Officer Style Names: Shu Officers

Three Kingdoms Style Names: Shu Kingdom

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Shu Kingdom ]

Shu Kingdom: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.

Officer Search Form (Style Names)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Style Names (Zi, ): By Officer Name [TOP]

Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Xing and Ming Zi (Style) Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Yuanjian Yüan-chien
Shuzhi Shu-chih Shu1zhi4 叔至 叔至
Yuanlong Yüan-lung Yuan2long2 元龍 元龙
Hanyu Han-yü Han4yu2 漢瑜 汉瑜
Changwen Ch‘ang-wên Chang2wen2 長文 长文
Chengzuo Ch‘êng-tso Cheng2zuo4 承祚 承祚
Xiaoqi Hsiao-ch‘i Xiao4qi3 孝起 孝起
Fengzhong Fêng-chung
Jiran Chi-jan
Kongshan K‘ung-shan Kong3shan1 孔山 孔山
Bomiao Po-miao Bo2miao2 伯苗 伯苗
Youzai Yu-tsai You4zai3 幼宰 幼宰
Xiuxu Hsiu-hsü Xiu1xu4 休緒 休绪
Gongxi Kung-hsi Gong1xi2 龔襲 龚袭
Xiuzhao Hsiu-chao Xiu1zhao1 休昭 休昭
Boyu Po-yü Bo2yu2 伯瑜 伯瑜
Guofu Kuo-fu 國輔 国辅
Xiaozhi Hsiao-chih Xiao4zhi2 孝直 孝直
Changyuan Ch‘ang-yüan 長元 长元
Binbo Pin-po 賓伯 宾伯
Gongju Kung-chü Gong1ju3 公舉 公举
Wenwei Wên-wei Wen2wei3 文偉 文伟
Xiuyuan Hsiu-yüan Xiu1yuan2 休元 休元
Yuanbi Yüan-pi Yuan2bi4 元弼 元弼
Junyi Chün-i Jun1yi4 君義 君义
Yuan Yüan
Deguang Tê-kuang
Dexu Tê-hsü
Anguo An-kuo An1guo2 安國 安国
Yunchang Yün-ch‘ang Yun2chang2 雲長 云长
Yanchang Yen-ch‘ang 演長 演长
Shiyuan Shih-yuan Shi4yuan2 士元 士元
Zitai Tzŭ-t‘-ai
Junsu Chün-su
Chanying Ch‘an-ying
Weidu Wei-tu 偉度 伟度
Gongxian Kung-hsien
Gongheng Kung-hêng Gong1heng2 公衡 公衡
Hansheng Han-shêng Han4sheng1 漢升 汉升
Zhongmiao Chung-miao 仲邈 仲邈
Shaoxian Shao-hsien Shao4xian1 紹先 绍先
Xianhe Hsien-ho Xian4he2 憲和 宪和
Gongyan Kung-yen 公琰 公琰
Boyue Po-yüeh Bo2yue1 伯約 伯约
Jibo Chi-po Ji1bo2 機伯 机伯
Yuanji Yüan-chi 元機 元机
Jingda Ching-ta Jing4da2 敬達 敬达
Yongnan Yung-nan
Sunde Sun-tê
De’ang Tê’-ang De2ang2 德昂 德昂
Lingbo Ling-po Ling4bo2 令伯 令伯
Hannan Han-nan
Dexian Têhsien De2xian2 德賢 德贤
Yongnan Yung-nan Yong3nan2 永南 永南
Zhengfang Chêng-fang Zheng4fang1 正方 正方
Qinzhong Ch‘in-chung 欽仲 钦仲
Yuanjian Yüan-chien Yuan2jian3 元儉 元俭
Gongyuan Kung-yüan Gong1yuan1 公淵 公渊
Zichu Tzŭ-ch‘u Zi3chu1 子初 子初
Xuande Hsüan-tê Xuan2de2 玄德 玄德
Fengxiao Fêng-hsiao Feng4xiao4 奉孝 奉孝
Gongsi Kung-ssŭ Gong1si4 公嗣 公嗣
Wenheng Wên-hêng Wen2heng2 文衡 文衡
Weishi Wei-shih Wei1shi2 威碩 威硕
Gongshou Kung-shou Gong1shou4 公壽 公壽
Nanhe Nan-ho Nan2he2 南和 南和
Jiyu Chi-yü Ji4yu4 季玉 季玉
Fengxian Fêng-hsien Feng4xian1 奉先 奉先
Jiping Chi-p‘ing Ji4ping2 季平 季平
Jiyang Chi-yang Ji4yang2 季阳 季阳
Lingze Ling-tsê 令則 令则
Mengqi Mêng-ch‘i Meng4qi4 孟起 孟起
Jichang Chi-ch‘ang Ji4chang2 季常 季常
Chengbo Ch‘êng-po Cheng2bo2 承伯 承伯
Youchang Yu-ch‘ang You4chang2 幼常 幼常
Chengheng Ch‘êng-hêng Sheng4heng2 盛衡 盛衡
Dexin Tê-hsin De2xin4 德信 德信
Zijing Tzŭ-ching Zi3qing4 子敬 子敬
Xiaoyu Hsiao-yü Xiao4yu4 孝裕 孝裕
Zifang Tzŭ-fang Zi3fang1 子方 子方
Zizhong Tzŭ-chung Zi3zhong4 子仲 子仲
Chengming Ch‘êng-ming 承明 承明
Jushi Chü-shih Ju4shi1 巨師 巨师
Shiyuan Shih-yüan Shi4yuan2 士元 士元
Yongnian Yung-nien Yong3nian2 永年 永年
Lingxian Ling-hsien
Yunnan Yün-nan 允南 允南
Zichi Tzŭ-ch‘ih 子質 子质
Wengu Wen2gu4 文固 文固
Wenxiong Wên-hsiung 文雄 文雄
Yiju I-chü Yi4ju3 義舉 义举
Gongyou Kung-yu Gong1you4 公祐 公祐
Guorang Kuo-jang Guo2rang4 國讓 国让
Guoshan Kuo-shan Guo2shan1 國山 国山
Wenyi Wên-i 文儀 文仪
Yuantai Yuan-t’ai Yuan2tai4 元泰 元泰
Zijun Tzŭ-chün Zi3jun1 子均 子均
Wenbiao Wên-piao
Yiqiang I-ch’iang 義強 义強
Chengzong Ch’engtsung Cheng2zong1 承宗 承宗
Wenchang Wên-ch‘ang Wen2chang2 文長 文长
Wenjing Wen-ching 文經 文经
Yuanxiong Yüan-hsiung Yuan2xiong2 元雄 元雄
Deshan Tê-shan 德山 德山
Ziyuan Tzŭ-yüan Zi3yuan3 子遠 子远
Wenxiang Wên-hsiang 文祥 文祥
Lingxian Ling-hsien Ling4xian1 令先 令先
Zhongquan Chung-ch‘üan Zhong4quan2 仲權 仲权
Juda Chü-ta Ju4da2 巨達 巨达
Wenbao Wên-pao
Wenbao Wên-pao Wen2bao4 文豹 文豹
Rendu Jên-tu Ren2du3 仁篤 仁笃
Wenxiu Wên-hsiu 文休 文休
Yuanzhi Yüan-chih Yuan2zhi2 元直 元直
Shulong Shu-lung
Maochang Mao-ch‘ang
Wenping Wên-p‘ing 文平 文平
Jixiu Chi-hsiu Ji4xiu1 季休 季休
Weifang Wei-fang Wei1fang1 威方 威方
Wenran Wên-jan 文然 文然
Weigong Wei-kung Wei1gong1 威公 威公
Zizhao Tzŭ-chao
Zixu Tzŭ-hsü
Kongxiu K‘ung-hsiu
Siqian Ssŭ-ch‘ien Si1qian2 思潛 思潜
Yaoqing Yao-ch‘ing Yao4qing1 曜卿 曜卿
Churen Ch’u-jen 處仁 处仁
Yide I-tê Yi4de2 益德 益德
Wenjin Wên-chin Wen2jin4 文進 文进
Boqi Po-ch‘i Bo2qi1 伯岐 伯岐
Yongnian Yung-nien Yong3nian2 永年 永年
Bogong Po-kung Bo2gong1 伯恭 伯恭
Junsi Chün-ssŭ Jun1si4 君嗣 君嗣
Nanhe Nanho Nan2he2 南和 南和
Zilong Tzŭ-lung Zi3long2 子龍 子龙
Zhongzhi Chung-chih Zhong4zhi2 仲直 仲直
Kongming K‘ung-ming Kong3ming2 孔明 孔明
Bosong Po-sung Bo2song1 伯鬆 伯松
Siyuan Ssŭ-yüan Si1yuan3 思遠 思远
Deyan Tê-yen De2yan4 德艷 德艳

Style Names (Zi, ): By Style Name [TOP]

Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Zi (Style) Xing and Ming Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Guan Xing An-kuo An1guo2 安國 安国
Fei Guan Pin-po 賓伯 宾伯
Zhang Yi Po-kung Bo2gong1 伯恭 伯恭
Deng Zhi Po-miao Bo2miao2 伯苗 伯苗
Zhang Ni Po-ch‘i Bo2qi1 伯岐 伯岐
Zhuge Qiao Po-sung Bo2song1 伯鬆 伯松
Du Qiong Po-yü Bo2yu2 伯瑜 伯瑜
Jiang Wei Po-yüeh Bo2yue1 伯約 伯约
Chen Qun Ch‘ang-wên Chang2wen2 長文 长文
Fan Jian Ch‘ang-yüan 長元 长元
He Zong Ch‘an-ying
Ma Qi Ch‘êng-po Cheng2bo2 承伯 承伯
Ma Xun Ch‘êng-hêng Sheng4heng2 盛衡 盛衡
Pan Jun Ch‘êng-ming 承明 承明
Wang Si Ch’engtsung Cheng2zong1 承宗 承宗
Chen Shou Ch‘êng-tso Cheng2zuo4 承祚 承祚
Zhang Cun Ch’u-jen 處仁 处仁
Li Hui Tê’-ang De2ang2 德昂 德昂
Gong Jiao Tê-kuang
Wu Liang Tê-shan 德山 德山
Li Ren Têhsien De2xian2 德賢 德贤
Ma Zhong Tê-hsin De2xin4 德信 德信
Gong Lu Tê-hsü
Zong Yu Tê-yen De2yan4 德艷 德艳
Lü Bu Fêng-hsien Feng4xian1 奉先 奉先
Liu Li Fêng-hsiao Feng4xiao4 奉孝 奉孝
Chen Zhi Fêng-chung
Huang Quan Kung-hêng Gong1heng2 公衡 公衡
Fei Shi Kung-chü Gong1ju3 公舉 公举
Liu Yong Kung-shou Gong1shou4 公壽 公壽
Liu Shan Kung-ssŭ Gong1si4 公嗣 公嗣
Dong Jue Kung-hsi Gong1xi2 龔襲 龚袭
Hu Qian Kung-hsien
Jiang Wan Kung-yen 公琰 公琰
Sun Qian Kung-yu Gong1you4 公祐 公祐
Liao Li Kung-yüan Gong1yuan1 公淵 公渊
Du Wei Kuo-fu 國輔 国辅
Tian Yu Kuo-jang Guo2rang4 國讓 国让
Wang Fu Kuo-shan Guo2shan1 國山 国山
Li Miao Han-nan
Huang Zhong Han-shêng Han4sheng1 漢升 汉升
Chen Gui Han-yü Han4yu2 漢瑜 汉瑜
Yin Ji Chi-po Ji1bo2 機伯 机伯
Ma Liang Chi-ch‘ang Ji4chang2 季常 季常
Lai Min Ching-ta Jing4da2 敬達 敬达
Lü Kai Chi-p‘ing Ji4ping2 季平 季平
Cheng Ji Chi-jan
Yang Hong Chi-hsiu Ji4xiu1 季休 季休
Lü Yi Chi-yang Ji4yang2 季阳 季阳
Liu Zhang Chi-yü Ji4yu4 季玉 季玉
Xiang Lang Chü-ta Ju4da2 巨達 巨达
Zhang Yi Chün-ssŭ Jun1si4 君嗣 君嗣
He Zhi Chün-su
Fu Shiren Chün-i Jun1yi4 君義 君义
Pang Hong Chü-shih Ju4shi1 巨師 巨师
Zhuge Liang K‘ung-ming Kong3ming2 孔明 孔明
Deng Fang K‘ung-shan Kong3shan1 孔山 孔山
Yin Guan K‘ung-hsiu
Li Mi Ling-po Ling4bo2 令伯 令伯
Qi Zheng Ling-hsien
Xi Zheng Ling-hsien Ling4xian1 令先 令先
Luo Xian Ling-tsê 令則 令则
Xue Yong Mao-ch‘ang
Ma Chao Mêng-ch‘i Meng4qi4 孟起 孟起
Liu Yong Nan-ho Nan2he2 南和 南和
Zhang Yu Nanho Nan2he2 南和 南和
Li Zhuan Ch‘in-chung 欽仲 钦仲
Xu Ci Jên-tu Ren2du3 仁篤 仁笃
Huo Yi Shao-hsien Shao4xian1 紹先 绍先
Han ? Shih-yuan Shi4yuan2 士元 士元
Pang Tong Shih-yüan Shi4yuan2 士元 士元
Xu Shu-lung
Chen Dao Shu-chih Shu1zhi4 叔至 叔至
Yin Mo Ssŭ-ch‘ien Si1qian2 思潛 思潜
Zhuge Zhan Ssŭ-yüan Si1yuan3 思遠 思远
Li Fu Sun-tê
Hu Ji Wei-tu 偉度 伟度
Yang Lü Wei-fang Wei1fang1 威方 威方
Yang Yi Wei-kung Wei1gong1 威公 威公
Liu Yan Wei-shih Wei1shi2 威碩 威硕
Xiang Tao Wên-pao
Xiang Tiao Wên-pao Wen2bao4 文豹 文豹
Wang Shang Wên-piao
Wei Yan Wên-ch‘ang Wen2chang2 文長 文长
She Jian Wen2gu4 文固 文固
Liu Xuan Wên-hêng Wen2heng2 文衡 文衡
Zhang Nan Wên-chin Wen2jin4 文進 文进
Wei ? Wen-ching 文經 文经
Yan Yu Wên-p‘ing 文平 文平
Yang Xi Wên-jan 文然 文然
Fei Yi Wên-wei Wen2wei3 文偉 文伟
Xi Zhen Wên-hsiang 文祥 文祥
She Yuan Wên-hsiung 文雄 文雄
Xu Jing Wên-hsiu 文休 文休
Wang Lian Wên-i 文儀 文仪
Jian Yong Hsien-ho Xian4he2 憲和 宪和
Chen Zhen Hsiao-ch‘i Xiao4qi3 孝起 孝起
Meng Guang Hsiao-yü Xiao4yu4 孝裕 孝裕
Fa Zheng Hsiao-chih Xiao4zhi2 孝直 孝直
Dong Hui Hsiu-hsü Xiu1xu4 休緒 休绪
Feng Xi Hsiu-yüan Xiu1yuan2 休元 休元
Dong Yun Hsiu-chao Xiu1zhao1 休昭 休昭
Liu Bei Hsüan-tê Xuan2de2 玄德 玄德
Guo Youzhi Yen-ch‘ang 演長 演长
Yuan Huan Yao-ch‘ing Yao4qing1 曜卿 曜卿
Zhang Fei I-tê Yi4de2 益德 益德
Shen Dan I-chü Yi4ju3 義舉 义举
Wang Shi I-ch’iang 義強 义強
Li Chao Yung-nan
Li Shao Yung-nan Yong3nan2 永南 永南
Peng Yang Yung-nien Yong3nian2 永年 永年
Zhang Song Yung-nien Yong3nian2 永年 永年
Ma Su Yu-ch‘ang You4chang2 幼常 幼常
Dong He Yu-tsai You4zai3 幼宰 幼宰
Gao Ding Yüan
Fu Kuang Yüan-pi Yuan2bi4 元弼 元弼
Jin Xuan Yüan-chi 元機 元机
Cen Shu Yüan-chien
Liao Hua Yüan-chien Yuan2jian3 元儉 元俭
Chen Deng Yüan-lung Yuan2long2 元龍 元龙
Wang Mou Yuan-t’ai Yuan2tai4 元泰 元泰
Wu Ban Yüan-hsiung Yuan2xiong2 元雄 元雄
Xu Shu Yüan-chih Yuan2zhi2 元直 元直
Guan Yu Yün-ch‘ang Yun2chang2 雲長 云长
Qiao Zhou Yün-nan 允南 允南
Li Yan Chêng-fang Zheng4fang1 正方 正方
Huo Jun Chung-miao 仲邈 仲邈
Xiahou Ba Chung-ch‘üan Zhong4quan2 仲權 仲权
Zhou Qun Chung-chih Zhong4zhi2 仲直 仲直
Qin Mi Tzŭ-ch‘ih 子質 子质
Liu Ba Tzŭ-ch‘u Zi3chu1 子初 子初
Mi Fang Tzŭ-fang Zi3fang1 子方 子方
Meng Da Tzŭ-ching Zi3qing4 子敬 子敬
Wang Ping Tzŭ-chün Zi3jun1 子均 子均
Zhao Yun Tzŭ-lung Zi3long2 子龍 子龙
Hao Pu Tzŭ-t‘-ai
Yao Zhou Tzŭ-hsü
Wu Yi Tzŭ-yüan Zi3yuan3 子遠 子远
Yang Yong Tzŭ-chao
Mi Zhu Tzŭ-chung Zi3zhong4 子仲 子仲

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

March 7, 2014