Encyclopedia: Search Results

Three Kingdoms Encyclopedia: Officers J-K

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Officers J–K ]

Officers J–K: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Officers J–K returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ji Huang Chi Huang  
Qi Ji Ch‘i Chi 戚寄
Ji Kang (Shuye) Chi K‘ang (Shu-yeh) 嵇康 (叔夜)
Ji Mao (Shuchang) Chi Mao (Shu-ch‘ang)  
Ji Miao (Wenran) Chi Miao (Wên-jan) 吉邈 (文然)
Ji Mu (Siran) Chi Mu (Ssŭ-jan) 吉穆 (思然)
Jia Chong (Gonglü) Chia Ch‘ung (Kung-lü) 賈充 (公閭)
Jia Fan Chia Fan 賈範
Jia Fang Chia Fang  
Jia Hong (Shuye) Chia Hung (Shu-yeh)  
Jia Kui (Liangdao) Chia K‘uei (Liang-tao) 賈逵 (梁道)
Jia Xin Chia Hsin 賈信
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)
Jiang Ban Chiang Pan 蔣班
Jiang Gan (Ziyi) Chiang Kan (Tzŭ-i) 蔣幹 (子翼)
Jiang Ji (Zitong) Chiang Chi (Tzŭ-t‘ung) 蔣濟 (子通)
Jiang Jiong Chiang Chiung  
Jiang Mo Chiang Mo  
Jiang Shu Chiang Shu 蔣舒
Jiang Wei (Boyue) Chiang Wei (Po-yüeh) 姜維 (伯約)
Jiang Xu (Boyi) Chiang Hsü (Po-i) 姜敘 (伯奕)
Jiang Yin Chiang Yin  
Jiao Bing Chiao Ping  
Jiao Bo Chiao Po  
Jiao Chu Chiao Ch‘u 焦觸
Jiang He Chiang Ho  
Jiao Yi Chiao I 焦彝
Jin Xuan (Yuanji) Chin Hsüan (Yüan-chi) 金旋 (元機)
Jin Yi (Deyi) Chin I (Tê-i) 金祎 (德禕)
Jin Yun Chin Yün  
Jin Zong Chin Tsung  
Kong ? K‘ung ?  
Kong Gui (Shulin) K‘ung Kuei (Shu-lin)  
Kong Rong (Wenju) K‘ung Jung (Wên-chü) 孔融 (文舉)
Kong Xian K’ung Hsien 孔羨
Kong Xin K‘ung Hsin  
Kong Xiu K‘ung Hsiu 孔秀
Kuai Qi K‘uai Ch‘i 蒯祺
Kuai Yue (Yidu) K‘uai Yüeh (I-tu) 蒯越 (異度)

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Jian Yong (Xianhe) Chien Yung (Hsien-ho) 簡雍 (憲和)
Jiang Bin Chiang Pin 蔣斌
Jiang Shu Chiang Shu 蔣舒
Jiang Wan (Gongyan) Chiang Wan (Kung-yen) 蔣琬 (公琰)
Jiang Wei (Boyue) Chiang Wei (Po-yüeh) 姜維 (伯約)
Jiang Xian Chiang Hsien 蔣顯
Yin Ji (Jibo) Yin Chi (Chi-po) 伊籍 (機伯)
Jin Xiang Chin Hsiang  
Jin Xuan (Yuanji) Chin Hsüan (Yüan-chi) 金旋 (元機)
King Shamoke King Shamok‘o 沙摩柯大王

Wu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ji Yan Chi Yen  
Jia Hua Chia Hua 賈華
Jiang Qin (Gongyi) Chiang Ch‘in (Kung-i) 蔣欽 (公奕)
Jiang Xiu Chiang Hsiu  
Jiang Yan Chiang Yen  
Jiang Yi Chiang I  
Jiao Yi Chiao I 焦彝
Jin Zong Chin Tsung  
Kan Ze (Derun) K‘an Tsê (Tê-jun) 闞澤 (德潤)

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ji Lian Chi Lien  
Ji Miao (Wenran) Chi Miao (Wên-jan) 吉邈 (文然)
Ji Mu (Siran) Chi Mu (Ssŭ-jan) 吉穆 (思然)
Ji Ping Chi P‘ing 吉平
Jia Cong (Mengjian) Chia Ts‘ung (Mêng-chien)  
Jia Long Chia Lung  
Jian Shuo Chien Shuo 蹇碩
Jiang Xuan Chiang Hsüan  
Jiao He Chiao Ho  
Jin Xuan (Yuanji) Chin Hsüan (Yüan-chi) 金旋 (元機)
Jin Yi (Deyi) Chin I (Tê-i) 金祎 (德禕)
Jing Yi (Wenjian) Ching I (Wên-chien)  
Ju Jun Chü Chün  
Kong ? K‘ung ?  
Kong Rong (Wenju) K‘ung Jung (Wên-chü) 孔融 (文舉)
Kong Shang K‘ung Shang 孔尚
Kong Yu (Shiyuan) K‘ung Yü (Shih-yüan) 孔昱 (世元)
Kong Zhou (Jijiang) K‘ung Chou (Chi-chiang) 孔宙
Kong Zhou (Gongxu) K‘ung Chou (Kung-hsü) 孔伷 (公緒)
Kuai Yue (Yidu) K‘uai Yüeh (I-tu) 蒯越 (異度)

Jin Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ji Shao Chi Shao 嵇绍
Jia Chong (Gonglü) Chia Ch‘ung (Kung-lü) 賈充 (公閭)
Jiang Bin Chiang Pin 蔣斌

Dong Zhuo

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Jia Long Chia Lung  
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)

Gongsun Yuan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Jia Fan Chia Fan 賈範

Gongsun Zan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ji Yong Chi Yung  

Guo Si

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)

Han Fu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ju Shou Chü Shou 沮授

Kong Rong

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Kong Rong (Wenju) K‘ung Jung (Wên-chü) 孔融 (文舉)

Li Jue

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)

Liu Biao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yin Ji (Jibo) Yin Chi (Chi-po) 伊籍 (機伯)
Kuai Liang (Zirou) K‘uai Liang (Tzŭ-jou) 蒯良 (子柔)
Kuai Yue (Yidu) K‘uai Yüeh (I-tu) 蒯越 (異度)

Ma Chao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Jia Hong (Shuye) Chia Hung (Shu-yeh)  

Tao Qian

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ji Lian Chi Lien  

Yuan Shang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ju Gu Chü Ku 沮鵠

Yuan Shao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ji Yong Chi Yung  
Jiang Qi (Yiqu) Chiang Ch‘i (I-ch‘ü)  
Jiang Yiqu Chiang Ich‘ü 蔣義渠
Jiao Chu Chiao Ch‘u 焦觸
Ju Gu Chü Ku 沮鵠
Ju Shou Chü Shou 沮授
Ju Zong Chü Tsung  

Yuan Shu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Qi Ji Ch‘i Chi 戚寄
Ji Ling Chi Ling 紀靈
Jin Shang Chin Shang 金尚

Yuan Tan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Kong Shun K‘ung Shun  

Zhang Lu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Jiang He Chiang Ho  

Zhang Xiu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)

Zhuge Dan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Jiang Ban Chiang Pan 蔣班

Qiang Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Kewu K‘owu  
King Shamoke King Shamok‘o 沙摩柯大王

Nanman Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Jinhuansanjie Chinhuansanchieh 金環三結
King Duosi King Tossŭ 思朵大王
King Meng Huo King Mêng Huo 孟獲大王
King Mulu King Mulu 木鹿大王
King Wutugu King Wut‘uku 兀突骨大王

Xianbei Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
King Kebineng King K‘opinêng 軻比能大王
Kuitou K‘ueit‘ou  

Other Factions

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
King Cheliji King Ch‘êlichi 彻里吉大王
Kujiu [Dry Grub] K‘uchiu 0  

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ji (Zixun) Chi (Tzŭ-hsün)  
Jiang Gong Chiang Kung 江宫
Jiang Shi Chiang Shih 蔣石
Jiang Zuan Chiang Tsuan  
Jiao Jiao (Jiao Zhengqiang) Chiao Chiao (Chiao Chêngch‘iang) 焦矯(焦征羌)
Jiao Yi Chiao I  
Jin Fu Chin Fu  
Jin Qi Chin Ch‘i  
Jixu Chihsü  
Ju Guang Chü Kuang 鞠光

Historical Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Jiang Ziya [Lü Wang] (Ziya) Chiang Tzŭ-ya [Lü Wang] (Tzŭ-ya) 姜子牙[呂望] (子牙)
King Wen of Zhou [Ji Chang] Cho Wên-wang [Chi Ch‘ang] 周文王姬昌

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

February 17, 2023