Officer Style Names: Yuan Shang Officers

Three Kingdoms Style Names: Yuan Shang Faction

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Yuan Shang Faction ]

Yuan Shang Faction: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.

Officer Search Form (Style Names)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Style Names (Zi, ): By Officer Name [TOP]

Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Xing and Ming Zi (Style) Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Yuantu Yüan-t‘u Yuan2tu2 元圖 元图
Zipei Tzŭ-p‘ei
Zixian Tzŭ-hsien 子憲 子宪
Zijing Tzŭ-ching 子經 子经
Zhengnan Chêng-nan Zheng4nan2 正南 正南
Xianfu Hsien-fu Xian3fu3 顯甫 显甫
Xianyi Hsien-i Xian3yi4 顯奕 显奕
Ziqian Tzŭ-ch‘ien

Style Names (Zi, ): By Style Name [TOP]

Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Zi (Style) Xing and Ming Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Yuan Shang Hsien-fu Xian3fu3 顯甫 显甫
Yuan Xi Hsien-i Xian3yi4 顯奕 显奕
Feng Ji Yüan-t‘u Yuan2tu2 元圖 元图
Shen Pei Chêng-nan Zheng4nan2 正南 正南
Qian Zhao Tzŭ-ching 子經 子经
Han Heng Tzŭ-p‘ei
Zhang Tzŭ-ch‘ien
Li Fu Tzŭ-hsien 子憲 子宪

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

March 7, 2014