Encyclopedia: Search Results

Three Kingdoms Encyclopedia: Officers E-F

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Officers E–F ]

Officers E–F: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Officers E–F returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Empress Bian Empress Pien 卞皇后
Empress Guo Empress Kuo  
Empress Guo (Nüwang) Empress Kuo (Nü-wang) 郭皇后
Empress Mao Empress Mao  
Empress Zhang Empress Chang 張皇后
Empress Zhang Empress Chang 張皇后
Empress Zhen [Zhen Ji] Empress Chên [Chên Chi] 甄皇后[甄姫]
Fan Cheng Fan Ch‘êng 范成
Fan Ling Fan Ling 范陵
Fan Xian Fan Hsien 范先
Fei Yao Fei Yao 費曜
Fei Zhan Fei Chan 費棧
Feng Fêng
Feng Kai Fêng K‘ai 馮楷
Feng Li Fêng Li 馮禮
Feng Ren Fêng Jên 封仁
Feng Su Fêng Su 馮肅
Fu Gan (Yancai) Fu Kan (Yen-ts‘ai) 傅幹 (彦材)
Fu Gu (Lanshi) Fu Ku (Lan-shih) 傅嘏 (蘭石)
Fu Jia (Lanshi) Fu Chia (Lan-shih)  
Fu Qun Fu Ch‘ün 傅羣
Fu Xuan Fu Hsüan 傅玄
Fu Xun (Gongti) Fu Hsün (Kung-t‘i) 傅巽 (公悌)
Fu Yang Fu Yang 服養
Fuhu Fuhu 朴胡

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
E Huan O Huan 鄂煥
Empress Gan Empress Kan 甘皇后
Empress Mu Empress Mu 穆皇后
Empress Zhang Empress Chang 張皇后
Empress Zhang [Xingcai] Empress Chang [Hsingts‘ai] 張皇后[星彩]
Fa Miao Fa Miao 法邈
Fa Zheng (Xiaozhi) Fa Chêng (Hsiao-chih) 法正 (孝直)
Fan Jian (Changyuan) Fan Chien (Ch‘ang-yüan) 樊建 (長元)
Fan Jiang Fan Chiang 范彊
Fan Qi Fan Ch‘i  
Fan You Fan Yu 樊友
Fan Zhou Fan Chou 樊怞
Fei Cheng Fei Ch‘êng 費承
Fei Gong Fei Kung 費恭
Fei Guan (Binbo) Fei Kuan (Pin-po) 費觀 (賓伯)
Fei Li Fei Li  
Fei Shi (Gongju) Fei Shih (Kung-chü) 費詩 (公舉)
Fei Yi (Wenwei) Fei I (Wên-wei) 費禕 (文偉)
Feng Xi (Xiuyuan) Fêng Hsi (Hsiu-yüan) 馮習 (休元)
Fu Kuang (Yuanbi) Fu K‘uang (Yüan-pi) 輔匡 (元弼)
Fu Qian Fu Ch‘ien 傅僉
Fu Shiren (Junyi) Fu Shihjên (Chün-i) 傅士仁 (君義)
Fu Tong Fu T‘ung 傅彤

Wu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Empress Quan Empress Ch‘üan  
Fan Jiang Fan Chiang 范彊
Fan Shen (Xiaoqing) Fan Shên (Hsiao-ch‘ing)  
Feng Chao Fêng Ch‘ao  
Feng Xi (Zirou) Fêng Hsi (Tzŭ-jou) 馮熙 (子柔)
Feng Ze Fêng Tsê 馮則
Fu Shiren (Junyi) Fu Shihjên (Chün-i) 傅士仁 (君義)
Fu Ying Fu Ying 傅嬰

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Emperor Guangwu [Liu Xiu] Emperor Kuangwu [Liu Hsiu] 光武皇帝[劉秀]
Emperor Huan [Liu Zhi] Emperor Huan [Liu Chih] 桓帝[劉志]
Emperor Jing [Liu Qi] Emperor Ching [Liu Ch‘i] 漢景帝劉啟
Emperor Ling [Liu Hong] Emperor Ling [Liu Hung] 靈帝[劉宏]
Emperor Ming [Liu Zhuang] Emperor Ming [Liu Chuang] 漢明帝[劉莊]
Emperor Shao [Liu Bian] Emperor Shao [Liu Pien] 少帝[劉辯]
Emperor Xian [Liu Xie] (Bohe) Emperor Hsien [Liu Hsieh] (Po-ho) 獻帝[劉協] (伯和)
Empress Cao Jie Empress Ts‘ao Chieh 曹節皇后
Empress Dowager Dong Empress Dowager Tung  
Empress Fu Shou Empress Fu Shou 伏壽皇后
Empress He Empress Ho 何皇后
Lady Wuyang Lady Wuyang  
Fa Zhen (Gaoqing) Fa Chên (Kao-ch‘ing) 法真 (高卿)
Fan Cheng Fan Ch‘êng 范成
Fan Ling (Deyun) Fan Ling (Tê-yün) 樊陵 (德雲)
Fan Min (Shengda) Fan Min (Shêng-ta) 樊敏 (升達)
Fan Zeng (Zimin) Fan Tsêng (Tzŭ-min) 范曾 (子閔)
Feng Fang Fêng Fang 馮方
Feng Ji (Yuantu) Fêng Chi (Yüan-t‘u) 逢紀 (元圖)
Feng Shi Fêng Shih  
Feng Xu Fêng Hsü 封胥
Fu De Fu Tê 伏德
Fu Qian (Zishen) Fu Ch‘ien (Tzŭ-shên) 服虔
Fu Wan Fu Wan 伏完
Fu Xie (Nanrong) Fu Hsieh (Nan-jung) 傅燮 (南容)
Fu Xun (Gongti) Fu Hsün (Kung-t‘i) 傅巽 (公悌)

Jin Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Empress Quan Empress Ch‘üan  
Fan Jian (Changyuan) Fan Chien (Ch‘ang-yüan) 樊建 (長元)
Feng Dan (Shaozhou) Fêng Tan (Shao-chou) 馮紞
Fu Jia (Lanshi) Fu Chia (Lan-shih)  
Fu Xuan Fu Hsüan 傅玄

Dong Zhuo

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Fan Chou Fan Ch‘ou 樊稠

Gongsun Zan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Fan Fang Fan Fang 范方

Li Jue

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Fan Chou Fan Ch‘ou 樊稠

Liu Biao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Fu Xun (Gongti) Fu Hsün (Kung-t‘i) 傅巽 (公悌)

Liu Yao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Fan Neng Fan Nêng 樊能

Liu Zhang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Fa Zheng (Xiaozhi) Fa Chêng (Hsiao-chih) 法正 (孝直)
Fan Min (Shengda) Fan Min (Shêng-ta) 樊敏 (升達)
Fei (Boren) Fei (Po-jên) (伯仁)
Fei Guan (Binbo) Fei Kuan (Pin-po) 費觀 (賓伯)
Fei Shi (Gongju) Fei Shih (Kung-chü) 費詩 (公舉)
Fu Jin Fu Chin 扶禁

Ma Teng

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Fu Gan (Yancai) Fu Kan (Yen-ts‘ai) 傅幹 (彦材)

Yellow Scarves

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Feng Xu Fêng Hsü 封胥

Yuan Shang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Feng Ji (Yuantu) Fêng Chi (Yüan-t‘u) 逢紀 (元圖)
Feng Li Fêng Li 馮禮

Yuan Shao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Empress Zhen [Zhen Ji] Empress Chên [Chên Chi] 甄皇后[甄姫]
Fan Xian Fan Hsien 范先
Feng Ji (Yuantu) Fêng Chi (Yüan-t‘u) 逢紀 (元圖)

Yuan Shu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Empress Feng Empress Fêng  

Qiang Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ehe Shaoge Oho Shaoko 餓何燒戈

Nanman Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
E Huan O Huan 鄂煥

Xianbei Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Fuluohan Fulohan 扶羅韓

Other Factions

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Fan Yi Fan I  
Fang Yue Fang Yüeh 方悅

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Fan A Fan A 樊阿
Fan Kang (Zhongzhen) Fan K‘ang (Chung-chên) 范康 (仲真)
Fan Pang (Mengbo) Fan P‘ang (Mêng-po) 范滂 (孟博)
Fei Changfang Fei Ch‘angfang 費長房
Feng Heng (Junda) Fêng Hêng (Chün-ta) 封衡 (君達)

Historical Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Emperor Ming [Liu Zhuang] Emperor Ming [Liu Chuang] 漢明帝[劉莊]
Emperor Shun Emperor Shun 舜帝
Emperor Wen [Liu Heng] Emperor Wên [Liu Hêng] 漢文帝[劉恆]
Emperor Yao [Yi Qi] (Fangxun) Emperor Yao [I Ch‘i] (Fang-hsün) 舜堯伊祁 (放勳)
Emperor Yi [Xiong Xin] 楚義帝[熊心]
Fan Li Fan Li 范蠡
Fu Xi Fu Hsi 伏羲
Fu Yue [Hou Que] (Lord Sparrow) Fu Yüeh [Hou Ch‘üeh] 傅說[侯雀]

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

February 17, 2023