Encyclopedia: Search Results

Three Kingdoms Encyclopedia: Officers A-G

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Officers A–G ]

Officers A–G: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Officers A–G returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Rong Pao Jung 鮑融
Bao Shao Pao Shao 鮑邵
Bao Xin Pao Hsin 鮑信
Bao Xun (Shuye) Pao Hsün (Shu-yeh) 鮑勛 (叔業)
Bi Chen Pi Ch‘ên 畢諶
Bi Gui (Zhaoxian) Pi Kuei (Chao-hsien) 畢軌 (昭先)
Bian Bing Pien Ping 卞秉
Bian Lan Pien Lan 卞蘭
Bian Xi Pien Hsi 卞喜
? Bing ? Ping ?昺
Bing Yuan (Genju) Ping Yüan (Kên-chü) 邴原 (根矩)
Bo Xiaochang Po Hsiaoch‘ang 柏孝長
Cai Fang Ts’ai Fang 蔡方
Cai He Ts‘ai Ho 蔡和
Cai Lin Ts‘ai Lin 蔡林
Cai Mao (Degui) Ts‘ai Mao (Tê-kuei) 蔡瑁 (德珪)
Cai Xun Ts’ai Hsün 蔡壎
Cai Yan (Wenji) Ts‘ai Yen (Wên-chi) 蔡琰 (文姬)
Cai Yang Ts‘ai Yang 蔡陽
Cai Zhong Ts‘ai Chung 蔡中
Cang Ci (Xiaoren) Ts‘ang Tz‘ŭ (Hsiao-jên) 倉慈 (孝仁)
Cang Xun Ts‘ang Hsün 倉恂
Cao Ai Ts‘ao Ai 曹皚
Cao Ang (Zixiu) Ts‘ao Ang (Tzŭ-hsiu) 曹昂 (子脩)
Cao Anmin Ts‘ao Anmin 曹安民
Cao Biao (Zhuhu) Ts‘ao Piao (Chu-hu) 曹彪 (朱虎)
Cao Cao (Mengde) Ts‘ao Ts‘ao (Mêng-tê) 曹操 (孟德)
Cao Chan Ts‘ao Ch‘an 曹闡
Cao Chen Ts‘ao Ch‘ên 曹諶
Cao Cheng Ts‘ao Ch‘êng 曹乘
Cao Chong (Cangshu) Ts‘ao Ch‘ung (Ts‘ang-shu) 曹沖 (倉舒)
Cao Chun (Zihe) Ts‘ao Ch‘un (Tzŭ-ho) 曹純 (子和)
Cao De Ts‘ao Tê 曹德
Cao Fan Ts‘ao Fan 曹範
Cao Fang (Lanqing) Ts‘ao Fang (Lan-ch‘ing) 曹芳 (蘭卿)
Cao Fu Ts‘ao Fu 曹馥
Cao Gan Ts‘ao Kan 曹幹
Cao Gong Ts‘ao Kung 曹貢
Cao Gun Ts‘ao Kun 曹袞
Cao Hong (Zilian) Ts‘ao Hung (Tzŭ-lien) 曹洪 (子廉)
Cao Huan (Jingming) Ts‘ao Huan (Ching-ming) 曹奐 (景明)
Cao Hui Ts‘ao Hui 曹徽
Cao Ji Ts‘ao Chi 曹棘
Cao Jian Ts‘ao Chien 曹鑒
Cao Jing Ts‘ao Ching 曹京
Cao Jiong Ts‘ao Chiung 曹冏
Cao Jiong (Yuanshou) Ts‘ao Chiung (Yüan-shou) 曹冏 (元首)
Cao Ju Ts‘ao Chü 曹據
Cao Jun Ts‘ao Chün 曹均
Cao Kang Ts‘ao K‘ang 曹犺
Cao Li Ts‘ao Li 曹禮
Cao Lin Ts‘ao Lin 曹霖
Cao Lin Ts‘ao Lin 曹林
Cao Mao Ts‘ao Mao 曹茂
Cao Mao (Yanshi) Ts‘ao Mao (Yen-shih) 曹髦 (彥士)
Cao Mu Ts‘ao Mu 曹穆
Cao Pi (Zihuan) Ts‘ao P‘i (Tzŭ-huan) 曹丕 (子桓)
Cao Ren (Zixiao) Ts‘ao Jên (Tzŭ-hsiao) 曹仁 (子孝)
Cao Rui Ts‘ao Jui 曹蕤
Cao Rui (Yuanzhong) Ts‘ao Jui (Yüan-chung) 曹叡 (元仲)
Cao Qin Ts‘ao Ch‘in 曹勤
Cao Shang Ts‘ao Shang 曹上
Cao Shu Ts‘ao Shu 曹淑
Cao Shuang (Zhaobo) Ts‘ao Shuang (Chao-po) 曹爽 (昭伯)
Cao Shuo Ts‘ao Shuo 曹鑠
Cao Song (Jugao) Ts‘ao Sung (Chü-kao) 曹嵩 (巨高)
Cao Tai Ts‘ao T‘ai 曹泰
Cao Wenshu Ts‘ao Wênshu 曹文叔
Cao Xi Ts‘ao Hsi 曹翕
Cao Xi (Zhaoshu) Ts‘ao Hsi (Chao-shu) 曹羲 (昭叔)
Cao Xie Ts‘ao Hsieh 曹協
Cao Xiong Ts‘ao Hsiung 曹熊
Cao Xiu (Wenlie) Ts‘ao Hsiu (Wên-lieh) 曹休 (文烈)
Cao Xun Ts‘ao Hsün 曹訓
Cao Xun Ts‘ao Hsün 曹尋
Cao Xun Ts‘ao Hsün 曹詢
Cao Yan Ts‘ao Yen 曹彥
Cao Yan Ts‘ao Yen 曹演
Cao Yan Ts‘ao Yen 曹儼
Cao Yin Ts‘ao Yin 曹殷
Cao Yong Ts‘ao Yung 曹永
Cao Yong Ts‘ao Yung 曹邕
Cao Yu (Pengzu) Ts‘ao Yü (P‘êng-tsu) 曹宇 (彭祖)
Cao Ze Ts‘ao Tsê 曹則
Cao Zhang (Ziwen) Ts‘ao Chang (Tzŭ-wên) 曹彰 (子文)
Cao Zhao (Changsi) Ts‘ao Chao (Ch‘ang-ssŭ) 曹肇 (長思)
Cao Zhen Ts‘ao Chên 曹珍
Cao Zhen (Zidan) Ts‘ao Chên (Tzŭ-tan) 曹真 (子丹)
Cao Zheng Ts‘ao Chêng 曹整
Cao Zhi (Zijian) Ts‘ao Chih (Tzŭ-chien) 曹植 (子建)
Cao Zuan Ts‘ao Tsuan 曹纂
Cao Zun Ts‘ao Tsun 曹遵
Cen Wei Ts‘ên Wei 岑威
Chai Yu Ch‘ai Yü 柴玉
Chang Diao Ch‘ang Tiao 常雕
Chang Lin (Bohuai) Ch‘ang Lin (Po-huai) 常林 (伯槐)
Chang Xi Ch‘ang Hsi 昌豨
Che Zhou Ch‘ê Chou 車冑
Chen Ben Ch‘ên Pên 陳本
Chen Cong Ch‘ên Ts‘ung 陳琮
Chen Deng (Yuanlong) Ch‘ên Têng (Yüan-lung) 陳登 (元龍)
Chen Gong (Gongtai) Ch‘ên Kung (Kung-t‘-ai) 陳宮 (公臺)
Chen Gui (Hanyu) Ch‘ên Kuei (Han-yü) 陳珪 (漢瑜)
Chen Ji (Yuanfang) Ch‘ên Chi (Yüan-fang) 陳紀 (元方)
Chen Jiao (Jibi) Ch‘ên Chiao (Chi-pi) 陳矯 (季弼)
Chen Jun Ch‘ên Chün 陳俊
Chen Lin (Kongzhang) Ch‘ên Lin (K‘ung-chang) 陳琳 (孔璋)
Chen Mu Ch‘ên Mu 陳牧
Chen Qian (Xiuyuan) Ch‘ên Ch‘ien (Hsiu-yüan) 陳騫 (休淵)
Chen Qun (Changwen) Ch‘ên Ch‘ün (Ch‘ang-wên) 陳群 (長文)
Chen Qun Ch‘ên Ch‘ün 陳群
Chen Su Ch‘ên Su 陳肅
Chen Tai (Xuanbo) Ch‘ên T‘ai (Hsüan-po) 陳泰 (玄伯)
Chen Xian Ch‘ên Hsien  
Chen Xin Ch‘ên Hsin  
Chen Yi Ch‘ên I 陳禕
Chen Yu (Gongwei) Ch‘ên Yü (Kung-wei) 陳瑀 (公瑋)
Chen Zao Ch‘ên Tsao 陳造
Chen Zhong (Xiaoxian) Ch‘ên Chung (Hsiao-hsien)  
Chen Zhuo Ch‘ên Cho 陳卓
Cheng Gongying Ch‘êng Kungying 成公英
Cheng He Ch‘êng Ho  
Cheng Ji Ch’eng Chi 成濟
Cheng Ke Ch‘êng K‘o 程克
Cheng Liang Ch‘êng Liang 程良
Cheng Wu Ch‘êng Wu 程武
Cheng Xi Ch‘êng Hsi  
Cheng Xiao (Jiming) Ch‘êng Hsiao (Chi-ming)  
Cheng Yin Ch‘êng Yin 程銀
Cheng Yu (Zhongde) Ch‘êng Yü (Chung-tê) 程昱 (仲德)
Cheng Zu Ch‘êng Tsu  
Chi Lü (Hongyu) Ch‘ih Lü (Hung-yü) 郗慮 (鴻豫)
Chou Lian Ch‘ou Lien  
Chu Lue Ch‘u Luo  
Wuhuan Chu [Chu of Wuhuan] Wuhuan Ch‘u [Ch‘u of Wuhuan] 烏桓觸
Chunuyu Jun Chün  
Chunyu Dao Ch‘unyü Tao  
Cui Can Ts‘ui Ts‘an  
Cui Liang Ts‘ui Liang 崔訊
Cui Liang (Shiwen) Sun Liang (Shih-wên) 崔諒 (士文)
Cui Lin (Deru) Ts‘ui Lin (Tê-ju) 崔林 (德儒)
Cui Yan (Jigui) Ts‘ui Yen (Chi-kuei) 崔琰 (季珪)
Dai Gan Tai Kan 戴乾
Dai Jie Tai Chieh 戴捷
Dai Ling Tai Ling 戴陵
Dai Yuan Tai Yüan 戴員
Dang Jun Tang Chün 黨均
Deng Ai (Shizai) Têng Ai (Shih-tsai) 鄧艾 (士載)
Deng Dun Têng Tun 鄧敦
Deng Jing Têng Ching 鄧静
Deng Xi Têng Hsi 鄧羲
Deng Xian Têng Hsien 鄧賢
Deng Yang Têng Yang  
Deng Yang (Xuanmao) Têng Yang (Hsüan-mao)  
Deng Yi Têng I 鄧義
Deng Zhan Teng Chan 鄧展
Deng Zhong Têng Chung 鄧忠
Dian Man Tien Man 典滿
Dian Wei Tien Wei 典韋
Ding Chong Ting Ch‘ung 丁沖
Ding Fei Ting Fei 丁斐
Ding Mi (Yanjing) Ting Mi (Yen-ching) 丁謐 (彥靖)
Ding Yi (Jingli) Ting I (Ching-li) 丁廙 (敬礼)
Ding Yi (Zhengli) Ting I (Chêng-li) 丁儀 (正禮)
Dong Ba Tung Pa 董巴
Dong Chao Tung Ch‘ao 董朝
Dong Cheng Tung Ch‘êng 董承
Dong Fang Tung Fang 董訪
Dong Fen Tung Fên 董芬
Dong He Tung Ho 董和
Dong Heng Tung Hêng  
Dong Meng Tung Meng 董蒙
Dong Si Tung Ssŭ 董祀
Dong Xin Tung Hsin  
Dong Xun Tung Hsün  
Dong Yu (Jizhi) Tung Yü (Chi-chih) 董遇 (季直)
Dong Zhao (Gongren) Tung Chao (Kung-jên) 董昭 (公仁)
Dong Zhou Tung Chou 董胄
Dongguo Yannian (Gongyou) Tungkuo Yennien (Kung-yu) 東郭延年
Dongli Gun Tungli Kun 东里衮
Dou Fu Tou Fu 竇輔
Du Ji (Bohou) Tu Chi (Po-hou) 杜畿 (伯侯)
Du Kui (Gongliang) Tu K‘uei (Kung-liang) 杜夔 (公良)
Du Shu (Wubo) Tu Shu (Wu-po)  
Du Song Tu Sung 杜松
Du Tong Tu T‘ung 杜通
Du Xi (Zixu) Tu Hsi (Tzŭ-hsü) 杜襲 (子緒)
Du Yu (Yuankai) Tu Yü (Yüan-k‘-ai) 杜預 (元凱)
Duan Wei (Zhongming) Tuan Wei (Chung-ming) 段煨
Duan Zhao Tuan Chao 段昭
Duhu Tuhu 杜濩
Empress Bian Empress Pien 卞皇后
Empress Guo Empress Kuo  
Empress Guo (Nüwang) Empress Kuo (Nü-wang) 郭皇后
Empress Mao Empress Mao  
Empress Zhang Empress Chang 張皇后
Empress Zhang Empress Chang 張皇后
Empress Zhen [Zhen Ji] Empress Chên [Chên Chi] 甄皇后[甄姫]
Fan Cheng Fan Ch‘êng 范成
Fan Jian (Changyuan) Fan Chien (Ch‘ang-yüan) 樊建 (長元)
Fan Ling Fan Ling 范陵
Fan Xian Fan Hsien 范先
Fei Yao Fei Yao 費曜
Fei Zhan Fei Chan 費棧
Feng Fêng
Feng Kai Fêng K‘ai 馮楷
Feng Li Fêng Li 馮禮
Feng Ren Fêng Jên 封仁
Feng Su Fêng Su 馮肅
Fu Gan (Yancai) Fu Kan (Yen-ts‘ai) 傅幹 (彦材)
Fu Gu (Lanshi) Fu Ku (Lan-shih) 傅嘏 (蘭石)
Fu Jia (Lanshi) Fu Chia (Lan-shih)  
Fu Qun Fu Ch‘ün 傅羣
Fu Xuan Fu Hsüan 傅玄
Fu Xun (Gongti) Fu Hsün (Kung-t‘i) 傅巽 (公悌)
Fu Yang Fu Yang 服養
Fuhu Fuhu 朴胡
Gan Shi Kan Shih 甘始
Gao Lan Kao Lan 高覽
Gao Rou (Wenhui) Kao Jou (Wên-hui) 高柔 (文惠)
Gao You Kao Yu 高誘
Gao (Yuanlü) Kao (Yüan-lü) (元呂)
Gao Zuo Kao Tso 高祚
Gaotang Long (Shenping) Kaot‘ang Lung (Shên-p‘ing) 高棠隆 (升平)
Geng Ji (Jixing) Kêng Chi (Chi-hsing) 耿紀 (季行)
Gongsun Fang Kungsun Fang 公孫方
Gongsun Gong Kungsun Kung 公孫恭
Gongsun Xiu Kungsun Hsiu 公孫修
Gongsun Yuan (Wenyi) Kungsun Yüan (Wên-i) 公孫淵 (文懿)
Gou An Kou An 句安
Guan Cheng Kuan Ch‘êng 管承
Guan Jun Kuan Chün 灌均
Guan Lu (Gongming) Kuan Lu (Kung-ming) 管輅 (公明)
Guan Yu (Yunchang) Kuan Yü (Yün-ch‘ang) 關羽 (雲長)
Guanqiu Dian (Zibang) Kuanch‘iu Tien (Tzŭ-pang) 毌丘甸 (子邦)
Guanqiu Jian (Zhonggong) Kuanch‘iu Chien (Chung-kung) 毌丘儉 (仲恭)
Guanqiu Xing Kuanch‘iu Hsing 毌丘興
Guanqiu Xiu Kuanch‘iu Hsiu 毌丘秀
Gui Lan Kuei Lan  
Gui Mu Kuei Mu  
Guo Biao Kuo Piao  
Guo Chen Kuo Ch‘ên  
Guo Chun Kuo Ch‘un  
Guo Gong Kuo Kung  
Guo Huai (Boji) Kuo Huai (Po-chi) 郭淮 (伯濟)
Guo Jia (Fengxiao) Kuo Chia (Fêng-hsiao) 郭嘉 (奉孝)
Guo Mu Kuo Mu  
Guo Pei (Zhongnan) Kuo P‘ei (Chung-nan) 郭配 (仲南)
Guo Tong Kuo T‘ung  
Guo Xian (Youjian) Kuo Hsien (Yu-chien)  
Guo Xun Kuo Hsün  
Guo Yi (Boyi) Kuo I (Po-i) 郭奕 (伯益)
Guo Yuan (Zini) Kuo Yüan (Tzŭ-ni) 國淵 (子尼)
Guo Zheng Kuo Chêng  
Guo Zu Kuo Tsu 郭祖

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bai Shou Pai Shou 白壽
Bao Sanniang Pao Sanniang 鮑三娘
Bao Su Pao Su 鮑素
Cao Bao Ts‘ao Pao 曹豹
Cen Shu (Yuanjian) Ts‘ên Shu (Yüan-chien) 岑述 (元儉)
Chang Fang Ch‘ang Fang 常房
Chen Dao (Shuzhi) Ch‘ên Tao (Shu-chih) 陳到 (叔至)
Chen Deng (Yuanlong) Ch‘ên Têng (Yüan-lung) 陳登 (元龍)
Chen Feng Ch‘ên Fêng 陳鳳
Chen Gui (Hanyu) Ch‘ên Kuei (Han-yü) 陳珪 (漢瑜)
Chen Hu Ch‘ên Hu 陳曶
Chen Ji Ch‘ên Chi 陳濟
Chen Qun (Changwen) Ch‘ên Ch‘ün (Ch‘ang-wên) 陳群 (長文)
Chen Shi Ch‘ên Shih 陳式
Chen Shou (Chengzuo) Ch‘ên Shou (Ch‘êng-tso) 陳壽 (承祚)
Chen Yu Ch‘ên Yü 陳裕
Chen Zhen (Xiaoqi) Ch‘ên Chên (Hsiao-ch‘i) 陳震 (孝起)
Chen Zhi (Fengzong) Ch‘ên Chih (Fêng-tsung) 陳祗 (奉宗)
Cheng Ji (Jiran) Ch‘eng² Chi¹ (Chi⁴-jan²) 程畿 (季然)
Cheng Qi (Gonghong) Ch‘êng Ch‘i (Kung-hung) 程祁 (公弘)
Cheng Qi (Gonghong) Ch‘êng Ch‘i (Kung-hung) 程祁 (公弘)
Cuan Gu Ts‘uan Ku 爨谷
Cuan Xi Ts‘uan Hsi 爨習
Deng Fang (Kongshan) Têng Fang (K‘ung-shan) 鄧方 (孔山)
Deng Fu Têng Fu 鄧輔
Deng Kai Têng K‘ai 鄧凱
Deng Liang Têng Liang 鄧良
Deng Tong Têng T‘ung 鄧銅
Deng Xian Têng Hsien 鄧賢
Deng Zhi (Bomiao) Têng Chih (Po-miao) 鄧芝 (伯苗)
Diluma [Dilu Horse] (Hex Mark Horse) Tiluma 的廬馬
Ding ? (Jungan) Ting ? (Chün-kan) 丁? (君幹)
Ding Hong Ting Kung 丁厷
Ding Li Ting Li 丁立
Ding Xian Ting Hsien  
Dong He (Youzai) Tung Ho (Yu-tsai) 董和 (幼宰)
Dong Hui (Xiuxu) Tung Hui (Hsiu-hsü) 董恢 (休緒)
Dong Jue (Gongxi) Tung Chüeh (Kung-hsi) 董厥 (龔襲)
Dong Yun (Xiuzhao) Tung Yün (Hsiu-chao) 董允 (休昭)
Du Lu Tu Lu  
Du Pu Tu P‘u 杜普
Du Qi Tu Ch‘i 杜祺
Du Qiong (Boyu) Tu Ch‘iung (Po-yü) 杜瓊 (伯瑜)
Du Rui Tu Jui  
Du Wei (Guofu) Tu Wei (Kuo-fu) 杜微 (國輔)
Du Yi Tu I  
E Huan O Huan 鄂煥
Empress Gan Empress Kan 甘皇后
Empress Mu Empress Mu 穆皇后
Empress Zhang Empress Chang 張皇后
Empress Zhang [Xingcai] Empress Chang [Hsingts‘ai] 張皇后[星彩]
Fa Miao Fa Miao 法邈
Fa Zheng (Xiaozhi) Fa Chêng (Hsiao-chih) 法正 (孝直)
Fan Jian (Changyuan) Fan Chien (Ch‘ang-yüan) 樊建 (長元)
Fan Qi Fan Ch‘i  
Fan Qiang Fan ch‘iang2 范彊
Fan You Fan Yu 樊友
Fan Zhou Fan Chou 樊怞
Fei Cheng Fei Ch‘êng 費承
Fei Gong Fei Kung 費恭
Fei Guan (Binbo) Fei Kuan (Pin-po) 費觀 (賓伯)
Fei Li Fei Li 費立
Fei Shi (Gongju) Fei Shih (Kung-chü) 費詩 (公舉)
Fei Yi (Wenwei) Fei I (Wên-wei) 費禕 (文偉)
Feng Xi (Xiuyuan) Fêng Hsi (Hsiu-yüan) 馮習 (休元)
Fu Kuang (Yuanbi) Fu K‘uang (Yüan-pi) 輔匡 (元弼)
Fu Qian Fu Ch‘ien 傅僉
Fu Shiren (Junyi) Fu Shihjên (Chün-i) 傅士仁 (君義)
Fu Tong Fu T‘ung 傅彤
Gao Ding (Yuan) Kao Ting (Yüan) 高定
Gao Xiang Kao Hsiang 高翔
Gong Chen Kung Ch‘ên 龔諶
Gong Du Kung Tu 龔都
Gong Jiao (Deguang) Kung Chiao (Tê-kuang)  
Gong Lu (Dexu) Kung Lu (Tê-hsü) 龔禄 (德緒)
Gong Qi Kung Ch‘i  
Gong Zhi Kung Chih 鞏志
Gou An Kou An 句安
Gou Fu (Xiaoxing) Kou Fu (Hsiao-hsing) 句扶 (孝興)
Gu Pu Ku P‘u  
Guan Ping Kuan P‘ing 關平
Guan Suo Kuan So 關索
Guan Tong Kuan T‘ung 關統
Guan Xing (Anguo) Kuan Hsing (An-kuo) 關興 (安國)
Guan Yi Kuan I 關彝
Lady Guan [Yinping] Lady Kuan [Yinp‘ing] 関夫人[銀屏]
Guan Yong Kuan Yung  
Guan Yu (Yunchang) Kuan Yü (Yün-ch‘ang) 關羽 (雲長)
Guo Mu Kuo Mu  
Guo Xun Kuo Hsün  
Guo Youzhi (Yanchang) Kuo Yuchih (Yen-ch‘ang) 郭攸之 (演長)

Wu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bian Hong Pien Hung 邊鴻
Bing Liang (Wenluan) Ping Liang (Wên-luan) 邴良 (文鸞)
Bing Xuan (Wenbiao) Ping Hsüan (Wên-piao) 邴玄 (文表)
Bing Zhi (Xuansi) Ping Chih (Hsüan-ssŭ) 邴祉 (宣嗣)
Bu Chan (Zhongsi) Pu Ch‘an (Chung-ssŭ) 步闡 (仲思)
Bu Ji Pu Chi 步璣
Bu Jing (Xuanfeng) Pu Ching (Hsüan-fêng) 卜靜 (玄風)
Bu Xie Pu Hsieh (Chung-ssŭ) 步協
Bu Xuan Pu Hsüan 步璿
Bu Zhi (Zishan) Pu Chih (Tzŭ-shan) 步騭 (子山)
Cai Gong Ts‘ai Kung 蔡貢
Cai He Ts‘ai Ho 蔡和
Cai Lin Ts‘ai Lin 蔡林
Cai Yi Ts‘ai I 蔡遺
Cai Zhong Ts‘ai Chung 蔡中
Cao Buxing Ts‘ao Puhsing 曹不興
Cen Hun Ts‘ên Hun 岑昏
Cen Ke Ts‘ên K‘o  
Chen Bao Ch‘ên Pao 陳寶
Chen Biao (Wenao) Ch‘ên Piao (Wên-ao) 陳表 (文奧)
Chen Duan (Zizheng) Ch‘ên Tuan (Tzŭ-chêng) 陳端 (子正)
Chen Feng Ch‘ên Fêng 陳鳳
Chen Feng Ch‘ên Fêng  
Chen Qin Ch‘ên Ch‘in 陳勤
Chen Rong Ch‘ên Jung 陳融
Chen Shao Ch‘ên Shao  
Chen Shi Ch‘ên Shih  
Chen Tao Ch‘ên T‘ao 陳桃
Chen Wu (Zilie) Ch‘ên Wu (Tzŭ-lieh) 陳武 (子烈)
Chen Xiu Ch‘ên Hsiu  
Chen Xun Ch‘ên Hsün  
Cheng Bing (Deshu) Ch‘êng Ping (Tê-shu) 程秉 (德樞)
Cheng Dang Ch‘êng Tang  
Cheng Pu (Demou) Ch‘êng P‘u (Tê-mou) 程普 (德謀)
Cheng Zi Ch‘êng Tzŭ  
Chunyu Dan Ch‘unyü Tan 淳于丹
Chunyu Shi Ch‘unyü Shih 淳于式
Cui Yu Ts‘ui Yü 崔禹
Da Qiao Ta Ch‘iao 大喬
Dai Yuan Tai Yüan 戴員
Dame He Ho  
Deng Cheng Têng Ch‘êng  
Deng Dang Têng Tang 鄧當
Deng Ju Têng Chü  
Deng Xuanzhi Têng Hsüanchih 鄧玄之
Deng Yu Têng Yü  
Diao Xuan Tiao Hsüan  
Ding Fan Ting Fan 丁蕃
Ding Feng (Chengyuan) Ting Fêng (Ch‘êng-yüan) 丁奉 (承淵)
Ding Feng Ting Fêng 丁封
Ding Fu Ting Fu  
Ding Gu (Zijian) Ting Ku (Tzŭ-chien)  
Ding Lan (Xiaolian) Ting Lan (Hsiao-lien) 丁覽 (孝連)
Ding Xu Ting Hsü 丁諝
Ding Yan Ting Yen 丁晏
Ding Zhong Ting Chung 丁忠
Dong Chao Tung Ch‘ao  
Dong Xi (Yuandai) Tung Hsi (Yüan-tai) 董襲 (元代)
Du Fe Tu  
Du Lu Tu Lu  
Fan Qiang Fan ch‘iang2 范彊
Fan Shen (Xiaoqing) Fan Shên (Hsiao-ch‘ing)  
Feng Chao Fêng Ch‘ao  
Feng Xi (Zirou) Fêng Hsi (Tzŭ-jou) 馮熙 (子柔)
Feng Ze Fêng Tsê 馮則
Fu Shiren (Junyi) Fu Shihjên (Chün-i) 傅士仁 (君義)
Fu Ying Fu Ying 傅嬰
Gan Huai Kan Huai 甘瑰
Gan Ning (Xingba) Kan Ning (Hsing-pa) 甘寧 (興霸)
Gan Shu Kan Shu 甘述
Gan Xiu Kan Hsiu  
Gao Cheng Kao Ch‘êng 高承
Gao Shang Kao Shang  
Gao Shou Kao Shou  
Ge Ding Ko Ting  
Ge Ti Ko T‘i 葛悌
Ge Xi Ko Chi 葛系
Ge Xuan Ko Hsüan 葛玄
Gongchou Cheng Kungch‘ou Ch‘êng  
Gongsun Yang Kung-sun Yang 公孫陽
Gu Li (A-li) Ku Li  
Gu Rong (Yanxian) Ku Jung (Yen-hsien)  
Gu Shao (Xiaoze) Ku Shao (Hsiao-tsê)  
Gu Tan (Zimo) Ku T‘an (Tzŭ-mo) 顧譚 (子默)
Gu Yong (Yuantan) Ku Yung (Yüan-t‘an) 顧雍 (元嘆)
Gui Lan Kuei Lan  
Guo Ma Kuo Ma 郭馬

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ba Zhi (Jingzu) Pa Chih (Ching-tsu) 巴祇 (敬祖)
Bao Hong Pao Hung 鮑鴻/洪
Bao Xin Pao Hsin 鮑信
Beigong Boyu Peikung Poyü 北宮伯玉
Bi Lan Pi Lan 畢嵐
Bi Yu Pi Yü 畢瑜
Bian Rang (Wenli) Pien Jang (Wên-li) 邊讓 (文禮)
Bian Zhang Pien Chang 邊章
Cai Gu Ts‘ai Ku 蔡谷
Cai Yan (Wenji) Ts‘ai Yen (Wên-chi) 蔡琰 (文姬)
Cai Yong (Bojie) Ts‘ai Yung (Po-chieh) 蔡邕 (伯喈)
Cao Cao (Mengde) Ts‘ao Ts‘ao (Mêng-tê) 曹操 (孟德)
Cao De Ts‘ao Tê 曹德
Cao Jie (Yuanwei) Ts‘ao Chieh (Yuan-wei) 曹節 (元偉)
Cao Quan (Jingyuan) Ts‘ao Ch‘üan (Ching-yüan) 曹全 (景完)
Cao Song (Jugao) Ts‘ao Sung (Chü-kao) 曹嵩 (巨高)
Cao Teng (Jixing) Ts‘ao T‘êng (Chi-hsing) 曹騰 (季興)
Cao Yin Ts‘ao Yin 曹寅
Cen Wei Ts‘ên Wei  
Cen Zhi (Gongxiao) Ts‘ên Chih (Kung-hsiao) 岑桎 (公孝)
Chang Nu Ch‘ang Nu 萇奴
Chang Xia (Maoni) Ch‘ang Hsia (Mao-ni) 常洽 (茂尼)
Chen Dan (Hangong) Ch‘ên Tan 陳耽 (漢公)
Chen Duan Ch‘ên Tuan 陳端
Chen Fan Ch‘ên Fan 陳蕃
Chen Gong (Gongtai) Ch‘ên Kung (Kung-t‘-ai) 陳宮 (公臺)
Chen Gui (Hanyu) Ch‘ên Kuei (Han-yü) 陳珪 (漢瑜)
Chen Ji (Yuanfang) Ch‘ên Chi (Yüan-fang) 陳紀 (元方)
Chen Lin (Kongzhang) Ch‘ên Lin (K‘ung-chang) 陳琳 (孔璋)
Chen Shi (Zhonggong) Ch‘ên Shih (Chung-kung) 陳寔 (仲躬)
Chen Wei Ch‘ên Wei 陳煒
Chen Wen (Yuanti) Ch‘ên Wên (Yüan-t‘i) 陳溫 (元悌)
Chen Xiang (Zhonglin) Ch‘ên Hsiang (Chung-lin) 陳翔 (仲麟)
Chen Yan Ch‘ên Yen  
Chen Yi (Ziyou) Ch‘ên I (Tzŭ-yu)  
Cheng Jiu Ch‘êng Chiu 成就
Cheng Kuang Ch‘êng K‘uang 程曠
Chong Fu (Yingbo) Ch‘ung Fu (Ying-po) 種拂
Chong Ji Ch‘ung Chi 种輯
Chong Shao (Shenfu) Ch‘ung Shao (Shên-fu) 种邵
Chu Gong Ch‘u Kung  
Chunyu Jia Ch‘unyü Chia 淳于嘉
Cui Jun Ts‘ui Chün 崔鈞
Cui Lian Ts‘ui Lien 崔廉
Cui Lie (Weikao) Ts‘ui Lieh (Wei-k’ao) 崔烈 (威考)
Cui Yi Ts‘ui I 崔毅
Cui Jun (Yuangping) Ts‘ui Chün (Yüanp‘ing) 崔均 (元平)
Deng Pin Têng P‘in 鄧聘
Deng Yu (Zhonghua) Têng Yü (Chung-hua) 鄧禹 (仲華)
Deng Yuan Têng Yüan 鄧淵
Diaochan [Sable Cicada] Tiaoch‘an [Sable Cicada] 貂嬋
Ding Gong (Yuanxiong) Ting Kung (Yüan-hsiung) 丁宮 (元雄)
Ding Guan Ting Kuan 丁管
Ding Yuan (Jianyang) Ting Yüan (Chien-yang) 丁原 (建陽)
Ding (Zisu) Ting (Tzŭ-su) (子嗣)
Diwu Jun Tiwu Chün 第五儁
Dong Cheng Tung Ch‘êng 董承
Dong Chong Tung Ch‘ung 董重
Dong Fen Tung Fên 董芬
Dong Fu Tung Fu  
Dong Fu (Mouan) Tung Fu (Mou-an) 董扶 (茂安)
Dong Junya Tung Chün-ya 董君雅
Dong Min (Shuying) Tung Min (Shu-yin) 董旻 (叔穎)
Dong Zhao (Gongren) Tung Chao (Kung-jên) 董昭 (公仁)
Dong Zhuo (Zhongying) Tung Cho (Chung-ying) 董卓 (仲穎)
Dou Wu (Youping) Tou Wu (Yu-p‘ing) 竇武 (游平)
Du Ji (Bohou) Tu Chi (Po-hou) 杜畿 (伯侯)
Du Kui (Gongliang) Tu K‘uei (Kung-liang) 杜夔 (公良)
Duan Gui (Ziyin) Tuan Kuei (Tzŭ-yin) 段圭
Duan Jiong Tuan Chiung 段熲
Duan Xun Tuan Hsü 段訓
Emperor Chong of Han [Liu Bing] Han-ch‘ung-ti [Liu Ping] 漢沖帝[劉炳]
Emperor Guangwu [Liu Xiu] Emperor Kuangwu [Liu Hsiu] 光武皇帝[劉秀]
Emperor Huan [Liu Zhi] Emperor Huan [Liu Chih] 桓帝[劉志]
Emperor Jing [Liu Qi] Emperor Ching [Liu Ch‘i] 漢景帝劉啟
Emperor Ling [Liu Hong] Emperor Ling [Liu Hung] 靈帝[劉宏]
Emperor Ming [Liu Zhuang] Emperor Ming [Liu Chuang] 漢明帝[劉莊]
Emperor Shao [Liu Bian] Emperor Shao [Liu Pien] 少帝[劉辯]
Emperor Wu of Han [Liu Che] (Tong) Wu-huang-ti [-liu-ch‘ê-] (T‘ung) 武皇帝[劉彻] ()
Emperor Xian [Liu Xie] (Bohe) Emperor Hsien [Liu Hsieh] (Po-ho) 獻帝[劉協] (伯和)
Emperor Zhi of Han [Liu Zuan] Han-chih-ti [Liu Tsuan] 漢質帝[劉纘]
Empress Cao Jie Empress Ts‘ao Chieh 曹節皇后
Empress Dong Empress Tung 董皇后
Empress Fu Shou Empress Fu Shou 伏壽皇后
Empress He Empress Ho 何皇后
Lady Wuyang Lady Wuyang  
Fa Zhen (Gaoqing) Fa Chên (Kao-ch‘ing) 法真 (高卿)
Fan Cheng Fan Ch‘êng 范成
Fan Ling (Deyun) Fan Ling (Tê-yün) 樊陵 (德雲)
Fan Min (Shengda) Fan Min (Shêng-ta) 樊敏 (升達)
Fan Zeng (Zimin) Fan Tsêng (Tzŭ-min) 范曾 (子閔)
Feng Fang Fêng Fang 馮方
Feng Ji (Yuantu) Fêng Chi (Yüan-t‘u) 逢紀 (元圖)
Feng Shi Fêng Shih  
Feng Xu Fêng Hsü 封胥
Fu De Fu Tê 伏德
Fu Qian (Zishen) Fu Ch‘ien (Tzŭ-shên) 服虔
Fu Wan Fu Wan 伏完
Fu Xie (Nanrong) Fu Hsieh (Nan-jung) 傅燮 (南容)
Fu Xun (Gongti) Fu Hsün (Kung-t‘i) 傅巽 (公悌)
Gao Wang Kao Wang 高望
Gao Yan Kao Yen 高焉
Geng Ji (Jixing) Kêng Chi (Chi-hsing) 耿紀 (季行)
Gengshi Emperor [Liu Xuan] (Shenggong) Kêng-shih-ti Liu-hsüan (Shêng-kung) 更始帝劉玄 (聖公)
Gong Jing Kung Ching 龔景
Gongqi Chou Kungch‘i Ch‘ou  
Gongsun Du (Shengji) Kungsun Tu (Shêng-chi) 公孫度 (升濟)
Gongsun Yu Kungsun Yü  
Gongsun Zan (Bogui) Kungsun Tsan (Po-kuei) 公孫瓚 (伯珪)
Gongsun Zhao Kungsun Chao  
Guan Yu (Yunchang) Kuan Yü (Yün-ch‘ang) 關羽 (雲長)
Guo Dian (Junye) Kuo Tien (Chün-yeh)  
Guo Pu Kuo P‘u  
Guo Sheng Kuo Shêng 郭勝
Guo Xian (Youjian) Kuo Hsien (Yu-chien)  
Guo Xun Kuo Hsün  
Guo Yong Kuo Yung  

Jin Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bu Chan (Zhongsi) Pu Ch‘an (Chung-ssŭ) 步闡 (仲思)
Bu Ji Pu Chi 步璣
Bu Xuan Pu Hsüan 步璿
Cao Xi Ts‘ao Hsi 曹翕
Cao Yu (Pengzu) Ts‘ao Yü (P‘êng-tsu) 曹宇 (彭祖)
Chen Qian (Xiuyuan) Ch‘ên Ch‘ien (Hsiu-yüan) 陳騫 (休淵)
Chen Shou (Chengzuo) Ch‘ên Shou (Ch‘êng-tso) 陳壽 (承祚)
Chen Yu Ch‘ên Yü 陳裕
Chen Yuan Ch‘ên Yüan 陳元
Cuan Gu Ts‘uan Ku 爨谷
Cui Liang (Shiwen) Sun Liang (Shih-wên) 崔諒 (士文)
Cunbahan Ts‘unpahan  
Deng Liang Têng Liang 鄧良
Dong Jue (Gongxi) Tung Chüeh (Kung-hsi) 董厥 (龔襲)
Dong Yuan Tung Yüan  
Du Yu (Yuankai) Tu Yü (Yüan-k‘-ai) 杜預 (元凱)
Fan Jian (Changyuan) Fan Chien (Ch‘ang-yüan) 樊建 (長元)
Feng Dan (Shaozhou) Fêng Tan (Shao-chou) 馮紞
Fu Jia (Lanshi) Fu Chia (Lan-shih)  
Fu Xuan Fu Hsüan 傅玄
Gao Wan (Bozhen) Kao Wan (Po-chên)  
Ge Hong (Zhichuan) Ko Hung (Chih-ch‘uan) 葛洪 (稚川)
Ge Ti Ko T‘i 葛悌
Gu Rong (Yanxian) Ku Jung (Yen-hsien)  
Guo Huai Kuo Huai  

Dong Zhuo

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cai Yong (Bojie) Ts‘ai Yung (Po-chieh) 蔡邕 (伯喈)
Chen Ji (Yuanfang) Ch‘ên Chi (Yüan-fang) 陳紀 (元方)
Chunyu Jia Ch‘unyü Chia 淳于嘉
Diaochan [Sable Cicada] Tiaoch‘an [Sable Cicada] 貂嬋
Ding Gong (Yuanxiong) Ting Kung (Yüan-hsiung) 丁宮 (元雄)
Dong Bai Tung Pai 董白
Dong Cheng Tung Ch‘êng 董承
Dong Huang Tung Huang 董璜
Dong Min (Shuying) Tung Min (Shu-yin) 董旻 (叔穎)
Dong Yue Tung Yüeh 董越
Dong Zhuo (Zhongying) Tung Cho (Chung-ying) 董卓 (仲穎)
Duan Wei (Zhongming) Tuan Wei (Chung-ming) 段煨
Fan Chou Fan Ch‘ou 樊稠
Gongsun Du (Shengji) Kungsun Tu (Shêng-chi) 公孫度 (升濟)
Guo Si Kuo Ssŭ (To) 郭汜

Gongsun Du

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bing Yuan (Genju) Ping Yüan (Kên-chü) 邴原 (根矩)
Geng Zhi Kêng Chih  
Gongsun Du (Shengji) Kungsun Tu (Shêng-chi) 公孫度 (升濟)
Gongsun Gong Kungsun Kung 公孫恭
Gongsun Kang Kungsun K‘ang 公孫康
Gongsun Mo Kungsun Mo  

Gongsun Yuan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bei Yan Pei Yen 卑衍
Gongsun Xiu Kungsun Hsiu 公孫修
Gongsun Yuan (Wenyi) Kungsun Yüan (Wên-i) 公孫淵 (文懿)

Gongsun Zan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Fan Fang Fan Fang 范方
Gongsun Fan Kungsun Fan 公孫範
Gongsun Xu Kungsun Hsü 公孫續
Gongsun Yue Kungsun Yüeh 公孫越
Gongsun Zan (Bogui) Kungsun Tsan (Po-kuei) 公孫瓚 (伯珪)
Guan Jing (Shiqi) Kuan Ching (Shih-ch‘i) 關靖 (士起)

Guo Si

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cui Yong Ts‘ui Yung 崔勇
Gao Shi Kao Shih  
Guo Si Kuo Ssŭ (To) 郭汜

Han Fu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cheng Huan Ch‘êng Huan  
Geng Wu (Wenwei) Kêng Wu (Wên-wei)  

Han Sui

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cheng Gongying Ch‘êng Kungying 成公英
Cheng Yi Ch‘êng I 成宜
Cheng Yin Ch‘êng Yin 程銀
Guo Xian (Youjian) Kuo Hsien (Yu-chien)  

Li Jue

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chunyu Jia Ch‘unyü Chia 淳于嘉
Dong Cheng Tung Ch‘êng 董承
Fan Chou Fan Ch‘ou 樊稠

Liu Biao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bei Yu Pei Yü 貝羽
Cai He Ts‘ai Ho 蔡和
Cai Mao (Degui) Ts‘ai Mao (Tê-kuei) 蔡瑁 (德珪)
Cai Xun Ts’ai Hsün 蔡壎
Cai Zhong Ts‘ai Chung 蔡中
Chen Jiu Ch‘ên Chiu 陳就
Chen Sheng Ch‘ên Shêng 陳生
Chen Sun Ch‘ên Sun 陳孫
Deng Ji Têng Chi 鄧濟
Deng Long Têng Lung 鄧龍
Deng Xi Têng Hsi 鄧羲
Deng Yang Têng Yang  
Deng Yi Têng I 鄧義
Diluma [Dilu Horse] (Hex Mark Horse) Tiluma 的廬馬
Dou Fu Tou Fu 竇輔
Du Kui (Gongliang) Tu K‘uei (Kung-liang) 杜夔 (公良)
Fu Xun (Gongti) Fu Hsün (Kung-t‘i) 傅巽 (公悌)
Gan Ning (Xingba) Kan Ning (Hsing-pa) 甘寧 (興霸)

Liu Yao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Heng Ch‘ên Hêng 陳橫
Fan Neng Fan Nêng 樊能

Liu Yu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cheng Xu Ch‘êng Hsü  
Gongsun Ji Kungsun Chi  

Liu Zhang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Bao (Shengxian) Ch‘ên Pao (Shêng-hsien) 陳寶 (盛先)
Cheng Cun Ch‘êng Tsun 成存
Cheng Ji (Jiran) Ch‘eng² Chi¹ (Chi⁴-jan²) 程畿 (季然)
Cheng Qi (Gonghong) Ch‘êng Ch‘i (Kung-hung) 程祁 (公弘)
Cheng Zheng Ch‘êng Chêng  
Deng Xian Têng Hsien 鄧賢
Deng Zhi (Bomiao) Têng Chih (Po-miao) 鄧芝 (伯苗)
Dong He (Youzai) Tung Ho (Yu-tsai) 董和 (幼宰)
Dong Tai Tung T‘ai 董臺
Du Qiong (Boyu) Tu Ch‘iung (Po-yü) 杜瓊 (伯瑜)
Du Wei (Guofu) Tu Wei (Kuo-fu) 杜微 (國輔)
Fa Zheng (Xiaozhi) Fa Chêng (Hsiao-chih) 法正 (孝直)
Fan Min (Shengda) Fan Min (Shêng-ta) 樊敏 (升達)
Fei (Boren) Fei (Po-jên) (伯仁)
Fei Guan (Binbo) Fei Kuan (Pin-po) 費觀 (賓伯)
Fei Shi (Gongju) Fei Shih (Kung-chü) 費詩 (公舉)
Fu Jin Fu Chin 扶禁
Gao Pei Kao P‘ei 高沛
Gao Yi (Guanfang) Kao I (K‘uan-fang) 高頤 (貫方)
Gao Zhen Kao Chên 高朕
Gong Chen Kung Ch‘ên 龔諶
Gong Lu (Dexu) Kung Lu (Tê-hsü) 龔禄 (德緒)
Gong Yang Kung Yang 龔楊/揚

Ma Chao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Agui Akuei 阿貴
Chong Ch‘ung

Ma Teng

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Fu Gan (Yancai) Fu Kan (Yen-ts‘ai) 傅幹 (彦材)

Shi Xie

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cheng Bing (Deshu) Ch‘êng Ping (Tê-shu) 程秉 (德樞)
Dan Meng Tan Mêng 儋萌
Gan Li Kan Li 甘醴

Tao Qian

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cao Bao Ts‘ao Pao 曹豹
Cao Hong Ts‘ao Hung 曹宏
Chen Deng (Yuanlong) Ch‘ên Têng (Yüan-lung) 陳登 (元龍)
Chen Gui (Hanyu) Ch‘ên Kuei (Han-yü) 陳珪 (漢瑜)

Yellow Scarves

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bian Xi Pien Hsi 卞喜
Bo Cai Po Ts‘ai 波才
Bu Si Pu Ssŭ 卜巳
Chen Bao Ch‘ên Pao 陳寶
Cheng Yuanzhi Ch‘êng Yüanchih 程遠志
Deng Mao Têng Mao 鄧茂
Du Yuan Tu Yüan  
Feng Xu Fêng Hsü 封胥
Gao Sheng Kao Shêng 高昇
Gong Du Kung Tu 龔都
Guan Hai Kuan Hai 管亥
Guo Da [Big Guo] Kuo Ta  

Yuan Shang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Feng Ji (Yuantu) Fêng Chi (Yüan-t‘u) 逢紀 (元圖)
Feng Li Fêng Li 馮禮
Guo Yuan Kuo Yüan 郭援

Yuan Shao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bi Yu Pi Yü 畢瑜
Chen Lin (Kongzhang) Ch‘ên Lin (K‘ung-chang) 陳琳 (孔璋)
Chen Rong Ch‘ên Jung 陳容
Chen Yu (Gongwei) Ch‘ên Yü (Kung-wei) 陳瑀 (公瑋)
Chen Zhen (Xiaoqi) Ch‘ên Chên (Hsiao-ch‘i) 陳震 (孝起)
Chunyu Qiong (Zhongjian) Ch‘unyü Ch‘iung (Chungchien) 淳于瓊 (仲簡)
Cui Jun Ts‘ui Chün 崔鈞
Cui Juye Ts‘ui Chüyeh  
Cui Yan (Jigui) Ts‘ui Yen (Chi-kuei) 崔琰 (季珪)
Dong Zhao (Gongren) Tung Chao (Kung-jên) 董昭 (公仁)
Empress Zhen [Zhen Ji] Empress Chên [Chên Chi] 甄皇后[甄姫]
Fan Xian Fan Hsien 范先
Feng Ji (Yuantu) Fêng Chi (Yüan-t‘u) 逢紀 (元圖)
Gao Fan Kao Fan 高蕃
Gao Gan (Yuancai) Kao Kan (Yüan-ts‘ai) 高幹 (元才)
Gao Lan Kao Lan 高覽
Gao Rou (Wenhui) Kao Jou (Wên-hui) 高柔 (文惠)
Geng Bao Kêng Pao 耿苞
Guo Jia (Fengxiao) Kuo Chia (Fêng-hsiao) 郭嘉 (奉孝)
Guo Tu (Gongze) Kuo T‘u (Kung-tsê) 郭圖 (公則)
Guo Zu Kuo Tsu 郭祖

Yuan Shu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bing Zhi (Xuansi) Ping Chih (Hsüan-ssŭ) 邴祉 (宣嗣)
Chang Nu Ch‘ang Nu 萇奴
Chen Ji Ch‘ên Chi 陳紀
Chen Lan Ch‘ên Lan 陳蘭
Chen Ying Ch‘ên Ying 陳應
Chen Yu (Gongwei) Ch‘ên Yü (Kung-wei) 陳瑀 (公瑋)
Empress Feng Empress Fêng  

Yuan Tan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cen Bi Ts‘ên Pi 岑璧
Deng Sheng Têng Shêng 鄧升
Guan Tong Kuan T‘ung 管统
Guo Tu (Gongze) Kuo T‘u (Kung-tsê) 郭圖 (公則)

Zhang Lu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cheng Yin Ch‘êng Yin 程銀

Zhang Yang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Dong Zhao (Gongren) Tung Chao (Kung-jên) 董昭 (公仁)

Zhao Fan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Long Pao Lung 鮑隆
Chen Ying Ch‘ên Ying 陳應

Qiang Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Beigong Boyu Peikung Poyü 北宮伯玉
Bian Zhang Pien Chang 邊章
Ehe Shaoge Oho Shaoko 餓何燒戈

Nanman Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ahuinan Ahuinan 阿會喃 ()
Cuan Xi Ts‘uan Hsi 爨習
Dailaidongzhu Tailaitungchu 帶來洞主
Dongtuna Tungt‘una 董荼那
E Huan O Huan 鄂煥
Gao Ding (Yuan) Kao Ting (Yüan) 高定

Wuhuan Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Wuhuan Chu [Chu of Wuhuan] Wuhuan Ch‘u [Ch‘u of Wuhuan] 烏桓觸

Xianbei Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Budugen Putukên 步度根
Cunbahan Ts‘unpahan  
Fuluohan Fulohan 扶羅韓

Xiongnu Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cexian Ts‘ên-sien  

Other Factions

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Tao Pao T‘ao 鮑韜
Bao Zhong Pao Chung 鮑忠
Bo Bo Po Po 白波
Bo Rao Po Jao 白繞
Boque [White Sparrow] Poch‘üeh 0 白雀
Cao Xing Ts‘ao Hsing 曹性
Cen Peng Ts‘ên P‘êng 岑彭
Chen Tiao (Yuanhua) Ch‘ên T‘iao (Yüan-hua) 陳調 (元化)
Chen Mu Ch‘ên Mu 陳牧
Cheng Lian Ch‘êng Lien 成廉
Dan, Duke Wen of Zhou Chou-wên-kung-tan 周文公旦
Dong (Jizhong) Tung (Chi-chung)  
Doumao Tou-mao 竇茂
Du Chang Tu Ch‘ang 杜長
Duke Xiang of Qin Ch‘in-hsiang-kung 秦襄公
Emperor Yu (Yu the Great) Shun-yü Ta-yü 舜禹大禹
Empress Lü [Lü Zhi] Lü Hou Lü Chih 呂后[呂雉]
Fan Chong Fan Ch‘ung 樊崇
Fan Yi Fan I 氾嶷
Fang Yue Fang Yüeh 方悅
Gao Dai (Kongwen) Kao Tai (K‘ung-wên) 高岱 (孔文)
Gao Shun Kao Shun 高順
Gao Ya Kao Ya 高雅
Ge Yong Ko Yung  
Gongsun Huang Kungsun Huang 公孫晃

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Chu (Wencai) Pao Ch‘u (Wên-ts‘ai) 鮑出 (文才)
Bei Yu Pei Yü 貝羽
Bian Yuan Pien Yüan 卞遠
Bogu Poku 伯固
Cai Fang Ts’ai Fang 蔡方
Cao Yu Ts‘ao Yü 曹玉
Chang Ji Ch‘ang Chi 常紀
Chen Ce Ch‘ên Ts‘ê 陳策
Chen Chao Ch‘ên Ch‘ao 陳超
Chen Gong Ch‘ên Kung 陳恭
Chen He Ch‘ên Ho 陈郃
Chen Lan Ch‘ên Lan 陳蘭
Chen Mao Ch‘ên Mao 陳茂
Chen Pu Ch‘ên P‘u 陳僕
Chen Sheng Ch‘ên Shêng 陳生
Chen Sun Ch‘ên Sun 陳孫
Cheng Tuo Ch‘êng T‘o  
Lady Guo Lady Kuo  
Congqian Ts‘ungch‘ien 從錢
Cui Jun (Zhouping) Ts‘ui Chün (Chou-p‘ing) 崔鈞 (州平)
Dai Yuan Tai Yüan 戴員
Deng Kai Têng K‘ai 鄧凱
Deng Zixiao Têng Tzŭhsiao 鄧子孝
Diluma [Dilu Horse] (Hex Mark Horse) Tiluma 的廬馬
Dong Tai Tung T‘ai 董臺
Dong Zhuo (Menggao) Tung Cho (Mêng-kao) 董擢 (孟高)
Duhu Tuhu 杜濩
Fan A Fan A 樊阿
Fan Pang (Mengbo) Fan P‘ang (Mêng-po) 范滂 (孟博)
Fei Changfang Fei Ch‘angfang 費長房
Feng Heng (Junda) Fêng Hêng (Chün-ta) 封衡 (君達)
Gan Ji Kan Chi 干吉
Gao Sheng Kao Shêng 高勝
Gongsha Lu Kungsha Lu 公沙盧
Guan Cheng Kuan Ch‘êng 管承
Guan Ding Kuan Ting 關定
Guan Gu Kuan Ku 觀鵠
Guan Lu (Gongming) Kuan Lu (Kung-ming) 管輅 (公明)
Guan Ning (Youan) Kuan Ning (Yu-an) 管寧 (幼安)
Guan Ning Kuan Ning 關寧
Gui Mu Kuei Mu  
Guo Chang Kuo Ch‘ang  
Guo Daxian [Guo Great-Virtue] Kuo Tahsien  
Guo En Kuo ên  
Guo Ma Kuo Ma 郭馬
Guo Shi Kuo Shih 郭石
Guo Zu Kuo Tsu 郭祖
Guo Zu Kuo Tsu 郭祖
Gyesu of Goguryeo Chihsü Hsü 罽須

Historical Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bai Qi Pai Ch‘i 白起
Bei Dou Pei Tou 北斗
Bian He Pien Ho 卞和
Boyi Po-i 伯夷
Cao Shen Ts‘ao Shên (Ching-pa) 曹参
Chen Ping Ch‘ên P‘ing 陳平
Chong’er [Duke Wen of Jin] Ch‘ung’êrh [Duke Wên of Chin] 重耳[晉文公]
Confucius [Kong Qiu] (Zhongni) 0 [K‘ung Ch‘iu] (Chung-ni) 孔子孔丘 (仲尼)
Duke Huan of Qi [Xiaobai] 齊桓公小白
Elai Ê-lai 惡來
Emperor Chong of Han [Liu Bing] Han-ch‘ung-ti [Liu Ping] 漢沖帝[劉炳]
Emperor Ming [Liu Zhuang] Emperor Ming [Liu Chuang] 漢明帝[劉莊]
Emperor Shun Shun-ti 舜帝
Emperor Wen [Liu Heng] Emperor Wên [Liu Hêng] 漢文帝[劉恆]
Emperor Yao [Yi Qi] (Fangxun) Emperor Yao [I Ch‘i] (Fang-hsün) 舜堯伊祁 (放勳)
Emperor Yi [Xiong Xin] Ch‘u-i-ti [-hsiung-hsin-] 楚義帝[熊心]
Emperor Zhang [Liu Da] Liu Ta 漢章帝[劉炟]
Emperor Zhi of Han [Liu Zuan] Han-chih-ti [Liu Tsuan] 漢質帝[劉纘]
Empress Xiaoyuan [Wang Zhengjun] Hsiao-yüan-huang-hou Huang-hou 孝元皇后皇后
Fan Li Fan Li 范蠡
Fu Xi Fu Hsi 伏羲
Fu Yue [Hou Que] (Lord Sparrow) Fu Yüeh [Hou Ch‘üeh] 傅說[侯雀]
Geng Yan Kêng Yen 耿眼
Guan Yiwu (Zhong) Kuan Iwu (Chung) 管夷吾 ()

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

September 22, 2023