Encyclopedia: Search Results

Three Kingdoms Encyclopedia: Officers H

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Officers H ]

Officers H: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Officers H returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han De Han Tê 韓德
Han Fan Han Fan 韓范
Han Fu Han Fu 韓福
Han Guan (Manyu) Han Kuan (Man-yü)  
Han Hao (Yuansi) Han Hao (Yüan-ssŭ) 韓浩 (元嗣)
Han Ji (Gongzi) Han Chi (Kung-tzŭ) 韓暨 (公至)
Han Long Han Lung  
Han Qi Han Ch‘i  
Han Qiong Han Ch‘iung  
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)
Han Xuan Han Hsüan 韓玄
Han Xuan (Jingran) Han Hsüan (Ching-jan)  
Han Yao Han Yao  
Han Yi Han I  
Han Ying Han Ying  
Han Zong Han Tsung  
Handan Chun (Zishu) Hantan Ch‘un (Tzŭ-shu)  
Hao Guang Hao Kuang  
Hao ? (Mengjie) Hao ? (Mêng-chieh)  
Hao Zhao (Bodao) Hao Chao (Po-tao) 郝昭 (伯道)
Hao Zhou (Kongyi) Hao Chou (K‘ung-i) 浩周
He Kui (Shulong) Ho K‘uei (Shu-lung) 何夔 (叔龍)
He Mao Ho Mao  
He Xia Ho Hsia  
He Xia (Yangshi) Ho Hsia (Yang-shih) 和洽 (陽士)
He Yan (Pingshu) Ho Yen (P‘ing-shu) 何晏 (平叔)
He Zeng (Yingkao) Ho Tsêng (Ying-k‘-ao) 何曾 (穎考)
He Zhen (Yuangan) Ho Chên (Yüan-kan)  
Yang Zhong Yang Chung  
Hou Cheng Hou Ch‘êng 侯成
Hou Sheng Hou Shêng  
Hou Shilang (Xiaoming) Hou Shihlang (Hsiao-ming)  
Hou Xie Hou Hsieh  
Hou Xuan Hou Hsüan 侯選
Hou Yin Hou Yin 侯音
Hu Fen (Xuanwei) Hu Fên (Hsüan-wei) 胡奮 (玄威)
Hu Lie (Wuxuan) Hu Lieh (Wu-hsüan) 胡烈 (武玄)
Hu Yuan (Shiyuan) Hu Yüan (Shih-yüan) 胡淵 (世元)
Hu Zhi Hu Chih  
Hu Zhi (Wende) Hu Chih (Wên-tê) 胡質 (文德)
Hu Zun Hu Tsun 胡遵
Hua Xin (Ziyu) Hua Hsin (Tzŭ-yü) 華歆 (子魚)
Hua Yong Hua Yung  
Huan Fan (Yuanze) Huan Fan (Yüan-tsê) 桓範 (元則)
Huan Jie (Boxu) Huan Chieh (Po-hsü) 桓階 (伯緒)
Huang Hua Huang Hua 黃華
Huang Hua Huang Hua  
Huang Kui Huang K‘uei  
Huang Lang (Wenta) Huang Lang (Wên-t‘-a)  
Huang Quan (Gongheng) Huang Ch‘üan (Kung-hêng) 黃權 (公衡)
Huang Yong Huang Yung 黃邕
Huang Zhen Huang Chên  
Huangfu Kai Huangfu K‘ai 皇甫闓
Huchuquan Huch‘uch‘üan 呼廚泉
Huo Xing Huo Hsing 霍性

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han ? (Shiyuan) Han ? (Shih-yuan) 韓? (士元)
Han Ran Han Jan  
Han Xuan Han Hsüan 韓玄
Han Zhen Han Chên  
Hao Pu (Zitai) Hao P‘u (Tzŭ-t‘-ai)  
He Ping Ho P‘ing  
He Zhi (Junsu) Ho Chih (Chün-su)  
He Zong (Chanying) Ho Tsung (Ch‘an-ying)  
Hu Ban Hu Pan 胡班
Hu Bo Hu Po  
Hu Ji (Weidu) Hu Chi (Wei-tu) 胡濟 (偉度)
Hu Qian (Gongxian) Hu Ch‘ien (Kung-hsien)  
Hu Zhong Hu Chung  
Hua Man Hua Man 花鬘
Huang Chong Huang Ch‘ung 黃崇
Huang Hao Huang Hao 黃皓
Huang Quan (Gongheng) Huang Ch‘üan (Kung-hêng) 黃權 (公衡)
Huang Xi Huang Hsi  
Huang Xu Huang Hsü 黃敘
Huang Yong Huang Yung 黃邕
Huang Yuan Huang Yüan 黃元
Huang Yueying Huang Yüehying 黃月英
Huang Zhong (Hansheng) Huang Chung (Han-shêng) 黃忠 (漢升)
Huang Zhu Huang Chu 黃柱
Huo Jun (Zhongmiao) Huo Chün (Chung-miao) 霍峻 (仲邈)
Huo Yi (Shaoxian) Huo I (Shao-hsien) 霍弋 (紹先)

Wu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Bian Han Pien  
Han Dang (Yigong) Han Tang (I-kung) 韓當 (義公)
Han Yan Han Yen  
Han Zong Han Tsung  
Hao Pu (Zitai) Hao P‘u (Tzŭ-t‘-ai)  
He Da Ho Ta  
He Du Ho Tu  
He Jing Ho Ching 賀景
He Qi (Gongmiao) Ho Ch‘i (Kung-miao) 賀齊 (公苗)
He Shao (Xinbo) Ho Shao (Hsin-po) 賀邵
He Xiong Ho Hsiung  
He Zhi Ho Chih 何植
Hong Zi Hung Tzŭ  
Hu Chong Hu Ch‘ung 胡沖
Hu Kang Hu K‘ang  
Hu Zong (Weize) Hu Tsung (Wei-tse) 胡綜 (偉則)
Hua He (Yongxian) Hua Ho (Yung-hsien) 華覈 (永先)
Hua Rong Hua Jung  
Hua Xin (Ziyu) Hua Hsin (Tzŭ-yü) 華歆 (子魚)
Huai Xu Huai Hsü  
Huan Jie (Boxu) Huan Chieh (Po-hsü) 桓階 (伯緒)
Huan Yi Huan I  
Huang Gai (Gongfu) Huang Kai (Kung-fu) 黃蓋 (公覆)
Huang Qiang Huang Ch‘iang  
Huang Xiang (Xiuming) Huang Hsiang (Hsiu-ming)  
Hui (Zi’nan) Hui  

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Bin Han Pin  
Han Fu (Wenjie) Han Fu (Wên-chieh) 韓馥 (文節)
Han Kui (Boyan) Han K‘uei (Po-yen)  
Han Rong Han Jung  
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)
Han Xian Han Hsien 韓暹
Handan Shang Hantan Shang  
He Jin (Suigao) Ho Chin (Sui-kao) 何進 (遂高)
He Miao Ho Miao 何苗
He Xi (Mengsun) Ho Hsi (Mêng-sun) 何熙
He Xun (Yuangu) Ho Hsün (Yüan-ku)  
He Yong (Boqiu) Ho Yong (Po-ch‘iu) 何颙 (伯求)
He Zhen (Yuangan) Ho Chên (Yüan-kan) 何楨 (元幹)
Yang Zhong Yang Chung  
Hou Lan Hou Lan 侯覽
Hou Qi Hou Ch‘i  
Hou Wen (Wenlin) Hou Wên (Wên-lin)  
Hou Zhe Hou Chê  
Hu Cai Hu Ts‘ai  
Hu Hao Hu Hao  
Hu Hua Hu Hua 胡華
Hu Mao Hu Mao  
Hu Miao Hu Miao 胡邈
Hu Shou Hu Shou 壺壽
Hu (Wencai) Hu (Wên-ts‘ai)  
Huan Dian (Gongya) Huan Tien (Kung-ya)  
Huang Chengyan Huang Ch‘êng-yen 黃承彦
Huang Jun Huang Chün  
Huang Wan Huang Wan  
Huang Yan Huang Yen  
Huangfu Li Huangfu Li 皇甫酈
Huangfu Song (Yizhen) Huangfu Sung (I-chên) 皇甫嵩 (義真)
Humu Ban (Jipi) Humu Pan (Chi-p‘i) 胡母班 (季皮)

Jin Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
He Jiao (Changyu) Ho Chiao (Ch‘ang-yü)  
He Pan (Huixing) Ho P‘an (Hui-hsing)  
He Zeng (Yingkao) Ho Tsêng (Ying-k‘-ao) 何曾 (穎考)
He Zhen (Yuangan) Ho Chên (Yüan-kan)  
Hou Shilang (Xiaoming) Hou Shihlang (Hsiao-ming)  
Hu Chong Hu Ch‘ung 胡沖
Hu Fang Hu Fang  
Hu Fen (Xuanwei) Hu Fên (Hsüan-wei) 胡奮 (玄威)
Hua Yi (Zhangjun) Hua I (Chang-chün)  
Huan Jia Huan Chia  
Huangfu Kai Huangfu K‘ai 皇甫闓
Huo Yi (Shaoxian) Huo I (Shao-hsien) 霍弋 (紹先)

Dong Zhuo

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
He Xun (Yuangu) Ho Hsün (Yüan-ku)  
He Yong (Boqiu) Ho Yong (Po-ch‘iu) 何颙 (伯求)
Hu Zhen (Wencai) Hu Chên (Wên-ts‘ai) 胡軫 (文才)
Hua Xiong Hua Hsiung 華雄
Huangfu Song (Yizhen) Huangfu Sung (I-chên) 皇甫嵩 (義真)
Humu Ban (Jipi) Humu Pan (Chi-p‘i) 胡母班 (季皮)

Han Fu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han ? Han ?  
Han Fu (Wenjie) Han Fu (Wên-chieh) 韓馥 (文節)

Han Sui

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)
Hou Xuan Hou Hsüan 侯選

Han Xuan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Xuan Han Hsüan 韓玄
Huang Zhong (Hansheng) Huang Chung (Han-shêng) 黃忠 (漢升)

Li Jue

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Hu Feng Hu Fêng  
Hu Zhen (Wencai) Hu Chên (Wên-ts‘ai) 胡軫 (文才)
Hu Zhong Hu Chung  
Huangfu Song (Yizhen) Huangfu Sung (I-chên) 皇甫嵩 (義真)

Liu Biao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Ji (Gongzi) Han Chi (Kung-tzŭ) 韓暨 (公至)
Han Song (Degao) Han Sung (Tê-kao) 韓嵩 (德高)
Han Xi Han Hsi  
He Xia Ho Hsia  
Huan Jie (Boxu) Huan Chieh (Po-hsü) 桓階 (伯緒)
Huang She Huang Shê 黃射
Huang Zhong (Hansheng) Huang Chung (Han-shêng) 黃忠 (漢升)
Huang Zu Huang Tsu 黃祖
Huo Du Huo Tu 霍篤
Huo Jun (Zhongmiao) Huo Chün (Chung-miao) 霍峻 (仲邈)

Liu Yao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Hua Xin (Ziyu) Hua Hsin (Tzŭ-yü) 華歆 (子魚)

Liu Zhang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Jiang Han Chiang  
He Zong (Chanying) Ho Tsung (Ch‘an-ying)  
Huang Quan (Gongheng) Huang Ch‘üan (Kung-hêng) 黃權 (公衡)

Ma Chao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)

Ma Teng

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Huang Kui Huang K‘uei  

Shi Xie

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Huan Lin Huan Lin  
Huan Zhi Huan Chih  

Yellow Scarves

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Xian Han Hsien 韓暹
Han Zhong Han Chung 韓忠
He Man Ho Man 何曼
He Yi Ho I 何儀
Huang Shao Huang Shao 黃邵

Yuan Shang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Fan Han Fan 韓范
Han Heng (Zipei) Han Hêng (Tzŭ-p‘ei)  

Yuan Shao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han ? Han ?  
Han Fu (Wenjie) Han Fu (Wên-chieh) 韓馥 (文節)
Han Heng (Zipei) Han Hêng (Tzŭ-p‘ei)  
Han Meng Han Mêng  
Han Xun (Juzi) Han Hsün (Chü-tzŭ) 韩荀 (莒子)
He Mao Ho Mao  

Yuan Shu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Dang (Yigong) Han Tang (I-kung) 韓當 (義公)
Han Hao (Yuansi) Han Hao (Yüan-ssŭ) 韓浩 (元嗣)
Han Xian Han Hsien 韓暹
Han Yin Han Yin 韓胤
He Man Ho Man 何曼
He Yi Ho I 何儀
Huang Gai (Gongfu) Huang Kai (Kung-fu) 黃蓋 (公覆)
Huang Shao Huang Shao 黃邵
Huang Yi Huang I  
Hui Yan Hui Yen  

Yuan Tan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Hua Yan Hua Yen  

Zhang Lu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Hou Xuan Hou Hsüan 侯選

Zhang Xiu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Hu Juer Hu Chüêrh 胡車兒

Zhuge Dan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Hu Shou Hu Shou  

Qiang Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Sui (Wenyue) Han Sui (Wên-yüeh) 韓遂 (文約)
Huang Yan Huang Yen  

Nanman Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Hua Man Hua Man 花鬘

Xiongnu Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Huchuquan Huch‘uch‘üan 呼廚泉

Other Factions

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Zhong Han Chung  
Hao Meng Hao Mêng 郝萌
He Luan Ho Luan  
He Meng Ho Mêng  
Queen Himiko Name is Japanese 卑彌呼
Hou Cao Hou Ts‘ao  
Hu Che’er Hu Ch‘ê–êrh 胡赤兒
Huanglong [Yellow Dragon] Huanglung  
Huo Hu Huo Hu 火虎

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Jiang Han Chiang  
Han Pin (Delin) Han P‘in (Tê-lin)  
He Xiong Ho Hsiung  
Hong Jin Hung Chin  
Hong Ming Hung Ming  
Hou Wuyang Hou Wuyang  
Hou Yin Hou Yin 侯音
Hu Hu  
Hu Hua Hu Hua 胡華
Hu Lei (Bozhang) Hu Lei (Po-chang)  
Hu Shou Hu Shou 壺壽
Hu Zhao (Kongming) Hu Chao (K‘ung-ming)  
Hua Dang Hua Tang  
Hua Tuo (Yuanhua) Hua T‘o (Yüan-hua) 華佗 (元化)
Huan Huan  
Huan Shao Huan Shao 桓邵
Huan Ye (Wenlin) Huan Yeh (Wên-lin)  
Huan Yuanjiang Huan Yüanchiang  
Huang Ang Huang Ang  
Huang Hua Huang Hua 黃華
Huang Rang Huang Jang  
Huang Yuan Huang Yüan 黃元
Huangfu Jianshou Huangfu Chienshou  
Huangfu Mi Huangfu Mi  
Huanglong Luo Huanglung Lo  
Humu Biao Humu Piao  
Huo Nu Huo Nu 霍奴

Historical Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Xin Han Hsin 韓信
Huo Guang (Zimeng) Huo Kuang (Tzŭ-mêng)  

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

February 17, 2023