Officer Style Names: Other Officers

Three Kingdoms Style Names: Other Officers Category

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Other Officers Category ]

Other Officers Category: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.

Officer Search Form (Style Names)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Style Names (Zi, ): By Officer Name [TOP]

Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Xing and Ming Zi (Style) Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Jingzu Ching-tsu Jing4zu3 敬祖 敬祖
Wencai Wên-ts‘ai Wen2cai2 文才 文才
Wenli Wên-li 文禮 文礼
Bojie Po-chieh Bo2jie1 伯喈 伯喈
Yuanwei Yuan-wei 元偉 元伟
Jingyuan Ching-yüan 景完 景完
Jixing Chi-hsing 季興 季兴
Gongxiao Kung-hsiao 公孝 公孝
Maoni Mao-ni Mao4ni2 茂尼 茂尼
Shengxian Shêng-hsien Sheng4xian1 盛先 盛先
Hangong Han4gong1 漢公 汉公
Zhonggong Chung-kung 仲躬 仲躬
Yuanhua Yüan-hua 元化 元化
Yuanti Yüan-t‘i Yuan2ti4 元悌 元悌
Zhonglin Chung-lin Zhong4lin2 仲麟 仲麟
Ziyou Tzŭ-yu
Yingbo Ying-po
Shenfu Shên-fu
Zhongjian Chungchien Zhong4jien3 仲簡 仲简
Weikao Wei-k’ao 威考 威考
Yuangping Yüanp‘ing Yuan2ping2 元平 元平
Zhouping Choup‘ing 州平 州平
Zhonghua Chung-hua Zhong4hua4 仲華 仲华
Yuanxiong Yüan-hsiung Yuan2xiong2 元雄 元雄
Jianyang Chien-yang Jian4yang2 建陽 建阳
Zisu Tzŭ-su Zi3si4 子嗣 子嗣
Jizhong Chi-chung
Mouan Mou-an 茂安 茂安
Shuyin Shu-yin Shu1ying3 叔穎 叔颖
Zhongying Chung-ying Zhong4ying3 仲穎 仲颖
Ziyin Tzŭ-yin
Bohe Po-ho Bo2he2 伯和 伯和
Gaoqing Kao-ch‘ing Gao1qing1 高卿 高卿
Zhongzhen Chung-chên Zhong4zhen1 仲真 仲真
Deyun Tê-yün 德雲 德云
Shengda Shêng-ta 升達 升达
Mengbo Mêng-po Meng4bo2 孟博 孟博
Zimin Tzŭ-min 子閔 子闵
Boren Po-jên Bo2ren2 伯仁 伯仁
Shaozhou Shao-chou
Junda Chün-ta 君達 君达
Yuantu Yüan-t‘u Yuan2tu2 元圖 元图
Zishen Tzŭ-shên
Nanrong Nan-jung Nan2rong2 南容 南容
Kongwen K‘ung-wên Kong3wen2 孔文 孔文
Yuancai Yüan-ts‘ai Yuan2cai2 元才 元才
Bozhen Po-chên
Kuanfang K‘uan-fang
Wenwei Wên-wei
Shengji Shêng-chi 升濟 升济
Bogu Po-ku Bo2gui1 伯珪 伯珪
Shiqi Shih-ch‘i 士起 士起
Youan Yu-an You4an1 幼安 幼安
Junye Chün-yeh
Duo To
Gongze Kung-tsê Gong1ze2 公則 公则
Wenjie Wên-chieh Wen2jie2 文節 文节
Zipei Tzŭ-p‘ei
Boyan Po-yen
Delin Tê-lin
Degao Tê-kao De2gao1 德高 德高
Juzi Chü-tzŭ 莒子 莒子
Changyu Ch‘ang-yü
Suigao Sui-kao Sui4gao1 遂高 遂高
Huixing Hui-hsing
Mengsun Mêng-sun
Yuangu Yüan-ku
Boqiu Po-ch‘iu 伯求 伯求
Yuangan Yüan-kan Yuan2gan4 元幹 元幹
Wenlin Wên-lin
Bozhang Po-chang
Wencai Wên-ts‘ai
Kongming K‘ung-ming
Wencai Wên-ts‘ai Wen2cai2 文才 文才
Yuanhua Yüan-hua Yuan2hua4 元化 元化
Zhangjun Chang-chün
Gongya Kung-ya
Wenlin Wên-lin
Yizhen I-chên Yi4zhen1 義真 义真
Jipi Chi-p‘i Ji4pi2 季皮 季皮
Zixun Tzŭ-hsün
Mengjian Mêng-chien
Yiqu I-ch‘ü
Wenjian Wên-chien
Shiyuan Shih-yüan Shi4yuan2 世元 世元
Jijiang Chi-chiang
Gongxu Kung-hsü Gong1xu4 公緒 公绪
Zirou Tzŭ-jou 子柔 子柔
Shuyu Shu-yü
Zhiran Chih-jan Zhi4ran2 稚然 稚然
Jizi Chi-tzŭ
Boyu Po-yü Bo2yu4 伯豫 伯豫
Weigong Wei-kung Wei3gong1 偉恭 伟恭
Jihe Chi-ho
Degong Tê-kung
Yuanjian Yüan-chien
Zhongning Chung-ning
Jingsheng Ching-shêng Jing3sheng1 景升 景升
Gongshan Kung-shan Gong1shan1 公山 公山
Yugao Yü-kao Yu2gao1 于高 于高
Wenyao Wên-yao
Manshan Man-shan Man4shan1 曼山 曼山
Bolun Po-lun 伯倫 伯伦
Zhongyan Chung-yen
Ziqi Tzŭ-ch‘i 子奇 子奇
Weide Wei-tê
Chengguo Ch‘êng-kuo
Ziheng Tzŭ-hêng
Junlang Chün-lang 君郎 君郎
Zhengli Chêng-li 正禮 正礼
Zixiang Tzŭ-hsiang 子相 子相
Boan Po-an Bo2an1 伯安 伯安
Yuanhai Yüan-hai Yuan2hai3 元海 元海
Jingxuan Ching-hsüan
Jicai Chi-ts‘ai
Jining Ji4ning2 季寧 季宁
Zigan Tzŭ-kan Zi3gan4 子幹 子干
Wenbo/Wenfu
Xiaoyuan Hsiao-yüan Xiao4yuan3 孝遠 孝远
Xiaoxing Hsiao-hsing Xiao4xing1 孝興 孝兴
Wengshu Wêng-shu Weng1shu1 翁叔 翁叔
Wenyuan Wên-yüan 文淵 文渊
Zhengfang Chêng-fang
Zhengping Chêng-p‘ing Zheng4ping2 正平 正平
Wenya Wên-ya 文雅 文雅
Bodian Po-tien 伯典 伯典
Shanmin Shan-min Shan1min2 山民 山民
Shiwen Shih-wên Shi4wen2 世文 世文
Jiyan Chi-yen Ji4yan4 季彥 季彦
Yuanwei Yüan-wei Yuan2wei3 元偉 元伟
Rongshi Jung-shih
Xiaoran Hsiao-jan
Chuqi Ch‘u-ch‘i 初起 初起
Xuanlang Hsüan-lang
Zhongrong Chung-jung 仲容 仲容
Zhengnan Chêng-nan Zheng4nan2 正南 正南
Xiaozhang Hsiao-chang 孝章 孝章
Zilong Tzŭ-lung 子龍 子龙
Jianyuan Chien-yüan
Weiyan Wei-yen Wei1yan4 威彥 威彦
Wenshi Wên-shih
Junce Chün-ts‘ê
Jilun Chi-lun
Ziliang Tzŭ-liang
Decao Tê-ts‘ao De2cao1 德操 德操
Yuanyi Yüan-i Yuan2yi4 元異 元异
Zijiang Tzŭ-chiang Zi3jiang1 子將 子将
Zhongzi Chung-tzŭ
Botu Poi-t‘u Bai2tu4 白兔 白兔
Zijing Tzŭ-ching
Wenyou Wên-yu Wen2you3 文友 文友
Ruzong Ju-tsung Ru2zong1 儒宗 儒宗
Gongzu Kung-tsu 恭祖 恭祖
Zilin Tzŭ-lin Zi3lin2 子林 子林
Yuanhao Yüan-hao Yuan2hao4 元皓 元皓
Ziyou Tzu-yu 子由 子由
Changwen Ch‘ang-wên
Pengzu P‘êng-tsu Peng2zu3 彭祖 彭祖
Shizhi Shih-chih Shi4zhi4 士治 士治
Ziwen Tzu-wen Zi3wen2 子文 子文
Gongjie Kung-chieh Gong1jie2 公節 公节
Xuantong Hsüan-t‘ung
Yanfang Yen-fang Yan4fang1 彥方 彦方
Junchong Chün-ch‘ung Jun4chong1 濬沖 浚冲
Tongyao T‘ung-yao
Zishi Tzŭ-shih Zi3shi1 子師 子师
Qiqing Ch‘i-ch‘ing
Yangyuan Yang-yüan
Deyu Tê-yü
Yuanda Yüan-ta Yuan2da4 元大 元大
Deyu Tê-yü
Zilan Tzŭlan Zi3lan2 子蘭 子兰
Xiaoruo Hsiao-jo
Gongzhi Kung-chih 公矩 公矩
Fuxing Fu-hsing
Zhongzhi Chung-chih Zhong4zhi4 仲治 仲治
Zijiang Tzŭ-chiang Zi3jiang1 子將 子将
Gongbi Kung-pi
Youruo Yu-jo You3ruo4 友若 友若
Ciming Tz‘ŭ-ming Ci2ming2 慈明 慈明
Boyu Po-yü
Zhengxiu Chêng-hsiu
Shuzi Shu-tzŭ Shu1zi3 叔子 叔子
Zhishu Chih-shu
Qiongzhi Ch‘iung-chih
Xiuchu Hsiu-ch‘u
Zhengxiu Chêng-hsiu
Jilan Chi-lan
Yuanji Yüan-chi
Zhouyang Chou-yang Zhou1yang2 周陽 周阳
Xiafu Hsia-fu 夏輔 夏辅
Gonran
Xianfu Hsien-fu Xian3fu3 顯甫 显甫
Benchu Pên-ch‘u Ben3chu1 本初 本初
Xiansi Hsien-ssŭ Xian3si1 顯思 显思
Ciyang Tz‘ŭ-yang
Xianyi Hsien-i Xian3yi4 顯奕 显奕
Boye Po-yeh Bo2ye4 伯業 伯业
Zhengfu Chêng-fu Zheng4fu3 正輔 正辅
Ziyuan Tzŭ-yüan 子源 子源
Zibing Tzŭ-ping 子並 子并
Wenji Wên-chi Wen2ji4 文紀 文纪
Shuming Shu-ming Shu1ming2 叔明 叔明
Maoxian Mao-hsien 茂先 茂先
Shuwei Shu-wei 叔威 叔威
Ziming Tzŭ-ming
Boshen Po-shên Hui4shu4 惠恕 惠恕
Chuxu Ch‘u-hsü 處虛 处虚
Gongwei Kung-wei Gong1wei1 公威 公威
Zhishu Chih-shu Zhi4shu1 稚叔 稚叔
Ziyi Tzŭ-i
Ziming Tzŭ-ming
Weihao Wei-hao 威豪 威豪
Gong’a
Binqing Pin-ch‘ing
Yanxin Yen-hsin
Bogao Po-kao
Yuanta Yüan-t‘-a
Yuanjiang Yüan-chiang
Yi’en
Zhongyuan Chung-yüan 仲遠 仲远
Wenming Wên-ming
Kailin K‘-ai-lin Kai1lin2 開林 开林
Daming Ta-ming Da4ming2 大明 大明
Renming Jên-ming
Jiamou Chia-mou Jia1mou2 嘉謀 嘉谋
Yuanling Yüan-ling
Wenming Wên-ming Wen2ming2 文明 文明
Gongwei Kung-wei Gong1wei3 公偉 公伟
Shuxian Shu-hsien
Zigong Tzŭ-kung Zi3gong4 子貢 子贡
Daohui Tao-hui 道回 道回

Style Names (Zi, ): By Style Name [TOP]

Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Zi (Style) Xing and Ming Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Yuan Shao Pên-ch‘u Ben3chu1 本初 本初
Zhao Qi Pin-ch‘ing
Liu Yu Po-an Bo2an1 伯安 伯安
Min Chun Po-tien 伯典 伯典
Zhao Song Po-kao
Gongsun Zan Po-ku Bo2gui1 伯珪 伯珪
Emperor Xian [Liu Xie] Po-ho Bo2he2 伯和 伯和
Cai Yong Po-chieh Bo2jie1 伯喈 伯喈
Liu Ling Po-lun 伯倫 伯伦
He Yong Po-ch‘iu 伯求 伯求
Fei Po-jên Bo2ren2 伯仁 伯仁
Zhang Wen Po-shên Hui4shu4 惠恕 惠恕
Sui Gu Poi-t‘u Bai2tu4 白兔 白兔
Han Kui Po-yen
Yuan Yi Po-yeh Bo2ye4 伯業 伯业
Li Quan Po-yü Bo2yu4 伯豫 伯豫
Yang Ci Po-yü
Hu Lei Po-chang
Gao Wan Po-chên
Wang Hong Ch‘ang-wên
He Jiao Ch‘ang-yü
Liu Xi Ch‘êng-kuo
Qin Xie Ch‘u-ch‘i 初起 初起
Zhang Xuan Ch‘u-hsü 處虛 处虚
Xun Shuang Tz‘ŭ-ming Ci2ming2 慈明 慈明
Yuan Wei Tz‘ŭ-yang
Zhou Xin Ta-ming Da4ming2 大明 大明
Zhuge Yi Tao-hui 道回 道回
Sima Hui Tê-ts‘ao De2cao1 德操 德操
Han Song Tê-kao De2gao1 德高 德高
Li Xie Tê-kung
Han Pin Tê-lin
Wu Fu Tê-yü
Wu Qiong Tê-yü
Fan Ling Tê-yün 德雲 德云
Guo Si To
Xiang Xu Fu-hsing
Fa Zhen Kao-ch‘ing Gao1qing1 高卿 高卿
Zhao Bing
Xu Xiang Kung-pi
Wang Kuang Kung-chieh Gong1jie2 公節 公节
Liu Dai Kung-shan Gong1shan1 公山 公山
Zhang Yan Kung-wei Gong1wei1 公威 公威
Zhu Jun Kung-wei Gong1wei3 公偉 公伟
Cen Zhi Kung-hsiao 公孝 公孝
Kong Zhou Kung-hsü Gong1xu4 公緒 公绪
Huan Dian Kung-ya
Guo Tu Kung-tsê Gong1ze2 公則 公则
Xiang Kai Kung-chih 公矩 公矩
Tao Qian Kung-tsu 恭祖 恭祖
Yuan Kan
Chen Dan Han4gong1 漢公 汉公
He Pan Hui-hsing
Zhou Zhong Chia-mou Jia1mou2 嘉謀 嘉谋
Ding Yuan Chien-yang Jian4yang2 建陽 建阳
Shi Chien-yüan
Lu Jun Chi-ts‘ai
Li Xi Chi-ho
Kong Zhou Chi-chiang
Yang Zhi Chi-lan
Shi Chong Chi-lun
Liu Biao Ching-shêng Jing3sheng1 景升 景升
Lu Bo Ching-hsüan
Cao Quan Ching-yüan 景完 景完
Ba Zhi Ching-tsu Jing4zu3 敬祖 敬祖
Lu Kang Ji4ning2 季寧 季宁
Humu Ban Chi-p‘i Ji4pi2 季皮 季皮
Cao Teng Chi-hsing 季興 季兴
Pei Xiu Chi-yen Ji4yan4 季彥 季彦
Dong Chi-chung
Li Li Chi-tzŭ
Shisun Rui Chün-ts‘ê
Wang Rong Chün-ch‘ung Jun4chong1 濬沖 浚冲
Feng Heng Chün-ta 君達 君达
Liu Yan Chün-lang 君郎 君郎
Guo Dian Chün-yeh
Han Xun Chü-tzŭ 莒子 莒子
Zhou Jun K‘-ai-lin Kai1lin2 開林 开林
Hu Zhao K‘ung-ming
Gao Dai K‘ung-wên Kong3wen2 孔文 孔文
Gao Yi K‘uan-fang
Liu Liang Man-shan Man4shan1 曼山 曼山
Chang Xia Mao-ni Mao4ni2 茂尼 茂尼
Zhang Hua Mao-hsien 茂先 茂先
Fan Pang Mêng-po Meng4bo2 孟博 孟博
Jia Cong Mêng-chien
He Xi Mêng-sun
Dong Fu Mou-an 茂安 茂安
Fu Xie Nan-jung Nan2rong2 南容 南容
Wang Jun P‘êng-tsu Peng2zu3 彭祖 彭祖
Yang Yan Ch‘iung-chih
Wei Jie Ch‘i-ch‘ing
Zhou Yu Jên-ming
Qiao Qing Jung-shih
Tang Bin Ju-tsung Ru2zong1 儒宗 儒宗
Pang Degong Shan-min Shan1min2 山民 山民
Feng Dan Shao-chou
Chong Shao Shên-fu
Fan Min Shêng-ta 升達 升达
Gongsun Du Shêng-chi 升濟 升济
Chen Bao Shêng-hsien Sheng4xian1 盛先 盛先
Guan Jing Shih-ch‘i 士起 士起
Pang Huan Shih-wên Shi4wen2 世文 世文
Kong Yu Shih-yüan Shi4yuan2 世元 世元
Wang Jun Shih-chih Shi4zhi4 士治 士治
Zhang Hao Shu-ming Shu1ming2 叔明 叔明
Zhang Meng Shu-wei 叔威 叔威
Zhu Shu-hsien
Dong Min Shu-yin Shu1ying3 叔穎 叔颖
Li Jin Shu-yü
Yang Hu Shu-tzŭ Shu1zi3 叔子 叔子
He Jin Sui-kao Sui4gao1 遂高 遂高
Wang Rui T‘ung-yao
Liu Wei-tê
Li Su Wei-kung Wei3gong1 偉恭 伟恭
Zhao Bao Wei-hao 威豪 威豪
Cui Lie Wei-k’ao 威考 威考
Shi Xie Wei-yen Wei1yan4 威彥 威彦
Luan
Bao Chu Wên-ts‘ai Wen2cai2 文才 文才
Hu Wên-ts‘ai
Hu Zhen Wên-ts‘ai Wen2cai2 文才 文才
Ma Midi Wêng-shu Weng1shu1 翁叔 翁叔
Zhang Gang Wên-chi Wen2ji4 文紀 文纪
Jing Yi Wên-chien
Han Fu Wên-chieh Wen2jie2 文節 文节
Bian Rang Wên-li 文禮 文礼
Hou Wen Wên-lin
Huan Ye Wên-lin
Zhou Huan Wên-ming
Zhu Hao Wên-ming Wen2ming2 文明 文明
Shisun Meng Wên-shih
Geng Wu Wên-wei
Miao Pei Wên-ya 文雅 文雅
Liu Kuan Wên-yao
Tan Fu Wên-yu Wen2you3 文友 文友
Ma Yuan Wên-yüan 文淵 文渊
Yuan Hong Hsia-fu 夏輔 夏辅
Yuan Shang Hsien-fu Xian3fu3 顯甫 显甫
Yuan Tan Hsien-ssŭ Xian3si1 顯思 显思
Yuan Xi Hsien-i Xian3yi4 顯奕 显奕
Qiao Xian Hsiao-jan
Xiahou Zhan Hsiao-jo
Ma Long Hsiao-hsing Xiao4xing1 孝興 孝兴
Luo Jun Hsiao-yüan Xiao4yuan3 孝遠 孝远
Sheng Xian Hsiao-chang 孝章 孝章
Yang Zhao Hsiu-ch‘u
Qin Xiu Hsüan-lang
Wang Lan Hsüan-t‘ung
Wang Lie Yen-fang Yan4fang1 彥方 彦方
Wei Shu Yang-yüan
Zhao Qian Yen-hsin
Zheng Yan
Chong Fu Ying-po
Jiang Qi I-ch‘ü
Huangfu Song I-chên Yi4zhen1 義真 义真
Guan Ning Yu-an You4an1 幼安 幼安
Xun Chen Yu-jo You3ruo4 友若 友若
Gao Gan Yüan-ts‘ai Yuan2cai2 元才 元才
Wu Ju Yüan-ta Yuan2da4 元大 元大
He Zhen Yüan-kan Yuan2gan4 元幹 元幹
Cui Jun Yüanp‘ing Yuan2ping2 元平 元平
He Xun Yüan-ku
Liu Yuan Yüan-hai Yuan2hai3 元海 元海
Tian Feng Yüan-hao Yuan2hao4 元皓 元皓
Chen Tiao Yüan-hua 元化 元化
Hua Tuo Yüan-hua Yuan2hua4 元化 元化
Yin Xiu Yüan-chi
Liang Xiu Yüan-chien
Zhao Yüan-chiang
Zhu Gui Yüan-ling
Zhao Yu Yüan-t‘-a
Chen Wen Yüan-t‘i Yuan2ti4 元悌 元悌
Feng Ji Yüan-t‘u Yuan2tu2 元圖 元图
Cao Jie Yuan-wei 元偉 元伟
Qiao Mao Yüan-wei Yuan2wei3 元偉 元伟
Ding Gong Yüan-hsiung Yuan2xiong2 元雄 元雄
Sima Jun Yüan-i Yuan2yi4 元異 元异
Liu Hong Yü-kao Yu2gao1 于高 于高
Hua Yi Chang-chün
Master Qingniu Chêng-fang
Yuan Zhong Chêng-fu Zheng4fu3 正輔 正辅
Liu Yao Chêng-li 正禮 正礼
Shen Pei Chêng-nan Zheng4nan2 正南 正南
Mi Heng Chêng-p‘ing Zheng4ping2 正平 正平
Yang Chêng-hsiu
Yang Ding Chêng-hsiu
Li Jue Chih-jan Zhi4ran2 稚然 稚然
Yang Xiu Chih-shu
Zhang Yang Chih-shu Zhi4shu1 稚叔 稚叔
Chen Shi Chung-kung 仲躬 仲躬
Deng Yu Chung-hua Zhong4hua4 仲華 仲华
Chunyu Qiong Chungchien Zhong4jien3 仲簡 仲简
Chen Xiang Chung-lin Zhong4lin2 仲麟 仲麟
Liu Ao Chung-ning
Ruan Xian Chung-jung 仲容 仲容
Liu Qiao Chung-yen
Dong Zhuo Chung-ying Zhong4ying3 仲穎 仲颖
Zhou Bi Chung-yüan 仲遠 仲远
Fan Kang Chung-chên Zhong4zhen1 仲真 仲真
Xin Ping Chung-chih Zhong4zhi4 仲治 仲治
Song Zhong Chung-tzŭ
Cui Jun Choup‘ing 州平 州平
Yuan Feng Chou-yang Zhou1yang2 周陽 周阳
Zhang Chao Tzŭ-ping 子並 子并
Lu Zhi Tzŭ-kan Zi3gan4 子幹 子干
Zhuge Gui Tzŭ-kung Zi3gong4 子貢 子贡
Liu Xun Tzŭ-hêng
Sima Zhou Tzŭ-chiang Zi3jiang1 子將 子将
Xu Shao Tzŭ-chiang Zi3jiang1 子將 子将
Sun Chu Tzŭ-ching
Wu Shi Tzŭlan Zi3lan2 子蘭 子兰
Sima Gan Tzŭ-liang
Taoqiu Hong Tzŭ-lin Zi3lin2 子林 子林
Shentu Pan Tzŭ-lung 子龍 子龙
Fan Zeng Tzŭ-min 子閔 子闵
Zhang Qian Tzŭ-ming
Zhang Zun Tzŭ-ming
Han Heng Tzŭ-p‘ei
Liu Tao Tzŭ-ch‘i 子奇 子奇
Kuai Liang Tzŭ-jou 子柔 子柔
Fu Qian Tzŭ-shên
Wang Yun Tzŭ-shih Zi3shi1 子師 子师
Ding Tzŭ-su Zi3si4 子嗣 子嗣
Wang Jun Tzu-wen Zi3wen2 子文 子文
Liu Yi Tzŭ-hsiang 子相 子相
Ji Tzŭ-hsün
Zhang Zi Tzŭ-i
Duan Gui Tzŭ-yin
Chen Yi Tzŭ-yu
Wang Fu [Wang Zifu] Tzu-yu 子由 子由
Zang Hong Tzŭ-yüan 子源 子源

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

March 7, 2014