Encyclopedia: Search Results

Three Kingdoms Encyclopedia: Officers H-O

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Officers H–O ]

Officers H–O: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Officers H–O returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han De Han Tê 韓德
Han Fan Han Fan 韓范
Han Fu Han Fu 韓福
Han Guan (Manyu) Han Kuan (Man-yü)  
Han Hao (Yuansi) Han Hao (Yüan-ssŭ) 韓浩 (元嗣)
Han Ji (Gongzi) Han Chi (Kung-tzŭ) 韓暨 (公至)
Han Long Han Lung  
Han Qi Han Ch‘i  
Han Qiong Han Ch‘iung  
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)
Han Xuan Han Hsüan 韓玄
Han Xuan (Jingran) Han Hsüan (Ching-jan)  
Han Yao Han Yao  
Han Yi Han I  
Han Ying Han Ying  
Han Zong Han Tsung  
Handan Chun (Zishu) Hantan Ch‘un (Tzŭ-shu)  
Hao Guang Hao Kuang  
Hao ? (Mengjie) Hao ? (Mêng-chieh)  
Hao Zhao (Bodao) Hao Chao (Po-tao) 郝昭 (伯道)
Hao Zhou (Kongyi) Hao Chou (K‘ung-i) 浩周
He Kui (Shulong) Ho K‘uei (Shu-lung) 何夔 (叔龍)
He Mao Ho Mao  
He Xia Ho Hsia  
He Xia (Yangshi) Ho Hsia (Yang-shih) 和洽 (陽士)
He Yan (Pingshu) Ho Yen (P‘ing-shu) 何晏 (平叔)
He Zeng (Yingkao) Ho Tsêng (Ying-k‘-ao) 何曾 (穎考)
He Zhen (Yuangan) Ho Chên (Yüan-kan)  
Yang Zhong Yang Chung  
Hou Cheng Hou Ch‘êng 侯成
Hou Sheng Hou Shêng  
Hou Shilang (Xiaoming) Hou Shihlang (Hsiao-ming)  
Hou Xie Hou Hsieh  
Hou Xuan Hou Hsüan 侯選
Hou Yin Hou Yin 侯音
Hu Fen (Xuanwei) Hu Fên (Hsüan-wei) 胡奮 (玄威)
Hu Lie (Wuxuan) Hu Lieh (Wu-hsüan) 胡烈 (武玄)
Hu Yuan (Shiyuan) Hu Yüan (Shih-yüan) 胡淵 (世元)
Hu Zhi Hu Chih  
Hu Zhi (Wende) Hu Chih (Wên-tê) 胡質 (文德)
Hu Zun Hu Tsun 胡遵
Hua Xin (Ziyu) Hua Hsin (Tzŭ-yü) 華歆 (子魚)
Hua Yong Hua Yung  
Huan Fan (Yuanze) Huan Fan (Yüan-tsê) 桓範 (元則)
Huan Jie (Boxu) Huan Chieh (Po-hsü) 桓階 (伯緒)
Huang Hua Huang Hua 黃華
Huang Hua Huang Hua  
Huang Kui Huang K‘uei  
Huang Lang (Wenta) Huang Lang (Wên-t‘-a)  
Huang Quan (Gongheng) Huang Ch‘üan (Kung-hêng) 黃權 (公衡)
Huang Yong Huang Yung 黃邕
Huang Zhen Huang Chên  
Huangfu Kai Huangfu K‘ai 皇甫闓
Huchuquan Huch‘uch‘üan 呼廚泉
Huo Xing Huo Hsing 霍性
Ji Huang Chi Huang  
Qi Ji Ch‘i Chi 戚寄
Ji Kang (Shuye) Chi K‘ang (Shu-yeh) 嵇康 (叔夜)
Ji Mao (Shuchang) Chi Mao (Shu-ch‘ang)  
Ji Miao (Wenran) Chi Miao (Wên-jan) 吉邈 (文然)
Ji Mu (Siran) Chi Mu (Ssŭ-jan) 吉穆 (思然)
Jia Chong (Gonglü) Chia Ch‘ung (Kung-lü) 賈充 (公閭)
Jia Fan Chia Fan 賈範
Jia Fang Chia Fang  
Jia Hong (Shuye) Chia Hung (Shu-yeh)  
Jia Kui (Liangdao) Chia K‘uei (Liang-tao) 賈逵 (梁道)
Jia Xin Chia Hsin 賈信
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)
Jiang Ban Chiang Pan 蔣班
Jiang Gan (Ziyi) Chiang Kan (Tzŭ-i) 蔣幹 (子翼)
Jiang Ji (Zitong) Chiang Chi (Tzŭ-t‘ung) 蔣濟 (子通)
Jiang Jiong Chiang Chiung  
Jiang Mo Chiang Mo  
Jiang Shu Chiang Shu 蔣舒
Jiang Wei (Boyue) Chiang Wei (Po-yüeh) 姜維 (伯約)
Jiang Xu (Boyi) Chiang Hsü (Po-i) 姜敘 (伯奕)
Jiang Yin Chiang Yin  
Jiao Bing Chiao Ping  
Jiao Bo Chiao Po  
Jiao Chu Chiao Ch‘u 焦觸
Jiang He Chiang Ho  
Jiao Yi Chiao I 焦彝
Jin Xuan (Yuanji) Chin Hsüan (Yüan-chi) 金旋 (元機)
Jin Yi (Deyi) Chin I (Tê-i) 金祎 (德禕)
Jin Yun Chin Yün  
Jin Zong Chin Tsung  
Kong ? K‘ung ?  
Kong Gui (Shulin) K‘ung Kuei (Shu-lin)  
Kong Rong (Wenju) K‘ung Jung (Wên-chü) 孔融 (文舉)
Kong Xian K’ung Hsien 孔羨
Kong Xin K‘ung Hsin  
Kong Xiu K‘ung Hsiu 孔秀
Kuai Qi K‘uai Ch‘i 蒯祺
Kuai Yue (Yidu) K‘uai Yüeh (I-tu) 蒯越 (異度)
 
Lü An Lü An  
Lü Bing Lü Ping  
Lü Gong Lü Kung  
Lü Xing Lü Hsing  
Lü Xun Lü Hsün  
Lady Bo Lady Po  
Lady Cai Lady Ts‘ai  
Lady Cao Lady Ts‘ao  
Lady Chen Lady Ch‘ên  
Lady Cui Lady Ts‘ui  
Lady Ding Lady Ting 丁夫人
Lady Dong Lady Tung  
Lady Du Lady Tu 杜夫人
Lady Jiang Lady Chiang  
Lady Kong Lady K‘ung  
Lady Li Lady Li  
Lady Li Lady Li  
Lady Liu Lady Liu  
Lady Liu Lady Liu  
Lady Wang Lady Wang  
Wang Yi Wang I  
Lady Xi Lady Hsi  
Xiahou Lingnü Hsiahou Lingnü 夏侯令女
Lady Xun Lady Hsün  
Lady Zhao Lady Chao  
Lady Zhi Lady Chih  
Lao Jing Lao Ching  
Lei Xu Lei Hsü 雷緒
Li Li
Li Li  
Li Cheng Li Ch‘êng 李成
Li Chunxiang Li Ch‘unhsiang  
Li Di Li Ti  
Li Dian (Mancheng) Li Tien (Man-ch‘êng) 李典 (曼成)
Li Feng (Xuanguo) Li Fêng (Hsüan-kuo) 李豐
Li Fu (Zixian) Li Fu (Tzŭ-hsien) 李孚 (子憲)
Li Fu Li Fu  
Li Fu Li Fu  
Li Fu Li Fu  
Li Hei Li Hei  
Li Hu Li Hu  
Li Hu Li Hu 李虎
Li Hui Li Hui  
Li Ji Li Chi 李基
Li Jin Li Chin 李進
Li Jun Li Chün 李俊
Li Kan Li K‘an 李堪
Li Li (Jianxian) Li Li (Chien-hsien) 李立 (建賢)
Li Peng Li P‘êng  
Li Qian Li Ch‘ien 李乾
Li Shao Li Shao  
Li Sheng (Gongzhao) Li Shêng (Kung-chao) 李勝 (公昭)
Li Shengcheng Li Shêngch‘êng  
Li Tao Li T‘ao  
Li Tiao Li T‘iao  
Li Tong (Wenda) Li T‘ung (Wên-ta) 李通 (文達)
Li Wan (Shuwen) Li Wan (Shu-wên)  
Li Wei Li Wei  
Li Xiu (Zilang) Li Hsiu (Tzŭ-lang)  
Li Xu Li Hsü 李绪
Li Yi (Xiaoyi) Li I (Hsiao-i)  
Li Zheng Li Chêng 李整
Liang Gu (Menghuang) Liang Ku (Mêng-huang) 梁鵠 (孟皇)
Liang Ji Liang Chi  
Liang Kuan Liang K‘uan 梁寬
Liang Mao (Bofang) Liang Mao (Po-fang) 涼茂 (伯方)
Liang Qi Liang Ch‘i 梁岐
Liang Qian Liang Ch‘ien  
Liang Xi (Ziyu) Liang Hsi (Tzŭ-yü) 梁習 (子虞)
Liang Xu Liang Hsü 梁緒
Linghu Shao (Kongshu) Linghu Shao (K‘ung-shu)  
Linghu Yu Linghu Yü 令弧愚
Liu Ba (Zichu) Liu Pa (Tzŭ-ch‘u) 劉巴 (子初)
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu Cong Liu Ts‘ung 劉琮
Liu Da Liu Ta  
Liu Dai (Gongshan) Liu Tai (Kung-shan) 劉岱 (公山)
Liu Du Liu Tu 劉度
Liu Fang (Ziqi) Liu Fang (Tzŭ-ch‘i) 劉放 (子棄)
Liu Fu (Yuanying) Liu Fu (Yüan-ying) 劉馥 (元穎)
Liu Gui Liu Kuei  
Liu Hui Liu Hui 劉徽
Liu Jie Liu Chieh  
Liu Pi Liu P‘i  
Liu Ruo Liu Jo 劉若
Liu Shan (Gongsi) Liu Shan (Kung-ssŭ) 劉禪 (公嗣)
Liu Shao (Kongcai) Liu Shao (K‘ung-ts‘ai) 劉劭 (孔才)
Liu Shi (Zizhen) Liu Shih (Tzŭ-chên) 劉寔 (子真)
Liu Tao Liu T‘ao  
Liu Wei Liu Wei  
Liu Wei Liu Wei  
Liu Xi Liu Hsi  
Liu Xi Liu Hsi  
Liu Xian Liu Hsien  
Liu Xian (Shizong) Liu Hsien (Shih-tsung) 劉先
Liu Xiong Liu Hsiung 劉雄
Liu Xiongming Liu Hsiungming  
Liu Xun Liu Hsün  
Liu Xun (Zitai) Liu Hsün (Tzŭ-t‘-ai) 劉勳 (子臺)
Liu Yan Liu Yen 劉延
Liu Ye (Ziyang) Liu Yeh (Tzŭ-yang) 劉曄 (子揚)
Liu Yi Liu I  
Liu Yi (Gongsi) Liu I (Kung-ssŭ) 劉廙 (恭嗣)
Liu Yi (Zhongxiong) Liu I (Chung-hsiung)  
Liu Yin (Xiuran) Liu Yin (Hsiu-jan)  
Liu Zhan Liu Chan  
Liu Zhen (Gonggan) Liu Chên (Kung-an) 劉楨 (公幹)
Liu Zhu (Kongcai) Liu Chu (K‘ung-ts‘ai) 劉助 (孔才)
Lou Gui (Zibo) Lou Kuei (Tzŭ-po) 婁圭 (子伯)
Lou Yi Lou I 樓異
Liu Zhan Liu Chan 劉展
Lu Chang Lu Ch‘ang  
Lu Cui (Wenyu) Lu Ts‘ui (Wên-yü) 路粹 (文蔚)
Lu Hong Lu Hung  
Lu Jian Lu Chien  
Lü Kuang Lü K‘uang 呂曠
Lü Qian (Zike) Lü Ch‘ien (Tzŭ-k‘o) 呂虔 (子恪)
Lu Qin Lu Ch‘in  
Lu Shi Lu Shih  
Lu Shuihu Lu Shui-hu 盧水胡
Lü Xiang Lü Hsiang 呂翔
Lu Yu (Zijia) Lu Yü (Tzŭ-chia) 盧毓 (子家)
Lu Zhao Lu Chao 路招
Lu Zhi Lu Chih  
Luxi Luhsi  
Ma Ai Ma Ai 馬艾
Ma Jun (Deheng) Ma Chün (Tê-hêng) 馬鈞 (德衡)
Ma Qiu Ma Ch‘iu 馬秋
Ma Teng (Shoucheng) Ma T‘êng (Shou-ch‘êng) 馬騰 (壽成)
Ma Tie Ma T‘ieh 馬鐵
Ma Xiu Ma Hsiu 馬休
Ma Yan Ma Yen 馬延
Ma Zhao Ma Chao  
Ma Zun Ma Tsun 馬遵
Lady Ren Lady Jên  
Man Chong (Boning) Man Ch‘ung (Po-ning) 滿寵 (伯寧)
Man Wei (Gongheng) Man Wei (Kung-hêng)  
Mao Hui Mao Hui  
Mao Jia Mao Chia 毛嘉
Mao Jie (Xiaoxian) Mao Chieh (Hsiao-hsien) 毛玠 (孝先)
Mei Cheng Mei Ch‘êng 梅成
Mei Fu Mei Fu 梅敷
Meng Da (Zijing) Mêng Ta (Tzŭ-ching) 孟達 (子敬)
Meng Jian (Gongwei) Mêng Chien (Kung-wei) 孟建 (公威)
Meng Kang (Gongxiu) Mêng K‘ang (Kung-hsiu)  
Meng Tan Mêng T‘an  
Mi Fang (Zifang) Mi Fang (Tzŭ-fang) 麋芳 (子方)
Miao Shang Miao Shang 繆尚
Miao Xi (Xibo) Miao Hsi (Hsi-po) 繆襲 (熙伯)
Miao Ze Miao Tsê  
Mu Bing (Dexing) Mu Ping (Tê-hsing) 沐并 (德信)
Murong Lie Mujung Lieh  
Ni Xiaode Ni Hsiaotê  
Niu Dan Niu Tan 牛亶
Niu Gai Niu Kai 牛蓋
Niu Jin Niu Chin 牛金

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han ? (Shiyuan) Han ? (Shih-yuan) 韓? (士元)
Han Ran Han Jan  
Han Xuan Han Hsüan 韓玄
Han Zhen Han Chên  
Hao Pu (Zitai) Hao P‘u (Tzŭ-t‘-ai)  
He Ping Ho P‘ing  
He Zhi (Junsu) Ho Chih (Chün-su)  
He Zong (Chanying) Ho Tsung (Ch‘an-ying)  
Hu Ban Hu Pan 胡班
Hu Bo Hu Po  
Hu Ji (Weidu) Hu Chi (Wei-tu) 胡濟 (偉度)
Hu Qian (Gongxian) Hu Ch‘ien (Kung-hsien)  
Hu Zhong Hu Chung  
Hua Man Hua Man 花鬘
Huang Chong Huang Ch‘ung 黃崇
Huang Hao Huang Hao 黃皓
Huang Quan (Gongheng) Huang Ch‘üan (Kung-hêng) 黃權 (公衡)
Huang Xi Huang Hsi  
Huang Xu Huang Hsü 黃敘
Huang Yong Huang Yung 黃邕
Huang Yuan Huang Yüan 黃元
Huang Yueying Huang Yüehying 黃月英
Huang Zhong (Hansheng) Huang Chung (Han-shêng) 黃忠 (漢升)
Huang Zhu Huang Chu 黃柱
Huo Jun (Zhongmiao) Huo Chün (Chung-miao) 霍峻 (仲邈)
Huo Yi (Shaoxian) Huo I (Shao-hsien) 霍弋 (紹先)
Jian Yong (Xianhe) Chien Yung (Hsien-ho) 簡雍 (憲和)
Jiang Bin Chiang Pin 蔣斌
Jiang Shu Chiang Shu 蔣舒
Jiang Wan (Gongyan) Chiang Wan (Kung-yen) 蔣琬 (公琰)
Jiang Wei (Boyue) Chiang Wei (Po-yüeh) 姜維 (伯約)
Jiang Xian Chiang Hsien 蔣顯
Yin Ji (Jibo) Yin Chi (Chi-po) 伊籍 (機伯)
Jin Xiang Chin Hsiang  
Jin Xuan (Yuanji) Chin Hsüan (Yüan-chi) 金旋 (元機)
King Shamoke King Shamok‘o 沙摩柯大王
Lady Cui Lady Ts‘ui 崔夫人
Lady Fan Lady Fan  
Lady Hu Lady Hu  
Lady Li Lady Li  
Lady Li Lady Li 李夫人
Lady Mi Lady Mi 糜夫人
Lady Sun [Sun Shangxiang] Lady Sun [Sun Shanghsiang] 孫妃[孫尚香]
Lady Xun Lady Hsün  
Lai Gong Lai Kung 賴恭
Lai Min (Jingda) Lai Min (Ching-ta) 來敏 (敬達)
Lei Tong Lei T‘ung 雷銅
Lei Xu Lei Hsü 雷緒
Leng Bao Lêng Pao 冷苞
Li Chao (Yongnan) Li Ch‘ao (Yung-nan)  
Li Feng Li Fêng  
Li Fu (Sunde) Li Fu (Sun-tê) 李輔
Li Hu Li Hu  
Li Hui (De’ang) Li Hui (Tê’-ang) 李恢 (德昂)
Li Mi (Lingbo) Li Mi (Ling-po) 李密 (令伯)
Li Miao (Hannan) Li Miao (Han-nan)  
Li Qiu Li Ch‘iu 李球
Li Ren (Dexian) Li Jên (Tê-hsien) 李仁 (德賢)
Li Shao Li Shao  
Li Shao (Yongnan) Li Shao (Yung-nan) 李邵 (永南)
Li Sheng Li Shêng  
Li Xin Li Hsin 李歆
Li Yan (Zhengfang) Li Yen (Chêng-fang) 李嚴 (正方)
Li Zhuan (Qinzhong) Li Chuan (Ch‘in-chung) 李譔 (欽仲)
Liang Da Liang Ta 梁大
Liang Qian Liang Ch‘ien  
Liang Xu Liang Hsü 梁緒
Liao Chun Liao Ch‘un 廖淳
Liao Hua (Yuanjian) Liao Hua (Yüan-chien) 廖化 (元儉)
Liao Li (Gongyuan) Liao Li (Kung-yüan) 廖立 (公淵)
Liu Ba (Zichu) Liu Pa (Tzŭ-ch‘u) 劉巴 (子初)
Liu Bao Liu Pao  
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu Chen Liu Ch‘ên 劉諶
Liu Cong 劉琮
Liu Du Liu Tu 劉度
Liu Feng Liu Fêng 劉封
Liu Gan Liu Kan  
Liu He Liu Ho 劉郃
Liu Li (Fengxiao) Liu Li (Fêng-hsiao) 劉理 (奉孝)
Liu Mi Liu Mi 劉彌
Liu Min Liu Min 劉敏
Liu Ning Liu Ning 劉寧
Liu Pan Liu P‘an 劉磐
Liu Pi Liu P‘i 劉辟
Liu Qi Liu Ch‘i 劉琦
Liu Qian Liu Ch‘ien 劉虔
Liu Shan (Gongsi) Liu Shan (Kung-ssŭ) 劉禪 (公嗣)
Liu Xian Liu Hsien 劉賢
Liu Xuan (Wenheng) Liu Hsüan (Wên-hêng) 劉璿 (文衡)
Liu Xun Liu Hsün  
Liu Xun Liu Hsün 劉恂
Liu Yan (Weishi) Liu Yen (Wei-shih) 劉琰 (威碩)
Liu Yao Liu Yao 劉瑤
Liu Yin (Xiuran) Liu Yin (Hsiu-jan)  
Liu Yong (Gongshou) Liu Yung (Kung-shou) 公壽
Liu Yong (Nanhe) Liu Yung (Nan-ho) 劉邕 (南和)
Liu Yuanqi Liu Yüanch‘i 劉元起
Liu Zan Liu Tsan 劉瓚
Liu Zhang (Jiyu) Liu Chang (Chi-yü) 劉璋 (季玉)
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Lü Kai (Jiping) Lü K‘ai (Chi-p‘ing) 呂凱 (季平)
Lu Xun Lu Hsün 盧遜
Lü Yi (Jiyang) Lü I (Chi-yang) 呂乂 (季阳)
Luo Meng Lo Mêng 羅蒙
Luo Xian (Lingze) Lo Hsien (Ling-tsê) 羅憲 (令則)
Ma Bing Ma Ping 馬秉
Ma Chao (Mengqi) Ma Ch‘ao (Mêng-ch‘i) 馬超 (孟起)
Ma Cheng Ma Ch‘êng 馬承
Ma Dai Ma Tai 馬岱
Ma Liang (Jichang) Ma Liang (Chi-ch‘ang) 馬良 (季常)
Ma Miao Ma Miao 馬邈
Ma Qi (Chengbo) Ma Ch‘i (Ch‘êng-po) 馬齊 (承伯)
Ma Su (Youchang) Ma Su (Yu-ch‘ang) 馬謖 (幼常)
Ma Xiu Ma Hsiu 馬脩
Ma Xun (Chengheng) Ma Hsün (Ch‘êng-hêng) 馬勳 (盛衡)
Ma Yu Ma Yü 馬玉
Ma Yunlu Ma Yünlu 馬雲騄
Ma Zhong (Dexin) Ma Chung (Tê-hsin) 馬忠 (德信)
Meng Da (Zijing) Mêng Ta (Tzŭ-ching) 孟達 (子敬)
Meng Guang (Xiaoyu) Mêng Kuang (Hsiao-yü) 孟光 (孝裕)
Meng Jie Mêng Chieh  
Mi Fang (Zifang) Mi Fang (Tzŭ-fang) 麋芳 (子方)
Mi Zhu (Zizhong) Mi Chu (Tzŭ-chung) 麋竺 (子仲)
Ning Sui Ning Sui 甯隨

Wu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Bian Han Pien  
Han Dang (Yigong) Han Tang (I-kung) 韓當 (義公)
Han Yan Han Yen  
Han Zong Han Tsung  
Hao Pu (Zitai) Hao P‘u (Tzŭ-t‘-ai)  
He Da Ho Ta  
He Du Ho Tu  
He Jing Ho Ching 賀景
He Qi (Gongmiao) Ho Ch‘i (Kung-miao) 賀齊 (公苗)
He Shao (Xinbo) Ho Shao (Hsin-po) 賀邵
He Xiong Ho Hsiung  
He Zhi Ho Chih 何植
Hong Zi Hung Tzŭ  
Hu Chong Hu Ch‘ung 胡沖
Hu Kang Hu K‘ang  
Hu Zong (Weize) Hu Tsung (Wei-tse) 胡綜 (偉則)
Hua He (Yongxian) Hua Ho (Yung-hsien) 華覈 (永先)
Hua Rong Hua Jung  
Hua Xin (Ziyu) Hua Hsin (Tzŭ-yü) 華歆 (子魚)
Huai Xu Huai Hsü  
Huan Jie (Boxu) Huan Chieh (Po-hsü) 桓階 (伯緒)
Huan Yi Huan I  
Huang Gai (Gongfu) Huang Kai (Kung-fu) 黃蓋 (公覆)
Huang Qiang Huang Ch‘iang  
Huang Xiang (Xiuming) Huang Hsiang (Hsiu-ming)  
Hui (Zi’nan) Hui  
Ji Yan Chi Yen  
Jia Hua Chia Hua 賈華
Jiang Qin (Gongyi) Chiang Ch‘in (Kung-i) 蔣欽 (公奕)
Jiang Xiu Chiang Hsiu  
Jiang Yan Chiang Yen  
Jiang Yi Chiang I  
Jiao Yi Chiao I 焦彝
Jin Zong Chin Tsung  
Kan Ze (Derun) K‘an Tsê (Tê-jun) 闞澤 (德潤)
Lü Ju Lü Chü  
Lü Xing Lü Hsing  
Lü Yi Lü I  
Lü Yi Lü I  
Lady Bu [Bu Lianshi] Lady Pu [Pu Lienshih] 步夫人[步練師]
Lady Liu Lady Liu  
Lady Pan Lady P‘an 潘夫人
Lady Sun Lady Sun  
Lady Sun [Sun Shangxiang] Lady Sun [Sun Shanghsiang] 孫妃[孫尚香]
Lady Sun Lady Sun 孫夫人
Lady Teng Lady T‘êng  
Lady Wang Lady Wang 王夫人
Lady Wang Lady Wang 王夫人
Lady Wu Lady Wu 夫人吳
Lady Xi Lady Hsi  
Lady Xie Lady Hsieh  
Lady Xu Lady Hsü 夫人徐
Lady Xu Lady Hsü  
Lady Yuan Lady Yüan  
Lady Zhang Lady Chang  
Lady Zhu Lady Chu  
Li Heng (Shuping) Li Hêng (Shu-p‘ing)  
Li Shu Li Shu 李術
Li Su (Weigong) Li Su (Wei-kung) 李肅
Li Tong Li T‘ung  
Li Yi Li I 李異
Li Yun Li Yün  
Liang Guang Liang Kuang  
Liang Yu (Kongru) Liang Yü (K‘ung-ju) 梁寓 (孔儒)
Ling Cao Ling Ts‘ao 凌操
Ling Tong (Gongji) Ling T‘ung (Kung-chi) 凌統 (公績)
Liu A Liu A 劉阿
Liu Can (Zhengming) Liu Ts‘an (Chêng-ming)  
Liu Chan Liu Ch‘an 劉闡
Liu Cheng Liu Ch‘êng 劉丞
Liu Dun (Ziren) Liu Tun (Tzŭ-jên)  
Liu Ji (Jingyu) Liu Chi (Ching-yü) 劉基 (敬輿)
Liu Jing Liu Ching  
Liu Jun Liu Chün  
Liu Lüe Liu Lüeh 留略
Liu Ning Liu Ning 劉寧
Liu Ping Liu P‘ing 留平
Liu Quan Liu Ch‘üan  
Liu Shao Liu Shao 劉邵
Liu Xiang Liu Hsiang  
Liu You Liu Yu  
Liu Zan (Zhengming) Liu Tsan (Chêng-ming) 留贊 (正明)
Liu Zhang (Jiyu) Liu Chang (Chi-yü) 劉璋 (季玉)
Liu Zhu Liu Chu  
Liu Zuan Liu Tsuan  
Lou Xiu Lou Hsiu  
Lou Xuan (Chengxian) Lou Hsüan (Ch‘êng-hsien) 樓玄 (承先)
Lü Ba Lü Pa 呂霸
Lü Dai (Dinggong) Lü Tai (Ting-kung) 呂岱 (定公)
Lü Fan (Ziheng) Lü Fan (Tzŭ-hêng) 呂範 (子衡)
Lu Ji (Gongji) Lu Chi (Kung-chi) 陸績 (公紀)
Lu Ji (Shiheng) Lu Chi (Shih-hêng)  
Lu Jing (Shiren) Lu Ching (Shih-jên) 陸景 (士仁)
Lü Ju (Shiyi) Lü Chü (Shih-i) 呂據 (世議)
Lu Kai (Jingfeng) Lu K‘ai (Ching-fêng) 陸凱 (敬風)
Lu Kang (Youjie) Lu K‘ang (Yu-chieh) 陸抗 (幼節)
Lu Mao (Zizhang) Lu Mao (Tzŭ-chang)  
Lü Meng (Ziming) Lü Mêng (Tzŭ-ming) 呂蒙 (子明)
Lu Shu Lu Shu 魯淑
Lu Su (Zijing) Lu Su (Tzŭ-ching) 魯肅 (子敬)
Lu Xi (Gongzhong) Lu Hsi (Kung-chung)  
Lu Xun (Boyan) Lu Hsün (Po-yen) 陸遜 (伯言)
Lu Yin (Jingzong) Lu Yin (Ching-tsung)  
Lu Yun (Shilong) Lu Yün (Shih-lung) 陸雲 (士龍)
Lu Yusheng Lu Yüshêng 陸鬱生
Lu Zhao Lu Chao  
Luo Tong (Gongxu) Lo T‘ung (Kung-hsü) 駱統 (公緒)
Ma Zhong Ma Chung 馬忠
Mei Cheng Mei Ch‘êng 梅成
Mei Fu Mei Fu 梅敷
Meng Zong (Gongwu) Mêng Tsung (Kung-wu) 孟宗 (恭武)
Mi Fang (Zifang) Mi Fang (Tzŭ-fang) 麋芳 (子方)
Nie Yu (Wenti) Nie Yü (Wên-t‘i)  

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Bin Han Pin  
Han Fu (Wenjie) Han Fu (Wên-chieh) 韓馥 (文節)
Han Kui (Boyan) Han K‘uei (Po-yen)  
Han Rong Han Jung  
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)
Han Xian Han Hsien 韓暹
Handan Shang Hantan Shang  
He Jin (Suigao) Ho Chin (Sui-kao) 何進 (遂高)
He Miao Ho Miao 何苗
He Xi (Mengsun) Ho Hsi (Mêng-sun) 何熙
He Xun (Yuangu) Ho Hsün (Yüan-ku)  
He Yong (Boqiu) Ho Yong (Po-ch‘iu) 何颙 (伯求)
He Zhen (Yuangan) Ho Chên (Yüan-kan) 何楨 (元幹)
Yang Zhong Yang Chung  
Hou Lan Hou Lan 侯覽
Hou Qi Hou Ch‘i  
Hou Wen (Wenlin) Hou Wên (Wên-lin)  
Hou Zhe Hou Chê  
Hu Cai Hu Ts‘ai  
Hu Hao Hu Hao  
Hu Hua Hu Hua 胡華
Hu Mao Hu Mao  
Hu Miao Hu Miao 胡邈
Hu Shou Hu Shou 壺壽
Hu (Wencai) Hu (Wên-ts‘ai)  
Huan Dian (Gongya) Huan Tien (Kung-ya)  
Huang Chengyan Huang Ch‘êng-yen 黃承彦
Huang Jun Huang Chün  
Huang Wan Huang Wan  
Huang Yan Huang Yen  
Huangfu Li Huangfu Li 皇甫酈
Huangfu Song (Yizhen) Huangfu Sung (I-chên) 皇甫嵩 (義真)
Humu Ban (Jipi) Humu Pan (Chi-p‘i) 胡母班 (季皮)
Ji Lian Chi Lien  
Ji Miao (Wenran) Chi Miao (Wên-jan) 吉邈 (文然)
Ji Mu (Siran) Chi Mu (Ssŭ-jan) 吉穆 (思然)
Ji Ping Chi P‘ing 吉平
Jia Cong (Mengjian) Chia Ts‘ung (Mêng-chien)  
Jia Long Chia Lung  
Jian Shuo Chien Shuo 蹇碩
Jiang Xuan Chiang Hsüan  
Jiao He Chiao Ho  
Jin Xuan (Yuanji) Chin Hsüan (Yüan-chi) 金旋 (元機)
Jin Yi (Deyi) Chin I (Tê-i) 金祎 (德禕)
Jing Yi (Wenjian) Ching I (Wên-chien)  
Ju Jun Chü Chün  
Kong ? K‘ung ?  
Kong Rong (Wenju) K‘ung Jung (Wên-chü) 孔融 (文舉)
Kong Shang K‘ung Shang 孔尚
Kong Yu (Shiyuan) K‘ung Yü (Shih-yüan) 孔昱 (世元)
Kong Zhou (Jijiang) K‘ung Chou (Chi-chiang) 孔宙
Kong Zhou (Gongxu) K‘ung Chou (Kung-hsü) 孔伷 (公緒)
Kuai Yue (Yidu) K‘uai Yüeh (I-tu) 蒯越 (異度)
Lady Dong Lady Tung 董夫人
Lady Huangfu Lady Huangfu  
Lady Jin Lady Chin  
Lady Kai Lady K‘ai  
Lady Kong Lady K‘ung  
Lady Tang Ji Lady T‘ang Chi 唐姫夫人
Lady Wang Lady Wang 王夫人
Lady Xun Lady Hsün  
Lady Zhang Lady Chang  
Li Gu Li Ku 李固
Li Hei Li Hei  
Li Jin (Shuyu) Li Chin (Shu-yü)  
Li Le Li Lê 李樂
Li Li (Jizi) Li Li (Chi-tzŭ)  
Li Min Li Min 李旻
Li Min Li Min  
Li Quan (Boyu) Li Ch‘üan (Po-yü) 李權 (伯豫)
Li Shao Li Shao  
Li Sheng Li Shêng 李升
Li Xie (Degong) Li Hsieh (Tê-kung)  
Li Yan Li Yen  
Li Yi (Xiaoyi) Li I (Hsiao-i)  
Li Ying Li Ying 李膺
Li Yong Li Yung 李永
Li Zhen Li Chên 李禎
Liang Gu (Menghuang) Liang Ku (Mêng-huang) 梁鵠 (孟皇)
Liang Shao Liang Shao 粱紹
Liang Xiu (Yuanjian) Liang Hsiu (Yüan-chien)  
Liang Yan Liang Yen 梁衍
Liu Ai Liu Ai 刘艾
Liu Ao (Zhongning) Liu Ao (Chung-ning)  
Liu Bao Liu Pao  
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu Biao (Jingsheng) Liu Piao (Ching-shêng) 劉表 (景升)
Liu Bin Liu Pin  
Liu Chong Liu Ch‘ung 劉寵
Liu Dan Liu Tan 劉誕
Liu Fan Liu Fan 劉範
Liu He Liu Ho 劉和
Liu Hong Liu Hung 劉弘
Liu Hong (Yugao) Liu Hung (Yü-kao) 劉弘 (于高)
Liu Jing Liu Ching  
Liu Jingzong Liu Chingtsung  
Liu Jun Liu Chün  
Liu Jun Liu Chün 劉雋
Liu Kuan (Wenyao) Liu K‘uan (Wên-yao) 劉寬
Liu Kui Liu K‘uei  
Liu Liang (Manshan) Liu Liang (Man-shan) 劉梁 (曼山)
Liu Pi Liu P‘i  
Liu Ping Liu P‘ing 劉平
Liu Sheng Liu Shêng 劉勝
Liu Tao (Ziqi) Liu T‘ao (Tzŭ-ch‘i) 劉陶 (子奇)
Liu Wan Liu Wan  
Liu Wei Liu Wei 劉衛
Liu (Weide) Liu (Wei-tê)  
Liu Xiang Liu Hsiang  
Liu Xiong Liu Hsiung 劉雄
Liu Xu Liu Hsü  
Liu Xun (Ziheng) Liu Hsün (Tzŭ-hêng)  
Liu Yan (Junlang) Liu Yen (Chün-lang) 劉焉 (君郎)
Liu Yang Liu Yang  
Liu Yao (Zhengli) Liu Yao (Chêng-li) 劉繇 (正禮)
Liu Yi (Zixiang) Liu I (Tzŭ-hsiang) 劉翊 (子相)
Liu Yin Liu Yin  
Liu Yu (Boan) Liu Yü (Po-an) 劉虞 (伯安)
Liu Yun Liu Yün 劉刘
Liu Zhan Liu Chan  
Liu Zheng Liu Chêng 劉政
Lu Chong Lu Ch‘ung  
Lu Cui (Wenyu) Lu Ts‘ui (Wên-yü) 路粹 (文蔚)
Lu Jun (Jicai) Lu Chün (Chi-ts‘ai)  
Lu Kang (Jining) Lu K‘ang 陸康 (季寧)
Lu Kui Lu K‘uei 魯馗
Lu Qiang Lu Ch‘iang  
Lu Shang Lu Shang  
Lu Xu Lu Hsü  
Lu Zhi (Zigan) Lu Chih (Tzŭ-kan) 盧植 (子幹)
Luo Jun (Xiaoyuan) Lo Chün (Hsiao-yüan) 駱俊 (孝遠)
Luo Shao Lo Shao  
Luo Ye Lo Yeh  
Ma Midi (Wengshu) Ma Miti (Wêng-shu) 馬日磾 (翁叔)
Ma Rong Ma Jung  
Ma Teng (Shoucheng) Ma T‘êng (Shou-ch‘êng) 馬騰 (壽成)
Ma Yu Ma Yü 馬宇
Ma Yuan (Wenyuan) Ma Yüan (Wên-yüan) 馬援 (文淵)
Meng Guang (Xiaoyu) Mêng Kuang (Hsiao-yü) 孟光 (孝裕)
Meng Yi Mêng I 孟溢
Miao Si Miao Ssŭ 苗祀
Min Gong Min Kung 閔貢
Mu Shun Mu Shun 穆順
Oulian Oulien  

Jin Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
He Jiao (Changyu) Ho Chiao (Ch‘ang-yü)  
He Pan (Huixing) Ho P‘an (Hui-hsing)  
He Zeng (Yingkao) Ho Tsêng (Ying-k‘-ao) 何曾 (穎考)
He Zhen (Yuangan) Ho Chên (Yüan-kan)  
Hou Shilang (Xiaoming) Hou Shihlang (Hsiao-ming)  
Hu Chong Hu Ch‘ung 胡沖
Hu Fang Hu Fang  
Hu Fen (Xuanwei) Hu Fên (Hsüan-wei) 胡奮 (玄威)
Hua Yi (Zhangjun) Hua I (Chang-chün)  
Huan Jia Huan Chia  
Huangfu Kai Huangfu K‘ai 皇甫闓
Huo Yi (Shaoxian) Huo I (Shao-hsien) 霍弋 (紹先)
Ji Shao Chi Shao 嵇绍
Jia Chong (Gonglü) Chia Ch‘ung (Kung-lü) 賈充 (公閭)
Jiang Bin Chiang Pin 蔣斌
Lady Teng Lady T‘êng  
Li Mi (Lingbo) Li Mi (Ling-po) 李密 (令伯)
Li Wan (Shuwen) Li Wan (Shu-wên)  
Li Xi (Jihe) Li Hsi (Chi-ho)  
Liu Ling (Bolun) Liu Ling (Po-lun) 刘伶 (伯倫)
Liu Qiao (Zhongyan) Liu Ch‘iao (Chung-yen)  
Liu Yi (Zhongxiong) Liu I (Chung-hsiung)  
Liu Yin (Xiuran) Liu Yin (Hsiu-jan)  
Liu Yong (Gongshou) Liu Yung (Kung-shou) 公壽
Lu Bo (Jingxuan) Lu Po (Ching-hsüan)  
Lu Ji (Shiheng) Lu Chi (Shih-hêng)  
Lu Xi (Gongzhong) Lu Hsi (Kung-chung)  
Lu Yun (Shilong) Lu Yün (Shih-lung) 陸雲 (士龍)
Luo Xian (Lingze) Lo Hsien (Ling-tsê) 羅憲 (令則)
Lu Zhi Lu Chih  
Ma Long (Xiaoxing) Ma Lung (Hsiao-hsing) 馬隆 (孝興)
Ma Xiu Ma Hsiu 馬脩

Dong Zhuo

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
He Xun (Yuangu) Ho Hsün (Yüan-ku)  
He Yong (Boqiu) Ho Yong (Po-ch‘iu) 何颙 (伯求)
Hu Zhen (Wencai) Hu Chên (Wên-ts‘ai) 胡軫 (文才)
Hua Xiong Hua Hsiung 華雄
Huangfu Song (Yizhen) Huangfu Sung (I-chên) 皇甫嵩 (義真)
Humu Ban (Jipi) Humu Pan (Chi-p‘i) 胡母班 (季皮)
Jia Long Chia Lung  
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)
Lady Dong Lady Tung  
Li Jue (Zhiran) Li Chüeh (Chih-jan) 李傕 (稚然)
Li Ru Li Ju 李儒
Li Su (Weigong) Li Su (Wei-kung) 李肅 (偉恭)
Liu Ai Liu Ai 刘艾
Liu Ao (Zhongning) Liu Ao (Chung-ning)  
Liu Zhang (Jiyu) Liu Chang (Chi-yü) 劉璋 (季玉)
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Ma Midi (Wengshu) Ma Miti (Wêng-shu) 馬日磾 (翁叔)
Niu Fu Niu Fu 牛輔

Gongsun Du

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liang Mao (Bofang) Liang Mao (Po-fang) 涼茂 (伯方)

Gongsun Yuan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Jia Fan Chia Fan 賈範
Liu Fu Liu Fu  
Lun Zhi Lun Chih 倫直

Gongsun Zan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ji Yong Chi Yung  
Li Yizi Li Itzŭ 李移子
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu Ping Liu P‘ing 劉平
Liu Weitai Liu Weit‘ai  

Guo Si

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)
Lady Qiong Lady Ch‘iung  

Han Fu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han ? Han ?  
Han Fu (Wenjie) Han Fu (Wên-chieh) 韓馥 (文節)
Ju Shou Chü Shou 沮授
Li Li (Jizi) Li Li (Chi-tzŭ)  
Liu Zihui Liu Tzŭhui 劉子惠
Min Chun (Bodian) Min Ch‘un (Po-tien) 閔純 (伯典)

Han Sui

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)
Hou Xuan Hou Hsüan 侯選
Li Kan Li K‘an 李堪
Liang Xing Liang Hsing 梁興
Ma Wan Ma Wan 馬玩

Han Xuan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Xuan Han Hsüan 韓玄
Huang Zhong (Hansheng) Huang Chung (Han-shêng) 黃忠 (漢升)

Kong Rong

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Kong Rong (Wenju) K‘ung Jung (Wên-chü) 孔融 (文舉)
Liu Kongci Liu K‘ungtz‘ŭ 劉孔慈
Liu Yixun Liu Ihsün  

Li Jue

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Hu Feng Hu Fêng  
Hu Zhen (Wencai) Hu Chên (Wên-ts‘ai) 胡軫 (文才)
Hu Zhong Hu Chung  
Huangfu Song (Yizhen) Huangfu Sung (I-chên) 皇甫嵩 (義真)
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)
Li Bie Li Pieh  
Li Jue (Zhiran) Li Chüeh (Chih-jan) 李傕 (稚然)
Li Li Li Li 李利
Li Meng Li Mêng 李蒙
Li Xian Li Hsien 李暹
Li Ying Li Ying 李應
Li Yue Li Yüeh  
Liu Ai Liu Ai 刘艾

Liu Biao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Ji (Gongzi) Han Chi (Kung-tzŭ) 韓暨 (公至)
Han Song (Degao) Han Sung (Tê-kao) 韓嵩 (德高)
Han Xi Han Hsi  
He Xia Ho Hsia  
Huan Jie (Boxu) Huan Chieh (Po-hsü) 桓階 (伯緒)
Huang She Huang Shê 黃射
Huang Zhong (Hansheng) Huang Chung (Han-shêng) 黃忠 (漢升)
Huang Zu Huang Tsu 黃祖
Huo Du Huo Tu 霍篤
Huo Jun (Zhongmiao) Huo Chün (Chung-miao) 霍峻 (仲邈)
Yin Ji (Jibo) Yin Chi (Chi-po) 伊籍 (機伯)
Kuai Liang (Zirou) K‘uai Liang (Tzŭ-jou) 蒯良 (子柔)
Kuai Yue (Yidu) K‘uai Yüeh (I-tu) 蒯越 (異度)
Lady Cai Lady Ts‘ai  
Lady Chen Lady Ch‘ên  
Lai Gong Lai Kung 賴恭
Li Gui Li Kuei  
Li Li (Jianxian) Li Li (Chien-hsien) 李立 (建賢)
Li Yan (Zhengfang) Li Yen (Chêng-fang) 李嚴 (正方)
Liang Gu (Menghuang) Liang Ku (Mêng-huang) 梁鵠 (孟皇)
Liu Biao (Jingsheng) Liu Piao (Ching-shêng) 劉表 (景升)
Liu Cong Liu Ts‘ung 劉琮
Liu Hu Liu Hu 劉虎
Liu Pan Liu P‘an 劉磐
Liu Qi Liu Ch‘i 劉琦
Liu Rui Liu Jui  
Liu Wangzhi Liu Wangchih 劉望之
Liu Xian (Shizong) Liu Hsien (Shih-tsung) 劉先
Liu Yi Liu I  
Lou Fa Lou Fa 婁發
Lou Gui (Zibo) Lou Kuei (Tzŭ-po) 婁圭 (子伯)
Lu Gong Lu Kung  
Meng Yao Mêng Yao 孟曜

Liu Yao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Hua Xin (Ziyu) Hua Hsin (Tzŭ-yü) 華歆 (子魚)
Liu Yao (Zhengli) Liu Yao (Chêng-li) 劉繇 (正禮)

Liu Yu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liu Yu (Boan) Liu Yü (Po-an) 劉虞 (伯安)

Liu Zhang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Jiang Han Chiang  
He Zong (Chanying) Ho Tsung (Ch‘an-ying)  
Huang Quan (Gongheng) Huang Ch‘üan (Kung-hêng) 黃權 (公衡)
Lai Min (Jingda) Lai Min (Ching-ta) 來敏 (敬達)
Lei Tong Lei T‘ung 雷銅
Leng Bao Lêng Pao 冷苞
Li Hui (De’ang) Li Hui (Tê’-ang) 李恢 (德昂)
Li Miao (Hannan) Li Miao (Han-nan)  
Li Si Li Ssŭ  
Li Yan (Zhengfang) Li Yen (Chêng-fang) 李嚴 (正方)
Li Yi Li I 李異
Liu Ba (Zichu) Liu Pa (Tzŭ-ch‘u) 劉巴 (子初)
Liu Chan Liu Ch‘an 劉闡
Liu Gui Liu Kuei 劉璝
Liu Jun Liu Chün 劉俊
Liu Mao Liu Mao 劉瑁
Liu Xun Liu Hsün  
Liu Zhang (Jiyu) Liu Chang (Chi-yü) 劉璋 (季玉)
Ma Han Ma Han  
Ma Xun (Chengheng) Ma Hsün (Ch‘êng-hêng) 馬勳 (盛衡)
Meng Da (Zijing) Mêng Ta (Tzŭ-ching) 孟達 (子敬)
Meng Guang (Xiaoyu) Mêng Kuang (Hsiao-yü) 孟光 (孝裕)
Mo Si Mo Ssŭ 莫嗣

Ma Chao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)
Jia Hong (Shuye) Chia Hung (Shu-yeh)  
Lady Dong Lady Tung  
Lady Yang Lady Yang 楊夫人
Ma Chao (Mengqi) Ma Ch‘ao (Mêng-ch‘i) 馬超 (孟起)
Ma Dai Ma Tai 馬岱
Ma Qiu Ma Ch‘iu 馬秋
Ma Yunlu Ma Yünlu 馬雲騄

Ma Teng

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Huang Kui Huang K‘uei  
Ma Chao (Mengqi) Ma Ch‘ao (Mêng-ch‘i) 馬超 (孟起)
Ma Dai Ma Tai 馬岱
Ma Teng (Shoucheng) Ma T‘êng (Shou-ch‘êng) 馬騰 (壽成)
Ma Tie Ma T‘ieh 馬鐵
Ma Xiu Ma Hsiu 馬休
Ma Yunlu Ma Yünlu 馬雲騄

Shi Xie

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Huan Lin Huan Lin  
Huan Zhi Huan Chih  

Tao Qian

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ji Lian Chi Lien  
Lü You Lü Yu 呂由
Lü You Lü Yu  
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu Kui Liu K‘uei  
Mi Zhu (Zizhong) Mi Chu (Tzŭ-chung) 麋竺 (子仲)

Yellow Scarves

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Xian Han Hsien 韓暹
Han Zhong Han Chung 韓忠
He Man Ho Man 何曼
He Yi Ho I 何儀
Huang Shao Huang Shao 黃邵
Liang Boning Liang Poning 梁伯寧
Liang Zhongning Liang Chungning  
Liao Hua (Yuanjian) Liao Hua (Yüan-chien) 廖化 (元儉)
Liu Pi Liu P‘i 劉辟
Liu Pi Liu P‘i  
Ma Yuanyi Ma Yüani 馬元義

Yuan Shang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Fan Han Fan 韓范
Han Heng (Zipei) Han Hêng (Tzŭ-p‘ei)  
Ju Gu Chü Ku 沮鵠
Li Fu (Zixian) Li Fu (Tzŭ-hsien) 李孚 (子憲)
Liang Qi Liang Ch‘i 梁岐
Lü Kuang Lü K‘uang 呂曠
Lü Xiang Lü Hsiang 呂翔
Ma Yan Ma Yen 馬延

Yuan Shao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han ? Han ?  
Han Fu (Wenjie) Han Fu (Wên-chieh) 韓馥 (文節)
Han Heng (Zipei) Han Hêng (Tzŭ-p‘ei)  
Han Meng Han Mêng  
Han Xun (Juzi) Han Hsün (Chü-tzŭ) 韩荀 (莒子)
He Mao Ho Mao  
Ji Yong Chi Yung  
Jiang Qi (Yiqu) Chiang Ch‘i (I-ch‘ü)  
Jiang Yiqu Chiang Ich‘ü 蔣義渠
Jiao Chu Chiao Ch‘u 焦觸
Ju Gu Chü Ku 沮鵠
Ju Shou Chü Shou 沮授
Ju Zong Chü Tsung  
Lady Liu Lady Liu 劉夫人
Li Cheng Li Ch‘êng 栗成
Li Pan Li P‘an  
Li Shao Li Shao  
Linghu Shao (Kongshu) Linghu Shao (K‘ung-shu)  
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu He Liu Ho 劉和
Liu Pi Liu P‘i 劉辟
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Lü Weihuang Lü Weihuang 呂威璜
Meng Dai Mêng Tai 孟岱
Mu Bing (Dexing) Mu Ping (Tê-hsing) 沐并 (德信)

Yuan Shu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Dang (Yigong) Han Tang (I-kung) 韓當 (義公)
Han Hao (Yuansi) Han Hao (Yüan-ssŭ) 韓浩 (元嗣)
Han Xian Han Hsien 韓暹
Han Yin Han Yin 韓胤
He Man Ho Man 何曼
He Yi Ho I 何儀
Huang Gai (Gongfu) Huang Kai (Kung-fu) 黃蓋 (公覆)
Huang Shao Huang Shao 黃邵
Huang Yi Huang I  
Hui Yan Hui Yen  
Qi Ji Ch‘i Chi 戚寄
Ji Ling Chi Ling 紀靈
Jin Shang Chin Shang 金尚
Lei Bo Lei Po 雷薄
Li Feng Li Fêng 李豐
Liang Gang Liang Kang 梁纲
Liu Ba (Zichu) Liu Pa (Tzŭ-ch‘u) 劉巴 (子初)
Liu Pi Liu P‘i 劉辟
Liu Pi Liu P‘i  
Liu Xiang Liu Hsiang 劉詳
Liu Xun (Zitai) Liu Hsün (Tzŭ-t‘-ai) 劉勳 (子臺)
Liu Ye (Ziyang) Liu Yeh (Tzŭ-yang) 劉曄 (子揚)
Lü Fan (Ziheng) Lü Fan (Tzŭ-hêng) 呂範 (子衡)

Yuan Tan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Hua Yan Hua Yen  
Kong Shun K‘ung Shun  
Li Fu (Zixian) Li Fu (Tzŭ-hsien) 李孚 (子憲)
Liu Xun Liu Hsün 劉循
Lü Kuang Lü K‘uang 呂曠
Lü Xiang Lü Hsiang 呂翔

Zhang Lu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Hou Xuan Hou Hsüan 侯選
Jiang He Chiang Ho  
Lady Dong Lady Tung  
Lady Zhang Lady Chang  
Li Fu Li Fu  
Li Hei Li Hei  
Li Xiu (Zilang) Li Hsiu (Tzŭ-lang)  
Liu Xiong Liu Hsiung 劉雄
Liu Xiongming Liu Hsiungming  
Ma Chao (Mengqi) Ma Ch‘ao (Mêng-ch‘i) 馬超 (孟起)
Ma Qiu Ma Ch‘iu 馬秋

Zhang Xiu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Hu Juer Hu Chüêrh 胡車兒
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)
Lady Zou Lady Tsou 鄒氏
Lei Xu Lei Hsü  

Zhang Yang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Miao Shang Miao Shang 繆尚
Mu Shun Mu Shun 穆順

Zhao Fan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Lady Fan Lady Fan  

Zhuge Dan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Hu Shou Hu Shou  
Jiang Ban Chiang Pan 蔣班

Qiang Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)
Huang Yan Huang Yen  
Kewu K‘owu  
King Shamoke King Shamok‘o 沙摩柯大王
Li Wenhou Li Wênhou 李文侯
Ma Teng (Shoucheng) Ma T‘êng (Shou-ch‘êng) 馬騰 (壽成)
Mi Dang Mi Tang  

Nanman Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Hua Man Hua Man 花鬘
Jinhuansanjie Chinhuansanchieh 金環三結
King Duosi King Tossŭ 思朵大王
King Meng Huo King Mêng Huo 孟獲大王
King Mulu King Mulu 木鹿大王
King Wutugu King Wut‘uku 兀突骨大王
Lady Zhurong Lady Chujung 祝融妃
Liu Zhou Liu Chou 劉冑
Mangyachang Mangyach‘ang 忙牙長
Meng You Mêng Yu 孟優

Wuhuan Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Louban Lou-pan 樓班
Luxi Luhsi  
Nalou Nalou 那樓
Nengchendi Nêngch‘ênti 能臣抵

Xianbei Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
King Kebineng King K‘opinêng 軻比能大王
Kuitou K‘ueit‘ou  
Mijia Michia 彌加

Xiongnu Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Huchuquan Huch‘uch‘üan 呼廚泉
Liu Bao Liu Pao 劉豹
Meng Mêng

Other Factions

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Zhong Han Chung  
Hao Meng Hao Mêng 郝萌
He Luan Ho Luan  
He Meng Ho Mêng  
Queen Himiko Name is Japanese 卑彌呼
Hou Cao Hou Ts‘ao  
Hu Che’er Hu Ch‘ê–êrh 胡赤兒
Huanglong [Yellow Dragon] Huanglung  
Huo Hu Huo Hu 火虎
King Cheliji King Ch‘êlichi 彻里吉大王
Kujiu [Dry Grub] K‘uchiu 0  
Lady Cao Lady Ts‘ao  
Lady Yan Lady Yen  
Li Damu [Big-Eyes Li] Li Tamu  
Li Feng Li Fêng 李封
Li Yi Li I 李遺
Liu Dai (Gongshan) Liu Tai (Kung-shan) 劉岱 (公山)
Liu He Liu Ho 劉何
Liu Shi Liu Shih 劉石
Liu Xie Liu Hsieh 劉偕
Liu Yan Liu Yen  
Liu Yi Liu I 劉翊
Liu Ziyang Liu Tzŭ-yang  
Lü Chang Lü Ch‘ang 呂常
Lü Lingqi Lü Lingch‘i  
Luoshi Loshih  
Mao Jiong Mao Chiung 毛炅
Mijia Michia 彌加
Mother Xu 徐母

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Jiang Han Chiang  
Han Pin (Delin) Han P‘in (Tê-lin)  
He Xiong Ho Hsiung  
Hong Jin Hung Chin  
Hong Ming Hung Ming  
Hou Wuyang Hou Wuyang  
Hou Yin Hou Yin 侯音
Hu Hu  
Hu Hua Hu Hua 胡華
Hu Lei (Bozhang) Hu Lei (Po-chang)  
Hu Shou Hu Shou 壺壽
Hu Zhao (Kongming) Hu Chao (K‘ung-ming)  
Hua Dang Hua Tang  
Hua Tuo (Yuanhua) Hua T‘o (Yüan-hua) 華佗 (元化)
Huan Huan  
Huan Shao Huan Shao 桓邵
Huan Ye (Wenlin) Huan Yeh (Wên-lin)  
Huan Yuanjiang Huan Yüanchiang  
Huang Ang Huang Ang  
Huang Hua Huang Hua 黃華
Huang Rang Huang Jang  
Huang Yuan Huang Yüan 黃元
Huangfu Jianshou Huangfu Chienshou  
Huangfu Mi Huangfu Mi  
Huanglong Luo Huanglung Lo  
Humu Biao Humu Piao  
Huo Nu Huo Nu 霍奴
Ji (Zixun) Chi (Tzŭ-hsün)  
Jiang Gong Chiang Kung 江宫
Jiang Shi Chiang Shih 蔣石
Jiang Zuan Chiang Tsuan  
Jiao Jiao (Jiao Zhengqiang) Chiao Chiao (Chiao Chêngch‘iang) 焦矯(焦征羌)
Jiao Yi Chiao I  
Jin Fu Chin Fu  
Jin Qi Chin Ch‘i  
Jixu Chihsü  
Ju Guang Chü Kuang 鞠光
Lü Bing Lü Ping  
Lü He Lü Ho  
Lady Bao Lady Pao 鮑夫人
Lady Zhu Lady Chu  
Lang Zhi Lang Chih 郎稚
Lei Bo Lei Po 雷薄
Lei Xu Lei Hsü 雷緒
Li Dangzhi Li Tangchih  
Li E Li O  
Li Hei Li Hei  
Li Hu Li Hu 李虎
Li Le Li Lê 李樂
Li Ren (Dexian) Li Jên (Tê-hsien) 李仁 (德賢)
Li Shu Li Shu 李術
Li Tiao Li T‘iao  
Li Xin Li Hsin  
Li Yan Li Yen  
Li Yiqi Li I 李意
Li Yi (Xiaoyi) Li I (Hsiao-i)  
Li Yu Li Yü  
Li Yue Li Yüeh  
Liang Long Liang Lung 粱龍
Liang Shuang Liang Shuang 梁雙
Liu An Liu An  
Liu Deran Liu Têjan 劉德然
Liu Hui Liu Hui  
Liu Liang Liu Liang 劉良
Liu Xi (Chengguo) Liu Hsi (Ch‘êng-kuo)  
Liu Xiongming Liu Hsiungming  
Liu Xun Liu Hsün 劉循
Liu Yi Liu I  
Liu Yuan (Yuanhai) Liu Yüan (Yüan-hai) 劉淵 (元海)
Liu Yuanqi Liu Yüanch‘i 劉元起
Liu Zheng Liu Chêng 劉正
Liu Zijing Liu Tzŭching 劉子敬
Lord Kou K‘ou 侯寇
Lü Boshe Lü Poshê 呂伯奢
Lu Nüsheng Lu Nüshêng  
Luan (Wenbo/Wenfu) Luan  
Ma Pu Ma P‘u 馬普
Ma Qin Ma Ch‘in 馬秦
Mao Gan Mao Kan 毛甘
Master Qingniu (Zhengfang) Ch‘ingniu (Chêng-fang)  
Mei Cheng Mei Ch‘êng 梅成
Mei Ping Mei P‘ing 梅平
Meng Jian (Gongwei) Mêng Chien (Kung-wei) 孟建 (公威)
Mi Heng (Zhengping) Mi Hêng (Chêng-p‘ing) 彌衡 (正平)
Miao Pei (Wenya) Miao P‘ei (Wên-ya) 繆裴 (文雅)
Ni Xiaode Ni Hsiaotê  
Ou Jing Ou Ching  
Ou Xing Ou Hsing  
Oulian Oulien  

Historical Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Xin Han Hsin 韓信
Huo Guang (Zimeng) Huo Kuang (Tzŭ-mêng)  
Jiang Ziya [Lü Wang] (Ziya) Chiang Tzŭ-ya [Lü Wang] (Tzŭ-ya) 姜子牙[呂望] (子牙)
King Wen of Zhou [Ji Chang] Cho Wên-wang [Chi Ch‘ang] 周文王姬昌
Lady Xi Shi Lady Hsi Shih 西施夫人
Li Yiji Li Ichi  
Lian Po Lien P‘o  
Lin Xiangru Lin Hsiangju  
Liu Ai Liu Ai 刘艾
Liu Bang [Gaozu] Liu Pang [Kaotsu] 劉邦[高祖]
Liu Hong Liu Hung 劉弘
Liu Hui Liu Hui 劉徽
Liu Sheng Liu Shêng 劉勝
Liu Xiong Liu Hsiung 劉雄
Luo Ben (Guanzhong) Lo Pên (Kuan-chung) 羅本 (貫中)
Mao Lun (Shengshan) Mao Lun (Shêng-shan) 毛綸 (聲山)
Mao Zonggang (Xushi) Mao Tsungkang (Hsü-shih) 毛宗崗 (序始)
Mencius [Meng Ke] 0 [Mêng K‘o] 孟子[孟軻]
Nan Dou Nan Tou 南斗
Nüwa (Nu Wa) Nüwa (Nu Wa) 女媧

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

February 17, 2023