Officer Style Names: Wu Officers

Three Kingdoms Style Names: Wu Kingdom

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Wu Kingdom ]

Wu Kingdom: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.

Officer Search Form (Style Names)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Style Names (Zi, ): By Officer Name [TOP]

Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Xing and Ming Zi (Style) Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Wenluan Wên-luan 文鸞 文鸾
Wenbiao Wên-piao Wen2biao3 文表 文表
Xuansi Hsüan-ssŭ Xuan1si4 宣嗣 宣嗣
Zhongsi Chung-ssŭ
Xuanfeng Hsüan-fêng 玄風 玄风
Zishan Tzŭ-shan Zi3shan1 子山 子山
Wenao Wên-ao Wen2ao4 文奧 文奥
Zizheng Tzŭ-chêng Zi3zheng4 子正 子正
Zilie Tzŭ-lieh Zi3lie4 子烈 子烈
Deshu Tê-shu De2shu1 德樞 德枢
Demou Tê-mou De2mou2 德謀 德谋
Chengyuan Ch‘êng-yüan Cheng2yuan1 承淵 承渊
Zijian Tzŭ-chien
Xiaolian Hsiao-lien 孝連 孝连
Yuandai Yüan-tai Yuan2dai4 元代 元代
Xiaoqing Hsiao-ch‘ing
Zirou Tzŭ-jou Zi3rou2 子柔 子柔
Junyi Chün-i Jun1yi4 君義 君义
Xingba Hsing-pa Xing1ba4 興霸 兴霸
A-li
Yanxian Yen-hsien
Xiaoze Hsiao-tsê
Zimo Tzŭ-mo Zi3mo4 子默 子默
Yuantan Yüan-t‘-an Yuan2tan4 元嘆 元叹
Yigong I-kung 義公 义公
Zitai Tzŭ-t‘-ai
Gongmiao Kung-miao Gong1miao2 公苗 公苗
Xinbo Hsin-po
Weize Wei-tse 偉則 偉則
Yongxian Yung-hsien Yong3xian1 永先 永先
Ziyu Tzŭ-yü Zi3yu2 子魚 子鱼
Boxu Po-hsü Bo2xu4 伯緒 伯绪
Gongfu Kung-fu Gong1fu4 公覆 公覆
Xiuming Hsiu-ming
Zi’nan
Gongyi Kung-i 公奕 公奕
Derun Tê-jun De2run4 德潤 德润
Shuping Shu-p‘ing
Weigong Wei-kung
Kongru K‘ung-ju 孔儒 孔儒
Gongji Kung-chi Gong1ji4 公績 公绩
Zhengming Chêng-ming
Ziren Tzŭ-jên
Jingyu Ching-yü 敬輿 敬舆
Zhengming Chêng-ming 正明 正明
Jiyu Chi-yü Ji4yu4 季玉 季玉
Chengxian Ch‘êng-hsien Cheng2xian1 承先 承先
Dinggong Ting-kung Ding4gong1 定公 定公
Ziheng Tzŭ-hêng Zi3heng2 子衡 子衡
Gongji Kung-chi Gong1ji4 公紀 公纪
Shiheng Shih-hêng
Shiren Shih-jên Shi4ren2 士仁 士仁
Shiyi Shih-i Shi4yi4 世議 世议
Jingfeng Ching-fêng 敬風 敬风
Youjie Yu-chieh 幼節 幼节
Zizhang Tzŭ-chang
Ziming Tzŭ-ming Zi3ming2 子明 子明
Zijing Tzŭ-ching Zi3jing4 子敬 子敬
Gongzhong Kung-chung
Boyan Po-yen Bo2yan2 伯言 伯言
Jingzong Ching-tsung
Shilong Shih-lung Shi4long2 士龍 士龙
Gongxu Kung-hsü Gong1xu4 公緒 公绪
Gongwu Kung-wu Gong1wu3 恭武 恭武
Zifang Tzŭ-fang Zi3fang1 子方 子方
Wenti Wên-t‘i
Chengming Ch‘êng-ming 承明 承明
Wengui 文珪 文珪
Yanhuang Yen-huang Yan4huang2 彥黃 彦黄
Ziyuan Tzŭ-yüan Zi3yuan2 子元 子元
Gongzu Kung-tsu 公祖 公祖
Wenbiao Wên-piao Wen2biao3 文表 文表
Zihuang Tzŭ-huang Zi3huang2 子璜 子璜
Wenluan Wên-luan Wen2luan2 文鸾 文鸾
Wenbiao Wên-piao Wen2biao3 文表 文表
Xuansi Hsüan-ssŭ Xuan1si4 宣嗣 宣嗣
Zizheng Tzŭ-ch‘êng Zi3zheng4 子正 子正
Gongcao Kung-ts‘ao
Ziyu Tzŭ-yü
Ziwei Tzŭ-wei Zi3wei1 子威 子威
Boyang Po-yang Bo2yang2 伯陽 伯阳
Bofu Po-fu Bo2fu2 伯符 伯符
Zitong Tzŭ-t‘ung 子通 子通
Zigao Tzŭ-kao Zi3gao1 子高 子高
Guoyi Kuo-i Guo2yi2 國儀 国仪
Yuanzong Yüan-tsung Yuan2zong1 元宗 元宗
Zixiao Tzŭ-hsiao Zi3xiao4 子孝 子孝
Bohai Po-hai Bo2hai3 伯海 伯海
Jiming Chi-ming Ji4ming2 季明 季明
Shuwu Shu-wu Shu1wu3 叔武 叔武
Wentai Wên-t‘-ai Wen2tai2 文台 文台
Shulang Shu-lang Shu1lang3 叔朗 叔朗
Youtai Yu-t‘-ai You4tai2 幼台 幼台
Shuying Shu-ying
Ziyuan Tzŭ-yüan Zi3yuan3 子遠 子远
Jizuo Chi-tso Ji4zuo3 季佐 季佐
Zaoan Tsao-an Zao3an1 早安 早安
Ziming Tzŭ-ming Zi3ming2 子明 子明
Zizhi Tzŭ-chih
Dahu Ta-hu Da4hu2 大虎 大虎
Xiaohu Hsiao-hu
Shengtai Shêng-t‘ai Sheng4tai2 聖臺 圣臺
Zhongmou Chung-mou Zhong4mou2 仲謀 仲谋
Changxu Ch‘ang-hsü Chang2xu4 長緒 长绪
Gongli Kung-li Gong1li3 公禮 公礼
Zilie Tzŭ-lieh Zi3lie4 子烈 子烈
Shubi Shu-pi Shu1bi4 叔弼 叔弼
Zhongyi Chung-i Zhong4yi4 仲異 仲异
Ziyi Tzŭ-i Zi3yi4 子義 子义
Yuanfu Yüan-fu Yuan2fu4 元復 元复
Shiying Shih-ying Shi4ying1 世英 世英
Xianxian Hsien-hsien Xian3xian1 顯先 显先
Chengsi Ch‘êng-ssŭ Cheng2si4 承嗣 承嗣
Yongyuan Yung-yüan
Yongyuan
Ziqi Tzŭ-ch‘i
Zhoulin Chou-lin
Hongsi Hung-ssŭ
Kongxiu K‘ung-hsiu Kong3xiu1 孔休 孔休
Wenzi Wên-tzŭ
Shize Shih-tsê Shi4ze2 士則 士则
Weiping Wei-p‘ing
Shufa Shu-fa
Yuanda Yüan-ta
Wenxiang Wên-hsiang Wen2xiang4 文嚮 文向
Ziming Tzŭ-ming
Daoyan Tao-yen 道言 道言
Jingwen Ching-wên 敬文 敬文
Mancai Man-ts‘ai Man4cai2 曼才 曼才
Desi Tê-ssŭ
Zhongxiang Chung-hsiang Zhong4xiang2 仲翔 仲翔
Zhongsi Chung-ssŭ Zhong4si4 仲嗣 仲嗣
Zigang Tzŭ-kang Zi3gang1 子綱 子纲
Juxian Chü-hsien
Huishu Hui-shu
Shusi Shu-ssŭ Shu1si4 叔嗣 叔嗣
Zibu Tzŭ-pu Zi3bu4 子布 子布
Dedu Tê-tu
Zihe Tzŭ-ho
Wenyuan Wên-yüan
Ziyin Tzŭ-yin 子隱 子隐
Ziyu Tzŭ-yü Zi3yu2 子魚 子鱼
Youping Yu-p‘ing You4ping2 幼平 幼平
Gongjin Kung-chin Gong1jin3 公瑾 公瑾
Xiumu Hsiu-mu Xiu1mu4 休穆 休穆
Gongxu Kung-hsü 公绪 公绪
Ziju Tzŭ-chü Zi3ju4 子據 子据
Yifeng I-fêng Yi4feng1 義封 义封
Jiwen Chi-wên Ji4wen2 季文 季文
Junli Chün-li Jun1li3 君理 君理
Ziyu Tzŭ-yü Zi3yu2 子瑜 子瑜
Zhongsi Chung-ssŭ
Yuanxun Yüan-hsün Yuan2xun4 元遜 元逊
Shuchang Shu-ch‘ang Shu1chang2 叔長 叔长
Zhongsi Chung-ssu Zhong4si1 仲思 仲思
Darong Ta-jung Da4rong2 大榮 大荣

Style Names (Zi, ): By Style Name [TOP]

Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Zi (Style) Xing and Ming Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Gu Li
Sun Ce Po-fu Bo2fu2 伯符 伯符
Sun He Po-hai Bo2hai3 伯海 伯海
Huan Jie Po-hsü Bo2xu4 伯緒 伯绪
Lu Xun Po-yen Bo2yan2 伯言 伯言
Sun Ben Po-yang Bo2yang2 伯陽 伯阳
Sun Shao Ch‘ang-hsü Chang2xu4 長緒 长绪
Pan Jun Ch‘êng-ming 承明 承明
Teng Yin Ch‘êng-ssŭ Cheng2si4 承嗣 承嗣
Lou Xuan Ch‘êng-hsien Cheng2xian1 承先 承先
Ding Feng Ch‘êng-yüan Cheng2yuan1 承淵 承渊
Sun Luban Ta-hu Da4hu2 大虎 大虎
Xue Ying Tao-yen 道言 道言
Zu Mao Ta-jung Da4rong2 大榮 大荣
Zhao Zi Tê-tu
Cheng Pu Tê-mou De2mou2 德謀 德谋
Kan Ze Tê-jun De2run4 德潤 德润
Cheng Bing Tê-shu De2shu1 德樞 德枢
Yin Li Tê-ssŭ
Lü Dai Ting-kung Ding4gong1 定公 定公
Shi Wei Kung-ts‘ao
Huang Gai Kung-fu Gong1fu4 公覆 公覆
Ling Tong Kung-chi Gong1ji4 公績 公绩
Lu Ji Kung-chi Gong1ji4 公紀 公纪
Zhou Yu Kung-chin Gong1jin3 公瑾 公瑾
Sun Shao Kung-li Gong1li3 公禮 公礼
He Qi Kung-miao Gong1miao2 公苗 公苗
Meng Zong Kung-wu Gong1wu3 恭武 恭武
Luo Tong Kung-hsü Gong1xu4 公緒 公绪
Zhu Ji Kung-hsü 公绪 公绪
Jiang Qin Kung-i 公奕 公奕
Lu Xi Kung-chung
Qiao Xuan Kung-tsu 公祖 公祖
Sun Fu Kuo-i Guo2yi2 國儀 国仪
Wei Zhao Hung-ssŭ
Zhang Wen Hui-shu
Sun Huan Chi-ming Ji4ming2 季明 季明
Lu Kai Ching-fêng 敬風 敬风
Xue Zong Ching-wên 敬文 敬文
Liu Ji Ching-yü 敬輿 敬舆
Lu Yin Ching-tsung
Zhu Yi Chi-wên Ji4wen2 季文 季文
Liu Zhang Chi-yü Ji4yu4 季玉 季玉
Sun Kuang Chi-tso Ji4zuo3 季佐 季佐
Zhu Zhi Chün-li Jun1li3 君理 君理
Fu Shiren Chün-i Jun1yi4 君義 君义
Zhang Ti Chü-hsien
Liang Yu K‘ung-ju 孔儒 孔儒
Wu Can K‘ung-hsiu Kong3xiu1 孔休 孔休
Yan Jun Man-ts‘ai Man4cai2 曼才 曼才
Sun Qiang Shêng-t‘ai Sheng4tai2 聖臺 圣臺
Lu Ji Shih-hêng
Lu Yun Shih-lung Shi4long2 士龍 士龙
Lu Jing Shih-jên Shi4ren2 士仁 士仁
Lü Ju Shih-i Shi4yi4 世議 世议
Tao Huang Shih-ying Shi4ying1 世英 世英
Wu Yan Shih-tsê Shi4ze2 士則 士则
Sun Yi Shu-pi Shu1bi4 叔弼 叔弼
Zhuge Rong Shu-ch‘ang Shu1chang2 叔長 叔长
Xie Jing Shu-fa
Sun Jiao Shu-lang Shu1lang3 叔朗 叔朗
Li Heng Shu-p‘ing
Zhang Xiu Shu-ssŭ Shu1si4 叔嗣 叔嗣
Sun Huan Shu-wu Shu1wu3 叔武 叔武
Sun Jun Shu-ying
Li Su Wei-kung
Xie Cheng Wei-p‘ing
Hu Zong Wei-tse 偉則 偉則
Chen Biao Wên-ao Wen2ao4 文奧 文奥
Bing Xuan Wên-piao Wen2biao3 文表 文表
Qin Song Wên-piao Wen2biao3 文表 文表
Rui Xuan Wên-piao Wen2biao3 文表 文表
Pan Zhang 文珪 文珪
Bing Liang Wên-luan 文鸞 文鸾
Rui Liang Wên-luan Wen2luan2 文鸾 文鸾
Sun Jian Wên-t‘-ai Wen2tai2 文台 文台
Nie Yu Wên-t‘i
Xu Sheng Wên-hsiang Wen2xiang4 文嚮 文向
Zheng Quan Wên-yüan
Wu Fan Wên-tzŭ
Teng Xiu Hsien-hsien Xian3xian1 顯先 显先
Sun Luyu Hsiao-hu
Ding Lan Hsiao-lien 孝連 孝连
Fan Shen Hsiao-ch‘ing
Gu Shao Hsiao-tsê
He Shao Hsin-po
Gan Ning Hsing-pa Xing1ba4 興霸 兴霸
Huang Xiang Hsiu-ming
Zhu Huan Hsiu-mu Xiu1mu4 休穆 休穆
Bu Jing Hsüan-fêng 玄風 玄风
Bing Zhi Hsüan-ssŭ Xuan1si4 宣嗣 宣嗣
Rui Zhi Hsüan-ssŭ Xuan1si4 宣嗣 宣嗣
Pei Xuan Yen-huang Yan4huang2 彥黃 彦黄
Gu Rong Yen-hsien
Zhu Ran I-fêng Yi4feng1 義封 义封
Han Dang I-kung 義公 义公
Hua He Yung-hsien Yong3xian1 永先 永先
Wang Bo Yung-yüan
Wang Fan
Lu Kang Yu-chieh 幼節 幼节
Zhou Tai Yu-p‘ing You4ping2 幼平 幼平
Sun Jing Yu-t‘-ai You4tai2 幼台 幼台
Xu Ling Yüan-ta
Dong Xi Yüan-tai Yuan2dai4 元代 元代
Taishi Xiang Yüan-fu Yuan2fu4 元復 元复
Gu Yong Yüan-t‘-an Yuan2tan4 元嘆 元叹
Zhuge Ke Yüan-hsün Yuan2xun4 元遜 元逊
Sun Hao Yüan-tsung Yuan2zong1 元宗 元宗
Sun Lang Tsao-an Zao3an1 早安 早安
Liu Can Chêng-ming
Liu Zan Chêng-ming 正明 正明
Sun Quan Chung-mou Zhong4mou2 仲謀 仲谋
Bu Chan Chung-ssŭ
Zhang Cheng Chung-ssŭ Zhong4si4 仲嗣 仲嗣
Zhuge Jing Chung-ssŭ
Zhuge Jing Chung-ssu Zhong4si1 仲思 仲思
Yu Fan Chung-hsiang Zhong4xiang2 仲翔 仲翔
Sun Yu Chung-i Zhong4yi4 仲異 仲异
Wei Teng Chou-lin
Hui
Zhang Zhao Tzŭ-pu Zi3bu4 子布 子布
Mi Fang Tzŭ-fang Zi3fang1 子方 子方
Zhang Hong Tzŭ-kang Zi3gang1 子綱 子纲
Sun Deng Tzŭ-kao Zi3gao1 子高 子高
Zheng Chong Tzŭ-ho
Lü Fan Tzŭ-hêng Zi3heng2 子衡 子衡
Quan Cong Tzŭ-huang Zi3huang2 子璜 子璜
Ding Gu Tzŭ-chien
Lu Su Tzŭ-ching Zi3jing4 子敬 子敬
Zhu Ju Tzŭ-chü Zi3ju4 子據 子据
Chen Wu Tzŭ-lieh Zi3lie4 子烈 子烈
Sun Xiu Tzŭ-lieh Zi3lie4 子烈 子烈
Lü Meng Tzŭ-ming Zi3ming2 子明 子明
Sun Liang Tzŭ-ming Zi3ming2 子明 子明
Xu Xiang Tzŭ-ming
Gu Tan Tzŭ-mo Zi3mo4 子默 子默
Wei Jing Tzŭ-ch‘i
Liu Dun Tzŭ-jên
Feng Xi Tzŭ-jou Zi3rou2 子柔 子柔
Bu Zhi Tzŭ-shan Zi3shan1 子山 子山
Hao Pu Tzŭ-t‘-ai
Sun Chen Tzŭ-t‘ung 子通 子通
Sun Ba Tzŭ-wei Zi3wei1 子威 子威
Sun He Tzŭ-hsiao Zi3xiao4 子孝 子孝
Taishi Ci Tzŭ-i Zi3yi4 子義 子义
Zhou Chu Tzŭ-yin 子隱 子隐
Hua Xin Tzŭ-yü Zi3yu2 子魚 子鱼
Shi Yi Tzŭ-yü
Zhou Fang Tzŭ-yü Zi3yu2 子魚 子鱼
Zhuge Jin Tzŭ-yü Zi3yu2 子瑜 子瑜
Puyang Xing Tzŭ-yüan Zi3yuan2 子元 子元
Sun Jun Tzŭ-yüan Zi3yuan3 子遠 子远
Lu Mao Tzŭ-chang
Chen Duan Tzŭ-chêng Zi3zheng4 子正 子正
Shen You Tzŭ-ch‘êng Zi3zheng4 子正 子正
Sun Lü Tzŭ-chih

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

March 7, 2014