  
Shi Xie (Weiyan) Shih Hsieh (Wei-yen) 士燮 (威彥)
Shi Yi Shih I  

Tao Qian

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Que Xuan Ch‘üeh Hsüan 闕宣
Sun Qian (Gongyou) Sun Ch‘ien (Kung-yu) 孫乾 (公祐)
Tao Qian (Gongzu) T‘ao Ch‘ien (Kung-tsu) 陶謙 (恭祖)
Wang Lang (Yingxing) Wang Lang (Ying-hsing) 王朗 (景興)
Wu Fan (Wenzi) Wu Fan (Wên-tzŭ)  

Yellow Scarves

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Pei Yuanshao P‘ei Yüanshao 裴元紹
Peng Tuo P‘êng T‘o 彭脫
Sima Ju Ssŭma Chü  
Sun Xia Sun Hsia  
Sun Zhong Sun Chung 孫仲
Tang Zhou T‘ang Chou 唐周
Wang Du Wang Tu 王度
Wang Rao Wang Jao  
Wu Ba Wu Pa 吴霸
Wu Huan Wu Huan  

Yuan Shang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Qian Zhao (Zijing) Ch‘ien Chao (Tzŭ-ching) 牽招 (子經)
Shen Pei (Zhengnan) Shên P‘ei (Chêng-nan) 審配 (正南)
Shen Rong Shên Jung 審榮
Su You Su Yu 蘇由

Yuan Shao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Qi Zhou Ch‘i Chou 齊周
Qian Zhao (Zijing) Ch‘ien Chao (Tzŭ-ching) 牽招 (子經)
Qu Yi Ch‘ü I 麴義
Shen Pei (Zhengnan) Shên P‘ei (Chêng-nan) 審配 (正南)
Sui Gu (Botu) Sui Ku (Poi-t‘u) 眭固 (白兔)
Sui Yuanjin Sui Yüanchin 眭元進
Tao Sheng T‘ao Shêng 陶升
Tian Chou (Zitai) T‘ien Ch‘ou (Tzŭ-t‘-ai) 田疇 (子泰)
Tian Feng (Yuanhao) T‘ien Fêng (Yüan-hao) 田豐 (元皓)
Tian Kai T‘ien K‘ai 田楷
Wang Men Wang Mên 王門
Wang Mo Wang Mo  
Wang Song Wang Sung  
Wei Gu (Zhongjian) Wei Ku (Chung-chien) 魏種
Wen Chou Wên Ch‘ou 文醜

Yuan Shu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Qi Ji Ch‘i Chi  
Qiao Rui Ch‘iao Jui 橋蕤
Shi Yiguan Shih Ikuan  
Shu Shou (Zhongying) Shu Shou (Chung-ying)  
Sun Ben (Boyang) Sun Pên (Po-yang) 孫賁 (伯陽)
Sun Ce (Bofu) Sun Ts‘ê (Po-fu) 孫策 (伯符)
Sun Jian (Wentai) Sun Chien (Wên-t‘-ai) 孫堅 (文台)
Sun Xiang (Wenyang) Sun Hsiang (Wên-yang)  
Wu Jing Wu Ching 吳景

Yuan Tan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Peng An P‘êng An  
Wang Xiu (Shuzhi) Wang Hsiu (Shu-chih) 王修 (叔治)
Wang Zhao Wang Chao 汪昭

Zhang Lu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Pang De (Lingming) P‘ang Tê (Ling-ming) 龐德 (令明)

Zhang Yang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Sui Gu (Botu) Sui Ku (Poi-t‘u) 眭固 (白兔)

Zhuge Dan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wen Hu Wên Hu 文虎
Wen Yang Wên Yang 文鴦
Wu Gang Wu Kang 吳綱

Qiang Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Song Yang Sung Yang 宋揚
Wang Guo Wang Kuo  

Nanman Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Tu An T‘u An 土安

Wuhuan Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Pufulu P‘ufulu 普富盧
Qiuliju Ch‘iulichü 丘力居
Supuyan Sup‘uyen 蘇僕延
Tadun T‘atun 蹋顿
Wuchendi Wuch‘ênti 無臣氐

Xianbei Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Qiewanneng Ch‘iehwannêng  
Queji Ch‘üehchi 闕機
Shamohan Shamohan 沙末汗
Suli Suli 素利
Tanshihuai T‘anshihhuai 檀石槐
Tufa Shujineng T‘ufa Shuchinêng  

Other Factions

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Qiangduan Ch’iang-tuan 強端
Qiao Mao (Yuanwei) Ch‘iao Mao (Yüan-wei) 喬瑁 (元偉)
Qing Niujue [Green Oxhorn] Ch‘ing Niuchüeh  
Shang Sheng Shang Shêng 商升
Song Jian Sung Chien 宋建
Song Ren Sung Jên 宋仁
Song Yong Sung Yung 宋勇
Sun Xiu Sun Hsiu  
Sun Zhao Sun Chao  
Test Entry  
Tong Zhi T‘ung Chih 僮芝
Wang Dang Wang Tang 王當
Wang Hong Wang Hung  
Wang Yu Wang Yü  
Wei Yue Wei Yüeh 魏越
Wu Zi Wu Tzŭ 吳資
Wulu [Five Deer] Wulu 五鹿

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Pan Lin P‘an Lin 潘臨
Pan Miao P‘an Miao 番苗
Pang Degong (Shanmin) P‘ang Têkung (Shan-min) 庞德公 (山民)
Pang Shu P‘ang Shu 龐舒
Peng Cai P‘êng Ts‘ai  
Peng Hu P‘êng Hu 彭虎
Peng Shi P‘êng Shih  
Pujing [Universal Purity] P‘uching 普淨
Qian Bo Ch‘ien Po 錢博
Qian Tong Ch‘ien T‘ung 錢銅
Qiao Qing (Rongshi) Ch‘iao Ch‘ing (Jung-shih)  
Qiao Xian (Xiaoran) Ch‘iao Hsien (Hsiao-jan)  
Qin Lang Ch‘in Lang 秦狼
Qin Lun Ch‘in Lun  
Qin Qingtong Ch‘in Ch‘ingt‘ung 秦慶童
Qu Gong Ch‘ü Kung 瞿恭
Que Xuan Ch‘üeh Hsüan 闕宣
Ren Qi Jên Ch‘i 任岐
Shan Zichun Shan Tzŭch‘un  
Shang Yao Shang Yao 商曜
Shen Cheng Shên Ch‘êng 沈成
Shen Mi Shên Mi 沈彌
Sheng Dao Shêng Tao 盛道
Sheng Xian (Xiaozhang) Shêng Hsien (Hsiao-chang) 盛憲 (孝章)
Shi Dan Shih Tan  
Shi (Jianyuan) Shih (Chien-yüan)  
Shi Liang Shih Liang  
Shi Tao (Guangyuan) Shih T‘ao (Kuang-yüan) 石韜 (廣元)
Shisun Meng (Wenshi) Shihsun Mêng (Wên-shih)  
Si Cong Ssŭ Ts‘ung  
Sima Hui (Decao) Ssŭma Hui (Tê-ts‘ao) 司馬徽 (德操)
Su Bo Su Po  
Su Shuang Su Shuang 蘇雙
Sun Guan (Zhongtai) Sun Kuan (Chung-t‘-ai)  
Sun Qing Sun Ch‘ing  
Tan Fu (Wenyou) T‘an Fu (Wên-yu) 檀敷 (文友)
Tian Shao T‘ien Shao 田韶
Tian Yin T‘ien Yin 田銀
Wang Bi Wang Pi 王祕
Wang Hai Wang Hai  
Wang Jin Wang Chin  
Wang Jun Wang Chün  
Wang Lie (Yanfang) Wang Lieh (Yen-fang) 王烈 (彥方)
Wang Sheng Wang Shêng  
Wang Tao Wang T‘ao  
Wang Xiu Wang Hsiu  
Wang Ying Wang Ying  
Wang Yue Wang Yüeh  
Wang Zheng Wang Chêng  
Wei Kai Wei K‘ai 衛凱
Wei Zhongdao Wei Chungtao  
Wu Mian Wu Mian  
Wu Pu Wu P‘u  
Wu Wu Wu Wu 吳五

Historical Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Pang Juan P‘ang Chüan 龐涓
Pei Songzhi (Shiqi) P‘ei Sungchih (Shih-ch‘i) 裴松之 (世期)
Shensheng [Prince Shensheng of Jin] Shênshêng [Prince Shênshêng of Chin] 申生
Shuqi Shuch‘i 叔齊
Sima Guang (Junshi) Ssŭma Kuang (Chün-shih) 司馬光 (君實)
Su Qin Su Ch‘in 蘇秦
Su Shi [Su Dongpo] (Zizhan) Su Shih [Su Tungp‘o] (Tzŭ-chan) 蘇軾[蘇東坡] (子瞻)
Sunzi [Sun Wu] Suntzŭ [Sun Wu]  
Tian Heng T‘ien Hêng 田横
Wang Mang (Jujun) Wang Mang (Chü-chün) 王莽 (巨君)
Weizi (Viscount of Wei) Weitzŭ (Viscount of Wei) 微子
Wen Zhong Wên Chung 文種
Wu Qi Wu Ch‘i  

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

February 17, 2023