Officer Style Names: Non-Fictional Officer Officers

Three Kingdoms Style Names: Non-Fictional Officer Category

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Non-Fictional Officer Category ]

Non-Fictional Officer Category: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.

Project Navigation

 

Officer Search Form (Style Names)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Style Names (Zi, ): By Officer Name [TOP]

Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Xing and Ming Zi (Style) Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Jingzu Ching-tsu Jing4zu3 敬祖 敬祖
Wencai Wên-ts‘ai Wen2cai2 文才 文才
Shuye Shu-yeh Shu1ye4 叔業 叔业
Zhaoxian Chao-hsien Zhao1xian1 昭先 昭先
Wenli Wên-li 文禮 文礼
Wenluan Wên-luan 文鸞 文鸾
Wenbiao Wên-piao Wen2biao3 文表 文表
Genju Kên-chü Gen1ju3 根矩 根矩
Xuansi Hsüan-ssŭ Xuan1si4 宣嗣 宣嗣
Zhongsi Chung-ssŭ
Xuanfeng Hsüan-fêng 玄風 玄风
Zishan Tzŭ-shan Zi3shan1 子山 子山
Degui Tê-kuei De2gui1 德珪 德圭
Wenji Wên-chi Wen2ji1 文姬 文姬
Bojie Po-chieh Bo2jie1 伯喈 伯喈
Xiaoren Hsiao-jên Xiao4ren2 孝仁 孝仁
Zixiu Tzŭ-hsiu Zi3xiu1 子脩 子脩
Zhuhu Chu-hu 朱虎 朱虎
Mengde Mêng-tê Meng4de2 孟德 孟德
Cangshu Ts‘ang-shu Cang1shu1 倉舒 仓舒
Zihe Tzŭ-ho Zi3he2 子和 子和
Lanqing Lan-ch‘ing Lan2qing1 蘭卿 兰卿
Zilian Tzŭ-lien Zi3lian3 子廉 子廉
Jingming Ching-ming Jing3ming2 景明 景明
Yuanwei Yuan-wei 元偉 元伟
Yanshi Yen-shih Yan4shi4 彥士 彥士
Zihuan Tzŭ-huan Zi3huan2 子桓 子桓
Jingyuan Ching-yüan 景完 景完
Zixiao Tzŭ-hsiao Zi3xiao4 子孝 子孝
Junlin Chün-lin Jun4lin2 俊林 俊林
Yuanzhong Yüan-chung Yuan2zhong4 元仲 元仲
Changsi Ch‘ang-ssŭ Chang2si1 長思 长思
Zhaobo Chao-po Zhao1bo2 昭伯 昭伯
Jugao Chü-kao 巨高 巨高
Jixing Chi-hsing 季興 季兴
Ling Ling
Wenlie Wên-lieh Wen2lie4 文烈 文烈
Pengzu P‘êng-tsu Peng2zu3 彭祖 彭祖
Ziwen Tzŭ-wên Zi3wen2 子文 子文
Zidan Tzŭ-tan Zi3dan1 子丹 子丹
Zijian Tzŭ-chien Zi3jian4 子建 子建
Yuanjian Yüan-chien
Gongxiao Kung-hsiao 公孝 公孝
Bohuai Po-huai Bo2huai2 伯槐 伯槐
Maoni Mao-ni Mao4ni2 茂尼 茂尼
Shengxian Shêng-hsien Sheng4xian1 盛先 盛先
Wenao Wên-ao Wen2ao4 文奧 文奥
Hangong Han4gong1 漢公 汉公
Shuzhi Shu-chih Shu1zhi4 叔至 叔至
Yuanlong Yüan-lung Yuan2long2 元龍 元龙
Zizheng Tzŭ-chêng Zi3zheng4 子正 子正
Gongtai Kung-t‘-ai Gong1tai2 公臺 公臺
Hanyu Han-yü Han4yu2 漢瑜 汉瑜
Yuanfang Yüan-fang Yuan2fang1 元方 元方
Jibi Chi-pi 季弼 季弼
Kongzhang K‘ung-chang Kong3zhang1 孔璋 孔璋
Xiuyuan Hsiu-yüan Xiu1yuan1 休淵 休渊
Changwen Ch‘ang-wên Chang2wen2 長文 长文
Zhonggong Chung-kung 仲躬 仲躬
Chengzuo Ch‘êng-tso Cheng2zuo4 承祚 承祚
Xuanbo Hsüan-po Xuan2bo2 玄伯 玄伯
Yuanhua Yüan-hua 元化 元化
Yuanti Yüan-t‘i Yuan2ti4 元悌 元悌
Zilie Tzŭ-lieh Zi3lie4 子烈 子烈
Zhonglin Chung-lin Zhong4lin2 仲麟 仲麟
Ziyou Tzŭ-yu
Gongwei Kung-wei
Xiaoqi Hsiao-ch‘i Xiao4qi3 孝起 孝起
Fengzhong Fêng-chung
Xiaoxian Hsiao-hsien
Deshu Tê-shu De2shu1 德樞 德枢
Jiran Chi-jan
Demou Tê-mou De2mou2 德謀 德谋
Jiming
Zhongde Chung-tê Zhong4de2 仲德 仲德
Hongyu Hung-yü 鴻豫 鸿豫
Yingbo Ying-po
Shenfu Shên-fu
Zhongjian Chungchien Zhong4jien3 仲簡 仲简
Zhongni Chung-ni
Weikao Wei-k’ao 威考 威考
Deru Tê-ju De2ru2 德儒 德儒
Jigui Chi-kuei Ji4gui1 季珪 季珪
Yuangping Yüanp‘ing Yuan2ping2 元平 元平
Zhouping Choup‘ing 州平 州平
Shizai Shih-tsai Shi4zai3 士載 士载
Kongshan K‘ung-shan Kong3shan1 孔山 孔山
Xuanmao Hsüan-mao
Zhonghua Chung-hua Zhong4hua4 仲華 仲华
Bomiao Po-miao Bo2miao2 伯苗 伯苗
Chengyuan Ch‘êng-yüan Cheng2yuan1 承淵 承渊
Yuanxiong Yüan-hsiung Yuan2xiong2 元雄 元雄
Zijian Tzŭ-chien
Xiaolian Hsiao-lien 孝連 孝连
Yanjing Yen-ching 彥靖 彦靖
Jingli Ching-li Jing4li3 敬礼 敬礼
Zhengli Chêng-li Zheng4li3 正禮 正礼
Jianyang Chien-yang Jian4yang2 建陽 建阳
Zisu Tzŭ-su Zi3si4 子嗣 子嗣
Jizhong Chi-chung
Mouan Mou-an 茂安 茂安
Youzai Yu-tsai You4zai3 幼宰 幼宰
Xiuxu Hsiu-hsü Xiu1xu4 休緒 休绪
Gongxi Kung-hsi Gong1xi2 龔襲 龚袭
Shuyin Shu-yin Shu1ying3 叔穎 叔颖
Yuandai Yüan-tai Yuan2dai4 元代 元代
Jizhi Chi-chih 季直 季直
Xiuzhao Hsiu-chao Xiu1zhao1 休昭 休昭
Gongren Kung-jên Gong1ren2 公仁 公仁
Zhongying Chung-ying Zhong4ying3 仲穎 仲颖
Gongyou Kung-yu
Bohou Po-hou Bo2hou2 伯侯 伯侯
Gongliang Kung-liang Gong1liang2 公良 公良
Boyu Po-yü Bo2yu2 伯瑜 伯瑜
Wubo Wu-po
Guofu Kuo-fu 國輔 国辅
Zixu Tzŭ-hsü Zi3xu4 子緒 子绪
Yuankai Yüan-k‘-ai Yuan2kai3 元凱 元凯
Ziyin Tzŭ-yin
Zhongming Chung-ming
Bohe Po-ho Bo2he2 伯和 伯和
Nüwang Nü-wang
Gaoqing Kao-ch‘ing Gao1qing1 高卿 高卿
Xiaozhi Hsiao-chih Xiao4zhi2 孝直 孝直
Changyuan Ch‘ang-yüan 長元 长元
Zhongzhen Chung-chên Zhong4zhen1 仲真 仲真
Deyun Tê-yün 德雲 德云
Shengda Shêng-ta 升達 升达
Mengbo Mêng-po Meng4bo2 孟博 孟博
Xiaoqing Hsiao-ch‘ing
Zimin Tzŭ-min 子閔 子闵
Boren Po-jên Bo2ren2 伯仁 伯仁
Binbo Pin-po 賓伯 宾伯
Gongju Kung-chü Gong1ju3 公舉 公举
Wenwei Wên-wei Wen2wei3 文偉 文伟
Shaozhou Shao-chou
Yuantu Yüan-t‘u Yuan2tu2 元圖 元图
Xiuyuan Hsiu-yüan Xiu1yuan2 休元 休元
Zirou Tzŭ-jou Zi3rou2 子柔 子柔
Yancai Yen-ts‘ai 彦材 彥材
Lanshi Lan-shih Lan2shi2 蘭石 兰石
Lanshi Lan-shih
Yuanbi Yüan-pi Yuan2bi4 元弼 元弼
Zishen Tzŭ-shên
Junyi Chün-i Jun1yi4 君義 君义
Nanrong Nan-jung Nan2rong2 南容 南容
Gongti Kung-t‘i Gong1ti4 公悌 公悌
Xingba Hsing-pa Xing1ba4 興霸 兴霸
Kongwen K‘ung-wên Kong3wen2 孔文 孔文
Yuan Yüan
Yuancai Yüan-ts‘ai Yuan2cai2 元才 元才
Wenhui Wên-hui Wen2hui4 文惠 文惠
Bozhen Po-chên
Kuanfang K‘uan-fang
Yuanlü Yüan-lü Yuan23 元呂 元吕
Shenping Shên-p‘ing 升平 升平
Jixing Chi-hsing 季行 季行
Wenwei Wên-wei
Deguang Tê-kuang
Dexu Tê-hsü
Shengji Shêng-chi 升濟 升济
Bogu Po-ku Bo2gui1 伯珪 伯珪
A-li
Yanxian Yen-hsien
Xiaoze Hsiao-tsê
Zimo Tzŭ-mo Zi3mo4 子默 子默
Yuantan Yüan-t‘-an Yuan2tan4 元嘆 元叹
Shiqi Shih-ch‘i 士起 士起
Gongming Kung-ming Gong1ming2 公明 公明
Youan Yu-an You4an1 幼安 幼安
Anguo An-kuo An1guo2 安國 安国
Yunchang Yün-ch‘ang Yun2chang2 雲長 云长
Zhong Chung
Zibang Tzŭ-pang Zi3bang1 子邦 子邦
Zhonggong Chung-kung Zhong4gong1 仲恭 仲恭
Junye Chün-yeh
Boji Po-chi 伯濟 伯济
Fengxiao Fêng-hsiao Feng4xiao4 奉孝 奉孝
Zhongnan Chung-nan
Duo To
Gongze Kung-tsê Gong1ze2 公則 公则
Youjian Yu-chien
Boyi Po-i Bo2yi4 伯益 伯益
Yanchang Yen-ch‘ang 演長 演长
Zini Tzŭ-ni Zi3ni2 子尼 子尼
Shiyuan Shih-yuan Shi4yuan2 士元 士元
Yigong I-kung 義公 义公
Wenjie Wên-chieh Wen2jie2 文節 文节
Manyu Man-yü
Yuansi Yüan-ssŭ Yuan2si4 元嗣 元嗣
Zipei Tzŭ-p‘ei
Gongzi Kung-tzŭ Gong1zhi4 公至 公至
Boyan Po-yen
Delin Tê-lin
Degao Tê-kao De2gao1 德高 德高
Wenyue Wên-yüeh Wen2yue1 文約 文约
Jingran Ching-jan
Juzi Chü-tzŭ 莒子 莒子
Zishu Tzŭ-shu
Mengjie Mêng-chieh
Zitai Tzŭ-t‘-ai
Bodao Po-tao 伯道 伯道
Kongyi K‘ung-i
Changyu Ch‘ang-yü
Suigao Sui-kao Sui4gao1 遂高 遂高
Shulong Shu-lung Shu1long2 叔龍 叔龙
Huixing Hui-hsing
Gongmiao Kung-miao Gong1miao2 公苗 公苗
Xinbo Hsin-po
Mengsun Mêng-sun
Yangshi Yang-shih Yang2shi4 陽士 阳士
Yuangu Yüan-ku
Pingshu P‘ing-shu Ping2shu1 平叔 平叔
Boqiu Po-ch‘iu 伯求 伯求
Yingkao Ying-k‘-ao Ying3kao3 穎考 颖考
Yuangan Yüan-kan Yuan2gan4 元幹 元幹
Yuangan Yüan-kan
Junsu Chün-su
Chanying Ch‘an-ying
Xiaoming Hsiao-ming
Wenlin Wên-lin
Xuanwei Hsüan-wei Xuan2wei1 玄威 玄威
Weidu Wei-tu 偉度 伟度
Bozhang Po-chang
Wuxuan Wu-hsüan Wu3xuan2 武玄 武玄
Gongxian Kung-hsien
Wencai Wên-ts‘ai
Shiyuan Shih-yüan Shi4yuan2 世元 世元
Kongming K‘ung-ming
Wencai Wên-ts‘ai Wen2cai2 文才 文才
Wende Wên-tê 文德 文德
Weize Wei-tse 偉則 偉則
Yongxian Yung-hsien Yong3xian1 永先 永先
Yuanhua Yüan-hua Yuan2hua4 元化 元化
Ziyu Tzŭ-yü Zi3yu2 子魚 子鱼
Zhangjun Chang-chün
Gongya Kung-ya
Yuanze Yüan-tsê Yuan2ze2 元則 元则
Boxu Po-hsü Bo2xu4 伯緒 伯绪
Wenlin Wên-lin
Gongfu Kung-fu Gong1fu4 公覆 公覆
Wenta Wên-t‘-a
Gongheng Kung-hêng Gong1heng2 公衡 公衡
Xiuming Hsiu-ming
Hansheng Han-shêng Han4sheng1 漢升 汉升
Yizhen I-chên Yi4zhen1 義真 义真
Zi’nan
Jipi Chi-p‘i Ji4pi2 季皮 季皮
Zimeng Tzŭ-mêng
Zhongmiao Chung-miao 仲邈 仲邈
Shaoxian Shao-hsien Shao4xian1 紹先 绍先
Shuye Shu-yeh 叔夜 叔夜
Shuchang Shu-ch‘ang
Wenran Wên-jan 文然 文然
Siran Ssŭ-jan Si1ran2 思然 思然
Zixun Tzŭ-hsün
Gonglü Kung-lü Gong12 公閭 公闾
Mengjian Mêng-chien
Shuye Shu-yeh
Liangdao Liang-tao 梁道 梁道
Wenhe Wên-ho Wen2he2 文和 文和
Xianhe Hsien-ho Xian4he2 憲和 宪和
Ziyi Tzŭ-i 子翼 子翼
Zitong Tzŭ-t‘ung 子通 子通
Yiqu I-ch‘ü
Gongyi Kung-i 公奕 公奕
Gongyan Kung-yen 公琰 公琰
Boyue Po-yüeh Bo2yue1 伯約 伯约
Boyi Po-i Bo2yi4 伯奕 伯奕
Ziya Tzŭ-ya 子牙 子牙
Jibo Chi-po Ji1bo2 機伯 机伯
Yuanji Yüan-chi 元機 元机
Deyi Tê-i 德禕 德祎
Wenjian Wên-chien
Derun Tê-jun De2run4 德潤 德润
Shulin Shu-lin
Wenju Wên-chü Wen2ju3 文舉 文举
Shiyuan Shih-yüan Shi4yuan2 世元 世元
Jijiang Chi-chiang
Gongxu Kung-hsü Gong1xu4 公緒 公绪
Zirou Tzŭ-jou 子柔 子柔
Yidu I-tu 異度 异度
Jingda Ching-ta Jing4da2 敬達 敬达
Yongnan Yung-nan
Mancheng Man-ch‘êng Man4cheng2 曼成 曼成
Xuanguo Hsüan-kuo
Sunde Sun-tê
Zixian Tzŭ-hsien 子憲 子宪
Shuping Shu-p‘ing
De’ang Tê’-ang De2ang2 德昂 德昂
Shuyu Shu-yü
Zhiran Chih-jan Zhi4ran2 稚然 稚然
Jizi Chi-tzŭ
Jianxian Chien-hsien Jian4xian2 建賢 建贤
Lingbo Ling-po Ling4bo2 令伯 令伯
Hannan Han-nan
Boyu Po-yü Bo2yu4 伯豫 伯豫
Dexian Têhsien De2xian2 德賢 德贤
Yongnan Yung-nan Yong3nan2 永南 永南
Gongzhao Kung-chao 公昭 公昭
Weigong Wei-kung Wei3gong1 偉恭 伟恭
Weigong Wei-kung
Wenda Wên-ta 文達 文达
Shuwen Shu-wên
Jihe Chi-ho
Degong Tê-kung
Zilang Tzŭ-lang
Zhengfang Chêng-fang Zheng4fang1 正方 正方
Xiaoyi Hsiao-i
Qinzhong Ch‘in-chung 欽仲 钦仲
Menghuang Mêng-huang Meng4huang2 孟皇 孟皇
Bofang Po-fang 伯方 伯方
Ziyu Tzŭ-yü Zi3yu2 子虞 子虞
Yuanjian Yüan-chien
Kongru K‘ung-ju 孔儒 孔儒
Yuanjian Yüan-chien Yuan2jian3 元儉 元俭
Gongyuan Kung-yüan Gong1yuan1 公淵 公渊
Gongji Kung-chi Gong1ji4 公績 公绩
Kongshu K‘ung-shu
Zhongning Chung-ning
Zichu Tzŭ-ch‘u Zi3chu1 子初 子初
Xuande Hsüan-tê Xuan2de2 玄德 玄德
Jingsheng Ching-shêng Jing3sheng1 景升 景升
Zhengming Chêng-ming
Gongshan Kung-shan Gong1shan1 公山 公山
Gongshan Kung-shan Gong1shan1 公山 公山
Ziren Tzŭ-jên
Ziqi Tzŭ-ch‘i 子棄 子弃
Yuanying Yüan-ying Yuan2ying3 元穎 元颖
Yugao Yü-kao Yu2gao1 于高 于高
Jingyu Ching-yü 敬輿 敬舆
Wenyao Wên-yao
Fengxiao Fêng-hsiao Feng4xiao4 奉孝 奉孝
Manshan Man-shan Man4shan1 曼山 曼山
Bolun Po-lun 伯倫 伯伦
Zhongyan Chung-yen
Gongsi Kung-ssŭ Gong1si4 公嗣 公嗣
Kongcai K‘ung-ts‘ai Kong3cai2 孔才 孔才
Zizhen Tzŭ-chên Zi3zhen1 子真 子真
Ziqi Tzŭ-ch‘i 子奇 子奇
Weide Wei-tê
Chengguo Ch‘êng-kuo
Shizong Shih-tsung
Wenheng Wên-hêng Wen2heng2 文衡 文衡
Ziheng Tzŭ-hêng
Zitai Tzŭ-t‘-ai Zi3tai2 子臺 子台
Junlang Chün-lang 君郎 君郎
Weishi Wei-shih Wei1shi2 威碩 威硕
Zhengli Chêng-li 正禮 正礼
Ziyang Tzŭ-yang Zi3yang2 子揚 子扬
Gongsi Kung-ssŭ Gong1si4 恭嗣 恭嗣
Zhongxiong Chung-hsiung
Zixiang Tzŭ-hsiang 子相 子相
Gongshou Kung-shou Gong1shou4 公壽 公壽
Nanhe Nan-ho Nan2he2 南和 南和
Boan Po-an Bo2an1 伯安 伯安
Yuanhai Yüan-hai Yuan2hai3 元海 元海
Zhengming Chêng-ming 正明 正明
Jiyu Chi-yü Ji4yu4 季玉 季玉
Gonggan Kung-an Gong1gan4 公幹 公干
Kongcai K‘ung-ts‘ai Kong3cai2 孔才 孔才
Zibo Tzŭ-po 子伯 子伯
Chengxian Ch‘êng-hsien Cheng2xian1 承先 承先
Jingxuan Ching-hsüan
Fengxian Fêng-hsien Feng4xian1 奉先 奉先
Wenyu Wên-yü 文蔚 文蔚
Dinggong Ting-kung Ding4gong1 定公 定公
Ziheng Tzŭ-hêng Zi3heng2 子衡 子衡
Jicai Chi-ts‘ai
Gongji Kung-chi Gong1ji4 公紀 公纪
Shiheng Shih-hêng
Shiren Shih-jên Shi4ren2 士仁 士仁
Shiyi Shih-i Shi4yi4 世議 世议
Jingfeng Ching-fêng 敬風 敬风
Jiping Chi-p‘ing Ji4ping2 季平 季平
Jining Ji4ning2 季寧 季宁
Youjie Yu-chieh 幼節 幼节
Zizhang Tzŭ-chang
Ziming Tzŭ-ming Zi3ming2 子明 子明
Zike Tzŭ-k‘o Zi3ke4 子恪 子恪
Zijing Tzŭ-ching Zi3jing4 子敬 子敬
Gongzhong Kung-chung
Boyan Po-yen Bo2yan2 伯言 伯言
Jiyang Chi-yang Ji4yang2 季阳 季阳
Jingzong Ching-tsung
Zijia Tzŭ-chia Zi3jia1 子家 子家
Shilong Shih-lung Shi4long2 士龍 士龙
Zigan Tzŭ-kan Zi3gan4 子幹 子干
Wenbo/Wenfu
Guanzhong Kuan-chung 貫中 贯中
Xiaoyuan Hsiao-yüan Xiao4yuan3 孝遠 孝远
Gongxu Kung-hsü Gong1xu4 公緒 公绪
Lingze Ling-tsê 令則 令则
Mengqi Mêng-ch‘i Meng4qi4 孟起 孟起
Deheng Tê-hêng De2heng2 德衡 德衡
Jichang Chi-ch‘ang Ji4chang2 季常 季常
Xiaoxing Hsiao-hsing Xiao4xing1 孝興 孝兴
Wengshu Wêng-shu Weng1shu1 翁叔 翁叔
Chengbo Ch‘êng-po Cheng2bo2 承伯 承伯
Youchang Yu-ch‘ang You4chang2 幼常 幼常
Shoucheng Shou-ch‘êng Shou4cheng2 壽成 寿成
Chengheng Ch‘êng-hêng Sheng4heng2 盛衡 盛衡
Wenyuan Wên-yüan 文淵 文渊
Dexin Tê-hsin De2xin4 德信 德信
Boning Po-ning Bo2ning2 伯寧 伯宁
Gongheng
Xiaoxian Hsiao-hsien 孝先 孝先
Shengshan Shêng-shan 聲山 声山
Xushi Hsü-shih 序始 序始
Zhengfang Chêng-fang
Zijing Tzŭ-ching Zi3qing4 子敬 子敬
Xiaoyu Hsiao-yü Xiao4yu4 孝裕 孝裕
Gongwei Kungwei Gong1wei1 公威 公威
Gongxiu Kung-hsiu
Gongwu Kung-wu Gong1wu3 恭武 恭武
Zifang Tzŭ-fang Zi3fang1 子方 子方
Zhengping Chêng-p‘ing Zheng4ping2 正平 正平
Zizhong Tzŭ-chung Zi3zhong4 子仲 子仲
Wenya Wên-ya 文雅 文雅
Xibo Hsi-po 熙伯 熙伯
Bodian Po-tien 伯典 伯典
Dexing Tê-hsing 德信 德信
Wenti Wên-t‘i
Chengming Ch‘êng-ming 承明 承明
Yuanmao Yüan-mao 元茂 元茂
Wengui 文珪 文珪
Lingming Ling-ming Ling4ming2 令明 令明
Shanmin Shan-min Shan1min2 山民 山民
Jushi Chü-shih Ju4shi1 巨師 巨师
Shiwen Shih-wên Shi4wen2 世文 世文
Shanren Shan-jên
Shiyuan Shih-yüan Shi4yuan2 士元 士元
Ziyi Tzŭ-i Zi3yi4 子異 子异
Wenji Wên-chi
Shuze Shu-tsê
Juguang Chü-kuang Ju4guang1 巨光 巨光
Wenxing Wên-hsing 文行 文行
Shiqi Shih-ch‘i Shi4qi1 世期 世期
Jiyan Chi-yen Ji4yan4 季彥 季彦
Yanhuang Yen-huang Yan4huang2 彥黃 彦黄
Yongnian Yung-nien Yong3nian2 永年 永年
Xuibo
Ziyuan Tzŭ-yüan Zi3yuan2 子元 子元
Lingxian Ling-hsien
Zijing Tzŭ-ching 子經 子经
Yuanwei Yüan-wei Yuan2wei3 元偉 元伟
Rongshi Jung-shih
Xiaoran Hsiao-jan
Gongzu Kung-tsu 公祖 公祖
Yunnan Yün-nan 允南 允南
Yuanming Yüan-ming Yuan2ming2 元明 元明
Zichi Tzŭ-ch‘ih 子質 子质
Bonan Po-nan 伯南 伯南
Wenbiao Wên-piao Wen2biao3 文表 文表
Chuqi Ch‘u-ch‘i 初起 初起
Xuanlang Hsüan-lang
Zihuang Tzŭ-huang Zi3huang2 子璜 子璜
Yuanbao Yüan-pao 元褒 元褒
Boda Po-ta Bo2da2 伯達 伯达
Zhongrong Chung-jung 仲容 仲容
Yuanyu Yüan-yü 元瑜 元瑜
Wenluan Wên-luan Wen2luan2 文鸾 文鸾
Wenbiao Wên-piao Wen2biao3 文表 文表
Xuansi Hsüan-ssŭ Xuan1si4 宣嗣 宣嗣
Gongxia Kung-hsia
Yuanbo Yüan-po Yuan2bo2 元伯 元伯
Wengu Wen2gu4 文固 文固
Wenxiong Wên-hsiung 文雄 文雄
Yiju I-chü Yi4ju3 義舉 义举
Zhengnan Chêng-nan Zheng4nan2 正南 正南
Zizheng Tzŭ-ch‘êng Zi3zheng4 子正 子正
Xiaozhang Hsiao-chang 孝章 孝章
Zilong Tzŭ-lung 子龍 子龙
Zhongrong Chung-jung Zhong4rong2 仲容 仲容
Gongliu Kungliu Gong1liu2 公劉 公刘
Linbo Lin-po
Jianyuan Chien-yüan
Dezhou Techou 德胄 德胄
Guangyuan Kuang-yüan 廣元 广元
Gongcao Kung-ts‘ao
Weiyan Wei-yen Wei1yan4 威彥 威彦
Ziyu Tzŭ-yü
Wenshi Wên-shih
Junce Chün-ts‘ê
Jilun Chi-lun
Zhongying Chung-ying
Jiangong Chienkung 建公 建公
Shuda Shu-ta 叔達 叔达
Ziliang Tzŭ-liang
Junshi Chün-shih Jun1shi2 君實 君实
Decao Tê-ts‘ao De2cao1 德操 德操
Huida Hui-ta Hui4da2 惠達 惠达
Zizang Tzŭ-tsang
Yuanyi Yüan-i Yuan2yi4 元異 元异
Jida Chi-ta Ji4da2 季達 季达
Boda Po-ta Bo2da2 伯達 伯达
Youda Yu-ta You4da2 幼達 幼达
Ziyuan Tzŭ-yüan Zi3yuan2 子元 子元
Yada Ya-ta 雅達 雅达
Zichu Tzŭ-ch‘u Zi3chu1 子初 子初
Xianda Hsien-ta 顯達 显达
Anshi An-shih 安世 安世
Zhongda Chung-ta Zhong4da2 仲達 仲达
Dayou Ta-yu Da4you2 大猷 大猷
Zishang Tzŭ-shang Zi3shang4 子上 子上
Zihua Tzŭ-hua Zi3hua4 子華 子华
Zijiang Tzŭ-chiang Zi3jiang1 子將 子将
Zhongzi Chung-tzŭ
Xiaoyou Hsiao-yu
Zizhan Tzŭ-chan 子瞻 子瞻
Wenshi Wên-shih 文師 文师
Botu Poi-t‘u Bai2tu4 白兔 白兔
Ziwei Tzŭ-wei Zi3wei1 子威 子威
Boyang Po-yang Bo2yang2 伯陽 伯阳
Bofu Po-fu Bo2fu2 伯符 伯符
Zitong Tzŭ-t‘ung 子通 子通
Zijing Tzŭ-ching
Zigao Tzŭ-kao Zi3gao1 子高 子高
Guoyi Kuo-i Guo2yi2 國儀 国仪
Zhongtai Chung-t‘-ai
Yuanzong Yüan-tsung Yuan2zong1 元宗 元宗
Zixiao Tzŭ-hsiao Zi3xiao4 子孝 子孝
Bohai Po-hai Bo2hai3 伯海 伯海
Jiming Chi-ming Ji4ming2 季明 季明
Shuwu Shu-wu Shu1wu3 叔武 叔武
Wentai Wên-t‘-ai Wen2tai2 文台 文台
Shulang Shu-lang Shu1lang3 叔朗 叔朗
Youtai Yu-t‘-ai You4tai2 幼台 幼台
Shuying Shu-ying
Ziyuan Tzŭ-yüan Zi3yuan3 子遠 子远
Jizuo Chi-tso Ji4zuo3 季佐 季佐
Zaoan Tsao-an Zao3an1 早安 早安
Deda Tê-ta De2da2 德達 德达
Shiwen Shih-wên 士文 士文
Ziming Tzŭ-ming Zi3ming2 子明 子明
Gongda
Zizhi Tzŭ-chih
Dahu Ta-hu Da4hu2 大虎 大虎
Xiaohu Hsiao-hu
Gongyou Kung-yu Gong1you4 公祐 公祐
Shengtai Shêng-t‘ai Sheng4tai2 聖臺 圣臺
Zhongmou Chung-mou Zhong4mou2 仲謀 仲谋
Changxu Ch‘ang-hsü Chang2xu4 長緒 长绪
Gongli Kung-li Gong1li3 公禮 公礼
Wenyang Wên-yang
Zilie Tzŭ-lieh Zi3lie4 子烈 子烈
Shubi Shu-pi Shu1bi4 叔弼 叔弼
Zhongyi Chung-i Zhong4yi4 仲異 仲异
Yanlong Yen-lung
Ziyi Tzŭ-i Zi3yi4 子義 子义
Yuanfu Yüan-fu Yuan2fu4 元復 元复
Wenyou Wên-yu Wen2you3 文友 文友
Ruzong Ju-tsung Ru2zong1 儒宗 儒宗
Shiying Shih-ying Shi4ying1 世英 世英
Gongzu Kung-tsu 恭祖 恭祖
Zilin Tzŭ-lin Zi3lin2 子林 子林
Xianxian Hsien-hsien Xian3xian1 顯先 显先
Chengsi Ch‘êng-ssŭ Cheng2si4 承嗣 承嗣
Zitai Tzŭ-t‘-ai Zi3tai4 子泰 子泰
Yuanhao Yüan-hao Yuan2hao4 元皓 元皓
Guorang Kuo-jang Guo2rang4 國讓 国让
Yongyuan Yung-yüan
Zhongxuan Chung-hsüan Zhong4xuan1 仲宣 仲宣
Wenshu Wên-shu 文舒 文舒
Yongyuan
Guoshan Kuo-shan Guo2shan1 國山 国山
Ziyou Tzu-yu 子由 子由
Weitai Wei-t‘-ai 偉臺 伟台
Changwen Ch‘ang-wên
Zhengzong Chêng-tsung
Xuanchong Hsüan-ch‘ung 玄沖 玄冲
Boxing Po-hsing Bo2xing1 伯興 伯兴
Yanwei Yen-wei 彥偉 彦伟
Pengzu P‘êng-tsu Peng2zu3 彭祖 彭祖
Shizhi Shih-chih Shi4zhi4 士治 士治
Ziwen Tzu-wen Zi3wen2 子文 子文
Gongjie Kung-chieh Gong1jie2 公節 公节
Xuantong Hsüan-t‘ung
Yingxing Ying-hsing Jing3xing1 景興 景兴
Wenyi Wên-i 文儀 文仪
Yanfang Yen-fang Yan4fang1 彥方 彦方
Yanyun Yen-yün Yan4yun2 彥云 彦云
Jujun Chü-chün 巨君 巨君
Yuantai Yuan-t’ai Yuan2tai4 元泰 元泰
Zijun Tzŭ-chün Zi3jun1 子均 子均
Kongshi K‘ung-shih Kong3shi2 孔碩 孔硕
Junchong Chün-ch‘ung Jun4chong1 濬沖 浚冲
Tongyao T‘ung-yao
Wenbiao Wên-piao
Chudao Ch‘u-tao 處道 处道
Yiqiang I-ch’iang 義強 义強
Ziquan Tzŭ-ch‘üan Zi3quan2 子全 子全
Chengzong Ch’engtsung Cheng2zong1 承宗 承宗
Ziyong Tzŭ-yung Zi3yong1 子雍 子雍
Xibo Hsi-po
Xiuzheng Hsiu-chêng Xiu1zheng1 休徵 休徵
Shuzhi Shu-chih Shu1zhi4 叔治 叔治
Liangfu Liang-fu
Wendu Wên-tu
Zishi Tzŭ-shih Zi3shi1 子師 子师
Shujing Shu-ching
Zhongjiang Chung-chiang
Xiufu Hsiu-fu
Zijing Tzŭ-ching 子京 子京
Zhongjian Chung-chien
Boyu Po-yü Bo2yu4 伯玉 伯玉
Dewei Tê-wei
Boru Po-ju Bo2ru2 伯儒 伯儒
Qiqing Ch‘i-ch‘ing
Ziqi Tzŭ-ch‘i
Yuanjiang Yüan-chiang
Yangyuan Yang-yüan
Zhoulin Chou-lin
Ziya Tzŭ-ya
Wenchang Wên-ch‘ang Wen2chang2 文長 文长
Hongsi
Hongsi Hung-ssŭ
Gongzhen Kung-chên 公振 公振
Zixu Tzŭ-hsü
Wenjing Wen-ching 文經 文经
Manji Man-chi Man4ji1 曼基 曼基
Zhongye Chung-yeh Zhong4ye4 仲業 仲业
Zhongruo Chung-jo 仲若 仲若
Yuanxiong Yüan-hsiung Yuan2xiong2 元雄 元雄
Kongxiu K‘ung-hsiu Kong3xiu1 孔休 孔休
Annu An-nu 黯奴 黯奴
Wenzi Wên-tzŭ
Deyu Tê-yü
Yuanxia Yüan-hsia
Yuanda Yüan-ta Yuan2da4 元大 元大
Deshan Tê-shan 德山 德山
Deyu Tê-yü
Zilan Tzŭlan Zi3lan2 子蘭 子兰
Shize Shih-tsê Shi4ze2 士則 士则
Ziyuan Tzŭ-yüan Zi3yuan3 子遠 子远
Jizhong Chi-chung 季重 季重
Bonan Po-nan
Wenxiang Wên-hsiang 文祥 文祥
Lingxian Ling-hsien Ling4xian1 令先 令先
Zhongquan Chung-ch‘üan Zhong4quan2 仲權 仲权
Shuquan Shu-ch‘üan
Yuanrang Yüan-jang Yuan2rang4 元讓 元让
Yiquan I-ch‘üan Yi4quan2 義權 义权
Yuanrong Yüan-jung
Zhiquan Chih-ch‘üan Zhi4quan2 稚權 稚权
Zilin Tzŭ-lin Zi3xiu1 子林 子林
Youquan Yu-ch‘üan
Junlin Chün-lin
Boren Po-jên Bo2ren2 伯仁 伯仁
Jiquan Chi-ch‘üan Ji4quan2 季權 季权
Taichu T‘-ai-ch‘u Tai4chu1 太初 太初
Miaocai Miao-ts‘ai Miao4cai2 妙才 妙才
Xiaoruo Hsiao-jo
Gongzhi Kung-chih 公矩 公矩
Juda Chü-ta Ju4da2 巨達 巨达
Wenbao Wên-pao
Wenbao Wên-pao Wen2bao4 文豹 文豹
Fuxing Fu-hsing
Weiping Wei-p‘ing
Wenyi Wên-i
Shufa Shu-fa
Taiyong T‘-ai-yung Tai4yong1 泰雍 泰雍
Zuozhi Tso-chih Zuo3zhi4 佐治 佐治
Zhongzhi Chung-chih Zhong4zhi4 仲治 仲治
Zi’ang
Zhongkang Chung-k‘-ang Zhong4kang1 仲康 仲康
Rendu Jên-tu Ren2du3 仁篤 仁笃
Weichang Wei-ch‘ang
Gongming Kung-ming Gong1ming2 公明 公明
Wenxiu Wên-hsiu 文休 文休
Yuanda Yüan-ta
Jingshan Ching-shan 景山 景山
Mengyu Mêng-yü Meng4yu4 孟玉 孟玉
Zijiang Tzŭ-chiang Zi3jiang1 子將 子将
Wenxiang Wên-hsiang Wen2xiang4 文嚮 文向
Yuanzhi Yüan-chih Yuan2zhi2 元直 元直
Shulong Shu-lung
Gongbi Kung-pi
Ziming Tzŭ-ming
Baojian Pao-chien Bao3jian1 寶堅 宝坚
Jicai Chi-ts‘ai Ji4cai2 季才 季才
Boji Po-chi
Ziyuan Tzŭ-yüan Zi3yuan3 子遠 子远
Shicong Shih-ts‘ung
Xiaowei Hsiao-wei
Daoyan Tao-yen 道言 道言
Maochang Mao-ch‘ang
Jingwen Ching-wên 敬文 敬文
Youruo Yu-jo You3ruo4 友若 友若
Zhongmao Chung-mao
Shuci Shu-tz‘ŭ 叔慈 叔慈
Jihe Chi-ho 季和 季和
Ciming Tz‘ŭ-ming Ci2ming2 慈明 慈明
Gonggao Kung-kao
Manqing Man-ch‘ing
Gongceng Kung-ts‘êng Gong1ceng2 公曾 公曾
Xiuruo Hsiu-jo 休若 休若
Jingqian Ching-ch‘ien Jing3qian4 景倩 景倩
Gongda Kung-ta Gong1da2 公達 公达
Wenruo Wên-jo Wen2ruo4 文若 文若
Zhongyu Chung-yü
Changqing Ch‘ang-ch‘ing
Wentong Wên-t‘ung
Wenlin Wên-lin
Gongzhong Kung-chung
Mancai Man-ts‘ai Man4cai2 曼才 曼才
Bojian Po-chien 伯儉 伯俭
Wenzi Wên-tzŭ
Yanming Yen-ming
Wenping Wên-p‘ing 文平 文平
Boyu Po-yü
Zhengxiu Chêng-hsiu
Yishan I-shan Yi4shan1 義山 义山
Jixiu Chi-hsiu Ji4xiu1 季休 季休
Shuzi Shu-tzŭ Shu1zi3 叔子 叔子
Jicai Chi-ts‘ai Ji4cai2 季才 季才
Weifang Wei-fang Wei1fang1 威方 威方
Shiying Shih-ying Shi4ying1 世英 世英
Wenran Wên-jan 文然 文然
Dezu Tê-tsu De2zu3 德祖 德祖
Zhishu Chih-shu
Qiongzhi Ch‘iung-chih
Weigong Wei-kung Wei1gong1 威公 威公
Zizhao Tzŭ-chao
Xiuchu Hsiu-ch‘u
Zhengxiu Chêng-hsiu
Jilan Chi-lan
Zixu Tzŭ-hsü
Zizeng Tzŭ-tsêng
Kongxiu K‘ung-hsiu
Desi Tê-ssŭ
Siqian Ssŭ-ch‘ien Si1qian2 思潛 思潜
Yuanji Yüan-chi
Zhongyuan Chung-yüan 仲瑗 仲瑗
Zizheng Tzŭ-chêng
Zhongyun Chung-yün
Zhongxiang Chung-hsiang Zhong4xiang2 仲翔 仲翔
Wenze Wên-tsê 文則 文则
Zhouyang Chou-yang Zhou1yang2 周陽 周阳
Xiafu Hsia-fu 夏輔 夏辅
Yaoqing Yao-ch‘ing Yao4qing1 曜卿 曜卿
Gonran
Xianfu Hsien-fu Xian3fu3 顯甫 显甫
Benchu Pên-ch‘u Ben3chu1 本初 本初
Gonglu Kung-lu Gong1lu4 公路 公路
Xiansi Hsien-ssŭ Xian3si1 顯思 显思
Ciyang Tz‘ŭ-yang
Xianyi Hsien-i Xian3yi4 顯奕 显奕
Boye Po-yeh Bo2ye4 伯業 伯业
Zhengfu Chêng-fu Zheng4fu3 正輔 正辅
Wenqian Wên-ch‘ien 文謙 文谦
Wenzai Wên-tsai
Xuangao Hsüan-kao 宣高 宣高
Ziyuan Tzŭ-yüan 子源 子源
Yanhuang Yen-huang Yan4huang2 彥皇 彦皇
Zibing Tzŭ-ping 子並 子并
Gongxian Kung-hsien Gong1xian1 公先 公先
Zhongsi Chung-ssŭ Zhong4si4 仲嗣 仲嗣
Churen Ch’u-jen 處仁 处仁
Gongyi Kung-i Gong1yi2 公儀 公仪
Yide I-tê Yi4de2 益德 益德
Wenji Wên-chi Wen2ji4 文紀 文纪
Shuming Shu-ming Shu1ming2 叔明 叔明
Junyi Chün-i Jun4yi4 儁乂 儁乂
Zigang Tzŭ-kang Zi3gang1 子綱 子纲
Maoxian Mao-hsien 茂先 茂先
Derong Tê-jung De2rong2 德容 德容
Yuanjie Yüan-chieh Yuan2jie2 元節 元节
Ziyun Tzŭ-yün 子雲 子云
Zifang Tzŭ-fang 子房 子房
Wenyuan Wên-yüan Wen2yuan3 文遠 文远
Gongqi Kung-ch‘i Gong1qi2 公祺 公祺
Yancai Yen-ts‘ai
Shuwei Shu-wei 叔威 叔威
Mengzhuo Mêng-cho 孟卓 孟卓
Wenjin Wên-chin Wen2jin4 文進 文进
Boqi Po-ch‘i Bo2qi1 伯岐 伯岐
Jingzhong Ching-chung 敬仲 敬仲
Ziming Tzŭ-ming
Yongnian Yung-nien Yong3nian2 永年 永年
Zichan Tzŭ-ch‘an Zi3chan3 子產 子产
Juxian Chü-hsien
Boshen Po-shên Hui4shu4 惠恕 惠恕
Huishu Hui-shu
Yuanfeng Yüan-fêng
Shusi Shu-ssŭ Shu1si4 叔嗣 叔嗣
Chuxu Ch‘u-hsü 處虛 处虚
Gongwei Kung-wei Gong1wei1 公威 公威
Zhishu Chih-shu Zhi4shu1 稚叔 稚叔
Bogong Po-kung Bo2gong1 伯恭 伯恭
Junsi Chün-ssŭ Jun1si4 君嗣 君嗣
Nanhe Nanho Nan2he2 南和 南和
Zibu Tzŭ-pu Zi3bu4 子布 子布
Ziyi Tzŭ-i
Ziqian Tzŭ-ch‘ien
Ziming Tzŭ-ming
Weizhang Wei-chang
Weihao Wei-hao 威豪 威豪
Gong’a
Shumao Shu-mao
Binqing Pin-ch‘ing
Yanxin Yen-hsin
Zichang Tzŭ-ch‘ang
Bogao Po-kao
Zirou Tzŭ-jou
Boran Po-jan
Yuanta Yüan-t‘-a
Yuanjiang Yüan-chiang
Zilong Tzŭ-lung Zi3long2 子龍 子龙
Dedu Tê-tu
Wenhe Wên-ho
Zihe Tzŭ-ho
Wengong 文公 文公
Linshu Lin-shu
Wenyuan Wên-yüan
Gongye Kung-yeh
Little Same
Kangcheng K‘-ang-ch‘êng Kang1cheng2 康成 康成
Yi’en
Yuansheng Yüan-shêng
Shiji Shih-chi Shi4ji4 士季 士季
Yuanchang Yüan-ch‘ang 元常 元常
Zhishu Chih-shu Zhi4shu1 稚叔 稚叔
Gongli Kung-li
Zhongyuan Chung-yüan 仲遠 仲远
Yuanzhi Yüan-chih
Ziyin Tzŭ-yin 子隱 子隐
Ziyu Tzŭ-yü Zi3yu2 子魚 子鱼
Wenming Wên-ming
Kailin K‘-ai-lin Kai1lin2 開林 开林
Kailin K‘-ai-lin
Zhongzhi Chung-chih Zhong4zhi2 仲直 仲直
Youping Yu-p‘ing You4ping2 幼平 幼平
Daming Ta-ming Da4ming2 大明 大明
Konghe K‘ung-ho Kong3he2 孔和 孔和
Gongjin Kung-chin Gong1jin3 公瑾 公瑾
Renming Jên-ming
Jiamou Chia-mou Jia1mou2 嘉謀 嘉谋
Gongdao Kung-tao 公道 公道
Yuanling Yüan-ling
Wenming Wên-ming Wen2ming2 文明 文明
Xiumu Hsiu-mu Xiu1mu4 休穆 休穆
Gongxu Kung-hsü 公绪 公绪
Ziju Tzŭ-chü Zi3ju4 子據 子据
Gongwei Kung-wei Gong1wei3 公偉 公伟
Wenbo Wên-po Wen2bo2 文博 文博
Yifeng I-fêng Yi4feng1 義封 义封
Shuxian Shu-hsien
Jiwen Chi-wên Ji4wen2 季文 季文
Junli Chün-li Jun1li3 君理 君理
Gongxiu Kung-hsiu Gong1xiu1 公休 公休
Shaoji Shao-chi Shao4ji4 少季 少季
Zigong Tzŭ-kung Zi3gong4 子貢 子贡
Daoming Tao-ming 道明 道明
Ziyu Tzŭ-yü Zi3yu2 子瑜 子瑜
Zhongsi Chung-ssŭ
Yuanxun Yüan-hsün Yuan2xun4 元遜 元逊
Kongming K‘ung-ming Kong3ming2 孔明 孔明
Bosong Po-sung Bo2song1 伯鬆 伯松
Shuchang Shu-ch‘ang Shu1chang2 叔長 叔长
Daohui Tao-hui 道回 道回
Siyuan Ssŭ-yüan Si1yuan3 思遠 思远
Shilin Shih-lin
Deyan Tê-yen De2yan4 德艷 德艳
Ziqing Tzŭ-ch‘ing Zi3qing1 子卿 子卿
Darong Ta-jung Da4rong2 大榮 大荣
Yuanfang Yüan-fang Yuan2fang4 元放 元放
Yanyong Yen-yung

Style Names (Zi, ): By Style Name [TOP]

Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Zi (Style) Xing and Ming Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Gu Li
Guan Xing An-kuo An1guo2 安國 安国
Wu Dun An-nu 黯奴 黯奴
Sima Yan An-shih 安世 安世
Xu Xuan Pao-chien Bao3jian1 寶堅 宝坚
Yuan Shao Pên-ch‘u Ben3chu1 本初 本初
Fei Guan Pin-po 賓伯 宾伯
Zhao Qi Pin-ch‘ing
Liu Yu Po-an Bo2an1 伯安 伯安
Ren Jun Po-ta Bo2da2 伯達 伯达
Sima Lang Po-ta Bo2da2 伯達 伯达
Hao Zhao Po-tao 伯道 伯道
Min Chun Po-tien 伯典 伯典
Liang Mao Po-fang 伯方 伯方
Sun Ce Po-fu Bo2fu2 伯符 伯符
Zhao Song Po-kao
Zhang Yi Po-kung Bo2gong1 伯恭 伯恭
Gongsun Zan Po-ku Bo2gui1 伯珪 伯珪
Sun He Po-hai Bo2hai3 伯海 伯海
Emperor Xian [Liu Xie] Po-ho Bo2he2 伯和 伯和
Du Ji Po-hou Bo2hou2 伯侯 伯侯
Chang Lin Po-huai Bo2huai2 伯槐 伯槐
Guo Huai Po-chi 伯濟 伯济
Xu Ying Po-chi
Yan Wen Po-chien 伯儉 伯俭
Cai Yong Po-chieh Bo2jie1 伯喈 伯喈
Liu Ling Po-lun 伯倫 伯伦
Deng Zhi Po-miao Bo2miao2 伯苗 伯苗
Qin Shao Po-nan 伯南 伯南
Wu Zhou Po-nan
Man Chong Po-ning Bo2ning2 伯寧 伯宁
Zhang Ni Po-ch‘i Bo2qi1 伯岐 伯岐
He Yong Po-ch‘iu 伯求 伯求
Zhao Yan Po-jan
Fei Po-jên Bo2ren2 伯仁 伯仁
Xiahou Shang Po-jên Bo2ren2 伯仁 伯仁
Wei Ji Po-ju Bo2ru2 伯儒 伯儒
Zhang Wen Po-shên Hui4shu4 惠恕 惠恕
Zhuge Qiao Po-sung Bo2song1 伯鬆 伯松
Sui Gu Poi-t‘u Bai2tu4 白兔 白兔
Wang Ji Po-hsing Bo2xing1 伯興 伯兴
Huan Jie Po-hsü Bo2xu4 伯緒 伯绪
Han Kui Po-yen
Lu Xun Po-yen Bo2yan2 伯言 伯言
Sun Ben Po-yang Bo2yang2 伯陽 伯阳
Yuan Yi Po-yeh Bo2ye4 伯業 伯业
Guo Yi Po-i Bo2yi4 伯益 伯益
Jiang Xu Po-i Bo2yi4 伯奕 伯奕
Du Qiong Po-yü Bo2yu2 伯瑜 伯瑜
Li Quan Po-yü Bo2yu4 伯豫 伯豫
Wei Guan Po-yü Bo2yu4 伯玉 伯玉
Yang Ci Po-yü
Jiang Wei Po-yüeh Bo2yue1 伯約 伯约
Hu Lei Po-chang
Gao Wan Po-chên
Cao Chong Ts‘ang-shu Cang1shu1 倉舒 仓舒
Xun Yun Ch‘ang-ch‘ing
Cao Shao Ch‘ang-ssŭ Chang2si1 長思 长思
Chen Qun Ch‘ang-wên Chang2wen2 長文 长文
Wang Hong Ch‘ang-wên
Sun Shao Ch‘ang-hsü Chang2xu4 長緒 长绪
He Jiao Ch‘ang-yü
Fan Jian Ch‘ang-yüan 長元 长元
He Zong Ch‘an-ying
Ma Qi Ch‘êng-po Cheng2bo2 承伯 承伯
Liu Xi Ch‘êng-kuo
Ma Xun Ch‘êng-hêng Sheng4heng2 盛衡 盛衡
Pan Jun Ch‘êng-ming 承明 承明
Teng Yin Ch‘êng-ssŭ Cheng2si4 承嗣 承嗣
Lou Xuan Ch‘êng-hsien Cheng2xian1 承先 承先
Ding Feng Ch‘êng-yüan Cheng2yuan1 承淵 承渊
Wang Si Ch’engtsung Cheng2zong1 承宗 承宗
Chen Shou Ch‘êng-tso Cheng2zuo4 承祚 承祚
Wang Shen Ch‘u-tao 處道 处道
Qin Xie Ch‘u-ch‘i 初起 初起
Zhang Cun Ch’u-jen 處仁 处仁
Zhang Xuan Ch‘u-hsü 處虛 处虚
Xun Shuang Tz‘ŭ-ming Ci2ming2 慈明 慈明
Yuan Wei Tz‘ŭ-yang
Sun Luban Ta-hu Da4hu2 大虎 大虎
Zhou Xin Ta-ming Da4ming2 大明 大明
Zhuge Yi Tao-hui 道回 道回
Zhuge Hui Tao-ming 道明 道明
Xue Ying Tao-yen 道言 道言
Zu Mao Ta-jung Da4rong2 大榮 大荣
Sima You Ta-yu Da4you2 大猷 大猷
Li Hui Tê’-ang De2ang2 德昂 德昂
Sima Hui Tê-ts‘ao De2cao1 德操 德操
Sun Li Tê-ta De2da2 德達 德达
Zhao Zi Tê-tu
Han Song Tê-kao De2gao1 德高 德高
Li Xie Tê-kung
Gong Jiao Tê-kuang
Cai Mao Tê-kuei De2gui1 德珪 德圭
Ma Jun Tê-hêng De2heng2 德衡 德衡
Han Pin Tê-lin
Cheng Pu Tê-mou De2mou2 德謀 德谋
Zhang Ji Tê-jung De2rong2 德容 德容
Cui Lin Tê-ju De2ru2 德儒 德儒
Kan Ze Tê-jun De2run4 德潤 德润
Wu Liang Tê-shan 德山 德山
Cheng Bing Tê-shu De2shu1 德樞 德枢
Yin Li Tê-ssŭ
Wei Huang Tê-wei
Li Ren Têhsien De2xian2 德賢 德贤
Ma Zhong Tê-hsin De2xin4 德信 德信
Mu Bing Tê-hsing 德信 德信
Gong Lu Tê-hsü
Zong Yu Tê-yen De2yan4 德艷 德艳
Jin Yi Tê-i 德禕 德祎
Wu Fu Tê-yü
Wu Qiong Tê-yü
Fan Ling Tê-yün 德雲 德云
Shi Miao Techou 德胄 德胄
Yang Xiu Tê-tsu De2zu3 德祖 德祖
Lü Dai Ting-kung Ding4gong1 定公 定公
Guo Si To
Lü Bu Fêng-hsien Feng4xian1 奉先 奉先
Guo Jia Fêng-hsiao Feng4xiao4 奉孝 奉孝
Liu Li Fêng-hsiao Feng4xiao4 奉孝 奉孝
Chen Zhi Fêng-chung
Xiang Xu Fu-hsing
Fa Zhen Kao-ch‘ing Gao1qing1 高卿 高卿
Bing Yuan Kên-chü Gen1ju3 根矩 根矩
Zhao Bing
Xu Xiang Kung-pi
Shi Wei Kung-ts‘ao
Xun Xu Kung-ts‘êng Gong1ceng2 公曾 公曾
Sun Lin
Xun You Kung-ta Gong1da2 公達 公达
Zhu Kung-tao 公道 公道
Huang Gai Kung-fu Gong1fu4 公覆 公覆
Liu Zhen Kung-an Gong1gan4 公幹 公干
Xun Wei Kung-kao
Huang Quan Kung-hêng Gong1heng2 公衡 公衡
Man Wei
Ling Tong Kung-chi Gong1ji4 公績 公绩
Lu Ji Kung-chi Gong1ji4 公紀 公纪
Wang Kuang Kung-chieh Gong1jie2 公節 公节
Zhou Yu Kung-chin Gong1jin3 公瑾 公瑾
Fei Shi Kung-chü Gong1ju3 公舉 公举
Sun Shao Kung-li Gong1li3 公禮 公礼
Zhongchang Tong Kung-li
Du Kui Kung-liang Gong1liang2 公良 公良
Shi Huan Kungliu Gong1liu2 公劉 公刘
Jia Chong Kung-lü Gong12 公閭 公闾
Yuan Shu Kung-lu Gong1lu4 公路 公路
He Qi Kung-miao Gong1miao2 公苗 公苗
Guan Lu Kung-ming Gong1ming2 公明 公明
Xu Huang Kung-ming Gong1ming2 公明 公明
Zhang Lu Kung-ch‘i Gong1qi2 公祺 公祺
Dong Zhao Kung-jên Gong1ren2 公仁 公仁
Liu Dai Kung-shan Gong1shan1 公山 公山
Liu Dai Kung-shan Gong1shan1 公山 公山
Liu Yong Kung-shou Gong1shou4 公壽 公壽
Liu Shan Kung-ssŭ Gong1si4 公嗣 公嗣
Liu Yi Kung-ssŭ Gong1si4 恭嗣 恭嗣
Chen Gong Kung-t‘-ai Gong1tai2 公臺 公臺
Fu Xun Kung-t‘i Gong1ti4 公悌 公悌
Chen Yu Kung-wei
Meng Jian Kungwei Gong1wei1 公威 公威
Zhang Yan Kung-wei Gong1wei1 公威 公威
Zhu Jun Kung-wei Gong1wei3 公偉 公伟
Meng Zong Kung-wu Gong1wu3 恭武 恭武
Dong Jue Kung-hsi Gong1xi2 龔襲 龚袭
Shan Gu Kung-hsia
Hu Qian Kung-hsien
Zhang Cheng Kung-hsien Gong1xian1 公先 公先
Cen Zhi Kung-hsiao 公孝 公孝
Meng Kang Kung-hsiu
Zhuge Dan Kung-hsiu Gong1xiu1 公休 公休
Kong Zhou Kung-hsü Gong1xu4 公緒 公绪
Luo Tong Kung-hsü Gong1xu4 公緒 公绪
Zhu Ji Kung-hsü 公绪 公绪
Huan Dian Kung-ya
Jiang Wan Kung-yen 公琰 公琰
Zheng Tai Kung-yeh
Jiang Qin Kung-i 公奕 公奕
Zhang Fan Kung-i Gong1yi2 公儀 公仪
Dongguo Yannian Kung-yu
Sun Qian Kung-yu Gong1you4 公祐 公祐
Liao Li Kung-yüan Gong1yuan1 公淵 公渊
Guo Tu Kung-tsê Gong1ze2 公則 公则
Li Sheng Kung-chao 公昭 公昭
Wei Zhen Kung-chên 公振 公振
Xiang Kai Kung-chih 公矩 公矩
Lu Xi Kung-chung
Yan Gan Kung-chung
Han Ji Kung-tzŭ Gong1zhi4 公至 公至
Qiao Xuan Kung-tsu 公祖 公祖
Tao Qian Kung-tsu 恭祖 恭祖
Yuan Kan
Shi Tao Kuang-yüan 廣元 广元
Luo Ben Kuan-chung 貫中 贯中
Du Wei Kuo-fu 國輔 国辅
Tian Yu Kuo-jang Guo2rang4 國讓 国让
Wang Fu Kuo-shan Guo2shan1 國山 国山
Sun Fu Kuo-i Guo2yi2 國儀 国仪
Chen Dan Han4gong1 漢公 汉公
Li Miao Han-nan
Huang Zhong Han-shêng Han4sheng1 漢升 汉升
Chen Gui Han-yü Han4yu2 漢瑜 汉瑜
Wei Yao
Wei Zhao Hung-ssŭ
Chi Lü Hung-yü 鴻豫 鸿豫
Sima Jin Hui-ta Hui4da2 惠達 惠达
Zhang Wen Hui-shu
He Pan Hui-hsing
Zhou Zhong Chia-mou Jia1mou2 嘉謀 嘉谋
Sima Fang Chienkung 建公 建公
Li Li Chien-hsien Jian4xian2 建賢 建贤
Ding Yuan Chien-yang Jian4yang2 建陽 建阳
Shi Chien-yüan
Chen Jiao Chi-pi 季弼 季弼
Yin Ji Chi-po Ji1bo2 機伯 机伯
Lu Jun Chi-ts‘ai
Xu Yi Chi-ts‘ai Ji4cai2 季才 季才
Yang Jun Chi-ts‘ai Ji4cai2 季才 季才
Ma Liang Chi-ch‘ang Ji4chang2 季常 季常
Sima Kui Chi-ta Ji4da2 季達 季达
Cui Yan Chi-kuei Ji4gui1 季珪 季珪
Li Xi Chi-ho
Xun Shu Chi-ho 季和 季和
Kong Zhou Chi-chiang
Yang Zhi Chi-lan
Shi Chong Chi-lun
Cheng Xiao
Sun Huan Chi-ming Ji4ming2 季明 季明
Lai Min Ching-ta Jing4da2 敬達 敬达
Lu Kai Ching-fêng 敬風 敬风
Ding Yi Ching-li Jing4li3 敬礼 敬礼
Cao Huan Ching-ming Jing3ming2 景明 景明
Xun Yi Ching-ch‘ien Jing3qian4 景倩 景倩
Han Xuan Ching-jan
Xu Miao Ching-shan 景山 景山
Liu Biao Ching-shêng Jing3sheng1 景升 景升
Xue Zong Ching-wên 敬文 敬文
Lu Bo Ching-hsüan
Liu Ji Ching-yü 敬輿 敬舆
Cao Quan Ching-yüan 景完 景完
Zhang Qi Ching-chung 敬仲 敬仲
Lu Yin Ching-tsung
Ba Zhi Ching-tsu Jing4zu3 敬祖 敬祖
Lu Kang Ji4ning2 季寧 季宁
Humu Ban Chi-p‘i Ji4pi2 季皮 季皮
Lü Kai Chi-p‘ing Ji4ping2 季平 季平
Xiahou Wei Chi-ch‘üan Ji4quan2 季權 季权
Cheng Ji Chi-jan
Zhu Yi Chi-wên Ji4wen2 季文 季文
Cao Teng Chi-hsing 季興 季兴
Geng Ji Chi-hsing 季行 季行
Yang Hong Chi-hsiu Ji4xiu1 季休 季休
Pei Xiu Chi-yen Ji4yan4 季彥 季彦
Lü Yi Chi-yang Ji4yang2 季阳 季阳
Liu Zhang Chi-yü Ji4yu4 季玉 季玉
Dong Yu Chi-chih 季直 季直
Dong Chi-chung
Wu Zhi Chi-chung 季重 季重
Li Li Chi-tzŭ
Sun Kuang Chi-tso Ji4zuo3 季佐 季佐
Xiang Lang Chü-ta Ju4da2 巨達 巨达
Cao Song Chü-kao 巨高 巨高
Pei Mao Chü-kuang Ju4guang1 巨光 巨光
Wang Mang Chü-chün 巨君 巨君
Shisun Rui Chün-ts‘ê
Wang Rong Chün-ch‘ung Jun4chong1 濬沖 浚冲
Liu Yan Chün-lang 君郎 君郎
Zhu Zhi Chün-li Jun1li3 君理 君理
Cao Ru Chün-lin Jun4lin2 俊林 俊林
Xiahou Ru Chün-lin
Sima Guang Chün-shih Jun1shi2 君實 君实
Zhang Yi Chün-ssŭ Jun1si4 君嗣 君嗣
He Zhi Chün-su
Guo Dian Chün-yeh
Fu Shiren Chün-i Jun1yi4 君義 君义
Zhang He Chün-i Jun4yi4 儁乂 儁乂
Pang Hong Chü-shih Ju4shi1 巨師 巨师
Zhang Ti Chü-hsien
Han Xun Chü-tzŭ 莒子 莒子
Zhou Jun K‘-ai-lin Kai1lin2 開林 开林
Zhou Jun K‘-ai-lin
Zheng Xuan K‘-ang-ch‘êng Kang1cheng2 康成 康成
Liu Shao K‘ung-ts‘ai Kong3cai2 孔才 孔才
Liu Zhu K‘ung-ts‘ai Kong3cai2 孔才 孔才
Zhou Xuan K‘ung-ho Kong3he2 孔和 孔和
Hu Zhao K‘ung-ming
Zhuge Liang K‘ung-ming Kong3ming2 孔明 孔明
Liang Yu K‘ung-ju 孔儒 孔儒
Deng Fang K‘ung-shan Kong3shan1 孔山 孔山
Wang Qi K‘ung-shih Kong3shi2 孔碩 孔硕
Linghu Shao K‘ung-shu
Gao Dai K‘ung-wên Kong3wen2 孔文 孔文
Wu Can K‘ung-hsiu Kong3xiu1 孔休 孔休
Yin Guan K‘ung-hsiu
Hao Zhou K‘ung-i
Chen Lin K‘ung-chang Kong3zhang1 孔璋 孔璋
Gao Yi K‘uan-fang
Cao Fang Lan-ch‘ing Lan2qing1 蘭卿 兰卿
Fu Gu Lan-shih Lan2shi2 蘭石 兰石
Fu Jia Lan-shih
Jia Kui Liang-tao 梁道 梁道
Wang Xun Liang-fu
Shi Jian Lin-po
Cao Wei Ling
Li Mi Ling-po Ling4bo2 令伯 令伯
Pang De Ling-ming Ling4ming2 令明 令明
Qi Zheng Ling-hsien
Xi Zheng Ling-hsien Ling4xian1 令先 令先
Luo Xian Ling-tsê 令則 令则
Zheng Mao Lin-shu
Zheng Xiaotong
Yan Jun Man-ts‘ai Man4cai2 曼才 曼才
Li Dian Man-ch‘êng Man4cheng2 曼成 曼成
Wen Hui Man-chi Man4ji1 曼基 曼基
Xun Xian Man-ch‘ing
Liu Liang Man-shan Man4shan1 曼山 曼山
Han Guan Man-yü
Xue Yong Mao-ch‘ang
Chang Xia Mao-ni Mao4ni2 茂尼 茂尼
Zhang Hua Mao-hsien 茂先 茂先
Fan Pang Mêng-po Meng4bo2 孟博 孟博
Cao Cao Mêng-tê Meng4de2 孟德 孟德
Liang Gu Mêng-huang Meng4huang2 孟皇 孟皇
Jia Cong Mêng-chien
Hao ? Mêng-chieh
Ma Chao Mêng-ch‘i Meng4qi4 孟起 孟起
He Xi Mêng-sun
Xu Qiu Mêng-yü Meng4yu4 孟玉 孟玉
Zhang Miao Mêng-cho 孟卓 孟卓
Xiahou Yuan Miao-ts‘ai Miao4cai2 妙才 妙才
Dong Fu Mou-an 茂安 茂安
Liu Yong Nan-ho Nan2he2 南和 南和
Zhang Yu Nanho Nan2he2 南和 南和
Fu Xie Nan-jung Nan2rong2 南容 南容
Empress Guo Nü-wang
Cao Yu P‘êng-tsu Peng2zu3 彭祖 彭祖
Wang Jun P‘êng-tsu Peng2zu3 彭祖 彭祖
He Yan P‘ing-shu Ping2shu1 平叔 平叔
Li Zhuan Ch‘in-chung 欽仲 钦仲
Yang Yan Ch‘iung-chih
Wei Jie Ch‘i-ch‘ing
Xu Ci Jên-tu Ren2du3 仁篤 仁笃
Zhou Yu Jên-ming
Qiao Qing Jung-shih
Tang Bin Ju-tsung Ru2zong1 儒宗 儒宗
Pang Degong Shan-min Shan1min2 山民 山民
Pang Shan-jên
Zhuge Feng Shao-chi Shao4ji4 少季 少季
Huo Yi Shao-hsien Shao4xian1 紹先 绍先
Feng Dan Shao-chou
Chong Shao Shên-fu
Fan Min Shêng-ta 升達 升达
Gongsun Du Shêng-chi 升濟 升济
Mao Lun Shêng-shan 聲山 声山
Sun Qiang Shêng-t‘ai Sheng4tai2 聖臺 圣臺
Chen Bao Shêng-hsien Sheng4xian1 盛先 盛先
Gaotang Long Shên-p‘ing 升平 升平
Xu Yun Shih-ts‘ung
Lu Ji Shih-hêng
Zhong Hui Shih-chi Shi4ji4 士季 士季
Zong Cheng Shih-lin
Lu Yun Shih-lung Shi4long2 士龍 士龙
Guan Jing Shih-ch‘i 士起 士起
Pei Songzhi Shih-ch‘i Shi4qi1 世期 世期
Lu Jing Shih-jên Shi4ren2 士仁 士仁
Pang Huan Shih-wên Shi4wen2 世文 世文
Sun Liang Shih-wên 士文 士文
Lü Ju Shih-i Shi4yi4 世議 世议
Tao Huang Shih-ying Shi4ying1 世英 世英
Yang Wei Shih-ying Shi4ying1 世英 世英
Han ? Shih-yuan Shi4yuan2 士元 士元
Hu Yuan Shih-yüan Shi4yuan2 世元 世元
Kong Yu Shih-yüan Shi4yuan2 世元 世元
Pang Tong Shih-yüan Shi4yuan2 士元 士元
Deng Ai Shih-tsai Shi4zai3 士載 士载
Wu Yan Shih-tsê Shi4ze2 士則 士则
Wang Jun Shih-chih Shi4zhi4 士治 士治
Liu Xian Shih-tsung
Ma Teng Shou-ch‘êng Shou4cheng2 壽成 寿成
Sun Yi Shu-pi Shu1bi4 叔弼 叔弼
Ji Mao Shu-ch‘ang
Zhuge Rong Shu-ch‘ang Shu1chang2 叔長 叔长
Xun Jing Shu-tz‘ŭ 叔慈 叔慈
Sima Fu Shu-ta 叔達 叔达
Xie Jing Shu-fa
Wang Zhen Shu-ching
Sun Jiao Shu-lang Shu1lang3 叔朗 叔朗
Kong Gui Shu-lin
He Kui Shu-lung Shu1long2 叔龍 叔龙
Xu Shu-lung
Zhao Jian Shu-mao
Zhang Hao Shu-ming Shu1ming2 叔明 叔明
Li Heng Shu-p‘ing
Xiahou Cheng Shu-ch‘üan
Zhang Xiu Shu-ssŭ Shu1si4 叔嗣 叔嗣
Zhang Meng Shu-wei 叔威 叔威
Li Wan Shu-wên
Sun Huan Shu-wu Shu1wu3 叔武 叔武
Zhu Shu-hsien
Bao Xun Shu-yeh Shu1ye4 叔業 叔业
Ji Kang Shu-yeh 叔夜 叔夜
Jia Hong Shu-yeh
Dong Min Shu-yin Shu1ying3 叔穎 叔颖
Sun Jun Shu-ying
Li Jin Shu-yü
Pei Kai Shu-tsê
Chen Dao Shu-chih Shu1zhi4 叔至 叔至
Wang Xiu Shu-chih Shu1zhi4 叔治 叔治
Yang Hu Shu-tzŭ Shu1zi3 叔子 叔子
Yin Mo Ssŭ-ch‘ien Si1qian2 思潛 思潜
Ji Mu Ssŭ-jan Si1ran2 思然 思然
Zhuge Zhan Ssŭ-yüan Si1yuan3 思遠 思远
He Jin Sui-kao Sui4gao1 遂高 遂高
Li Fu Sun-tê
Xiahou Xuan T‘-ai-ch‘u Tai4chu1 太初 太初
Xin Chang T‘-ai-yung Tai4yong1 泰雍 泰雍
Wang Rui T‘ung-yao
Xu Gan Wei-ch‘ang
Liu Wei-tê
Hu Ji Wei-tu 偉度 伟度
Yang Lü Wei-fang Wei1fang1 威方 威方
Li Su Wei-kung Wei3gong1 偉恭 伟恭
Li Su Wei-kung
Yang Yi Wei-kung Wei1gong1 威公 威公
Zhao Bao Wei-hao 威豪 威豪
Cui Lie Wei-k’ao 威考 威考
Xie Cheng Wei-p‘ing
Liu Yan Wei-shih Wei1shi2 威碩 威硕
Wang Guan Wei-t‘-ai 偉臺 伟台
Shi Xie Wei-yen Wei1yan4 威彥 威彦
Hu Zong Wei-tse 偉則 偉則
Zhao Ang Wei-chang
Chen Biao Wên-ao Wen2ao4 文奧 文奥
Xiang Tao Wên-pao
Xiang Tiao Wên-pao Wen2bao4 文豹 文豹
Bing Xuan Wên-piao Wen2biao3 文表 文表
Qin Song Wên-piao Wen2biao3 文表 文表
Rui Xuan Wên-piao Wen2biao3 文表 文表
Wang Shang Wên-piao
Zhu Ling Wên-po Wen2bo2 文博 文博
Luan
Bao Chu Wên-ts‘ai Wen2cai2 文才 文才
Hu Wên-ts‘ai
Hu Zhen Wên-ts‘ai Wen2cai2 文才 文才
Wei Yan Wên-ch‘ang Wen2chang2 文長 文长
Li Tong Wên-ta 文達 文达
Hu Zhi Wên-tê 文德 文德
Wang Yi Wên-tu
Zheng Hun 文公 文公
Ma Midi Wêng-shu Weng1shu1 翁叔 翁叔
She Jian Wen2gu4 文固 文固
Pan Zhang 文珪 文珪
Jia Xu Wên-ho Wen2he2 文和 文和
Zheng Chong Wên-ho
Liu Xuan Wên-hêng Wen2heng2 文衡 文衡
Gao Rou Wên-hui Wen2hui4 文惠 文惠
Cai Yan Wên-chi Wen2ji1 文姬 文姬
Pei Hui Wên-chi
Zhang Gang Wên-chi Wen2ji4 文紀 文纪
Jing Yi Wên-chien
Han Fu Wên-chieh Wen2jie2 文節 文节
Zhang Nan Wên-chin Wen2jin4 文進 文进
Wei ? Wen-ching 文經 文经
Kong Rong Wên-chü Wen2ju3 文舉 文举
Bian Rang Wên-li 文禮 文礼
Cao Xiu Wên-lieh Wen2lie4 文烈 文烈
Hou Wen Wên-lin
Huan Ye Wên-lin
Yan Fei Wên-lin
Bing Liang Wên-luan 文鸞 文鸾
Rui Liang Wên-luan Wen2luan2 文鸾 文鸾
Zhou Huan Wên-ming
Zhu Hao Wên-ming Wen2ming2 文明 文明
Yan Yu Wên-p‘ing 文平 文平
Yue Jin Wên-ch‘ien 文謙 文谦
Ji Miao Wên-jan 文然 文然
Yang Xi Wên-jan 文然 文然
Xun Yu Wên-jo Wen2ruo4 文若 文若
Shisun Meng Wên-shih
Su Ze Wên-shih 文師 文师
Wang Chang Wên-shu 文舒 文舒
Huang Lang Wên-t‘-a
Sun Jian Wên-t‘-ai Wen2tai2 文台 文台
Nie Yu Wên-t‘i
Yan Bao Wên-t‘ung
Fei Yi Wên-wei Wen2wei3 文偉 文伟
Geng Wu Wên-wei
Xi Zhen Wên-hsiang 文祥 文祥
Xu Sheng Wên-hsiang Wen2xiang4 文嚮 文向
Pei Qian Wên-hsing 文行 文行
She Yuan Wên-hsiung 文雄 文雄
Xu Jing Wên-hsiu 文休 文休
Miao Pei Wên-ya 文雅 文雅
Sun Xiang Wên-yang
Liu Kuan Wên-yao
Wang Lian Wên-i 文儀 文仪
Xie Gai Wên-i
Tan Fu Wên-yu Wen2you3 文友 文友
Lu Cui Wên-yü 文蔚 文蔚
Ma Yuan Wên-yüan 文淵 文渊
Zhang Liao Wên-yüan Wen2yuan3 文遠 文远
Zheng Quan Wên-yüan
Han Sui Wên-yüeh Wen2yue1 文約 文约
Yue Xiang Wên-tsai
Yu Jin Wên-tsê 文則 文则
Wu Fan Wên-tzŭ
Yan Xiang Wên-tzŭ
Du Shu Wu-po
Hu Lie Wu-hsüan Wu3xuan2 武玄 武玄
Yuan Hong Hsia-fu 夏輔 夏辅
Sima Xun Hsien-ta 顯達 显达
Yuan Shang Hsien-fu Xian3fu3 顯甫 显甫
Jian Yong Hsien-ho Xian4he2 憲和 宪和
Yuan Tan Hsien-ssŭ Xian3si1 顯思 显思
Teng Xiu Hsien-hsien Xian3xian1 顯先 显先
Yuan Xi Hsien-i Xian3yi4 顯奕 显奕
Sun Luyu Hsiao-hu
Ding Lan Hsiao-lien 孝連 孝连
Hou Shilang Hsiao-ming
Chen Zhen Hsiao-ch‘i Xiao4qi3 孝起 孝起
Fan Shen Hsiao-ch‘ing
Qiao Xian Hsiao-jan
Cang Ci Hsiao-jên Xiao4ren2 孝仁 孝仁
Xiahou Zhan Hsiao-jo
Xue Ti Hsiao-wei
Chen Zhong Hsiao-hsien
Mao Jie Hsiao-hsien 孝先 孝先
Ma Long Hsiao-hsing Xiao4xing1 孝興 孝兴
Li Yi Hsiao-i
Su Lin Hsiao-yu
Meng Guang Hsiao-yü Xiao4yu4 孝裕 孝裕
Luo Jun Hsiao-yüan Xiao4yuan3 孝遠 孝远
Gu Shao Hsiao-tsê
Sheng Xian Hsiao-chang 孝章 孝章
Fa Zheng Hsiao-chih Xiao4zhi2 孝直 孝直
Miao Xi Hsi-po 熙伯 熙伯
Wang Xiang Hsi-po
He Shao Hsin-po
Gan Ning Hsing-pa Xing1ba4 興霸 兴霸
Yang Zhao Hsiu-ch‘u
Wei Duan Hsiu-fu
Huang Xiang Hsiu-ming
Zhu Huan Hsiu-mu Xiu1mu4 休穆 休穆
Xun Yan Hsiu-jo 休若 休若
Dong Hui Hsiu-hsü Xiu1xu4 休緒 休绪
Chen Qian Hsiu-yüan Xiu1yuan1 休淵 休渊
Feng Xi Hsiu-yüan Xiu1yuan2 休元 休元
Dong Yun Hsiu-chao Xiu1zhao1 休昭 休昭
Wang Xiang Hsiu-chêng Xiu1zheng1 休徵 休徵
Chen Tai Hsüan-po Xuan2bo2 玄伯 玄伯
Wang Hun Hsüan-ch‘ung 玄沖 玄冲
Liu Bei Hsüan-tê Xuan2de2 玄德 玄德
Bu Jing Hsüan-fêng 玄風 玄风
Zang Ba Hsüan-kao 宣高 宣高
Li Feng Hsüan-kuo
Qin Xiu Hsüan-lang
Deng Yang Hsüan-mao
Bing Zhi Hsüan-ssŭ Xuan1si4 宣嗣 宣嗣
Rui Zhi Hsüan-ssŭ Xuan1si4 宣嗣 宣嗣
Wang Lan Hsüan-t‘ung
Hu Fen Hsüan-wei Xuan2wei1 玄威 玄威
Po Qin
Mao Zonggang Hsü-shih 序始 序始
Sima Tong Ya-ta 雅達 雅达
Fu Gan Yen-ts‘ai 彦材 彥材
Zhang Mao Yen-ts‘ai
Guo Youzhi Yen-ch‘ang 演長 演长
Wang Lie Yen-fang Yan4fang1 彥方 彦方
He Xia Yang-shih Yang2shi4 陽士 阳士
Wei Shu Yang-yüan
Pei Xuan Yen-huang Yan4huang2 彥黃 彦黄
Zhan Qian Yen-huang Yan4huang2 彥皇 彦皇
Ding Mi Yen-ching 彥靖 彦靖
Sun Zi Yen-lung
Yan Xing Yen-ming
Cao Mao Yen-shih Yan4shi4 彥士 彥士
Wang Jing Yen-wei 彥偉 彦伟
Gu Rong Yen-hsien
Zhao Qian Yen-hsin
Zuo Xi Yen-yung
Wang Ling Yen-yün Yan4yun2 彥云 彦云
Yuan Huan Yao-ch‘ing Yao4qing1 曜卿 曜卿
Zheng Yan
Zhang Fei I-tê Yi4de2 益德 益德
Kuai Yue I-tu 異度 异度
Zhu Ran I-fêng Yi4feng1 義封 义封
Han Dang I-kung 義公 义公
Shen Dan I-chü Yi4ju3 義舉 义举
Chong Fu Ying-po
He Zeng Ying-k‘-ao Ying3kao3 穎考 颖考
Wang Lang Ying-hsing Jing3xing1 景興 景兴
Wang Shi I-ch’iang 義強 义強
Jiang Qi I-ch‘ü
Xiahou He I-ch‘üan Yi4quan2 義權 义权
Yang Fu I-shan Yi4shan1 義山 义山
Huangfu Song I-chên Yi4zhen1 義真 义真
Li Chao Yung-nan
Li Shao Yung-nan Yong3nan2 永南 永南
Peng Yang Yung-nien Yong3nian2 永年 永年
Zhang Song Yung-nien Yong3nian2 永年 永年
Hua He Yung-hsien Yong3xian1 永先 永先
Wang Bo Yung-yüan
Wang Fan
Guan Ning Yu-an You4an1 幼安 幼安
Ma Su Yu-ch‘ang You4chang2 幼常 幼常
Sima Min Yu-ta You4da2 幼達 幼达
Guo Xian Yu-chien
Lu Kang Yu-chieh 幼節 幼节
Zhou Tai Yu-p‘ing You4ping2 幼平 幼平
Xiahou Rong Yu-ch‘üan
Xun Chen Yu-jo You3ruo4 友若 友若
Sun Jing Yu-t‘-ai You4tai2 幼台 幼台
Dong He Yu-tsai You4zai3 幼宰 幼宰
Gao Ding Yüan
Ren Kai Yüan-pao 元褒 元褒
Fu Kuang Yüan-pi Yuan2bi4 元弼 元弼
Shao Ti Yüan-po Yuan2bo2 元伯 元伯
Gao Gan Yüan-ts‘ai Yuan2cai2 元才 元才
Zhong Yao Yüan-ch‘ang 元常 元常
Wu Ju Yüan-ta Yuan2da4 元大 元大
Xu Ling Yüan-ta
Dong Xi Yüan-tai Yuan2dai4 元代 元代
Chen Ji Yüan-fang Yuan2fang1 元方 元方
Zuo Ci Yüan-fang Yuan2fang4 元放 元放
Zhang Xiang Yüan-fêng
Taishi Xiang Yüan-fu Yuan2fu4 元復 元复
He Zhen Yüan-kan Yuan2gan4 元幹 元幹
He Zhen Yüan-kan
Cui Jun Yüanp‘ing Yuan2ping2 元平 元平
He Xun Yüan-ku
Liu Yuan Yüan-hai Yuan2hai3 元海 元海
Tian Feng Yüan-hao Yuan2hao4 元皓 元皓
Chen Tiao Yüan-hua 元化 元化
Hua Tuo Yüan-hua Yuan2hua4 元化 元化
Jin Xuan Yüan-chi 元機 元机
Yin Xiu Yüan-chi
Cen Shu Yüan-chien
Liang Xiu Yüan-chien
Liao Hua Yüan-chien Yuan2jian3 元儉 元俭
Wei Kang Yüan-chiang
Zhao Yüan-chiang
Zhang Jian Yüan-chieh Yuan2jie2 元節 元节
Du Yu Yüan-k‘-ai Yuan2kai3 元凱 元凯
Zhu Gui Yüan-ling
Chen Deng Yüan-lung Yuan2long2 元龍 元龙
Gao Yüan-lü Yuan23 元呂 元吕
Pan Xu Yüan-mao 元茂 元茂
Qin Lang Yüan-ming Yuan2ming2 元明 元明
Xiahou Dun Yüan-jang Yuan2rang4 元讓 元让
Xiahou Hui Yüan-jung
Zhi Xi Yüan-shêng
Han Hao Yüan-ssŭ Yuan2si4 元嗣 元嗣
Zhao Yu Yüan-t‘-a
Wang Mou Yuan-t’ai Yuan2tai4 元泰 元泰
Gu Yong Yüan-t‘-an Yuan2tan4 元嘆 元叹
Chen Wen Yüan-t‘i Yuan2ti4 元悌 元悌
Feng Ji Yüan-t‘u Yuan2tu2 元圖 元图
Cao Jie Yuan-wei 元偉 元伟
Qiao Mao Yüan-wei Yuan2wei3 元偉 元伟
Wu Gai Yüan-hsia
Ding Gong Yüan-hsiung Yuan2xiong2 元雄 元雄
Wu Ban Yüan-hsiung Yuan2xiong2 元雄 元雄
Zhuge Ke Yüan-hsün Yuan2xun4 元遜 元逊
Sima Jun Yüan-i Yuan2yi4 元異 元异
Liu Fu Yüan-ying Yuan2ying3 元穎 元颖
Ruan Yu Yüan-yü 元瑜 元瑜
Huan Fan Yüan-tsê Yuan2ze2 元則 元则
Xu Shu Yüan-chih Yuan2zhi2 元直 元直
Zhou Buyi Yüan-chih
Cao Rui Yüan-chung Yuan2zhong4 元仲 元仲
Sun Hao Yüan-tsung Yuan2zong1 元宗 元宗
Liu Hong Yü-kao Yu2gao1 于高 于高
Guan Yu Yün-ch‘ang Yun2chang2 雲長 云长
Qiao Zhou Yün-nan 允南 允南
Sun Lang Tsao-an Zao3an1 早安 早安
Hua Yi Chang-chün
Cao Shuang Chao-po Zhao1bo2 昭伯 昭伯
Bi Gui Chao-hsien Zhao1xian1 昭先 昭先
Li Yan Chêng-fang Zheng4fang1 正方 正方
Master Qingniu Chêng-fang
Yuan Zhong Chêng-fu Zheng4fu3 正輔 正辅
Ding Yi Chêng-li Zheng4li3 正禮 正礼
Liu Yao Chêng-li 正禮 正礼
Liu Can Chêng-ming
Liu Zan Chêng-ming 正明 正明
Shen Pei Chêng-nan Zheng4nan2 正南 正南
Mi Heng Chêng-p‘ing Zheng4ping2 正平 正平
Yang Chêng-hsiu
Yang Ding Chêng-hsiu
Wang Hong Chêng-tsung
Xiahou Hui Chih-ch‘üan Zhi4quan2 稚權 稚权
Li Jue Chih-jan Zhi4ran2 稚然 稚然
Yang Xiu Chih-shu
Zhang Yang Chih-shu Zhi4shu1 稚叔 稚叔
Zhong Yu Chih-shu Zhi4shu1 稚叔 稚叔
Guan Yiwu Chung
Sima Yi Chung-ta Zhong4da2 仲達 仲达
Cheng Yu Chung-tê Zhong4de2 仲德 仲德
Chen Shi Chung-kung 仲躬 仲躬
Guanqiu Jian Chung-kung Zhong4gong1 仲恭 仲恭
Deng Yu Chung-hua Zhong4hua4 仲華 仲华
Chunyu Qiong Chungchien Zhong4jien3 仲簡 仲简
Wei Gu Chung-chien
Wei Dan Chung-chiang
Xu Chu Chung-k‘-ang Zhong4kang1 仲康 仲康
Chen Xiang Chung-lin Zhong4lin2 仲麟 仲麟
Xun Hong Chung-mao
Huo Jun Chung-miao 仲邈 仲邈
Duan Wei Chung-ming
Sun Quan Chung-mou Zhong4mou2 仲謀 仲谋
Guo Pei Chung-nan
Confucius [Kong Qiu] Chung-ni
Liu Ao Chung-ning
Xiahou Ba Chung-ch‘üan Zhong4quan2 仲權 仲权
Ruan Xian Chung-jung 仲容 仲容
Shi Bao Chung-jung Zhong4rong2 仲容 仲容
Wen Qin Chung-jo 仲若 仲若
Bu Chan Chung-ssŭ
Zhang Cheng Chung-ssŭ Zhong4si4 仲嗣 仲嗣
Zhuge Jing Chung-ssŭ
Sun Guan Chung-t‘-ai
Yu Fan Chung-hsiang Zhong4xiang2 仲翔 仲翔
Liu Yi Chung-hsiung
Wang Can Chung-hsüan Zhong4xuan1 仲宣 仲宣
Liu Qiao Chung-yen
Wen Ping Chung-yeh Zhong4ye4 仲業 仲业
Sun Yu Chung-i Zhong4yi4 仲異 仲异
Dong Zhuo Chung-ying Zhong4ying3 仲穎 仲颖
Shu Shou Chung-ying
Xun Yue Chung-yü
Ying Shao Chung-yüan 仲瑗 仲瑗
Zhou Bi Chung-yüan 仲遠 仲远
You Chu Chung-yün
Fan Kang Chung-chên Zhong4zhen1 仲真 仲真
Xin Ping Chung-chih Zhong4zhi4 仲治 仲治
Zhou Qun Chung-chih Zhong4zhi2 仲直 仲直
Song Zhong Chung-tzŭ
Wei Teng Chou-lin
Cui Jun Choup‘ing 州平 州平
Yuan Feng Chou-yang Zhou1yang2 周陽 周阳
Cao Biao Chu-hu 朱虎 朱虎
Xing Yong
Hui
Guanqiu Dian Tzŭ-pang Zi3bang1 子邦 子邦
Zhang Chao Tzŭ-ping 子並 子并
Lou Gui Tzŭ-po 子伯 子伯
Zhang Zhao Tzŭ-pu Zi3bu4 子布 子布
Zhang Te Tzŭ-ch‘an Zi3chan3 子產 子产
Zhao Rong Tzŭ-ch‘ang
Qin Mi Tzŭ-ch‘ih 子質 子质
Liu Ba Tzŭ-ch‘u Zi3chu1 子初 子初
Sima Wang Tzŭ-ch‘u Zi3chu1 子初 子初
Cao Zhen Tzŭ-tan Zi3dan1 子丹 子丹
Mi Fang Tzŭ-fang Zi3fang1 子方 子方
Zhang Liang Tzŭ-fang 子房 子房
Lu Zhi Tzŭ-kan Zi3gan4 子幹 子干
Zhang Hong Tzŭ-kang Zi3gang1 子綱 子纲
Sun Deng Tzŭ-kao Zi3gao1 子高 子高
Zhuge Gui Tzŭ-kung Zi3gong4 子貢 子贡
Cao Chun Tzŭ-ho Zi3he2 子和 子和
Zheng Chong Tzŭ-ho
Liu Xun Tzŭ-hêng
Lü Fan Tzŭ-hêng Zi3heng2 子衡 子衡
Sima Zhi Tzŭ-hua Zi3hua4 子華 子华
Cao Pi Tzŭ-huan Zi3huan2 子桓 子桓
Quan Cong Tzŭ-huang Zi3huang2 子璜 子璜
Lu Yu Tzŭ-chia Zi3jia1 子家 子家
Cao Zhi Tzŭ-chien Zi3jian4 子建 子建
Ding Gu Tzŭ-chien
Sima Zhou Tzŭ-chiang Zi3jiang1 子將 子将
Xu Shao Tzŭ-chiang Zi3jiang1 子將 子将
Lu Su Tzŭ-ching Zi3jing4 子敬 子敬
Meng Da Tzŭ-ching Zi3qing4 子敬 子敬
Qian Zhao Tzŭ-ching 子經 子经
Sun Chu Tzŭ-ching
Wei Feng Tzŭ-ching 子京 子京
Zhu Ju Tzŭ-chü Zi3ju4 子據 子据
Wang Ping Tzŭ-chün Zi3jun1 子均 子均
Lü Qian Tzŭ-k‘o Zi3ke4 子恪 子恪
Wu Shi Tzŭlan Zi3lan2 子蘭 子兰
Li Xiu Tzŭ-lang
Cao Hong Tzŭ-lien Zi3lian3 子廉 子廉
Sima Gan Tzŭ-liang
Chen Wu Tzŭ-lieh Zi3lie4 子烈 子烈
Sun Xiu Tzŭ-lieh Zi3lie4 子烈 子烈
Taoqiu Hong Tzŭ-lin Zi3lin2 子林 子林
Xiahou Mao Tzŭ-lin Zi3xiu1 子林 子林
Shentu Pan Tzŭ-lung 子龍 子龙
Zhao Yun Tzŭ-lung Zi3long2 子龍 子龙
Huo Guang Tzŭ-mêng
Fan Zeng Tzŭ-min 子閔 子闵
Lü Meng Tzŭ-ming Zi3ming2 子明 子明
Sun Liang Tzŭ-ming Zi3ming2 子明 子明
Xu Xiang Tzŭ-ming
Zhang Qian Tzŭ-ming
Zhang Zun Tzŭ-ming
Gu Tan Tzŭ-mo Zi3mo4 子默 子默
Guo Yuan Tzŭ-ni Zi3ni2 子尼 子尼
Han Heng Tzŭ-p‘ei
Liu Fang Tzŭ-ch‘i 子棄 子弃
Liu Tao Tzŭ-ch‘i 子奇 子奇
Wei Jing Tzŭ-ch‘i
Zhang Tzŭ-ch‘ien
Zong Tzŭ-ch‘ing Zi3qing1 子卿 子卿
Wang Shuang Tzŭ-ch‘üan Zi3quan2 子全 子全
Liu Dun Tzŭ-jên
Feng Xi Tzŭ-jou Zi3rou2 子柔 子柔
Kuai Liang Tzŭ-jou 子柔 子柔
Zhao Wen Tzŭ-jou
Bu Zhi Tzŭ-shan Zi3shan1 子山 子山
Sima Zhao Tzŭ-shang Zi3shang4 子上 子上
Fu Qian Tzŭ-shên
Wang Yun Tzŭ-shih Zi3shi1 子師 子师
Handan Chun Tzŭ-shu
Ding Tzŭ-su Zi3si4 子嗣 子嗣
Hao Pu Tzŭ-t‘-ai
Liu Xun Tzŭ-t‘-ai Zi3tai2 子臺 子台
Tian Chou Tzŭ-t‘-ai Zi3tai4 子泰 子泰
Jiang Ji Tzŭ-t‘ung 子通 子通
Sun Chen Tzŭ-t‘ung 子通 子通
Sun Ba Tzŭ-wei Zi3wei1 子威 子威
Cao Zhang Tzŭ-wên Zi3wen2 子文 子文
Wang Jun Tzu-wen Zi3wen2 子文 子文
Li Fu Tzŭ-hsien 子憲 子宪
Liu Yi Tzŭ-hsiang 子相 子相
Cao Ren Tzŭ-hsiao Zi3xiao4 子孝 子孝
Sun He Tzŭ-hsiao Zi3xiao4 子孝 子孝
Cao Ang Tzŭ-hsiu Zi3xiu1 子脩 子脩
Du Xi Tzŭ-hsü Zi3xu4 子緒 子绪
Wei Zi Tzŭ-hsü
Yao Zhou Tzŭ-hsü
Ji Tzŭ-hsün
Jiang Ziya [Lü Wang] Tzŭ-ya 子牙 子牙
Wei Xi Tzŭ-ya
Liu Ye Tzŭ-yang Zi3yang2 子揚 子扬
Jiang Gan Tzŭ-i 子翼 子翼
Pang Yu Tzŭ-i Zi3yi4 子異 子异
Taishi Ci Tzŭ-i Zi3yi4 子義 子义
Zhang Zi Tzŭ-i
Duan Gui Tzŭ-yin
Zhou Chu Tzŭ-yin 子隱 子隐
Wang Su Tzŭ-yung Zi3yong1 子雍 子雍
Chen Yi Tzŭ-yu
Wang Fu [Wang Zifu] Tzu-yu 子由 子由
Hua Xin Tzŭ-yü Zi3yu2 子魚 子鱼
Liang Xi Tzŭ-yü Zi3yu2 子虞 子虞
Shi Yi Tzŭ-yü
Zhou Fang Tzŭ-yü Zi3yu2 子魚 子鱼
Zhuge Jin Tzŭ-yü Zi3yu2 子瑜 子瑜
Puyang Xing Tzŭ-yüan Zi3yuan2 子元 子元
Sima Shi Tzŭ-yüan Zi3yuan2 子元 子元
Sun Jun Tzŭ-yüan Zi3yuan3 子遠 子远
Wu Yi Tzŭ-yüan Zi3yuan3 子遠 子远
Xu You Tzŭ-yüan Zi3yuan3 子遠 子远
Zang Hong Tzŭ-yüan 子源 子源
Zhang Jin Tzŭ-yün 子雲 子云
Sima Jun Tzŭ-tsang
Yin Feng Tzŭ-tsêng
Su Shi [Su Dongpo] Tzŭ-chan 子瞻 子瞻
Lu Mao Tzŭ-chang
Yang Yong Tzŭ-chao
Liu Shi Tzŭ-chên Zi3zhen1 子真 子真
Chen Duan Tzŭ-chêng Zi3zheng4 子正 子正
Shen You Tzŭ-ch‘êng Zi3zheng4 子正 子正
Ying Yu Tzŭ-chêng
Sun Lü Tzŭ-chih
Mi Zhu Tzŭ-chung Zi3zhong4 子仲 子仲
Xin Pi Tso-chih Zuo3zhi4 佐治 佐治

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

March 7, 2014