Encyclopedia: Search Results

Three Kingdoms Encyclopedia: Officers N-R

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Officers N–R ]

Officers N–R: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Officers N–R returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ni Xiaode Ni Hsiaotê  
Niu Dan Niu Tan 牛亶
Niu Gai Niu Kai 牛蓋
Niu Jin Niu Chin 牛金
Pan Ju P‘an Chü  
Pan Xu (Yuanmao) P‘an Hsü (Yüan-mao) 潘勗 (元茂)
Pang De (Lingming) P‘ang Tê (Ling-ming) 龐德 (令明)
Pang Gong P‘ang Kung  
Pang Hong (Jushi) P‘ang Hung (Chü-shih) 龐宏 (巨師)
Pang Hui P‘ang Hui 龐會
Pang Lin P‘ang Lin 龐林
Pang (Shanren) P‘ang (Shan-jên)  
Pang Yan P‘ang Yen  
Pang Yu (Ziyi) P‘ang Yü (Tzŭ-i) 龐淯 (子異)
Pei Hui (Wenji) P‘ei Hui (Wên-chi) 裴徽
Pei Jing P‘ei Ching  
Pei Kai (Shuze) P‘ei K‘ai (Shu-tsê)  
Pei Mao (Juguang) P‘ei Mao (Chü-kuang) 裴茂 (巨光)
Pei Qian (Wenxing) P‘ei Ch‘ien (Wên-hsing) 裴潛 (文行)
Po Qin (Xuibo) P‘o Ch‘in  
Qi Ji Ch‘i Chi  
Qian Hong Ch‘ien Hung 牽弘
Qian Zhao (Zijing) Ch‘ien Chao (Tzŭ-ching) 牽招 (子經)
Qin Lang (Yuanming) Ch‘in Lang (Yüan-ming) 秦朗 (元明)
Qin Liang Ch‘in Liang  
Qin Ming Ch‘in Ming  
Qin Qi Ch‘in Ch‘i 秦祺
Qin Shao (Bonan) Ch‘in Shao (Po-nan) 秦召 (伯南)
Qin Yilu Ch‘in Ilu 秦宜祿
Qiu Ben Ch‘iu Pên 丘本
Qiu Jian Ch‘iu Chien 丘建
Qu Yan Ch‘ü Yen 麹演
Quan Duan Ch‘üan Tuan 全端
Quan Yi Ch‘üan I  
Quan Jing Ch‘üan Ching 全静
Quan Wei Ch‘üan Wei  
Quan Yi Ch‘üan I 全懌
Quan Yi Ch‘üan I 全懌
Que Yi Ch‘üeh I  
Red Hare [Chituma] 0 [Ch‘iht‘uma] 赤兔[赤兔馬]
Ren Fu Jen Fu 任福
Ren Fan Jên Fan 任籓
Ren Kai (Yuanbao) Jên K‘ai (Yüan-pao) 任恺 (元褒)
Ren Lan Jên Lan 任覽
Ren Jun (Boda) Jên Chün (Po-ta) 任峻 (伯達)
Rong Ge Jung Ko 榮邰
Ruan Ji Juan Chi 阮籍
Ruan Yu (Yuanyu) Juan Yü (Yüan-yü) 阮瑀 (元瑜)

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ning Sui Ning Sui 甯隨
Pan Jun (Chengming) P‘an Chün (Ch‘êng-ming) 潘濬 (承明)
Pang Hong (Jushi) P‘ang Hung (Chü-shih) 龐宏 (巨師)
Pang Lin P‘ang Lin 龐林
Pang Rou P‘ang Jou 龐柔
Pang Tong (Shiyuan) P‘ang T‘ung (Shih-yüan) 龐統 (士元)
Pang Xi P‘ang Hsi 龐羲
Pei Xu P‘ei Hsü  
Peng He P‘êng Ho  
Peng Yang (Yongnian) P‘êng Yang (Yung-nien) 彭羕 (永年)
Qi Zheng (Lingxian) Ch‘i Chêng (Ling-hsien)  
Qiao Zhou (Yunnan) Ch‘iao Chou (Yün-nan) 譙周 (允南)
Qin Mi (Zichi) Ch‘in Mi (Tzŭ-ch‘ih) 秦宓 (子質)
Que Yi Ch‘üeh I  
Que Zuan Ch‘üeh Tsuan  
Red Hare [Chituma] 0 [Ch‘iht‘uma] 赤兔[赤兔馬]
Ren Kui Jên K‘uei 任夔

Wu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Nie Yu (Wenti) Nie Yü (Wên-t‘i)  
Pan Jun (Chengming) P‘an Chün (Ch‘êng-ming) 潘濬 (承明)
Pan Mi P‘an Mi  
Pan Rui P‘an Jui  
Pan Zhang (Wengui) P‘an Chang 潘璋 (文珪)
Pan Zhu P‘an Chu  
Pei Qian P‘ei Ch‘ien  
Pei Xuan (Yanhuang) P‘ei Hsüan (Yen-huang) 裴玄 (彥黃)
Puyang Xing (Ziyuan) P‘uyang Hsing (Tzŭ-yüan) 濮陽興 (子元)
Puyang Yi P‘uyang I  
Qian Bo Ch‘ien Po 錢博
Qiao Xuan (Gongzu) Ch‘iao Hsüan (Kung-tsu) 橋玄 (公祖)
Qin Song (Wenbiao) Ch‘in Sung (Wên-piao) 秦松 (文表)
Qu Huang Ch‘ü Huang  
Quan Cong (Zihuang) Ch‘üan Ts‘ung (Tzŭ-huang) 全琮 (子璜)
Quan Duan Ch‘üan Tuan 全端
Quan Yi Ch‘üan I  
Quan Ji Ch‘üan Chi 全紀
Quan Ji Ch‘üan Chi  
Quan Jing Ch‘üan Ching 全静
Quan Rou Ch‘üan Jou 全柔
Quan Shang Ch‘üan Shang 全尚
Quan Wei Ch‘üan Wei  
Quan Yi Ch‘üan I 全懌
Quan Yi Ch‘üan I 全懌
Rao Zhu Jao Chu 饒助
Rui Liang (Wenluan) Jui Liang (Wên-luan) 芮良 (文鸾)
Rui Xuan (Wenbiao) Jui Hsüan (Wên-piao) 芮玄 (文表)
Rui Zhi (Xuansi) Jui Chih (Hsüan-ssŭ) 芮祉 (宣嗣)

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Oulian Oulien  
Pan Yin P‘an Yin 潘隱
Pang Xi P‘ang Hsi 龐羲
Pei Mao (Juguang) P‘ei Mao (Chü-kuang) 裴茂 (巨光)
Peng Bo P‘êng Po  
Qiao Xuan (Gongzu) Ch‘iao Hsüan (Kung-tsu) 橋玄 (公祖)
Qin Xie (Chuqi) Ch‘in Hsieh (Ch‘u-ch‘i) 秦頡 (初起)
Qin Yi Ch‘in I 秦誼
Qu Mu Ch‘ü Mu 渠穆
Quan Rou Ch‘üan Jou 全柔
Quan Yi Ch‘üan I 全禕
Que Jian Ch‘üeh Chien 卻儉
Raolong Zong Jaolung Tsung 擾龍宗
Rong Ge Jung Ko 榮邰

Jin Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Pang Huan (Shiwen) P‘ang Huan (Shih-wên) 龐渙 (世文)
Pang Hui P‘ang Hui 龐會
Pei Kai (Shuze) P‘ei K‘ai (Shu-tsê)  
Pei Xiu (Jiyan) P‘ei Hsiu (Chi-yen) 裴秀 (季彥)
Qian Hong Ch‘ien Hung 牽弘
Qiao Zhou (Yunnan) Ch‘iao Chou (Yün-nan) 譙周 (允南)
Qiewanneng Ch‘iehwannêng  
Qin Xiu (Xuanlang) Ch‘in Hsiu (Hsüan-lang)  
Ren Kai (Yuanbao) Jên K‘ai (Yüan-pao) 任恺 (元褒)
Ruan Ji Juan Chi 阮籍
Ruan Xian Juan Hsien 阮咸
Ruan Xian (Zhongrong) Juan Hsien (Chung-jung) 阮咸 (仲容)

Dong Zhuo

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Niu Fu Niu Fu 牛輔
Red Hare [Chituma] 0 [Ch‘iht‘uma] 赤兔[赤兔馬]

Han Fu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Pan Feng P‘an Fêng 潘鳳
Qu Yi Ch‘ü I 麴義

Kong Rong

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Peng Qiu P‘êng Ch‘iu  

Liu Biao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Pan Jun (Chengming) P‘an Chün (Ch‘êng-ming) 潘濬 (承明)
Pang Ji P‘ang Chi  
Qimu Kai Ch‘imu K‘ai 綦母闓

Liu Yu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Qi Zhou Ch‘i Chou 齊周

Liu Zhang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Pang Xi P‘ang Hsi 龐羲
Pang Yue P‘ang Yüeh 龐樂
Peng Yang (Yongnian) P‘êng Yang (Yung-nien) 彭羕 (永年)
Qiao Zhou (Yunnan) Ch‘iao Chou (Yün-nan) 譙周 (允南)
Qin Mi (Zichi) Ch‘in Mi (Tzŭ-ch‘ih) 秦宓 (子質)
Que Yi Ch‘üeh I  

Ma Chao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Pang De (Lingming) P‘ang Tê (Ling-ming) 龐德 (令明)
Ren Yang Jên Yang  

Ma Teng

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Pang De (Lingming) P‘ang Tê (Ling-ming) 龐德 (令明)

Shi Xie

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Pan Miao P‘an Miao 番苗
Pan Xin P‘an Hsin 番歆

Tao Qian

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Que Xuan Ch‘üeh Hsüan 闕宣

Yellow Scarves

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Pei Yuanshao P‘ei Yüanshao 裴元紹
Peng Tuo P‘êng T‘o 彭脫

Yuan Shang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Qian Zhao (Zijing) Ch‘ien Chao (Tzŭ-ching) 牽招 (子經)

Yuan Shao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Qi Zhou Ch‘i Chou 齊周
Qian Zhao (Zijing) Ch‘ien Chao (Tzŭ-ching) 牽招 (子經)
Qu Yi Ch‘ü I 麴義

Yuan Shu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Qi Ji Ch‘i Chi  
Qiao Rui Ch‘iao Jui 橋蕤

Yuan Tan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Peng An P‘êng An  

Zhang Lu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Pang De (Lingming) P‘ang Tê (Ling-ming) 龐德 (令明)

Wuhuan Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Nalou Nalou 那樓
Nengchendi Nêngch‘ênti 能臣抵
Pufulu P‘ufulu 普富盧
Qiuliju Ch‘iulichü 丘力居

Xianbei Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Qiewanneng Ch‘iehwannêng  
Queji Ch‘üehchi 闕機

Other Factions

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Qiangduan Ch’iang-tuan 強端
Qiao Mao (Yuanwei) Ch‘iao Mao (Yüan-wei) 喬瑁 (元偉)
Qing Niujue [Green Oxhorn] Ch‘ing Niuchüeh  

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ni Xiaode Ni Hsiaotê  
Ou Jing Ou Ching  
Ou Xing Ou Hsing  
Oulian Oulien  
Pan Lin P‘an Lin 潘臨
Pan Miao P‘an Miao 番苗
Pang Degong (Shanmin) P‘ang Têkung (Shan-min) 庞德公 (山民)
Pang Shu P‘ang Shu 龐舒
Peng Cai P‘êng Ts‘ai  
Peng Hu P‘êng Hu 彭虎
Peng Shi P‘êng Shih  
Pujing [Universal Purity] P‘uching 普淨
Qian Bo Ch‘ien Po 錢博
Qian Tong Ch‘ien T‘ung 錢銅
Qiao Qing (Rongshi) Ch‘iao Ch‘ing (Jung-shih)  
Qiao Xian (Xiaoran) Ch‘iao Hsien (Hsiao-jan)  
Qin Lang Ch‘in Lang 秦狼
Qin Lun Ch‘in Lun  
Qin Qingtong Ch‘in Ch‘ingt‘ung 秦慶童
Qu Gong Ch‘ü Kung 瞿恭
Que Xuan Ch‘üeh Hsüan 闕宣
Ren Qi Jên Ch‘i 任岐

Historical Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Nan Dou Nan Tou 南斗
Nüwa (Nu Wa) Nüwa (Nu Wa) 女媧
Pang Juan P‘ang Chüan 龐涓
Pei Songzhi (Shiqi) P‘ei Sungchih (Shih-ch‘i) 裴松之 (世期)

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

February 17, 2023