Officer Style Names: Novel Characters

Three Kingdoms Style Names: Novel Characters Category

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Novel Characters Category ]

Novel Characters Category: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.

Project Navigation

 

Officer Search Form (Style Names)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Style Names (Zi, ): By Officer Name [TOP]

Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Xing and Ming Zi (Style) Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Zhaoxian Chao-hsien Zhao1xian1 昭先 昭先
Wenli Wên-li 文禮 文礼
Genju Kên-chü Gen1ju3 根矩 根矩
Zhongsi Chung-ssŭ
Zishan Tzŭ-shan Zi3shan1 子山 子山
Degui Tê-kuei De2gui1 德珪 德圭
Wenji Wên-chi Wen2ji1 文姬 文姬
Bojie Po-chieh Bo2jie1 伯喈 伯喈
Zixiu Tzŭ-hsiu Zi3xiu1 子脩 子脩
Mengde Mêng-tê Meng4de2 孟德 孟德
Zihe Tzŭ-ho Zi3he2 子和 子和
Lanqing Lan-ch‘ing Lan2qing1 蘭卿 兰卿
Zilian Tzŭ-lien Zi3lian3 子廉 子廉
Jingming Ching-ming Jing3ming2 景明 景明
Yuanwei Yuan-wei 元偉 元伟
Yanshi Yen-shih Yan4shi4 彥士 彥士
Zihuan Tzŭ-huan Zi3huan2 子桓 子桓
Zixiao Tzŭ-hsiao Zi3xiao4 子孝 子孝
Yuanzhong Yüan-chung Yuan2zhong4 元仲 元仲
Zhaobo Chao-po Zhao1bo2 昭伯 昭伯
Jugao Chü-kao 巨高 巨高
Jixing Chi-hsing 季興 季兴
Wenlie Wên-lieh Wen2lie4 文烈 文烈
Pengzu P‘êng-tsu Peng2zu3 彭祖 彭祖
Ziwen Tzŭ-wên Zi3wen2 子文 子文
Zidan Tzŭ-tan Zi3dan1 子丹 子丹
Zijian Tzŭ-chien Zi3jian4 子建 子建
Gongxiao Kung-hsiao 公孝 公孝
Hangong Han4gong1 漢公 汉公
Yuanlong Yüan-lung Yuan2long2 元龍 元龙
Gongtai Kung-t‘-ai Gong1tai2 公臺 公臺
Hanyu Han-yü Han4yu2 漢瑜 汉瑜
Jibi Chi-pi 季弼 季弼
Kongzhang K‘ung-chang Kong3zhang1 孔璋 孔璋
Xiuyuan Hsiu-yüan Xiu1yuan1 休淵 休渊
Changwen Ch‘ang-wên Chang2wen2 長文 长文
Xuanbo Hsüan-po Xuan2bo2 玄伯 玄伯
Zilie Tzŭ-lieh Zi3lie4 子烈 子烈
Zhonglin Chung-lin Zhong4lin2 仲麟 仲麟
Xiaoqi Hsiao-ch‘i Xiao4qi3 孝起 孝起
Deshu Tê-shu De2shu1 德樞 德枢
Jiran Chi-jan
Demou Tê-mou De2mou2 德謀 德谋
Zhongde Chung-tê Zhong4de2 仲德 仲德
Hongyu Hung-yü 鴻豫 鸿豫
Yingbo Ying-po
Shenfu Shên-fu
Zhongjian Chungchien Zhong4jien3 仲簡 仲简
Zhongni Chung-ni
Weikao Wei-k’ao 威考 威考
Jigui Chi-kuei Ji4gui1 季珪 季珪
Zhouping Choup‘ing 州平 州平
Shizai Shih-tsai Shi4zai3 士載 士载
Xuanmao Hsüan-mao
Zhonghua Chung-hua Zhong4hua4 仲華 仲华
Bomiao Po-miao Bo2miao2 伯苗 伯苗
Chengyuan Ch‘êng-yüan Cheng2yuan1 承淵 承渊
Yanjing Yen-ching 彥靖 彦靖
Jingli Ching-li Jing4li3 敬礼 敬礼
Zhengli Chêng-li Zheng4li3 正禮 正礼
Jianyang Chien-yang Jian4yang2 建陽 建阳
Youzai Yu-tsai You4zai3 幼宰 幼宰
Gongxi Kung-hsi Gong1xi2 龔襲 龚袭
Shuyin Shu-yin Shu1ying3 叔穎 叔颖
Yuandai Yüan-tai Yuan2dai4 元代 元代
Xiuzhao Hsiu-chao Xiu1zhao1 休昭 休昭
Gongren Kung-jên Gong1ren2 公仁 公仁
Zhongying Chung-ying Zhong4ying3 仲穎 仲颖
Boyu Po-yü Bo2yu2 伯瑜 伯瑜
Guofu Kuo-fu 國輔 国辅
Zixu Tzŭ-hsü Zi3xu4 子緒 子绪
Yuankai Yüan-k‘-ai Yuan2kai3 元凱 元凯
Ziyin Tzŭ-yin
Zhongming Chung-ming
Bohe Po-ho Bo2he2 伯和 伯和
Nüwang Nü-wang
Xiaozhi Hsiao-chih Xiao4zhi2 孝直 孝直
Changyuan Ch‘ang-yüan 長元 长元
Zhongzhen Chung-chên Zhong4zhen1 仲真 仲真
Mengbo Mêng-po Meng4bo2 孟博 孟博
Binbo Pin-po 賓伯 宾伯
Gongju Kung-chü Gong1ju3 公舉 公举
Wenwei Wên-wei Wen2wei3 文偉 文伟
Shaozhou Shao-chou
Yuantu Yüan-t‘u Yuan2tu2 元圖 元图
Xiuyuan Hsiu-yüan Xiu1yuan2 休元 休元
Yancai Yen-ts‘ai 彦材 彥材
Lanshi Lan-shih Lan2shi2 蘭石 兰石
Junyi Chün-i Jun1yi4 君義 君义
Gongti Kung-t‘i Gong1ti4 公悌 公悌
Xingba Hsing-pa Xing1ba4 興霸 兴霸
Yuan Yüan
Yuancai Yüan-ts‘ai Yuan2cai2 元才 元才
Wenhui Wên-hui Wen2hui4 文惠 文惠
Jixing Chi-hsing 季行 季行
Wenwei Wên-wei
Shengji Shêng-chi 升濟 升济
Bogu Po-ku Bo2gui1 伯珪 伯珪
A-li
Yuantan Yüan-t‘-an Yuan2tan4 元嘆 元叹
Gongming Kung-ming Gong1ming2 公明 公明
Youan Yu-an You4an1 幼安 幼安
Anguo An-kuo An1guo2 安國 安国
Yunchang Yün-ch‘ang Yun2chang2 雲長 云长
Zhong Chung
Zibang Tzŭ-pang Zi3bang1 子邦 子邦
Zhonggong Chung-kung Zhong4gong1 仲恭 仲恭
Boji Po-chi 伯濟 伯济
Fengxiao Fêng-hsiao Feng4xiao4 奉孝 奉孝
Duo To
Gongze Kung-tsê Gong1ze2 公則 公则
Yanchang Yen-ch‘ang 演長 演长
Yigong I-kung 義公 义公
Wenjie Wên-chieh Wen2jie2 文節 文节
Yuansi Yüan-ssŭ Yuan2si4 元嗣 元嗣
Zipei Tzŭ-p‘ei
Gongzi Kung-tzŭ Gong1zhi4 公至 公至
Degao Tê-kao De2gao1 德高 德高
Wenyue Wên-yüeh Wen2yue1 文約 文约
Juzi Chü-tzŭ 莒子 莒子
Zishu Tzŭ-shu
Bodao Po-tao 伯道 伯道
Suigao Sui-kao Sui4gao1 遂高 遂高
Yangshi Yang-shih Yang2shi4 陽士 阳士
Pingshu P‘ing-shu Ping2shu1 平叔 平叔
Boqiu Po-ch‘iu 伯求 伯求
Yingkao Ying-k‘-ao Ying3kao3 穎考 颖考
Chanying Ch‘an-ying
Xuanwei Hsüan-wei Xuan2wei1 玄威 玄威
Weidu Wei-tu 偉度 伟度
Wuxuan Wu-hsüan Wu3xuan2 武玄 武玄
Shiyuan Shih-yüan Shi4yuan2 世元 世元
Wencai Wên-ts‘ai Wen2cai2 文才 文才
Wende Wên-tê 文德 文德
Yongxian Yung-hsien Yong3xian1 永先 永先
Yuanhua Yüan-hua Yuan2hua4 元化 元化
Ziyu Tzŭ-yü Zi3yu2 子魚 子鱼
Yuanze Yüan-tsê Yuan2ze2 元則 元则
Boxu Po-hsü Bo2xu4 伯緒 伯绪
Gongfu Kung-fu Gong1fu4 公覆 公覆
Gongheng Kung-hêng Gong1heng2 公衡 公衡
Hansheng Han-shêng Han4sheng1 漢升 汉升
Yizhen I-chên Yi4zhen1 義真 义真
Zimeng Tzŭ-mêng
Zhongmiao Chung-miao 仲邈 仲邈
Shaoxian Shao-hsien Shao4xian1 紹先 绍先
Wenran Wên-jan 文然 文然
Siran Ssŭ-jan Si1ran2 思然 思然
Gonglü Kung-lü Gong12 公閭 公闾
Liangdao Liang-tao 梁道 梁道
Wenhe Wên-ho Wen2he2 文和 文和
Xianhe Hsien-ho Xian4he2 憲和 宪和
Ziyi Tzŭ-i 子翼 子翼
Zitong Tzŭ-t‘ung 子通 子通
Yiqu I-ch‘ü
Gongyi Kung-i 公奕 公奕
Gongyan Kung-yen 公琰 公琰
Boyue Po-yüeh Bo2yue1 伯約 伯约
Boyi Po-i Bo2yi4 伯奕 伯奕
Ziya Tzŭ-ya 子牙 子牙
Jibo Chi-po Ji1bo2 機伯 机伯
Yuanji Yüan-chi 元機 元机
Deyi Tê-i 德禕 德祎
Derun Tê-jun De2run4 德潤 德润
Wenju Wên-chü Wen2ju3 文舉 文举
Shiyuan Shih-yüan Shi4yuan2 世元 世元
Gongxu Kung-hsü Gong1xu4 公緒 公绪
Zirou Tzŭ-jou 子柔 子柔
Yidu I-tu 異度 异度
Jingda Ching-ta Jing4da2 敬達 敬达
Mancheng Man-ch‘êng Man4cheng2 曼成 曼成
Xuanguo Hsüan-kuo
Sunde Sun-tê
Zixian Tzŭ-hsien 子憲 子宪
De’ang Tê’-ang De2ang2 德昂 德昂
Zhiran Chih-jan Zhi4ran2 稚然 稚然
Gongzhao Kung-chao 公昭 公昭
Weigong Wei-kung Wei3gong1 偉恭 伟恭
Wenda Wên-ta 文達 文达
Zhengfang Chêng-fang Zheng4fang1 正方 正方
Qinzhong Ch‘in-chung 欽仲 钦仲
Yuanjian Yüan-chien Yuan2jian3 元儉 元俭
Gongyuan Kung-yüan Gong1yuan1 公淵 公渊
Gongji Kung-chi Gong1ji4 公績 公绩
Zichu Tzŭ-ch‘u Zi3chu1 子初 子初
Xuande Hsüan-tê Xuan2de2 玄德 玄德
Jingsheng Ching-shêng Jing3sheng1 景升 景升
Gongshan Kung-shan Gong1shan1 公山 公山
Gongshan Kung-shan Gong1shan1 公山 公山
Ziqi Tzŭ-ch‘i 子棄 子弃
Yuanying Yüan-ying Yuan2ying3 元穎 元颖
Fengxiao Fêng-hsiao Feng4xiao4 奉孝 奉孝
Gongsi Kung-ssŭ Gong1si4 公嗣 公嗣
Kongcai K‘ung-ts‘ai Kong3cai2 孔才 孔才
Zizhen Tzŭ-chên Zi3zhen1 子真 子真
Ziqi Tzŭ-ch‘i 子奇 子奇
Shizong Shih-tsung
Wenheng Wên-hêng Wen2heng2 文衡 文衡
Zitai Tzŭ-t‘-ai Zi3tai2 子臺 子台
Junlang Chün-lang 君郎 君郎
Weishi Wei-shih Wei1shi2 威碩 威硕
Zhengli Chêng-li 正禮 正礼
Ziyang Tzŭ-yang Zi3yang2 子揚 子扬
Gongsi Kung-ssŭ Gong1si4 恭嗣 恭嗣
Boan Po-an Bo2an1 伯安 伯安
Zhengming Chêng-ming 正明 正明
Jiyu Chi-yü Ji4yu4 季玉 季玉
Zibo Tzŭ-po 子伯 子伯
Chengxian Ch‘êng-hsien Cheng2xian1 承先 承先
Fengxian Fêng-hsien Feng4xian1 奉先 奉先
Dinggong Ting-kung Ding4gong1 定公 定公
Ziheng Tzŭ-hêng Zi3heng2 子衡 子衡
Gongji Kung-chi Gong1ji4 公紀 公纪
Shiren Shih-jên Shi4ren2 士仁 士仁
Shiyi Shih-i Shi4yi4 世議 世议
Jingfeng Ching-fêng 敬風 敬风
Jiping Chi-p‘ing Ji4ping2 季平 季平
Jining Ji4ning2 季寧 季宁
Youjie Yu-chieh 幼節 幼节
Ziming Tzŭ-ming Zi3ming2 子明 子明
Zike Tzŭ-k‘o Zi3ke4 子恪 子恪
Zijing Tzŭ-ching Zi3jing4 子敬 子敬
Boyan Po-yen Bo2yan2 伯言 伯言
Jiyang Chi-yang Ji4yang2 季阳 季阳
Zigan Tzŭ-kan Zi3gan4 子幹 子干
Gongxu Kung-hsü Gong1xu4 公緒 公绪
Mengqi Mêng-ch‘i Meng4qi4 孟起 孟起
Deheng Tê-hêng De2heng2 德衡 德衡
Jichang Chi-ch‘ang Ji4chang2 季常 季常
Wengshu Wêng-shu Weng1shu1 翁叔 翁叔
Youchang Yu-ch‘ang You4chang2 幼常 幼常
Shoucheng Shou-ch‘êng Shou4cheng2 壽成 寿成
Wenyuan Wên-yüan 文淵 文渊
Dexin Tê-hsin De2xin4 德信 德信
Boning Po-ning Bo2ning2 伯寧 伯宁
Xiaoxian Hsiao-hsien 孝先 孝先
Zijing Tzŭ-ching Zi3qing4 子敬 子敬
Xiaoyu Hsiao-yü Xiao4yu4 孝裕 孝裕
Gongwei Kungwei Gong1wei1 公威 公威
Gongwu Kung-wu Gong1wu3 恭武 恭武
Zifang Tzŭ-fang Zi3fang1 子方 子方
Zhengping Chêng-p‘ing Zheng4ping2 正平 正平
Zizhong Tzŭ-chung Zi3zhong4 子仲 子仲
Bodian Po-tien 伯典 伯典
Chengming Ch‘êng-ming 承明 承明
Wengui 文珪 文珪
Lingming Ling-ming Ling4ming2 令明 令明
Shanmin Shan-min Shan1min2 山民 山民
Shiyuan Shih-yüan Shi4yuan2 士元 士元
Jiyan Chi-yen Ji4yan4 季彥 季彦
Yongnian Yung-nien Yong3nian2 永年 永年
Ziyuan Tzŭ-yüan Zi3yuan2 子元 子元
Yuanwei Yüan-wei Yuan2wei3 元偉 元伟
Gongzu Kung-tsu 公祖 公祖
Yunnan Yün-nan 允南 允南
Yuanming Yüan-ming Yuan2ming2 元明 元明
Zichi Tzŭ-ch‘ih 子質 子质
Zihuang Tzŭ-huang Zi3huang2 子璜 子璜
Boda Po-ta Bo2da2 伯達 伯达
Yuanbo Yüan-po Yuan2bo2 元伯 元伯
Yiju I-chü Yi4ju3 義舉 义举
Zhengnan Chêng-nan Zheng4nan2 正南 正南
Zhongrong Chung-jung Zhong4rong2 仲容 仲容
Gongliu Kungliu Gong1liu2 公劉 公刘
Guangyuan Kuang-yüan 廣元 广元
Junce Chün-ts‘ê
Jiangong Chienkung 建公 建公
Shuda Shu-ta 叔達 叔达
Decao Tê-ts‘ao De2cao1 德操 德操
Yuanyi Yüan-i Yuan2yi4 元異 元异
Boda Po-ta Bo2da2 伯達 伯达
Ziyuan Tzŭ-yüan Zi3yuan2 子元 子元
Zichu Tzŭ-ch‘u Zi3chu1 子初 子初
Anshi An-shih 安世 安世
Zhongda Chung-ta Zhong4da2 仲達 仲达
Dayou Ta-yu Da4you2 大猷 大猷
Zishang Tzŭ-shang Zi3shang4 子上 子上
Zijiang Tzŭ-chiang Zi3jiang1 子將 子将
Zhongzi Chung-tzŭ
Zizhan Tzŭ-chan 子瞻 子瞻
Botu Poi-t‘u Bai2tu4 白兔 白兔
Bofu Po-fu Bo2fu2 伯符 伯符
Zitong Tzŭ-t‘ung 子通 子通
Zigao Tzŭ-kao Zi3gao1 子高 子高
Zhongtai Chung-t‘-ai
Yuanzong Yüan-tsung Yuan2zong1 元宗 元宗
Zixiao Tzŭ-hsiao Zi3xiao4 子孝 子孝
Bohai Po-hai Bo2hai3 伯海 伯海
Shuwu Shu-wu Shu1wu3 叔武 叔武
Wentai Wên-t‘-ai Wen2tai2 文台 文台
Shulang Shu-lang Shu1lang3 叔朗 叔朗
Youtai Yu-t‘-ai You4tai2 幼台 幼台
Ziyuan Tzŭ-yüan Zi3yuan3 子遠 子远
Jizuo Chi-tso Ji4zuo3 季佐 季佐
Zaoan Tsao-an Zao3an1 早安 早安
Deda Tê-ta De2da2 德達 德达
Ziming Tzŭ-ming Zi3ming2 子明 子明
Dahu Ta-hu Da4hu2 大虎 大虎
Gongyou Kung-yu Gong1you4 公祐 公祐
Zhongmou Chung-mou Zhong4mou2 仲謀 仲谋
Gongli Kung-li Gong1li3 公禮 公礼
Zilie Tzŭ-lieh Zi3lie4 子烈 子烈
Shubi Shu-pi Shu1bi4 叔弼 叔弼
Zhongyi Chung-i Zhong4yi4 仲異 仲异
Yanlong Yen-lung
Ziyi Tzŭ-i Zi3yi4 子義 子义
Yuanfu Yüan-fu Yuan2fu4 元復 元复
Wenyou Wên-yu Wen2you3 文友 文友
Ruzong Ju-tsung Ru2zong1 儒宗 儒宗
Gongzu Kung-tsu 恭祖 恭祖
Chengsi Ch‘êng-ssŭ Cheng2si4 承嗣 承嗣
Zitai Tzŭ-t‘-ai Zi3tai4 子泰 子泰
Yuanhao Yüan-hao Yuan2hao4 元皓 元皓
Guorang Kuo-jang Guo2rang4 國讓 国让
Zhongxuan Chung-hsüan Zhong4xuan1 仲宣 仲宣
Wenshu Wên-shu 文舒 文舒
Guoshan Kuo-shan Guo2shan1 國山 国山
Ziyou Tzu-yu 子由 子由
Weitai Wei-t‘-ai 偉臺 伟台
Xuanchong Hsüan-ch‘ung 玄沖 玄冲
Boxing Po-hsing Bo2xing1 伯興 伯兴
Yanwei Yen-wei 彥偉 彦伟
Shizhi Shih-chih Shi4zhi4 士治 士治
Gongjie Kung-chieh Gong1jie2 公節 公节
Yingxing Ying-hsing Jing3xing1 景興 景兴
Wenyi Wên-i 文儀 文仪
Jujun Chü-chün 巨君 巨君
Yuantai Yuan-t’ai Yuan2tai4 元泰 元泰
Zijun Tzŭ-chün Zi3jun1 子均 子均
Kongshi K‘ung-shih Kong3shi2 孔碩 孔硕
Junchong Chün-ch‘ung Jun4chong1 濬沖 浚冲
Chudao Ch‘u-tao 處道 处道
Ziquan Tzŭ-ch‘üan Zi3quan2 子全 子全
Ziyong Tzŭ-yung Zi3yong1 子雍 子雍
Xiuzheng Hsiu-chêng Xiu1zheng1 休徵 休徵
Shuzhi Shu-chih Shu1zhi4 叔治 叔治
Wendu Wên-tu
Zishi Tzŭ-shih Zi3shi1 子師 子师
Boyu Po-yü Bo2yu4 伯玉 伯玉
Dewei Tê-wei
Yuanjiang Yüan-chiang
Wenchang Wên-ch‘ang Wen2chang2 文長 文长
Zhongye Chung-yeh Zhong4ye4 仲業 仲业
Zhongruo Chung-jo 仲若 仲若
Yuanxiong Yüan-hsiung Yuan2xiong2 元雄 元雄
Kongxiu K‘ung-hsiu Kong3xiu1 孔休 孔休
Annu An-nu 黯奴 黯奴
Deyu Tê-yü
Yuanda Yüan-ta Yuan2da4 元大 元大
Deyu Tê-yü
Zilan Tzŭlan Zi3lan2 子蘭 子兰
Shize Shih-tsê Shi4ze2 士則 士则
Ziyuan Tzŭ-yüan Zi3yuan3 子遠 子远
Jizhong Chi-chung 季重 季重
Lingxian Ling-hsien Ling4xian1 令先 令先
Zhongquan Chung-ch‘üan Zhong4quan2 仲權 仲权
Yuanrang Yüan-jang Yuan2rang4 元讓 元让
Yiquan I-ch‘üan Yi4quan2 義權 义权
Zilin Tzŭ-lin Zi3xiu1 子林 子林
Boren Po-jên Bo2ren2 伯仁 伯仁
Jiquan Chi-ch‘üan Ji4quan2 季權 季权
Taichu T‘-ai-ch‘u Tai4chu1 太初 太初
Miaocai Miao-ts‘ai Miao4cai2 妙才 妙才
Juda Chü-ta Ju4da2 巨達 巨达
Taiyong T‘-ai-yung Tai4yong1 泰雍 泰雍
Zuozhi Tso-chih Zuo3zhi4 佐治 佐治
Zhongzhi Chung-chih Zhong4zhi4 仲治 仲治
Zhongkang Chung-k‘-ang Zhong4kang1 仲康 仲康
Rendu Jên-tu Ren2du3 仁篤 仁笃
Gongming Kung-ming Gong1ming2 公明 公明
Wenxiu Wên-hsiu 文休 文休
Mengyu Mêng-yü Meng4yu4 孟玉 孟玉
Zijiang Tzŭ-chiang Zi3jiang1 子將 子将
Wenxiang Wên-hsiang Wen2xiang4 文嚮 文向
Yuanzhi Yüan-chih Yuan2zhi2 元直 元直
Ziyuan Tzŭ-yüan Zi3yuan3 子遠 子远
Shicong Shih-ts‘ung
Xiaowei Hsiao-wei
Jingwen Ching-wên 敬文 敬文
Youruo Yu-jo You3ruo4 友若 友若
Ciming Tz‘ŭ-ming Ci2ming2 慈明 慈明
Gongceng Kung-ts‘êng Gong1ceng2 公曾 公曾
Jingqian Ching-ch‘ien Jing3qian4 景倩 景倩
Gongda Kung-ta Gong1da2 公達 公达
Wenruo Wên-jo Wen2ruo4 文若 文若
Changqing Ch‘ang-ch‘ing
Mancai Man-ts‘ai Man4cai2 曼才 曼才
Wenping Wên-p‘ing 文平 文平
Yishan I-shan Yi4shan1 義山 义山
Jixiu Chi-hsiu Ji4xiu1 季休 季休
Shuzi Shu-tzŭ Shu1zi3 叔子 叔子
Dezu Tê-tsu De2zu3 德祖 德祖
Weigong Wei-kung Wei1gong1 威公 威公
Zizhao Tzŭ-chao
Zizeng Tzŭ-tsêng
Siqian Ssŭ-ch‘ien Si1qian2 思潛 思潜
Zhongyuan Chung-yüan 仲瑗 仲瑗
Zhongxiang Chung-hsiang Zhong4xiang2 仲翔 仲翔
Wenze Wên-tsê 文則 文则
Zhouyang Chou-yang Zhou1yang2 周陽 周阳
Xianfu Hsien-fu Xian3fu3 顯甫 显甫
Benchu Pên-ch‘u Ben3chu1 本初 本初
Gonglu Kung-lu Gong1lu4 公路 公路
Xiansi Hsien-ssŭ Xian3si1 顯思 显思
Ciyang Tz‘ŭ-yang
Xianyi Hsien-i Xian3yi4 顯奕 显奕
Boye Po-yeh Bo2ye4 伯業 伯业
Wenqian Wên-ch‘ien 文謙 文谦
Xuangao Hsüan-kao 宣高 宣高
Zhongsi Chung-ssŭ Zhong4si4 仲嗣 仲嗣
Yide I-tê Yi4de2 益德 益德
Junyi Chün-i Jun4yi4 儁乂 儁乂
Zigang Tzŭ-kang Zi3gang1 子綱 子纲
Maoxian Mao-hsien 茂先 茂先
Derong Tê-jung De2rong2 德容 德容
Yuanjie Yüan-chieh Yuan2jie2 元節 元节
Zifang Tzŭ-fang 子房 子房
Wenyuan Wên-yüan Wen2yuan3 文遠 文远
Gongqi Kung-ch‘i Gong1qi2 公祺 公祺
Yancai Yen-ts‘ai
Mengzhuo Mêng-cho 孟卓 孟卓
Wenjin Wên-chin Wen2jin4 文進 文进
Boqi Po-ch‘i Bo2qi1 伯岐 伯岐
Jingzhong Ching-chung 敬仲 敬仲
Yongnian Yung-nien Yong3nian2 永年 永年
Zichan Tzŭ-ch‘an Zi3chan3 子產 子产
Juxian Chü-hsien
Boshen Po-shên Hui4shu4 惠恕 惠恕
Huishu Hui-shu
Shusi Shu-ssŭ Shu1si4 叔嗣 叔嗣
Zhishu Chih-shu Zhi4shu1 稚叔 稚叔
Bogong Po-kung Bo2gong1 伯恭 伯恭
Junsi Chün-ssŭ Jun1si4 君嗣 君嗣
Zibu Tzŭ-pu Zi3bu4 子布 子布
Weizhang Wei-chang
Binqing Pin-ch‘ing
Zilong Tzŭ-lung Zi3long2 子龍 子龙
Dedu Tê-tu
Linshu Lin-shu
Gongye Kung-yeh
Kangcheng K‘-ang-ch‘êng Kang1cheng2 康成 康成
Yuansheng Yüan-shêng
Shiji Shih-chi Shi4ji4 士季 士季
Yuanchang Yüan-ch‘ang 元常 元常
Zhishu Chih-shu Zhi4shu1 稚叔 稚叔
Zhongyuan Chung-yüan 仲遠 仲远
Ziyu Tzŭ-yü Zi3yu2 子魚 子鱼
Wenming Wên-ming
Zhongzhi Chung-chih Zhong4zhi2 仲直 仲直
Youping Yu-p‘ing You4ping2 幼平 幼平
Daming Ta-ming Da4ming2 大明 大明
Gongjin Kung-chin Gong1jin3 公瑾 公瑾
Xiumu Hsiu-mu Xiu1mu4 休穆 休穆
Gongwei Kung-wei Gong1wei3 公偉 公伟
Wenbo Wên-po Wen2bo2 文博 文博
Yifeng I-fêng Yi4feng1 義封 义封
Jiwen Chi-wên Ji4wen2 季文 季文
Junli Chün-li Jun1li3 君理 君理
Gongxiu Kung-hsiu Gong1xiu1 公休 公休
Shaoji Shao-chi Shao4ji4 少季 少季
Zigong Tzŭ-kung Zi3gong4 子貢 子贡
Ziyu Tzŭ-yü Zi3yu2 子瑜 子瑜
Zhongsi Chung-ssŭ
Yuanxun Yüan-hsün Yuan2xun4 元遜 元逊
Kongming K‘ung-ming Kong3ming2 孔明 孔明
Zhongsi Chung-ssu Zhong4si1 仲思 仲思
Siyuan Ssŭ-yüan Si1yuan3 思遠 思远
Deyan Tê-yen De2yan4 德艷 德艳
Darong Ta-jung Da4rong2 大榮 大荣
Yuanfang Yüan-fang Yuan2fang4 元放 元放

Style Names (Zi, ): By Style Name [TOP]

Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Zi (Style) Xing and Ming Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Gu Li
Guan Xing An-kuo An1guo2 安國 安国
Wu Dun An-nu 黯奴 黯奴
Sima Yan An-shih 安世 安世
Yuan Shao Pên-ch‘u Ben3chu1 本初 本初
Fei Guan Pin-po 賓伯 宾伯
Zhao Qi Pin-ch‘ing
Liu Yu Po-an Bo2an1 伯安 伯安
Ren Jun Po-ta Bo2da2 伯達 伯达
Sima Lang Po-ta Bo2da2 伯達 伯达
Hao Zhao Po-tao 伯道 伯道
Min Chun Po-tien 伯典 伯典
Sun Ce Po-fu Bo2fu2 伯符 伯符
Zhang Yi Po-kung Bo2gong1 伯恭 伯恭
Gongsun Zan Po-ku Bo2gui1 伯珪 伯珪
Sun He Po-hai Bo2hai3 伯海 伯海
Emperor Xian [Liu Xie] Po-ho Bo2he2 伯和 伯和
Guo Huai Po-chi 伯濟 伯济
Cai Yong Po-chieh Bo2jie1 伯喈 伯喈
Deng Zhi Po-miao Bo2miao2 伯苗 伯苗
Man Chong Po-ning Bo2ning2 伯寧 伯宁
Zhang Ni Po-ch‘i Bo2qi1 伯岐 伯岐
He Yong Po-ch‘iu 伯求 伯求
Xiahou Shang Po-jên Bo2ren2 伯仁 伯仁
Zhang Wen Po-shên Hui4shu4 惠恕 惠恕
Sui Gu Poi-t‘u Bai2tu4 白兔 白兔
Wang Ji Po-hsing Bo2xing1 伯興 伯兴
Huan Jie Po-hsü Bo2xu4 伯緒 伯绪
Lu Xun Po-yen Bo2yan2 伯言 伯言
Yuan Yi Po-yeh Bo2ye4 伯業 伯业
Jiang Xu Po-i Bo2yi4 伯奕 伯奕
Du Qiong Po-yü Bo2yu2 伯瑜 伯瑜
Wei Guan Po-yü Bo2yu4 伯玉 伯玉
Jiang Wei Po-yüeh Bo2yue1 伯約 伯约
Xun Yun Ch‘ang-ch‘ing
Chen Qun Ch‘ang-wên Chang2wen2 長文 长文
Fan Jian Ch‘ang-yüan 長元 长元
He Zong Ch‘an-ying
Pan Jun Ch‘êng-ming 承明 承明
Teng Yin Ch‘êng-ssŭ Cheng2si4 承嗣 承嗣
Lou Xuan Ch‘êng-hsien Cheng2xian1 承先 承先
Ding Feng Ch‘êng-yüan Cheng2yuan1 承淵 承渊
Wang Shen Ch‘u-tao 處道 处道
Xun Shuang Tz‘ŭ-ming Ci2ming2 慈明 慈明
Yuan Wei Tz‘ŭ-yang
Sun Luban Ta-hu Da4hu2 大虎 大虎
Zhou Xin Ta-ming Da4ming2 大明 大明
Zu Mao Ta-jung Da4rong2 大榮 大荣
Sima You Ta-yu Da4you2 大猷 大猷
Li Hui Tê’-ang De2ang2 德昂 德昂
Sima Hui Tê-ts‘ao De2cao1 德操 德操
Sun Li Tê-ta De2da2 德達 德达
Zhao Zi Tê-tu
Han Song Tê-kao De2gao1 德高 德高
Cai Mao Tê-kuei De2gui1 德珪 德圭
Ma Jun Tê-hêng De2heng2 德衡 德衡
Cheng Pu Tê-mou De2mou2 德謀 德谋
Zhang Ji Tê-jung De2rong2 德容 德容
Kan Ze Tê-jun De2run4 德潤 德润
Cheng Bing Tê-shu De2shu1 德樞 德枢
Wei Huang Tê-wei
Ma Zhong Tê-hsin De2xin4 德信 德信
Zong Yu Tê-yen De2yan4 德艷 德艳
Jin Yi Tê-i 德禕 德祎
Wu Fu Tê-yü
Wu Qiong Tê-yü
Yang Xiu Tê-tsu De2zu3 德祖 德祖
Lü Dai Ting-kung Ding4gong1 定公 定公
Guo Si To
Lü Bu Fêng-hsien Feng4xian1 奉先 奉先
Guo Jia Fêng-hsiao Feng4xiao4 奉孝 奉孝
Liu Li Fêng-hsiao Feng4xiao4 奉孝 奉孝
Bing Yuan Kên-chü Gen1ju3 根矩 根矩
Xun Xu Kung-ts‘êng Gong1ceng2 公曾 公曾
Xun You Kung-ta Gong1da2 公達 公达
Huang Gai Kung-fu Gong1fu4 公覆 公覆
Huang Quan Kung-hêng Gong1heng2 公衡 公衡
Ling Tong Kung-chi Gong1ji4 公績 公绩
Lu Ji Kung-chi Gong1ji4 公紀 公纪
Wang Kuang Kung-chieh Gong1jie2 公節 公节
Zhou Yu Kung-chin Gong1jin3 公瑾 公瑾
Fei Shi Kung-chü Gong1ju3 公舉 公举
Sun Shao Kung-li Gong1li3 公禮 公礼
Shi Huan Kungliu Gong1liu2 公劉 公刘
Jia Chong Kung-lü Gong12 公閭 公闾
Yuan Shu Kung-lu Gong1lu4 公路 公路
Guan Lu Kung-ming Gong1ming2 公明 公明
Xu Huang Kung-ming Gong1ming2 公明 公明
Zhang Lu Kung-ch‘i Gong1qi2 公祺 公祺
Dong Zhao Kung-jên Gong1ren2 公仁 公仁
Liu Dai Kung-shan Gong1shan1 公山 公山
Liu Dai Kung-shan Gong1shan1 公山 公山
Liu Shan Kung-ssŭ Gong1si4 公嗣 公嗣
Liu Yi Kung-ssŭ Gong1si4 恭嗣 恭嗣
Chen Gong Kung-t‘-ai Gong1tai2 公臺 公臺
Fu Xun Kung-t‘i Gong1ti4 公悌 公悌
Meng Jian Kungwei Gong1wei1 公威 公威
Zhu Jun Kung-wei Gong1wei3 公偉 公伟
Meng Zong Kung-wu Gong1wu3 恭武 恭武
Dong Jue Kung-hsi Gong1xi2 龔襲 龚袭
Cen Zhi Kung-hsiao 公孝 公孝
Zhuge Dan Kung-hsiu Gong1xiu1 公休 公休
Kong Zhou Kung-hsü Gong1xu4 公緒 公绪
Luo Tong Kung-hsü Gong1xu4 公緒 公绪
Jiang Wan Kung-yen 公琰 公琰
Zheng Tai Kung-yeh
Jiang Qin Kung-i 公奕 公奕
Sun Qian Kung-yu Gong1you4 公祐 公祐
Liao Li Kung-yüan Gong1yuan1 公淵 公渊
Guo Tu Kung-tsê Gong1ze2 公則 公则
Li Sheng Kung-chao 公昭 公昭
Han Ji Kung-tzŭ Gong1zhi4 公至 公至
Qiao Xuan Kung-tsu 公祖 公祖
Tao Qian Kung-tsu 恭祖 恭祖
Shi Tao Kuang-yüan 廣元 广元
Du Wei Kuo-fu 國輔 国辅
Tian Yu Kuo-jang Guo2rang4 國讓 国让
Wang Fu Kuo-shan Guo2shan1 國山 国山
Chen Dan Han4gong1 漢公 汉公
Huang Zhong Han-shêng Han4sheng1 漢升 汉升
Chen Gui Han-yü Han4yu2 漢瑜 汉瑜
Chi Lü Hung-yü 鴻豫 鸿豫
Zhang Wen Hui-shu
Sima Fang Chienkung 建公 建公
Ding Yuan Chien-yang Jian4yang2 建陽 建阳
Chen Jiao Chi-pi 季弼 季弼
Yin Ji Chi-po Ji1bo2 機伯 机伯
Ma Liang Chi-ch‘ang Ji4chang2 季常 季常
Cui Yan Chi-kuei Ji4gui1 季珪 季珪
Lai Min Ching-ta Jing4da2 敬達 敬达
Lu Kai Ching-fêng 敬風 敬风
Ding Yi Ching-li Jing4li3 敬礼 敬礼
Cao Huan Ching-ming Jing3ming2 景明 景明
Xun Yi Ching-ch‘ien Jing3qian4 景倩 景倩
Liu Biao Ching-shêng Jing3sheng1 景升 景升
Xue Zong Ching-wên 敬文 敬文
Zhang Qi Ching-chung 敬仲 敬仲
Lu Kang Ji4ning2 季寧 季宁
Lü Kai Chi-p‘ing Ji4ping2 季平 季平
Xiahou Wei Chi-ch‘üan Ji4quan2 季權 季权
Cheng Ji Chi-jan
Zhu Yi Chi-wên Ji4wen2 季文 季文
Cao Teng Chi-hsing 季興 季兴
Geng Ji Chi-hsing 季行 季行
Yang Hong Chi-hsiu Ji4xiu1 季休 季休
Pei Xiu Chi-yen Ji4yan4 季彥 季彦
Lü Yi Chi-yang Ji4yang2 季阳 季阳
Liu Zhang Chi-yü Ji4yu4 季玉 季玉
Wu Zhi Chi-chung 季重 季重
Sun Kuang Chi-tso Ji4zuo3 季佐 季佐
Xiang Lang Chü-ta Ju4da2 巨達 巨达
Cao Song Chü-kao 巨高 巨高
Wang Mang Chü-chün 巨君 巨君
Shisun Rui Chün-ts‘ê
Wang Rong Chün-ch‘ung Jun4chong1 濬沖 浚冲
Liu Yan Chün-lang 君郎 君郎
Zhu Zhi Chün-li Jun1li3 君理 君理
Zhang Yi Chün-ssŭ Jun1si4 君嗣 君嗣
Fu Shiren Chün-i Jun1yi4 君義 君义
Zhang He Chün-i Jun4yi4 儁乂 儁乂
Zhang Ti Chü-hsien
Han Xun Chü-tzŭ 莒子 莒子
Zheng Xuan K‘-ang-ch‘êng Kang1cheng2 康成 康成
Liu Shao K‘ung-ts‘ai Kong3cai2 孔才 孔才
Zhuge Liang K‘ung-ming Kong3ming2 孔明 孔明
Wang Qi K‘ung-shih Kong3shi2 孔碩 孔硕
Wu Can K‘ung-hsiu Kong3xiu1 孔休 孔休
Chen Lin K‘ung-chang Kong3zhang1 孔璋 孔璋
Cao Fang Lan-ch‘ing Lan2qing1 蘭卿 兰卿
Fu Gu Lan-shih Lan2shi2 蘭石 兰石
Jia Kui Liang-tao 梁道 梁道
Pang De Ling-ming Ling4ming2 令明 令明
Xi Zheng Ling-hsien Ling4xian1 令先 令先
Zheng Mao Lin-shu
Yan Jun Man-ts‘ai Man4cai2 曼才 曼才
Li Dian Man-ch‘êng Man4cheng2 曼成 曼成
Zhang Hua Mao-hsien 茂先 茂先
Fan Pang Mêng-po Meng4bo2 孟博 孟博
Cao Cao Mêng-tê Meng4de2 孟德 孟德
Ma Chao Mêng-ch‘i Meng4qi4 孟起 孟起
Xu Qiu Mêng-yü Meng4yu4 孟玉 孟玉
Zhang Miao Mêng-cho 孟卓 孟卓
Xiahou Yuan Miao-ts‘ai Miao4cai2 妙才 妙才
Empress Guo Nü-wang
Cao Yu P‘êng-tsu Peng2zu3 彭祖 彭祖
He Yan P‘ing-shu Ping2shu1 平叔 平叔
Li Zhuan Ch‘in-chung 欽仲 钦仲
Xu Ci Jên-tu Ren2du3 仁篤 仁笃
Tang Bin Ju-tsung Ru2zong1 儒宗 儒宗
Pang Degong Shan-min Shan1min2 山民 山民
Zhuge Feng Shao-chi Shao4ji4 少季 少季
Huo Yi Shao-hsien Shao4xian1 紹先 绍先
Feng Dan Shao-chou
Chong Shao Shên-fu
Gongsun Du Shêng-chi 升濟 升济
Xu Yun Shih-ts‘ung
Zhong Hui Shih-chi Shi4ji4 士季 士季
Lu Jing Shih-jên Shi4ren2 士仁 士仁
Lü Ju Shih-i Shi4yi4 世議 世议
Hu Yuan Shih-yüan Shi4yuan2 世元 世元
Kong Yu Shih-yüan Shi4yuan2 世元 世元
Pang Tong Shih-yüan Shi4yuan2 士元 士元
Deng Ai Shih-tsai Shi4zai3 士載 士载
Wu Yan Shih-tsê Shi4ze2 士則 士则
Wang Jun Shih-chih Shi4zhi4 士治 士治
Liu Xian Shih-tsung
Ma Teng Shou-ch‘êng Shou4cheng2 壽成 寿成
Sun Yi Shu-pi Shu1bi4 叔弼 叔弼
Sima Fu Shu-ta 叔達 叔达
Sun Jiao Shu-lang Shu1lang3 叔朗 叔朗
Zhang Xiu Shu-ssŭ Shu1si4 叔嗣 叔嗣
Sun Huan Shu-wu Shu1wu3 叔武 叔武
Dong Min Shu-yin Shu1ying3 叔穎 叔颖
Wang Xiu Shu-chih Shu1zhi4 叔治 叔治
Yang Hu Shu-tzŭ Shu1zi3 叔子 叔子
Yin Mo Ssŭ-ch‘ien Si1qian2 思潛 思潜
Ji Mu Ssŭ-jan Si1ran2 思然 思然
Zhuge Zhan Ssŭ-yüan Si1yuan3 思遠 思远
He Jin Sui-kao Sui4gao1 遂高 遂高
Li Fu Sun-tê
Xiahou Xuan T‘-ai-ch‘u Tai4chu1 太初 太初
Xin Chang T‘-ai-yung Tai4yong1 泰雍 泰雍
Hu Ji Wei-tu 偉度 伟度
Li Su Wei-kung Wei3gong1 偉恭 伟恭
Yang Yi Wei-kung Wei1gong1 威公 威公
Cui Lie Wei-k’ao 威考 威考
Liu Yan Wei-shih Wei1shi2 威碩 威硕
Wang Guan Wei-t‘-ai 偉臺 伟台
Zhao Ang Wei-chang
Zhu Ling Wên-po Wen2bo2 文博 文博
Hu Zhen Wên-ts‘ai Wen2cai2 文才 文才
Wei Yan Wên-ch‘ang Wen2chang2 文長 文长
Li Tong Wên-ta 文達 文达
Hu Zhi Wên-tê 文德 文德
Wang Yi Wên-tu
Ma Midi Wêng-shu Weng1shu1 翁叔 翁叔
Pan Zhang 文珪 文珪
Jia Xu Wên-ho Wen2he2 文和 文和
Liu Xuan Wên-hêng Wen2heng2 文衡 文衡
Gao Rou Wên-hui Wen2hui4 文惠 文惠
Cai Yan Wên-chi Wen2ji1 文姬 文姬
Han Fu Wên-chieh Wen2jie2 文節 文节
Zhang Nan Wên-chin Wen2jin4 文進 文进
Kong Rong Wên-chü Wen2ju3 文舉 文举
Bian Rang Wên-li 文禮 文礼
Cao Xiu Wên-lieh Wen2lie4 文烈 文烈
Zhou Huan Wên-ming
Yan Yu Wên-p‘ing 文平 文平
Yue Jin Wên-ch‘ien 文謙 文谦
Ji Miao Wên-jan 文然 文然
Xun Yu Wên-jo Wen2ruo4 文若 文若
Wang Chang Wên-shu 文舒 文舒
Sun Jian Wên-t‘-ai Wen2tai2 文台 文台
Fei Yi Wên-wei Wen2wei3 文偉 文伟
Geng Wu Wên-wei
Xu Sheng Wên-hsiang Wen2xiang4 文嚮 文向
Xu Jing Wên-hsiu 文休 文休
Wang Lian Wên-i 文儀 文仪
Tan Fu Wên-yu Wen2you3 文友 文友
Ma Yuan Wên-yüan 文淵 文渊
Zhang Liao Wên-yüan Wen2yuan3 文遠 文远
Han Sui Wên-yüeh Wen2yue1 文約 文约
Yu Jin Wên-tsê 文則 文则
Hu Lie Wu-hsüan Wu3xuan2 武玄 武玄
Yuan Shang Hsien-fu Xian3fu3 顯甫 显甫
Jian Yong Hsien-ho Xian4he2 憲和 宪和
Yuan Tan Hsien-ssŭ Xian3si1 顯思 显思
Yuan Xi Hsien-i Xian3yi4 顯奕 显奕
Chen Zhen Hsiao-ch‘i Xiao4qi3 孝起 孝起
Xue Ti Hsiao-wei
Mao Jie Hsiao-hsien 孝先 孝先
Meng Guang Hsiao-yü Xiao4yu4 孝裕 孝裕
Fa Zheng Hsiao-chih Xiao4zhi2 孝直 孝直
Gan Ning Hsing-pa Xing1ba4 興霸 兴霸
Zhu Huan Hsiu-mu Xiu1mu4 休穆 休穆
Chen Qian Hsiu-yüan Xiu1yuan1 休淵 休渊
Feng Xi Hsiu-yüan Xiu1yuan2 休元 休元
Dong Yun Hsiu-chao Xiu1zhao1 休昭 休昭
Wang Xiang Hsiu-chêng Xiu1zheng1 休徵 休徵
Chen Tai Hsüan-po Xuan2bo2 玄伯 玄伯
Wang Hun Hsüan-ch‘ung 玄沖 玄冲
Liu Bei Hsüan-tê Xuan2de2 玄德 玄德
Zang Ba Hsüan-kao 宣高 宣高
Li Feng Hsüan-kuo
Deng Yang Hsüan-mao
Hu Fen Hsüan-wei Xuan2wei1 玄威 玄威
Fu Gan Yen-ts‘ai 彦材 彥材
Zhang Mao Yen-ts‘ai
Guo Youzhi Yen-ch‘ang 演長 演长
He Xia Yang-shih Yang2shi4 陽士 阳士
Ding Mi Yen-ching 彥靖 彦靖
Sun Zi Yen-lung
Cao Mao Yen-shih Yan4shi4 彥士 彥士
Wang Jing Yen-wei 彥偉 彦伟
Zhang Fei I-tê Yi4de2 益德 益德
Kuai Yue I-tu 異度 异度
Zhu Ran I-fêng Yi4feng1 義封 义封
Han Dang I-kung 義公 义公
Shen Dan I-chü Yi4ju3 義舉 义举
Chong Fu Ying-po
He Zeng Ying-k‘-ao Ying3kao3 穎考 颖考
Wang Lang Ying-hsing Jing3xing1 景興 景兴
Jiang Qi I-ch‘ü
Xiahou He I-ch‘üan Yi4quan2 義權 义权
Yang Fu I-shan Yi4shan1 義山 义山
Huangfu Song I-chên Yi4zhen1 義真 义真
Peng Yang Yung-nien Yong3nian2 永年 永年
Zhang Song Yung-nien Yong3nian2 永年 永年
Hua He Yung-hsien Yong3xian1 永先 永先
Guan Ning Yu-an You4an1 幼安 幼安
Ma Su Yu-ch‘ang You4chang2 幼常 幼常
Lu Kang Yu-chieh 幼節 幼节
Zhou Tai Yu-p‘ing You4ping2 幼平 幼平
Xun Chen Yu-jo You3ruo4 友若 友若
Sun Jing Yu-t‘-ai You4tai2 幼台 幼台
Dong He Yu-tsai You4zai3 幼宰 幼宰
Gao Ding Yüan
Shao Ti Yüan-po Yuan2bo2 元伯 元伯
Gao Gan Yüan-ts‘ai Yuan2cai2 元才 元才
Zhong Yao Yüan-ch‘ang 元常 元常
Wu Ju Yüan-ta Yuan2da4 元大 元大
Dong Xi Yüan-tai Yuan2dai4 元代 元代
Zuo Ci Yüan-fang Yuan2fang4 元放 元放
Taishi Xiang Yüan-fu Yuan2fu4 元復 元复
Tian Feng Yüan-hao Yuan2hao4 元皓 元皓
Hua Tuo Yüan-hua Yuan2hua4 元化 元化
Jin Xuan Yüan-chi 元機 元机
Liao Hua Yüan-chien Yuan2jian3 元儉 元俭
Wei Kang Yüan-chiang
Zhang Jian Yüan-chieh Yuan2jie2 元節 元节
Du Yu Yüan-k‘-ai Yuan2kai3 元凱 元凯
Chen Deng Yüan-lung Yuan2long2 元龍 元龙
Qin Lang Yüan-ming Yuan2ming2 元明 元明
Xiahou Dun Yüan-jang Yuan2rang4 元讓 元让
Zhi Xi Yüan-shêng
Han Hao Yüan-ssŭ Yuan2si4 元嗣 元嗣
Wang Mou Yuan-t’ai Yuan2tai4 元泰 元泰
Gu Yong Yüan-t‘-an Yuan2tan4 元嘆 元叹
Feng Ji Yüan-t‘u Yuan2tu2 元圖 元图
Cao Jie Yuan-wei 元偉 元伟
Qiao Mao Yüan-wei Yuan2wei3 元偉 元伟
Wu Ban Yüan-hsiung Yuan2xiong2 元雄 元雄
Zhuge Ke Yüan-hsün Yuan2xun4 元遜 元逊
Sima Jun Yüan-i Yuan2yi4 元異 元异
Liu Fu Yüan-ying Yuan2ying3 元穎 元颖
Huan Fan Yüan-tsê Yuan2ze2 元則 元则
Xu Shu Yüan-chih Yuan2zhi2 元直 元直
Cao Rui Yüan-chung Yuan2zhong4 元仲 元仲
Sun Hao Yüan-tsung Yuan2zong1 元宗 元宗
Guan Yu Yün-ch‘ang Yun2chang2 雲長 云长
Qiao Zhou Yün-nan 允南 允南
Sun Lang Tsao-an Zao3an1 早安 早安
Cao Shuang Chao-po Zhao1bo2 昭伯 昭伯
Bi Gui Chao-hsien Zhao1xian1 昭先 昭先
Li Yan Chêng-fang Zheng4fang1 正方 正方
Ding Yi Chêng-li Zheng4li3 正禮 正礼
Liu Yao Chêng-li 正禮 正礼
Liu Zan Chêng-ming 正明 正明
Shen Pei Chêng-nan Zheng4nan2 正南 正南
Mi Heng Chêng-p‘ing Zheng4ping2 正平 正平
Li Jue Chih-jan Zhi4ran2 稚然 稚然
Zhang Yang Chih-shu Zhi4shu1 稚叔 稚叔
Zhong Yu Chih-shu Zhi4shu1 稚叔 稚叔
Guan Yiwu Chung
Sima Yi Chung-ta Zhong4da2 仲達 仲达
Cheng Yu Chung-tê Zhong4de2 仲德 仲德
Guanqiu Jian Chung-kung Zhong4gong1 仲恭 仲恭
Deng Yu Chung-hua Zhong4hua4 仲華 仲华
Chunyu Qiong Chungchien Zhong4jien3 仲簡 仲简
Xu Chu Chung-k‘-ang Zhong4kang1 仲康 仲康
Chen Xiang Chung-lin Zhong4lin2 仲麟 仲麟
Huo Jun Chung-miao 仲邈 仲邈
Duan Wei Chung-ming
Sun Quan Chung-mou Zhong4mou2 仲謀 仲谋
Confucius [Kong Qiu] Chung-ni
Xiahou Ba Chung-ch‘üan Zhong4quan2 仲權 仲权
Shi Bao Chung-jung Zhong4rong2 仲容 仲容
Wen Qin Chung-jo 仲若 仲若
Bu Chan Chung-ssŭ
Zhang Cheng Chung-ssŭ Zhong4si4 仲嗣 仲嗣
Zhuge Jing Chung-ssŭ
Zhuge Jing Chung-ssu Zhong4si1 仲思 仲思
Sun Guan Chung-t‘-ai
Yu Fan Chung-hsiang Zhong4xiang2 仲翔 仲翔
Wang Can Chung-hsüan Zhong4xuan1 仲宣 仲宣
Wen Ping Chung-yeh Zhong4ye4 仲業 仲业
Sun Yu Chung-i Zhong4yi4 仲異 仲异
Dong Zhuo Chung-ying Zhong4ying3 仲穎 仲颖
Ying Shao Chung-yüan 仲瑗 仲瑗
Zhou Bi Chung-yüan 仲遠 仲远
Fan Kang Chung-chên Zhong4zhen1 仲真 仲真
Xin Ping Chung-chih Zhong4zhi4 仲治 仲治
Zhou Qun Chung-chih Zhong4zhi2 仲直 仲直
Song Zhong Chung-tzŭ
Cui Jun Choup‘ing 州平 州平
Yuan Feng Chou-yang Zhou1yang2 周陽 周阳
Guanqiu Dian Tzŭ-pang Zi3bang1 子邦 子邦
Lou Gui Tzŭ-po 子伯 子伯
Zhang Zhao Tzŭ-pu Zi3bu4 子布 子布
Zhang Te Tzŭ-ch‘an Zi3chan3 子產 子产
Qin Mi Tzŭ-ch‘ih 子質 子质
Liu Ba Tzŭ-ch‘u Zi3chu1 子初 子初
Sima Wang Tzŭ-ch‘u Zi3chu1 子初 子初
Cao Zhen Tzŭ-tan Zi3dan1 子丹 子丹
Mi Fang Tzŭ-fang Zi3fang1 子方 子方
Zhang Liang Tzŭ-fang 子房 子房
Lu Zhi Tzŭ-kan Zi3gan4 子幹 子干
Zhang Hong Tzŭ-kang Zi3gang1 子綱 子纲
Sun Deng Tzŭ-kao Zi3gao1 子高 子高
Zhuge Gui Tzŭ-kung Zi3gong4 子貢 子贡
Cao Chun Tzŭ-ho Zi3he2 子和 子和
Lü Fan Tzŭ-hêng Zi3heng2 子衡 子衡
Cao Pi Tzŭ-huan Zi3huan2 子桓 子桓
Quan Cong Tzŭ-huang Zi3huang2 子璜 子璜
Cao Zhi Tzŭ-chien Zi3jian4 子建 子建
Sima Zhou Tzŭ-chiang Zi3jiang1 子將 子将
Xu Shao Tzŭ-chiang Zi3jiang1 子將 子将
Lu Su Tzŭ-ching Zi3jing4 子敬 子敬
Meng Da Tzŭ-ching Zi3qing4 子敬 子敬
Wang Ping Tzŭ-chün Zi3jun1 子均 子均
Lü Qian Tzŭ-k‘o Zi3ke4 子恪 子恪
Wu Shi Tzŭlan Zi3lan2 子蘭 子兰
Cao Hong Tzŭ-lien Zi3lian3 子廉 子廉
Chen Wu Tzŭ-lieh Zi3lie4 子烈 子烈
Sun Xiu Tzŭ-lieh Zi3lie4 子烈 子烈
Xiahou Mao Tzŭ-lin Zi3xiu1 子林 子林
Zhao Yun Tzŭ-lung Zi3long2 子龍 子龙
Huo Guang Tzŭ-mêng
Lü Meng Tzŭ-ming Zi3ming2 子明 子明
Sun Liang Tzŭ-ming Zi3ming2 子明 子明
Han Heng Tzŭ-p‘ei
Liu Fang Tzŭ-ch‘i 子棄 子弃
Liu Tao Tzŭ-ch‘i 子奇 子奇
Wang Shuang Tzŭ-ch‘üan Zi3quan2 子全 子全
Kuai Liang Tzŭ-jou 子柔 子柔
Bu Zhi Tzŭ-shan Zi3shan1 子山 子山
Sima Zhao Tzŭ-shang Zi3shang4 子上 子上
Wang Yun Tzŭ-shih Zi3shi1 子師 子师
Handan Chun Tzŭ-shu
Liu Xun Tzŭ-t‘-ai Zi3tai2 子臺 子台
Tian Chou Tzŭ-t‘-ai Zi3tai4 子泰 子泰
Jiang Ji Tzŭ-t‘ung 子通 子通
Sun Chen Tzŭ-t‘ung 子通 子通
Cao Zhang Tzŭ-wên Zi3wen2 子文 子文
Li Fu Tzŭ-hsien 子憲 子宪
Cao Ren Tzŭ-hsiao Zi3xiao4 子孝 子孝
Sun He Tzŭ-hsiao Zi3xiao4 子孝 子孝
Cao Ang Tzŭ-hsiu Zi3xiu1 子脩 子脩
Du Xi Tzŭ-hsü Zi3xu4 子緒 子绪
Jiang Ziya [Lü Wang] Tzŭ-ya 子牙 子牙
Liu Ye Tzŭ-yang Zi3yang2 子揚 子扬
Jiang Gan Tzŭ-i 子翼 子翼
Taishi Ci Tzŭ-i Zi3yi4 子義 子义
Duan Gui Tzŭ-yin
Wang Su Tzŭ-yung Zi3yong1 子雍 子雍
Wang Fu [Wang Zifu] Tzu-yu 子由 子由
Hua Xin Tzŭ-yü Zi3yu2 子魚 子鱼
Zhou Fang Tzŭ-yü Zi3yu2 子魚 子鱼
Zhuge Jin Tzŭ-yü Zi3yu2 子瑜 子瑜
Puyang Xing Tzŭ-yüan Zi3yuan2 子元 子元
Sima Shi Tzŭ-yüan Zi3yuan2 子元 子元
Sun Jun Tzŭ-yüan Zi3yuan3 子遠 子远
Wu Yi Tzŭ-yüan Zi3yuan3 子遠 子远
Xu You Tzŭ-yüan Zi3yuan3 子遠 子远
Yin Feng Tzŭ-tsêng
Su Shi [Su Dongpo] Tzŭ-chan 子瞻 子瞻
Yang Yong Tzŭ-chao
Liu Shi Tzŭ-chên Zi3zhen1 子真 子真
Mi Zhu Tzŭ-chung Zi3zhong4 子仲 子仲
Xin Pi Tso-chih Zuo3zhi4 佐治 佐治

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

March 7, 2014