Officer Style Names: Yuan Shao Officers

Three Kingdoms Style Names: Yuan Shao Faction

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Yuan Shao Faction ]

Yuan Shao Faction: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.

Officer Search Form (Style Names)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Style Names (Zi, ): By Officer Name [TOP]

Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Xing and Ming Zi (Style) Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Kongzhang K‘ung-chang Kong3zhang1 孔璋 孔璋
Gongwei Kung-wei
Xiaoqi Hsiao-ch‘i Xiao4qi3 孝起 孝起
Zhongjian Chungchien Zhong4jien3 仲簡 仲简
Jigui Chi-kuei Ji4gui1 季珪 季珪
Gongren Kung-jên Gong1ren2 公仁 公仁
Yuantu Yüan-t‘u Yuan2tu2 元圖 元图
Yuancai Yüan-ts‘ai Yuan2cai2 元才 元才
Wenhui Wên-hui Wen2hui4 文惠 文惠
Fengxiao Fêng-hsiao Feng4xiao4 奉孝 奉孝
Gongze Kung-tsê Gong1ze2 公則 公则
Wenjie Wên-chieh Wen2jie2 文節 文节
Zipei Tzŭ-p‘ei
Juzi Chü-tzŭ 莒子 莒子
Yiqu I-ch‘ü
Kongshu K‘ung-shu
Xuande Hsüan-tê Xuan2de2 玄德 玄德
Fengxian Fêng-hsien Feng4xian1 奉先 奉先
Dexing Tê-hsing 德信 德信
Zijing Tzŭ-ching 子經 子经
Zhengnan Chêng-nan Zheng4nan2 正南 正南
Botu Poi-t‘u Bai2tu4 白兔 白兔
Zitai Tzŭ-t‘-ai Zi3tai4 子泰 子泰
Yuanhao Yüan-hao Yuan2hao4 元皓 元皓
Zhongjian Chung-chien
Zuozhi Tso-chih Zuo3zhi4 佐治 佐治
Zhongzhi Chung-chih Zhong4zhi4 仲治 仲治
Ziyuan Tzŭ-yüan Zi3yuan3 子遠 子远
Youruo Yu-jo You3ruo4 友若 友若
Wenruo Wên-jo Wen2ruo4 文若 文若
Zhongyuan Chung-yüan 仲瑗 仲瑗
Xianfu Hsien-fu Xian3fu3 顯甫 显甫
Benchu Pên-ch‘u Ben3chu1 本初 本初
Xiansi Hsien-ssŭ Xian3si1 顯思 显思
Xianyi Hsien-i Xian3yi4 顯奕 显奕
Boye Po-yeh Bo2ye4 伯業 伯业
Ziyuan Tzŭ-yüan 子源 子源
Junyi Chün-i Jun4yi4 儁乂 儁乂
Zhishu Chih-shu Zhi4shu1 稚叔 稚叔
Zilong Tzŭ-lung Zi3long2 子龍 子龙
Kangcheng K‘-ang-ch‘êng Kang1cheng2 康成 康成
Zhongyuan Chung-yüan 仲遠 仲远
Daming Ta-ming Da4ming2 大明 大明
Renming Jên-ming
Wenbo Wên-po Wen2bo2 文博 文博

Style Names (Zi, ): By Style Name [TOP]

Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Zi (Style) Xing and Ming Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Yuan Shao Pên-ch‘u Ben3chu1 本初 本初
Sui Gu Poi-t‘u Bai2tu4 白兔 白兔
Yuan Yi Po-yeh Bo2ye4 伯業 伯业
Zhou Xin Ta-ming Da4ming2 大明 大明
Mu Bing Tê-hsing 德信 德信
Lü Bu Fêng-hsien Feng4xian1 奉先 奉先
Guo Jia Fêng-hsiao Feng4xiao4 奉孝 奉孝
Dong Zhao Kung-jên Gong1ren2 公仁 公仁
Chen Yu Kung-wei
Guo Tu Kung-tsê Gong1ze2 公則 公则
Cui Yan Chi-kuei Ji4gui1 季珪 季珪
Zhang He Chün-i Jun4yi4 儁乂 儁乂
Han Xun Chü-tzŭ 莒子 莒子
Zheng Xuan K‘-ang-ch‘êng Kang1cheng2 康成 康成
Linghu Shao K‘ung-shu
Chen Lin K‘ung-chang Kong3zhang1 孔璋 孔璋
Zhou Yu Jên-ming
Zhu Ling Wên-po Wen2bo2 文博 文博
Gao Rou Wên-hui Wen2hui4 文惠 文惠
Han Fu Wên-chieh Wen2jie2 文節 文节
Xun Yu Wên-jo Wen2ruo4 文若 文若
Yuan Shang Hsien-fu Xian3fu3 顯甫 显甫
Yuan Tan Hsien-ssŭ Xian3si1 顯思 显思
Yuan Xi Hsien-i Xian3yi4 顯奕 显奕
Chen Zhen Hsiao-ch‘i Xiao4qi3 孝起 孝起
Liu Bei Hsüan-tê Xuan2de2 玄德 玄德
Jiang Qi I-ch‘ü
Xun Chen Yu-jo You3ruo4 友若 友若
Gao Gan Yüan-ts‘ai Yuan2cai2 元才 元才
Tian Feng Yüan-hao Yuan2hao4 元皓 元皓
Feng Ji Yüan-t‘u Yuan2tu2 元圖 元图
Shen Pei Chêng-nan Zheng4nan2 正南 正南
Zhang Yang Chih-shu Zhi4shu1 稚叔 稚叔
Chunyu Qiong Chungchien Zhong4jien3 仲簡 仲简
Wei Gu Chung-chien
Ying Shao Chung-yüan 仲瑗 仲瑗
Zhou Bi Chung-yüan 仲遠 仲远
Xin Ping Chung-chih Zhong4zhi4 仲治 仲治
Qian Zhao Tzŭ-ching 子經 子经
Zhao Yun Tzŭ-lung Zi3long2 子龍 子龙
Han Heng Tzŭ-p‘ei
Tian Chou Tzŭ-t‘-ai Zi3tai4 子泰 子泰
Xu You Tzŭ-yüan Zi3yuan3 子遠 子远
Zang Hong Tzŭ-yüan 子源 子源
Xin Pi Tso-chih Zuo3zhi4 佐治 佐治

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

March 7, 2014