Officer Style Names: Search Results

Three Kingdoms Style Names: Officers Y

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Officers Y ]

Officers Y: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.

Officer Search Form (Style Names)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Style Names (Zi, ): By Officer Name [TOP]

Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Xing and Ming Zi (Style) Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Wentong Wên-t‘ung
Wenlin Wên-lin
Gongzhong Kung-chung
Mancai Man-ts‘ai Man4cai2 曼才 曼才
Bojian Po-chien 伯儉 伯俭
Wenzi Wên-tzŭ
Yanming Yen-ming
Wenping Wên-p‘ing 文平 文平
Boyu Po-yü
Zhengxiu Chêng-hsiu
Yishan I-shan Yi4shan1 義山 义山
Jixiu Chi-hsiu Ji4xiu1 季休 季休
Shuzi Shu-tzŭ Shu1zi3 叔子 叔子
Jicai Chi-ts‘ai Ji4cai2 季才 季才
Weifang Wei-fang Wei1fang1 威方 威方
Shiying Shih-ying Shi4ying1 世英 世英
Wenran Wên-jan 文然 文然
Dezu Tê-tsu De2zu3 德祖 德祖
Zhishu Chih-shu
Qiongzhi Ch‘iung-chih
Weigong Wei-kung Wei1gong1 威公 威公
Zizhao Tzŭ-chao
Xiuchu Hsiu-ch‘u
Zhengxiu Chêng-hsiu
Jilan Chi-lan
Zixu Tzŭ-hsü
Zizeng Tzŭ-tsêng
Kongxiu K‘ung-hsiu
Desi Tê-ssŭ
Siqian Ssŭ-ch‘ien Si1qian2 思潛 思潜
Yuanji Yüan-chi
Zhongyuan Chung-yüan 仲瑗 仲瑗
Zizheng Tzŭ-chêng
Zhongyun Chung-yün
Zhongxiang Chung-hsiang Zhong4xiang2 仲翔 仲翔
Wenze Wên-tsê 文則 文则
Zhouyang Chou-yang Zhou1yang2 周陽 周阳
Xiafu Hsia-fu 夏輔 夏辅
Yaoqing Yao-ch‘ing Yao4qing1 曜卿 曜卿
Gonran
Xianfu Hsien-fu Xian3fu3 顯甫 显甫
Benchu Pên-ch‘u Ben3chu1 本初 本初
Gonglu Kung-lu Gong1lu4 公路 公路
Xiansi Hsien-ssŭ Xian3si1 顯思 显思
Ciyang Tz‘ŭ-yang
Xianyi Hsien-i Xian3yi4 顯奕 显奕
Boye Po-yeh Bo2ye4 伯業 伯业
Zhengfu Chêng-fu Zheng4fu3 正輔 正辅
Wenqian Wên-ch‘ien 文謙 文谦
Wenzai Wên-tsai

Style Names (Zi, ): By Style Name [TOP]

Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Zi (Style) Xing and Ming Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Yuan Shao Pên-ch‘u Ben3chu1 本初 本初
Yan Wen Po-chien 伯儉 伯俭
Yuan Yi Po-yeh Bo2ye4 伯業 伯业
Yang Ci Po-yü
Yuan Wei Tz‘ŭ-yang
Yin Li Tê-ssŭ
Yang Xiu Tê-tsu De2zu3 德祖 德祖
Yuan Shu Kung-lu Gong1lu4 公路 公路
Yan Gan Kung-chung
Yuan Kan
Yang Jun Chi-ts‘ai Ji4cai2 季才 季才
Yang Zhi Chi-lan
Yang Hong Chi-hsiu Ji4xiu1 季休 季休
Yin Guan K‘ung-hsiu
Yan Jun Man-ts‘ai Man4cai2 曼才 曼才
Yang Yan Ch‘iung-chih
Yang Wei Shih-ying Shi4ying1 世英 世英
Yang Hu Shu-tzŭ Shu1zi3 叔子 叔子
Yin Mo Ssŭ-ch‘ien Si1qian2 思潛 思潜
Yang Lü Wei-fang Wei1fang1 威方 威方
Yang Yi Wei-kung Wei1gong1 威公 威公
Yan Fei Wên-lin
Yan Yu Wên-p‘ing 文平 文平
Yue Jin Wên-ch‘ien 文謙 文谦
Yang Xi Wên-jan 文然 文然
Yan Bao Wên-t‘ung
Yue Xiang Wên-tsai
Yu Jin Wên-tsê 文則 文则
Yan Xiang Wên-tzŭ
Yuan Hong Hsia-fu 夏輔 夏辅
Yuan Shang Hsien-fu Xian3fu3 顯甫 显甫
Yuan Tan Hsien-ssŭ Xian3si1 顯思 显思
Yuan Xi Hsien-i Xian3yi4 顯奕 显奕
Yang Zhao Hsiu-ch‘u
Yan Xing Yen-ming
Yuan Huan Yao-ch‘ing Yao4qing1 曜卿 曜卿
Yang Fu I-shan Yi4shan1 義山 义山
Yin Xiu Yüan-chi
Yuan Zhong Chêng-fu Zheng4fu3 正輔 正辅
Yang Chêng-hsiu
Yang Ding Chêng-hsiu
Yang Xiu Chih-shu
Yu Fan Chung-hsiang Zhong4xiang2 仲翔 仲翔
Ying Shao Chung-yüan 仲瑗 仲瑗
You Chu Chung-yün
Yuan Feng Chou-yang Zhou1yang2 周陽 周阳
Yao Zhou Tzŭ-hsü
Yin Feng Tzŭ-tsêng
Yang Yong Tzŭ-chao
Ying Yu Tzŭ-chêng

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

March 7, 2014