Officer Style Names: Search Results

Three Kingdoms Style Names: Officers P-W

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Officers P–W ]

Officers P–W: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.

Officer Search Form (Style Names)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Style Names (Zi, ): By Officer Name [TOP]

Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Xing and Ming Zi (Style) Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Chengming Ch‘êng-ming 承明 承明
Yuanmao Yüan-mao 元茂 元茂
Wengui 文珪 文珪
Lingming Ling-ming Ling4ming2 令明 令明
Shanmin Shan-min Shan1min2 山民 山民
Jushi Chü-shih Ju4shi1 巨師 巨师
Shiwen Shih-wên Shi4wen2 世文 世文
Shanren Shan-jên
Shiyuan Shih-yüan Shi4yuan2 士元 士元
Ziyi Tzŭ-i Zi3yi4 子異 子异
Wenji Wên-chi
Shuze Shu-tsê
Juguang Chü-kuang Ju4guang1 巨光 巨光
Wenxing Wên-hsing 文行 文行
Shiqi Shih-ch‘i Shi4qi1 世期 世期
Jiyan Chi-yen Ji4yan4 季彥 季彦
Yanhuang Yen-huang Yan4huang2 彥黃 彦黄
Yongnian Yung-nien Yong3nian2 永年 永年
Xuibo
Ziyuan Tzŭ-yüan Zi3yuan2 子元 子元
Lingxian Ling-hsien
Zijing Tzŭ-ching 子經 子经
Yuanwei Yüan-wei Yuan2wei3 元偉 元伟
Rongshi Jung-shih
Xiaoran Hsiao-jan
Gongzu Kung-tsu 公祖 公祖
Yunnan Yün-nan 允南 允南
Yuanming Yüan-ming Yuan2ming2 元明 元明
Zichi Tzŭ-ch‘ih 子質 子质
Bonan Po-nan 伯南 伯南
Wenbiao Wên-piao Wen2biao3 文表 文表
Chuqi Ch‘u-ch‘i 初起 初起
Xuanlang Hsüan-lang
Zihuang Tzŭ-huang Zi3huang2 子璜 子璜
Yuanbao Yüan-pao 元褒 元褒
Boda Po-ta Bo2da2 伯達 伯达
Zhongrong Chung-jung 仲容 仲容
Yuanyu Yüan-yü 元瑜 元瑜
Wenluan Wên-luan Wen2luan2 文鸾 文鸾
Wenbiao Wên-piao Wen2biao3 文表 文表
Xuansi Hsüan-ssŭ Xuan1si4 宣嗣 宣嗣
Gongxia Kung-hsia
Yuanbo Yüan-po Yuan2bo2 元伯 元伯
Wengu Wen2gu4 文固 文固
Wenxiong Wên-hsiung 文雄 文雄
Yiju I-chü Yi4ju3 義舉 义举
Zhengnan Chêng-nan Zheng4nan2 正南 正南
Zizheng Tzŭ-ch‘êng Zi3zheng4 子正 子正
Xiaozhang Hsiao-chang 孝章 孝章
Zilong Tzŭ-lung 子龍 子龙
Zhongrong Chung-jung Zhong4rong2 仲容 仲容
Gongliu Kungliu Gong1liu2 公劉 公刘
Linbo Lin-po
Jianyuan Chien-yüan
Dezhou Techou 德胄 德胄
Guangyuan Kuang-yüan 廣元 广元
Gongcao Kung-ts‘ao
Weiyan Wei-yen Wei1yan4 威彥 威彦
Ziyu Tzŭ-yü
Wenshi Wên-shih
Junce Chün-ts‘ê
Jilun Chi-lun
Zhongying Chung-ying
Jiangong Chienkung 建公 建公
Shuda Shu-ta 叔達 叔达
Ziliang Tzŭ-liang
Junshi Chün-shih Jun1shi2 君實 君实
Decao Tê-ts‘ao De2cao1 德操 德操
Huida Hui-ta Hui4da2 惠達 惠达
Zizang Tzŭ-tsang
Yuanyi Yüan-i Yuan2yi4 元異 元异
Jida Chi-ta Ji4da2 季達 季达
Boda Po-ta Bo2da2 伯達 伯达
Youda Yu-ta You4da2 幼達 幼达
Ziyuan Tzŭ-yüan Zi3yuan2 子元 子元
Yada Ya-ta 雅達 雅达
Zichu Tzŭ-ch‘u Zi3chu1 子初 子初
Xianda Hsien-ta 顯達 显达
Anshi An-shih 安世 安世
Zhongda Chung-ta Zhong4da2 仲達 仲达
Dayou Ta-yu Da4you2 大猷 大猷
Zishang Tzŭ-shang Zi3shang4 子上 子上
Zihua Tzŭ-hua Zi3hua4 子華 子华
Zijiang Tzŭ-chiang Zi3jiang1 子將 子将
Zhongzi Chung-tzŭ
Xiaoyou Hsiao-yu
Zizhan Tzŭ-chan 子瞻 子瞻
Wenshi Wên-shih 文師 文师
Botu Poi-t‘u Bai2tu4 白兔 白兔
Ziwei Tzŭ-wei Zi3wei1 子威 子威
Boyang Po-yang Bo2yang2 伯陽 伯阳
Bofu Po-fu Bo2fu2 伯符 伯符
Zitong Tzŭ-t‘ung 子通 子通
Zijing Tzŭ-ching
Zigao Tzŭ-kao Zi3gao1 子高 子高
Guoyi Kuo-i Guo2yi2 國儀 国仪
Zhongtai Chung-t‘-ai
Yuanzong Yüan-tsung Yuan2zong1 元宗 元宗
Zixiao Tzŭ-hsiao Zi3xiao4 子孝 子孝
Bohai Po-hai Bo2hai3 伯海 伯海
Jiming Chi-ming Ji4ming2 季明 季明
Shuwu Shu-wu Shu1wu3 叔武 叔武
Wentai Wên-t‘-ai Wen2tai2 文台 文台
Shulang Shu-lang Shu1lang3 叔朗 叔朗
Youtai Yu-t‘-ai You4tai2 幼台 幼台
Shuying Shu-ying
Ziyuan Tzŭ-yüan Zi3yuan3 子遠 子远
Jizuo Chi-tso Ji4zuo3 季佐 季佐
Zaoan Tsao-an Zao3an1 早安 早安
Deda Tê-ta De2da2 德達 德达
Shiwen Shih-wên 士文 士文
Ziming Tzŭ-ming Zi3ming2 子明 子明
Zizhi Tzŭ-chih
Dahu Ta-hu Da4hu2 大虎 大虎
Xiaohu Hsiao-hu
Gongyou Kung-yu Gong1you4 公祐 公祐
Shengtai Shêng-t‘ai Sheng4tai2 聖臺 圣臺
Zhongmou Chung-mou Zhong4mou2 仲謀 仲谋
Changxu Ch‘ang-hsü Chang2xu4 長緒 长绪
Gongli Kung-li Gong1li3 公禮 公礼
Wenyang Wên-yang
Zilie Tzŭ-lieh Zi3lie4 子烈 子烈
Shubi Shu-pi Shu1bi4 叔弼 叔弼
Zhongyi Chung-i Zhong4yi4 仲異 仲异
Yanlong Yen-lung
Ziyi Tzŭ-i Zi3yi4 子義 子义
Yuanfu Yüan-fu Yuan2fu4 元復 元复
Wenyou Wên-yu Wen2you3 文友 文友
Ruzong Ju-tsung Ru2zong1 儒宗 儒宗
Shiying Shih-ying Shi4ying1 世英 世英
Gongzu Kung-tsu 恭祖 恭祖
Zilin Tzŭ-lin Zi3lin2 子林 子林
Xianxian Hsien-hsien Xian3xian1 顯先 显先
Chengsi Ch‘êng-ssŭ Cheng2si4 承嗣 承嗣
Zitai Tzŭ-t‘-ai Zi3tai4 子泰 子泰
Yuanhao Yüan-hao Yuan2hao4 元皓 元皓
Guorang Kuo-jang Guo2rang4 國讓 国让
Yongyuan Yung-yüan
Zhongxuan Chung-hsüan Zhong4xuan1 仲宣 仲宣
Wenshu Wên-shu 文舒 文舒
Yongyuan
Guoshan Kuo-shan Guo2shan1 國山 国山
Ziyou Tzu-yu 子由 子由
Weitai Wei-t‘-ai 偉臺 伟台
Changwen Ch‘ang-wên
Zhengzong Chêng-tsung
Xuanchong Hsüan-ch‘ung 玄沖 玄冲
Boxing Po-hsing Bo2xing1 伯興 伯兴
Yanwei Yen-wei 彥偉 彦伟
Pengzu P‘êng-tsu Peng2zu3 彭祖 彭祖
Shizhi Shih-chih Shi4zhi4 士治 士治
Ziwen Tzu-wen Zi3wen2 子文 子文
Gongjie Kung-chieh Gong1jie2 公節 公节
Xuantong Hsüan-t‘ung
Yingxing Ying-hsing Jing3xing1 景興 景兴
Wenyi Wên-i 文儀 文仪
Yanfang Yen-fang Yan4fang1 彥方 彦方
Yanyun Yen-yün Yan4yun2 彥云 彦云
Jujun Chü-chün 巨君 巨君
Yuantai Yuan-t’ai Yuan2tai4 元泰 元泰
Zijun Tzŭ-chün Zi3jun1 子均 子均
Kongshi K‘ung-shih Kong3shi2 孔碩 孔硕
Junchong Chün-ch‘ung Jun4chong1 濬沖 浚冲
Tongyao T‘ung-yao
Wenbiao Wên-piao
Chudao Ch‘u-tao 處道 处道
Yiqiang I-ch’iang 義強 义強
Ziquan Tzŭ-ch‘üan Zi3quan2 子全 子全
Chengzong Ch’engtsung Cheng2zong1 承宗 承宗
Ziyong Tzŭ-yung Zi3yong1 子雍 子雍
Xibo Hsi-po
Xiuzheng Hsiu-chêng Xiu1zheng1 休徵 休徵
Shuzhi Shu-chih Shu1zhi4 叔治 叔治
Liangfu Liang-fu
Wendu Wên-tu
Zishi Tzŭ-shih Zi3shi1 子師 子师
Shujing Shu-ching
Zhongjiang Chung-chiang
Xiufu Hsiu-fu
Zijing Tzŭ-ching 子京 子京
Zhongjian Chung-chien
Boyu Po-yü Bo2yu4 伯玉 伯玉
Dewei Tê-wei
Boru Po-ju Bo2ru2 伯儒 伯儒
Qiqing Ch‘i-ch‘ing
Ziqi Tzŭ-ch‘i
Yuanjiang Yüan-chiang
Yangyuan Yang-yüan
Zhoulin Chou-lin
Ziya Tzŭ-ya
Wenchang Wên-ch‘ang Wen2chang2 文長 文长
Hongsi Hung-ssŭ
Gongzhen Kung-chên 公振 公振
Zixu Tzŭ-hsü
Wenjing Wen-ching 文經 文经
Manji Man-chi Man4ji1 曼基 曼基
Zhongye Chung-yeh Zhong4ye4 仲業 仲业
Zhongruo Chung-jo 仲若 仲若
Yuanxiong Yüan-hsiung Yuan2xiong2 元雄 元雄
Kongxiu K‘ung-hsiu Kong3xiu1 孔休 孔休
Annu An-nu 黯奴 黯奴
Wenzi Wên-tzŭ
Deyu Tê-yü
Yuanxia Yüan-hsia
Yuanda Yüan-ta Yuan2da4 元大 元大
Deshan Tê-shan 德山 德山
Deyu Tê-yü
Zilan Tzŭlan Zi3lan2 子蘭 子兰
Shize Shih-tsê Shi4ze2 士則 士则
Ziyuan Tzŭ-yüan Zi3yuan3 子遠 子远
Jizhong Chi-chung 季重 季重
Bonan Po-nan

Style Names (Zi, ): By Style Name [TOP]

Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Zi (Style) Xing and Ming Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Wu Dun An-nu 黯奴 黯奴
Sima Yan An-shih 安世 安世
Ren Jun Po-ta Bo2da2 伯達 伯达
Sima Lang Po-ta Bo2da2 伯達 伯达
Sun Ce Po-fu Bo2fu2 伯符 伯符
Sun He Po-hai Bo2hai3 伯海 伯海
Qin Shao Po-nan 伯南 伯南
Wu Zhou Po-nan
Wei Ji Po-ju Bo2ru2 伯儒 伯儒
Sui Gu Poi-t‘u Bai2tu4 白兔 白兔
Wang Ji Po-hsing Bo2xing1 伯興 伯兴
Sun Ben Po-yang Bo2yang2 伯陽 伯阳
Wei Guan Po-yü Bo2yu4 伯玉 伯玉
Wang Hong Ch‘ang-wên
Sun Shao Ch‘ang-hsü Chang2xu4 長緒 长绪
Pan Jun Ch‘êng-ming 承明 承明
Teng Yin Ch‘êng-ssŭ Cheng2si4 承嗣 承嗣
Wang Si Ch’engtsung Cheng2zong1 承宗 承宗
Wang Shen Ch‘u-tao 處道 处道
Qin Xie Ch‘u-ch‘i 初起 初起
Sun Luban Ta-hu Da4hu2 大虎 大虎
Sima You Ta-yu Da4you2 大猷 大猷
Sima Hui Tê-ts‘ao De2cao1 德操 德操
Sun Li Tê-ta De2da2 德達 德达
Wu Liang Tê-shan 德山 德山
Wei Huang Tê-wei
Wu Fu Tê-yü
Wu Qiong Tê-yü
Shi Miao Techou 德胄 德胄
Shi Wei Kung-ts‘ao
Wang Kuang Kung-chieh Gong1jie2 公節 公节
Sun Shao Kung-li Gong1li3 公禮 公礼
Shi Huan Kungliu Gong1liu2 公劉 公刘
Shan Gu Kung-hsia
Sun Qian Kung-yu Gong1you4 公祐 公祐
Wei Zhen Kung-chên 公振 公振
Qiao Xuan Kung-tsu 公祖 公祖
Tao Qian Kung-tsu 恭祖 恭祖
Shi Tao Kuang-yüan 廣元 广元
Tian Yu Kuo-jang Guo2rang4 國讓 国让
Wang Fu Kuo-shan Guo2shan1 國山 国山
Sun Fu Kuo-i Guo2yi2 國儀 国仪
Wei Zhao Hung-ssŭ
Sima Jin Hui-ta Hui4da2 惠達 惠达
Sima Fang Chienkung 建公 建公
Shi Chien-yüan
Sima Kui Chi-ta Ji4da2 季達 季达
Shi Chong Chi-lun
Sun Huan Chi-ming Ji4ming2 季明 季明
Pei Xiu Chi-yen Ji4yan4 季彥 季彦
Wu Zhi Chi-chung 季重 季重
Sun Kuang Chi-tso Ji4zuo3 季佐 季佐
Pei Mao Chü-kuang Ju4guang1 巨光 巨光
Wang Mang Chü-chün 巨君 巨君
Shisun Rui Chün-ts‘ê
Wang Rong Chün-ch‘ung Jun4chong1 濬沖 浚冲
Sima Guang Chün-shih Jun1shi2 君實 君实
Pang Hong Chü-shih Ju4shi1 巨師 巨师
Wang Qi K‘ung-shih Kong3shi2 孔碩 孔硕
Wu Can K‘ung-hsiu Kong3xiu1 孔休 孔休
Wang Xun Liang-fu
Shi Jian Lin-po
Pang De Ling-ming Ling4ming2 令明 令明
Qi Zheng Ling-hsien
Wen Hui Man-chi Man4ji1 曼基 曼基
Wang Jun P‘êng-tsu Peng2zu3 彭祖 彭祖
Wei Jie Ch‘i-ch‘ing
Qiao Qing Jung-shih
Tang Bin Ju-tsung Ru2zong1 儒宗 儒宗
Pang Degong Shan-min Shan1min2 山民 山民
Pang Shan-jên
Sun Qiang Shêng-t‘ai Sheng4tai2 聖臺 圣臺
Pei Songzhi Shih-ch‘i Shi4qi1 世期 世期
Pang Huan Shih-wên Shi4wen2 世文 世文
Sun Liang Shih-wên 士文 士文
Tao Huang Shih-ying Shi4ying1 世英 世英
Pang Tong Shih-yüan Shi4yuan2 士元 士元
Wu Yan Shih-tsê Shi4ze2 士則 士则
Wang Jun Shih-chih Shi4zhi4 士治 士治
Sun Yi Shu-pi Shu1bi4 叔弼 叔弼
Sima Fu Shu-ta 叔達 叔达
Wang Zhen Shu-ching
Sun Jiao Shu-lang Shu1lang3 叔朗 叔朗
Sun Huan Shu-wu Shu1wu3 叔武 叔武
Sun Jun Shu-ying
Pei Kai Shu-tsê
Wang Xiu Shu-chih Shu1zhi4 叔治 叔治
Wang Rui T‘ung-yao
Wang Guan Wei-t‘-ai 偉臺 伟台
Shi Xie Wei-yen Wei1yan4 威彥 威彦
Qin Song Wên-piao Wen2biao3 文表 文表
Rui Xuan Wên-piao Wen2biao3 文表 文表
Wang Shang Wên-piao
Wei Yan Wên-ch‘ang Wen2chang2 文長 文长
Wang Yi Wên-tu
She Jian Wen2gu4 文固 文固
Pan Zhang 文珪 文珪
Pei Hui Wên-chi
Wei ? Wen-ching 文經 文经
Rui Liang Wên-luan Wen2luan2 文鸾 文鸾
Shisun Meng Wên-shih
Su Ze Wên-shih 文師 文师
Wang Chang Wên-shu 文舒 文舒
Sun Jian Wên-t‘-ai Wen2tai2 文台 文台
Pei Qian Wên-hsing 文行 文行
She Yuan Wên-hsiung 文雄 文雄
Sun Xiang Wên-yang
Wang Lian Wên-i 文儀 文仪
Tan Fu Wên-yu Wen2you3 文友 文友
Wu Fan Wên-tzŭ
Sima Xun Hsien-ta 顯達 显达
Teng Xiu Hsien-hsien Xian3xian1 顯先 显先
Sun Luyu Hsiao-hu
Qiao Xian Hsiao-jan
Su Lin Hsiao-yu
Sheng Xian Hsiao-chang 孝章 孝章
Wang Xiang Hsi-po
Wei Duan Hsiu-fu
Wang Xiang Hsiu-chêng Xiu1zheng1 休徵 休徵
Wang Hun Hsüan-ch‘ung 玄沖 玄冲
Qin Xiu Hsüan-lang
Rui Zhi Hsüan-ssŭ Xuan1si4 宣嗣 宣嗣
Wang Lan Hsüan-t‘ung
Po Qin
Sima Tong Ya-ta 雅達 雅达
Wang Lie Yen-fang Yan4fang1 彥方 彦方
Wei Shu Yang-yüan
Pei Xuan Yen-huang Yan4huang2 彥黃 彦黄
Sun Zi Yen-lung
Wang Jing Yen-wei 彥偉 彦伟
Wang Ling Yen-yün Yan4yun2 彥云 彦云
Shen Dan I-chü Yi4ju3 義舉 义举
Wang Lang Ying-hsing Jing3xing1 景興 景兴
Wang Shi I-ch’iang 義強 义強
Peng Yang Yung-nien Yong3nian2 永年 永年
Wang Bo Yung-yüan
Wang Fan
Sima Min Yu-ta You4da2 幼達 幼达
Sun Jing Yu-t‘-ai You4tai2 幼台 幼台
Ren Kai Yüan-pao 元褒 元褒
Shao Ti Yüan-po Yuan2bo2 元伯 元伯
Wu Ju Yüan-ta Yuan2da4 元大 元大
Taishi Xiang Yüan-fu Yuan2fu4 元復 元复
Tian Feng Yüan-hao Yuan2hao4 元皓 元皓
Wei Kang Yüan-chiang
Pan Xu Yüan-mao 元茂 元茂
Qin Lang Yüan-ming Yuan2ming2 元明 元明
Wang Mou Yuan-t’ai Yuan2tai4 元泰 元泰
Qiao Mao Yüan-wei Yuan2wei3 元偉 元伟
Wu Gai Yüan-hsia
Wu Ban Yüan-hsiung Yuan2xiong2 元雄 元雄
Sima Jun Yüan-i Yuan2yi4 元異 元异
Ruan Yu Yüan-yü 元瑜 元瑜
Sun Hao Yüan-tsung Yuan2zong1 元宗 元宗
Qiao Zhou Yün-nan 允南 允南
Sun Lang Tsao-an Zao3an1 早安 早安
Shen Pei Chêng-nan Zheng4nan2 正南 正南
Wang Hong Chêng-tsung
Sima Yi Chung-ta Zhong4da2 仲達 仲达
Wei Gu Chung-chien
Wei Dan Chung-chiang
Sun Quan Chung-mou Zhong4mou2 仲謀 仲谋
Ruan Xian Chung-jung 仲容 仲容
Shi Bao Chung-jung Zhong4rong2 仲容 仲容
Wen Qin Chung-jo 仲若 仲若
Sun Guan Chung-t‘-ai
Wang Can Chung-hsüan Zhong4xuan1 仲宣 仲宣
Wen Ping Chung-yeh Zhong4ye4 仲業 仲业
Sun Yu Chung-i Zhong4yi4 仲異 仲异
Shu Shou Chung-ying
Song Zhong Chung-tzŭ
Wei Teng Chou-lin
Qin Mi Tzŭ-ch‘ih 子質 子质
Sima Wang Tzŭ-ch‘u Zi3chu1 子初 子初
Sun Deng Tzŭ-kao Zi3gao1 子高 子高
Sima Zhi Tzŭ-hua Zi3hua4 子華 子华
Quan Cong Tzŭ-huang Zi3huang2 子璜 子璜
Sima Zhou Tzŭ-chiang Zi3jiang1 子將 子将
Qian Zhao Tzŭ-ching 子經 子经
Sun Chu Tzŭ-ching
Wei Feng Tzŭ-ching 子京 子京
Wang Ping Tzŭ-chün Zi3jun1 子均 子均
Wu Shi Tzŭlan Zi3lan2 子蘭 子兰
Sima Gan Tzŭ-liang
Sun Xiu Tzŭ-lieh Zi3lie4 子烈 子烈
Taoqiu Hong Tzŭ-lin Zi3lin2 子林 子林
Shentu Pan Tzŭ-lung 子龍 子龙
Sun Liang Tzŭ-ming Zi3ming2 子明 子明
Wei Jing Tzŭ-ch‘i
Wang Shuang Tzŭ-ch‘üan Zi3quan2 子全 子全
Sima Zhao Tzŭ-shang Zi3shang4 子上 子上
Wang Yun Tzŭ-shih Zi3shi1 子師 子师
Tian Chou Tzŭ-t‘-ai Zi3tai4 子泰 子泰
Sun Chen Tzŭ-t‘ung 子通 子通
Sun Ba Tzŭ-wei Zi3wei1 子威 子威
Wang Jun Tzu-wen Zi3wen2 子文 子文
Sun He Tzŭ-hsiao Zi3xiao4 子孝 子孝
Wei Zi Tzŭ-hsü
Wei Xi Tzŭ-ya
Pang Yu Tzŭ-i Zi3yi4 子異 子异
Taishi Ci Tzŭ-i Zi3yi4 子義 子义
Wang Su Tzŭ-yung Zi3yong1 子雍 子雍
Wang Fu [Wang Zifu] Tzu-yu 子由 子由
Shi Yi Tzŭ-yü
Puyang Xing Tzŭ-yüan Zi3yuan2 子元 子元
Sima Shi Tzŭ-yüan Zi3yuan2 子元 子元
Sun Jun Tzŭ-yüan Zi3yuan3 子遠 子远
Wu Yi Tzŭ-yüan Zi3yuan3 子遠 子远
Sima Jun Tzŭ-tsang
Su Shi [Su Dongpo] Tzŭ-chan 子瞻 子瞻
Shen You Tzŭ-ch‘êng Zi3zheng4 子正 子正
Sun Lü Tzŭ-chih

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

March 7, 2014