Officer Style Names: Search Results

Three Kingdoms Style Names: Officers W

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Officers W ]

Officers W: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.

Officer Search Form (Style Names)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Style Names (Zi, ): By Officer Name [TOP]

Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Xing and Ming Zi (Style) Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Yongyuan Yung-yüan
Zhongxuan Chung-hsüan Zhong4xuan1 仲宣 仲宣
Wenshu Wên-shu 文舒 文舒
Yongyuan
Guoshan Kuo-shan Guo2shan1 國山 国山
Ziyou Tzu-yu 子由 子由
Weitai Wei-t‘-ai 偉臺 伟台
Changwen Ch‘ang-wên
Zhengzong Chêng-tsung
Xuanchong Hsüan-ch‘ung 玄沖 玄冲
Boxing Po-hsing Bo2xing1 伯興 伯兴
Yanwei Yen-wei 彥偉 彦伟
Pengzu P‘êng-tsu Peng2zu3 彭祖 彭祖
Shizhi Shih-chih Shi4zhi4 士治 士治
Ziwen Tzu-wen Zi3wen2 子文 子文
Gongjie Kung-chieh Gong1jie2 公節 公节
Xuantong Hsüan-t‘ung
Yingxing Ying-hsing Jing3xing1 景興 景兴
Wenyi Wên-i 文儀 文仪
Yanfang Yen-fang Yan4fang1 彥方 彦方
Yanyun Yen-yün Yan4yun2 彥云 彦云
Jujun Chü-chün 巨君 巨君
Yuantai Yuan-t’ai Yuan2tai4 元泰 元泰
Zijun Tzŭ-chün Zi3jun1 子均 子均
Kongshi K‘ung-shih Kong3shi2 孔碩 孔硕
Junchong Chün-ch‘ung Jun4chong1 濬沖 浚冲
Tongyao T‘ung-yao
Wenbiao Wên-piao
Chudao Ch‘u-tao 處道 处道
Yiqiang I-ch’iang 義強 义強
Ziquan Tzŭ-ch‘üan Zi3quan2 子全 子全
Chengzong Ch’engtsung Cheng2zong1 承宗 承宗
Ziyong Tzŭ-yung Zi3yong1 子雍 子雍
Xibo Hsi-po
Xiuzheng Hsiu-chêng Xiu1zheng1 休徵 休徵
Shuzhi Shu-chih Shu1zhi4 叔治 叔治
Liangfu Liang-fu
Wendu Wên-tu
Zishi Tzŭ-shih Zi3shi1 子師 子师
Shujing Shu-ching
Zhongjiang Chung-chiang
Xiufu Hsiu-fu
Zijing Tzŭ-ching 子京 子京
Zhongjian Chung-chien
Boyu Po-yü Bo2yu4 伯玉 伯玉
Dewei Tê-wei
Boru Po-ju Bo2ru2 伯儒 伯儒
Qiqing Ch‘i-ch‘ing
Ziqi Tzŭ-ch‘i
Yuanjiang Yüan-chiang
Yangyuan Yang-yüan
Zhoulin Chou-lin
Ziya Tzŭ-ya
Wenchang Wên-ch‘ang Wen2chang2 文長 文长
Hongsi Hung-ssŭ
Gongzhen Kung-chên 公振 公振
Zixu Tzŭ-hsü
Wenjing Wen-ching 文經 文经
Manji Man-chi Man4ji1 曼基 曼基
Zhongye Chung-yeh Zhong4ye4 仲業 仲业
Zhongruo Chung-jo 仲若 仲若
Yuanxiong Yüan-hsiung Yuan2xiong2 元雄 元雄
Kongxiu K‘ung-hsiu Kong3xiu1 孔休 孔休
Annu An-nu 黯奴 黯奴
Wenzi Wên-tzŭ
Deyu Tê-yü
Yuanxia Yüan-hsia
Yuanda Yüan-ta Yuan2da4 元大 元大
Deshan Tê-shan 德山 德山
Deyu Tê-yü
Zilan Tzŭlan Zi3lan2 子蘭 子兰
Shize Shih-tsê Shi4ze2 士則 士则
Ziyuan Tzŭ-yüan Zi3yuan3 子遠 子远
Jizhong Chi-chung 季重 季重
Bonan Po-nan

Style Names (Zi, ): By Style Name [TOP]

Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Zi (Style) Xing and Ming Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Wu Dun An-nu 黯奴 黯奴
Wu Zhou Po-nan
Wei Ji Po-ju Bo2ru2 伯儒 伯儒
Wang Ji Po-hsing Bo2xing1 伯興 伯兴
Wei Guan Po-yü Bo2yu4 伯玉 伯玉
Wang Hong Ch‘ang-wên
Wang Si Ch’engtsung Cheng2zong1 承宗 承宗
Wang Shen Ch‘u-tao 處道 处道
Wu Liang Tê-shan 德山 德山
Wei Huang Tê-wei
Wu Fu Tê-yü
Wu Qiong Tê-yü
Wang Kuang Kung-chieh Gong1jie2 公節 公节
Wei Zhen Kung-chên 公振 公振
Wang Fu Kuo-shan Guo2shan1 國山 国山
Wei Zhao Hung-ssŭ
Wu Zhi Chi-chung 季重 季重
Wang Mang Chü-chün 巨君 巨君
Wang Rong Chün-ch‘ung Jun4chong1 濬沖 浚冲
Wang Qi K‘ung-shih Kong3shi2 孔碩 孔硕
Wu Can K‘ung-hsiu Kong3xiu1 孔休 孔休
Wang Xun Liang-fu
Wen Hui Man-chi Man4ji1 曼基 曼基
Wang Jun P‘êng-tsu Peng2zu3 彭祖 彭祖
Wei Jie Ch‘i-ch‘ing
Wu Yan Shih-tsê Shi4ze2 士則 士则
Wang Jun Shih-chih Shi4zhi4 士治 士治
Wang Zhen Shu-ching
Wang Xiu Shu-chih Shu1zhi4 叔治 叔治
Wang Rui T‘ung-yao
Wang Guan Wei-t‘-ai 偉臺 伟台
Wang Shang Wên-piao
Wei Yan Wên-ch‘ang Wen2chang2 文長 文长
Wang Yi Wên-tu
Wei ? Wen-ching 文經 文经
Wang Chang Wên-shu 文舒 文舒
Wang Lian Wên-i 文儀 文仪
Wu Fan Wên-tzŭ
Wang Xiang Hsi-po
Wei Duan Hsiu-fu
Wang Xiang Hsiu-chêng Xiu1zheng1 休徵 休徵
Wang Hun Hsüan-ch‘ung 玄沖 玄冲
Wang Lan Hsüan-t‘ung
Wang Lie Yen-fang Yan4fang1 彥方 彦方
Wei Shu Yang-yüan
Wang Jing Yen-wei 彥偉 彦伟
Wang Ling Yen-yün Yan4yun2 彥云 彦云
Wang Lang Ying-hsing Jing3xing1 景興 景兴
Wang Shi I-ch’iang 義強 义強
Wang Bo Yung-yüan
Wang Fan
Wu Ju Yüan-ta Yuan2da4 元大 元大
Wei Kang Yüan-chiang
Wang Mou Yuan-t’ai Yuan2tai4 元泰 元泰
Wu Gai Yüan-hsia
Wu Ban Yüan-hsiung Yuan2xiong2 元雄 元雄
Wang Hong Chêng-tsung
Wei Gu Chung-chien
Wei Dan Chung-chiang
Wen Qin Chung-jo 仲若 仲若
Wang Can Chung-hsüan Zhong4xuan1 仲宣 仲宣
Wen Ping Chung-yeh Zhong4ye4 仲業 仲业
Wei Teng Chou-lin
Wei Feng Tzŭ-ching 子京 子京
Wang Ping Tzŭ-chün Zi3jun1 子均 子均
Wu Shi Tzŭlan Zi3lan2 子蘭 子兰
Wei Jing Tzŭ-ch‘i
Wang Shuang Tzŭ-ch‘üan Zi3quan2 子全 子全
Wang Yun Tzŭ-shih Zi3shi1 子師 子师
Wang Jun Tzu-wen Zi3wen2 子文 子文
Wei Zi Tzŭ-hsü
Wei Xi Tzŭ-ya
Wang Su Tzŭ-yung Zi3yong1 子雍 子雍
Wang Fu [Wang Zifu] Tzu-yu 子由 子由
Wu Yi Tzŭ-yüan Zi3yuan3 子遠 子远

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

March 7, 2014