Officer Style Names: Search Results

Three Kingdoms Style Names: Officers X

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Officers X ]

Officers X: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.

Officer Search Form (Style Names)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Style Names (Zi, ): By Officer Name [TOP]

Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Xing and Ming Zi (Style) Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Wenxiang Wên-hsiang 文祥 文祥
Lingxian Ling-hsien Ling4xian1 令先 令先
Zhongquan Chung-ch‘üan Zhong4quan2 仲權 仲权
Shuquan Shu-ch‘üan
Yuanrang Yüan-jang Yuan2rang4 元讓 元让
Yiquan I-ch‘üan Yi4quan2 義權 义权
Yuanrong Yüan-jung
Zhiquan Chih-ch‘üan Zhi4quan2 稚權 稚权
Zilin Tzŭ-lin Zi3xiu1 子林 子林
Youquan Yu-ch‘üan
Junlin Chün-lin
Boren Po-jên Bo2ren2 伯仁 伯仁
Jiquan Chi-ch‘üan Ji4quan2 季權 季权
Taichu T‘-ai-ch‘u Tai4chu1 太初 太初
Miaocai Miao-ts‘ai Miao4cai2 妙才 妙才
Xiaoruo Hsiao-jo
Gongzhi Kung-chih 公矩 公矩
Juda Chü-ta Ju4da2 巨達 巨达
Wenbao Wên-pao
Wenbao Wên-pao Wen2bao4 文豹 文豹
Fuxing Fu-hsing
Weiping Wei-p‘ing
Wenyi Wên-i
Shufa Shu-fa
Taiyong T‘-ai-yung Tai4yong1 泰雍 泰雍
Zuozhi Tso-chih Zuo3zhi4 佐治 佐治
Zhongzhi Chung-chih Zhong4zhi4 仲治 仲治
Zi’ang
Zhongkang Chung-k‘-ang Zhong4kang1 仲康 仲康
Rendu Jên-tu Ren2du3 仁篤 仁笃
Weichang Wei-ch‘ang
Gongming Kung-ming Gong1ming2 公明 公明
Wenxiu Wên-hsiu 文休 文休
Yuanda Yüan-ta
Jingshan Ching-shan 景山 景山
Mengyu Mêng-yü Meng4yu4 孟玉 孟玉
Zijiang Tzŭ-chiang Zi3jiang1 子將 子将
Wenxiang Wên-hsiang Wen2xiang4 文嚮 文向
Yuanzhi Yüan-chih Yuan2zhi2 元直 元直
Shulong Shu-lung
Gongbi Kung-pi
Ziming Tzŭ-ming
Baojian Pao-chien Bao3jian1 寶堅 宝坚
Jicai Chi-ts‘ai Ji4cai2 季才 季才
Boji Po-chi
Ziyuan Tzŭ-yüan Zi3yuan3 子遠 子远
Shicong Shih-ts‘ung
Xiaowei Hsiao-wei
Daoyan Tao-yen 道言 道言
Maochang Mao-ch‘ang
Jingwen Ching-wên 敬文 敬文
Youruo Yu-jo You3ruo4 友若 友若
Zhongmao Chung-mao
Shuci Shu-tz‘ŭ 叔慈 叔慈
Jihe Chi-ho 季和 季和
Ciming Tz‘ŭ-ming Ci2ming2 慈明 慈明
Gonggao Kung-kao
Manqing Man-ch‘ing
Gongceng Kung-ts‘êng Gong1ceng2 公曾 公曾
Xiuruo Hsiu-jo 休若 休若
Jingqian Ching-ch‘ien Jing3qian4 景倩 景倩
Gongda Kung-ta Gong1da2 公達 公达
Wenruo Wên-jo Wen2ruo4 文若 文若
Zhongyu Chung-yü
Changqing Ch‘ang-ch‘ing

Style Names (Zi, ): By Style Name [TOP]

Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Zi (Style) Xing and Ming Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Xu Xuan Pao-chien Bao3jian1 寶堅 宝坚
Xu Ying Po-chi
Xiahou Shang Po-jên Bo2ren2 伯仁 伯仁
Xun Yun Ch‘ang-ch‘ing
Xun Shuang Tz‘ŭ-ming Ci2ming2 慈明 慈明
Xue Ying Tao-yen 道言 道言
Xiang Xu Fu-hsing
Xu Xiang Kung-pi
Xun Xu Kung-ts‘êng Gong1ceng2 公曾 公曾
Xun You Kung-ta Gong1da2 公達 公达
Xun Wei Kung-kao
Xu Huang Kung-ming Gong1ming2 公明 公明
Xiang Kai Kung-chih 公矩 公矩
Xu Yi Chi-ts‘ai Ji4cai2 季才 季才
Xun Shu Chi-ho 季和 季和
Xun Yi Ching-ch‘ien Jing3qian4 景倩 景倩
Xu Miao Ching-shan 景山 景山
Xue Zong Ching-wên 敬文 敬文
Xiahou Wei Chi-ch‘üan Ji4quan2 季權 季权
Xiang Lang Chü-ta Ju4da2 巨達 巨达
Xiahou Ru Chün-lin
Xi Zheng Ling-hsien Ling4xian1 令先 令先
Xun Xian Man-ch‘ing
Xue Yong Mao-ch‘ang
Xu Qiu Mêng-yü Meng4yu4 孟玉 孟玉
Xiahou Yuan Miao-ts‘ai Miao4cai2 妙才 妙才
Xu Ci Jên-tu Ren2du3 仁篤 仁笃
Xu Yun Shih-ts‘ung
Xun Jing Shu-tz‘ŭ 叔慈 叔慈
Xie Jing Shu-fa
Xu Shu-lung
Xiahou Cheng Shu-ch‘üan
Xiahou Xuan T‘-ai-ch‘u Tai4chu1 太初 太初
Xin Chang T‘-ai-yung Tai4yong1 泰雍 泰雍
Xu Gan Wei-ch‘ang
Xie Cheng Wei-p‘ing
Xiang Tao Wên-pao
Xiang Tiao Wên-pao Wen2bao4 文豹 文豹
Xun Yu Wên-jo Wen2ruo4 文若 文若
Xi Zhen Wên-hsiang 文祥 文祥
Xu Sheng Wên-hsiang Wen2xiang4 文嚮 文向
Xu Jing Wên-hsiu 文休 文休
Xie Gai Wên-i
Xiahou Zhan Hsiao-jo
Xue Ti Hsiao-wei
Xun Yan Hsiu-jo 休若 休若
Xiahou He I-ch‘üan Yi4quan2 義權 义权
Xiahou Rong Yu-ch‘üan
Xun Chen Yu-jo You3ruo4 友若 友若
Xu Ling Yüan-ta
Xiahou Dun Yüan-jang Yuan2rang4 元讓 元让
Xiahou Hui Yüan-jung
Xu Shu Yüan-chih Yuan2zhi2 元直 元直
Xiahou Hui Chih-ch‘üan Zhi4quan2 稚權 稚权
Xu Chu Chung-k‘-ang Zhong4kang1 仲康 仲康
Xun Hong Chung-mao
Xiahou Ba Chung-ch‘üan Zhong4quan2 仲權 仲权
Xun Yue Chung-yü
Xin Ping Chung-chih Zhong4zhi4 仲治 仲治
Xing Yong
Xu Shao Tzŭ-chiang Zi3jiang1 子將 子将
Xiahou Mao Tzŭ-lin Zi3xiu1 子林 子林
Xu Xiang Tzŭ-ming
Xu You Tzŭ-yüan Zi3yuan3 子遠 子远
Xin Pi Tso-chih Zuo3zhi4 佐治 佐治

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

March 7, 2014