Officer Style Names: Search Results

Three Kingdoms Style Names: Officers Z

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Officers Z ]

Officers Z: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.

Officer Search Form (Style Names)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Style Names (Zi, ): By Officer Name [TOP]

Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Xing and Ming Zi (Style) Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Xuangao Hsüan-kao 宣高 宣高
Ziyuan Tzŭ-yüan 子源 子源
Yanhuang Yen-huang Yan4huang2 彥皇 彦皇
Zibing Tzŭ-ping 子並 子并
Gongxian Kung-hsien Gong1xian1 公先 公先
Zhongsi Chung-ssŭ Zhong4si4 仲嗣 仲嗣
Churen Ch’u-jen 處仁 处仁
Gongyi Kung-i Gong1yi2 公儀 公仪
Yide I-tê Yi4de2 益德 益德
Wenji Wên-chi Wen2ji4 文紀 文纪
Shuming Shu-ming Shu1ming2 叔明 叔明
Junyi Chün-i Jun4yi4 儁乂 儁乂
Zigang Tzŭ-kang Zi3gang1 子綱 子纲
Maoxian Mao-hsien 茂先 茂先
Derong Tê-jung De2rong2 德容 德容
Yuanjie Yüan-chieh Yuan2jie2 元節 元节
Ziyun Tzŭ-yün 子雲 子云
Zifang Tzŭ-fang 子房 子房
Wenyuan Wên-yüan Wen2yuan3 文遠 文远
Gongqi Kung-ch‘i Gong1qi2 公祺 公祺
Yancai Yen-ts‘ai
Shuwei Shu-wei 叔威 叔威
Mengzhuo Mêng-cho 孟卓 孟卓
Wenjin Wên-chin Wen2jin4 文進 文进
Boqi Po-ch‘i Bo2qi1 伯岐 伯岐
Jingzhong Ching-chung 敬仲 敬仲
Ziming Tzŭ-ming
Yongnian Yung-nien Yong3nian2 永年 永年
Zichan Tzŭ-ch‘an Zi3chan3 子產 子产
Juxian Chü-hsien
Boshen Po-shên Hui4shu4 惠恕 惠恕
Huishu Hui-shu
Yuanfeng Yüan-fêng
Shusi Shu-ssŭ Shu1si4 叔嗣 叔嗣
Chuxu Ch‘u-hsü 處虛 处虚
Gongwei Kung-wei Gong1wei1 公威 公威
Zhishu Chih-shu Zhi4shu1 稚叔 稚叔
Bogong Po-kung Bo2gong1 伯恭 伯恭
Junsi Chün-ssŭ Jun1si4 君嗣 君嗣
Nanhe Nanho Nan2he2 南和 南和
Zibu Tzŭ-pu Zi3bu4 子布 子布
Ziyi Tzŭ-i
Ziqian Tzŭ-ch‘ien
Ziming Tzŭ-ming
Weizhang Wei-chang
Weihao Wei-hao 威豪 威豪
Gong’a
Shumao Shu-mao
Binqing Pin-ch‘ing
Yanxin Yen-hsin
Zichang Tzŭ-ch‘ang
Bogao Po-kao
Zirou Tzŭ-jou
Boran Po-jan
Yuanta Yüan-t‘-a
Yuanjiang Yüan-chiang
Zilong Tzŭ-lung Zi3long2 子龍 子龙
Dedu Tê-tu
Wenhe Wên-ho
Zihe Tzŭ-ho
Wengong 文公 文公
Linshu Lin-shu
Wenyuan Wên-yüan
Gongye Kung-yeh
Little Same
Kangcheng K‘-ang-ch‘êng Kang1cheng2 康成 康成
Yi’en
Yuansheng Yüan-shêng
Shiji Shih-chi Shi4ji4 士季 士季
Yuanchang Yüan-ch‘ang 元常 元常
Zhishu Chih-shu Zhi4shu1 稚叔 稚叔
Gongli Kung-li
Zhongyuan Chung-yüan 仲遠 仲远
Yuanzhi Yüan-chih
Ziyin Tzŭ-yin 子隱 子隐
Ziyu Tzŭ-yü Zi3yu2 子魚 子鱼
Wenming Wên-ming
Kailin K‘-ai-lin Kai1lin2 開林 开林
Kailin K‘-ai-lin
Zhongzhi Chung-chih Zhong4zhi2 仲直 仲直
Youping Yu-p‘ing You4ping2 幼平 幼平
Daming Ta-ming Da4ming2 大明 大明
Konghe K‘ung-ho Kong3he2 孔和 孔和
Gongjin Kung-chin Gong1jin3 公瑾 公瑾
Renming Jên-ming
Jiamou Chia-mou Jia1mou2 嘉謀 嘉谋
Gongdao Kung-tao 公道 公道
Yuanling Yüan-ling
Wenming Wên-ming Wen2ming2 文明 文明
Xiumu Hsiu-mu Xiu1mu4 休穆 休穆
Gongxu Kung-hsü 公绪 公绪
Ziju Tzŭ-chü Zi3ju4 子據 子据
Gongwei Kung-wei Gong1wei3 公偉 公伟
Wenbo Wên-po Wen2bo2 文博 文博
Yifeng I-fêng Yi4feng1 義封 义封
Shuxian Shu-hsien
Jiwen Chi-wên Ji4wen2 季文 季文
Junli Chün-li Jun1li3 君理 君理
Gongxiu Kung-hsiu Gong1xiu1 公休 公休
Shaoji Shao-chi Shao4ji4 少季 少季
Zigong Tzŭ-kung Zi3gong4 子貢 子贡
Daoming Tao-ming 道明 道明
Ziyu Tzŭ-yü Zi3yu2 子瑜 子瑜
Zhongsi Chung-ssŭ
Yuanxun Yüan-hsün Yuan2xun4 元遜 元逊
Kongming K‘ung-ming Kong3ming2 孔明 孔明
Bosong Po-sung Bo2song1 伯鬆 伯松
Shuchang Shu-ch‘ang Shu1chang2 叔長 叔长
Zhongsi Chung-ssu Zhong4si1 仲思 仲思
Daohui Tao-hui 道回 道回
Siyuan Ssŭ-yüan Si1yuan3 思遠 思远
Shilin Shih-lin
Deyan Tê-yen De2yan4 德艷 德艳
Ziqing Tzŭ-ch‘ing Zi3qing1 子卿 子卿
Darong Ta-jung Da4rong2 大榮 大荣
Yuanfang Yüan-fang Yuan2fang4 元放 元放
Yanyong Yen-yung

Style Names (Zi, ): By Style Name [TOP]

Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Zi (Style) Xing and Ming Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Zhao Qi Pin-ch‘ing
Zhao Song Po-kao
Zhang Yi Po-kung Bo2gong1 伯恭 伯恭
Zhang Ni Po-ch‘i Bo2qi1 伯岐 伯岐
Zhao Yan Po-jan
Zhang Wen Po-shên Hui4shu4 惠恕 惠恕
Zhuge Qiao Po-sung Bo2song1 伯鬆 伯松
Zhang Cun Ch’u-jen 處仁 处仁
Zhang Xuan Ch‘u-hsü 處虛 处虚
Zhou Xin Ta-ming Da4ming2 大明 大明
Zhuge Yi Tao-hui 道回 道回
Zhuge Hui Tao-ming 道明 道明
Zu Mao Ta-jung Da4rong2 大榮 大荣
Zhao Zi Tê-tu
Zhang Ji Tê-jung De2rong2 德容 德容
Zong Yu Tê-yen De2yan4 德艷 德艳
Zhao Bing
Zhu Kung-tao 公道 公道
Zhou Yu Kung-chin Gong1jin3 公瑾 公瑾
Zhongchang Tong Kung-li
Zhang Lu Kung-ch‘i Gong1qi2 公祺 公祺
Zhang Yan Kung-wei Gong1wei1 公威 公威
Zhu Jun Kung-wei Gong1wei3 公偉 公伟
Zhang Cheng Kung-hsien Gong1xian1 公先 公先
Zhuge Dan Kung-hsiu Gong1xiu1 公休 公休
Zhu Ji Kung-hsü 公绪 公绪
Zheng Tai Kung-yeh
Zhang Fan Kung-i Gong1yi2 公儀 公仪
Zhang Wen Hui-shu
Zhou Zhong Chia-mou Jia1mou2 嘉謀 嘉谋
Zhang Qi Ching-chung 敬仲 敬仲
Zhu Yi Chi-wên Ji4wen2 季文 季文
Zhu Zhi Chün-li Jun1li3 君理 君理
Zhang Yi Chün-ssŭ Jun1si4 君嗣 君嗣
Zhang He Chün-i Jun4yi4 儁乂 儁乂
Zhang Ti Chü-hsien
Zhou Jun K‘-ai-lin Kai1lin2 開林 开林
Zhou Jun K‘-ai-lin
Zheng Xuan K‘-ang-ch‘êng Kang1cheng2 康成 康成
Zhou Xuan K‘ung-ho Kong3he2 孔和 孔和
Zhuge Liang K‘ung-ming Kong3ming2 孔明 孔明
Zheng Mao Lin-shu
Zheng Xiaotong
Zhang Hua Mao-hsien 茂先 茂先
Zhang Miao Mêng-cho 孟卓 孟卓
Zhang Yu Nanho Nan2he2 南和 南和
Zhou Yu Jên-ming
Zhuge Feng Shao-chi Shao4ji4 少季 少季
Zhong Hui Shih-chi Shi4ji4 士季 士季
Zong Cheng Shih-lin
Zhuge Rong Shu-ch‘ang Shu1chang2 叔長 叔长
Zhao Jian Shu-mao
Zhang Hao Shu-ming Shu1ming2 叔明 叔明
Zhang Xiu Shu-ssŭ Shu1si4 叔嗣 叔嗣
Zhang Meng Shu-wei 叔威 叔威
Zhu Shu-hsien
Zhuge Zhan Ssŭ-yüan Si1yuan3 思遠 思远
Zhao Bao Wei-hao 威豪 威豪
Zhao Ang Wei-chang
Zhu Ling Wên-po Wen2bo2 文博 文博
Zheng Hun 文公 文公
Zheng Chong Wên-ho
Zhang Gang Wên-chi Wen2ji4 文紀 文纪
Zhang Nan Wên-chin Wen2jin4 文進 文进
Zhou Huan Wên-ming
Zhu Hao Wên-ming Wen2ming2 文明 文明
Zhang Liao Wên-yüan Wen2yuan3 文遠 文远
Zheng Quan Wên-yüan
Zhu Huan Hsiu-mu Xiu1mu4 休穆 休穆
Zang Ba Hsüan-kao 宣高 宣高
Zhang Mao Yen-ts‘ai
Zhan Qian Yen-huang Yan4huang2 彥皇 彦皇
Zhao Qian Yen-hsin
Zuo Xi Yen-yung
Zheng Yan
Zhang Fei I-tê Yi4de2 益德 益德
Zhu Ran I-fêng Yi4feng1 義封 义封
Zhang Song Yung-nien Yong3nian2 永年 永年
Zhou Tai Yu-p‘ing You4ping2 幼平 幼平
Zhong Yao Yüan-ch‘ang 元常 元常
Zuo Ci Yüan-fang Yuan2fang4 元放 元放
Zhang Xiang Yüan-fêng
Zhao Yüan-chiang
Zhang Jian Yüan-chieh Yuan2jie2 元節 元节
Zhu Gui Yüan-ling
Zhi Xi Yüan-shêng
Zhao Yu Yüan-t‘-a
Zhuge Ke Yüan-hsün Yuan2xun4 元遜 元逊
Zhou Buyi Yüan-chih
Zhang Yang Chih-shu Zhi4shu1 稚叔 稚叔
Zhong Yu Chih-shu Zhi4shu1 稚叔 稚叔
Zhang Cheng Chung-ssŭ Zhong4si4 仲嗣 仲嗣
Zhuge Jing Chung-ssŭ
Zhuge Jing Chung-ssu Zhong4si1 仲思 仲思
Zhou Bi Chung-yüan 仲遠 仲远
Zhou Qun Chung-chih Zhong4zhi2 仲直 仲直
Zhang Chao Tzŭ-ping 子並 子并
Zhang Zhao Tzŭ-pu Zi3bu4 子布 子布
Zhang Te Tzŭ-ch‘an Zi3chan3 子產 子产
Zhao Rong Tzŭ-ch‘ang
Zhang Liang Tzŭ-fang 子房 子房
Zhang Hong Tzŭ-kang Zi3gang1 子綱 子纲
Zhuge Gui Tzŭ-kung Zi3gong4 子貢 子贡
Zheng Chong Tzŭ-ho
Zhu Ju Tzŭ-chü Zi3ju4 子據 子据
Zhao Yun Tzŭ-lung Zi3long2 子龍 子龙
Zhang Qian Tzŭ-ming
Zhang Zun Tzŭ-ming
Zhang Tzŭ-ch‘ien
Zong Tzŭ-ch‘ing Zi3qing1 子卿 子卿
Zhao Wen Tzŭ-jou
Zhang Zi Tzŭ-i
Zhou Chu Tzŭ-yin 子隱 子隐
Zhou Fang Tzŭ-yü Zi3yu2 子魚 子鱼
Zhuge Jin Tzŭ-yü Zi3yu2 子瑜 子瑜
Zang Hong Tzŭ-yüan 子源 子源
Zhang Jin Tzŭ-yün 子雲 子云

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

March 7, 2014