Encyclopedia: Popular Officers

Romance of the Three Kingdoms Encyclopedia

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Officer Encyclopedia ]

Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou. We hope you enjoy this grand dream of ours.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Results (Kingdom Index)

By default you are being shown some of the most popular officers from the Three Kingdoms era of Chinese history, but more than two-thousand additional officers are available in the encyclopedia! Access them by selecting a category or entering your own search. Enjoy!

Officer Name Wade-Giles 正體字
Bao Sanniang Pao Sanniang 鮑三娘
Cai Yan (Wenji) Ts‘ai Yen (Wên-chi) 蔡琰 (文姬)
Cao Cao (Mengde) Ts‘ao Ts‘ao (Mêng-tê) 曹操 (孟德)
Cao Pi (Zihuan) Ts‘ao P‘i (Tzŭ-huan) 曹丕 (子桓)
Cao Ren (Zixiao) Ts‘ao Jên (Tzŭ-hsiao) 曹仁 (子孝)
Da Qiao Ta Ch‘iao 大喬
Deng Ai (Shizai) Têng Ai (Shih-tsai) 鄧艾 (士載)
Dian Wei Tien Wei 典韋
Diaochan [Sable Cicada] Tiaoch‘an [Sable Cicada] 貂嬋
Ding Feng (Chengyuan) Ting Fêng (Ch‘êng-yüan) 丁奉 (承淵)
Dong Zhuo (Zhongying) Tung Cho (Chung-ying) 董卓 (仲穎)
Empress Zhang [Xingcai] Empress Chang [Hsingts‘ai] 張皇后[星彩]
Empress Zhen [Zhen Ji] Empress Chên [Chên Chi] 甄皇后[甄姫]
Gan Ning (Xingba) Kan Ning (Hsing-pa) 甘寧 (興霸)
Guan Ping Kuan P‘ing 關平
Guan Xing (Anguo) Kuan Hsing (An-kuo) 關興 (安國)
Lady Guan [Yinping] Lady Kuan [Yinp‘ing] 関夫人[銀屏]
Guan Yu (Yunchang) Kuan Yü (Yün-ch‘ang) 關羽 (雲長)
Guo Huai (Boji) Kuo Huai (Po-chi) 郭淮 (伯濟)
Guo Jia (Fengxiao) Kuo Chia (Fêng-hsiao) 郭嘉 (奉孝)
Huang Gai (Gongfu) Huang Kai (Kung-fu) 黃蓋 (公覆)
Huang Yueying Huang Yüehying 黃月英
Huang Zhong (Hansheng) Huang Chung (Han-shêng) 黃忠 (漢升)
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)
Jiang Wei (Boyue) Chiang Wei (Po-yüeh) 姜維 (伯約)
King Meng Huo King Mêng Huo 孟獲大王
Lady Bu [Bu Lianshi] Lady Pu [Pu Lienshih] 步夫人[步練師]
Lady Sun [Sun Shangxiang] Lady Sun [Sun Shanghsiang] 孫妃[孫尚香]
Lady Zhurong Lady Chujung 祝融妃
Li Dian (Mancheng) Li Tien (Man-ch‘êng) 李典 (曼成)
Ling Tong (Gongji) Ling T‘ung (Kung-chi) 凌統 (公績)
Liu Bei (Xuande) Liu Pei (Hsüan-tê) 劉備 (玄德)
Liu Biao (Jingsheng) Liu Piao (Ching-shêng) 劉表 (景升)
Liu Shan (Gongsi) Liu Shan (Kung-ssŭ) 劉禪 (公嗣)
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Lü Meng (Ziming) Lü Mêng (Tzŭ-ming) 呂蒙 (子明)
Lu Su (Zijing) Lu Su (Tzŭ-ching) 魯肅 (子敬)
Lu Xun (Boyan) Lu Hsün (Po-yen) 陸遜 (伯言)
Ma Chao (Mengqi) Ma Ch‘ao (Mêng-ch‘i) 馬超 (孟起)
Ma Dai Ma Tai 馬岱
Pang De (Lingming) P‘ang Tê (Ling-ming) 龐德 (令明)
Pang Tong (Shiyuan) P‘ang T‘ung (Shih-yüan) 龐統 (士元)
Sima Shi (Ziyuan) Ssŭma Shih (Tzŭ-yüan) 司馬師 (子元)
Sima Yi (Zhongda) Ssŭma I (Chung-ta) 司馬懿 (仲達)
Sima Zhao (Zishang) Ssŭma Chao (Tzŭ-shang) 司馬昭 (子上)
Sun Ce (Bofu) Sun Ts‘ê (Po-fu) 孫策 (伯符)
Sun Jian (Wentai) Sun Chien (Wên-t‘-ai) 孫堅 (文台)
Sun Quan (Zhongmou) Sun Ch‘üan (Chung-mou) 孫權 (仲謀)
Taishi Ci (Ziyi) T‘aishih Tz‘ŭ (Tzŭ-i) 太史慈 (子義)
Wang Yuanji Wang Yüanchi 王元姬
Wei Yan (Wenchang) Wei Yen (Wên-ch‘ang) 魏延 (文長)
Xiahou Ba (Zhongquan) Hsiahou Pa (Chung-ch‘üan) 夏侯霸 (仲權)
Xiahou Dun (Yuanrang) Hsiahou Tun (Yüan-jang) 夏侯惇 (元讓)
Xiahou Yuan (Miaocai) Hsiahou Yüan (Miao-ts‘ai) 夏侯淵 (妙才)
Xiao Qiao Hsiao Ch‘iao 小喬
Xu Chu (Zhongkang) Hsü Ch‘u (Chung-k‘-ang) 許褚 (仲康)
Xu Huang (Gongming) Hsü Huang (Kung-ming) 徐晃 (公明)
Yuan Shao (Benchu) Yüan Shao (Pên-ch‘u) 袁紹 (本初)
Yuan Shu (Gonglu) Yüan Shu (Kung-lu) 袁術 (公路)
Yue Jin (Wenqian) Yüeh Chin (Wên-ch‘ien) 樂進 (文謙)
Zhang Bao Chang Pao 張苞
Zhang Fei (Yide) Chang Fei (I-tê) 張飛 (益德)
Zhang He (Junyi) Chang Ho (Chün-i) 張郃 (儁乂)
Zhang Jue Chang Chüeh or Chiao 張角
Zhang Liao (Wenyuan) Chang Liao (Wên-yüan) 張遼 (文遠)
Zhao Yun (Zilong) Chao Yün (Tzŭ-lung) 趙雲 (子龍)
Zhong Hui (Shiji) Chung Hui (Shih-chi) 鍾會 (士季)
Zhou Tai (Youping) Chou T‘ai (Yu-p‘ing) 周泰 (幼平)
Zhou Yu (Gongjin) Chou Yü (Kung-chin) 周瑜 (公瑾)
Zhuge Dan (Gongxiu) Chuko Tan (Kung-hsiu) 諸葛誕 (公休)
Zhuge Liang (Kongming) Chuko Liang (K‘ung-ming) 諸葛亮 (孔明)
Zuo Ci (Yuanfang) Tso Tz‘ŭ (Yüan-fang) 左慈 (元放)

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

February 17, 2023