Officer Style Names: Search Results

Three Kingdoms Style Names: Officers X-Z

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Officers X–Z ]

Officers X–Z: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.

Officer Search Form (Style Names)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Style Names (Zi, ): By Officer Name [TOP]

Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Xing and Ming Zi (Style) Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Wenxiang Wên-hsiang 文祥 文祥
Lingxian Ling-hsien Ling4xian1 令先 令先
Zhongquan Chung-ch‘üan Zhong4quan2 仲權 仲权
Shuquan Shu-ch‘üan
Yuanrang Yüan-jang Yuan2rang4 元讓 元让
Yiquan I-ch‘üan Yi4quan2 義權 义权
Yuanrong Yüan-jung
Zhiquan Chih-ch‘üan Zhi4quan2 稚權 稚权
Zilin Tzŭ-lin Zi3xiu1 子林 子林
Youquan Yu-ch‘üan
Junlin Chün-lin
Boren Po-jên Bo2ren2 伯仁 伯仁
Jiquan Chi-ch‘üan Ji4quan2 季權 季权
Taichu T‘-ai-ch‘u Tai4chu1 太初 太初
Miaocai Miao-ts‘ai Miao4cai2 妙才 妙才
Xiaoruo Hsiao-jo
Gongzhi Kung-chih 公矩 公矩
Juda Chü-ta Ju4da2 巨達 巨达
Wenbao Wên-pao
Wenbao Wên-pao Wen2bao4 文豹 文豹
Fuxing Fu-hsing
Weiping Wei-p‘ing
Wenyi Wên-i
Shufa Shu-fa
Taiyong T‘-ai-yung Tai4yong1 泰雍 泰雍
Zuozhi Tso-chih Zuo3zhi4 佐治 佐治
Zhongzhi Chung-chih Zhong4zhi4 仲治 仲治
Zi’ang
Zhongkang Chung-k‘-ang Zhong4kang1 仲康 仲康
Rendu Jên-tu Ren2du3 仁篤 仁笃
Weichang Wei-ch‘ang
Gongming Kung-ming Gong1ming2 公明 公明
Wenxiu Wên-hsiu 文休 文休
Yuanda Yüan-ta
Jingshan Ching-shan 景山 景山
Mengyu Mêng-yü Meng4yu4 孟玉 孟玉
Zijiang Tzŭ-chiang Zi3jiang1 子將 子将
Wenxiang Wên-hsiang Wen2xiang4 文嚮 文向
Yuanzhi Yüan-chih Yuan2zhi2 元直 元直
Shulong Shu-lung
Gongbi Kung-pi
Ziming Tzŭ-ming
Baojian Pao-chien Bao3jian1 寶堅 宝坚
Jicai Chi-ts‘ai Ji4cai2 季才 季才
Boji Po-chi
Ziyuan Tzŭ-yüan Zi3yuan3 子遠 子远
Shicong Shih-ts‘ung
Xiaowei Hsiao-wei
Daoyan Tao-yen 道言 道言
Maochang Mao-ch‘ang
Jingwen Ching-wên 敬文 敬文
Youruo Yu-jo You3ruo4 友若 友若
Zhongmao Chung-mao
Shuci Shu-tz‘ŭ 叔慈 叔慈
Jihe Chi-ho 季和 季和
Ciming Tz‘ŭ-ming Ci2ming2 慈明 慈明
Gonggao Kung-kao
Manqing Man-ch‘ing
Gongceng Kung-ts‘êng Gong1ceng2 公曾 公曾
Xiuruo Hsiu-jo 休若 休若
Jingqian Ching-ch‘ien Jing3qian4 景倩 景倩
Gongda Kung-ta Gong1da2 公達 公达
Wenruo Wên-jo Wen2ruo4 文若 文若
Zhongyu Chung-yü
Changqing Ch‘ang-ch‘ing
Wentong Wên-t‘ung
Wenlin Wên-lin
Gongzhong Kung-chung
Mancai Man-ts‘ai Man4cai2 曼才 曼才
Bojian Po-chien 伯儉 伯俭
Wenzi Wên-tzŭ
Yanming Yen-ming
Wenping Wên-p‘ing 文平 文平
Boyu Po-yü
Zhengxiu Chêng-hsiu
Yishan I-shan Yi4shan1 義山 义山
Jixiu Chi-hsiu Ji4xiu1 季休 季休
Shuzi Shu-tzŭ Shu1zi3 叔子 叔子
Jicai Chi-ts‘ai Ji4cai2 季才 季才
Weifang Wei-fang Wei1fang1 威方 威方
Shiying Shih-ying Shi4ying1 世英 世英
Wenran Wên-jan 文然 文然
Dezu Tê-tsu De2zu3 德祖 德祖
Zhishu Chih-shu
Qiongzhi Ch‘iung-chih
Weigong Wei-kung Wei1gong1 威公 威公
Zizhao Tzŭ-chao
Xiuchu Hsiu-ch‘u
Zhengxiu Chêng-hsiu
Jilan Chi-lan
Zixu Tzŭ-hsü
Zizeng Tzŭ-tsêng
Kongxiu K‘ung-hsiu
Desi Tê-ssŭ
Siqian Ssŭ-ch‘ien Si1qian2 思潛 思潜
Yuanji Yüan-chi
Zhongyuan Chung-yüan 仲瑗 仲瑗
Zizheng Tzŭ-chêng
Zhongyun Chung-yün
Zhongxiang Chung-hsiang Zhong4xiang2 仲翔 仲翔
Wenze Wên-tsê 文則 文则
Zhouyang Chou-yang Zhou1yang2 周陽 周阳
Xiafu Hsia-fu 夏輔 夏辅
Yaoqing Yao-ch‘ing Yao4qing1 曜卿 曜卿
Gonran
Xianfu Hsien-fu Xian3fu3 顯甫 显甫
Benchu Pên-ch‘u Ben3chu1 本初 本初
Gonglu Kung-lu Gong1lu4 公路 公路
Xiansi Hsien-ssŭ Xian3si1 顯思 显思
Ciyang Tz‘ŭ-yang
Xianyi Hsien-i Xian3yi4 顯奕 显奕
Boye Po-yeh Bo2ye4 伯業 伯业
Zhengfu Chêng-fu Zheng4fu3 正輔 正辅
Wenqian Wên-ch‘ien 文謙 文谦
Wenzai Wên-tsai
Xuangao Hsüan-kao 宣高 宣高
Ziyuan Tzŭ-yüan 子源 子源
Yanhuang Yen-huang Yan4huang2 彥皇 彦皇
Zibing Tzŭ-ping 子並 子并
Gongxian Kung-hsien Gong1xian1 公先 公先
Zhongsi Chung-ssŭ Zhong4si4 仲嗣 仲嗣
Churen Ch’u-jen 處仁 处仁
Gongyi Kung-i Gong1yi2 公儀 公仪
Yide I-tê Yi4de2 益德 益德
Wenji Wên-chi Wen2ji4 文紀 文纪
Shuming Shu-ming Shu1ming2 叔明 叔明
Junyi Chün-i Jun4yi4 儁乂 儁乂
Zigang Tzŭ-kang Zi3gang1 子綱 子纲
Maoxian Mao-hsien 茂先 茂先
Derong Tê-jung De2rong2 德容 德容
Yuanjie Yüan-chieh Yuan2jie2 元節 元节
Ziyun Tzŭ-yün 子雲 子云
Zifang Tzŭ-fang 子房 子房
Wenyuan Wên-yüan Wen2yuan3 文遠 文远
Gongqi Kung-ch‘i Gong1qi2 公祺 公祺
Yancai Yen-ts‘ai
Shuwei Shu-wei 叔威 叔威
Mengzhuo Mêng-cho 孟卓 孟卓
Wenjin Wên-chin Wen2jin4 文進 文进
Boqi Po-ch‘i Bo2qi1 伯岐 伯岐
Jingzhong Ching-chung 敬仲 敬仲
Ziming Tzŭ-ming
Yongnian Yung-nien Yong3nian2 永年 永年
Zichan Tzŭ-ch‘an Zi3chan3 子產 子产
Juxian Chü-hsien
Boshen Po-shên Hui4shu4 惠恕 惠恕
Huishu Hui-shu
Yuanfeng Yüan-fêng
Shusi Shu-ssŭ Shu1si4 叔嗣 叔嗣
Chuxu Ch‘u-hsü 處虛 处虚
Gongwei Kung-wei Gong1wei1 公威 公威
Zhishu Chih-shu Zhi4shu1 稚叔 稚叔
Bogong Po-kung Bo2gong1 伯恭 伯恭
Junsi Chün-ssŭ Jun1si4 君嗣 君嗣
Nanhe Nanho Nan2he2 南和 南和
Zibu Tzŭ-pu Zi3bu4 子布 子布
Ziyi Tzŭ-i
Ziqian Tzŭ-ch‘ien
Ziming Tzŭ-ming
Weizhang Wei-chang
Weihao Wei-hao 威豪 威豪
Gong’a
Shumao Shu-mao
Binqing Pin-ch‘ing
Yanxin Yen-hsin
Zichang Tzŭ-ch‘ang
Bogao Po-kao
Zirou Tzŭ-jou
Boran Po-jan
Yuanta Yüan-t‘-a
Yuanjiang Yüan-chiang
Zilong Tzŭ-lung Zi3long2 子龍 子龙
Dedu Tê-tu
Wenhe Wên-ho
Zihe Tzŭ-ho
Wengong 文公 文公
Linshu Lin-shu
Wenyuan Wên-yüan
Gongye Kung-yeh
Little Same
Kangcheng K‘-ang-ch‘êng Kang1cheng2 康成 康成
Yi’en
Yuansheng Yüan-shêng
Shiji Shih-chi Shi4ji4 士季 士季
Yuanchang Yüan-ch‘ang 元常 元常
Zhishu Chih-shu Zhi4shu1 稚叔 稚叔
Gongli Kung-li
Zhongyuan Chung-yüan 仲遠 仲远
Yuanzhi Yüan-chih
Ziyin Tzŭ-yin 子隱 子隐
Ziyu Tzŭ-yü Zi3yu2 子魚 子鱼
Wenming Wên-ming
Kailin K‘-ai-lin Kai1lin2 開林 开林
Kailin K‘-ai-lin
Zhongzhi Chung-chih Zhong4zhi2 仲直 仲直
Youping Yu-p‘ing You4ping2 幼平 幼平
Daming Ta-ming Da4ming2 大明 大明
Konghe K‘ung-ho Kong3he2 孔和 孔和
Gongjin Kung-chin Gong1jin3 公瑾 公瑾
Renming Jên-ming
Jiamou Chia-mou Jia1mou2 嘉謀 嘉谋
Gongdao Kung-tao 公道 公道
Yuanling Yüan-ling
Wenming Wên-ming Wen2ming2 文明 文明
Xiumu Hsiu-mu Xiu1mu4 休穆 休穆
Gongxu Kung-hsü 公绪 公绪
Ziju Tzŭ-chü Zi3ju4 子據 子据
Gongwei Kung-wei Gong1wei3 公偉 公伟
Wenbo Wên-po Wen2bo2 文博 文博
Yifeng I-fêng Yi4feng1 義封 义封
Shuxian Shu-hsien
Jiwen Chi-wên Ji4wen2 季文 季文
Junli Chün-li Jun1li3 君理 君理
Gongxiu Kung-hsiu Gong1xiu1 公休 公休
Shaoji Shao-chi Shao4ji4 少季 少季
Zigong Tzŭ-kung Zi3gong4 子貢 子贡
Daoming Tao-ming 道明 道明
Ziyu Tzŭ-yü Zi3yu2 子瑜 子瑜
Zhongsi Chung-ssŭ
Yuanxun Yüan-hsün Yuan2xun4 元遜 元逊
Kongming K‘ung-ming Kong3ming2 孔明 孔明
Bosong Po-sung Bo2song1 伯鬆 伯松
Shuchang Shu-ch‘ang Shu1chang2 叔長 叔长
Zhongsi Chung-ssu Zhong4si1 仲思 仲思
Daohui Tao-hui 道回 道回
Siyuan Ssŭ-yüan Si1yuan3 思遠 思远
Shilin Shih-lin
Deyan Tê-yen De2yan4 德艷 德艳
Ziqing Tzŭ-ch‘ing Zi3qing1 子卿 子卿
Darong Ta-jung Da4rong2 大榮 大荣
Yuanfang Yüan-fang Yuan2fang4 元放 元放
Yanyong Yen-yung

Style Names (Zi, ): By Style Name [TOP]

Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Zi (Style) Xing and Ming Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Xu Xuan Pao-chien Bao3jian1 寶堅 宝坚
Yuan Shao Pên-ch‘u Ben3chu1 本初 本初
Zhao Qi Pin-ch‘ing
Zhao Song Po-kao
Zhang Yi Po-kung Bo2gong1 伯恭 伯恭
Xu Ying Po-chi
Yan Wen Po-chien 伯儉 伯俭
Zhang Ni Po-ch‘i Bo2qi1 伯岐 伯岐
Zhao Yan Po-jan
Xiahou Shang Po-jên Bo2ren2 伯仁 伯仁
Zhang Wen Po-shên Hui4shu4 惠恕 惠恕
Zhuge Qiao Po-sung Bo2song1 伯鬆 伯松
Yuan Yi Po-yeh Bo2ye4 伯業 伯业
Yang Ci Po-yü
Xun Yun Ch‘ang-ch‘ing
Zhang Cun Ch’u-jen 處仁 处仁
Zhang Xuan Ch‘u-hsü 處虛 处虚
Xun Shuang Tz‘ŭ-ming Ci2ming2 慈明 慈明
Yuan Wei Tz‘ŭ-yang
Zhou Xin Ta-ming Da4ming2 大明 大明
Zhuge Yi Tao-hui 道回 道回
Zhuge Hui Tao-ming 道明 道明
Xue Ying Tao-yen 道言 道言
Zu Mao Ta-jung Da4rong2 大榮 大荣
Zhao Zi Tê-tu
Zhang Ji Tê-jung De2rong2 德容 德容
Yin Li Tê-ssŭ
Zong Yu Tê-yen De2yan4 德艷 德艳
Yang Xiu Tê-tsu De2zu3 德祖 德祖
Xiang Xu Fu-hsing
Zhao Bing
Xu Xiang Kung-pi
Xun Xu Kung-ts‘êng Gong1ceng2 公曾 公曾
Xun You Kung-ta Gong1da2 公達 公达
Zhu Kung-tao 公道 公道
Xun Wei Kung-kao
Zhou Yu Kung-chin Gong1jin3 公瑾 公瑾
Zhongchang Tong Kung-li
Yuan Shu Kung-lu Gong1lu4 公路 公路
Xu Huang Kung-ming Gong1ming2 公明 公明
Zhang Lu Kung-ch‘i Gong1qi2 公祺 公祺
Zhang Yan Kung-wei Gong1wei1 公威 公威
Zhu Jun Kung-wei Gong1wei3 公偉 公伟
Zhang Cheng Kung-hsien Gong1xian1 公先 公先
Zhuge Dan Kung-hsiu Gong1xiu1 公休 公休
Zhu Ji Kung-hsü 公绪 公绪
Zheng Tai Kung-yeh
Zhang Fan Kung-i Gong1yi2 公儀 公仪
Xiang Kai Kung-chih 公矩 公矩
Yan Gan Kung-chung
Yuan Kan
Zhang Wen Hui-shu
Zhou Zhong Chia-mou Jia1mou2 嘉謀 嘉谋
Xu Yi Chi-ts‘ai Ji4cai2 季才 季才
Yang Jun Chi-ts‘ai Ji4cai2 季才 季才
Xun Shu Chi-ho 季和 季和
Yang Zhi Chi-lan
Xun Yi Ching-ch‘ien Jing3qian4 景倩 景倩
Xu Miao Ching-shan 景山 景山
Xue Zong Ching-wên 敬文 敬文
Zhang Qi Ching-chung 敬仲 敬仲
Xiahou Wei Chi-ch‘üan Ji4quan2 季權 季权
Zhu Yi Chi-wên Ji4wen2 季文 季文
Yang Hong Chi-hsiu Ji4xiu1 季休 季休
Xiang Lang Chü-ta Ju4da2 巨達 巨达
Zhu Zhi Chün-li Jun1li3 君理 君理
Xiahou Ru Chün-lin
Zhang Yi Chün-ssŭ Jun1si4 君嗣 君嗣
Zhang He Chün-i Jun4yi4 儁乂 儁乂
Zhang Ti Chü-hsien
Zhou Jun K‘-ai-lin Kai1lin2 開林 开林
Zhou Jun K‘-ai-lin
Zheng Xuan K‘-ang-ch‘êng Kang1cheng2 康成 康成
Zhou Xuan K‘ung-ho Kong3he2 孔和 孔和
Zhuge Liang K‘ung-ming Kong3ming2 孔明 孔明
Yin Guan K‘ung-hsiu
Xi Zheng Ling-hsien Ling4xian1 令先 令先
Zheng Mao Lin-shu
Zheng Xiaotong
Yan Jun Man-ts‘ai Man4cai2 曼才 曼才
Xun Xian Man-ch‘ing
Xue Yong Mao-ch‘ang
Zhang Hua Mao-hsien 茂先 茂先
Xu Qiu Mêng-yü Meng4yu4 孟玉 孟玉
Zhang Miao Mêng-cho 孟卓 孟卓
Xiahou Yuan Miao-ts‘ai Miao4cai2 妙才 妙才
Zhang Yu Nanho Nan2he2 南和 南和
Yang Yan Ch‘iung-chih
Xu Ci Jên-tu Ren2du3 仁篤 仁笃
Zhou Yu Jên-ming
Zhuge Feng Shao-chi Shao4ji4 少季 少季
Xu Yun Shih-ts‘ung
Zhong Hui Shih-chi Shi4ji4 士季 士季
Zong Cheng Shih-lin
Yang Wei Shih-ying Shi4ying1 世英 世英
Zhuge Rong Shu-ch‘ang Shu1chang2 叔長 叔长
Xun Jing Shu-tz‘ŭ 叔慈 叔慈
Xie Jing Shu-fa
Xu Shu-lung
Zhao Jian Shu-mao
Zhang Hao Shu-ming Shu1ming2 叔明 叔明
Xiahou Cheng Shu-ch‘üan
Zhang Xiu Shu-ssŭ Shu1si4 叔嗣 叔嗣
Zhang Meng Shu-wei 叔威 叔威
Zhu Shu-hsien
Yang Hu Shu-tzŭ Shu1zi3 叔子 叔子
Yin Mo Ssŭ-ch‘ien Si1qian2 思潛 思潜
Zhuge Zhan Ssŭ-yüan Si1yuan3 思遠 思远
Xiahou Xuan T‘-ai-ch‘u Tai4chu1 太初 太初
Xin Chang T‘-ai-yung Tai4yong1 泰雍 泰雍
Xu Gan Wei-ch‘ang
Yang Lü Wei-fang Wei1fang1 威方 威方
Yang Yi Wei-kung Wei1gong1 威公 威公
Zhao Bao Wei-hao 威豪 威豪
Xie Cheng Wei-p‘ing
Zhao Ang Wei-chang
Xiang Tao Wên-pao
Xiang Tiao Wên-pao Wen2bao4 文豹 文豹
Zhu Ling Wên-po Wen2bo2 文博 文博
Zheng Hun 文公 文公
Zheng Chong Wên-ho
Zhang Gang Wên-chi Wen2ji4 文紀 文纪
Zhang Nan Wên-chin Wen2jin4 文進 文进
Yan Fei Wên-lin
Zhou Huan Wên-ming
Zhu Hao Wên-ming Wen2ming2 文明 文明
Yan Yu Wên-p‘ing 文平 文平
Yue Jin Wên-ch‘ien 文謙 文谦
Yang Xi Wên-jan 文然 文然
Xun Yu Wên-jo Wen2ruo4 文若 文若
Yan Bao Wên-t‘ung
Xi Zhen Wên-hsiang 文祥 文祥
Xu Sheng Wên-hsiang Wen2xiang4 文嚮 文向
Xu Jing Wên-hsiu 文休 文休
Xie Gai Wên-i
Zhang Liao Wên-yüan Wen2yuan3 文遠 文远
Zheng Quan Wên-yüan
Yue Xiang Wên-tsai
Yu Jin Wên-tsê 文則 文则
Yan Xiang Wên-tzŭ
Yuan Hong Hsia-fu 夏輔 夏辅
Yuan Shang Hsien-fu Xian3fu3 顯甫 显甫
Yuan Tan Hsien-ssŭ Xian3si1 顯思 显思
Yuan Xi Hsien-i Xian3yi4 顯奕 显奕
Xiahou Zhan Hsiao-jo
Xue Ti Hsiao-wei
Yang Zhao Hsiu-ch‘u
Zhu Huan Hsiu-mu Xiu1mu4 休穆 休穆
Xun Yan Hsiu-jo 休若 休若
Zang Ba Hsüan-kao 宣高 宣高
Zhang Mao Yen-ts‘ai
Zhan Qian Yen-huang Yan4huang2 彥皇 彦皇
Yan Xing Yen-ming
Zhao Qian Yen-hsin
Zuo Xi Yen-yung
Yuan Huan Yao-ch‘ing Yao4qing1 曜卿 曜卿
Zheng Yan
Zhang Fei I-tê Yi4de2 益德 益德
Zhu Ran I-fêng Yi4feng1 義封 义封
Xiahou He I-ch‘üan Yi4quan2 義權 义权
Yang Fu I-shan Yi4shan1 義山 义山
Zhang Song Yung-nien Yong3nian2 永年 永年
Zhou Tai Yu-p‘ing You4ping2 幼平 幼平
Xiahou Rong Yu-ch‘üan
Xun Chen Yu-jo You3ruo4 友若 友若
Zhong Yao Yüan-ch‘ang 元常 元常
Xu Ling Yüan-ta
Zuo Ci Yüan-fang Yuan2fang4 元放 元放
Zhang Xiang Yüan-fêng
Yin Xiu Yüan-chi
Zhao Yüan-chiang
Zhang Jian Yüan-chieh Yuan2jie2 元節 元节
Zhu Gui Yüan-ling
Xiahou Dun Yüan-jang Yuan2rang4 元讓 元让
Xiahou Hui Yüan-jung
Zhi Xi Yüan-shêng
Zhao Yu Yüan-t‘-a
Zhuge Ke Yüan-hsün Yuan2xun4 元遜 元逊
Xu Shu Yüan-chih Yuan2zhi2 元直 元直
Zhou Buyi Yüan-chih
Yuan Zhong Chêng-fu Zheng4fu3 正輔 正辅
Yang Chêng-hsiu
Yang Ding Chêng-hsiu
Xiahou Hui Chih-ch‘üan Zhi4quan2 稚權 稚权
Yang Xiu Chih-shu
Zhang Yang Chih-shu Zhi4shu1 稚叔 稚叔
Zhong Yu Chih-shu Zhi4shu1 稚叔 稚叔
Xu Chu Chung-k‘-ang Zhong4kang1 仲康 仲康
Xun Hong Chung-mao
Xiahou Ba Chung-ch‘üan Zhong4quan2 仲權 仲权
Zhang Cheng Chung-ssŭ Zhong4si4 仲嗣 仲嗣
Zhuge Jing Chung-ssŭ
Zhuge Jing Chung-ssu Zhong4si1 仲思 仲思
Yu Fan Chung-hsiang Zhong4xiang2 仲翔 仲翔
Xun Yue Chung-yü
Ying Shao Chung-yüan 仲瑗 仲瑗
Zhou Bi Chung-yüan 仲遠 仲远
You Chu Chung-yün
Xin Ping Chung-chih Zhong4zhi4 仲治 仲治
Zhou Qun Chung-chih Zhong4zhi2 仲直 仲直
Yuan Feng Chou-yang Zhou1yang2 周陽 周阳
Xing Yong
Zhang Chao Tzŭ-ping 子並 子并
Zhang Zhao Tzŭ-pu Zi3bu4 子布 子布
Zhang Te Tzŭ-ch‘an Zi3chan3 子產 子产
Zhao Rong Tzŭ-ch‘ang
Zhang Liang Tzŭ-fang 子房 子房
Zhang Hong Tzŭ-kang Zi3gang1 子綱 子纲
Zhuge Gui Tzŭ-kung Zi3gong4 子貢 子贡
Zheng Chong Tzŭ-ho
Xu Shao Tzŭ-chiang Zi3jiang1 子將 子将
Zhu Ju Tzŭ-chü Zi3ju4 子據 子据
Xiahou Mao Tzŭ-lin Zi3xiu1 子林 子林
Zhao Yun Tzŭ-lung Zi3long2 子龍 子龙
Xu Xiang Tzŭ-ming
Zhang Qian Tzŭ-ming
Zhang Zun Tzŭ-ming
Zhang Tzŭ-ch‘ien
Zong Tzŭ-ch‘ing Zi3qing1 子卿 子卿
Zhao Wen Tzŭ-jou
Yao Zhou Tzŭ-hsü
Zhang Zi Tzŭ-i
Zhou Chu Tzŭ-yin 子隱 子隐
Zhou Fang Tzŭ-yü Zi3yu2 子魚 子鱼
Zhuge Jin Tzŭ-yü Zi3yu2 子瑜 子瑜
Xu You Tzŭ-yüan Zi3yuan3 子遠 子远
Zang Hong Tzŭ-yüan 子源 子源
Zhang Jin Tzŭ-yün 子雲 子云
Yin Feng Tzŭ-tsêng
Yang Yong Tzŭ-chao
Ying Yu Tzŭ-chêng
Xin Pi Tso-chih Zuo3zhi4 佐治 佐治

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

March 7, 2014