Officer Style Names: Search Results

Three Kingdoms Style Names: Officers S

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Officers S ]

Officers S: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.

Officer Search Form (Style Names)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Style Names (Zi, ): By Officer Name [TOP]

Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Xing and Ming Zi (Style) Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Gongxia Kung-hsia
Yuanbo Yüan-po Yuan2bo2 元伯 元伯
Wengu Wen2gu4 文固 文固
Wenxiong Wên-hsiung 文雄 文雄
Yiju I-chü Yi4ju3 義舉 义举
Zhengnan Chêng-nan Zheng4nan2 正南 正南
Zizheng Tzŭ-ch‘êng Zi3zheng4 子正 子正
Xiaozhang Hsiao-chang 孝章 孝章
Zilong Tzŭ-lung 子龍 子龙
Zhongrong Chung-jung Zhong4rong2 仲容 仲容
Gongliu Kungliu Gong1liu2 公劉 公刘
Linbo Lin-po
Jianyuan Chien-yüan
Dezhou Techou 德胄 德胄
Guangyuan Kuang-yüan 廣元 广元
Gongcao Kung-ts‘ao
Weiyan Wei-yen Wei1yan4 威彥 威彦
Ziyu Tzŭ-yü
Wenshi Wên-shih
Junce Chün-ts‘ê
Jilun Chi-lun
Zhongying Chung-ying
Jiangong Chienkung 建公 建公
Shuda Shu-ta 叔達 叔达
Ziliang Tzŭ-liang
Junshi Chün-shih Jun1shi2 君實 君实
Decao Tê-ts‘ao De2cao1 德操 德操
Huida Hui-ta Hui4da2 惠達 惠达
Zizang Tzŭ-tsang
Yuanyi Yüan-i Yuan2yi4 元異 元异
Jida Chi-ta Ji4da2 季達 季达
Boda Po-ta Bo2da2 伯達 伯达
Youda Yu-ta You4da2 幼達 幼达
Ziyuan Tzŭ-yüan Zi3yuan2 子元 子元
Yada Ya-ta 雅達 雅达
Zichu Tzŭ-ch‘u Zi3chu1 子初 子初
Xianda Hsien-ta 顯達 显达
Anshi An-shih 安世 安世
Zhongda Chung-ta Zhong4da2 仲達 仲达
Dayou Ta-yu Da4you2 大猷 大猷
Zishang Tzŭ-shang Zi3shang4 子上 子上
Zihua Tzŭ-hua Zi3hua4 子華 子华
Zijiang Tzŭ-chiang Zi3jiang1 子將 子将
Zhongzi Chung-tzŭ
Xiaoyou Hsiao-yu
Zizhan Tzŭ-chan 子瞻 子瞻
Wenshi Wên-shih 文師 文师
Botu Poi-t‘u Bai2tu4 白兔 白兔
Ziwei Tzŭ-wei Zi3wei1 子威 子威
Boyang Po-yang Bo2yang2 伯陽 伯阳
Bofu Po-fu Bo2fu2 伯符 伯符
Zitong Tzŭ-t‘ung 子通 子通
Zijing Tzŭ-ching
Zigao Tzŭ-kao Zi3gao1 子高 子高
Guoyi Kuo-i Guo2yi2 國儀 国仪
Zhongtai Chung-t‘-ai
Yuanzong Yüan-tsung Yuan2zong1 元宗 元宗
Zixiao Tzŭ-hsiao Zi3xiao4 子孝 子孝
Bohai Po-hai Bo2hai3 伯海 伯海
Jiming Chi-ming Ji4ming2 季明 季明
Shuwu Shu-wu Shu1wu3 叔武 叔武
Wentai Wên-t‘-ai Wen2tai2 文台 文台
Shulang Shu-lang Shu1lang3 叔朗 叔朗
Youtai Yu-t‘-ai You4tai2 幼台 幼台
Shuying Shu-ying
Ziyuan Tzŭ-yüan Zi3yuan3 子遠 子远
Jizuo Chi-tso Ji4zuo3 季佐 季佐
Zaoan Tsao-an Zao3an1 早安 早安
Deda Tê-ta De2da2 德達 德达
Shiwen Shih-wên 士文 士文
Ziming Tzŭ-ming Zi3ming2 子明 子明
Zizhi Tzŭ-chih
Dahu Ta-hu Da4hu2 大虎 大虎
Xiaohu Hsiao-hu
Gongyou Kung-yu Gong1you4 公祐 公祐
Shengtai Shêng-t‘ai Sheng4tai2 聖臺 圣臺
Zhongmou Chung-mou Zhong4mou2 仲謀 仲谋
Changxu Ch‘ang-hsü Chang2xu4 長緒 长绪
Gongli Kung-li Gong1li3 公禮 公礼
Wenyang Wên-yang
Zilie Tzŭ-lieh Zi3lie4 子烈 子烈
Shubi Shu-pi Shu1bi4 叔弼 叔弼
Zhongyi Chung-i Zhong4yi4 仲異 仲异
Yanlong Yen-lung

Style Names (Zi, ): By Style Name [TOP]

Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Zi (Style) Xing and Ming Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Sima Yan An-shih 安世 安世
Sima Lang Po-ta Bo2da2 伯達 伯达
Sun Ce Po-fu Bo2fu2 伯符 伯符
Sun He Po-hai Bo2hai3 伯海 伯海
Sui Gu Poi-t‘u Bai2tu4 白兔 白兔
Sun Ben Po-yang Bo2yang2 伯陽 伯阳
Sun Shao Ch‘ang-hsü Chang2xu4 長緒 长绪
Sun Luban Ta-hu Da4hu2 大虎 大虎
Sima You Ta-yu Da4you2 大猷 大猷
Sima Hui Tê-ts‘ao De2cao1 德操 德操
Sun Li Tê-ta De2da2 德達 德达
Shi Miao Techou 德胄 德胄
Shi Wei Kung-ts‘ao
Sun Shao Kung-li Gong1li3 公禮 公礼
Shi Huan Kungliu Gong1liu2 公劉 公刘
Shan Gu Kung-hsia
Sun Qian Kung-yu Gong1you4 公祐 公祐
Shi Tao Kuang-yüan 廣元 广元
Sun Fu Kuo-i Guo2yi2 國儀 国仪
Sima Jin Hui-ta Hui4da2 惠達 惠达
Sima Fang Chienkung 建公 建公
Shi Chien-yüan
Sima Kui Chi-ta Ji4da2 季達 季达
Shi Chong Chi-lun
Sun Huan Chi-ming Ji4ming2 季明 季明
Sun Kuang Chi-tso Ji4zuo3 季佐 季佐
Shisun Rui Chün-ts‘ê
Sima Guang Chün-shih Jun1shi2 君實 君实
Shi Jian Lin-po
Sun Qiang Shêng-t‘ai Sheng4tai2 聖臺 圣臺
Sun Liang Shih-wên 士文 士文
Sun Yi Shu-pi Shu1bi4 叔弼 叔弼
Sima Fu Shu-ta 叔達 叔达
Sun Jiao Shu-lang Shu1lang3 叔朗 叔朗
Sun Huan Shu-wu Shu1wu3 叔武 叔武
Sun Jun Shu-ying
Shi Xie Wei-yen Wei1yan4 威彥 威彦
She Jian Wen2gu4 文固 文固
Shisun Meng Wên-shih
Su Ze Wên-shih 文師 文师
Sun Jian Wên-t‘-ai Wen2tai2 文台 文台
She Yuan Wên-hsiung 文雄 文雄
Sun Xiang Wên-yang
Sima Xun Hsien-ta 顯達 显达
Sun Luyu Hsiao-hu
Su Lin Hsiao-yu
Sheng Xian Hsiao-chang 孝章 孝章
Sima Tong Ya-ta 雅達 雅达
Sun Zi Yen-lung
Shen Dan I-chü Yi4ju3 義舉 义举
Sima Min Yu-ta You4da2 幼達 幼达
Sun Jing Yu-t‘-ai You4tai2 幼台 幼台
Shao Ti Yüan-po Yuan2bo2 元伯 元伯
Sima Jun Yüan-i Yuan2yi4 元異 元异
Sun Hao Yüan-tsung Yuan2zong1 元宗 元宗
Sun Lang Tsao-an Zao3an1 早安 早安
Shen Pei Chêng-nan Zheng4nan2 正南 正南
Sima Yi Chung-ta Zhong4da2 仲達 仲达
Sun Quan Chung-mou Zhong4mou2 仲謀 仲谋
Shi Bao Chung-jung Zhong4rong2 仲容 仲容
Sun Guan Chung-t‘-ai
Sun Yu Chung-i Zhong4yi4 仲異 仲异
Shu Shou Chung-ying
Song Zhong Chung-tzŭ
Sima Wang Tzŭ-ch‘u Zi3chu1 子初 子初
Sun Deng Tzŭ-kao Zi3gao1 子高 子高
Sima Zhi Tzŭ-hua Zi3hua4 子華 子华
Sima Zhou Tzŭ-chiang Zi3jiang1 子將 子将
Sun Chu Tzŭ-ching
Sima Gan Tzŭ-liang
Sun Xiu Tzŭ-lieh Zi3lie4 子烈 子烈
Shentu Pan Tzŭ-lung 子龍 子龙
Sun Liang Tzŭ-ming Zi3ming2 子明 子明
Sima Zhao Tzŭ-shang Zi3shang4 子上 子上
Sun Chen Tzŭ-t‘ung 子通 子通
Sun Ba Tzŭ-wei Zi3wei1 子威 子威
Sun He Tzŭ-hsiao Zi3xiao4 子孝 子孝
Shi Yi Tzŭ-yü
Sima Shi Tzŭ-yüan Zi3yuan2 子元 子元
Sun Jun Tzŭ-yüan Zi3yuan3 子遠 子远
Sima Jun Tzŭ-tsang
Su Shi [Su Dongpo] Tzŭ-chan 子瞻 子瞻
Shen You Tzŭ-ch‘êng Zi3zheng4 子正 子正
Sun Lü Tzŭ-chih

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

March 7, 2014