Encyclopedia: Search Results

Three Kingdoms Encyclopedia: Officers G

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Officers G ]

Officers G: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Officers G returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Gan Shi Kan Shih 甘始
Gao Lan Kao Lan 高覽
Gao Rou (Wenhui) Kao Jou (Wên-hui) 高柔 (文惠)
Gao You Kao Yu 高誘
Gao (Yuanlü) Kao (Yüan-lü) (元呂)
Gao Zuo Kao Tso 高祚
Gaotang Long (Shenping) Kaot‘ang Lung (Shên-p‘ing) 高棠隆 (升平)
Geng Ji (Jixing) Kêng Chi (Chi-hsing) 耿紀 (季行)
Gongsun Fang Kungsun Fang 公孫方
Gongsun Gong Kungsun Kung 公孫恭
Gongsun Xiu Kungsun Hsiu 公孫修
Gongsun Yuan (Wenyi) Kungsun Yüan (Wên-i) 公孫淵 (文懿)
Gou An Kou An 句安
Guan Cheng Kuan Ch‘êng 管承
Guan Jun Kuan Chün 灌均
Guan Lu (Gongming) Kuan Lu (Kung-ming) 管輅 (公明)
Guan Yu (Yunchang) Kuan Yü (Yün-ch‘ang) 關羽 (雲長)
Guanqiu Dian (Zibang) Kuanch‘iu Tien (Tzŭ-pang) 毌丘甸 (子邦)
Guanqiu Jian (Zhonggong) Kuanch‘iu Chien (Chung-kung) 毌丘儉 (仲恭)
Guanqiu Xing Kuanch‘iu Hsing 毌丘興
Guanqiu Xiu Kuanch‘iu Hsiu 毌丘秀
Gui Lan Kuei Lan  
Gui Mu Kuei Mu  
Guo Biao Kuo Piao  
Guo Chen Kuo Ch‘ên  
Guo Chun Kuo Ch‘un  
Guo Gong Kuo Kung  
Guo Huai (Boji) Kuo Huai (Po-chi) 郭淮 (伯濟)
Guo Jia (Fengxiao) Kuo Chia (Fêng-hsiao) 郭嘉 (奉孝)
Guo Mu Kuo Mu  
Guo Pei (Zhongnan) Kuo P‘ei (Chung-nan) 郭配 (仲南)
Guo Tong Kuo T‘ung  
Guo Xian (Youjian) Kuo Hsien (Yu-chien)  
Guo Xun Kuo Hsün  
Guo Yi (Boyi) Kuo I (Po-i) 郭奕 (伯益)
Guo Yuan (Zini) Kuo Yüan (Tzŭ-ni) 國淵 (子尼)
Guo Zheng Kuo Chêng  
Guo Zu Kuo Tsu 郭祖

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Gao Ding (Yuan) Kao Ting (Yüan) 高定
Gao Xiang Kao Hsiang 高翔
Gong Chen Kung Ch‘ên 龔諶
Gong Du Kung Tu 龔都
Gong Jiao (Deguang) Kung Chiao (Tê-kuang)  
Gong Lu (Dexu) Kung Lu (Tê-hsü) 龔禄 (德緒)
Gong Qi Kung Ch‘i  
Gong Zhi Kung Chih 鞏志
Gou An Kou An 句安
Gou Fu (Xiaoxing) Kou Fu (Hsiao-hsing) 句扶 (孝興)
Gu Pu Ku P‘u  
Guan Ping Kuan P‘ing 關平
Guan Suo Kuan So 關索
Guan Tong Kuan T‘ung 關統
Guan Xing (Anguo) Kuan Hsing (An-kuo) 關興 (安國)
Guan Yi Kuan I 關彝
Lady Guan [Yinping] Lady Kuan [Yinp‘ing] 関夫人[銀屏]
Guan Yong Kuan Yung  
Guan Yu (Yunchang) Kuan Yü (Yün-ch‘ang) 關羽 (雲長)
Guo Mu Kuo Mu  
Guo Xun Kuo Hsün  
Guo Youzhi (Yanchang) Kuo Yuchih (Yen-ch‘ang) 郭攸之 (演長)

Wu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Gan Huai Kan Huai 甘瑰
Gan Ning (Xingba) Kan Ning (Hsing-pa) 甘寧 (興霸)
Gan Shu Kan Shu 甘述
Gan Xiu Kan Hsiu  
Gao Cheng Kao Ch‘êng 高承
Gao Shang Kao Shang  
Gao Shou Kao Shou  
Ge Ding Ko Ting  
Ge Xuan Ko Hsüan 葛玄
Gongchou Cheng Kungch‘ou Ch‘êng  
Gongsun Yang Kung-sun Yang 公孫陽
Gu Li (A-li) Ku Li  
Gu Rong (Yanxian) Ku Jung (Yen-hsien)  
Gu Shao (Xiaoze) Ku Shao (Hsiao-tsê)  
Gu Tan (Zimo) Ku T‘an (Tzŭ-mo) 顧譚 (子默)
Gu Yong (Yuantan) Ku Yung (Yüan-t‘an) 顧雍 (元嘆)
Gui Lan Kuei Lan  
Guo Ma Kuo Ma 郭馬

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Gao Wang Kao Wang 高望
Gao Yan Kao Yen 高焉
Geng Ji (Jixing) Kêng Chi (Chi-hsing) 耿紀 (季行)
Gengshi Emperor [Liu Xuan] (Shenggong) Kêng-shih-ti Liu-hsüan (Shêng-kung) 更始帝劉玄 (聖公)
Gong Jing Kung Ching 龔景
Gongqi Chou Kungch‘i Ch‘ou  
Gongsun Du (Shengji) Kungsun Tu (Shêng-chi) 公孫度 (升濟)
Gongsun Yu Kungsun Yü  
Gongsun Zan (Bogui) Kungsun Tsan (Po-kuei) 公孫瓚 (伯珪)
Gongsun Zhao Kungsun Chao  
Guan Yu (Yunchang) Kuan Yü (Yün-ch‘ang) 關羽 (雲長)
Guo Dian (Junye) Kuo Tien (Chün-yeh)  
Guo Pu Kuo P‘u  
Guo Sheng Kuo Shêng 郭勝
Guo Xian (Youjian) Kuo Hsien (Yu-chien)  
Guo Xun Kuo Hsün  
Guo Yong Kuo Yung  

Jin Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Gao Wan (Bozhen) Kao Wan (Po-chên)  
Gu Rong (Yanxian) Ku Jung (Yen-hsien)  
Guo Huai Kuo Huai  

Dong Zhuo

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Gongsun Du (Shengji) Kungsun Tu (Shêng-chi) 公孫度 (升濟)
Guo Si Kuo Ssŭ (To) 郭汜

Gongsun Du

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Geng Zhi Kêng Chih  
Gongsun Du (Shengji) Kungsun Tu (Shêng-chi) 公孫度 (升濟)
Gongsun Gong Kungsun Kung 公孫恭
Gongsun Kang Kungsun K‘ang 公孫康
Gongsun Mo Kungsun Mo  

Gongsun Yuan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Gongsun Xiu Kungsun Hsiu 公孫修
Gongsun Yuan (Wenyi) Kungsun Yüan (Wên-i) 公孫淵 (文懿)

Gongsun Zan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Gongsun Fan Kungsun Fan 公孫範
Gongsun Xu Kungsun Hsü 公孫續
Gongsun Yue Kungsun Yüeh 公孫越
Gongsun Zan (Bogui) Kungsun Tsan (Po-kuei) 公孫瓚 (伯珪)
Guan Jing (Shiqi) Kuan Ching (Shih-ch‘i) 關靖 (士起)

Guo Si

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Gao Shi Kao Shih  
Guo Si Kuo Ssŭ (To) 郭汜

Han Fu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Geng Wu (Wenwei) Kêng Wu (Wên-wei)  

Han Sui

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Guo Xian (Youjian) Kuo Hsien (Yu-chien)  

Liu Biao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Gan Ning (Xingba) Kan Ning (Hsing-pa) 甘寧 (興霸)

Liu Yu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Gongsun Ji Kungsun Chi  

Liu Zhang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Gao Pei Kao P‘ei 高沛
Gao Yi (Guanfang) Kao I (K‘uan-fang) 高頤 (貫方)
Gao Zhen Kao Chên 高朕
Gong Chen Kung Ch‘ên 龔諶
Gong Lu (Dexu) Kung Lu (Tê-hsü) 龔禄 (德緒)
Gong Yang Kung Yang 龔楊/揚

Shi Xie

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Gan Li Kan Li 甘醴

Yellow Scarves

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Gao Sheng Kao Shêng 高昇
Gong Du Kung Tu 龔都
Guan Hai Kuan Hai 管亥
Guo Da [Big Guo] Kuo Ta  

Yuan Shang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Guo Yuan Kuo Yüan 郭援

Yuan Shao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Gao Fan Kao Fan 高蕃
Gao Gan (Yuancai) Kao Kan (Yüan-ts‘ai) 高幹 (元才)
Gao Lan Kao Lan 高覽
Gao Rou (Wenhui) Kao Jou (Wên-hui) 高柔 (文惠)
Geng Bao Kêng Pao 耿苞
Guo Jia (Fengxiao) Kuo Chia (Fêng-hsiao) 郭嘉 (奉孝)
Guo Tu (Gongze) Kuo T‘u (Kung-tsê) 郭圖 (公則)
Guo Zu Kuo Tsu 郭祖

Yuan Tan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Guan Tong Kuan T‘ung 管统
Guo Tu (Gongze) Kuo T‘u (Kung-tsê) 郭圖 (公則)

Nanman Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Gao Ding (Yuan) Kao Ting (Yüan) 高定

Other Factions

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Gao Dai (Kongwen) Kao Tai (K‘ung-wên) 高岱 (孔文)
Gao Shun Kao Shun 高順
Gao Ya Kao Ya 高雅
Ge Yong Ko Yung  
Gongsun Huang Kungsun Huang 公孫晃

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Gan Ji Kan Chi 干吉
Gao Sheng Kao Shêng 高勝
Gongsha Lu Kungsha Lu 公沙盧
Guan Cheng Kuan Ch‘êng 管承
Guan Ding Kuan Ting 關定
Guan Gu Kuan Ku 觀鵠
Guan Lu (Gongming) Kuan Lu (Kung-ming) 管輅 (公明)
Guan Ning (Youan) Kuan Ning (Yu-an) 管寧 (幼安)
Guan Ning Kuan Ning 關寧
Gui Mu Kuei Mu  
Guo Chang Kuo Ch‘ang  
Guo Daxian [Guo Great-Virtue] Kuo Tahsien  
Guo En Kuo ên  
Guo Ma Kuo Ma 郭馬
Guo Shi Kuo Shih 郭石
Guo Zu Kuo Tsu 郭祖
Guo Zu Kuo Tsu 郭祖
Gyesu of Goguryeo Chihsü Hsü 罽須

Historical Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Geng Yan Kêng Yen 耿眼
Guan Yiwu (Zhong) Kuan Iwu (Chung) 管夷吾 ()

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

September 22, 2023