Officer Style Names: Wei Officers

Three Kingdoms Style Names: Wei Kingdom

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Wei Kingdom ]

Wei Kingdom: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.

Officer Search Form (Style Names)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Style Names (Zi, ): By Officer Name [TOP]

Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Xing and Ming Zi (Style) Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Shuye Shu-yeh Shu1ye4 叔業 叔业
Zhaoxian Chao-hsien Zhao1xian1 昭先 昭先
Genju Kên-chü Gen1ju3 根矩 根矩
Degui Tê-kuei De2gui1 德珪 德圭
Wenji Wên-chi Wen2ji1 文姬 文姬
Xiaoren Hsiao-jên Xiao4ren2 孝仁 孝仁
Zixiu Tzŭ-hsiu Zi3xiu1 子脩 子脩
Zhuhu Chu-hu 朱虎 朱虎
Mengde Mêng-tê Meng4de2 孟德 孟德
Cangshu Ts‘ang-shu Cang1shu1 倉舒 仓舒
Zihe Tzŭ-ho Zi3he2 子和 子和
Lanqing Lan-ch‘ing Lan2qing1 蘭卿 兰卿
Zilian Tzŭ-lien Zi3lian3 子廉 子廉
Jingming Ching-ming Jing3ming2 景明 景明
Yanshi Yen-shih Yan4shi4 彥士 彥士
Zihuan Tzŭ-huan Zi3huan2 子桓 子桓
Zixiao Tzŭ-hsiao Zi3xiao4 子孝 子孝
Junlin Chün-lin Jun4lin2 俊林 俊林
Yuanzhong Yüan-chung Yuan2zhong4 元仲 元仲
Changsi Ch‘ang-ssŭ Chang2si1 長思 长思
Zhaobo Chao-po Zhao1bo2 昭伯 昭伯
Jugao Chü-kao 巨高 巨高
Ling Ling
Wenlie Wên-lieh Wen2lie4 文烈 文烈
Pengzu P‘êng-tsu Peng2zu3 彭祖 彭祖
Ziwen Tzŭ-wên Zi3wen2 子文 子文
Zidan Tzŭ-tan Zi3dan1 子丹 子丹
Zijian Tzŭ-chien Zi3jian4 子建 子建
Bohuai Po-huai Bo2huai2 伯槐 伯槐
Yuanlong Yüan-lung Yuan2long2 元龍 元龙
Gongtai Kung-t‘-ai Gong1tai2 公臺 公臺
Hanyu Han-yü Han4yu2 漢瑜 汉瑜
Yuanfang Yüan-fang Yuan2fang1 元方 元方
Jibi Chi-pi 季弼 季弼
Kongzhang K‘ung-chang Kong3zhang1 孔璋 孔璋
Xiuyuan Hsiu-yüan Xiu1yuan1 休淵 休渊
Changwen Ch‘ang-wên Chang2wen2 長文 长文
Xuanbo Hsüan-po Xuan2bo2 玄伯 玄伯
Gongwei Kung-wei
Xiaoxian Hsiao-hsien
Jiming
Zhongde Chung-tê Zhong4de2 仲德 仲德
Hongyu Hung-yü 鴻豫 鸿豫
Deru Tê-ju De2ru2 德儒 德儒
Jigui Chi-kuei Ji4gui1 季珪 季珪
Shizai Shih-tsai Shi4zai3 士載 士载
Xuanmao Hsüan-mao
Yanjing Yen-ching 彥靖 彦靖
Jingli Ching-li Jing4li3 敬礼 敬礼
Zhengli Chêng-li Zheng4li3 正禮 正礼
Jizhi Chi-chih 季直 季直
Gongren Kung-jên Gong1ren2 公仁 公仁
Gongyou Kung-yu
Bohou Po-hou Bo2hou2 伯侯 伯侯
Gongliang Kung-liang Gong1liang2 公良 公良
Wubo Wu-po
Zixu Tzŭ-hsü Zi3xu4 子緒 子绪
Yuankai Yüan-k‘-ai Yuan2kai3 元凱 元凯
Zhongming Chung-ming
Nüwang Nü-wang
Yancai Yen-ts‘ai 彦材 彥材
Lanshi Lan-shih Lan2shi2 蘭石 兰石
Lanshi Lan-shih
Gongti Kung-t‘i Gong1ti4 公悌 公悌
Wenhui Wên-hui Wen2hui4 文惠 文惠
Yuanlü Yüan-lü Yuan23 元呂 元吕
Shenping Shên-p‘ing 升平 升平
Jixing Chi-hsing 季行 季行
Gongming Kung-ming Gong1ming2 公明 公明
Yunchang Yün-ch‘ang Yun2chang2 雲長 云长
Zibang Tzŭ-pang Zi3bang1 子邦 子邦
Zhonggong Chung-kung Zhong4gong1 仲恭 仲恭
Boji Po-chi 伯濟 伯济
Fengxiao Fêng-hsiao Feng4xiao4 奉孝 奉孝
Zhongnan Chung-nan
Youjian Yu-chien
Boyi Po-i Bo2yi4 伯益 伯益
Zini Tzŭ-ni Zi3ni2 子尼 子尼
Manyu Man-yü
Yuansi Yüan-ssŭ Yuan2si4 元嗣 元嗣
Gongzi Kung-tzŭ Gong1zhi4 公至 公至
Wenyue Wên-yüeh Wen2yue1 文約 文约
Jingran Ching-jan
Zishu Tzŭ-shu
Mengjie Mêng-chieh
Bodao Po-tao 伯道 伯道
Kongyi K‘ung-i
Shulong Shu-lung Shu1long2 叔龍 叔龙
Yangshi Yang-shih Yang2shi4 陽士 阳士
Pingshu P‘ing-shu Ping2shu1 平叔 平叔
Yingkao Ying-k‘-ao Ying3kao3 穎考 颖考
Yuangan Yüan-kan
Xiaoming Hsiao-ming
Xuanwei Hsüan-wei Xuan2wei1 玄威 玄威
Wuxuan Wu-hsüan Wu3xuan2 武玄 武玄
Shiyuan Shih-yüan Shi4yuan2 世元 世元
Wende Wên-tê 文德 文德
Ziyu Tzŭ-yü Zi3yu2 子魚 子鱼
Yuanze Yüan-tsê Yuan2ze2 元則 元则
Boxu Po-hsü Bo2xu4 伯緒 伯绪
Wenta Wên-t‘-a
Gongheng Kung-hêng Gong1heng2 公衡 公衡
Shuye Shu-yeh 叔夜 叔夜
Shuchang Shu-ch‘ang
Wenran Wên-jan 文然 文然
Siran Ssŭ-jan Si1ran2 思然 思然
Gonglü Kung-lü Gong12 公閭 公闾
Shuye Shu-yeh
Liangdao Liang-tao 梁道 梁道
Wenhe Wên-ho Wen2he2 文和 文和
Ziyi Tzŭ-i 子翼 子翼
Zitong Tzŭ-t‘ung 子通 子通
Boyue Po-yüeh Bo2yue1 伯約 伯约
Boyi Po-i Bo2yi4 伯奕 伯奕
Yuanji Yüan-chi 元機 元机
Deyi Tê-i 德禕 德祎
Shulin Shu-lin
Wenju Wên-chü Wen2ju3 文舉 文举
Yidu I-tu 異度 异度
Mancheng Man-ch‘êng Man4cheng2 曼成 曼成
Xuanguo Hsüan-kuo
Zixian Tzŭ-hsien 子憲 子宪
Jianxian Chien-hsien Jian4xian2 建賢 建贤
Gongzhao Kung-chao 公昭 公昭
Wenda Wên-ta 文達 文达
Shuwen Shu-wên
Zilang Tzŭ-lang
Xiaoyi Hsiao-i
Menghuang Mêng-huang Meng4huang2 孟皇 孟皇
Bofang Po-fang 伯方 伯方
Ziyu Tzŭ-yü Zi3yu2 子虞 子虞
Kongshu K‘ung-shu
Zichu Tzŭ-ch‘u Zi3chu1 子初 子初
Xuande Hsüan-tê Xuan2de2 玄德 玄德
Gongshan Kung-shan Gong1shan1 公山 公山
Ziqi Tzŭ-ch‘i 子棄 子弃
Yuanying Yüan-ying Yuan2ying3 元穎 元颖
Gongsi Kung-ssŭ Gong1si4 公嗣 公嗣
Kongcai K‘ung-ts‘ai Kong3cai2 孔才 孔才
Zizhen Tzŭ-chên Zi3zhen1 子真 子真
Shizong Shih-tsung
Zitai Tzŭ-t‘-ai Zi3tai2 子臺 子台
Ziyang Tzŭ-yang Zi3yang2 子揚 子扬
Gongsi Kung-ssŭ Gong1si4 恭嗣 恭嗣
Zhongxiong Chung-hsiung
Gonggan Kung-an Gong1gan4 公幹 公干
Kongcai K‘ung-ts‘ai Kong3cai2 孔才 孔才
Zibo Tzŭ-po 子伯 子伯
Wenyu Wên-yü 文蔚 文蔚
Zike Tzŭ-k‘o Zi3ke4 子恪 子恪
Zijia Tzŭ-chia Zi3jia1 子家 子家
Deheng Tê-hêng De2heng2 德衡 德衡
Shoucheng Shou-ch‘êng Shou4cheng2 壽成 寿成
Boning Po-ning Bo2ning2 伯寧 伯宁
Gongheng
Xiaoxian Hsiao-hsien 孝先 孝先
Zijing Tzŭ-ching Zi3qing4 子敬 子敬
Gongwei Kungwei Gong1wei1 公威 公威
Gongxiu Kung-hsiu
Zifang Tzŭ-fang Zi3fang1 子方 子方
Xibo Hsi-po 熙伯 熙伯
Dexing Tê-hsing 德信 德信
Yuanmao Yüan-mao 元茂 元茂
Lingming Ling-ming Ling4ming2 令明 令明
Jushi Chü-shih Ju4shi1 巨師 巨师
Shanren Shan-jên
Ziyi Tzŭ-i Zi3yi4 子異 子异
Wenji Wên-chi
Shuze Shu-tsê
Juguang Chü-kuang Ju4guang1 巨光 巨光
Wenxing Wên-hsing 文行 文行
Xuibo
Zijing Tzŭ-ching 子經 子经
Yuanming Yüan-ming Yuan2ming2 元明 元明
Bonan Po-nan 伯南 伯南
Yuanbao Yüan-pao 元褒 元褒
Boda Po-ta Bo2da2 伯達 伯达
Yuanyu Yüan-yü 元瑜 元瑜
Gongxia Kung-hsia
Yuanbo Yüan-po Yuan2bo2 元伯 元伯
Yiju I-chü Yi4ju3 義舉 义举
Zhongrong Chung-jung Zhong4rong2 仲容 仲容
Gongliu Kungliu Gong1liu2 公劉 公刘
Linbo Lin-po
Dezhou Techou 德胄 德胄
Guangyuan Kuang-yüan 廣元 广元
Jiangong Chienkung 建公 建公
Shuda Shu-ta 叔達 叔达
Huida Hui-ta Hui4da2 惠達 惠达
Zizang Tzŭ-tsang
Jida Chi-ta Ji4da2 季達 季达
Boda Po-ta Bo2da2 伯達 伯达
Youda Yu-ta You4da2 幼達 幼达
Ziyuan Tzŭ-yüan Zi3yuan2 子元 子元
Yada Ya-ta 雅達 雅达
Zichu Tzŭ-ch‘u Zi3chu1 子初 子初
Xianda Hsien-ta 顯達 显达
Anshi An-shih 安世 安世
Zhongda Chung-ta Zhong4da2 仲達 仲达
Dayou Ta-yu Da4you2 大猷 大猷
Zishang Tzŭ-shang Zi3shang4 子上 子上
Zihua Tzŭ-hua Zi3hua4 子華 子华
Xiaoyou Hsiao-yu
Wenshi Wên-shih 文師 文师
Zhongtai Chung-t‘-ai
Deda Tê-ta De2da2 德達 德达
Shiwen Shih-wên 士文 士文
Yanlong Yen-lung
Zitai Tzŭ-t‘-ai Zi3tai4 子泰 子泰
Guorang Kuo-jang Guo2rang4 國讓 国让
Zhongxuan Chung-hsüan Zhong4xuan1 仲宣 仲宣
Wenshu Wên-shu 文舒 文舒
Weitai Wei-t‘-ai 偉臺 伟台
Zhengzong Chêng-tsung
Xuanchong Hsüan-ch‘ung 玄沖 玄冲
Boxing Po-hsing Bo2xing1 伯興 伯兴
Yanwei Yen-wei 彥偉 彦伟
Yingxing Ying-hsing Jing3xing1 景興 景兴
Yanyun Yen-yün Yan4yun2 彥云 彦云
Zijun Tzŭ-chün Zi3jun1 子均 子均
Kongshi K‘ung-shih Kong3shi2 孔碩 孔硕
Chudao Ch‘u-tao 處道 处道
Ziquan Tzŭ-ch‘üan Zi3quan2 子全 子全
Ziyong Tzŭ-yung Zi3yong1 子雍 子雍
Xibo Hsi-po
Xiuzheng Hsiu-chêng Xiu1zheng1 休徵 休徵
Shuzhi Shu-chih Shu1zhi4 叔治 叔治
Liangfu Liang-fu
Wendu Wên-tu
Shujing Shu-ching
Zhongjiang Chung-chiang
Xiufu Hsiu-fu
Zijing Tzŭ-ching 子京 子京
Zhongjian Chung-chien
Boyu Po-yü Bo2yu4 伯玉 伯玉
Dewei Tê-wei
Boru Po-ju Bo2ru2 伯儒 伯儒
Yuanjiang Yüan-chiang
Ziya Tzŭ-ya
Gongzhen Kung-chên 公振 公振
Zixu Tzŭ-hsü
Manji Man-chi Man4ji1 曼基 曼基
Zhongye Chung-yeh Zhong4ye4 仲業 仲业
Zhongruo Chung-jo 仲若 仲若
Annu An-nu 黯奴 黯奴
Yuanxia Yüan-hsia
Jizhong Chi-chung 季重 季重
Bonan Po-nan
Zhongquan Chung-ch‘üan Zhong4quan2 仲權 仲权
Shuquan Shu-ch‘üan
Yuanrang Yüan-jang Yuan2rang4 元讓 元让
Yiquan I-ch‘üan Yi4quan2 義權 义权
Yuanrong Yüan-jung
Zhiquan Chih-ch‘üan Zhi4quan2 稚權 稚权
Zilin Tzŭ-lin Zi3xiu1 子林 子林
Youquan Yu-ch‘üan
Junlin Chün-lin
Boren Po-jên Bo2ren2 伯仁 伯仁
Jiquan Chi-ch‘üan Ji4quan2 季權 季权
Taichu T‘-ai-ch‘u Tai4chu1 太初 太初
Miaocai Miao-ts‘ai Miao4cai2 妙才 妙才
Wenyi Wên-i
Taiyong T‘-ai-yung Tai4yong1 泰雍 泰雍
Zuozhi Tso-chih Zuo3zhi4 佐治 佐治
Zi’ang
Zhongkang Chung-k‘-ang Zhong4kang1 仲康 仲康
Weichang Wei-ch‘ang
Gongming Kung-ming Gong1ming2 公明 公明
Jingshan Ching-shan 景山 景山
Mengyu Mêng-yü Meng4yu4 孟玉 孟玉
Yuanzhi Yüan-chih Yuan2zhi2 元直 元直
Baojian Pao-chien Bao3jian1 寶堅 宝坚
Jicai Chi-ts‘ai Ji4cai2 季才 季才
Boji Po-chi
Ziyuan Tzŭ-yüan Zi3yuan3 子遠 子远
Shicong Shih-ts‘ung
Xiaowei Hsiao-wei
Zhongmao Chung-mao
Shuci Shu-tz‘ŭ 叔慈 叔慈
Jihe Chi-ho 季和 季和
Gonggao Kung-kao
Manqing Man-ch‘ing
Gongceng Kung-ts‘êng Gong1ceng2 公曾 公曾
Xiuruo Hsiu-jo 休若 休若
Jingqian Ching-ch‘ien Jing3qian4 景倩 景倩
Gongda Kung-ta Gong1da2 公達 公达
Wenruo Wên-jo Wen2ruo4 文若 文若
Zhongyu Chung-yü
Changqing Ch‘ang-ch‘ing
Wentong Wên-t‘ung
Wenlin Wên-lin
Gongzhong Kung-chung
Bojian Po-chien 伯儉 伯俭
Wenzi Wên-tzŭ
Yanming Yen-ming
Yishan I-shan Yi4shan1 義山 义山
Jicai Chi-ts‘ai Ji4cai2 季才 季才
Shiying Shih-ying Shi4ying1 世英 世英
Dezu Tê-tsu De2zu3 德祖 德祖
Weigong Wei-kung Wei1gong1 威公 威公
Zizeng Tzŭ-tsêng
Zhongyuan Chung-yüan 仲瑗 仲瑗
Zizheng Tzŭ-chêng
Zhongyun Chung-yün
Wenze Wên-tsê 文則 文则
Yaoqing Yao-ch‘ing Yao4qing1 曜卿 曜卿
Wenqian Wên-ch‘ien 文謙 文谦
Wenzai Wên-tsai
Xuangao Hsüan-kao 宣高 宣高
Yanhuang Yen-huang Yan4huang2 彥皇 彦皇
Gongxian Kung-hsien Gong1xian1 公先 公先
Gongyi Kung-i Gong1yi2 公儀 公仪
Junyi Chün-i Jun4yi4 儁乂 儁乂
Zigang Tzŭ-kang Zi3gang1 子綱 子纲
Derong Tê-jung De2rong2 德容 德容
Yuanjie Yüan-chieh Yuan2jie2 元節 元节
Ziyun Tzŭ-yün 子雲 子云
Wenyuan Wên-yüan Wen2yuan3 文遠 文远
Gongqi Kung-ch‘i Gong1qi2 公祺 公祺
Yancai Yen-ts‘ai
Mengzhuo Mêng-cho 孟卓 孟卓
Jingzhong Ching-chung 敬仲 敬仲
Zichan Tzŭ-ch‘an Zi3chan3 子產 子产
Yuanfeng Yüan-fêng
Ziqian Tzŭ-ch‘ien
Weizhang Wei-chang
Shumao Shu-mao
Zichang Tzŭ-ch‘ang
Zirou Tzŭ-jou
Boran Po-jan
Wenhe Wên-ho
Wengong 文公 文公
Linshu Lin-shu
Little Same
Kangcheng K‘-ang-ch‘êng Kang1cheng2 康成 康成
Yuansheng Yüan-shêng
Shiji Shih-chi Shi4ji4 士季 士季
Yuanchang Yüan-ch‘ang 元常 元常
Zhishu Chih-shu Zhi4shu1 稚叔 稚叔
Gongli Kung-li
Yuanzhi Yüan-chih
Kailin K‘-ai-lin
Konghe K‘ung-ho Kong3he2 孔和 孔和
Gongdao Kung-tao 公道 公道
Wenbo Wên-po Wen2bo2 文博 文博
Gongxiu Kung-hsiu Gong1xiu1 公休 公休
Shilin Shih-lin
Ziqing Tzŭ-ch‘ing Zi3qing1 子卿 子卿
Yuanfang Yüan-fang Yuan2fang4 元放 元放
Yanyong Yen-yung

Style Names (Zi, ): By Style Name [TOP]

Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Zi (Style) Xing and Ming Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Wu Dun An-nu 黯奴 黯奴
Sima Yan An-shih 安世 安世
Xu Xuan Pao-chien Bao3jian1 寶堅 宝坚
Ren Jun Po-ta Bo2da2 伯達 伯达
Sima Lang Po-ta Bo2da2 伯達 伯达
Hao Zhao Po-tao 伯道 伯道
Liang Mao Po-fang 伯方 伯方
Du Ji Po-hou Bo2hou2 伯侯 伯侯
Chang Lin Po-huai Bo2huai2 伯槐 伯槐
Guo Huai Po-chi 伯濟 伯济
Xu Ying Po-chi
Yan Wen Po-chien 伯儉 伯俭
Qin Shao Po-nan 伯南 伯南
Wu Zhou Po-nan
Man Chong Po-ning Bo2ning2 伯寧 伯宁
Zhao Yan Po-jan
Xiahou Shang Po-jên Bo2ren2 伯仁 伯仁
Wei Ji Po-ju Bo2ru2 伯儒 伯儒
Wang Ji Po-hsing Bo2xing1 伯興 伯兴
Huan Jie Po-hsü Bo2xu4 伯緒 伯绪
Guo Yi Po-i Bo2yi4 伯益 伯益
Jiang Xu Po-i Bo2yi4 伯奕 伯奕
Wei Guan Po-yü Bo2yu4 伯玉 伯玉
Jiang Wei Po-yüeh Bo2yue1 伯約 伯约
Cao Chong Ts‘ang-shu Cang1shu1 倉舒 仓舒
Xun Yun Ch‘ang-ch‘ing
Cao Shao Ch‘ang-ssŭ Chang2si1 長思 长思
Chen Qun Ch‘ang-wên Chang2wen2 長文 长文
Wang Shen Ch‘u-tao 處道 处道
Sima You Ta-yu Da4you2 大猷 大猷
Sun Li Tê-ta De2da2 德達 德达
Cai Mao Tê-kuei De2gui1 德珪 德圭
Ma Jun Tê-hêng De2heng2 德衡 德衡
Zhang Ji Tê-jung De2rong2 德容 德容
Cui Lin Tê-ju De2ru2 德儒 德儒
Wei Huang Tê-wei
Mu Bing Tê-hsing 德信 德信
Jin Yi Tê-i 德禕 德祎
Shi Miao Techou 德胄 德胄
Yang Xiu Tê-tsu De2zu3 德祖 德祖
Guo Jia Fêng-hsiao Feng4xiao4 奉孝 奉孝
Bing Yuan Kên-chü Gen1ju3 根矩 根矩
Xun Xu Kung-ts‘êng Gong1ceng2 公曾 公曾
Xun You Kung-ta Gong1da2 公達 公达
Zhu Kung-tao 公道 公道
Liu Zhen Kung-an Gong1gan4 公幹 公干
Xun Wei Kung-kao
Huang Quan Kung-hêng Gong1heng2 公衡 公衡
Man Wei
Zhongchang Tong Kung-li
Du Kui Kung-liang Gong1liang2 公良 公良
Shi Huan Kungliu Gong1liu2 公劉 公刘
Jia Chong Kung-lü Gong12 公閭 公闾
Guan Lu Kung-ming Gong1ming2 公明 公明
Xu Huang Kung-ming Gong1ming2 公明 公明
Zhang Lu Kung-ch‘i Gong1qi2 公祺 公祺
Dong Zhao Kung-jên Gong1ren2 公仁 公仁
Liu Dai Kung-shan Gong1shan1 公山 公山
Liu Shan Kung-ssŭ Gong1si4 公嗣 公嗣
Liu Yi Kung-ssŭ Gong1si4 恭嗣 恭嗣
Chen Gong Kung-t‘-ai Gong1tai2 公臺 公臺
Fu Xun Kung-t‘i Gong1ti4 公悌 公悌
Chen Yu Kung-wei
Meng Jian Kungwei Gong1wei1 公威 公威
Shan Gu Kung-hsia
Zhang Cheng Kung-hsien Gong1xian1 公先 公先
Meng Kang Kung-hsiu
Zhuge Dan Kung-hsiu Gong1xiu1 公休 公休
Zhang Fan Kung-i Gong1yi2 公儀 公仪
Dongguo Yannian Kung-yu
Li Sheng Kung-chao 公昭 公昭
Wei Zhen Kung-chên 公振 公振
Yan Gan Kung-chung
Han Ji Kung-tzŭ Gong1zhi4 公至 公至
Shi Tao Kuang-yüan 廣元 广元
Tian Yu Kuo-jang Guo2rang4 國讓 国让
Chen Gui Han-yü Han4yu2 漢瑜 汉瑜
Chi Lü Hung-yü 鴻豫 鸿豫
Sima Jin Hui-ta Hui4da2 惠達 惠达
Sima Fang Chienkung 建公 建公
Li Li Chien-hsien Jian4xian2 建賢 建贤
Chen Jiao Chi-pi 季弼 季弼
Xu Yi Chi-ts‘ai Ji4cai2 季才 季才
Yang Jun Chi-ts‘ai Ji4cai2 季才 季才
Sima Kui Chi-ta Ji4da2 季達 季达
Cui Yan Chi-kuei Ji4gui1 季珪 季珪
Xun Shu Chi-ho 季和 季和
Cheng Xiao
Ding Yi Ching-li Jing4li3 敬礼 敬礼
Cao Huan Ching-ming Jing3ming2 景明 景明
Xun Yi Ching-ch‘ien Jing3qian4 景倩 景倩
Han Xuan Ching-jan
Xu Miao Ching-shan 景山 景山
Zhang Qi Ching-chung 敬仲 敬仲
Xiahou Wei Chi-ch‘üan Ji4quan2 季權 季权
Geng Ji Chi-hsing 季行 季行
Dong Yu Chi-chih 季直 季直
Wu Zhi Chi-chung 季重 季重
Cao Song Chü-kao 巨高 巨高
Pei Mao Chü-kuang Ju4guang1 巨光 巨光
Cao Ru Chün-lin Jun4lin2 俊林 俊林
Xiahou Ru Chün-lin
Zhang He Chün-i Jun4yi4 儁乂 儁乂
Pang Hong Chü-shih Ju4shi1 巨師 巨师
Zhou Jun K‘-ai-lin
Zheng Xuan K‘-ang-ch‘êng Kang1cheng2 康成 康成
Liu Shao K‘ung-ts‘ai Kong3cai2 孔才 孔才
Liu Zhu K‘ung-ts‘ai Kong3cai2 孔才 孔才
Zhou Xuan K‘ung-ho Kong3he2 孔和 孔和
Wang Qi K‘ung-shih Kong3shi2 孔碩 孔硕
Linghu Shao K‘ung-shu
Hao Zhou K‘ung-i
Chen Lin K‘ung-chang Kong3zhang1 孔璋 孔璋
Cao Fang Lan-ch‘ing Lan2qing1 蘭卿 兰卿
Fu Gu Lan-shih Lan2shi2 蘭石 兰石
Fu Jia Lan-shih
Jia Kui Liang-tao 梁道 梁道
Wang Xun Liang-fu
Shi Jian Lin-po
Cao Wei Ling
Pang De Ling-ming Ling4ming2 令明 令明
Zheng Mao Lin-shu
Zheng Xiaotong
Li Dian Man-ch‘êng Man4cheng2 曼成 曼成
Wen Hui Man-chi Man4ji1 曼基 曼基
Xun Xian Man-ch‘ing
Han Guan Man-yü
Cao Cao Mêng-tê Meng4de2 孟德 孟德
Liang Gu Mêng-huang Meng4huang2 孟皇 孟皇
Hao ? Mêng-chieh
Xu Qiu Mêng-yü Meng4yu4 孟玉 孟玉
Zhang Miao Mêng-cho 孟卓 孟卓
Xiahou Yuan Miao-ts‘ai Miao4cai2 妙才 妙才
Empress Guo Nü-wang
Cao Yu P‘êng-tsu Peng2zu3 彭祖 彭祖
He Yan P‘ing-shu Ping2shu1 平叔 平叔
Pang Shan-jên
Gaotang Long Shên-p‘ing 升平 升平
Xu Yun Shih-ts‘ung
Zhong Hui Shih-chi Shi4ji4 士季 士季
Zong Cheng Shih-lin
Sun Liang Shih-wên 士文 士文
Yang Wei Shih-ying Shi4ying1 世英 世英
Hu Yuan Shih-yüan Shi4yuan2 世元 世元
Deng Ai Shih-tsai Shi4zai3 士載 士载
Liu Xian Shih-tsung
Ma Teng Shou-ch‘êng Shou4cheng2 壽成 寿成
Ji Mao Shu-ch‘ang
Xun Jing Shu-tz‘ŭ 叔慈 叔慈
Sima Fu Shu-ta 叔達 叔达
Wang Zhen Shu-ching
Kong Gui Shu-lin
He Kui Shu-lung Shu1long2 叔龍 叔龙
Zhao Jian Shu-mao
Xiahou Cheng Shu-ch‘üan
Li Wan Shu-wên
Bao Xun Shu-yeh Shu1ye4 叔業 叔业
Ji Kang Shu-yeh 叔夜 叔夜
Jia Hong Shu-yeh
Pei Kai Shu-tsê
Wang Xiu Shu-chih Shu1zhi4 叔治 叔治
Ji Mu Ssŭ-jan Si1ran2 思然 思然
Xiahou Xuan T‘-ai-ch‘u Tai4chu1 太初 太初
Xin Chang T‘-ai-yung Tai4yong1 泰雍 泰雍
Xu Gan Wei-ch‘ang
Yang Yi Wei-kung Wei1gong1 威公 威公
Wang Guan Wei-t‘-ai 偉臺 伟台
Zhao Ang Wei-chang
Zhu Ling Wên-po Wen2bo2 文博 文博
Li Tong Wên-ta 文達 文达
Hu Zhi Wên-tê 文德 文德
Wang Yi Wên-tu
Zheng Hun 文公 文公
Jia Xu Wên-ho Wen2he2 文和 文和
Zheng Chong Wên-ho
Gao Rou Wên-hui Wen2hui4 文惠 文惠
Cai Yan Wên-chi Wen2ji1 文姬 文姬
Pei Hui Wên-chi
Kong Rong Wên-chü Wen2ju3 文舉 文举
Cao Xiu Wên-lieh Wen2lie4 文烈 文烈
Yan Fei Wên-lin
Yue Jin Wên-ch‘ien 文謙 文谦
Ji Miao Wên-jan 文然 文然
Xun Yu Wên-jo Wen2ruo4 文若 文若
Su Ze Wên-shih 文師 文师
Wang Chang Wên-shu 文舒 文舒
Huang Lang Wên-t‘-a
Yan Bao Wên-t‘ung
Pei Qian Wên-hsing 文行 文行
Xie Gai Wên-i
Lu Cui Wên-yü 文蔚 文蔚
Zhang Liao Wên-yüan Wen2yuan3 文遠 文远
Han Sui Wên-yüeh Wen2yue1 文約 文约
Yue Xiang Wên-tsai
Yu Jin Wên-tsê 文則 文则
Yan Xiang Wên-tzŭ
Du Shu Wu-po
Hu Lie Wu-hsüan Wu3xuan2 武玄 武玄
Sima Xun Hsien-ta 顯達 显达
Hou Shilang Hsiao-ming
Cang Ci Hsiao-jên Xiao4ren2 孝仁 孝仁
Xue Ti Hsiao-wei
Chen Zhong Hsiao-hsien
Mao Jie Hsiao-hsien 孝先 孝先
Li Yi Hsiao-i
Su Lin Hsiao-yu
Miao Xi Hsi-po 熙伯 熙伯
Wang Xiang Hsi-po
Wei Duan Hsiu-fu
Xun Yan Hsiu-jo 休若 休若
Chen Qian Hsiu-yüan Xiu1yuan1 休淵 休渊
Wang Xiang Hsiu-chêng Xiu1zheng1 休徵 休徵
Chen Tai Hsüan-po Xuan2bo2 玄伯 玄伯
Wang Hun Hsüan-ch‘ung 玄沖 玄冲
Liu Bei Hsüan-tê Xuan2de2 玄德 玄德
Zang Ba Hsüan-kao 宣高 宣高
Li Feng Hsüan-kuo
Deng Yang Hsüan-mao
Hu Fen Hsüan-wei Xuan2wei1 玄威 玄威
Po Qin
Sima Tong Ya-ta 雅達 雅达
Fu Gan Yen-ts‘ai 彦材 彥材
Zhang Mao Yen-ts‘ai
He Xia Yang-shih Yang2shi4 陽士 阳士
Zhan Qian Yen-huang Yan4huang2 彥皇 彦皇
Ding Mi Yen-ching 彥靖 彦靖
Sun Zi Yen-lung
Yan Xing Yen-ming
Cao Mao Yen-shih Yan4shi4 彥士 彥士
Wang Jing Yen-wei 彥偉 彦伟
Zuo Xi Yen-yung
Wang Ling Yen-yün Yan4yun2 彥云 彦云
Yuan Huan Yao-ch‘ing Yao4qing1 曜卿 曜卿
Kuai Yue I-tu 異度 异度
Shen Dan I-chü Yi4ju3 義舉 义举
He Zeng Ying-k‘-ao Ying3kao3 穎考 颖考
Wang Lang Ying-hsing Jing3xing1 景興 景兴
Xiahou He I-ch‘üan Yi4quan2 義權 义权
Yang Fu I-shan Yi4shan1 義山 义山
Sima Min Yu-ta You4da2 幼達 幼达
Guo Xian Yu-chien
Xiahou Rong Yu-ch‘üan
Ren Kai Yüan-pao 元褒 元褒
Shao Ti Yüan-po Yuan2bo2 元伯 元伯
Zhong Yao Yüan-ch‘ang 元常 元常
Chen Ji Yüan-fang Yuan2fang1 元方 元方
Zuo Ci Yüan-fang Yuan2fang4 元放 元放
Zhang Xiang Yüan-fêng
He Zhen Yüan-kan
Jin Xuan Yüan-chi 元機 元机
Wei Kang Yüan-chiang
Zhang Jian Yüan-chieh Yuan2jie2 元節 元节
Du Yu Yüan-k‘-ai Yuan2kai3 元凱 元凯
Chen Deng Yüan-lung Yuan2long2 元龍 元龙
Gao Yüan-lü Yuan23 元呂 元吕
Pan Xu Yüan-mao 元茂 元茂
Qin Lang Yüan-ming Yuan2ming2 元明 元明
Xiahou Dun Yüan-jang Yuan2rang4 元讓 元让
Xiahou Hui Yüan-jung
Zhi Xi Yüan-shêng
Han Hao Yüan-ssŭ Yuan2si4 元嗣 元嗣
Wu Gai Yüan-hsia
Liu Fu Yüan-ying Yuan2ying3 元穎 元颖
Ruan Yu Yüan-yü 元瑜 元瑜
Huan Fan Yüan-tsê Yuan2ze2 元則 元则
Xu Shu Yüan-chih Yuan2zhi2 元直 元直
Zhou Buyi Yüan-chih
Cao Rui Yüan-chung Yuan2zhong4 元仲 元仲
Guan Yu Yün-ch‘ang Yun2chang2 雲長 云长
Cao Shuang Chao-po Zhao1bo2 昭伯 昭伯
Bi Gui Chao-hsien Zhao1xian1 昭先 昭先
Ding Yi Chêng-li Zheng4li3 正禮 正礼
Wang Hong Chêng-tsung
Xiahou Hui Chih-ch‘üan Zhi4quan2 稚權 稚权
Zhong Yu Chih-shu Zhi4shu1 稚叔 稚叔
Sima Yi Chung-ta Zhong4da2 仲達 仲达
Cheng Yu Chung-tê Zhong4de2 仲德 仲德
Guanqiu Jian Chung-kung Zhong4gong1 仲恭 仲恭
Wei Gu Chung-chien
Wei Dan Chung-chiang
Xu Chu Chung-k‘-ang Zhong4kang1 仲康 仲康
Xun Hong Chung-mao
Duan Wei Chung-ming
Guo Pei Chung-nan
Xiahou Ba Chung-ch‘üan Zhong4quan2 仲權 仲权
Shi Bao Chung-jung Zhong4rong2 仲容 仲容
Wen Qin Chung-jo 仲若 仲若
Sun Guan Chung-t‘-ai
Liu Yi Chung-hsiung
Wang Can Chung-hsüan Zhong4xuan1 仲宣 仲宣
Wen Ping Chung-yeh Zhong4ye4 仲業 仲业
Xun Yue Chung-yü
Ying Shao Chung-yüan 仲瑗 仲瑗
You Chu Chung-yün
Cao Biao Chu-hu 朱虎 朱虎
Xing Yong
Guanqiu Dian Tzŭ-pang Zi3bang1 子邦 子邦
Lou Gui Tzŭ-po 子伯 子伯
Zhang Te Tzŭ-ch‘an Zi3chan3 子產 子产
Zhao Rong Tzŭ-ch‘ang
Liu Ba Tzŭ-ch‘u Zi3chu1 子初 子初
Sima Wang Tzŭ-ch‘u Zi3chu1 子初 子初
Cao Zhen Tzŭ-tan Zi3dan1 子丹 子丹
Mi Fang Tzŭ-fang Zi3fang1 子方 子方
Zhang Hong Tzŭ-kang Zi3gang1 子綱 子纲
Cao Chun Tzŭ-ho Zi3he2 子和 子和
Sima Zhi Tzŭ-hua Zi3hua4 子華 子华
Cao Pi Tzŭ-huan Zi3huan2 子桓 子桓
Lu Yu Tzŭ-chia Zi3jia1 子家 子家
Cao Zhi Tzŭ-chien Zi3jian4 子建 子建
Meng Da Tzŭ-ching Zi3qing4 子敬 子敬
Qian Zhao Tzŭ-ching 子經 子经
Wei Feng Tzŭ-ching 子京 子京
Wang Ping Tzŭ-chün Zi3jun1 子均 子均
Lü Qian Tzŭ-k‘o Zi3ke4 子恪 子恪
Li Xiu Tzŭ-lang
Cao Hong Tzŭ-lien Zi3lian3 子廉 子廉
Xiahou Mao Tzŭ-lin Zi3xiu1 子林 子林
Guo Yuan Tzŭ-ni Zi3ni2 子尼 子尼
Liu Fang Tzŭ-ch‘i 子棄 子弃
Zhang Tzŭ-ch‘ien
Zong Tzŭ-ch‘ing Zi3qing1 子卿 子卿
Wang Shuang Tzŭ-ch‘üan Zi3quan2 子全 子全
Zhao Wen Tzŭ-jou
Sima Zhao Tzŭ-shang Zi3shang4 子上 子上
Handan Chun Tzŭ-shu
Liu Xun Tzŭ-t‘-ai Zi3tai2 子臺 子台
Tian Chou Tzŭ-t‘-ai Zi3tai4 子泰 子泰
Jiang Ji Tzŭ-t‘ung 子通 子通
Cao Zhang Tzŭ-wên Zi3wen2 子文 子文
Li Fu Tzŭ-hsien 子憲 子宪
Cao Ren Tzŭ-hsiao Zi3xiao4 子孝 子孝
Cao Ang Tzŭ-hsiu Zi3xiu1 子脩 子脩
Du Xi Tzŭ-hsü Zi3xu4 子緒 子绪
Wei Zi Tzŭ-hsü
Wei Xi Tzŭ-ya
Liu Ye Tzŭ-yang Zi3yang2 子揚 子扬
Jiang Gan Tzŭ-i 子翼 子翼
Pang Yu Tzŭ-i Zi3yi4 子異 子异
Wang Su Tzŭ-yung Zi3yong1 子雍 子雍
Hua Xin Tzŭ-yü Zi3yu2 子魚 子鱼
Liang Xi Tzŭ-yü Zi3yu2 子虞 子虞
Sima Shi Tzŭ-yüan Zi3yuan2 子元 子元
Xu You Tzŭ-yüan Zi3yuan3 子遠 子远
Zhang Jin Tzŭ-yün 子雲 子云
Sima Jun Tzŭ-tsang
Yin Feng Tzŭ-tsêng
Liu Shi Tzŭ-chên Zi3zhen1 子真 子真
Ying Yu Tzŭ-chêng
Xin Pi Tso-chih Zuo3zhi4 佐治 佐治

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

March 7, 2014