Encyclopedia: Search Results

Three Kingdoms Encyclopedia: Officers A-B

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Officers A–B ]

Officers A–B: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Officers A–B returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Rong Pao Jung 鮑融
Bao Shao Pao Shao 鮑邵
Bao Xin Pao Hsin 鮑信
Bao Xun (Shuye) Pao Hsün (Shu-yeh) 鮑勛 (叔業)
Bi Chen Pi Ch‘ên 畢諶
Bi Gui (Zhaoxian) Pi Kuei (Chao-hsien) 畢軌 (昭先)
Bian Bing Pien Ping 卞秉
Bian Lan Pien Lan 卞蘭
Bian Xi Pien Hsi 卞喜
? Bing ? Ping ?昺
Bing Yuan (Genju) Ping Yüan (Kên-chü) 邴原 (根矩)
Bo Xiaochang Po Hsiaoch‘ang 柏孝長

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Sanniang Pao Sanniang 鮑三娘
Bao Su Pao Su 鮑素
Bo Shou Po Shou 白壽

Wu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bian Hong Pien Hung 邊鴻
Bing Liang (Wenluan) Ping Liang (Wên-luan) 邴良 (文鸞)
Bing Xuan (Wenbiao) Ping Hsüan (Wên-piao) 邴玄 (文表)
Bing Zhi (Xuansi) Ping Chih (Hsüan-ssŭ) 邴祉 (宣嗣)
Bu Chan (Zhongsi) Pu Ch‘an (Chung-ssŭ) 步闡 (仲思)
Bu Ji Pu Chi 步璣
Bu Jing (Xuanfeng) Pu Ching (Hsüan-fêng) 卜靜 (玄風)
Bu Xie Pu Hsieh (Chung-ssŭ) 步協
Bu Xuan Pu Hsüan 步璿
Bu Zhi (Zishan) Pu Chih (Tzŭ-shan) 步騭 (子山)

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ba Zhi (Jingzu) Pa Chih (Ching-tsu) 巴祇 (敬祖)
Bao Hong Pao Hung 鮑鴻/洪
Bao Xin Pao Hsin 鮑信
Beigong Boyu Peikung Poyü 北宮伯玉
Bi Lan Pi Lan 畢嵐
Bi Yu Pi Yü 畢瑜
Bian Rang (Wenli) Pien Jang (Wên-li) 邊讓 (文禮)
Bian Zhang Pien Chang 邊章

Jin Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bu Chan (Zhongsi) Pu Ch‘an (Chung-ssŭ) 步闡 (仲思)
Bu Ji Pu Chi 步璣
Bu Xuan Pu Hsüan 步璿

Gongsun Du

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bing Yuan (Genju) Ping Yüan (Kên-chü) 邴原 (根矩)

Gongsun Yuan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bei Yan Pei Yen 卑衍

Liu Biao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bei Yu Pei Yü 貝羽

Ma Chao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Agui Akuei 阿貴

Yellow Scarves

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bian Xi Pien Hsi 卞喜
Bo Cai Po Ts‘ai 波才
Bu Si Pu Ssŭ 卜巳

Yuan Shao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bi Yu Pi Yü 畢瑜

Yuan Shu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bing Zhi (Xuansi) Ping Chih (Hsüan-ssŭ) 邴祉 (宣嗣)

Zhao Fan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Long Pao Lung 鮑隆

Qiang Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Beigong Boyu Peikung Poyü 北宮伯玉
Bian Zhang Pien Chang 邊章

Nanman Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Ahuinan Ahuinan 阿會喃 ()

Xianbei Barbarians

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Budugen Putukên 步度根

Other Factions

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Tao Pao T‘ao 鮑韜
Bao Zhong Pao Chung 鮑忠
Bo Bo Po Po 白波
Bo Rao Po Jao 白繞
Boque [White Sparrow] Poch‘üeh 0 白雀

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Chu (Wencai) Pao Ch‘u (Wên-ts‘ai) 鮑出 (文才)
Bei Yu Pei Yü 貝羽
Bian Yuan Pien Yüan 卞遠
Bogu Poku 伯固

Historical Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bai Qi Pai Ch‘i 白起
Bei Dou Pei Tou 北斗
Bian He Pien Ho 卞和
Boyi Po-i 伯夷

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

September 22, 2023